kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Урманнарны? ???мияте. Урман байлыкларына карата сакчыл карашны? ???мияте.

Нажмите, чтобы узнать подробности

  

Укытучы: М?б?р?кова Г?лнара Рамазан кызы, югары квалификацион категорияле башлангыч сыйныф укытучысы

Ф?не: ?йл?н?-тир? д?нья

Сыйныф: 3нче

Тема: урманнарны? ???мияте. Урман байлыкларына  карата сакчыл карашны? кир?клеге.

Максат:  

- укучыларны? урманнарны? торышы турында белемн?рен системалаштыру ??м ки??йт?;

- кешене? табигатьк? йогынтысы т?эсиренд? килеп чыгарга м?мкин н?ти??л?р ??м аларны булдырмый калу юллары бел?н таныштыру;

- табигать байлыкларын саклау буенча ?аваплылык хисл?ре тудыру;

 - урманнарны? ???миятен ачыклау, урман байлыкларына  карата сакчыл караш т?рбиял??.  

 Д?реслек: Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. ?йл?н?-тир? д?нья.  Д?реслек. Ике кис?кт?. Казан: «Х?тер», 2012.

Кулланылган ?д?бият: Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. ?йл?н?-тир? д?нья.  Хрестоматия. Казан: «Х?тер», 2012.

Растительный покров Земли. – Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2013.

Животные России. – Москва: Росмен, 2014.

Михеева А.А. Тропинка: Книга для внеклассного чтения в 3 классе нач. тат. школы. Казань “Магариф”, 2000.

?и?азлау: газета,  китаплар к?рг?зм?се,  презентация, сертификат, дипломнар, чыршы к?рк?л?ре, ?зб?я ?чен карта, тест 

Д?рес т?ре: катнаш д?рес

Д?рес тибы: информацион, и?ади

 К?телг?н н?ти??:

Танып-бел? УУГ(предметные УУД):

 • урман ярусларын, ?семлек ??м хайван тормышын чагыштыра бел?;
 • урманны? ???миятен а?лый бел?;
 • укучыларны? урманнарны? торышы турында белемн?рен системалаштыру ??м ки??йт?;

Ш?хси УУГ ( личностные УУД): 

 • ?йл?н?-тир?безд?ге д?ньяны танып-бел? к?некм?л?рен формалаштыру;
 • ми?ербанлылык сыйфатларын камилл?штер?;
 • ?йл?н?-тир? мохитк? кызыксыну, табигатьк? сакчыл караш т?рбиял??;
 • и?ади хезм?тк?, эшне? н?ти??сен? мотивация булдыру, материаль ??м рухи байлыкларга сак караш формалаштыру.

Предметара УУГ ( метапредметные УУД):

К?йл?геч (регулятив):

 • уку бурычын д?рес кую ??м формалаштыру;
 • авырлыкны чиш? алымнарын эзл??г? эт?р?;
 • ?зе?не? ??м партнерлары?ны? уку эшч?нлеген контрольд? тоту ??м б?ял??.

Танып-бел?:

 • проблеманы аеру ??м чиш? алымнарын формалаштыру;
 • гипотезаларны алга чыгару, куелган проблеманы? чиш? юлларын т?з?.
 • фикерл??не? логик чылбырын т?зи бел?.

Коммуникатив: 

 • парларда, группаларда эшл?? алымнарын ?стер?;
 • текстны укыганнан со? автор ?йтерг? тел?г?нне таба бел?;
 • бер-бере?не ты?лау ??м ишет?, ?зара с?йл?ш?, ?зе?не? фикерл?ре?не ?йт? бел?,
 • с?йл?м этикеты нормаларын ?т??, бер-бере?? карата у?ай м?н?с?б?тт? булу.

Предметара б?йл?неш: ?йл?н?-тир? д?нья, рус теле.

Д?ресне? технологик картасы

Д?рес этаплары

Укучы эшч?нлеге

Укытучы эшч?нлеге

Сезне? фикерл?регез

I.Ориентлашу-мотивлаштыру этабы.

1.У?ай психологик хал?т тудыру

Максат:

Укучыларны уку хезм?тен? ?зерл??

Балаларны? игътибарларын туплау.

Бер-берсен? у?ай энергия бир?.

Укучыларны эшк? ?зерл??.

2. Актуальл?штер?

  Тест эшл??

Максат:

-  арадаш аттестацияне? 1нче ?лешен ?т??г? ?ирлек булдыру;

- я?а белемн?р формалаштыруга ?зерл?н?.

Тест биремн?рен ?т??.

?з эше?не тикшереп б?ял??

Укучыларга тиешле юн?леш бир?.

 Шигырь уку, сораулар бир?.

К?рк?не? файдасын к?рс?т?

?зб?я ?чен критерийлар билгел??.

3.Уку м?сь?л?се (УМ) кую.

Максат: уку м?сь?л?сен кую ??м адымлап чиш?г? эт?р?.

 Сораулар аша д?ресне? темасын ачыклау.

?зе?не? эше?не б?ял??.

Д?ресне? темасын ачыклаганда юн?леш бир?.

?зб?я ?чен критерийлар билгел??.

II. Уку м?сь?л?сен адымлап (?лешл?п) чиш? этабы

1.Уку м?сь?л?сен кую

М?ст?кыйль бирем.

 •  

Максат: урман турындагы беренчел белемн?рне системалаштыру, ишетк?н информацияне баштагы белемн?ре  бел?н б?йл??.

  Эшл?п бетерг?ч, группаларда тикшер?.

?зе?не? эше?не б?ял??.

Укучыларны? эшл?рен к?з?т?.

?зб?я ?чен критерийлар билгел??.

2. Д?реслек бел?н эшл??

Максат:

 - д?реслект?ге ??м хрестоматияд?ге текст аша укучыларны? белемн?рен тир?н?йт?;                                             

 -и?ади м?мкинлекл?рен камилл?штер?;                                      

-т?ркемн?рд? эшл?рг? ?йр?т?;                                                   

-т?рле чыганаклардан туплаган м?гъл?матлардан файдаланып, ?з фикерен т?г?л, эзлекле ?йт? бел?;                                                      

 -?з эше ?чен ?аваплы булырга ?йр?н?.

Т?ркемн?рд? бирелг?н сораулар аша д?реслек бел?н эшл??.

МИКС-ПЭА-ШЭА структурасы аркылы сорауларга ?авап бир?.

Укучыларны? эшл?рен к?з?т?.

Д?реслек бел?н эшл?г?нд? юн?леш бир?.

?зб?я ?чен критерийлар билгел??.

III. Рефлексия, б?ял?? этабы.

1.       1.  ?й эше бир?.

Максат:

укучыларны? ш?хси м?мкинлекл?рен к?зд? тотып  ?й эшен ?ч д?р???д? бир?.

?й эшл?рен к?нд?лекл?рг? язу

?й  эшен  3 вариантта т?къдим ит?.

2. Йомгаклау рефлексиясе

2.       Максат: д?рест? башкарган  эшл?рг? н?ти?? ясау 

Мин      белдем,

ист? калдырдым,

?йр?ндем,

я?алык ачтым.

Д?реск? н?ти?? ясау.

3. Д?реск? гомуми б?я кую.

Максат: д?реск? ??м ?зе?? гомуми б?я кую, укучыларны б?ял??.

?зе?? баллар аша билге кую.

Б?ял?? ?чен критерийлар билгел??.

Укучыларны? белемен? к?з?т? ?тк?р?.

Просмотр содержимого документа
«Урманнарны? ???мияте. Урман байлыкларына карата сакчыл карашны? ???мияте.»

Укытучы: Мөбәрәкова Гөлнара Рамазан кызы, югары квалификацион категорияле башлангыч сыйныф укытучысы

Фәне: әйләнә-тирә дөнья

Сыйныф: 3нче

Тема: урманнарның әһәмияте. Урман байлыкларына карата сакчыл карашның кирәклеге.

Максат:

- укучыларның урманнарның торышы турында белемнәрен системалаштыру һәм киңәйтү;

- кешенең табигатькә йогынтысы тәэсирендә килеп чыгарга мөмкин нәтиҗәләр һәм аларны булдырмый калу юллары белән таныштыру;

- табигать байлыкларын саклау буенча җаваплылык хисләре тудыру;

- урманнарның әһәмиятен ачыклау, урман байлыкларына карата сакчыл караш тәрбияләү.  

Дәреслек: Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Әйләнә-тирә дөнья. Дәреслек. Ике кисәктә. Казан: «Хәтер», 2012.

Кулланылган әдәбият: Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Әйләнә-тирә дөнья. Хрестоматия. Казан: «Хәтер», 2012.

Растительный покров Земли. – Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2013.

Животные России. – Москва: Росмен, 2014.

Михеева А.А. Тропинка: Книга для внеклассного чтения в 3 классе нач. тат. школы. Казань “Магариф”, 2000.

Җиһазлау: газета, китаплар күргәзмәсе, презентация, сертификат, дипломнар, чыршы күркәләре, үзбәя өчен карта, тест

Дәрес төре: катнаш дәрес

Дәрес тибы: информацион, иҗади

Көтелгән нәтиҗә:

Танып-белү УУГ(предметные УУД):

 • урман ярусларын, үсемлек һәм хайван тормышын чагыштыра белү;

 • урманның әһәмиятен аңлый белү;

 • укучыларның урманнарның торышы турында белемнәрен системалаштыру һәм киңәйтү;

Шәхси УУГ ( личностные УУД):

 • әйләнә-тирәбездәге дөньяны танып-белү күнекмәләрен формалаштыру;

 • миһербанлылык сыйфатларын камилләштерү;

 • әйләнә-тирә мохиткә кызыксыну, табигатькә сакчыл караш тәрбияләү;

 • иҗади хезмәткә, эшнең нәтиҗәсенә мотивация булдыру, материаль һәм рухи байлыкларга сак караш формалаштыру.

Предметара УУГ ( метапредметные УУД):

Көйләгеч (регулятив):

 • уку бурычын дөрес кую һәм формалаштыру;

 • авырлыкны чишү алымнарын эзләүгә этәрү;

 • үзеңнең һәм партнерларыңның уку эшчәнлеген контрольдә тоту һәм бәяләү.

Танып-белү:

 • проблеманы аеру һәм чишү алымнарын формалаштыру;

 • гипотезаларны алга чыгару, куелган проблеманың чишү юлларын төзү.

 • фикерләүнең логик чылбырын төзи белү.

Коммуникатив: 

 • парларда, группаларда эшләү алымнарын үстерү;

 • текстны укыганнан соң автор әйтергә теләгәнне таба белү;

 • бер-береңне тыңлау һәм ишетү, үзара сөйләшү, үзеңнең фикерләреңне әйтә белү,

 • сөйләм этикеты нормаларын үтәү, бер-береңә карата уңай мөнәсәбәттә булу.

Предметара бәйләнеш: әйләнә-тирә дөнья, рус теле.


Дәреснең технологик картасы

Дәрес этаплары

Укучы эшчәнлеге

Укытучы эшчәнлеге

Сезнең фикерләрегез

I.Ориентлашу-мотивлаштыру этабы.

1.Уңай психологик халәт тудыру

Максат:

Укучыларны уку хезмәтенә әзерләү

Балаларның игътибарларын туплау.

Бер-берсенә уңай энергия бирү.

Укучыларны эшкә әзерләү.


2. Актуальләштерү

Тест эшләү

Максат:

- арадаш аттестациянең 1нче өлешен үтәүгә җирлек булдыру;

- яңа белемнәр формалаштыруга әзерләнү.

Тест биремнәрен үтәү.

Үз эшеңне тикшереп бәяләү

Укучыларга тиешле юнәлеш бирү.

Шигырь уку, сораулар бирү.

Күркәнең файдасын күрсәтү

Үзбәя өчен критерийлар билгеләү.


3.Уку мәсьәләсе (УМ) кую.

Максат: уку мәсьәләсен кую һәм адымлап чишүгә этәрү.

Сораулар аша дәреснең темасын ачыклау.

Үзеңнең эшеңне бәяләү.

Дәреснең темасын ачыклаганда юнәлеш бирү.

Үзбәя өчен критерийлар билгеләү.


II. Уку мәсьәләсен адымлап (өлешләп) чишү этабы

1.Уку мәсьәләсен кую

Мөстәкыйль бирем.

ЭЙ-АР-ГАЙД

Максат: урман турындагы беренчел белемнәрне системалаштыру, ишеткән информацияне баштагы белемнәре белән бәйләү.

Эшләп бетергәч, группаларда тикшерү.

Үзеңнең эшеңне бәяләү.
Укучыларның эшләрен күзәтү.


Үзбәя өчен критерийлар билгеләү.2. Дәреслек белән эшләү

Максат:

- дәреслектәге һәм хрестоматиядәге текст аша укучыларның белемнәрен тирәнәйтү;                                             

 -иҗади мөмкинлекләрен камилләштерү;                                      

-төркемнәрдә эшләргә өйрәтү;                                                   

-төрле чыганаклардан туплаган мәгълүматлардан файдаланып, үз фикерен төгәл, эзлекле әйтә белү;                                                      

 -үз эше өчен җаваплы булырга өйрәнү.

Төркемнәрдә бирелгән сораулар аша дәреслек белән эшләү.

МИКС-ПЭА-ШЭА структурасы аркылы сорауларга җавап бирү.

Укучыларның эшләрен күзәтү.

Дәреслек белән эшләгәндә юнәлеш бирү.


Үзбәя өчен критерийлар билгеләү.


III. Рефлексия, бәяләү этабы.

 1. 1. Өй эше бирү.

Максат:

укучыларның шәхси мөмкинлекләрен күздә тотып өй эшен өч дәрәҗәдә бирү.

Өй эшләрен көндәлекләргә язу


Өй эшен 3 вариантта тәкъдим итү.2. Йомгаклау рефлексиясе

 1. Максат: дәрестә башкарган эшләргә нәтиҗә ясау


Мин белдем,

истә калдырдым,

өйрәндем,

яңалык ачтым.

Дәрескә нәтиҗә ясау.


3. Дәрескә гомуми бәя кую.

Максат: дәрескә һәм үзеңә гомуми бәя кую, укучыларны бәяләү.

Үзеңә баллар аша билге кую.


Бәяләү өчен критерийлар билгеләү.

Укучыларның белеменә күзәтү үткәрү.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 3 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Урманнарны? ???мияте. Урман байлыкларына карата сакчыл карашны? ???мияте.

Автор: Мубаракова Гульнара Рамазановна

Дата: 14.11.2015

Номер свидетельства: 253131

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства