kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

" Тап?ыр достар" сайысы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: " Тап?ыр достар" сайысы 
Саба?ты? ма?саты: О?ушыларды? білім алу?а деген ??штарлы?тарын арттыру ж?не логикалы? ойлау ?абілеттерін дамытып, ?згені? ойын ты?дау, сыйлау да?дыларын ?алыптастырып, жан-жа?ты болу?а, ?зін-?зі дамыту?а ынталандыру.

Логикалы? сайысты? барысы: 
1-ж?ргізуші: Хош келді?іздер, ?адірлі ?стаздар, ?діл?азылар ж?не о?ушылар! 
ІІ- ж?ргізуші: ?ымбатты білім с?йгіш жас достар! Орыс ?алымы М.Ломоносов 
« А?ыл-ойды т?ртіпке келтіретін –математика, сонды?тан да оны 
о?у керек, »- деген. Олай болса, б?гін сендер ?ызы?ты, математиканы? ж?мба?ты да, тартымды ?лемімен танысасы?дар. 
Сендер б?л ?лемні? ?аншалы?ты ?ызы?ты, ?рі сан т?рлі екендігіне к?з жеткізесі?дер. 
І- ж?ргізуші:  Сайыста сендерге ?р т?рлі ?ызы?ты с?ра?тар мен тапсырмалар 
?сынылады. Сайыста же?у ?шін сендер белсенділік танытып, берілген с?ра?тар?а ?згелерден тезірек ойланып, жауап берулері? керек ж?не тапсырмаларды д?рыс орындаулары? ?ажет. 
ІІ- ж?ргізуші:  Математикалы? сайыс-б?л е?бек. Сонды?тан сайыс кезінде ?те ??ыпты, ойлары? жина?тал?ан болу керек ж?не т?ртіп са?тал?аны ж?н. 
І- ж?ргізуші:  Енді б?гінгі сайысымызды? жоспарымен танысы?дар: 
1)  «Таныстыру»
2) «Кім жылдам?»
3) «Ойлан, тап!» Ребус шешу. 
4) «Халы? даналы?ы» санж?мба?ы
5) «Си?ырлы шарлар!»
6)  «Тез есепте»
1-кезе? «Таныстыру»

І- ж?ргізуші: 

?ле? с?зді? патшасы, с?з сарасы 
?иыннан ?иыстырар ер данасы, 
Тілге же?іл ж?рекке жылы тиіп 
Теп – тегіс, ж?мыр келсін айналасы деп ?лы Абай айт?андай сырты к?міс, іші алтын с?здерімен 3 топ ?здерін таныстырып ?тсе. 

1 - топ. «Сандар»

Топ басшысы: Цифрлардан ?р т?рлі сандар ??растырылады. Олар бар бол?аны он цифр.

?р санны? ?з сыры бар
Бірлік, онды?, ж?здік бар,
Сандар сырын айтатын.
17 миллион хал?ым бар.

ІІ топ. «?лшемдер»
Топ басшысы: ?аза?та бар ?лшемдер,
С?зімді мені? к?ркемдер.
Елі ?арыс ?адам бар,
?аза?ша на?ыз ?лшемдер.
Жа?сы – жаман арасы,
Бес елі деп ?лшенер.

Білу ?шін шыра?ым,
Білмегенді с?ра?ы?.
Ж?рген елді? ойынды,
Ескі ?лшемдер мол екен.
Б?л ?лшемдерді білейік,
Есте ?стап ж?рейік.

І І І топ. «геометриялы? пішіндер»

Н?ктесі жо? бастал?ан,
Ая?тал?ан жері жо?.
Ше?берді? сір? те?і жо?.

Ше?берді сы?ып б?л енді,
Сопа?шалап жіберді.

Атына сай ба?ы бар,
?ш б?рыш,?ш жа?ы бар.

Т?ртб?рышы да те? т?скен,
Осынша жа?тау ж?не те?,
М?ндай шаршы мен білсем

Табылмас-ау еш жерден.

2-кезе?  «Кім жылдам?»

ІІ- ж?ргізуші: 

?нер ?у?ан балалар ?тер дейміз 
Бір басына білімі жетер дейміз 
Сайыс?а келген о?ушылар кезектесіп 
С?ра?тар?а жауап берсе екен дейміз, – деп сайысты? Кім жылдам? кезе?ін бастаймыз. Мен с?ра? о?имын  сендер жауабын білсендер тетікшені басасындар.Т?сінікті болса басайы?!

І- ж?ргізуші:  1. Мені? а?шама осы а?шаны? жартысын ?осса, 150 те?ге болар еді. Менде ?анша а?ша бол?ан? (Жауабы 100 те?ге)
ІІ- ж?ргізуші:  2. Шешесі балаларына 10 шоколады б?ліп, ?ыздарына ?ш - ?штен, ?лдарына екі - екіден берді. ?ыздар нешеу, ?лдар нешеу екенін тап. (4 бала - 2 ?л, 2 ?ыз)
І- ж?ргізуші:  3. Мені? ?кем 65 жыл ?мір с?рді. Оны? 5 жылын суда малтаумен ?ткізді. Ол неше ай суда ?ткізсе, сонша жыл жерде ?мір с?рді.неше  жыл жерде ?мір с?рді (5 жыл -60 ай суда ж?зді, 60 жыл ??р?а?та ж?рді))
ІІ- ж?ргізуші:  4. Назг?л мен Айгерім апалы-сі?лілі ?ыздар. Айгерім  ?зінде 2 а?асы барын айтты. Назг?л де ?зіне де 2 а?асы барын айтты. Сонда Айгерім мен Назг?лді? жан?ясында ?анша бала бар? (4 бала)
І- ж?ргізуші:  5. ?ай санды т??кергенде бас?а сан?а айналады? Ж: 6 саны т??кергенде 9 санына, 9 саны 6 санына айналады.)

ІІ- ж?ргізуші:  6. ?ай сандарды т??кергенде ?згермейді? Ж: 0,8 сандары т??кергенде ?згермейді

І- ж?ргізуші: 

Білімні? ?ш?ырлы?ын танып сен, 
Асып- тасып асы?па, ?алыспа сен. 
Уа?ыт деген зымырап зулап жатыр, 
Тап?ырлы? пен шапша?ды? б?л сайыс?а керек екен, –деп «Ойлан, тап!» кезе?іне беріледі. 


3- кезе? «Ойлан, тап!» (Математикалы? ребус,с?зж?мба? шешу)

?андай сандарды? ?осындысы 102-ге те? ?р топ ?ш ?рнектен айтады

С?ЗЖ?МБА? «Математика»

М

А

Т

Е

М

А

Т

И

К

А


 

С?ра?тары:

1.     1 тоннада неше кг бар?

2.     Бестен кейінгі сан.

3.     Сыйымдылы?ты немен ?лшейді?

4.     х + 2 = 10, б?л не?

5.     10 + 10 = ?

6.     Тонна нені? ?лшем бірлігі?

7.     Т?рт ?абыр?асы бар фигура.

8.     Б?лмені? ?абыр?асын немен ?лшейді?

9.     Е? кіші уа?ыт ?лшем бірлігі

10.                       100 – 40 = ?

4-кезе?. «Халы? даналы?ы» санж?мба?ы

ІІ- ж?ргізуші: 

Сендерге артар міндет к?п. 
К?тер биік ата салтын ??рметтеп 
А?тай білсе? ата-ана ?мітін 
?рбір с?зі-т?лімі мол бір мектеп, - деп сайысымызды? т?ртінші кезе?ін бастаймыз. 


Егер сандарды с?йлете алса?дар, хал?ымызды? ?те жа?сы  ма?ал – м?телін  о?и аласы?дар.

І- ж?ргізуші: 

5-кезе? «Си?ырлы шарлар!»

Балалар, міне керемет. Сендер не бай?ап т?рсы?дар. Мынау не?
?ызыл, сары, к?к т?сті
Шарларымыз к?п тіпті.
?ане, ?айсысын та?дайсы?.
Т?сін біліп ал?айсы?
- Бізге си?ырлы шарларымызбен бірге ?ажайып тапсырмалар келген екен. ?ане ішін ашып к?рейік. Не бар екен?

21 са?-5са?

А?ны? екі о? ая?ы, екі сол ая?ы, екі алды??ы ая?ы, екі арт?ы ая?ы бар. А?ны? барлы?ы неше ая?ы бар?  

Егер он екі ?ой?а жеті ешкіні ?осса, ?анша ?ой болады?

                                      Жауабы: 12 ?ой.

Екі тауы? екі к?нде екі ж?мырт?а туады. Т?рт тауы? т?рт к?нде ?аншаж?мырт?а туады?         

                                  Жауабы: 4 ж?мырт?а

Столды? т?рт б?рышы бар. Оны? бір б?рышын кесіп тастаса? неше б?рыш

                   болады?                                                        

                                                                             Жауабы: Бес б?рыш болады                           

«Сандар»   4 +2=6-5=1+6=7+4=11-9=2+3=5-2=3 
«?лшемдер»  6+2=8-5=3+6=9+4=13-9=4+3=7-2=5

«геометриялы? пішіндер» 5+2=7-1=6+3=9-6=3+7=10-4=6+1=7

ІІ- ж?ргізуші: 

6- кезе? «Тез есепте»
Ал, балалар сайыс?а ?алайсы?дар, 
Сіз ?тер ?лі де талай сын бар 
«Зерделіні? ойы озы?»деген с?з бар 
Ж?мба?тарды? жауабын тапса?ыздар, сіздер жарайсыздар! – деп сайысымызды? «Тез есепте» кезе?іне келдік 

І- ж?ргізуші: 

1) 11 т?йе, 5 жыл?ы, 
2 сиыр, 5 ешкі, 
2 ?оян, 3 т?лкі 
таба алмаса? бол к?лкі! 
(барлы?ы 28) 
 

ІІ- ж?ргізуші: 
2) Бір алманы т?ртке б?лдік,
Бір б?лігін жеп те к?рдік.
?ал?ан ?лкен ?ш б?лігін,
?асымда?ы ?ш дос?а бердім.
?анша болды? ( 0 )

 

І- ж?ргізуші: 

3) Ала шапан киініп, 
?арбыз жатыр ?йіліп. 
?арбыздарды шетінен, 
Санап шы?тым екіден. 
Бесеу болды ж?п саны, 
Нешеу болды т?п саны? (10) 
 

ІІ- ж?ргізуші: 

4) Орта?а ?кеп тосты Оспан,
Отыз жеті ?аламды.
Тиді ?ркімге ?ос - ?остан,
Балаларды? б?рі алды.
?згелерден бір ?алам,
?згелерден бір ?алам,
Арты? тиді К?л?ш?а.
Береді айтып кім ма?ан,
Неше жан бар класта? (37: 2=18 (1?)

І- ж?ргізуші: 

Мына алты а? алма-

Н?рбібі мен жанар?а.

?ш сары алма – Манар?а,

?ызыл алма – Анар?а.

?анша сонда бар алма?

Санын айтса? жарады?.               (6 + 3 + 1 ) 10 алма

І- ж?ргізуші: 

Жарыс за?ы ежелден, 
Же?імпазды аны?тау. 
Же?імпаз болу шарты сол 
Е?бектену, жалы?пау.

Алдымызда?ы смайликтерді санап ?з ба?амызды берейік

ІІ- ж?ргізуші: 
?нер мен білімні? биігіне шы??ан 
К?бейсін білімділер ?рбір т?стан 
Ата салт д?ст?рлерге берік болып, 
Т?уелсіз жасай берсін ?аза?стан! –деп б?гінгі «Тап?ыр достар» атты сайысымызды ая?таймыз. 
Хош сау болы?ыздар! К?ріскенше к?н н?рлы болсын! 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«" Тап?ыр достар" сайысы»

Тақырыбы: " Тапқыр достар" сайысы 
Сабақтың мақсаты: Оқушылардың білім алуға деген құштарлықтарын арттыру және логикалық ойлау қабілеттерін дамытып, өзгенің ойын тыңдау, сыйлау дағдыларын қалыптастырып, жан-жақты болуға, өзін-өзі дамытуға ынталандыру.

Логикалық сайыстың барысы: 
1-жүргізуші: Хош келдіңіздер, қадірлі ұстаздар, әділқазылар және оқушылар! 
ІІ- жүргізуші: Қымбатты білім сүйгіш жас достар! Орыс ғалымы М.Ломоносов 
« Ақыл-ойды тәртіпке келтіретін –математика, сондықтан да оны 
оқу керек, »- деген. Олай болса, бүгін сендер қызықты, математиканың жұмбақты да, тартымды әлемімен танысасыңдар. 
Сендер бұл әлемнің қаншалықты қызықты, әрі сан түрлі екендігіне көз жеткізесіңдер. 
І- жүргізуші: Сайыста сендерге әр түрлі қызықты сұрақтар мен тапсырмалар 
ұсынылады. Сайыста жеңу үшін сендер белсенділік танытып, берілген сұрақтарға өзгелерден тезірек ойланып, жауап берулерің керек және тапсырмаларды дұрыс орындауларың қажет. 
ІІ- жүргізуші: Математикалық сайыс-бұл еңбек. Сондықтан сайыс кезінде өте ұқыпты, ойларың жинақталған болу керек және тәртіп сақталғаны жөн. 
І- жүргізуші: Енді бүгінгі сайысымыздың жоспарымен танысыңдар: 
1) «Таныстыру»
2) «Кім жылдам?»
3) «Ойлан, тап!» Ребус шешу. 
4) «Халық даналығы» санжұмбағы
5) «Сиқырлы шарлар!»
6) «Тез есепте»
1-кезең «Таныстыру»

І- жүргізуші:

Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы 
Қиыннан қиыстырар ер данасы, 
Тілге жеңіл жүрекке жылы тиіп 
Теп – тегіс, жұмыр келсін айналасы деп ұлы Абай айтқандай сырты күміс, іші алтын сөздерімен 3 топ өздерін таныстырып өтсе. 

1 - топ. «Сандар»

Топ басшысы: Цифрлардан әр түрлі сандар құрастырылады. Олар бар болғаны он цифр.

Әр санның өз сыры бар
Бірлік, ондық, жүздік бар,
Сандар сырын айтатын.
17 миллион халқым бар.

ІІ топ. «Өлшемдер»
Топ басшысы: Қазақта бар өлшемдер,
Сөзімді менің көркемдер.
Елі қарыс қадам бар,
Қазақша нағыз өлшемдер.
Жақсы – жаман арасы,
Бес елі деп өлшенер.

Білу үшін шырағым,
Білмегенді сұрағың.
Жүрген елдің ойынды,
Ескі өлшемдер мол екен.
Бұл өлшемдерді білейік,
Есте ұстап жүрейік.

І І І топ. «геометриялық пішіндер»

Нүктесі жоқ басталған,
Аяқталған жері жоқ.
Шеңбердің сірә теңі жоқ.

Шеңберді сығып бұл енді,
Сопақшалап жіберді.

Атына сай бағы бар,
Үш бұрыш,үш жағы бар.

Төртбұрышы да тең түскен,
Осынша жақтау және тең,
Мұндай шаршы мен білсем

Табылмас-ау еш жерден.2-кезең «Кім жылдам?»

ІІ- жүргізуші:

Өнер қуған балалар өтер дейміз 
Бір басына білімі жетер дейміз 
Сайысқа келген оқушылар кезектесіп 
Сұрақтарға жауап берсе екен дейміз, – деп сайыстың Кім жылдам? кезеңін бастаймыз. Мен сұрақ оқимын сендер жауабын білсендер тетікшені басасындар.Түсінікті болса басайық!

І- жүргізуші: 1. Менің ақшама осы ақшаның жартысын қосса, 150 теңге болар еді. Менде қанша ақша болған? (Жауабы 100 теңге)
ІІ- жүргізуші: 2. Шешесі балаларына 10 шоколады бөліп, қыздарына үш - үштен, ұлдарына екі - екіден берді. Қыздар нешеу, ұлдар нешеу екенін тап. (4 бала - 2 ұл, 2 қыз)
І- жүргізуші: 3. Менің әкем 65 жыл өмір сүрді. Оның 5 жылын суда малтаумен өткізді. Ол неше ай суда өткізсе, сонша жыл жерде өмір сүрді.неше жыл жерде өмір сүрді (5 жыл -60 ай суда жүзді, 60 жыл құрғақта жүрді))
ІІ- жүргізуші: 4. Назгүл мен Айгерім апалы-сіңлілі қыздар. Айгерім өзінде 2 ағасы барын айтты. Назгүл де өзіне де 2 ағасы барын айтты. Сонда Айгерім мен Назгүлдің жанұясында қанша бала бар? (4 бала)
І- жүргізуші: 5. Қай санды төңкергенде басқа санға айналады? Ж: 6 саны төңкергенде 9 санына, 9 саны 6 санына айналады.)

ІІ- жүргізуші: 6. Қай сандарды төңкергенде өзгермейді? Ж: 0,8 сандары төңкергенде өзгермейді

І- жүргізуші:

Білімнің ұшқырлығын танып сен, 
Асып- тасып асықпа, қалыспа сен. 
Уақыт деген зымырап зулап жатыр, 
Тапқырлық пен шапшаңдық бұл сайысқа керек екен, –деп «Ойлан, тап!» кезеңіне беріледі. 


3- кезең «Ойлан, тап!» (Математикалық ребус,сөзжұмбақ шешу)

Қандай сандардың қосындысы 102-ге тең әр топ үш өрнектен айтадыСӨЗЖҰМБАҚ «Математика»

МА


ТЕ

М
А


Т

И
К
А

Сұрақтары:

  1. 1 тоннада неше кг бар?

  2. Бестен кейінгі сан.

  3. Сыйымдылықты немен өлшейді?

  4. х + 2 = 10 , бұл не?

  5. 10 + 10 = ?

  6. Тонна ненің өлшем бірлігі?

  7. Төрт қабырғасы бар фигура.

  8. Бөлменің қабырғасын немен өлшейді?

  9. Ең кіші уақыт өлшем бірлігі

  10. 100 – 40 = ?4-кезең. «Халық даналығы» санжұмбағы

ІІ- жүргізуші:

Сендерге артар міндет көп. 
Көтер биік ата салтын құрметтеп 
Ақтай білсең ата-ана үмітін 
Әрбір сөзі-тәлімі мол бір мектеп, - деп сайысымыздың төртінші кезеңін бастаймыз. 


Егер сандарды сөйлете алсаңдар, халқымыздың өте жақсы мақал – мәтелін оқи аласыңдар.І- жүргізуші:

5-кезең «Сиқырлы шарлар!»

Балалар, міне керемет. Сендер не байқап тұрсыңдар. Мынау не?
Қызыл, сары, көк түсті
Шарларымыз көп тіпті.
Қане, қайсысын таңдайсың.
Түсін біліп алғайсың
- Бізге сиқырлы шарларымызбен бірге ғажайып тапсырмалар келген екен. Қане ішін ашып көрейік. Не бар екен?

21 сағ-5сағ

Аңның екі оң аяғы, екі сол аяғы, екі алдыңғы аяғы, екі артқы аяғы бар. Аңның барлығы неше аяғы бар?

Егер он екі қойға жеті ешкіні қосса, қанша қой болады?

Жауабы: 12 қой.

Екі тауық екі күнде екі жұмыртқа туады. Төрт тауық төрт күнде қаншажұмыртқа туады?

Жауабы: 4 жұмыртқа

Столдың төрт бұрышы бар. Оның бір бұрышын кесіп тастасаң неше бұрыш

болады?Жауабы: Бес бұрыш болады«Сандар» 4 +2=6-5=1+6=7+4=11-9=2+3=5-2=3 
«Өлшемдер» 6+2=8-5=3+6=9+4=13-9=4+3=7-2=5

«геометриялық пішіндер» 5+2=7-1=6+3=9-6=3+7=10-4=6+1=7

ІІ- жүргізуші:

6- кезең «Тез есепте»
Ал , балалар сайысқа қалайсыңдар, 
Сіз өтер әлі де талай сын бар 
«Зерделінің ойы озық»деген сөз бар 
Жұмбақтардың жауабын тапсаңыздар, сіздер жарайсыздар! – деп сайысымыздың «Тез есепте» кезеңіне келдік 

І- жүргізуші:

1) 11 түйе, 5 жылқы, 
2 сиыр, 5 ешкі, 
2 қоян, 3 түлкі 
таба алмасаң бол күлкі! 
(барлығы 28) 


ІІ- жүргізуші:
2) Бір алманы төртке бөлдік,
Бір бөлігін жеп те көрдік.
Қалған үлкен үш бөлігін,
Қасымдағы үш досқа бердім.
Қанша болды? ( 0 )І- жүргізуші:

3) Ала шапан киініп, 
Қарбыз жатыр үйіліп. 
Қарбыздарды шетінен, 
Санап шықтым екіден. 
Бесеу болды жұп саны, 
Нешеу болды түп саны? (10) 


ІІ- жүргізуші:

4) Ортаға әкеп тосты Оспан,
Отыз жеті қаламды.
Тиді әркімге қос - қостан,
Балалардың бәрі алды.
Өзгелерден бір қалам,
Өзгелерден бір қалам,
Артық тиді Күләшқа.
Береді айтып кім маған,
Неше жан бар класта? (37: 2=18 (1қ)І- жүргізуші:

Мына алты ақ алма-

Нүрбібі мен жанарға.

Үш сары алма – Манарға,

Қызыл алма – Анарға.

Қанша сонда бар алма?

Санын айтсаң жарадың. (6 + 3 + 1 ) 10 алмаІ- жүргізуші:

Жарыс заңы ежелден, 
Жеңімпазды анықтау. 
Жеңімпаз болу шарты сол 
Еңбектену, жалықпау.

Алдымыздағы смайликтерді санап өз бағамызды берейік

ІІ- жүргізуші:
Өнер мен білімнің биігіне шыққан 
Көбейсін білімділер әрбір тұстан 
Ата салт дәстүрлерге берік болып, 
Тәуелсіз жасай берсін Қазақстан! –деп бүгінгі «Тапқыр достар» атты сайысымызды аяқтаймыз. 
Хош сау болыңыздар! Көріскенше күн нұрлы болсын! 
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
" Тап?ыр достар" сайысы

Автор: Ма?с?т Г?лнара Ма?с?т?ызы

Дата: 06.04.2016

Номер свидетельства: 315822


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
1770 руб.
2530 руб.
1850 руб.
2640 руб.
1480 руб.
2110 руб.
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства