kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндама Саба?та жа?а технологияларды тиімді пайдалану

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?та  жа?а  технологияны тиімді  пайдалану.

?аза?стан  Республикасыны? «Білім  туралы»За?ында  о?ыту формасын, ?дістерін, технологияларын  та?дауда  к?пн?с?алы?  ?а?идасы бекітілген, білім  мекемелеріні?  педагогтарына  ?зіне  ы??айлы н?с?аны  ?олдану?а, педагогикалы?  ?рдісті  кез  келген  ?лгімен,тіпті авторлы?  ?лгімен  ??ру?а  м?мкіндік  береді.

 «Білім  туралы»За?да  ?абылдан?ан  білім  беру  ж?йесіні?  жа?а моделі  2004 жылы ЮНЕСКО  ?сын?ан  халы?аралы?  білім  ж?йесіне с?йкес.Осы  за?ны?  8  бабында  білім  беру  ж?йесіні?  басым  міндеті ретінде  о?ытуды?  жа?а  технологияларын  енгізу, білім беруді а?параттандыру  халы?аралы?, ?алымды?,коммуникациялы?  желілеріне  шы?у  деп  аталып  отыр. Жа?а технологияны  ме?геру  м??алімні?  интеллектуалды, к?сіптік  адамгершілік, рухани  азаматты?  келбеттеріні? ?алыптасуына  ?серін  тигізеді, ?зін-?зі  дамытып, о?у-т?рбие  ?лгісін  тиімді  ?йымдастыруына  к?мектеседі.

?азіргі  заман?ы  о?ыту  технологияларын  ме?геру-?те  к?рделі  де  ?за?  ?рдіс. Кейде  ол  м??алімнен  о?ытуды?  ?йреншікті  ?діс-т?сілдерінен  арылуды  талап  етеді.Жас  жеткіншектерге  б?гінгі  к?н талабына  сай  білім  мен  т?рбие  беру  ісі  педагог  мамандар?а  ?лкен  ж?к  артады.

Білім  беру  ж?йесінде  болып  жат?ан  т?бегейлі  ?згерістер  о?ыту

?рдісін озы?  технологиялармен  ?амтып  жетілдіруді  талап  етеді.Осы  т?р?ыда  о?ытуды?  жа?а  технологияларын жете  ме?геріп, оны о?ушылар-  ды?  психологиялы?  жас  ерекшеліктеріне  орай  орынды ?олдануды?  м?ні  ерекше.

Білім  беруді? даму ба?ыты  мен  технологияларын  ?амтитын к?птеген озы? т?жірибелі  педагогикалы?  технология   ?олданылып  ж?ргені  м?лім.Мысалы, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдовтарды? «Дамыта о?ыту», Ж.?араевты? «Де?гейлеп  о?ыту» технологиясы, М.М.Жанпейісованы?

«Модульдік  о?ыту» технологиясы, Джордж  Соросты? ашы? ?о?ам институты «Сорос-?аза?стан» ?оры  ар?ылы  келген «Сын  т?р?ысынан ойлауды, о?у  ж?не  жазу ар?ылы  дамыту» технологиясы, В.Ф.Шаталов «Тірек  сигналдары», Р.Штейнерді? «Еркін та?дау  идеясы» С.Н.Лысенкованы? «Оза о?ыту»П.Эрдниевті? «Ірі  блоктар»идеясы.

О?у-т?рбие ?рдісінде  баланы  жа?аша  ?діспен  о?ыту  ?шін ?рбір п?нні?  иесі-м??алім сол  жа?а  технологияларды  толы?  т?сініп, ме?геріп  алуы  керек.Соны?  н?тижесінде  ?ана  ?рбір  мектеп  м??аліміні?  т?жірибесі  жо?ары  де?гейге  к?терілері  аны?.

М??алім  тек  о?ушыны  дамытып  ?оймайды, сонымен  ?атар  ?зіні? де  жеке  ?асиеттерін  жа?аша  т?р?ыдан  ашуына  м?мкіндік  алады. Баланы?  кейінгі  ж?не  болаша?та?ы  білімі  бастауыш  буында?ы   білімні?  сапалылы?ына   тікелей  байланысты.Кіші  мектеп  жасында?ы  о?ушыны?  негізгі  ерекшелігі- білімді  ?ызы?ушылы?пен  алуы. Ол ?шін  о?у  ?рдісін  бала  талпынатындай  ж?не  ?ызы?атындай  ?йымдастыру  керек.Алдына  ?ой?ан  ма?сат?а жету  ?шін  та?дау?а ерікті.

М??алім-саба?та?ы  басты  т?л?а,?йткені  ол  о?ушыларды?  ж?йелі т?рде  білім  алу  да?дысын, іскерлігін  ?алыптастырады.Ол  ?шін т?рлі  о?ыту  ?дістерін  алмастыра  пайдаланып,о?ушыларды? танымды?  ?рекетіне  ма?сат  к?здей  басшылы?  етеді. Б?л  ж?нінде педагог- ?алым  Ахмет  Байт?рсынов «Мектепке  бірінші керегі-м??алім,екінші-о?ыту  ісіне  керекті  ??ралдар, ?шінші-ба?дарлама

ж?не  о?улы?тар  керек» деп  айт?ан. ?йткені, о?ыту  ісіні?  сапасы осы  ?ш  ?ажеттілікке   байланысты. М??алім  ба?дарламаны, о?ыту ??ралдарын, о?улы?тарды, ?діс-т?сілдерді  пайдаланып, о?ушыларды біліммен   ?аруландырады.Олай  болса,о?у-т?рбие  ісіні?  табысты, білімні?   берік  болуы  м??алімні?  саба??а  м??ият  дайынды?ына байланысты.

?рбір  саба?та  б?рыннан  белгілі  м?ліметтерді  ?айталай  бермей, о?ытуды?  жа?а  ?діс-т?сілдерін   іздестіру  ?ажет. ?азіргі  саба?ты?  т?рлері – сайыс  саба?, жарыс  саба?ы, аукцион  саба?, тренинг  саба?,кіріктірілген  саба?.

Мен  о?ытуды?  ?тымды  ?дістерін, соны?  ішінде «О?у  мен жазу ар?ылы сын  т?р?ысынан  ойлауды  дамыту» технологиясымен  ж?мыс жасау  ар?ылы  ал?ан  білім  негізін  дамыта  отырып  т?жірибеге енгізу  ж?мыс  істеуге  ??штарлы?  ту?ызып, білім  беруде  н?тижеге жеткізетінін   бай?адым.

Сын  т?р?ысынан  ойлауды  дамыту  технологиясыны?  о?ушыларды? о?у?а  деген  ?ызы?ушылы?ын  арттыруда   алатын  орны  ерекше. Сын  т?р?ысынан  ойлау-сынау  емес, шы?дал?ан  ойлау. Б?л ж?мысты д?рыс ?йымдастыр?ан жа?дайда о?ушыны?  ?з даму   де?гейіне  с?йкес ойы шы?далып, белгілі бір жетістіктерге жетері с?зсіз.

 Сын т?р?ысынан  ойлау ба?дарламасы  «?ызы?ушылы?ты  ояту», «Ма?ынаны ашу», «Ой тол?аныс», «Бес жолды ?ле?», «Кубизм», «Венн диагаммасы», «Білемін, білгім келеді, ?йрендім» сия?ты бас?а  да ?дістерін  бастауыш сыныпта  пайдалану о?ушыларды?  білім де?гейін  к?теруге, тере?детуге, с?йлеу  ?абілеттерін арттыру?а, ?зіндік  шы?армашылы??а жетелейді.Мысалы, «?ызы?ушылы?ты ояту» стратегиясын жа?а саба?ты ашу кезінде  пайдаланамын.

    3сыныпта  ?ткен  «К?жек»  ертегісінде  саба?ты  филфорд  шешкіздім. Б?л бас?атыр?ыны  шешкенде балалар  саба??а  ?ызы?а кірісіп, к?бейту  кестесін  еске т?сірді.

8

8

9

9

6

6

4  4      

 9

ТТ

ЕЕ

ІІ

РР

77

КК

ГГ

ЖЖ

??

81

36

72

81

63

54

56

28

42

81

56

«Білемін, білгім келеді, ?йренгенім»  ?дісін  осы саба?та  жа?а саба?ты  

бекіту кезінде  пайдаландым.

     Білемін

  Білгім келеді

  ?йрендім

Жыл  мезгілдеріне  ?арай  ?оянны?

т?сі ?згереді.

К?жек, ?оян  туралы

Та?ы да  ?ызы?ты жайттар білгім келеді.

К?жекке 10 к?нде тіс шы?ады.К?жек  те  болса, ?з ту?ан  жерін а?сайды. Анасы  уыз?а тойдырып, тастап кетеді. ?здігінен  ?мір с?ріп кетеді.

4 сыныпта  ана  тілінен  а?ыздар  жайында  ал?ан  білімдерін  бай?ау  ма?сатында  семантикалы?  карта  кестесіне  салды?.

                                   Семантикалы?  карта

?зінділер

Та?ырып

Еліне деген

са?ынышы болса керек

Ма??ыстау?а ?ш барып ?ш

?айтыпты

К?рген  білгенім к?п

Алдарк?се мен

Шы?бемес

Шы?айбай


 

           +

Са?ыныш  сазы

        +


 

Асан?ай?ыны?

Жер?йы?ты іздеуі

         +

Венн  диаграммасы

??мырс?а?а бес жолды  ?ле?  жазу  

1.??мырс?а.

2.Кішкентай, ?ызыл.

3.Е?бектенеді, ж?реді, ?имылдайды..

4.??мырс?а шегірткені илеуіне кіргізбеді.

5.Ж?ндік.

2 сыныпта   Т?рт  т?лік  туралы  жырлар  та?ырыбында    Т?йе  та?ырыбын  ?ткен кезде  саба?ты  ?орыту  кезінде  “Бес  жолды  ?ле?   стратегиясын  пайдаландым.

           Зат  есім – ш?бат

           Сын  есім – ?ою, ащы

          Етістік – емдейді, ашиды, тасиды

          С?йлем -  Ш?батты?  емдік  ?асиеті  бар.

          Синоним - айран

Б?л кестені орындай отырып, баланы? есте са?тау  ?абілеті, осы та?ырып  т??ірегінде  бас?а да жайттар  білуге ?ызы?ушылы?ы арта  т?седі.

Сын т?р?ысынан  ойлауды  дамыту  о?ушыны?  танымды?  белсенділігін, саба??а  ?ызы?ушылы?ын  арттыру?а, ?з бетінше  білім алу?а, шы?армашылы?ын  ?алыптастыру?а  ы?пал етіп  саба?ты?  ?ызы?ты ?тетіндігін, о?ушыларды  ?жыммен  бірлесіп  ж?мыс жасау?а ?йрететіндігін,  білімні?  тере?дігі ?рі тияна?тылы?ы  артатынды?ын бай?ау?а болады.

М??алім  жа?а технологияны  о?ып, ?йрене  отырып, ?з саба?ында  о?ушыны?  білім де?гейін  жаттанды  т?рде емес, ты??ылы?ты  о?ып ?йренуіне, сонымен  ?атар  оларды?  ал?ан білімін  о?ай еске т?сіруге м?мкіндік ту?ызады. ?стаз саба?та  ?абылданатын, есте са?тайтын  негізгі м?селелерді  аны?тап.

оларды  ме?геру ?шін пайдаланатын  тиімді ?дістерді та?дап алу?а ?мтылуы ?ажет. ?ажетті жа?дай?а жету ?шін:

1. О?ушы саба?та  нені білуі ?ажет?

2. Нені  есте са?тауы тиіс?

3. Нені  ?йренуі  керек,  соны хабарлап, е? ?ажетті  білімге  ба?ыт береді?

Саба?  сапасын  к?теру ма?сатында  м??алім  ?зіні?  ескі  к?з?арасын тастап, о?ушы?а жа?ын болу?а  ?мтылуы ?ажет, ол ?шін  мына ?а?идаларды білуі  тиіс:

1.  О?ушыны?  е? сенімді  ?стазы м??алім  болуы керек: я?ни  ?р саба?ы жа?алы? болуы шарт,бала  ?рбір саба?ты асы?а к?теді, не н?рсе  к?рем, ?йренем  деп к?теді.

2. «Балалар ??пайды» деген  пайымнан алыс болуы, керісінше «сені? ?олы?нан келеді»деп рухани к?ш-?уат беріп отыр?ан  абзал.

?лгермеушілікті  болдырмауды?   технологиялы? картасын  жасау, я?ни  бала ?ай п?ннен, ?ай тараудан  т?сінбеді, соны  аны?тай  отырып, ?осымша саба?тар ж?ргізіп отыруымыз керек.

?рпа?ымыз ел ма?танына  айналып, болаша? ел тірегі болуы ?шін, жан- жа?ты білім беру ма?сатында даралап, дамыта о?ытуды?  модульдік  технологияларын  пайдалану ж?мыстарына  кешенді  жоспармен, ?лкен дайынды?пен келу ?мір талабы.

    Саба?ты  тиімді ?дістермен  ?ткізу, оны ж?йелі де жоспарлы ж?ргізу, жас ?рпа?ты ?ылым?а баулу, т?рбие беру –?р ?стазды?  міндеті.

Просмотр содержимого документа
«Баяндама Саба?та жа?а технологияларды тиімді пайдалану »
Сабақта жаңа технологияны тиімді пайдалану.


Қазақстан Республикасының «Білім туралы»Заңында оқыту формасын, әдістерін, технологияларын таңдауда көпнұсқалық қағидасы бекітілген, білім мекемелерінің педагогтарына өзіне ыңғайлы нұсқаны қолдануға, педагогикалық үрдісті кез келген үлгімен,тіпті авторлық үлгімен құруға мүмкіндік береді.

«Білім туралы»Заңда қабылданған білім беру жүйесінің жаңа моделі 2004 жылы ЮНЕСКО ұсынған халықаралық білім жүйесіне сәйкес.Осы заңның 8 бабында білім беру жүйесінің басым міндеті ретінде оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру халықаралық, ғалымдық,коммуникациялық желілеріне шығу деп аталып отыр. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалды, кәсіптік адамгершілік, рухани азаматтық келбеттерінің қалыптасуына әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үлгісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.

Қазіргі заманғы оқыту технологияларын меңгеру-өте күрделі де ұзақ үрдіс. Кейде ол мұғалімнен оқытудың үйреншікті әдіс-тәсілдерінен арылуды талап етеді.Жас жеткіншектерге бүгінгі күн талабына сай білім мен тәрбие беру ісі педагог мамандарға үлкен жүк артады.

Білім беру жүйесінде болып жатқан түбегейлі өзгерістер оқыту

үрдісін озық технологиялармен қамтып жетілдіруді талап етеді.Осы тұрғыда оқытудың жаңа технологияларын жете меңгеріп, оны оқушылар- дың психологиялық жас ерекшеліктеріне орай орынды қолданудың мәні ерекше.

Білім берудің даму бағыты мен технологияларын қамтитын көптеген озық тәжірибелі педагогикалық технология қолданылып жүргені мәлім.Мысалы, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдовтардың «Дамыта оқыту», Ж.Қараевтың «Деңгейлеп оқыту» технологиясы, М.М.Жанпейісованың

«Модульдік оқыту» технологиясы, Джордж Соростың ашық қоғам институты «Сорос-Қазақстан» қоры арқылы келген «Сын тұрғысынан ойлауды, оқу және жазу арқылы дамыту» технологиясы, В.Ф.Шаталов «Тірек сигналдары», Р.Штейнердің «Еркін таңдау идеясы» С.Н.Лысенкованың «Оза оқыту»П.Эрдниевтің «Ірі блоктар»идеясы.

Оқу-тәрбие үрдісінде баланы жаңаша әдіспен оқыту үшін әрбір пәннің иесі-мұғалім сол жаңа технологияларды толық түсініп, меңгеріп алуы керек.Соның нәтижесінде ғана әрбір мектеп мұғалімінің тәжірибесі жоғары деңгейге көтерілері анық.

Мұғалім тек оқушыны дамытып қоймайды, сонымен қатар өзінің де жеке қасиеттерін жаңаша тұрғыдан ашуына мүмкіндік алады. Баланың кейінгі және болашақтағы білімі бастауыш буындағы білімнің сапалылығына тікелей байланысты.Кіші мектеп жасындағы оқушының негізгі ерекшелігі- білімді қызығушылықпен алуы. Ол үшін оқу үрдісін бала талпынатындай және қызығатындай ұйымдастыру керек.Алдына қойған мақсатқа жету үшін таңдауға ерікті.

Мұғалім-сабақтағы басты тұлға,өйткені ол оқушылардың жүйелі түрде білім алу дағдысын, іскерлігін қалыптастырады.Ол үшін түрлі оқыту әдістерін алмастыра пайдаланып,оқушылардың танымдық әрекетіне мақсат көздей басшылық етеді. Бұл жөнінде педагог- ғалым Ахмет Байтұрсынов «Мектепке бірінші керегі-мұғалім,екінші-оқыту ісіне керекті құралдар, үшінші-бағдарлама


және оқулықтар керек» деп айтқан. Өйткені, оқыту ісінің сапасы осы үш қажеттілікке байланысты. Мұғалім бағдарламаны, оқыту құралдарын, оқулықтарды, әдіс-тәсілдерді пайдаланып, оқушыларды біліммен қаруландырады.Олай болса,оқу-тәрбие ісінің табысты, білімнің берік болуы мұғалімнің сабаққа мұқият дайындығына байланысты.

Әрбір сабақта бұрыннан белгілі мәліметтерді қайталай бермей, оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін іздестіру қажет. Қазіргі сабақтың түрлері – сайыс сабақ, жарыс сабағы, аукцион сабақ, тренинг сабақ,кіріктірілген сабақ.

Мен оқытудың ұтымды әдістерін, соның ішінде «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясымен жұмыс жасау арқылы алған білім негізін дамыта отырып тәжірибеге енгізу жұмыс істеуге құштарлық туғызып, білім беруде нәтижеге жеткізетінін байқадым.

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясының оқушылардың оқуға деген қызығушылығын арттыруда алатын орны ерекше. Сын тұрғысынан ойлау-сынау емес, шыңдалған ойлау. Бұл жұмысты дұрыс ұйымдастырған жағдайда оқушының өз даму деңгейіне сәйкес ойы шыңдалып, белгілі бір жетістіктерге жетері сөзсіз.

Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы «Қызығушылықты ояту», «Мағынаны ашу», «Ой толғаныс», «Бес жолды өлең», «Кубизм», «Венн диагаммасы», «Білемін, білгім келеді, үйрендім» сияқты басқа да әдістерін бастауыш сыныпта пайдалану оқушылардың білім деңгейін көтеруге, тереңдетуге, сөйлеу қабілеттерін арттыруға, өзіндік шығармашылыққа жетелейді.Мысалы, «Қызығушылықты ояту» стратегиясын жаңа сабақты ашу кезінде пайдаланамын.

3сыныпта өткен «Көжек» ертегісінде сабақты филфорд шешкіздім. Бұл басқатырғыны шешкенде балалар сабаққа қызыға кірісіп, көбейту кестесін еске түсірді.8

8

9

9

6

6

4 4

9

ТТ

ЕЕ

ІІ

РР

77

КК

ГГ

ЖЖ

ӨӨ


81

36

72

81

63

54

56

28

42

81

56«Білемін, білгім келеді, үйренгенім» әдісін осы сабақта жаңа сабақты

бекіту кезінде пайдаландым.


Білемін

Білгім келеді

Үйрендім

Жыл мезгілдеріне қарай қоянның

түсі өзгереді.

Көжек, қоян туралы

Тағы да қызықты жайттар білгім келеді.

Көжекке 10 күнде тіс шығады.Көжек те болса, өз туған жерін аңсайды. Анасы уызға тойдырып, тастап кетеді. Өздігінен өмір сүріп кетеді.4 сыныпта ана тілінен аңыздар жайында алған білімдерін байқау мақсатында семантикалық карта кестесіне салдық.

Семантикалық карта


Үзінділер

Тақырып

Еліне деген

сағынышы болса керек

Маңғыстауға үш барып үш

қайтыпты

Көрген білгенім көп

Алдаркөсе мен

Шықбемес

Шығайбай+

Сағыныш сазы

+Асанқайғының

Жерұйықты іздеуі


+

Венн диаграммасы

Құмырсқаға бес жолды өлең жазу


1.Құмырсқа.

2.Кішкентай, қызыл.

3.Еңбектенеді, жүреді, қимылдайды .....

4.Құмырсқа шегірткені илеуіне кіргізбеді.

5.Жәндік.2 сыныпта Төрт түлік туралы жырлар тақырыбында Түйе тақырыбын өткен кезде сабақты қорыту кезінде “Бес жолды өлең стратегиясын пайдаландым.

Зат есім – шұбат

Сын есім – қою, ащы

Етістік – емдейді, ашиды, тасиды

Сөйлем - Шұбаттың емдік қасиеті бар.

Синоним - айранБұл кестені орындай отырып, баланың есте сақтау қабілеті, осы тақырып төңірегінде басқа да жайттар білуге қызығушылығы арта түседі.

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту оқушының танымдық белсенділігін, сабаққа қызығушылығын арттыруға, өз бетінше білім алуға, шығармашылығын қалыптастыруға ықпал етіп сабақтың қызықты өтетіндігін, оқушыларды ұжыммен бірлесіп жұмыс жасауға үйрететіндігін, білімнің тереңдігі әрі тиянақтылығы артатындығын байқауға болады.

Мұғалім жаңа технологияны оқып, үйрене отырып, өз сабағында оқушының білім деңгейін жаттанды түрде емес, тыңғылықты оқып үйренуіне, сонымен қатар олардың алған білімін оңай еске түсіруге мүмкіндік туғызады. Ұстаз сабақта қабылданатын, есте сақтайтын негізгі мәселелерді анықтап.оларды меңгеру үшін пайдаланатын тиімді әдістерді таңдап алуға ұмтылуы қажет. Қажетті жағдайға жету үшін:

1. Оқушы сабақта нені білуі қажет?

2. Нені есте сақтауы тиіс?

3. Нені үйренуі керек, соны хабарлап, ең қажетті білімге бағыт береді?

Сабақ сапасын көтеру мақсатында мұғалім өзінің ескі көзқарасын тастап, оқушыға жақын болуға ұмтылуы қажет, ол үшін мына қағидаларды білуі тиіс:


1. Оқушының ең сенімді ұстазы мұғалім болуы керек: яғни әр сабағы жаңалық болуы шарт,бала әрбір сабақты асыға күтеді, не нәрсе көрем, үйренем деп күтеді.

2. «Балалар ұқпайды» деген пайымнан алыс болуы, керісінше «сенің қолыңнан келеді»деп рухани күш-қуат беріп отырған абзал.

Үлгермеушілікті болдырмаудың технологиялық картасын жасау, яғни бала қай пәннен, қай тараудан түсінбеді, соны анықтай отырып, қосымша сабақтар жүргізіп отыруымыз керек.

Ұрпағымыз ел мақтанына айналып, болашақ ел тірегі болуы үшін, жан- жақты білім беру мақсатында даралап, дамыта оқытудың модульдік технологияларын пайдалану жұмыстарына кешенді жоспармен, үлкен дайындықпен келу өмір талабы.

Сабақты тиімді әдістермен өткізу, оны жүйелі де жоспарлы жүргізу, жас ұрпақты ғылымға баулу, тәрбие беру –әр ұстаздың міндеті.


Сабақта жаңа технологияны тиімді пайдалану.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Баяндама Саба?та жа?а технологияларды тиімді пайдалану

Автор: Мадиева Гулжан Куанышовна

Дата: 11.03.2015

Номер свидетельства: 184893

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства