kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Мен ?андаймын?(тренинг саба?)

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Мен  ?андаймын?»

                                                             тренинг саба?

                                          ?ткізген: Маукишева Р.О.

                          Макин орта мектебі , 2015 жыл

  «Мен ?андаймын?» м??алімдерге арнал?ан  тренинг

Ма?саты: м??алімдер арасында ?арым-?атынасты ны?айту, жа?ымсыз к??іл-к?йден арылу, к?ш-?уат жинау, ?зін-?зі тану, ??рметтеу, ?зін еркін сезінуге к?мектесу.
?ажетті ??ралдар: ?а?аз ?ша?тар, жануарларды?  аты  жазыл?ан карточкалар, жатты?у?а ?ажетті пара?тар, майшам, магнитофон.

І. ?з  жылы с?зі?ді сыйла
Ма?саты: ?рбір ?атысушыны? сол топты? бір м?шесі екендігін сезінуі, бір-біріне жылы с?здерін  сыйлау.
 ?а?аздан жасал?ан ?ша?тар?а ?р м??алім ?з белгісін ?ойып,оны ?шырады,содан со? жерде жат?ан кез-келген ?ша?ты алып,о?ан ?здеріні? жылы лебіздерін жазады.

2. Топты? ж?мыс

Жануарлар атауы жазыл?ан ?а?аз ?иындылары( ?оян, тауы?) ар?ылы  топ?а б?лінеді, сізді?

текше?ізде не жазыл?анын о?ы?ыз. Жазуды сіз ?ана к?руі?із керек. Енді текшені жинап ?ойса болады. ?р?айсысы?ызды? міндеттері?із ?з сы?ары?ызды табу. Біра?, с?йлеспейсіздер, ?зі?ізді? жануары?ыз?а т?н дыбыстар шы?армайсыздар, тек ?рт?рлі ?имылдар ар?ылы кез-келген ?рекетті ?нсіз жасайсыз.

Тапсырма: М??алімні? моделін жасау,жоба ?ор?ау

1-топ: М??алім деген маманды??а ?андай талаптар ?оясы?дар?

2-топ: О?ушыларды? к?з?арасымен м??алім ?андай болу керек?

3. «Мен кіммін» жатты?уы

Мен ?андай адаммын?

Мен ?андай адам бол?ым келеді?

Ол ?андай адам?

?атысушылар?а а? пара? алып, оны? к?лдене?нен 3 ?атар?а б?лу тапсырылады. 1-?атар?а «Мен ?андай адаммын?» деген с?ра??а м??алімні? к?сіпи сапаларын жазады; 2-?атар?а «Мен ?андай адам бол?ым келеді? м??алім ?андай к?сіби сапалар?а ие болу керек; 3-?атар?а сол жа?та?ы к?ршісі «Ол ?андай адам? ол м??алім ?андай к?сіби сапалар?а ие екенін жазады.

4. «Таби?ат мінезі» жатты?уы.
?ане, барлы?ымыз тізбектеле т?райы?. К?зімізді ж?мып, ?зімізді таби?ат аясында т?р?андай сезінейік. К?н тамаша ашы?, к?н с?улесі шуа? шашып т?р, айнала тамаша к?рініске толы. Енді, к?зімізді ашып, ?зімізді еркін сезінейік. Ал?аш?ыда б?рі жа?сы болып т?рды да кенет, ая? астынан же?іл жел со?ты.
Алды?ызда т?р?ан адамны? ар?асынан ж?ймен ?ана ?олмен же?іл желді? самалындай етіп сипаймыз.
Жел к?шейді – енді алды?ызда?ы адамны? ар?асын ?атты у?алай бастаймыз.
Кенет, боран басталды - енді боран к?шіндей екі ?олмен айналдыра к?штірек у?алаймыз.
Содан кейін, ая? астынан жай ?ана жа?быр сіркірей бастады – енді ?олымызбен жа?бырды? тамшысындай ж?ймен ?рамыз.
Бір кезде ?атты жауын жауды – біз ?атты жауын сия?ты ар?амызды сауса?т? ?шымен жо?ары т?мен сипалаймыз.
Ая? астынан б?рша? жауды – ар?амызды сауса? басымен б?рша? жау?андай ?аттыра? ?рамыз.
Бір кезде б?рі басылды, к?н жар?ырап ашылып, адам?а бір к?шті шуа? берді. Енді алдымызда?ы адамдармен алмасамыз. Осы жатты?уды сізге алды?ызда т?р?ан адам орындайды.

5. «?зі?ді тере?ірек тани біл»
Н?с?ау. ?азір сіздерге слайд ар?ылы бірнеше жеміс-жидектер к?рсетіледі. Сол жеміс-жидектерді? ішінен ?зі?ізге к?бірек ?найтынын та?да?ыз. Сол та?дау ар?ылы сізді? мінез-??л?ы?ыз ?андай, со?ан то?талайы?.
?арбызды ?нататындар орны?ты адамдар. Олар шиеленіске, жанжал, дау-дамай?а бара бермейді. Еш уа?ытта еш н?рсеге ша?ымданбайды. Т?рмыс пен к??іл к?йін тек ?ана ?з к?шімен жа?сарту?а ден ?ояды. Отбасында да ?лгілі, арты? ауыз с?зі жо?. Кейде табандылы? жа?ы ?ана жетіспейді.
Ж?зімді ?нататындар ?зіні? де, ?згені? де сырын са?тай білетіндер. Біра? м?ндай т?йы?ты?, кейде шектен асып кетеді де, ел ондай адамдар?а сенімсіздікпен ?арауы м?мкін.
??лпынай ?натса?ыз, сіз к??ілді, ?она?жай адамсыз. Елмен тіл табыса аласыз. Сізге сыпайылы? т?н, тал?амы?ыз н?зік. Ешкімге т?уелді емессіз. Дегенмен ?ыз?анша?ты?ы?ыз жо? емес.
Шабдаланы ?нататын адамдар к?пшіл, кез-келген адаммен тіл табыса алатын ашы? жар?ын болып келеді. Сізден сыпайылы? пен м?дениетті адамны? белгілері ай?ын а??арылып т?рады. Тек бір кемшілігі?із-?иынды?тарды ауыр к?тересіз, кейде оларды же?уге д?рменсіздік танытасыз.
Егер сізге алма ?те ?найтын болса, жігерлі, біра? аздап ескі к?з?араста?ы адамсыз. ?з басты?ы?ыз?а берілгенсіз, оны? ?андай тапсырмасын болса да, жан сала тияна?ты ат?ару?а тырысасыз. Аздап а?ын жанды, ?з-?зі?ізге риза адамсыз.
Егер сіз шиені ?натса?ыз, мінезі?із ж?мса?, кішіпейілсіз. ?згеге ?уанышпен жа?сылы? жасау ?шін кейде ?зі?ізге зиян келтіріп алуы?ыз м?мкін. ?тірік-?сек с?зге жо?сыз, есесіне анекдоттарды ?натасыз. Ал махаббат ж?нінде с?би т?різдессіз, сізді оп-о?ай ?кпелете салу?а болады.
?ара ?рікті ?нататындар ?з атына айтыл?ан сынды к?тере алмайтындар. Олармен досты?, жолдасты? ?арым-?атынас орнату да ?иын болады.

Тест:
“Жар?ын ж?зді адамсыз ба?”

Тест кілті

-Егер сіз ?ар ?йінділеріне басты назар аударса?ыз, олар?а штрихтар мен к?ле?келерді салса?ыз,

онда сіз д?л осы уа?ытта ?зі?ізді ба?ытты сезінуде емессіз. Сізді бір ойлар ала?датуда,

сізді? басы?ыз ?ара ойлар?а, ал жаны?ыз – уайым?а толы.

-Егер сіз ?ара, т?нерген б?лтты? суретін салса?ыз, онда сіз на?ыз пессимист адамсыз. Сіз мінезі?із нашар, ?те ашулы адамсыз.

Сізді? ы??айызды табу ?иын, ?йткені сізді? ?немі ешн?рсеге к??ілі?із

толмайды. Сіз ?мірді? с?ттеріне ?уана білмейтін адамсыз, кез келген а? н?рседен ?араны к?ріп т?рсыз.

-Егер сіз ?йді басты азарда ?стап, о?ан м?ржасынан т?тін шы?ып жат?анын салса?ыз ж?не ?йді? терезесінен жары? к?рінсе,

онда сіз жар?ын ж?зді, ба?ытты адамсыз. Сізді? ?мірдегі басты

??ндылы?ы?ыз – б?л сізді? ?йі?із, жа?ындары?ыз ж?не достары?ыз. Сіз осы атал?андардан ?зі?ізді? ?мірі?ізге к?ш-?уат аласыз.

Сіз ?мірді? с?ттеріне ?уана білетін, ?мір с?ре білетін т?л?асыз.

-Егер сіз шырша?а басты назарды аударса?ыз, б?л сізді? жар?ын ж?зді, шынайы адам екендігі?ізді білдіреді.Б?л сізді? б?кіл ?леммен

байланыс жасауы?ызды? бірден бір ??ралы. Сізді айнала?ызда?ылар жа?сы к?реді, ?йткені сіз к??ілді, белсенді адамсыз.

-Ауада?ы ?арлар – б?л сізді? жа?ымды, жа?сы ?сер ?ажетсінетіндігі?ізді білдіреді, к?нделікті ?мірді? к?йбегі?інен бас?а д?ниені

а?сайтынды?ы?ызды білдіреді.

-Егер сіз адамды шыршаны? жанына салса?ыз, б?л сізді? к?ш-?уаты?ызды? к?птігін, шаршамайтын адам екендігі?ізді білдіреді.

-Егер адам ?й мен шыршаны? ортасына салса?ыз, сіз бір н?рсені ?ажетсінесіз, я?ни сізге ?мірлік ма?сат ?ою керек немесе біреуді с?ю ?ажет.

-Егер адам ?йді? ішінде орналасса, онда сізге демалу ?ажет. Сіз рухани ж?не физикалы? т?р?ыдан шарша?ансыз.

9. ?орытынды. «Майшам» жатты?уы.
?азір мен майшамды жа?амын. Барлы?ымыз бір-бірімізбен бірігіп, ж?мыс жаса?анымыз ?шін бір-бір жылы с?з айтып, майшамды беріп отырамыз. ?оштасу?а майшамды ал?анымыз, жары? деген жа?сы н?рсе, сонды?тан да алдары?ыз ашы?, жар?ын болсын деген тілекпен, б?гінгі тренингімізді ая?таймыз. Рахмет!

10. Рефлексия.  2 ж?лдыз,бір тілек

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Талдау жасаушыны? аты-ж?ні:_____________________

К?ні:____________________________________________

?олы:_______________________________________

Просмотр содержимого документа
«Мен ?андаймын?(тренинг саба?) »«Мен қандаймын?»

тренинг сабақ


Өткізген: Маукишева Р.О.


Макин орта мектебі , 2015 жыл


«Мен қандаймын?» мұғалімдерге арналған тренинг

Мақсаты: мұғалімдер арасында қарым-қатынасты нығайту, жағымсыз көңіл-күйден арылу, күш-қуат жинау, өзін-өзі тану, құрметтеу, өзін еркін сезінуге көмектесу..
Қажетті құралдар: қағаз ұшақтар, жануарлардың аты жазылған карточкалар, жаттығуға қажетті парақтар, майшам, магнитофон.

І. Өз жылы сөзіңді сыйла
Мақсаты: Әрбір қатысушының сол топтың бір мүшесі екендігін сезінуі, бір-біріне жылы сөздерін сыйлау.
Қағаздан жасалған ұшақтарға әр мұғалім өз белгісін қойып,оны ұшырады,содан соң жерде жатқан кез-келген ұшақты алып,оған өздерінің жылы лебіздерін жазады.

2. Топтық жұмыс

Жануарлар атауы жазылған қағаз қиындылары( қоян, тауық) арқылы топқа бөлінеді, сіздің

текшеңізде не жазылғанын оқыңыз. Жазуды сіз ғана көруіңіз керек. Енді текшені жинап қойса болады. Әрқайсысыңыздың міндеттеріңіз өз сыңарыңызды табу. Бірақ, сөйлеспейсіздер, өзіңіздің жануарыңызға тән дыбыстар шығармайсыздар, тек әртүрлі қимылдар арқылы кез-келген әрекетті үнсіз жасайсыз.

Тапсырма: Мұғалімнің моделін жасау,жоба қорғау

1-топ: Мұғалім деген мамандыққа қандай талаптар қоясыңдар?

2-топ: Оқушылардың көзқарасымен мұғалім қандай болу керек?

3. «Мен кіммін» жаттығуы

Мен қандай адаммын?

Мен қандай адам болғым келеді?

Ол қандай адам?


Қатысушыларға ақ парақ алып, оның көлденеңнен 3 қатарға бөлу тапсырылады. 1-қатарға «Мен қандай адаммын?» деген сұраққа мұғалімнің кәсіпи сапаларын жазады; 2-қатарға «Мен қандай адам болғым келеді? мұғалім қандай кәсіби сапаларға ие болу керек; 3-қатарға сол жақтағы көршісі «Ол қандай адам? ол мұғалім қандай кәсіби сапаларға ие екенін жазады.

4. «Табиғат мінезі» жаттығуы.
Қане, барлығымыз тізбектеле тұрайық. Көзімізді жұмып, өзімізді табиғат аясында тұрғандай сезінейік. Күн тамаша ашық, күн сәулесі шуақ шашып тұр, айнала тамаша көрініске толы. Енді, көзімізді ашып, өзімізді еркін сезінейік. Алғашқыда бәрі жақсы болып тұрды да кенет, аяқ астынан жеңіл жел соқты.
Алдыңызда тұрған адамның арқасынан жәймен ғана қолмен жеңіл желдің самалындай етіп сипаймыз.
Жел күшейді – енді алдыңыздағы адамның арқасын қатты уқалай бастаймыз.
Кенет, боран басталды - енді боран күшіндей екі қолмен айналдыра күштірек уқалаймыз.
Содан кейін, аяқ астынан жай ғана жаңбыр сіркірей бастады – енді қолымызбен жаңбырдың тамшысындай жәймен ұрамыз.
Бір кезде қатты жауын жауды – біз қатты жауын сияқты арқамызды саусақтң ұшымен жоғары төмен сипалаймыз.
Аяқ астынан бұршақ жауды – арқамызды саусақ басымен бұршақ жауғандай қаттырақ ұрамыз.
Бір кезде бәрі басылды, күн жарқырап ашылып, адамға бір күшті шуақ берді. Енді алдымыздағы адамдармен алмасамыз. Осы жаттығуды сізге алдыңызда тұрған адам орындайды.

5. «Өзіңді тереңірек тани біл»
Нұсқау. Қазір сіздерге слайд арқылы бірнеше жеміс-жидектер көрсетіледі. Сол жеміс-жидектердің ішінен өзіңізге көбірек ұнайтынын таңдаңыз. Сол таңдау арқылы сіздің мінез-құлқыңыз қандай, соған тоқталайық.
Қарбызды ұнататындар орнықты адамдар. Олар шиеленіске, жанжал, дау-дамайға бара бермейді. Еш уақытта еш нәрсеге шағымданбайды. Тұрмыс пен көңіл күйін тек қана өз күшімен жақсартуға ден қояды. Отбасында да үлгілі, артық ауыз сөзі жоқ. Кейде табандылық жағы ғана жетіспейді.
Жүзімді ұнататындар өзінің де, өзгенің де сырын сақтай білетіндер. Бірақ мұндай тұйықтық, кейде шектен асып кетеді де, ел ондай адамдарға сенімсіздікпен қарауы мүмкін.
Құлпынай ұнатсаңыз, сіз көңілді, қонақжай адамсыз. Елмен тіл табыса аласыз. Сізге сыпайылық тән, талғамыңыз нәзік. Ешкімге тәуелді емессіз. Дегенмен қызғаншақтығыңыз жоқ емес.
Шабдаланы ұнататын адамдар көпшіл, кез-келген адаммен тіл табыса алатын ашық жарқын болып келеді. Сізден сыпайылық пен мәдениетті адамның белгілері айқын аңғарылып тұрады. Тек бір кемшілігіңіз-қиындықтарды ауыр көтересіз, кейде оларды жеңуге дәрменсіздік танытасыз.
Егер сізге алма өте ұнайтын болса, жігерлі, бірақ аздап ескі көзқарастағы адамсыз. Өз бастығыңызға берілгенсіз, оның қандай тапсырмасын болса да, жан сала тиянақты атқаруға тырысасыз. Аздап ақын жанды, өз-өзіңізге риза адамсыз.
Егер сіз шиені ұнатсаңыз, мінезіңіз жұмсақ, кішіпейілсіз. Өзгеге қуанышпен жақсылық жасау үшін кейде өзіңізге зиян келтіріп алуыңыз мүмкін. Өтірік-өсек сөзге жоқсыз, есесіне анекдоттарды ұнатасыз. Ал махаббат жөнінде сәби тәріздессіз, сізді оп-оңай өкпелете салуға болады.
Қара өрікті ұнататындар өз атына айтылған сынды көтере алмайтындар. Олармен достық, жолдастық қарым-қатынас орнату да қиын болады.

Тест:
“Жарқын жүзді адамсыз ба?”


Тест кілті

-Егер сіз қар үйінділеріне басты назар аударсаңыз, оларға штрихтар мен көлеңкелерді салсаңыз,

онда сіз дәл осы уақытта өзіңізді бақытты сезінуде емессіз. Сізді бір ойлар алаңдатуда,

сіздің басыңыз қара ойларға, ал жаныңыз – уайымға толы.

-Егер сіз қара, түнерген бұлттың суретін салсаңыз, онда сіз нағыз пессимист адамсыз. Сіз мінезіңіз нашар, өте ашулы адамсыз.

Сіздің ыңғайызды табу қиын, өйткені сіздің үнемі ешнәрсеге көңіліңіз

толмайды. Сіз өмірдің сәттеріне қуана білмейтін адамсыз, кез келген ақ нәрседен қараны көріп тұрсыз.

-Егер сіз үйді басты азарда ұстап, оған мұржасынан түтін шығып жатқанын салсаңыз және үйдің терезесінен жарық көрінсе,

онда сіз жарқын жүзді, бақытты адамсыз. Сіздің өмірдегі басты

құндылығыңыз – бұл сіздің үйіңіз, жақындарыңыз және достарыңыз. Сіз осы аталғандардан өзіңіздің өміріңізге күш-қуат аласыз.

Сіз өмірдің сәттеріне қуана білетін, өмір сүре білетін тұлғасыз.

-Егер сіз шыршаға басты назарды аударсаңыз, бұл сіздің жарқын жүзді, шынайы адам екендігіңізді білдіреді.Бұл сіздің бүкіл әлеммен

байланыс жасауыңыздың бірден бір құралы. Сізді айналаңыздағылар жақсы көреді, өйткені сіз көңілді, белсенді адамсыз.

-Ауадағы қарлар – бұл сіздің жағымды, жақсы әсер қажетсінетіндігіңізді білдіреді, күнделікті өмірдің күйбегіңінен басқа дүниені

аңсайтындығыңызды білдіреді.

-Егер сіз адамды шыршаның жанына салсаңыз, бұл сіздің күш-қуатыңыздың көптігін, шаршамайтын адам екендігіңізді білдіреді.

-Егер адам үй мен шыршаның ортасына салсаңыз, сіз бір нәрсені қажетсінесіз, яғни сізге өмірлік мақсат қою керек немесе біреуді сүю қажет.

-Егер адам үйдің ішінде орналасса, онда сізге демалу қажет. Сіз рухани және физикалық тұрғыдан шаршағансыз.

9. Қорытынды. «Майшам» жаттығуы.
Қазір мен майшамды жағамын. Барлығымыз бір-бірімізбен бірігіп, жұмыс жасағанымыз үшін бір-бір жылы сөз айтып, майшамды беріп отырамыз. Қоштасуға майшамды алғанымыз, жарық деген жақсы нәрсе, сондықтан да алдарыңыз ашық, жарқын болсын деген тілекпен, бүгінгі тренингімізді аяқтаймыз. Рахмет!

10. Рефлексия . 2 жұлдыз,бір тілек

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

тілек

Талдау жасаушының аты-жөні:_____________________

Күні:____________________________________________

Қолы:_______________________________________


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Мен ?андаймын?(тренинг саба?)

Автор: Маукишева Роза Ораловна

Дата: 09.03.2015

Номер свидетельства: 183731

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства