kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Мен т?ратын Комсомол кенті»

Нажмите, чтобы узнать подробности

?аза?стан Республикасы Білім ж?не ?ылым министрлігі

Шы?ыс ?азастан облысы

Та?ырыбы :«Мен т?ратын Комсомол кенті»

Автор: ??былтаева Айн?р

3 «Б» сынып о?ушысы,

№33 орта мектеп

                                                                ?ылым жетекшісі:

 Ерменова Алмаг?л М??атаевна

Семей 2015 ж

                                                        Жоба авторы: ??былтаева Айн?р

Дайынды? ?стінде.

Мазм?ны

1. ?ылым жетекшісіні? пікірі

2.Аннотация

3.Кіріспе

 Топонимика, Ономастика деген не?

4.Негізгі б?лім

1Семей ?аласыны? тарихы

2.Комсомол кенті

3.М?дени оша?ты? бірі- ?айрат Рыс??лбеков атында?ы №33 орта мектебі.

4. К?ше тарихы.

5.?орытынды

6.?дебиет тізімі

Семей ?аласы ?.Рыс??лбеков

атында?ы №33 орта мектепті?

3 «Б» сынып о?ушысы

??былтаева Айн?рды?

 «Мен т?ратын Комсомол кенті»

 атты ?ылыми ж?мысына

Пікір

??былтаева Айн?рды? «Мен т?ратын Комсомол кенті» та?ырыбына жазыл?ан зерттеу ж?мысы о?ушы жасына сай жазыл?ан.

О?ушы ?зіне ?ажетті м?ліметтерді д?рыс пайдалана отырып та?ырыпты тере?ірек алу?а тырыс?ан. ?р т?рлі ?дебиеттерді пайдалану ар?ылы та?ырып аясын ашуда к?п ж?мыс жаса?аны бай?алады.

Айн?рды? б?л ал?аш?ы зерттеу ж?мысы бол?анды?тан ?лі де толы?тырулар, зерттеулер алда болады деймін. Сонды?тан ж?мысына табыс тілеймін!

?ылыми жетекші:                                                       А. М. Ерменова

Зерттеу ж?мысыны? ма?саты: Ту?ан жерімні? тарихын білу.

Зерттеу ж?мысыны? міндеттері:

- Комсомол кентіні? ??рылу кезе?і.

              - Топонимика, ономастика жа?ынан зерттеу

                                    - Комсомол кентіні? жа?а келбеті.

Зерттеу ж?мысыны? ?зектілігі: Комсомол кенті - ма?ызы бар елді мекен.  

Т?йіндеме

           Мен ??былтаева Айн?р Семей ?аласы ?.Рыс??лбеков атында?ы №33 орта мектебіні? 3 «Б» сыныбында о?имын. Мен  ?зім т?ратын Комсомол кентіні? тарихы, к?шелеріні? тарихы туралы зерттеп білгім келеді. Міне,осындай к?п с?ра?тар мені мазала?анды?тан ?ылыми жобама «Мен т?ратын Комсомол кенті» деген та?ырыпты та?дап алдым. Мені тарихи м?ліметтер ?ызы?тырады. Б?л кенттегі м?дени оша?ты? бірі- Халы? ?а?арманы Кайрат Рыс??лбекоа атында?ы №33-ші орта мектебі. Мен осы мектепті? о?ушысы екенімді ма?тан етемін.

І. Кіріспе б?лімі.

  Топонимика — ономастиканы? жер-су, елді мекен атауларыны? шы?уы мен пайда болуын (этимологиясын), ма?ынасын, ??рылымыны? дамуын, таралу айма?ын, ?азіргі жа?дайын, жазылуы мен екінші бір тілде берілуін зерттейтін б?лімі. Б?л гректі? «топос» — орын, жер, «онома» — атау деген екі с?зінен т?рады, я?ни жер-су атаулары деген с?з.

Топонимдер, я?ни жер-су аттары, негізінен ?ш ба?ытта зерттеледі:

-семантикасы (ма?ынасы);

-жасалу жолдары;

-этимологиясы.

  Топонимика география, тарих, тіл білімі, ?ылымдарыны? деректеріне с?йеніп, ?зара байланыста дамиды. Кез келген аума?ты? географиялы? атауларыны? жиынты?ы сол жерді? топонимиясын ??райды. Топонимдер зерттелетін географиялы? нысандарды? к?леміне не м?лшеріне ?арай макротопонимдерге (тау жоталары, ?лкен ойпаттар, м?хиттар,  ?алалар т.б.), мезотопонимдерге (жеке таулар, те?іздер, т.б.), микротопонимдерге (к?л, б?ла?, ??ды?, ?оныс, т.б.) б?лінеді. Топонимика тіл тарихын зерттеуде ма?ызды дерек к?зі болып саналады.

ІІ. Негізгі б?лім.

  Семейді? негізі 1718 жылы ?аланды, Петр 1 шы?ыс жеріне ж?не Ертіс ??іріндегі бекіністеріне ?ор?ан салу туралы жарлы? шы?арды, ??рылыс 1714 жылдан 1720 жыл?а дейін созылды. 1854 жылды? 1 ?азанында Семей облысыны? салтанатты ашылуы болды. 1854 жылы  Семей облысында – 261487 адам болды. 1863 жылы ?алада 2 о?у орны ж?мыс істеді. М??алімдер семинариясында М?хтар ?уезов пен ?аныш С?тпаев о?ыды. Семейде бірінші 5 жылды?ты? ірі ??рылысы ет консерві комбинаты болды, ол еліміздегі тама? ?нерк?сібі ж?ніндегі ?уатты ?неркісіптерді? бірі болды. ?ала  мол ?німдік базасы бар ірі мал шаруашылы? айма?ыны? орталы?ы болды. Ет комбинатымен бір мезгілде ірі ?н комбинаты, жа?а техникамен жа?а тері зауыты салынып, ал 1938 жылы арнайы зертханасымен ?ой терісі зауытыны? ??рылысы басталды. Сол кездегі е? жа?а техникамен жабды?тал?ан судорем зауытыны? ??рылысы да дами бастады. 1920 жылды? ?азан айында ?алада ??рамында 15 адамы бар «Ес-Айма?» театрлы? труппа ??рылды. Оларды? арасында ?аза? сахнасыны? к?рнекті ?айраткерлері – Иса Байза?ов, ?міре ?ашаубаев, Ж?мат Шанин, Ж?сіпбек Елебековтер болды. 1934 жылы Семейде ?аза? сазды-драмалы? театр ?йымдастырылды. Театр 1934 жылды? 6 шілдесінде І.Жанс?гіровты? «Кек» спектаклімен ашылды.

  Семей — Шы?ыс ?аза?стан облысыны? батыс ??іріндегі екінші орында?ы ірі ?ала болып табылады. Ол Ертіс ?зеніні? екі жа?асына орналас?ан. Аума?ы – селолы? округтерді ?ос?анда 27,5 мы? шаршы метр. ?ала хал?ы 300 мы? адамнан астам. Ертісті? екі жа?асында орналас?ан Семей елімізді? ірі де ?сем ?алаларыны? бірі болып табылады, жергілікті т?р?ындар ?ана емес, ?аза?станны? «рухани астанасыны?» ?она?тары да осындай пікірде Семей – тек Шы?ыс ?аза?станда?ы емес республикада?ы м?дени, тарихи орталы? болып саналады. М?нда Абай ж?не Ф.М.Достоевский м?ражайлары, ?аза?стан мен Батыс-Сібір ?лкетану музейі, Невзоровтар отбасы атында?ы бейнелеу ?нері м?ражайы, кітапханалары бар. ?аза?ты? Абай атында?ы сазды-драмалы? ж?не Ф.М.Достоевский атында?ы орыс драмалы? театрлары бар.

Ф.М.Достоевский  м?ражайы.

                                                     Невзоровтар отбасы м?ражайы.

Абай атында?ы драма театры.

                   Абай м?ражайы.

Ертісті? сол жа?алауында?ы жа?а Семейде 1954 жылдары Комсомол кентін ??ру туралы ?аулы ?абылданып, 1955 жылдан ??рылыс ж?ргізіле бастады.Е? ал?аш?ы ??рылыстарды? бірі,е? ?зын к?ше- Балтатара? к?шесі.

                                                                                      Жа?а Семей картасы.

Кейіннен ол к?ше Фабричная деп аталса, ?азіргі уа?ытта Рыков атында?ы к?ше. Б?л ??рылысты? салынуына Комсомол жастарыны? тигізген ?лестері зор бол?анды?тан Комсомол кенті деп атал?ан.  Ол кезде м?дени оща?тар салынбады, е? ал?аш?ы м?дени оша? –№3-ші тігіншілер дайындайтын училище болды.  Кейіннен ол о?у орыны жабылып, ?азіргі уа?ытты ол мекемеде отбасылы? емхана ж?мыс істеуде. 1965 жылдан мектепті? ??рылысы салынып, 1966жылы пайдалану?а  берілді.  

  ?азіргі уа?ытта Комсомол кентіндегі е? ?лкен м?дени оша?- Халы? ?а?арманы Кайрат Рыс??лбеков атында?ы №33-ші орта мектебі.

    2000  жылдан бастап С.?.Жанс?лтанов мектеп директоры болып ж?мыс ат?аруда.

 Мектеп директоры С.?. Жанс?лтановпен ж?ргізілген с?хбат:

-С?леметсіз бе, Серік ?абдолла?лы.Комсомол кентіндегі м?дени оша?ты? бірі- Халы? ?а?арманы ?айрат Рыс??лбеков атында?ы №33 орта мектебі. Осы ?зі?із бас?арып отыр?ан мектеп ?ай жылы ашыл?ан ж?не мектеп ?мірі туралы айтып бері?ізші.

-№33 орта мектебі 1966жылы ашыл?ан, 47 жыл тарихы бар мектеп. Ке?ес Ода?ы кезінде орыс мектебі болып ашыл?ан, еліміз т?уелсіздігін ал?ан кезде аралас мектеп болды.

2006 жылы бізді? мектеп ?аза? орта мектебі деген ата? алды ж?не сол жылдан бастап Халы? ?а?арманы ?айрат Рыс??лбеков аты берілді. Комсомол кентінде жергілікті т?р?ындарыны? барлы?ы ?аза?тар бол?анды?тан ж?не мемлекеттік тіл – ?аза? тілін барлы?ы білуі ?шін,мемлекетті? ?аулысына с?йкес ?аза? мектебі болды.

   ?азіргі та?да мектебімізде 75 м??алім ж?мыс істейді. ?стаздар о?ушылар?а сапалы білім, саналы т?рбие беру ма?сатында е?бектенуде. О?ушыларды? білім сапасы жо?ары, жыл сайын ?алалы? олимпиадаларда 6-7 о?ушымыз ж?лделі орындар?а ?ол жеткізеді.

   Мектебіміз таза, е? бастысы мектебіміз ?алада?ы  жылы мектеп. Мектебімізде тегін ?йірме ж?мыс істейді. Олар: ?ол?нер, спорт, музыка,т.б. 

-Серік ?абдолла?лы, сіз ?алалы? маслихат депутаты ретінде Комсомол кентіні? жа?а келбеті туралы айтып бері?ізші.

- Сол кезде кенттегі м?дени оша?- бізді? мектебіміз ?ана болатын. ?азіргі та?да бір?атар сауда орталы?тары, ?азіргі заман?а сай жасалын?ан д?ріхана, мейрамхана, д?кендер салынды. Комсомол кентінде б?гінгі та?да балаба?ша жо?,сол себептен мен  депутат ретінде 2013-2014 жылдарда 320 орынды? балаба?ша салуды жоспар?а е?гізуге ?ол жеткіздім. ?азіргі та?да Комсомол кентіні? бірнеше к?шелері жары?тандырылып,жолдары асфальттал?ан. Автобус аялдамалары орнатылып, автобустарды? саны артты. 

-С?хбаты?ыз?а рахмет. Сау болы?ыз!

№33 мектеп директорыны? т?рбие ж?мыстары ж?ніндегі орынбасары  ?.В. Ерахметовамен ж?ргізілген с?хбат:

-?айнигуль Вахатовна, сізді? балалы? ша?ы?ыз Комсомол кентінде ?ткенін білеміз. Сол кездегі Комсомол кенті сізді? к?з алды?ызда ?алай са?талды?

-Мені? балалы? ша?ым Комсомол кентінде ?тті, ол кезде ?йлер аз болатын. ?азіргі Рыков к?шесі Балтара? к?шесі деп аталатын. Жо?ар?а жа?та?ы к?шелер салынба?ан, ол жа? ашы? дала болатын. Ал т?менгі к?шелер біз ?шін ?лкен ауыл болып к?рінетін.  ?азіргі Зайсан к?шесіні?  ма?ында?ы зират бізге алыс бол?ан, ал ?азіргі та?да сол жа?ты? б?рінде ?йлер салын?ан.

-Комсомол кенті деп неге аталды? Сол туралы айтып бері?ізші.

- Ке?ес Ода?ы кезінде мектептегі бастауыш сынып о?ушылары- октябряттар, орта буын-пионерлер,ал жо?ары сынып о?ушылары ж?не одан ?лкен жастар комсомолдар деп аталатын. Е? бірінші ?йлерді комсомолдар салыпты, содан Комсомол кенті деп аталады.  

-С?хбаты?ыз?а рахмет, сау болы?ыз!

К?ше тарихы.

?азіргі та?да Комсомол кентінде 22 к?ше бар. Ономастика б?ліміні? шы?ар?ан ?аулысыны? шешімі бойынша берілген  к?шелерді? ішінде мемлекеттік ?о?ам ?айраткері Райымжан  М?рсеков,  орыс зиялысы-Михаэлис Евгений Петрович, Ау?ан со?ысында ?аза тап?ан  Н?рбек Мусинов атында?ы к?шелер бар.

 Райымжан М?рсеков- Алаш ?айраткері,?аза?ты? м?ддесін к?здеп, ?амын жеген ?лт ойшылдарыны?  бірі. Семейде за?гер, адвокат болып істеген. Б?л ?ызметтерде хал?ы ?шін аянбай е?бек еткен.

    Райымжан М?рсеков к?шесіні? бойына 2005жылы та?та орнатыл?ан.Онда мынандай с?здер жазыл?ан:

«Б?л к?ше мемлекет ж?не ?о?ам ?айраткері, Алаш Арысы, за?гер Райымжан М?рсековты? есімімен аталады. (1879-1938ж.ж)»

Евгений Петрович Михаэлис- орыс зиялысы.Студенттер ?оз?алысына ?атыс?аны ?шін 1869жылы Семейге жер аудар?ан.Сол жылдардын бастап статистика бас?армасында іс ж?ргізушіні? ж?рдемшісі болып орналасады. Осы кезе?нен бастап Михаэлисті? ?ылыми, а?артушылы? ?ызметі ?аза?станмен ты?ыз байланысты болды. Михаэлис 70-жылдарды? басында Семейді? ?о?амды? кітапханасында Абаймен танысып, бірнеше жыл ?атарынан ты?ыз байланыс жасады. Ол а?ынды Ресейді? ішкі ?міріндегі жа?алы?тармен, орыс ?дебиетіні? ?здік шы?армаларымен таныстырды. Михаэлис 1878 жылдан Семей облысы статистика комитетіні? хатшысы болып, ?алада ?лкелік музей мен кітапхана аштырды.

Н?рбек Мусинов Комсомол кентіндегі №33орта  мектебіні? т?легі, Ау?ан со?ысында ерлікпен ?аза тап?ан.

?орытынды.

Просмотр содержимого документа
««Мен т?ратын Комсомол кенті»»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Шығыс Қазастан облысы

Тақырыбы :«Мен тұратын Комсомол кенті»Автор: Құбылтаева Айнұр

3 «Б» сынып оқушысы,

№33 орта мектепҒылым жетекшісі:

Ерменова Алмагүл Мұқатаевна

Семей 2013 жЖоба авторы: Құбылтаева АйнұрДайындық үстінде.Мазмұны1. Ғылым жетекшісінің пікірі

2.Аннотация

3.Кіріспе

Топонимика, Ономастика деген не?

4.Негізгі бөлім

1Семей қаласының тарихы

2.Комсомол кенті

3.Мәдени ошақтың бірі- Қайрат Рысқұлбеков атындағы №33 орта мектебі.

4. Көше тарихы.

5.Қорытынды

6.Әдебиет тізімі

Семей қаласы Қ.Рысқүлбеков

атындағы №33 орта мектептің

3 «Б» сынып оқушысы

Құбылтаева Айнұрдың

«Мен тұратын Комсомол кенті»

атты ғылыми жұмысына

ПікірҚұбылтаева Айнұрдың «Мен тұратын Комсомол кенті» тақырыбына жазылған зерттеу жұмысы оқушы жасына сай жазылған.

Оқушы өзіне қажетті мәліметтерді дұрыс пайдалана отырып тақырыпты тереңірек алуға тырысқан. Әр түрлі әдебиеттерді пайдалану арқылы тақырып аясын ашуда көп жұмыс жасағаны байқалады.

Айнұрдың бұл алғашқы зерттеу жұмысы болғандықтан әлі де толықтырулар, зерттеулер алда болады деймін. Сондықтан жұмысына табыс тілеймін!

Ғылыми жетекші: А. М. ЕрменоваЗерттеу жұмысының мақсаты: Туған жерімнің тарихын білу.

Зерттеу жұмысының міндеттері:

- Комсомол кентінің құрылу кезеңі.

- Топонимика, ономастика жағынан зерттеу

- Комсомол кентінің жаңа келбеті.

Зерттеу жұмысының өзектілігі: Комсомол кенті - маңызы бар елді мекен.Түйіндеме


Мен Құбылтаева Айнұр Семей қаласы Қ.Рысқұлбеков атындағы №33 орта мектебінің 3 «Б» сыныбында оқимын. Мен өзім тұратын Комсомол кентінің тарихы, көшелерінің тарихы туралы зерттеп білгім келеді. Міне,осындай көп сұрақтар мені мазалағандықтан ғылыми жобама «Мен тұратын Комсомол кенті» деген тақырыпты таңдап алдым. Мені тарихи мәліметтер қызықтырады. Бұл кенттегі мәдени ошақтың бірі- Халық Қаһарманы Кайрат Рысқұлбекоа атындағы №33-ші орта мектебі. Мен осы мектептің оқушысы екенімді мақтан етемін.І. Кіріспе бөлімі.

Топонимика — ономастиканың жер-су, елді мекен атауларының шығуы мен пайда болуын (этимологиясын), мағынасын, құрылымының дамуын, таралу аймағын, қазіргі жағдайын, жазылуы мен екінші бір тілде берілуін зерттейтін бөлімі. Бұл гректің «топос» — орын, жер, «онома» — атау деген екі сөзінен тұрады, яғни жер-су атаулары деген сөз.

Топонимдер, яғни жер-су аттары, негізінен үш бағытта зерттеледі:

-семантикасы (мағынасы);

-жасалу жолдары;

-этимологиясы.

Топонимика география, тарих, тіл білімі, ғылымдарының деректеріне сүйеніп, өзара байланыста дамиды. Кез келген аумақтың географиялық атауларының жиынтығы сол жердің топонимиясын құрайды. Топонимдер зерттелетін географиялық нысандардың көлеміне не мөлшеріне қарай макротопонимдерге (тау жоталары, үлкен ойпаттар, мұхиттар, қалалар т.б.), мезотопонимдерге (жеке таулар, теңіздер, т.б.), микротопонимдерге (көл, бұлақ, құдық, қоныс, т.б.) бөлінеді. Топонимика тіл тарихын зерттеуде маңызды дерек көзі болып саналады.ІІ. Негізгі бөлім.

Семейдің негізі 1718 жылы қаланды, Петр 1 шығыс жеріне және Ертіс өңіріндегі бекіністеріне қорған салу туралы жарлық шығарды, құрылыс 1714 жылдан 1720 жылға дейін созылды. 1854 жылдың 1 қазанында Семей облысының салтанатты ашылуы болды. 1854 жылы Семей облысында – 261487 адам болды. 1863 жылы қалада 2 оқу орны жұмыс істеді. Мұғалімдер семинариясында Мұхтар Әуезов пен Қаныш Сәтпаев оқыды. Семейде бірінші 5 жылдықтың ірі құрылысы ет консерві комбинаты болды, ол еліміздегі тамақ өнеркәсібі жөніндегі қуатты өнеркісіптердің бірі болды. Қала мол өнімдік базасы бар ірі мал шаруашылық аймағының орталығы болды. Ет комбинатымен бір мезгілде ірі ұн комбинаты, жаңа техникамен жаңа тері зауыты салынып, ал 1938 жылы арнайы зертханасымен қой терісі зауытының құрылысы басталды. Сол кездегі ең жаңа техникамен жабдықталған судорем зауытының құрылысы да дами бастады. 1920 жылдың қазан айында қалада құрамында 15 адамы бар «Ес-Аймақ» театрлық труппа құрылды. Олардың арасында қазақ сахнасының көрнекті қайраткерлері – Иса Байзақов, Әміре Қашаубаев, Жұмат Шанин, Жүсіпбек Елебековтер болды. 1934 жылы Семейде қазақ сазды-драмалық театр ұйымдастырылды. Театр 1934 жылдың 6 шілдесінде І.Жансүгіровтың «Кек» спектаклімен ашылды.СемейШығыс Қазақстан облысының батыс өңіріндегі екінші орындағы ірі қала болып табылады. Ол Ертіс өзенінің екі жағасына орналасқан. Аумағы – селолық округтерді қосқанда 27,5 мың шаршы метр. Қала халқы 300 мың адамнан астам. Ертістің екі жағасында орналасқан Семей еліміздің ірі де әсем қалаларының бірі болып табылады, жергілікті тұрғындар ғана емес, Қазақстанның «рухани астанасының» қонақтары да осындай пікірде Семей – тек Шығыс Қазақстандағы емес республикадағы мәдени, тарихи орталық болып саналады. Мұнда Абай және Ф.М.Достоевский мұражайлары, Қазақстан мен Батыс-Сібір өлкетану музейі, Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнері мұражайы, кітапханалары бар. Қазақтың Абай атындағы сазды-драмалық және Ф.М.Достоевский атындағы орыс драмалық театрлары бар.Ф.М.Достоевский мұражайы.

Невзоровтар отбасы мұражайы.

Абай атындағы драма театры.

Абай мұражайы.Ертістің сол жағалауындағы жаңа Семейде 1954 жылдары Комсомол кентін құру туралы қаулы қабылданып, 1955 жылдан құрылыс жүргізіле бастады.Ең алғашқы құрылыстардың бірі ,ең ұзын көше- Балтатарақ көшесі.

Жаңа Семей картасы.

Кейіннен ол көше Фабричная деп аталса, қазіргі уақытта Рыков атындағы көше. Бұл құрылыстың салынуына Комсомол жастарының тигізген үлестері зор болғандықтан Комсомол кенті деп аталған. Ол кезде мәдени ощақтар салынбады, ең алғашқы мәдени ошақ –№3-ші тігіншілер дайындайтын училище болды. Кейіннен ол оқу орыны жабылып, қазіргі уақытты ол мекемеде отбасылық емхана жұмыс істеуде. 1965 жылдан мектептің құрылысы салынып, 1966жылы пайдалануға берілді.

Қазіргі уақытта Комсомол кентіндегі ең үлкен мәдени ошақ- Халық Қаһарманы Кайрат Рысқұлбеков атындағы №33-ші орта мектебі.

2000 жылдан бастап С.Ғ.Жансұлтанов мектеп директоры болып жұмыс атқаруда.

Мектеп директоры С.Ғ. Жансұлтановпен жүргізілген сұхбат:

-Сәлеметсіз бе, Серік Ғабдоллаұлы.Комсомол кентіндегі мәдени ошақтың бірі- Халық Қаһарманы Қайрат Рысқұлбеков атындағы №33 орта мектебі. Осы өзіңіз басқарып отырған мектеп қай жылы ашылған және мектеп өмірі туралы айтып беріңізші.

-№33 орта мектебі 1966жылы ашылған, 47 жыл тарихы бар мектеп. Кеңес Одағы кезінде орыс мектебі болып ашылған, еліміз тәуелсіздігін алған кезде аралас мектеп болды.

2006 жылы біздің мектеп қазақ орта мектебі деген атақ алды және сол жылдан бастап Халық Қаһарманы Қайрат Рысқұлбеков аты берілді. Комсомол кентінде жергілікті тұрғындарының барлығы қазақтар болғандықтан және мемлекеттік тіл – қазақ тілін барлығы білуі үшін,мемлекеттің қаулысына сәйкес қазақ мектебі болды.

Қазіргі таңда мектебімізде 75 мұғалім жұмыс істейді. Ұстаздар оқушыларға сапалы білім, саналы тәрбие беру мақсатында еңбектенуде. Оқушылардың білім сапасы жоғары, жыл сайын қалалық олимпиадаларда 6-7 оқушымыз жүлделі орындарға қол жеткізеді.

Мектебіміз таза, ең бастысы мектебіміз қаладағы жылы мектеп. Мектебімізде тегін үйірме жұмыс істейді. Олар: қолөнер, спорт, музыка,т.б.

-Серік Ғабдоллаұлы, сіз қалалық маслихат депутаты ретінде Комсомол кентінің жаңа келбеті туралы айтып беріңізші.

- Сол кезде кенттегі мәдени ошақ- біздің мектебіміз ғана болатын. Қазіргі таңда бірқатар сауда орталықтары, қазіргі заманға сай жасалынған дәріхана, мейрамхана, дүкендер салынды. Комсомол кентінде бүгінгі таңда балабақша жоқ,сол себептен мен депутат ретінде 2013-2014 жылдарда 320 орындық балабақша салуды жоспарға еңгізуге қол жеткіздім. Қазіргі таңда Комсомол кентінің бірнеше көшелері жарықтандырылып,жолдары асфальтталған. Автобус аялдамалары орнатылып, автобустардың саны артты.

-Сұхбатыңызға рахмет. Сау болыңыз!

33 мектеп директорының тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары Ғ.В. Ерахметовамен жүргізілген сұхбат:

-Ғайнигуль Вахатовна, сіздің балалық шағыңыз Комсомол кентінде өткенін білеміз. Сол кездегі Комсомол кенті сіздің көз алдыңызда қалай сақталды?

-Менің балалық шағым Комсомол кентінде өтті, ол кезде үйлер аз болатын. Қазіргі Рыков көшесі Балтарақ көшесі деп аталатын. Жоғарға жақтағы көшелер салынбаған , ол жақ ашық дала болатын. Ал төменгі көшелер біз үшін үлкен ауыл болып көрінетін. Қазіргі Зайсан көшесінің маңындағы зират бізге алыс болған, ал қазіргі таңда сол жақтың бәрінде үйлер салынған.

-Комсомол кенті деп неге аталды? Сол туралы айтып беріңізші.

- Кеңес Одағы кезінде мектептегі бастауыш сынып оқушылары- октябряттар, орта буын-пионерлер,ал жоғары сынып оқушылары және одан үлкен жастар комсомолдар деп аталатын. Ең бірінші үйлерді комсомолдар салыпты, содан Комсомол кенті деп аталады.

-Сұхбатыңызға рахмет, сау болыңыз!

Көше тарихы.

Қазіргі таңда Комсомол кентінде 22 көше бар. Ономастика бөлімінің шығарған қаулысының шешімі бойынша берілген көшелердің ішінде мемлекеттік қоғам қайраткері Райымжан Мәрсеков, орыс зиялысы-Михаэлис Евгений Петрович , Ауған соғысында қаза тапқан Нұрбек Мусинов атындағы көшелер бар.

Райымжан Мәрсеков- Алаш қайраткері ,қазақтың мүддесін көздеп, қамын жеген ұлт ойшылдарының бірі. Семейде заңгер, адвокат болып істеген. Бұл қызметтерде халқы үшін аянбай еңбек еткен.

Райымжан Мәрсеков көшесінің бойына 2005жылы тақта орнатылған.Онда мынандай сөздер жазылған:

«Бұл көше мемлекет және қоғам қайраткері, Алаш Арысы, заңгер Райымжан Мәрсековтың есімімен аталады. (1879-1938ж.ж)»

Евгений Петрович Михаэлис- орыс зиялысы.Студенттер қозғалысына қатысқаны үшін 1869жылы Семейге жер аударған.Сол жылдардын бастап статистика басқармасында іс жүргізушінің жәрдемшісі болып орналасады. Осы кезеңнен бастап Михаэлистің ғылыми, ағартушылық қызметі Қазақстанмен тығыз байланысты болды. Михаэлис 70-жылдардың басында Семейдің қоғамдық кітапханасында Абаймен танысып, бірнеше жыл қатарынан тығыз байланыс жасады. Ол ақынды Ресейдің ішкі өміріндегі жаңалықтармен, орыс әдебиетінің үздік шығармаларымен таныстырды. Михаэлис 1878 жылдан Семей облысы статистика комитетінің хатшысы болып, қалада өлкелік музей мен кітапхана аштырды.

Нұрбек Мусинов Комсомол кентіндегі №33орта мектебінің түлегі, Ауған соғысында ерлікпен қаза тапқан.

Қорытынды.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 3 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«Мен т?ратын Комсомол кенті»

Автор: Ерменова Алмаг?л М??атаевна

Дата: 16.12.2015

Номер свидетельства: 267011

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства