kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жол ж?ру ережесін білесі? бе?

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рби са?аты «Жол ережесін білесі? бе?

Саба?ты? ма?саты: 1.О?ушыларды жолда ж?ру ережесімен таныстыру.

2. Жол ?ауіпсіздігін есте са?тау?а, білуге жол ережесіні?

белгілерімен таныстыру

3.О?ушыларды к?шеде д?рыс ж?ріп, жол ережесін са?тау?а т?рбиелеу.

 К?рнекілігі: Ба?даршам, жол белгілері салын?ан суреттер, интерактивті та?та, жол ережесіне арнал?ан кітаптар.

Саба?ты? барысы: 1. ?йымдастыру кезе?і :

Кіріспе : «Жол травматизміні? алдын алу» атты т?рбие са?атын баста?алы отырмыз.

Жол за?ы д?рыс ж?ріп, абай  болуды  талап етеді. Жол т?ртібін  б?зба, ол  ?атер  тудырады. Жолды? ?алыпты ?оз?алысы к?бінесе балаларды? жол бойында ?алай болса солай ж?ріп, доп  ?уалайтыны, ша??ы  тебетіні, ж?ріп  бара жат?ан машина?а  жабысатыны,?алтарыстан жол?а  шы?ып  келетін салдарынан б?зылады. Жол т?ртібін б?з?анды?тан  кейбіреулер машина  д??гелегіне ілініп ?аза тауып, кейбіреулері  жара?ат алады. Ал кейбіреулері ?мірлік  м?гедек болып ?алады.

Сонды?тан ?рбір о?ушы мектепте о?ылатын » Жолда ж?ру ережесі » та?ырыбында?ы саба?ты м??ият ты?дап, ?р саба?тан ?орытынды жасап отыру?а міндетті.?лгілі, т?ртіпті о?ушы к?шеде, жолда  ж?ру ережесін,за?ын б?збайды.

Сонымен ?андай бала  жол ережесін б?збайды ?

Балалар : ?лгілі, т?ртіпті бала.

М??алім : Ал енді  » Жолда ж?ру ережесін са?таймыз! » атты т?рбие са?атымызды  ашы? деп  жариялаймын.

 ІІ. Негізгі б?лім:

Та?тада?ы ж?мба?тарды шешу:

Ж?мба?тар

1.                 Ала тая? ?ста?ан,                                                       2.   К?ше бойлап ая?дайды,

Жол т?ртібін н?с?а?ан.                                                                         Адам тасып аялайды.

?мірі?ді  к?зеткен, (Автобус)                                                     Ыс?ыры?пен т?зеткен.  (Милиционер)

 3.     К?лікті?  ?аншасын ?стінен ?ткізген,

 Іргеден басталып, алыс?а жеткізген. (Жол)

 4.     Жо? ?зінде бас та, ауызда  да , ??ла? та,

 Ба?ырай?ан  ?ш к?зі  бар біра? та.              (Ба?даршам)

 5.     Ар?аным бар тым ?зын,

Ала-алмайсы? бір ?зім.

Табы?даршы, балалар,

 Б?л ж?мба?ты? шешуін.  (Жол)

 6.     ?зі с?йлей білмейді,

 Біра? «То?та, ж?р !» дейді. «Ба?даршам»

 М??алім : Ба?даршам  ?мірімізді жазымнан са?тандыратын к?мекшіміз. Оны? сырын  біліп, тіліп алу  баршамыз?а  керек.

1.     Неге ?

Бізді? ?аламызда, сол сия?ты  бізді?  елімізді?  ?ала, ауылдарына  б?ріне  орта? к?ше  ?атынас ережесі енгізілген. Б?л  ережені о?ушылар да, ?лкендер де, я?ни  барлы?  ж?ргізушілер, к?лік  ж?ргізетін  ж?ргізушілер де  б?лжытпай  орындауы керек.

2.     Балалар, сендер к?шеде ж?ру ережесін  білесі?дер ме екен , к?рейік. Мынадай с?ра?тар?а  жауап бері?дерші.

3.     Жиек жол деген не ? Адамдар  жаяу  ж?ретін к?ше жиегіндегі тар жол.

4.     Жаяу адам?а ?ай жермен  ж?руге болмайды ? К?лік ж?ретін  к?шені?  ортасымен  ж?руге  р??сат етілмейді.

Та?тада

?ызыл – То?та !

Сары  – Са?тан !

Жасыл – Жол ашы?!

??ндызай :  ?ызыл к?зін аш?анда,

Сыны? с?йем  баспа  ал?а !

Диана  :      Сары  к?зін аш?анда,

?арап ?алма  аспан?а !

С?лупан:   Жасыл к?зін аш?анда,

?те  бергін, жас?анба !

О?ушылар  ба?даршам сигналдарын ?олдарына  ?стап, кезегі келгенде к?рсетіп  т?рады.

  ?н: Ба?даршам

1.     К?шеде біз са? болайы?,

?аймы?пасын ата – ана.

Жолда сен бол  лайы?,

Жас ?лан деген  ат?а

 ?- сы :

?р?ашан к?н  с?нбесін,

Аспаннан б?лт  т?нбесін.

?асымда болсын анам,

Болайын мен де аман !

2. Жолда ж?ру ?ліппесін

Білген ж?н бес сауса?тай.

Сонда ?ана ж?ре  аласы?,

Сен ?зі?ді сау са?тап

Сахналы? к?рініс: «Майма? аюды? достары»

 Инспектор :

Медбике апамыз б?рімізді емдейді,

Ауырса адамды, а?ды да  емдейді.

Отыр?ан мынау Медбике апа?а

Айты?даршы, кане кімдер келмейді ?

(Осы кезде басын а?  ш?берекпен та??ан, сыртынан ?ан шып – шып шы??ан аю ?кіріп келе жатады)

 Инспектор :

Апа, ?ара?ыз мына  с?мды?ты,

Майма?ты кім  ?ы?жылтты ?

 Мед.бике:

Майма?ым, не  бол?ан ?зі?е,

К?кпе?бек ісінген бас – к?зі?де ?

 Аю:

Айтайын мен жасырмай  шынымды – ай,

Са?тап ?ал, апа  жанымды шыбындай.

Жармасып бал тасыр машина ?стіне

Домалап т?сіп шы??ырдым ??лындай.

Мед.бике:

Бір асар т?тті бал ?шін,

Т?ртіпті  б?зды? ?арынны? ?амы  ?шін.

Міне, енді  е?іреп т?р?аны? ?ят – а?,

Т?ртіп керек, біліп ал, жан ?шін !

Аю.

Медбике апа, инспектор жолдас, енді т?ртіпті  б?збаймын.Кешірі?іздер мені!

 М??алім : – Ба?даршам жо?  к?шелерден  ?алай  ?теміз ?

Егер ?тетін  жерде  ба?даршам  болмаса  к?шеден  ?те бере  ?уелі  сол жа??а ?араймыз. К?шені? орта  т?сына жеткенде, о? жа?ымыз?а к?з  саламыз. Егер ол  жа?тан  машина  келе  жатса, ?тіп  кеткенше, сол орында к?те  т?рамыз. Ендеше, мына жолдармен ба?даршамсыз, ба?даршам барда ?алай ж?ретінімізді к?рейік.\

О?ушы ?алай ?тетінін к?р сетеді.

 Инспектор

К?реген, д?у ?ыра?ы.

К?шемізде т?рады.

Оны? аты – ба?даршам,

Жол сілтейді ?р?ашан.

Ол бергенде команда,

Ба?ынамыз ?м?нда.

 Ба?даршам

Т?рамын к?шені? ?иылысын т?ра?тап,

?ашпаймын  м?діріп, еш?андай с?ра?тан.

Белгісі жолдарды? т?рт  топтан т?рады,

Жар?ырап к?рінер т?нде де жыра?тан.

 Ба?даршам

Ашса кезек ?ш к?зін,

Айтты деп ?? ?ш с?зін.

«То?та, са?тан, жол ашы?!»

Ж?рме жол?а таласып.

 Диана:

Т?рт топтан ??рал?ан,

Белгілер туыстай.

Жол сілтеп т?рады.

У-шусыз ?рыспай.

Са?тандыру, ескерту белгісі :

?ып – ?ызыл  ?шб?рыш,

?ауіптен са? бол деп с?т – сапар  жолда?ан.

Аман – сау ж?реді  жаяу да, к?лік те,

Мен берген белгіні  са?та?ан, ?олда?ан.

Тыйым салу  белгісі :

?ызылмен боял?ан, ше?бермін аума?ты,

Тыйымшыл белгімін, ?аталмын  салма?ты.

Мен т?р?ан жерлерде  ха?ы? жо? ж?руге,

?ауіп  бар, ба?дарла  к?з салып  жан – жа?ты.

 Міндеттеу белгісі :

Белгімін  к?рсетер  жылдамды? ба?ытты,

Міндетті  б?рылыс, ?йтпесе  ?ауіпті.

Барлы?ын аны?тап т?рамын жолы?да,

Абай бол, шарты?ды міндетті  орында !

  ??с?ау белгісі Ислам:

Баратын жері?ні? ба?ытын, т?ра?ын,

?н – т?нсіз жол  сілтеп, жол  н?с?ап  т?рамын.

К?ндіз де , т?нде  де от болып жанады,

К?к  т?ске боял?ан т?рт б?рыш шыра?ым.

 М??алім: Балалар, біз ?р белгіні? не ма?сатта ?олданылатынын білдік.

  ?орытындылау :

М??алім : Балалар, б?гінгі саба?ты ?орыта келе «Жас д?уірді? балалары» ?нін айтайы?. Деніміз сау, еліміз тыныш, жол т?ртібін са?тап, аман – есен ж?релік. ?орыта келе:

Ирек – ирек к?шелер,

К?ше деген мы? ирек.

?иынды??а ?йтсе де,

?йренесі? біртіндеп.

Барар жерге асы?па,

 Б?йге алмайсы? б?рын кеп.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Жол ж?ру ережесін білесі? бе?»

Тәрби сағаты «Жол ережесін білесің бе?

Сабақтың мақсаты: 1.Оқушыларды жолда жүру ережесімен таныстыру .

2. Жол қауіпсіздігін есте сақтауға, білуге жол ережесінің

белгілерімен таныстыру

3.Оқушыларды көшеде дұрыс жүріп, жол ережесін сақтауға тәрбиелеу.

 Көрнекілігі: Бағдаршам , жол белгілері салынған суреттер , интерактивті тақта, жол ережесіне арналған кітаптар.

Сабақтың барысы: 1. Ұйымдастыру кезеңі :

Кіріспе : «Жол травматизмінің алдын алу» атты тәрбие сағатын бастағалы отырмыз.

Жол заңы дұрыс жүріп , абай  болуды  талап етеді. Жол тәртібін  бұзба , ол  қатер  тудырады. Жолдың қалыпты қозғалысы көбінесе балалардың жол бойында қалай болса солай жүріп, доп  қуалайтыны , шаңғы  тебетіні , жүріп  бара жатқан машинаға  жабысатыны ,қалтарыстан жолға  шығып  келетін салдарынан бұзылады. Жол тәртібін бұзғандықтан  кейбіреулер машина  дөңгелегіне ілініп қаза тауып , кейбіреулері  жарақат алады . Ал кейбіреулері өмірлік  мүгедек болып қалады.

Сондықтан әрбір оқушы мектепте оқылатын » Жолда жүру ережесі » тақырыбындағы сабақты мұқият тыңдап, әр сабақтан қорытынды жасап отыруға міндетті .Үлгілі , тәртіпті оқушы көшеде, жолда  жүру ережесін ,заңын бұзбайды.

Сонымен қандай бала  жол ережесін бұзбайды ?

Балалар : Үлгілі , тәртіпті бала .

Мұғалім : Ал енді  » Жолда жүру ережесін сақтаймыз! » атты тәрбие сағатымызды  ашық деп  жариялаймын .

 ІІ. Негізгі бөлім:

Тақтадағы жұмбақтарды шешу:

Жұмбақтар

1.                 Ала таяқ ұстаған,                                                       2.   Көше бойлап аяңдайды,

Жол тәртібін нұсқаған.                                                                         Адам тасып аялайды.

Өміріңді  күзеткен, (Автобус)                                                     Ысқырықпен түзеткен.  (Милиционер)

 3.     Көліктің  қаншасын үстінен өткізген ,

 Іргеден басталып , алысқа жеткізген. (Жол)

 4.     Жоқ өзінде бас та , ауызда  да  , құлақ та ,

 Бақырайған  үш көзі  бар бірақ та.              (Бағдаршам)

 5.     Арқаным бар тым ұзын,

Ала-алмайсың бір үзім.

Табыңдаршы, балалар,

 Бұл жұмбақтың шешуін.  (Жол)

 6.     Өзі сөйлей білмейді,

 Бірақ «Тоқта, жүр !» дейді. «Бағдаршам»

 Мұғалім : Бағдаршам  өмірімізді жазымнан сақтандыратын көмекшіміз . Оның сырын  біліп , тіліп алу  баршамызға  керек.

1.     Неге ?

Біздің қаламызда , сол сияқты  біздің  еліміздің  қала , ауылдарына  бәріне  ортақ көше  қатынас ережесі енгізілген. Бұл  ережені оқушылар да , үлкендер де , яғни  барлық  жүргізушілер , көлік  жүргізетін  жүргізушілер де  бұлжытпай  орындауы керек.

2.     Балалар, сендер көшеде жүру ережесін  білесіңдер ме екен  , көрейік . Мынадай сұрақтарға  жауап беріңдерші.

3.     Жиек жол деген не ? Адамдар  жаяу  жүретін көше жиегіндегі тар жол .

4.     Жаяу адамға қай жермен  жүруге болмайды ? Көлік жүретін  көшенің  ортасымен  жүруге  рұқсат етілмейді.

Тақтада

Қызыл – Тоқта !

Сары  – Сақтан !

Жасыл – Жол ашық!

Құндызай :  Қызыл көзін ашқанда ,

Сынық сүйем  баспа  алға !

Диана  :      Сары  көзін ашқанда ,

Қарап қалма  аспанға !

Сұлупан:   Жасыл көзін ашқанда ,

Өте  бергін , жасқанба !

Оқушылар  бағдаршам сигналдарын қолдарына  ұстап , кезегі келгенде көрсетіп  тұрады.

  Ән: Бағдаршам

1.     Көшеде біз сақ болайық ,

Қаймықпасын ата – ана .

Жолда сен бол  лайық,

Жас ұлан деген  атқа

 Қ- сы :

Әрқашан күн  сөнбесін,

Аспаннан бұлт  төнбесін .

Қасымда болсын анам,

Болайын мен де аман !

2. Жолда жүру әліппесін

Білген жөн бес саусақтай.

Сонда ғана жүре  аласың ,

Сен өзіңді сау сақтап

Сахналық көрініс: «Маймақ аюдың достары»

 Инспектор :

Медбике апамыз бәрімізді емдейді ,

Ауырса адамды, аңды да  емдейді .

Отырған мынау Медбике апаға

Айтыңдаршы , кане кімдер келмейді ?

(Осы кезде басын ақ  шүберекпен таңған , сыртынан қан шып – шып шыққан аю өкіріп келе жатады)

 Инспектор :

Апа, қараңыз мына  сұмдықты ,

Маймақты кім  қыңжылтты ?

 Мед.бике:

Маймағым, не  болған өзіңе,

Көкпеңбек ісінген бас – көзіңде ?

 Аю:

Айтайын мен жасырмай  шынымды – ай,

Сақтап қал , апа  жанымды шыбындай.

Жармасып бал тасыр машина үстіне

Домалап түсіп шыңғырдым құлындай.

Мед.бике:

Бір асар тәтті бал үшін,

Тәртіпті  бұздың қарынның қамы  үшін.

Міне, енді  еңіреп тұрғаның ұят – ақ,

Тәртіп керек , біліп ал , жан үшін !

Аю.

Медбике апа, инспектор жолдас , енді тәртіпті  бұзбаймын.Кешіріңіздер мені!

 Мұғалім : – Бағдаршам жоқ  көшелерден  қалай  өтеміз ?

Егер өтетін  жерде  бағдаршам  болмаса  көшеден  өте бере  әуелі  сол жаққа қараймыз. Көшенің орта  тұсына жеткенде , оң жағымызға көз  саламыз. Егер ол  жақтан  машина  келе  жатса , өтіп  кеткенше , сол орында күте  тұрамыз. Ендеше, мына жолдармен бағдаршамсыз, бағдаршам барда қалай жүретінімізді көрейік.\

Оқушы қалай өтетінін көр сетеді.

 Инспектор

Көреген, дәу қырағы.

Көшемізде тұрады.

Оның аты – бағдаршам,

Жол сілтейді әрқашан.

Ол бергенде команда,

Бағынамыз әмәнда.

 Бағдаршам

Тұрамын көшенің қиылысын тұрақтап,

Қашпаймын  мүдіріп , ешқандай сұрақтан.

Белгісі жолдардың төрт  топтан тұрады,

Жарқырап көрінер түнде де жырақтан.

 Бағдаршам

Ашса кезек үш көзін,

Айтты деп ұқ үш сөзін.

«Тоқта, сақтан, жол ашық!»

Жүрме жолға таласып.

 Диана:

Төрт топтан құралған,

Белгілер туыстай.

Жол сілтеп тұрады.

У-шусыз ұрыспай.

Сақтандыру , ескерту белгісі :

Қып – қызыл  үшбұрыш,

Қауіптен сақ бол деп сәт – сапар  жолдаған.

Аман – сау жүреді  жаяу да , көлік те ,

Мен берген белгіні  сақтаған , қолдаған.

Тыйым салу  белгісі :

Қызылмен боялған , шеңбермін аумақты,

Тыйымшыл белгімін , қаталмын  салмақты .

Мен тұрған жерлерде  хақың жоқ жүруге,

Қауіп  бар , бағдарла  көз салып  жан – жақты.

 Міндеттеу белгісі :

Белгімін  көрсетер  жылдамдық бағытты,

Міндетті  бұрылыс , әйтпесе  қауіпті.

Барлығын анықтап тұрамын жолыңда,

Абай бол , шартыңды міндетті  орында !

  Ңұсқау белгісі Ислам:

Баратын жеріңнің бағытын , тұрағын,

Үн – түнсіз жол  сілтеп , жол  нұсқап  тұрамын.

Күндіз де  , түнде  де от болып жанады,

Көк  түске боялған төрт бұрыш шырағым.

 Мұғалім: Балалар, біз әр белгінің не мақсатта қолданылатынын білдік.

  Қорытындылау :

Мұғалім : Балалар, бүгінгі сабақты қорыта келе «Жас дәуірдің балалары» әнін айтайық. Деніміз сау, еліміз тыныш, жол тәртібін сақтап, аман – есен жүрелік. Қорыта келе:

Ирек – ирек көшелер,

Көше деген мың ирек.

Қиындыққа әйтсе де,

Үйренесің біртіндеп.

Барар жерге асықпа,

 Бәйге алмайсың бұрын кеп.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Жол ж?ру ережесін білесі? бе?

Автор: ?ара??лова Л?ззат Итемген?ызы

Дата: 17.11.2015

Номер свидетельства: 254618

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства