kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ж?регі ж?з жыл жырла?ан а?ын Жамбыл

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ашы? т?рбие са?аты та?ырыбы: «Ж?регі ж?з жыл жырла?ан а?ын Жамбыл»
   Саба?ты? та?ырыбы: «Ж?регі ж?з жыл жырла?ан а?ын Жамбыл»
   Саба?ты? ма?саты:Б/К :Жыр алыбы Жамбылды? а?ынды? талантын ш?кірт ж?регіне ?ялату ар?ылы поэзияны с?ю, оны ба?алай білуге ??ындыру.
   Д/?:О?ушыларды? с?йлеу м?дениетін дамыту, с?з ?нерін ?адірлеп, ?астерлей білуге да?дыландыру, а?ын ?ле?дерін, поэзиясын с?йе білуге ?йрету.
   Т/К: А?ын шы?армалары ар?ылы ?лтжандылы? сезімін оятып, адамгершілікке, елініні? ?нерін с?юге т?биелеу.
   Саба?ты? ?діс- т?сілдері:??гімелеу, м?нерлеп ?ле? о?у.
   Саба?ты? к?рнекілігі: а?ын портреті, а?ын жазушыларды? пікірі, а?ын ?ле?дерінен ?зінділер,сурет.
   Саба?ты? барысы: Кіріспе. М??алім с?зі.
Ж?зге кеп ба?ыт тап?ан а?ын Жамбыл,
Д?ниеге т?гел кеткен аты? Жамбыл.
Тілекке к?л а?са?ан б?гін жетті?,
Далада жасаса? да ?асыр Жамбыл.
Халы??а ?шін т?рге т?сеп т?сек етер,
А?ар?ан са?алы мен шашы Жамбыл.
К?терген к?кке т?бе тірелгенше,
Иеді к?пшілікке басын Жамбыл.
?айырлы к?н, ??рметті к?рермендер!
Армысы?дар, арда?ты ?стаздар мен о?ушылар!
Заманына «ХХ ?асырды? Гомері», жыр д?лділі, ?асыр а?ыны, Жыр алыбы- «Ж?регі ж?з жыл жырла?ан а?ын Жамбыл» атты ашы? т?рбие са?атына хош келді?іздер! Б?гінгі бізді? т?рбие са?атымызда ?ара ?ле?ні? алыбы, даланы? дархан данасы Жамбыл ата ?зі?ні? ?міт к?ткен ?рпа?тары? сіз туралы ой тол?ап сыр шертеді.
      ?аза?ты? ?ара ?ле?ін кие т?т?ан, ж?регіні? т?бінен ?айнап шы??ан асыл жырларымен ?алы? ж?ртшылы?ты? махаббатына б?ленген Жамбыл Жабаев 165 жас?а толып отыр. Осы мерейтой?а арнал?ан би шашу.
   1-ж?ргізуші:Халы? поэзиясыны? алыбы атан?ан Жамбылды? есімі д?ние ж?зі халы?тарына ке?інен м?лім. Жамбыл медресе- мектепті? есігін ашып, ?олына ?алам ?стап, жазу- сызуды білмесе, де жастайынан домбыра тартып, жыр жаттады, ?аза? хал?ыны?  с?з ?нерін ?йренді, кейін а?ынды?ымен елге ?йгілі жыршы атанды.Ол «К?р??лы», «М??лы?- Зарлы?», «Ша?нама», «?ыз Жібек» сия?ты ?лкен дастандарды бірнеше апта бойы жырла?ан.
2-о?ушы: Жамбыл екі заман т?сында ?мір с?рді. Екі д?уірді? ку?сі бол?ан а?ын ?з к?зімен к?рген ?мірді?  бар шынды?ын жырлады.
3-о?ушы:Жамбыл Жабаев ?азіргі Жамбыл облысы Мойын??м ауданы, Жамбыл тауыны? етегінде 1846 жылы 28 а?панда к?шпелі кедей отбасында ту?ан.Жастайынан ?ле?ді ?олма- ?ол жанынан шы?арып айтатын бол?ан. ?аршадай баланы? ?неріне с?йінген ата?ты С?йінбай а?ын  о?ан а? батасын берген.
    Екі ?асырды? ку?сі, жыршы- жырау, халы? а?ыны, ірі айтыскер а?ын, «Халы? поэзиясыны? алыбы», «ХХ?асырды? Гомері», «Жамбыл – мені? жай атым, халы?- мені? шын атым» деген ?лы т?л?а.1938 жылы «Ленин» орденімен, 1939 жылы «??рмет белгісі» орденімен марапатталды. 1941 жылы КСРО Мемлекеттік сыйлы? берілді.Ал?аш?ы ?ле?дері Ба?тыбай, Сары, Сарбас, Досма?амбет, ??лмамбет, Шашубаймен айтыс?ан, ?сіресе 1881 жылы ??лмамбетті же?іп, Жетісуды? ата?ты а?ыны аталды. Жамбылды? бізге ?алдыр?ан ?ле?дері,дастандары бар.
2-о?ушы:  Тірек сызба мен ж?мыс.
                          Поэзия алыбы.
Ж?з жаса?ан.                              Айтыс а?ыны.
Дастаншы.           Жамбыл
                                   Жыр алыбы.
Ауыз ?дебиет алыбы.               Суырып салма а?ын.
                             ?аза?ты? Гомері.
3-о?ушы: Шын ж?ректен шы??ан с?з. А?ын жазушыларды? Жамбыл?а берген ба?асы.
      Жамбыл – а?ыл ойды? ал?ыры, ?згеге  ??самайтын дара, о?шау бет – бейнесін аса зор ??былыс. Оны? бір ?зі ?рі эпик а?ын, ?р? айтыс а?ыны, ?р? азаматты? ?уенні? де        а?ыны.                                                           М. ?уезов.
      Жамбыл жырлары те?із т?бінде шашылып жат?ан маржан сы?ылды. Оны жинап алып, хал?ыны? ?олына беру- бізді? ?р?айсымызды? азаматты? борышымыз.                    
                                                             С. Сейфуллин.
      Жамбыл жырлары Б??ым?йіз, Бесмойна? жайлауларыны? г?ліндей алуан т?рлі. Хош иісі к?ншілік жерден а??ып т?рады. А?ын жырын ты?да?ан сайын, к?к жайлау?а ?сер аласы?.                               І. Жанс?гіров.
      Жамбыл- ж?з жаса?ан адам, соны? 85 жылы а?ынды?пен ?тті. Ол ?леуметтік ж?не жеке ?міріндегі с?зіні? к?бін ?ле?мен с?йлеген кісі.               С. М??анов.
4-о?ушы: « Халы? –мені? шын атым.
Жамбыл деген – жай атым,
Халы? – мені? шын атым,
Жай –??йры?ым, ?анатым,
?аза?стан- Отаным.
?ала?ан ба?ыт м?расын.
Ке?ес – мені? мы?дап жыл.
А?сап тап?ан м?ратым.
Жа??амды жау?а бермеске,
Отан?а берген бар атым.
 Миллион- миллион барлы? жан,
Арыстан ж?рек ер балам,
Сар?ыл?анша талшы ?ан,
 ?ор?ан, шебін ??ратын,
 Жау мойынан ж?латын-
 Атым осы болатын.
5-о?ушы:Балалар?а.
Балалар, аманбысы?, шыра?тарым,
Майысып к?лге біткен ??ра?тарым!
Ж?рмесем есендесіп, т?ра алмаймын,
 Ішінен асып, кетсе бір аптаны?.
 ?она??а келді, міне, Жамбыл ата?,
 Сан жылдар ж?к к?терген б?кір жотам,
?арт баба? д?уіріне мейіріне ?ан?ан,
?уанып жасты?ына сендей, ботам.
Білемін ?мірлері? т?р?ан жайнап,
К?ндіз- т?н жасты? ?шін жары? сайлап.
 Ай, ж?лдыз, к?нні? к?зі, жел менен
Б?рі де сендердікі ?лемге ай?а?.
6-о?ушы:Жаныс а?ын?а.
Мені? пірім  С?йінбай,
С?з с?йлемен Сыйынбай!
Сырлы, с?лу с?здері,
Ма?ан тарт?ан сыйындай!
С?йінбай деп с?йлесем,
С?з келеді б?р?ырап,
?ара дауыл ??йындай!
Екпініме кезіккен
Кетер ме екен жы?ылмай!
??лаштап бір кетейін,
К?бен ??сап ты?ылмай.
7-о?ушы:Шынды? туралы.
Осынау жалпа? жал?анда,
Жамбыл ?арты? талмады.
Іздеуден шынды? ж?регі,
Бір уа?ыт та тынбады.
 Жетпіс бес жыл ?ткеше,
 Дауылда ?ш?ан кептерше,
 К?з ?шында б?лдырап,
 ?у?ан шынды? зарлады.
 ?ш?ыр ойым ?мтылды,
 Сонда да о?ан жетем деп,
Кешусіз те?із, асусыз.
Таудан да зырлап ?тем деп,
Б?геттен біра? ?те алмай,
 Шынды??а ?у?ан жете алмай,
 ?за? ж?рдім тепе?деп.
8-о?ушы:?айта келген жасты? ша?.
Б?л Жамбыл жасап отыр то?сан жасты,
То?саннан ?рі кетіп, ж?зге асты.
Шебер с?з, асыл меруерт, шатты? к?йі
Жамбылдан енді, сір?, ??тылмас-ты.
Б?л Жамбыл к?рген б?рын талау- таран,
Кез болды енді о?ан алтын заман!
Ке? жат?ан байта? ?лан шежіремін,
 Тарихты? домбырасын ?олыма алам!.
9-о?ушы:Жасымнан атым аян Жамбыл едім.
Жасымнан атым аян Жамбыл едім,
С?рінбей ?ара ?ле?ге да??ыл едім.
Сам?асам, сары т?нде шалдырмайтын,
?ар?ырап ?айран даусым ?алды мені?.
Шал?ы?ан сам?ап к?кке ?айран ?нім.
Кіргізді?  талай жерде тойды? с?нін.
А десем, аузымнан бытырайды,
К?кірегі? кірілдеп,
К?зді? алды ірі?деп,
?аз- ?аз бас?ан баладай,
Буындары? дірілдеп,
 ?артай?ан со?, немене,
?ауіп ойлайтын к?ні? к?п.
Айлашы екен к?рілік,
Бірге т?неп, бір ж?ріп,
Сыр білдірмей, с?рамай,
 Не к?рсетіп тонамай,
 М?ше?ді ал?ан бірі?деп.
10-о?ушы: Ал?адай баласына арнал?ан ?ле?дері.
                   Аттандыру.
Ата?нан бата ал,балам,
Ар?ыма? ат?а  мін, балам,
А? са?алым желбіреп,
Арты?нан ?арап мен ?алам.
??ла?ы?да, ??лыным,
Дауысым ж?рсін жырла?ан.
Ал?адайым, арлы еді?,
Ата с?зін сыйла?ан.
11-о?ушы: Балама хат.
Хаты?ды, балам,о?ыдым,
Халі?ді білдім сапардан.
?уанып са?ан отырмын,
 Гвардеец атан?ан.
С?раншы, Сауры? секілді,
Болыпсы?, балам, ?а?арман.
?айтармай жаудан беті?ді,
 ?апта?ан ?ол?а ?асар?ан.
12-о?ушы:Ал?адай туралы.
Т?не к?ні кеткеннен,
?али, жа?а келді? бе?
 Ал?адайды? м?рдесін
Жол ж?некей  к?рді? бе?
 «Топыра?ы? тор?а боп,
Тыныш ?йы?та» деді? бе?
?алай ?иып ?алдырды?
?арт ?ке?ді елі?де?.
13-о?ушы: Ленинградты? ?ренім.
Ленинградты? ?ренім,
Ма?танышым  сен еді? !
Нева ?зенін с?йкімді
Б?ла?ындай к?ремін.
К?піріне ?арасам,
 К?мкерген су к?лемін
?ркеш- ?ркеш жарас?ан
Шо?ылардай дер едім.
14-о?ушы:  Алатау
Тізілген таулары бар жетісуды?,
Ішінде орман, то?ай біткен нуды?.
Дариядай тулап а??ан сол таулардан
К?ресі? тамашасын а??ан суды?.
Есепсіз тау суреті к?з жетпейтін,
 Жырлау?а ?азынасы к?п тіл жетпейтін
?рік, алма? алм?рт, жиде жемістер к?п,
Бір татса?, аузы?нан д?м кепейтін.
15-о?ушы : А??у едім.
Жамбыл ем, кеше кім едім,
Дуада? едім ш?лі жо?,
 А??у едім к?лі жо?,
 Сыбыз?ы едім ?ні жо?,
Асыл едім ??ны жо?.        
Енді, міне, кім болдым,
Елім с?йген жыр болдым.
   М??алім: Сиынып аруа?ына бабамызды?,
                    Киесін ???андаймын даламызды?.
                    Жырлары-шежіресі елімізді?,
                    Сырлары-са?ынышы санамызды?.
Осымен бізді? «Ж?регі ж?з жыл жырла?ан а?ын Жамбыл»  атты ашы? т?рбие са?атымыз ая?талды.Ынта ?ойып,ты?да?андары?ыз?а к?п-к?п рахмет
 

Просмотр содержимого документа
«Ж?регі ж?з жыл жырла?ан а?ын Жамбыл»

Ашық тәрбие сағаты тақырыбы: «Жүрегі жүз жыл жырлаған ақын Жамбыл»

Сабақтың тақырыбы: «Жүрегі жүз жыл жырлаған ақын Жамбыл»

Сабақтың мақсаты:Б/К :Жыр алыбы Жамбылдың ақындық талантын шәкірт жүрегіне ұялату арқылы поэзияны сүю, оны бағалай білуге ұғындыру.

Д/Қ:Оқушылардың сөйлеу мәдениетін дамыту, сөз өнерін қадірлеп, қастерлей білуге дағдыландыру, ақын өлеңдерін, поэзиясын сүйе білуге үйрету.

Т/К: Ақын шығармалары арқылы ұлтжандылық сезімін оятып, адамгершілікке, елінінің өнерін сүюге тәбиелеу.

Сабақтың әдіс- тәсілдері:әңгімелеу, мәнерлеп өлең оқу.

Сабақтың көрнекілігі: ақын портреті, ақын жазушылардың пікірі, ақын өлеңдерінен үзінділер,сурет.

Сабақтың барысы: Кіріспе. Мұғалім сөзі.

Жүзге кеп бақыт тапқан ақын Жамбыл,

Дүниеге түгел кеткен атың Жамбыл.

Тілекке көл аңсаған бүгін жеттің,

Далада жасасаң да ғасыр Жамбыл.

Халыққа үшін төрге төсеп төсек етер,

Ағарған сақалы мен шашы Жамбыл.

Көтерген көкке төбе тірелгенше,

Иеді көпшілікке басын Жамбыл.

Қайырлы күн, құрметті көрермендер!

Армысыңдар, ардақты ұстаздар мен оқушылар!

Заманына «ХХ ғасырдың Гомері» , жыр дүлділі, ғасыр ақыны, Жыр алыбы- «Жүрегі жүз жыл жырлаған ақын Жамбыл» атты ашық тәрбие сағатына хош келдіңіздер! Бүгінгі біздің тәрбие сағатымызда қара өлеңнің алыбы, даланың дархан данасы Жамбыл ата өзіңнің үміт күткен ұрпақтарың сіз туралы ой толғап сыр шертеді.

      Қазақтың қара өлеңін кие тұтқан, жүрегінің түбінен қайнап шыққан асыл жырларымен қалың жұртшылықтың махаббатына бөленген Жамбыл Жабаев 165 жасқа толып отыр. Осы мерейтойға арналған би шашу.

1-жүргізуші:Халық поэзиясының алыбы атанған Жамбылдың есімі дүние жүзі халықтарына кеңінен мәлім. Жамбыл медресе- мектептің есігін ашып, қолына қалам ұстап, жазу- сызуды білмесе, де жастайынан домбыра тартып, жыр жаттады, қазақ халқының  сөз өнерін үйренді, кейін ақындығымен елге әйгілі жыршы атанды.Ол «Көрұғлы», «Мұңлық- Зарлық», «Шаһнама», «Қыз Жібек» сияқты үлкен дастандарды бірнеше апта бойы жырлаған.

2-оқушы: Жамбыл екі заман тұсында өмір сүрді. Екі дәуірдің куәсі болған ақын өз көзімен көрген өмірдің  бар шындығын жырлады.

3-оқушы:Жамбыл Жабаев қазіргі Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы, Жамбыл тауының етегінде 1846 жылы 28 ақпанда көшпелі кедей отбасында туған.Жастайынан өлеңді қолма- қол жанынан шығарып айтатын болған. Қаршадай баланың өнеріне сүйінген атақты Сүйінбай ақын  оған ақ батасын берген.

    Екі ғасырдың куәсі, жыршы- жырау, халық ақыны, ірі айтыскер ақын, «Халық поэзиясының алыбы», «ХХғасырдың Гомері», «Жамбыл – менің жай атым, халық- менің шын атым» деген ұлы тұлға.1938 жылы «Ленин» орденімен, 1939 жылы «Құрмет белгісі» орденімен марапатталды. 1941 жылы КСРО Мемлекеттік сыйлық берілді.Алғашқы өлеңдері Бақтыбай, Сары, Сарбас, Досмағамбет, Құлмамбет, Шашубаймен айтысқан, әсіресе 1881 жылы Құлмамбетті жеңіп , Жетісудың атақты ақыны аталды. Жамбылдың бізге қалдырған өлеңдері,дастандары бар.

2-оқушы:  Тірек сызба мен жұмыс.

                          Поэзия алыбы.

Жүз жасаған.                              Айтыс ақыны.

Дастаншы.           Жамбыл

                                   Жыр алыбы.

Ауыз әдебиет алыбы.               Суырып салма ақын.

                             Қазақтың Гомері.

3-оқушы: Шын жүректен шыққан сөз. Ақын жазушылардың Жамбылға берген бағасы.

      Жамбыл – ақыл ойдың алғыры , өзгеге  ұқсамайтын дара , оқшау бет – бейнесін аса зор құбылыс. Оның бір өзі әрі эпик ақын , әрә айтыс ақыны, әрә азаматтық әуеннің де        ақыны.                                                           М. Әуезов.

      Жамбыл жырлары теңіз түбінде шашылып жатқан маржан сықылды. Оны жинап алып, халқының қолына беру- біздің әрқайсымыздың азаматтық борышымыз.                    

                                                             С. Сейфуллин.

      Жамбыл жырлары Бұғымүйіз, Бесмойнақ жайлауларының гүліндей алуан түрлі. Хош иісі күншілік жерден аңқып тұрады. Ақын жырын тыңдаған сайын, көк жайлауға әсер аласың.                               І. Жансүгіров.

      Жамбыл- жүз жасаған адам, соның 85 жылы ақындықпен өтті. Ол әлеуметтік және жеке өміріндегі сөзінің көбін өлеңмен сөйлеген кісі.               С. Мұқанов.

4-оқушы: « Халық –менің шын атым.

Жамбыл деген – жай атым,

Халық – менің шын атым,

Жай –құйрығым, қанатым,

Қазақстан- Отаным.

Қалаған бақыт мұрасын.

Кеңес – менің мыңдап жыл.

Аңсап тапқан мұратым.

Жаңқамды жауға бермеске,

Отанға берген бар атым.

 Миллион- миллион барлық жан ,

Арыстан жүрек ер балам,

Сарқылғанша талшы қан,

 Қорған, шебін құратын,

 Жау мойынан жұлатын-

 Атым осы болатын...

5-оқушы:Балаларға.

Балалар, аманбысың, шырақтарым,

Майысып көлге біткен құрақтарым!

Жүрмесем есендесіп, тұра алмаймын,

 Ішінен асып, кетсе бір аптаның.

 Қонаққа келді , міне , Жамбыл атаң,

 Сан жылдар жүк көтерген бүкір жотам,

Қарт бабаң дәуіріне мейіріне қанған,

Қуанып жастығына сендей, ботам.

Білемін өмірлерің тұрған жайнап,

Күндіз- түн жастық үшін жарық сайлап.

 Ай, жұлдыз, күннің көзі, жел менен

Бәрі де сендердікі әлемге айғақ.

6-оқушы:Жаныс ақынға.

Менің пірім  Сүйінбай,

Сөз сөйлемен Сыйынбай!

Сырлы, сұлу сөздері,

Маған тартқан сыйындай!

Сүйінбай деп сөйлесем,

Сөз келеді бұрқырап,

Қара дауыл құйындай!

Екпініме кезіккен

Кетер ме екен жығылмай!

Құлаштап бір кетейін,

Көбен құсап тығылмай....

7-оқушы:Шындық туралы.

Осынау жалпақ жалғанда,

Жамбыл қартың талмады.

Іздеуден шындық жүрегі,

Бір уақыт та тынбады.

 Жетпіс бес жыл өткеше,

 Дауылда ұшқан кептерше,

 Көз ұшында бұлдырап,

 Қуған шындық зарлады.

 Ұшқыр ойым ұмтылды,

 Сонда да оған жетем деп,

Кешусіз теңіз, асусыз.

Таудан да зырлап өтем деп,

Бөгеттен бірақ өте алмай,

 Шындыққа қуған жете алмай,

 Ұзақ жүрдім тепеңдеп.

8-оқушы:Қайта келген жастық шақ.

Бұл Жамбыл жасап отыр тоқсан жасты,

Тоқсаннан әрі кетіп, жүзге асты.

Шебер сөз , асыл меруерт, шаттық күйі

Жамбылдан енді, сірә, құтылмас-ты.

Бұл Жамбыл көрген бұрын талау- таран,

Кез болды енді оған алтын заман!

Кең жатқан байтақ ұлан шежіремін,

 Тарихтың домбырасын қолыма алам!...

9-оқушы:Жасымнан атым аян Жамбыл едім.

Жасымнан атым аян Жамбыл едім,

Сүрінбей қара өлеңге даңғыл едім.

Самғасам, сары түнде шалдырмайтын,

Қарқырап қайран даусым қалды менің.

Шалқыған самғап көкке қайран әнім.

Кіргіздің  талай жерде тойдың сәнін.

А десем, аузымнан бытырайды,

Көкірегің кірілдеп,

Көздің алды іріңдеп,

Қаз- қаз басқан баладай,

Буындарың дірілдеп,

 Қартайған соң , немене,

Қауіп ойлайтын күнің көп.

Айлашы екен кәрілік,

Бірге түнеп, бір жүріп,

Сыр білдірмей, сұрамай,

 Не көрсетіп тонамай,

 Мүшеңді алған біріңдеп.

10-оқушы: Алғадай баласына арналған өлеңдері.

                   Аттандыру.

Атаңнан бата ал ,балам,

Арғымақ атқа  мін, балам,

Ақ сақалым желбіреп,

Артыңнан қарап мен қалам.

Құлағыңда, құлыным,

Дауысым жүрсін жырлаған.

Алғадайым, арлы едің,

Ата сөзін сыйлаған....

11-оқушы: Балама хат.

Хатыңды, балам ,оқыдым,

Халіңді білдім сапардан.

Қуанып саған отырмын,

 Гвардеец атанған.

Сұраншы, Саурық секілді,

Болыпсың , балам, қаһарман.

Қайтармай жаудан бетіңді,

 Қаптаған қолға қасарған.

12-оқушы:Алғадай туралы.

Түне күні кеткеннен,

Ғали, жаңа келдің бе?

 Алғадайдың мүрдесін

Жол жөнекей  көрдің бе?

 «Топырағың торқа боп,

Тыныш ұйықта» дедің бе?

Қалай қиып қалдырдың

Қарт әкеңді еліңде?...

13-оқушы: Ленинградтық өренім.

Ленинградтық өренім ,

Мақтанышым  сен едің !

Нева өзенін сүйкімді

Бұлағындай көремін.

Көпіріне қарасам,

 Көмкерген су көлемін

Өркеш- өркеш жарасқан

Шоқылардай дер едім....

14-оқушы:  Алатау

Тізілген таулары бар жетісудың,

Ішінде орман, тоғай біткен нудың.

Дариядай тулап аққан сол таулардан

Көресің тамашасын аққан судың.

Есепсіз тау суреті көз жетпейтін,

 Жырлауға қазынасы көп тіл жетпейтін

Өрік, алмағ алмұрт, жиде жемістер көп,

Бір татсаң , аузыңнан дәм кепейтін....

15-оқушы : Аққу едім.

Жамбыл ем, кеше кім едім,

Дуадақ едім шөлі жоқ,

 Аққу едім көлі жоқ,

 Сыбызғы едім үні жоқ,

Асыл едім құны жоқ.        

Енді , міне , кім болдым,

Елім сүйген жыр болдым.

Мұғалім: Сиынып аруағына бабамыздың,

                    Киесін ұққандаймын даламыздың.

                    Жырлары-шежіресі еліміздің,

                    Сырлары-сағынышы санамыздың.

Осымен біздің «Жүрегі жүз жыл жырлаған ақын Жамбыл» атты ашық тәрбие сағатымыз аяқталды.Ынта қойып,тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Дошкольникам

Скачать
Ж?регі ж?з жыл жырла?ан а?ын Жамбыл

Автор: Бисен?алиева ?сел Ны?метжан?ызы

Дата: 02.06.2016

Номер свидетельства: 332221

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО!!!
Личный сайт учителя
Получите в подарок сайт учителя


Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства