kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"?аза?стан жолы – 2050: Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?" та?ырыбында?ы т?рбие са?аты

Нажмите, чтобы узнать подробности

 

Т?рбие са?атыны? та?ырыбы: ?аза?стан жолы – 2050: Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?
Т?рбие са?атыны? ма?саты: О?ушылар?а Отанын с?юге, бірлікке, ел тарихын білуге, елімізді? мемлекеттік р?міздерін ?астерлеуге, Отанымызды? байлы?ын ?ор?ау?а, елімізді ?ркендетуге білімді ?рпа? болу?а т?рбиелеу.
Т?рбие са?атыны? к?рнекілігі: ?аза? елі суреттері, ?аза?стан Республикасыны? р?міздері: Туы, Елта?басы, ?н?раны, Н. ? Назарбаевты? суреті, на?ыл с?здер, слайд
Т?рбие са?атыны? барысы:

М??алім с?зі:
-?аза?стан туралы не білеміз?

Мен ?аза?станда т?рамын. Мен ?аза?станда білім алып жатырмын. Мен еліммен ма?танамын. Елімні? г?лдене бергенін ?алаймын.
Ой ?оз?ау:
- Біз ?андай мемлекетте т?рамыз?
- ?аза?стан.
- ?Р - ны? хал?ы ?ай тілде с?йлеу керек?
- ?Р – ны? хал?ы ?аза? тілінде с?йлеу керек.
- Бізді? т???ыш президентімізді? аты - ж?нін білесі?дер ме?
- Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев.
- 17 ?а?тар к?ні «?аза?стан жолы – 2050: Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?» атты жолдауын жариялады.Міне о?ушылар біздер елімізбен ма?танамыз. Б?л еркіндік о?айлы?пен келген жо?. ?аза? елі еркіндікке жету ?шін ?аншама ?иын - ?ыстау кезе?дерді бастан кешірді. Мы?да?ан жылды? тарихы бар. ?аза?стан т?уелсіздік алды.
С?зж?мба? «Жолдау» с?зі шы?у керек.
1. ?лемдік с?зіні? синонимі (жа?анды?)
2. Ота?асыны? антонимі (отанасы)
3. Ата - ана т?рбиелейді? (бала)
4. «…- бізді? табысты болаша?ымызды? негізі» (?лт денсаулы?ы)
5. Тіл дамуы, са?талуы ?шін ?андай ?аріпке к?шпекпіз? (латын)
6. Ел ерте?і жар?ын болу ?шін не істеу керек? (Білім алу)
- Ендеше, балалар, б?гін Жолдау туралы ??гімелесеміз.
?аза?стан - 2050 стратегиясыны? логотипін таныстыру
2050 Стратегиясыны? жа?а логотипі бірлікті? мазм?ны. Ол ?аза?ты? ??ымында?ы бірлік пен ?ауымдасты? белгісін бейнелейтін ?лем аллюзиясыны? бірігуі мен ?ндесу идеясын к?рсетеді.
Біріншіден, логотипті? негізі болып табылатын ша?ыра?ты біз алдымен елта?бадан к?ре аламыз. Ша?ыра? ?з ?йімізден к?рінетін аспанны? символы. Бізде орта? аспан, орта? Отанымыз ?аза?стан ж?не орта? ?лтты? идеямыз 2050 Стратегиямыз бар. Ша?ыра? с?зі «ша?» - к?н деген ??ымнан бастау алады. Сол себепті де болар, ол ?аза?станды?тар?а к?п?лтты елдегі бірлікті? белгісі ретінде танылады.
2050 Стратегиясыны? жа?а логотипінен ?аза? киіз ?йіні? керегесін де а??ара аламыз. Керегені? ма?саты киіз ?йді біріктіріп ?стап т?ру десек, біз алып отыр?ан кереге беглгісіні? Стратегия айналасында?ы ?лтымызды? ?йысу идеясы болып табылады.
Сонымен ?атар, ?иылыс?ан сызы?тардан еліміздегі барлы? ?лт ?кілдеріні? бірлігі, сондай - а?, е?бектеген баладан е?кейген ?арт?а дейінгілерді? ?зара татулы?ын бай?аймыз. ?йткені, ?аза?станды?тарды? барлы?ы тізе ?осып ?рекет ?ыл?анда ?ана ?лы белестерді ба?ындыра алма?.
Стратегия символыны? негізі мемлекеттік елта?ба, ша?ыра?, кереге, дархан дала к?кжиегі, те?ізді? шексіздігі, а?айынды ж?ртты? ?ол ?стасуы мен ел бірлігі.
Белгіні? мазм?ны бірлік пен ?уатта.
Аталмыш белгі ?аза?стан хал?ына етене таныс ж?не жа?ын болып келетін д??гелек ше?бер т?ріндегі ?иылыс?ан жартылай м?лдір с?улелерден т?рады.
Елбасымыз Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев ?аза?стан хал?ына арнал?ан д?ст?рлі Жолдауын жариялады. Жалпы т?уелсіздігіне жиырма жылдан астам уа?ыт бол?ан ел егемендігіні? тарихына ??ілсек, мемлекетімізді? алуан ба?ытта?ы тыныс - тіршілігіні? дамуына бірден - бір ы?пал еткен фактор - б?л Елбасымызды? халы??а арна?ан Жолдауы екендігіне к?з жеткізер едік.
Елбасыны? «?аза?стан жолы - 2050: бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?» атты Жолдауы бойынша Президентті? жалпы?лтты? идеясы - болаша? табыстарды? негізі екені баса айтылды. Ал е? бастысы - елімізді? рухын к?теретін, ?лы ма?саттар?а жеткізетін «М??гілік ел» ?лтты? идеясы жарияланды. «М??гілік ел» идеясы - елімізді ?з ма?сатына талай д?уір сынынан с?ріндірмей жеткізетін т??ырлы идея. Осыны? барлы?ы дамы?ан 30 елді? ?атарына кіруімізге жа?а серпін беретіні с?зсіз.
Елбасы Жолдауында білім саласы ?ызметкерлеріні? алдына ?лкен міндеттер ?ойды. «?лтты? білім беруді? барлы? буыныны? сапасын жа?сартуда бізді ау?ымды ж?мыс к?тіп т?р. 2020 жыл?а ?арай ?аза?станда?ы 3 - 6 жас аралы?ында?ы балаларды мектепке дейінгі біліммен 100 пайыз ?амту жоспарлануда. Сонды?тан олар?а заманауи ба?дарламалар мен о?ыту ?дістемелерін, білікті мамандар ?сыну ма?ызды. Орта білім ж?йесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі о?ыту де?гейіне жеткізу керек. Мектеп т?лектері ?аза?, орыс ж?не а?ылшын тілдерін білуге тиіс», деп атап к?рсетті.
Білім - барлы? уа?ытта жо?ары ??ндылы?тарды? бірі бол?ан. Тек білімді, сауатты адам ?ана келешек тізгінін ?олына ала алады. Осыны ескере отырып Елбасы Н. Назарбаев ?з Жолдауында ?аза?стан Республикасыны? Білім беру ж?йесін ?рі ?арай дамыту, жетілдіру жоспарын ??рып, к?птеген ма?саттарда к?здеп отыр. Олар: инженерлік білім беруді ж?не заманауи техникалы? маманды?тар ж?йесін дамыту, о?ыту ?дістемелерін жа??ырту, елімізге ?ажетті технологиялар трансферті мен оларды ?олдану ?шін мамандарды о?ыту. Б?гінгі ?рпа? білімді болса, ел ерте?і жар?ын болма?.
Президент Жолдауыны? «?лт денсаулы?ы - бізді? табысты болаша?ымызды? негізі» тарауында ?аза?стан хал?ыны? денсаулы?ын са?тау, балаларымызды? денсаулы?ын ?амтамасыз ету ісіне жа?а т?сілдер енгізу м?селесі, ауылда?ы медициналы? ?ызметтерді? сапасын арттыру к?зделген. Б?л Жолдауды? іске асырылуы – ?аза?стан Республикасын ?лемні? дамы?ан мемлекеттеріні? ?атарына шы?аратыны с?зсіз.
?н: Елім мені?.( ты?далады)
?ле?дер о?ылады. (тіл, т?уелсіздік, отан туралы)
«Ойын»
«Мен президент болсам халы??а Жолдауым…» О?ушылар?а ?з ойларын айт?ызу.
?н: К?к туды? желбірегені. (ты?далады)
Мен 21 - ?асыр ?аза?станны? «алтын ?асыры» боларына сенемін.
Б?л бейбітшілікті?, т?ра?тылы? пен г?лденуді? ?асыры болады.
?аза?стан хал?ы ?лы тарихты? иесі атану?а лайы?.
Біз к?здеген ма?сатымыз?а міндетті т?рде жетеміз.
А?сарлы азатты?ымыз бен т?у етер т?уелсіздігіміз баянды болсын!
М??гілік Ел болу жолында?ы ?лы істеріміз жа?а д?уірлерге жол ашсын! - деген елбасымызды? ?орытынды с?зімен саба?ымды ая?таймын. Ты?дап саба??а ?атыс?андары? ?шін рахмет!

Ел басшысы ?з с?зін «Біз б?ріміз бір атаны? - ?аза? хал?ыны? ?лымыз. Б?рімізді? де ту?ан жеріміз біреу - ?асиетті ?аза? даласы. Б?л д?ниеде бізді? бір ?ана Отанымыз бар, ол – т?уелсіз ?аза?стан. Біз болаша??а к?з тігіп, т?уелсіз елімізді «М??гілік Ел» етуді м?рат ?ылды?. «?аза?стан-2050» Стратегиясы осынау м??гілік жолда?ы буындар бірлігіні?, ?рпа?тар саба?тасты?ыны? к?рінісі. Бабаларды? ерлігі, б?гінгі буынны? ерен істері ж?не жас ?рпа?ты? жасампазды?ы арасында саба?тасты? болса ?ана, біз «М??гілік Ел» боламыз» деп ?орытындылады.

«Бір халы?» – б?л барлы?ымыз ?шін орта? ?лтты? м?дделер,
«Бір ел», б?л – барлы?ымыз ?шін орта? Отан.
«Бір та?дыр», б?л – біз бірге ж?ріп ?ткен ?иынды?тар мен же?істер!
Міне, ?аза?станды? ?о?амды? келісімді шай?алтпай ?стап т?ратын табаны таудай ?ш та?ан. ?о?амды? келісімсіз мемлекет бір адым да ілгері жылжи алмайды деді.
Елбасы мынаны баса айтты: «?аза?станда?ы ?о?амды? келісім, е? алдымен, ?аза?ты? келісімі екендігін мы?тап есте са?та?ан абзал. ?аза?ты? ынтыма?ы мен бірлігі мы?ты болмайынша, мемлекетті? т?тасты? келбетін са?тау м?мкін емес». Ендеше, Ассамблея – барша ?аза?станды?ты? м?ддесі! - деген болатын. Біз: «Мен – ?аза?станды?пын, ?з елімде мен ?шін барлы? есік ашы?!» – деп айта алатын ?ділетті ?о?ам ??рып жатырмыз. Біз к?ппіз ж?не б?ріміз – бір Елміз, бір халы?пыз. ?з еліне пайдасын тигізу, ?з Отаныны? та?дырына жауапты болу – ?рбір жауапты саясаткер ?шін, ?рбір ?аза?станды? ?шін парыз ж?не абырой.
«Мені? отаным - ?аза?стан» атты видеоролик к?рсетіледі.
?орытынды:
- Жолдау туралы не т?йді??
М??алім с?зі: Мемлекет басшысыны? айтуынша, ел иесі ретінде ?аза? хал?ы да ешкімге шет?а?пайлы? к?рсетпестен, ?лтына, тілі мен дініне ?арамай барша этнос ?кілдеріні? те?дігін, Ата За?ды ай?ындады?. «?аза?стан – 2050» Стратегиясын ?абылдады?. Ал Елбасыны? тапсырмасымен дайындал?ан ?аза?стан хал?ы Ассамблеясыны? 2020 жыл?а дейінгі даму т?жырымдамасы да айры?ша ма?ызды ??жат болып табылады.. Алдымызда ?лкен жоспарлар т?р. Оларды ж?зеге асыру жа?анды? ?згерістерді? к?рделі жа?дайында ж?ретін болады. О?ан б?гіннен бастап дайын болып, халы? бірлігін барлы? к?ш - жігермен ны?айту ?ажет. ?йткені, біз бір халы?пыз – бір елміз – бір та?дырмыз!» – деп т?йіндеді с?зін мемлекет басшысы. Ендеше осы?ан б?ріміз де дайын болуымыз керек.

Саба?та таныт?ан белсенділіктері?е рахмет!

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«"?аза?стан жолы – 2050: Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?" та?ырыбында?ы т?рбие са?аты »

Тәрбие сағатының тақырыбы: Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ
Тәрбие сағатының мақсаты: Оқушыларға Отанын сүюге, бірлікке, ел тарихын білуге, еліміздің мемлекеттік рәміздерін қастерлеуге, Отанымыздың байлығын қорғауға, елімізді өркендетуге білімді ұрпақ болуға тәрбиелеу.
Тәрбие сағатының көрнекілігі: Қазақ елі суреттері, Қазақстан Республикасының рәміздері: Туы, Елтаңбасы, Әнұраны, Н. Ә Назарбаевтың суреті, нақыл сөздер, слайд
Тәрбие сағатының барысы:

Мұғалім сөзі:
-Қазақстан туралы не білеміз?

Мен Қазақстанда тұрамын. Мен Қазақстанда білім алып жатырмын. Мен еліммен мақтанамын. Елімнің гүлдене бергенін қалаймын.
Ой қозғау:
- Біз қандай мемлекетте тұрамыз?
- Қазақстан.
- ҚР - ның халқы қай тілде сөйлеу керек?
- ҚР – ның халқы қазақ тілінде сөйлеу керек.
- Біздің тұңғыш президентіміздің аты - жөнін білесіңдер ме?
- Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.
- 17 қаңтар күні «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты жолдауын жариялады.Міне оқушылар біздер елімізбен мақтанамыз. Бұл еркіндік оңайлықпен келген жоқ. Қазақ елі еркіндікке жету үшін қаншама қиын - қыстау кезеңдерді бастан кешірді. Мыңдаған жылдық тарихы бар. Қазақстан тәуелсіздік алды.
Сөзжұмбақ «Жолдау» сөзі шығу керек.
1. Әлемдік сөзінің синонимі (жаһандық)
2. Отағасының антонимі (отанасы)
3. Ата - ана тәрбиелейді? (бала)
4. «…- біздің табысты болашағымыздың негізі» (Ұлт денсаулығы)
5. Тіл дамуы, сақталуы үшін қандай қаріпке көшпекпіз? (латын)
6. Ел ертеңі жарқын болу үшін не істеу керек? (Білім алу)
- Ендеше, балалар, бүгін Жолдау туралы әңгімелесеміз.
Қазақстан - 2050 стратегиясының логотипін таныстыру
2050 Стратегиясының жаңа логотипі бірліктің мазмұны. Ол қазақтың ұғымындағы бірлік пен қауымдастық белгісін бейнелейтін әлем аллюзиясының бірігуі мен үндесу идеясын көрсетеді.
Біріншіден, логотиптің негізі болып табылатын шаңырақты біз алдымен елтаңбадан көре аламыз. Шаңырақ өз үйімізден көрінетін аспанның символы. Бізде ортақ аспан, ортақ Отанымыз Қазақстан және ортақ ұлттық идеямыз 2050 Стратегиямыз бар. Шаңырақ сөзі «шаң» - күн деген ұғымнан бастау алады. Сол себепті де болар, ол қазақстандықтарға көпұлтты елдегі бірліктің белгісі ретінде танылады.
2050 Стратегиясының жаңа логотипінен қазақ киіз үйінің керегесін де аңғара аламыз. Керегенің мақсаты киіз үйді біріктіріп ұстап тұру десек, біз алып отырған кереге беглгісінің Стратегия айналасындағы ұлтымыздың ұйысу идеясы болып табылады.
Сонымен қатар, қиылысқан сызықтардан еліміздегі барлық ұлт өкілдерінің бірлігі, сондай - ақ, еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейінгілердің өзара татулығын байқаймыз. Өйткені, қазақстандықтардың барлығы тізе қосып әрекет қылғанда ғана ұлы белестерді бағындыра алмақ.
Стратегия символының негізі мемлекеттік елтаңба, шаңырақ, кереге, дархан дала көкжиегі, теңіздің шексіздігі, ағайынды жұрттың қол ұстасуы мен ел бірлігі.
Белгінің мазмұны бірлік пен қуатта.
Аталмыш белгі Қазақстан халқына етене таныс және жақын болып келетін дөңгелек шеңбер түріндегі қиылысқан жартылай мөлдір сәулелерден тұрады.
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына арналған дәстүрлі Жолдауын жариялады. Жалпы тәуелсіздігіне жиырма жылдан астам уақыт болған ел егемендігінің тарихына үңілсек, мемлекетіміздің алуан бағыттағы тыныс - тіршілігінің дамуына бірден - бір ықпал еткен фактор - бұл Елбасымыздың халыққа арнаған Жолдауы екендігіне көз жеткізер едік.
Елбасының «Қазақстан жолы - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауы бойынша Президенттің жалпыұлттық идеясы - болашақ табыстардың негізі екені баса айтылды. Ал ең бастысы - еліміздің рухын көтеретін, ұлы мақсаттарға жеткізетін «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы жарияланды. «Мәңгілік ел» идеясы - елімізді өз мақсатына талай дәуір сынынан сүріндірмей жеткізетін тұғырлы идея. Осының барлығы дамыған 30 елдің қатарына кіруімізге жаңа серпін беретіні сөзсіз.
Елбасы Жолдауында білім саласы қызметкерлерінің алдына үлкен міндеттер қойды. «Ұлттық білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды жұмыс күтіп тұр. 2020 жылға қарай Қазақстандағы 3 - 6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі біліммен 100 пайыз қамту жоспарлануда. Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, білікті мамандар ұсыну маңызды. Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуге тиіс», деп атап көрсетті.
Білім - барлық уақытта жоғары құндылықтардың бірі болған. Тек білімді, сауатты адам ғана келешек тізгінін қолына ала алады. Осыны ескере отырып Елбасы Н. Назарбаев өз Жолдауында Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесін әрі қарай дамыту, жетілдіру жоспарын құрып, көптеген мақсаттарда көздеп отыр. Олар: инженерлік білім беруді және заманауи техникалық мамандықтар жүйесін дамыту, оқыту әдістемелерін жаңғырту, елімізге қажетті технологиялар трансферті мен оларды қолдану үшін мамандарды оқыту. Бүгінгі ұрпақ білімді болса, ел ертеңі жарқын болмақ.
Президент Жолдауының «Ұлт денсаулығы - біздің табысты болашағымыздың негізі» тарауында Қазақстан халқының денсаулығын сақтау, балаларымыздың денсаулығын қамтамасыз ету ісіне жаңа тәсілдер енгізу мәселесі, ауылдағы медициналық қызметтердің сапасын арттыру көзделген. Бұл Жолдаудың іске асырылуы – Қазақстан Республикасын әлемнің дамыған мемлекеттерінің қатарына шығаратыны сөзсіз.
Ән: Елім менің.( тыңдалады)
Өлеңдер оқылады. (тіл, тәуелсіздік, отан туралы)
«Ойын»
«Мен президент болсам халыққа Жолдауым…» Оқушыларға өз ойларын айтқызу.
Ән: Көк тудың желбірегені. (тыңдалады)
Мен 21 - ғасыр Қазақстанның «алтын ғасыры» боларына сенемін.
Бұл бейбітшіліктің, тұрақтылық пен гүлденудің ғасыры болады.
Қазақстан халқы ұлы тарихтың иесі атануға лайық.
Біз көздеген мақсатымызға міндетті түрде жетеміз.
Аңсарлы азаттығымыз бен тәу етер тәуелсіздігіміз баянды болсын!
Мәңгілік Ел болу жолындағы ұлы істеріміз жаңа дәуірлерге жол ашсын! - деген елбасымыздың қорытынды сөзімен сабағымды аяқтаймын. Тыңдап сабаққа қатысқандарың үшін рахмет!

Ел басшысы өз сөзін «Біз бәріміз бір атаның - қазақ халқының ұлымыз. Бәріміздің де туған жеріміз біреу - қасиетті қазақ даласы. Бұл дүниеде біздің бір ғана Отанымыз бар, ол – тәуелсіз Қазақстан. Біз болашаққа көз тігіп, тәуелсіз елімізді «Мәңгілік Ел» етуді мұрат қылдық. «Қазақстан-2050» Стратегиясы осынау мәңгілік жолдағы буындар бірлігінің, ұрпақтар сабақтастығының көрінісі. Бабалардың ерлігі, бүгінгі буынның ерен істері және жас ұрпақтың жасампаздығы арасында сабақтастық болса ғана, біз «Мәңгілік Ел» боламыз» деп қорытындылады.

«Бір халық» – бұл барлығымыз үшін ортақ ұлттық мүдделер,
«Бір ел», бұл – барлығымыз үшін ортақ Отан.
«Бір тағдыр», бұл – біз бірге жүріп өткен қиындықтар мен жеңістер!
Міне, қазақстандық қоғамдық келісімді шайқалтпай ұстап тұратын табаны таудай үш таған. Қоғамдық келісімсіз мемлекет бір адым да ілгері жылжи алмайды деді.
Елбасы мынаны баса айтты: «Қазақстандағы қоғамдық келісім, ең алдымен, қазақтың келісімі екендігін мықтап есте сақтаған абзал. Қазақтың ынтымағы мен бірлігі мықты болмайынша, мемлекеттің тұтастық келбетін сақтау мүмкін емес». Ендеше, Ассамблея – барша қазақстандықтың мүддесі! - деген болатын. Біз: «Мен – қазақстандықпын, өз елімде мен үшін барлық есік ашық!» – деп айта алатын әділетті қоғам құрып жатырмыз. Біз көппіз және бәріміз – бір Елміз, бір халықпыз. Өз еліне пайдасын тигізу, өз Отанының тағдырына жауапты болу – әрбір жауапты саясаткер үшін, әрбір қазақстандық үшін парыз және абырой.
«Менің отаным - Қазақстан» атты видеоролик көрсетіледі.
Қорытынды:
- Жолдау туралы не түйдің?
Мұғалім сөзі: Мемлекет басшысының айтуынша, ел иесі ретінде қазақ халқы да ешкімге шетқақпайлық көрсетпестен, ұлтына, тілі мен дініне қарамай барша этнос өкілдерінің теңдігін, Ата Заңды айқындадық. «Қазақстан – 2050» Стратегиясын қабылдадық. Ал Елбасының тапсырмасымен дайындалған Қазақстан халқы Ассамблеясының 2020 жылға дейінгі даму тұжырымдамасы да айрықша маңызды құжат болып табылады.. Алдымызда үлкен жоспарлар тұр. Оларды жүзеге асыру жаһандық өзгерістердің күрделі жағдайында жүретін болады. Оған бүгіннен бастап дайын болып, халық бірлігін барлық күш - жігермен нығайту қажет. Өйткені, біз бір халықпыз – бір елміз – бір тағдырмыз!» – деп түйіндеді сөзін мемлекет басшысы. Ендеше осыған бәріміз де дайын болуымыз керек.

Сабақта танытқан белсенділіктеріңе рахмет!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
"?аза?стан жолы – 2050: Бір ма?сат, бір м?дде, бір болаша?" та?ырыбында?ы т?рбие са?аты

Автор: Д?рмен??лова Л?ззат Ж?мам?рат?ызы

Дата: 10.11.2014

Номер свидетельства: 128994

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства