kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Тіс" та?ырыбына ашы? саба? жоспары. 7-сынып (орыс сыныбы)

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?н: ?аза? тілі

Сынып: 7

Мерзімі:

Саба?ты? та?ырыбы: Тіс к?тімі

 Саба?ты? ма?саты:

Білімділік:  Та?ырып бойынша  м?лімет беру. О?ушыларды? о?у техникасын к?шейту, аударма ж?мыстарына к??іл б?лу. Ж?йелі с?йлеуге, та?ырыпты ж?йелі баяндау?а ?йрету, т?селдіру, тіс туралы білетіндерін одан ?рі дамыта отырып, тісті к?ту жолдарын ?йрету, сан есім туралы білімдерін пысы?тау.
Дамытушылы?: Тапсырмалар жазу ар?ылы ойлау ?абілеттерін дамыту. О?ушыларды? тіл белсенділігін, жазу м?дениетін дамыту.Ой-?рістерін, есте са?тау ?абілеттерін дамыту. С?здерді  ме?герту ар?ылы с?здік ?орларын,  тіл байлы?тарын байыту.

Т?рбиелік:  Тазалы??а,  ??ыптылы??а  баулу, - ?зін-?зі с?юге, ?з дене м?шелерін таза ?стау?а, тісті к?те білуге, тазалы??а, сымбатты да,с?лу болу?а т?рбиелеу.
Саба?ты? т?рі: д?ст?рлі   саба?.

Саба?ты? ?діс-т?сілдері: Т?сіндіру, с?ра?-жауап, ??гімелесу, тіл дамыту, аудару, с?здік ?дісі, топты? ж?мыс, кітаппен ж?мыс, ?лестірмелі пара?шалармен ж?мыс

П?наралы? байланыс: Орыс тілі, биология, анатомия

  Саба?ты? барысы:

I. ?йымдастыру кезе?і:       

1. С?лемдесу.

2. Сыныпта?ы о?ушыларды т?гендеу, келмеу  себебін с?рау, білу.

3. О?ушыларды? к??ілін саба??а бейімдеу, ы??айлау.

 II. ?ткен саба?ты ?айталау, пысы?тау. 

Сан есім туралы білімдерін еске т?сіру

С?ра? - жауап

Сан есім - затты? санын, м?лшерін, ретін, шамасын білдіретін с?з табы.

Т?рлері (Типы)

Мысалдар (Примеры)

І. Т?л?асына ?арай (По способу образования)

Негізгі (Непроизводные)

бір, екі, ?ш, т?рт, бес, отыз, елу, ж?з, мы?, т.б.

2. Туынды (Производные)

бірінші, екінші, біреу, ондай, мы?да?ан, т.б.

ІІ. ??рамына ?арай (По составу)

1. Дара (Простые)

бір, екі, ?ш, он, отыз, алпыс, ж?з, мы?, т.б.

2. К?рделі (Сложные)

он т?рт, жиырма бес, ж?з он жеті, екі-екіден, оннан екі, екі мы? отыз, ?ыры? бестей, то?ыз?а жуы?, т.б.

ІІІ. Ма?ынасына ?арай (По значению)

1. Есептік (Количественные)

бір, екі, ?ш, т?рт, бес, алты, жеті, сегіз, то?ыз, он, он бір, он екі, жетпіс бес, ж?з ?ш, мы?, т.б.

2. Реттік (Порядковые)

бірінші, екінші, ?шінші, оныншы, жиырма екінші, сексен бесінші, екі ж?з алтыншы, т.б.

3. Жина?ты? (Собирательные)

біреу, екеу, ?шеу, т?ртеу, бесеу, алтау, жетеу

4. Топтау (Группирующие)

бірден, екіден, ?штен, оннан, он бестен, екі-екіден, он-оннан, ж?з-ж?зден, мы?-мы?нан, т.б.

5. Болжалды? (Приблизительные)

бірер, екідей, онда?ан, жетпістей, ж?здеп, ж?здеген, ондарда, алпыстарда, ?ш-т?рттей, т.б.

6. Б?лшектік (Дробные)

екіден бір (1/2), сегізден ?ш (3/8), ?ш б?тін ж?зден он т?рт (3,14), т.б.
 

                                               ІІІ. Жа?а саба?

Кіріспе с?з. Топты? ж?мыс. ?р жауап?а ?пай пара?шаларын  беріп отыру. Саба? ая?ында балалар жинап, санайды.   

1-тапсырма. М?тінмен ж?мыс

?р топ?а м?тін тарату. Орыс тіліне аударып, негізгі ойын т?сіндіру. Топта?ы барлы? адам с?йлеуі керек

Стоматолог, диетолог, педиатор, косметолог болады

1-топ.  Стоматолог
1. Тісті? ??рылысы.
?рбір тісті? ?аптамасы, тіс мойыны  ж?не  тіс т?бірі болады. Тіс бактерияларды? енуінен са?тайтын ?те ты?ыз эмальмен жабыл?ан. Адамда алдымен с?т тістер, кейін т?ра?ты тістер шы?ады. С?т тістерді? алмасуы 6-7 жаста басталып, 15 жас?а келгенде ая?талады.
2. Тісті? орналасуы. 
Ересек адамда?ы тісті? жалпы саны 32. ?сті?гі ж?не асты??ы жа? с?йекті? ?рбір жартысында 2 к?рек тіс, і ит тіс, 2 кішкентай ж?не 3 ?лкен азу тістер орналас?ан. 
3. Тісті? аурулары
Тіс жегісіні? пайда болуыны? негізгі себептері ?ант болып табылады. ?антты к?п пайдалану тіске к?п зиян келтіреді. Ауызда?ы ?ыш?ылды? де?гейі артып, кіреукені б?зады. Тісті? сырт?ы ?абаты б?зылады, міне с?йтіп тісте тесік пайда болады. Ол тесік тамыр?а кетеді, тесік тамыр?а кетпес ?шін д?рігерге к?рініп тісті? тесігін бітеп (пломб) за?ымдамдау са?тайды.
 

2-топ. Диетолог
4. Тама?тану ережелері

Медицинада д?румендерді? 30-?а жуы? т?рі белгілі. Олар адам а?засында?ы заталмасу ?дерісін жа?сартып, а?заны? ?р т?рлі аурулар?а ?арсы т?ру ?абілетін арттырады. А?за?а д?румендер жетіспегенде адамны? ?зінен -?зі к?ш ?уаты кеміп, бір т?рлі ?лсіреп, шаршап шалды??ыш келеді. Еште?еге зау?ы со?пай, болмайтын н?рсеге ашуланып, ж??палы аурулар?а тез беріледі.Тіс ауырмас ?шін к?к?ністер, жеміс-жидектер, ет, балы?, ж?мырт?а жеп с?т ішу керек. Б?л та?амдарда А,В,С д?румендері бар. А д?румені жетіспесе нашар к?ресі?. С д?румені жетіспесе адам нашар ?йы?тайды, к?п жылай береді. Мысалы, с?біз, ?ияр, алма, алм?рт, тісті жабыс?а? ?алды?тардан са?тайды, ?ызыл иекті ?атайтады. Сарымса? пен пияз ауыз ?уысын бактериялардан тазартады. Та?амды бірден ?те к?п м?лшерде ішкен кезде ас?азан толып кетеді. Б?л ас ?орыту процесін ?иындатады ж?не б?зады, себебі б?лінетін ас ?орыту с?лі та?амда?ы барлы? ?оректік заттарды ыдырата алмайды. Т?улігіне 4 рет тама?танатын адамда ас ?орыту ?шін ед?уір ?олайлы жа?дай туады. Кешкі асты ?йы?таудан 1-2 са?ат б?рын ішу керек. 
 

3-топ. Косметолог
5. Тіс-бет ажары
 
Тістер тама?тану?а, тыныс алу?а, дыбыс шы?ару?а, с?йлеуге белсенді ?атысады. Тісті? біреуіні?, ?сіресе алды??ы тістерді? болмауынан адамны? с?йлеуі нашарлайды. Тістер с?зді аны? айту?а, бет-пішініні? д?рыс ?алыптасуына ы?пал етеді. Тіс адамны? ажарын келтіреді. ?демі к?лкі адам ?мірінде ма?ызды рол ат?арады ж?не оны? аппа? к?ріштей тістері к?лгенде де н?рландыра т?седі. 
Педиатор
6. Тісті са?тау

Тісті ?алай жуу керек?
Тісті к?ніне екі рет жуып т?р?ан абзал. Та?ерте?гісін, кешке астан со?, ?й?ы алдында. Себебі астан кейінгі ?алды?тар тіс ?уыстарында ?алып ?ой?ан, тісті? шіруіне алып келеді.
Д?рыс жуыл?ан тіске ??рт т?спейді. Тісті кем дегенде, ?ш минут жуу ?ажет. ?йткені тіс пастасы тісті ?ажетті заттармен ?амтамасыз етеді. Тіс жу?анда, щетканы к?рек тістен азу тістерге дейін же?іл ?оз?алыспен айналдыра ысып шы?асыз. Одан со?, к?рек тістер ар?ылы екінші жа? б?лігін, ысып шы?асыз. ?сті?гі ж?не асты??ы тістерді де кезек - кезек ыс?ылайсыз. Тіс щеткесін 3 ай сайын ауыстырып отыр?ан ж?н.

                                3-тапсырма. Грамматикалы? тапсырма

Та?та?а ?р топтан бір-бір о?ушыдан шы?ады. Д?птермен ж?мыс.

1-топ. Тіс с?зін септе

А.с. тіс                       І.с.тісті?                     Б.с. тіске                    Т.с тісті

Ж.с. тісте                   Ш.с. тістен                К.с. тіспен

2-топ. Тіс с?зін т?уелде

Мені? тісім                Бізді? тісіміз

Сені? тісі?                 Сендерді? тістері?

Сізді? тісі?із              Сіздерді? тістері?із

Оны? тісі                   Оларды? тістері

3-топ. Тіс с?зіне фонетикалы? талдау

Тіс – 3 ?ріп, 3дыбыс, 1 буын (бітеу)

Т- дауыссыз, ?ата?

І – дауысты, жі?ішке, ?ыса?, езулік

С- дауыссыз, ?ата?

       4-тапсырма. ?р топ о?ушылары пара?шаларды алып, ?аза? тіліне аударады.

?ызы?ты а?параттар

1. По легенде, во рту у Будды было 40 зубов. А у первого человека — Адама — 30 зубов. От этого числа и происходит количество дней в месяце.

2. Как известно, у обычного человека на протяжении жизни зубы меняются дважды: вначале появляется 20 молочных зубов, а затем 32 истинных зуба. Кстати, название «молочные зубы» дал Гиппократ, который был убежден, что самые первые зубы ребенка формируются из молока.

-Как ни странно, учёными доказано, что какао-порошок, входящий в состав шоколада, содержит вещества, препятствующие образованию кариеса.

4. Первая электрическая зубная щетка была запатентована в Щвейцарии после Второй мировой войны. Она работала от электрической сети. Хотя многим эта идея показалась странной, но электрическая зубная щетка быстро завоевала популярность. Сейчас 12% людей во всём мире пользуются электрической зубной щёткой.

5. Самым дорогим зубом в мире считался зуб Исаака Ньютона, проданный в 1816 году за 3,300$. Купивший его аристократ, вставил этот зуб в свой перстень.

6. У улитки около 25 000 зубов.

-Аборигены племени Майя красили зубы бирюзой и нефритом, вставляли в зубы дорогие камни. А любимые женщины пиратов Карибского моря щеголяли зубами, сделанными из брильянтов.

7. Люди, которые чистят зубы три раза в день, реже страдают от избыточного веса. К такому выводу пришли японские ученые. Как сообщается, они изучили образ жизни 14 тыс. человек.

8. Самый опасный спорт для зубов — это хоккей. 68 процентов профессиональных хоккеистов потеряли на поле хотя бы по одному зубу.

9. Доказано медициной, наличие крепких зубов непосредственно отражается на памяти человека.

10. 99% всего кальция в организме находится в зубах.

11. В Китае существует даже национальный праздник: «День любви к своим зубам», он проходит 20-го сентября.

12. В 1999 году в городе Финикс (США) прошла акция «За здоровую улыбку». 1300 американских школьников, выстроившись в форме зубной щетки, одновременно чистили зубы в течение 3 минут 3 секунд.

13. Немецкие ученые выяснили, что употребление двух грейпфрутов в день значительно снижает риск заболеваний в ротовой полости.

14. Первые зубные щетки появились в Китае ВСЕГО около 500 лет назад. Материалами для них служили свиная щетина, конский и барсучий волос.

15. Зуб — единственная часть человеческого организма, которая неспособна к самовосстановлению. Зато у слонов новые зубы могут вырастать до 6 раз.

16. Твердые, искусные зубы, как считают, признак энергичного, воинственного человека. Маленькие зубы связывают с мелочностью и жадностью, а большие — с добротой и открытостью характера.

ІV. Бекіту кезе?і.

Тіс к?тімі. ?р топ жетекшілері тіс к?тімі жайында ?орытынды с?з айтады.  

V. ?й ж?мысы. Денсаулы? туралы ма?ал-м?телдерді д?птерге жазып, жаттап келу

VІ. Ба?алау. Топ жетекшілері ?з тобыны? м?шелерін ба?алайды.

Просмотр содержимого документа
«"Тіс" та?ырыбына ашы? саба? жоспары. 7-сынып (орыс сыныбы) »

Пән: қазақ тілі

Сынып: 7

Мерзімі:

Сабақтың тақырыбы: Тіс күтімі

Сабақтың мақсаты:

Білімділік:  Тақырып бойынша  мәлімет беру. Оқушылардың оқу техникасын күшейту, аударма жұмыстарына көңіл бөлу. Жүйелі сөйлеуге, тақырыпты жүйелі баяндауға үйрету, төселдіру, тіс туралы білетіндерін одан әрі дамыта отырып, тісті күту жолдарын үйрету, сан есім туралы білімдерін пысықтау.
Дамытушылық: Тапсырмалар жазу арқылы ойлау қабілеттерін дамыту. Оқушылардың тіл белсенділігін, жазу мәдениетін дамыту.Ой-өрістерін, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Сөздерді  меңгерту арқылы сөздік қорларын,  тіл байлықтарын байыту.

Тәрбиелік:  Тазалыққа,  ұқыптылыққа  баулу, - өзін-өзі сүюге, өз дене мүшелерін таза ұстауға, тісті күте білуге, тазалыққа, сымбатты да,сұлу болуға тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: дәстүрлі   сабақ.

Сабақтың әдіс-тәсілдері: Түсіндіру, сұрақ-жауап, әңгімелесу, тіл дамыту, аудару, сөздік әдісі, топтық жұмыс, кітаппен жұмыс, үлестірмелі парақшалармен жұмыс

Пәнаралық байланыс: Орыс тілі, биология, анатомия

  Сабақтың барысы:

I. Ұйымдастыру кезеңі:       

1. Сәлемдесу.

2. Сыныптағы оқушыларды түгендеу, келмеу  себебін сұрау, білу.

3. Оқушылардың көңілін сабаққа бейімдеу, ыңғайлау.

 II. Өткен сабақты қайталау, пысықтау. 

Сан есім туралы білімдерін еске түсіру

Сұрақ - жауап

Сан есім - заттың санын, мөлшерін, ретін, шамасын білдіретін сөз табы.

Түрлері (Типы)

Мысалдар (Примеры)

І. Тұлғасына қарай (По способу образования)

Негізгі (Непроизводные)

бір, екі, үш, төрт, бес, отыз, елу, жүз, мың, т.б.

2. Туынды (Производные)

бірінші, екінші, біреу, ондай, мыңдаған, т.б.

ІІ. Құрамына қарай (По составу)

1. Дара (Простые)

бір, екі, үш, он, отыз, алпыс, жүз, мың, т.б.

2. Күрделі (Сложные)

он төрт, жиырма бес, жүз он жеті, екі-екіден, оннан екі, екі мың отыз, қырық бестей, тоғызға жуық, т.б.

ІІІ. Мағынасына қарай (По значению)

1. Есептік (Количественные)

бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, жетпіс бес, жүз үш, мың, т.б.

2. Реттік (Порядковые)

бірінші, екінші, үшінші, оныншы, жиырма екінші, сексен бесінші, екі жүз алтыншы, т.б.

3. Жинақтық (Собирательные)

біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу

4. Топтау (Группирующие)

бірден, екіден, үштен, оннан, он бестен, екі-екіден, он-оннан, жүз-жүзден, мың-мыңнан, т.б.

5. Болжалдық (Приблизительные)

бірер, екідей, ондаған, жетпістей, жүздеп, жүздеген, ондарда, алпыстарда, үш-төрттей, т.б.

6. Бөлшектік (Дробные)

екіден бір (1/2), сегізден үш (3/8), үш бүтін жүзден он төрт (3,14), т.б.

ІІІ. Жаңа сабақ

Кіріспе сөз. Топтық жұмыс. Әр жауапқа ұпай парақшаларын беріп отыру. Сабақ аяғында балалар жинап, санайды.

1-тапсырма. Мәтінмен жұмыс

Әр топқа мәтін тарату. Орыс тіліне аударып, негізгі ойын түсіндіру. Топтағы барлық адам сөйлеуі керек

Стоматолог, диетолог, педиатор, косметолог болады

1-топ. Стоматолог
1. Тістің құрылысы.
Әрбір тістің қаптамасы, тіс мойыны және тіс түбірі болады. Тіс бактериялардың енуінен сақтайтын өте тығыз эмальмен жабылған. Адамда алдымен сүт тістер, кейін тұрақты тістер шығады. Сүт тістердің алмасуы 6-7 жаста басталып, 15 жасқа келгенде аяқталады.
2. Тістің орналасуы. 
Ересек адамдағы тістің жалпы саны 32. Үстіңгі және астыңғы жақ сүйектің әрбір жартысында 2 күрек тіс, і ит тіс, 2 кішкентай және 3 үлкен азу тістер орналасқан. 
3. Тістің аурулары
Тіс жегісінің пайда болуының негізгі себептері қант болып табылады. Қантты көп пайдалану тіске көп зиян келтіреді. Ауыздағы қышқылдың деңгейі артып, кіреукені бұзады. Тістің сыртқы қабаты бұзылады, міне сөйтіп тісте тесік пайда болады. Ол тесік тамырға кетеді, тесік тамырға кетпес үшін дәрігерге көрініп тістің тесігін бітеп (пломб) зақымдамдау сақтайды.


2-топ. Диетолог
4. Тамақтану ережелері
Медицинада дәрумендердің 30-ға жуық түрі белгілі. Олар адам ағзасындағы заталмасу үдерісін жақсартып, ағзаның әр түрлі ауруларға қарсы тұру қабілетін арттырады. Ағзаға дәрумендер жетіспегенде адамның өзінен -өзі күш қуаты кеміп, бір түрлі әлсіреп , шаршап шалдыққыш келеді. Ештеңеге зауқы соқпай, болмайтын нәрсеге ашуланып, жұқпалы ауруларға тез беріледі.Тіс ауырмас үшін көкөністер, жеміс-жидектер, ет, балық, жұмыртқа жеп сүт ішу керек. Бұл тағамдарда А,В,С дәрумендері бар. А дәрумені жетіспесе нашар көресің. С дәрумені жетіспесе адам нашар ұйықтайды, көп жылай береді. Мысалы, сәбіз, қияр, алма, алмұрт, тісті жабысқақ қалдықтардан сақтайды, қызыл иекті қатайтады. Сарымсақ пен пияз ауыз қуысын бактериялардан тазартады. Тағамды бірден өте көп мөлшерде ішкен кезде асқазан толып кетеді. Бұл ас қорыту процесін қиындатады және бұзады, себебі бөлінетін ас қорыту сөлі тағамдағы барлық қоректік заттарды ыдырата алмайды. Тәулігіне 4 рет тамақтанатын адамда ас қорыту үшін едәуір қолайлы жағдай туады. Кешкі асты ұйықтаудан 1-2 сағат бұрын ішу керек. 


3-топ. Косметолог
5. Тіс-бет ажары
 
Тістер тамақтануға, тыныс алуға, дыбыс шығаруға, сөйлеуге белсенді қатысады. Тістің біреуінің, әсіресе алдыңғы тістердің болмауынан адамның сөйлеуі нашарлайды. Тістер сөзді анық айтуға, бет-пішінінің дұрыс қалыптасуына ықпал етеді. Тіс адамның ажарын келтіреді. Әдемі күлкі адам өмірінде маңызды рол атқарады және оның аппақ күріштей тістері күлгенде де нұрландыра түседі. 
Педиатор
6. Тісті сақтау

Тісті қалай жуу керек?
Тісті күніне екі рет жуып тұрған абзал. Таңертеңгісін, кешке астан соң, ұйқы алдында. Себебі астан кейінгі қалдықтар тіс қуыстарында қалып қойған, тістің шіруіне алып келеді.
Дұрыс жуылған тіске құрт түспейді. Тісті кем дегенде, үш минут жуу қажет. Өйткені тіс пастасы тісті қажетті заттармен қамтамасыз етеді. Тіс жуғанда, щетканы күрек тістен азу тістерге дейін жеңіл қозғалыспен айналдыра ысып шығасыз. Одан соң, күрек тістер арқылы екінші жақ бөлігін, ысып шығасыз. Үстіңгі және астыңғы тістерді де кезек - кезек ысқылайсыз. Тіс щеткесін 3 ай сайын ауыстырып отырған жөн.

3-тапсырма. Грамматикалық тапсырма

Тақтаға әр топтан бір-бір оқушыдан шығады. Дәптермен жұмыс.

1-топ. Тіс сөзін септе

А.с. тіс І.с.тістің Б.с. тіске Т.с тісті

Ж.с. тісте Ш.с. тістен К.с. тіспен

2-топ. Тіс сөзін тәуелде

Менің тісім Біздің тісіміз

Сенің тісің Сендердің тістерің

Сіздің тісіңіз Сіздердің тістеріңіз

Оның тісі Олардың тістері

3-топ. Тіс сөзіне фонетикалық талдау

Тіс – 3 әріп, 3дыбыс, 1 буын (бітеу)

Т- дауыссыз, қатаң

І – дауысты, жіңішке, қысаң, езулік

С- дауыссыз, қатаң

4-тапсырма . Әр топ оқушылары парақшаларды алып, қазақ тіліне аударады.

Қызықты ақпараттар

1. По легенде, во рту у Будды было 40 зубов. А у первого человека — Адама — 30 зубов. От этого числа и происходит количество дней в месяце.

2. Как известно, у обычного человека на протяжении жизни зубы меняются дважды: вначале появляется 20 молочных зубов, а затем 32 истинных зуба. Кстати, название «молочные зубы» дал Гиппократ, который был убежден, что самые первые зубы ребенка формируются из молока.

-Как ни странно, учёными доказано, что какао-порошок, входящий в состав шоколада, содержит вещества, препятствующие образованию кариеса.

4. Первая электрическая зубная щетка была запатентована в Щвейцарии после Второй мировой войны. Она работала от электрической сети. Хотя многим эта идея показалась странной, но электрическая зубная щетка быстро завоевала популярность. Сейчас 12% людей во всём мире пользуются электрической зубной щёткой.

5. Самым дорогим зубом в мире считался зуб Исаака Ньютона, проданный в 1816 году за 3,300$. Купивший его аристократ, вставил этот зуб в свой перстень.

6. У улитки около 25 000 зубов.

-Аборигены племени Майя красили зубы бирюзой и нефритом, вставляли в зубы дорогие камни. А любимые женщины пиратов Карибского моря щеголяли зубами, сделанными из брильянтов.

7. Люди, которые чистят зубы три раза в день, реже страдают от избыточного веса. К такому выводу пришли японские ученые. Как сообщается, они изучили образ жизни 14 тыс. человек.

8. Самый опасный спорт для зубов — это хоккей. 68 процентов профессиональных хоккеистов потеряли на поле хотя бы по одному зубу.

9. Доказано медициной, наличие крепких зубов непосредственно отражается на памяти человека.

10. 99% всего кальция в организме находится в зубах.

11. В Китае существует даже национальный праздник: «День любви к своим зубам», он проходит 20-го сентября.

12. В 1999 году в городе Финикс (США) прошла акция «За здоровую улыбку». 1300 американских школьников, выстроившись в форме зубной щетки, одновременно чистили зубы в течение 3 минут 3 секунд.

13. Немецкие ученые выяснили, что употребление двух грейпфрутов в день значительно снижает риск заболеваний в ротовой полости.

14. Первые зубные щетки появились в Китае ВСЕГО около 500 лет назад. Материалами для них служили свиная щетина, конский и барсучий волос.

15. Зуб — единственная часть человеческого организма, которая неспособна к самовосстановлению. Зато у слонов новые зубы могут вырастать до 6 раз.

16. Твердые, искусные зубы, как считают, признак энергичного, воинственного человека. Маленькие зубы связывают с мелочностью и жадностью, а большие — с добротой и открытостью характера.

ІV. Бекіту кезеңі.

Тіс күтімі. Әр топ жетекшілері тіс күтімі жайында қорытынды сөз айтады.

V. Үй жұмысы. Денсаулық туралы мақал-мәтелдерді дәптерге жазып, жаттап келу

VІ. Бағалау. Топ жетекшілері өз тобының мүшелерін бағалайды.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс

Скачать
"Тіс" та?ырыбына ашы? саба? жоспары. 7-сынып (орыс сыныбы)

Автор: Каниева Гулден Умиртаевна

Дата: 22.03.2015

Номер свидетельства: 189872

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства