kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Эссе "Мені? педагогикалы? маманды?ым"

Нажмите, чтобы узнать подробности

АУШАХМАНОВА ГУЛЬМИРА АХМЕТСАПАРОВНА

                               «Мені? педагогикалы? маманды?ым»

Денені адам?а ?ке-шеше береді, жанды ??дай береді, ал м??алім- ма?сат пен ?мірді? м?нін береді.

                                                                                              Халы? даналы?ы.

         ?стаз.  Сол с?з ?рбір адамны? есінде ерте жастан ж?не санасында м??-гілікке ?алады.

         Ол ??ым тек мектеппен ?ана байланысты емес, кім бізге к?сіпті ме?геруге ?йретіп,  сол адамды да біз ?стазымыз деп айта аламыз. Шы?армашылы? ?абі-летінді аны?тап, ?мірлік жолымызда бізді?  ма?саттарымызды ?олдап, жол к?р-сеткен. Ата-ана бала?а ?мір береді, ал м??алім ?мірді? м?нді болуына ж?не ру-хани байлы? беріп, адамды? ?асиетке ?йретеді. ?стазды? маманды? актерлік шеберлікті, режиссерлікті  шы?армашылы?ты ж?не  ?з п?нін жетік білуіне ?л-

кен шыдамдылы?ты талап етеді. ?стазды жа?бырды? тамшысымен салысты-рады. Неге? Жа?быр сия?ты ?р д?нге ?мірлік к?ш-?уат беріп, ?р о?ушыны? шы?армашылы? ?абілетін аны?тау  ?стазды? ал?аш?ы ма?саттарыны? бірі деп білемін.

         О?ушыларды? е?бектене,  тере? ойлай білуі ж?не ?здігінше орындай білуіне тек на?ыз ?стаз ?ана т?рбиелеп ?йрете алады.

         Осындай а?ыз бар еді. «К?п жыл б?рын ??дай адамдарды? к?птеген а?ауларын к?ріп, олар?а к?мектесуге бел буды. Ол Биік Рухтарын ша?ыртып мынаны айтты: «Адамдар ?з жолдарынан айырылды. Не істеу керек?» Рухтарды? біреуі адамдарды? с?уегейлікпен ?й?ысын ша?ыруды ?сынса, ал бас?асы  аспанды ж?не ?шіншісі ??дайдан суды с?рады. Тек т?ртінші Биік Рух с?йледі: «?р адам?а танымда?ы д?ниені? ?ыр-сырын танып- білуге ?стазды  бер деп ?сыныпты».

         М??алімдік-ол ?лемдегі е? абзал маманды?тарды? бірі, ?йткені м??алім ?з ?олымен мінезді, дербестікті, жеке дара т?л?алы?ты ж?не ?орытындылай келе ?з т?рбиеленушілерді? болаша?ын жасай алады. ?стаз о?ушыны? ал?аш?ы білім фундаментін ?алыптастырып, д?ниетанымын ке?ейтеді. Ол ?з Отаныны? азаматын т?рбиелеп, ерте?гі к?нге ж?мыс істейді. Ата?ты ?алым тарихшы В.О. Ключевский жа?сы ?стаз болу ?шін нені беріп жат?анын жа?сы к?ру ж?не кімге білім беріп жат?анын жа?сы к?ру керек деген екен.

Адамдар м??алімні? р?лін ?р т?рлі т?сінеді. Біреулер тек п?н беруші м??алім, ал бас?алары- бала жаныны? т?рбиешісі, ?шіншісі-. мен ?стаздан  педагогті, т?рбиешіні, т?лімгерді ж?не жеке дара т?л?аны? дамуына ?лес ?осатынын к?ремін деген екен.

?стаз, т?лімгер. Адамдар ?аншалы?ты ?мір с?рсе, соншалы?ты «м??алім» ??ымы да м??гі ?мір с?реді. Хал?ымыз айт?андай, «?стазды? ?абілет  ол  ата-бабадан м?ра ретінде ?алады» деген екен. Мені? де анам бала-ба?шада т?рбиеші болып ?ызмет етті. Ол да балалар?а жылуын, мейірімділігін, санасына а?ыл ??юдан еш уа?ытта ?ажыма?ан.

Бізді? туыс?андарымызды? арасында математика, тарих, орыс тілі, биология, бастауыш сынып м??алімдері де аз емес.

Мені? анам бала-ба?ша т?рбиешісі болса да ма?ан сурет салып бояуды,, ?ріпті танытып жазуды ж?не санауды ?йретті. Сол кезде шы?ар мені? осы маманды??а деген  махаббатымны? ту?аны. Кітапты с?йіп о?у?а ынталан-дыр?ан, ту?ан с?здерді? ма?ынасын т?сінуге ж?не  ?демілігін сезінуге ?йретті. Ол мен ?шін ?ажайып ?лемді ашты деп айту?а болады. Адамдарды ты?дай білуге, ?мірде ?уану?а, адамдармен араласу?а ж?не армандау?а ?йретті деп айтсам ?ателеспеймін. Сонды?тан да шы?ар мен кім болам? ?айда о?у?а барсам екен? деген с?ра?тармен ?зім  ?инал?ан емеспін. Осы с?ра??а мен  тез жауап таптым. Ол ?лем-бастауыш сынып патшалы? ?лемі болатын.

Жа?сы  м??алім болу ?шін не ?ажет? Е? алдымен тере? білім, е?бек, д?л-дік, ??ыптылы?, бастамашылды?, ?ой?ан ма?сатына жетуге деген ?з к?шіне се-німділік. Б?л ?асиеттер кез-келген маманды? иесіне т?н емес пе? ?рине солай.

1997 жылы Б.Ахметов атында?ы педагогикалы? колледжді, 2003 жылы Павлодар Университетіні? филология факультетін, 2009-2011 жылы Педа-гогика ж?не бастап?ы о?ыту ?дістемесі маманды?ын т?мамдадым.  Жалпы е?бек ?тілім 18 жыл. 2011 жылы бірінші санатты маман квалификациясына лайы? деп танылдым.  ОПМБАИ-да 2011 жылы  «Бастауыш мектепті? білім процессін ?йымдастыруда?ы  инновациялы? технологиялар»  та?ырыбында?ы курсында д?ріс алдым. ?аза?стан Республикасы педагог кадрларыны? біліктілігін арттыруды? де?гейлі ба?дарламалары аясында екінші (негізгі) де?гей ба?дарламасы бойынша м??алімдерді о?ыту курстарын ая?тадым.

«Заманауи кезе?де бастауыш  сыныпта білім беруді ?йымдастыру теориясы мен т?жірибесі» ж?не ?аза?стан Республикасы Кіші ?ылым Академиясыны? ?йымдастыруымен ?ткізілген Н.А. Оразахынованы? «Сатылай кешенді о?ыту» технологиясы бойынша 1-?йренушілік де?гейін ме?геріп, к?нделікті ?аза? тілі саба?тарында б?л талдауды о?ушыларыма ?йретіп ж?рмін. Олар б?л талдау?а ?ызы?а белсене ?атысады. «Бастауыш сынып м??алімні? а?паратты? дайынды?ында?ы медиортаны? функционалды? м?мкіндіктері» атты семинар?а ?атысып, онда?ы о?ушылармен т?рлі ж?мыстарды ?алай ж?ргізу керектігін ?йреніп, ш?кірттеріме ?йретуден жалы??ан жо?пын.

Е?бек жолында?ы ?мірлік ?станымым -  іздену, талмай е?бек ету,  шы?ар-машыл т?л?аны ?алыптастыру, н?тижеге ?ол жеткізу.

?з білімімді жетілдіру ма?сатында алдыма ?ой?ан м?селем: «Логикалы? ойлау ар?ылы есте са?тау ?абілеттерін арттыру». 

?олданатын технологиям: дамыта о?ыту, а?паратты? о?ыту, сын т?р?ы-сынан ойлау стратегиялары ж?не екінші де?гей ба?дарламасы бойынша ?йрен-ген ?діс-т?сілдерді саба?тарымда к?нделікті ?олданып ж?рмін. О?ушыларым саба??а ??лшына ?атысып, ізденіп, шы?армашылы? ?абілеттерін  шы?дап ж?р.

?ылым –іштегі н?р,  ?нер сырт?а салын?ан т?р.

деп, Т. Ізтілеуов айт?андай, о?ушы т?л?асыны? ?алыптасуыны? моделі т?мен-дегідей:  есте са?тау ?абілеті мол, с?здік ?оры бай, ізденімпаз, ?мірлік да?ды?а икемді, тынымпаз е?бек?ор, жан- жа?ты шы?армашыл, Отанын с?йетін пат-риот, адамгершілік  ?асиеті жо?ары болуы керек.

?аза? тілі ж?не ?дебиеттік о?у п?ндерінен 1-сыныпта 62 пайыз к?рсетсе, 2-3-сыныпта білім сапасы 75 пайыз. 13 пайыз?а білім сапасы ?сті. Сапаны? к?терілу себебі дамыта о?ыту, а?паратты? о?ыту, сын т?р?ысынан ойлау стратегияларыны? элементтерін ж?не жа?аша технологияларды ?олдан?анда жа?сы ме?герді.

?зімні? сыныбымда ?аза? тілі, ?дебиеттік о?у, математика п?ндерден о?у ба?дарламаны? орындалуы 100%-ды к?рсетеді.

2014-2015 о?у жылында «Бастауыш сынып о?ушылары арасында?ы ІІ облысты? математикалы? турнир?а ?атыс?аны ?шін Жакупова Ризаг?лге сертификат берілді. 2013 жылы жаратылыстану ба?ытында?ы «Адам ж?не таби?ат» халы?аралы? марафон сайысында Бекбулат Н?рсат, ?азбеков Алишер ІІ д?режелі дипломдар?а ие болды.

О?ушылар т?рлі интеллектуалды? марафондар?а ж?не ойын-сайыстарына ?атысады. Атап айтсам, «Кенгуру-математика барлы?ы ?шін» халы?аралы? ойын-сайысына жуырда 1 о?ушым Сайлау Сабыр, «Алтын жаба?ы» республикалы? ойын-сайысына 6 о?ушым Сайлау Сабыр, Жакупова Ризаг?л, Бейсен Арда?, Бекбулат Н?рсат, Ерсайн Баянбек, Ахметжан Аида  ?атысса, ал. «Алтын асы?» интеллектуалды? ойынына 4 о?ушым Жакупова Ризаг?л, То?тасын Ж?дігер, Сайлау Сабыр, Ерсайн Баянбек ?атысты. «Адам ж?не таби?ат» халы?аралы? ойын-сайысына ?атысу?а 4 о?ушы?а тапсырыс берілді. Осы интеллектуалды? ойындарды? ?орытындысы шы?ып, о?ушыларым орын алады деген ?міттемін. Оларды? осылай ?р ойын?а белсенді ?атыс?аны мені ?атты ?уантады.

Жыл сайын ?дістемелік бірлестікпен апталы?тар жиі ?йымдастырылады. «Шебер ?олдар», «Математикалы? турнир», «Абай ж?не М??а?али о?улары», та?ы сол сия?ты зияткерлік ойындар апталы? аясында ж?не то?санына бір рет ?ткізіледі. Мектепішілік «Жас суретші» ?йірмесіне жетекшілік етемін. ?йірмеге 8 о?ушы ?атысады. ?йірмеде о?ушыларды? шы?армашылы? ?абілеттерін оятып, сурет салу ж?не оны бояп ?йрену да?дылары ?алыптасады. Шы?армашылы? ?абілеттеріні? ?суіне ж?не дамуына к?п септігін тигізеді. О?ушыларды? жаз?ан шы?армашылы? ж?мыстарын газет-журналдар?а жіберемін. Жакупова Ризаг?л  ауданды? «Шамшыра?» газетіне «Н?р а?а» ?ле?ін жарияласа, ал Ахметжан Аида «Сарыар?а самалы» газетіні? 21 наурызда 2015 жылы шы??ан н?мірінде «О, Наурыз!» ?ле?і жарияланды. Денсаулы? са?тау ба?ыты бойынша Жакупова Ризаг?лмен «Жолжелкенні? пайдасы» атты та?ырыпта жоба дайындау ж?мыстарын жал?астырып ж?рміз.

2011 жылы 1-4-сынып о?ушыларына арнал?ан «Бастауыш сынып о?ушыларына арнал?ан математика п?нінен логикалы? тапсырмалар»  атты ?дістемелік жина?ын жасап, 2012 жылы «Математика ?лемі», «?ажайып математика» ж?не «С?з сырлары» ба?дарламалары ??растырылып, Облысты? педагог мамандарды? біліктілігін арттыру институтыны? ?діскері Б. С. Барамбаевамен рецензияланды.

 «М??алім kz» атты Республикалы? о?у-?дістемелік газетіні? 2011 жылыны? №3 (8) жина?ында математика п?нінен «Толы? онды?тар мен ж?здіктерді к?бейту ж?не б?лу», «Бастауыш сынып» Республикалы? ?дістемелік-педагогикалы? журналды? 2014 жылыны? №6 (50)  жина?ында А. ??дайбергенов «А?жайы?» ж?не «Бастауыш сыныпта о?ыту ?дістемесі» журналды? №3,4 жина?тарында д?ниетану п?ні бойынша «Асты? ?орытылу жолы ж?не асты? сі?уі», «Ж?йке ж?йесіні? ?ызметі» атты ашы? саба? жоспарлары басылды. 2011 жылы наурыз айында «Шамшыра?» газетінде «Жас келсе іске.» атты ма?алам жарияланды.

2010-2011 о?у жылында ?ткізілген ауданды? п?н олимпиадасында ?аза? тілі, ?дебиеттік о?у ж?не математика п?ндерінен І орын?а ие болдыи. Облысты? п?н олимпиадасына ?атыстым. П?н олимпиадасына ?атыс?аны ?шін халы?аралы? ?йелдер к?ніне орай мектепті? о?у-т?рбие ?рдісіне, ?о?амды? шаралар?а белсенді ?атысып, ?з п?ні бойынша шы?армашылы? жетістіктері ?шін  мада?тама ?а?азымен, 2011-2012 о?у жылында «Жас ?стаз» мектебімен белсенді ж?йелі ж?мыс істегені ?шін  ??рмет грамотасымен марапатталдым.

2014-2015 о?у жылы «Ш?кірт ж?регіне жол тап?ан ?стаз» ?аза?стан Республикасы білім беру ж?йесіні? ?здік ?ызметкерлері жина?ына ендім.  2011-2012 о?у жылында жас мамандар?а «М??алім жол басында» атты семинарды ?ткізіп, ?ылыми жоба туралы т?жірибесімен б?лістім. 2012-2013 о?у жылында «Білім беру ?ызметкерлеріні? к?сіби ?суі- білім беруді? жа?а сапасын ?амтамасыз ету шарты»- Республикалы? педагогикалы? о?уларыны? облысты? кезе?інде ІІІ д?режелі дипломмен марапатталадым.  2014 жылы мектепішілік «Жыл м??алімі-2014» сайысында бас ж?лдеге, ал ауданды? «?здік педагог» сайысында І орын?а ие болып, облысты? «?здік педагог» сайысына жолдама алып ?атыстым.

Ди?аншы бір бидай т??ымын отыр?ызып, к?тіп баптап ?сіреді. Келер жылы он д?ннен ж?з д?н, одан ?рі миллион, милллиард болып к?бейіп шы?а келеді. Егінші бидайы? т??ымынан жа?а с?рып т?рін шы?ару ?шін к?п о?ып, ізденіп,  тынымсыз е?бек етеді. Т?бінде бидайды? а?, ?ара т?рлері д?ниеге келеді. Солай с?рыпты? та?дырын бидай шешкен.

         ?стаз да к?зге к?рінбей, ?ндемей отыр?ан о?ушыларды о?ыту жолдарын о?ып іздесе, талмай е?бек етсе, сол балалар да жар?ырап шы?а келеді.

О?ушыларымны? шы?армашылы? белсенділіктерін арттыру ма?сатында «Бала тілі-бал» атты ?йірмесін аштым. Ш?кірттерімні? с?здік ?оры бай, ойы тере?, ?з ойларын ашы? айта алса, сол мен ?шін  ?лкен ?уаныш.

         О?ушыларды? білім сапасын арттыру?а ба?ыттал?ан ж?мыс т?рлерін ?йымдастыра білу  м??алімні? к?сіби шеберлігіне байланысты. ?р к?ндегі саба?ым ?ызы?ты, ?серлі болу ?шін саба??а ты??ылы?ты дайындаламын. Балаларды? к?здері жар?ыраса, к??ілдері к?тері?кі болып, саба??а белсенді ?атысса, берген білімімді іс-ж?зінде ?олдана алса, сол мен ?шін- зор ба?ыт. О?ушыларым саба?та жа?а жа?алы?тар к?теді. Саба??а келгенде б?гін бізде не болады? Саба? ?андай т?рде ?теді? –деп жанталасып с?ра?ты? астына алады.  Келе сала мені ?оршап алып, к?ріп-естіген жа?алы?тарын бірінші айту?а тырысады. Сонды?тан мектепке к?тері?кі к??іл к?ймен келемін. Олар к??іл- к?йімні?  т?сі мен г?лі сия?ты.  

         М??алім балауыз шам сия?ты. Мен оны ?зіме, ?ріптестеріме, я?ни м??алімге те?егім келеді. Ол да осы шам сия?ты жар?ырап, айналасына жылу беріп, к?ндей  н?рын шашады. ?з білгенімізді айналамызда?ы ш?кірттерімізге ?йретіп, оларды білім н?рімен сусындатамыз. Айналасына жары? с?улесін шашып, жылуын беріп т?р?ан шам сия?ты м??алімдер де о?ушыларды ?здеріні? жылы ??ша?ына алып, бойында?ы бар ізгі ?асиеттерді олар?а бере білу керек!

Бала жан?ан шыра?тай,

Сылдырап а??ан б?ла?тай.

Ж?регі с?ттей аппа?

Жазылма?ан пара?тай

дей келе, мен ?р?ашан ш?кірттерімні? ?мірлік да?ды?а икемді, тынымпаз е?бек?ор, Отанын с?йетін патриот, адамгершілігі жо?ары болса, сол мен ?шін ?лкен сыйлы?.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Эссе "Мені? педагогикалы? маманды?ым"»


АУШАХМАНОВА ГУЛЬМИРА АХМЕТСАПАРОВНА


«Менің педагогикалық мамандығым»


Денені адамға әке-шеше береді, жанды Құдай береді, ал мұғалім- мақсат пен өмірдің мәнін береді.

Халық даналығы.


Ұстаз... Сол сөз әрбір адамның есінде ерте жастан және санасында мәң-гілікке қалады.

Ол ұғым тек мектеппен ғана байланысты емес, кім бізге кәсіпті меңгеруге үйретіп, сол адамды да біз ұстазымыз деп айта аламыз. Шығармашылық қабі-летінді анықтап, өмірлік жолымызда біздің мақсаттарымызды қолдап, жол көр-сеткен. Ата-ана балаға өмір береді, ал мұғалім өмірдің мәнді болуына және ру-хани байлық беріп, адамдық қасиетке үйретеді. Ұстаздық мамандық актерлік шеберлікті, режиссерлікті шығармашылықты және өз пәнін жетік білуіне үл-

кен шыдамдылықты талап етеді. Ұстазды жаңбырдың тамшысымен салысты-рады. Неге? Жаңбыр сияқты әр дәнге өмірлік күш-қуат беріп, әр оқушының шығармашылық қабілетін анықтау ұстаздың алғашқы мақсаттарының бірі деп білемін.

Оқушылардың еңбектене, терең ойлай білуі және өздігінше орындай білуіне тек нағыз ұстаз ғана тәрбиелеп үйрете алады.

Осындай аңыз бар еді. «Көп жыл бұрын Құдай адамдардың көптеген ақауларын көріп, оларға көмектесуге бел буды. Ол Биік Рухтарын шақыртып мынаны айтты: «Адамдар өз жолдарынан айырылды. Не істеу керек?» Рухтардың біреуі адамдардың сәуегейлікпен ұйқысын шақыруды ұсынса, ал басқасы аспанды және үшіншісі Құдайдан суды сұрады. Тек төртінші Биік Рух сөйледі: «Әр адамға танымдағы дүниенің қыр-сырын танып- білуге ұстазды бер деп ұсыныпты».

Мұғалімдік-ол әлемдегі ең абзал мамандықтардың бірі, өйткені мұғалім өз қолымен мінезді, дербестікті, жеке дара тұлғалықты және қорытындылай келе өз тәрбиеленушілердің болашағын жасай алады. Ұстаз оқушының алғашқы білім фундаментін қалыптастырып, дүниетанымын кеңейтеді. Ол өз Отанының азаматын тәрбиелеп, ертеңгі күнге жұмыс істейді. Атақты ғалым тарихшы В.О. Ключевский жақсы ұстаз болу үшін нені беріп жатқанын жақсы көру және кімге білім беріп жатқанын жақсы көру керек деген екен.

Адамдар мұғалімнің рөлін әр түрлі түсінеді. Біреулер тек пән беруші мұғалім, ал басқалары- бала жанының тәрбиешісі, үшіншісі- ... мен ұстаздан педагогті, тәрбиешіні, тәлімгерді және жеке дара тұлғаның дамуына үлес қосатынын көремін деген екен.

Ұстаз, тәлімгер... Адамдар қаншалықты өмір сүрсе, соншалықты «мұғалім» ұғымы да мәңгі өмір сүреді. Халқымыз айтқандай, «Ұстаздық қабілет ол ата-бабадан мұра ретінде қалады» деген екен. Менің де анам бала-бақшада тәрбиеші болып қызмет етті. Ол да балаларға жылуын, мейірімділігін, санасына ақыл құюдан еш уақытта қажымаған.

Біздің туысқандарымыздың арасында математика, тарих, орыс тілі, биология, бастауыш сынып мұғалімдері де аз емес.

Менің анам бала-бақша тәрбиешісі болса да маған сурет салып бояуды,, әріпті танытып жазуды және санауды үйретті. Сол кезде шығар менің осы мамандыққа деген махаббатымның туғаны. Кітапты сүйіп оқуға ынталан-дырған, туған сөздердің мағынасын түсінуге және әдемілігін сезінуге үйретті. Ол мен үшін ғажайып әлемді ашты деп айтуға болады. Адамдарды тыңдай білуге, өмірде қуануға, адамдармен араласуға және армандауға үйретті деп айтсам қателеспеймін. Сондықтан да шығар мен кім болам? қайда оқуға барсам екен? деген сұрақтармен өзім қиналған емеспін. Осы сұраққа мен тез жауап таптым. Ол әлем-бастауыш сынып патшалық әлемі болатын.

Жақсы мұғалім болу үшін не қажет? Ең алдымен терең білім, еңбек, дәл-дік, ұқыптылық, бастамашылдық, қойған мақсатына жетуге деген өз күшіне се-німділік. Бұл қасиеттер кез-келген мамандық иесіне тән емес пе? Әрине солай.

1997 жылы Б.Ахметов атындағы педагогикалық колледжді, 2003 жылы Павлодар Университетінің филология факультетін, 2009-2011 жылы Педа-гогика және бастапқы оқыту әдістемесі мамандығын тәмамдадым. Жалпы еңбек өтілім 18 жыл. 2011 жылы бірінші санатты маман квалификациясына лайық деп танылдым. ОПМБАИ-да 2011 жылы «Бастауыш мектептің білім процессін ұйымдастырудағы инновациялық технологиялар» тақырыбындағы курсында дәріс алдым. Қазақстан Республикасы педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламалары аясында екінші (негізгі) деңгей бағдарламасы бойынша мұғалімдерді оқыту курстарын аяқтадым.

«Заманауи кезеңде бастауыш сыныпта білім беруді ұйымдастыру теориясы мен тәжірибесі» және Қазақстан Республикасы Кіші Ғылым Академиясының ұйымдастыруымен өткізілген Н.А. Оразахынованың «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы бойынша 1-үйренушілік деңгейін меңгеріп, күнделікті қазақ тілі сабақтарында бұл талдауды оқушыларыма үйретіп жүрмін. Олар бұл талдауға қызыға белсене қатысады. «Бастауыш сынып мұғалімнің ақпараттық дайындығындағы медиортаның функционалдық мүмкіндіктері» атты семинарға қатысып, ондағы оқушылармен түрлі жұмыстарды қалай жүргізу керектігін үйреніп, шәкірттеріме үйретуден жалыққан жоқпын.

Еңбек жолындағы өмірлік ұстанымым - іздену, талмай еңбек ету, шығар-машыл тұлғаны қалыптастыру, нәтижеге қол жеткізу.

Өз білімімді жетілдіру мақсатында алдыма қойған мәселем: «Логикалық ойлау арқылы есте сақтау қабілеттерін арттыру».

Қолданатын технологиям: дамыта оқыту, ақпараттық оқыту, сын тұрғы-сынан ойлау стратегиялары және екінші деңгей бағдарламасы бойынша үйрен-ген әдіс-тәсілдерді сабақтарымда күнделікті қолданып жүрмін. Оқушыларым сабаққа құлшына қатысып, ізденіп, шығармашылық қабілеттерін шыңдап жүр.

Ғылым –іштегі нұр, өнер сыртқа салынған түр.

деп, Т. Ізтілеуов айтқандай, оқушы тұлғасының қалыптасуының моделі төмен-дегідей: есте сақтау қабілеті мол, сөздік қоры бай, ізденімпаз, өмірлік дағдыға икемді, тынымпаз еңбекқор, жан- жақты шығармашыл, Отанын сүйетін пат-риот, адамгершілік қасиеті жоғары болуы керек.

Қазақ тілі және әдебиеттік оқу пәндерінен 1-сыныпта 62 пайыз көрсетсе, 2-3-сыныпта білім сапасы 75 пайыз. 13 пайызға білім сапасы өсті. Сапаның көтерілу себебі дамыта оқыту, ақпараттық оқыту, сын тұрғысынан ойлау стратегияларының элементтерін және жаңаша технологияларды қолданғанда жақсы меңгерді.

Өзімнің сыныбымда қазақ тілі, әдебиеттік оқу, математика пәндерден оқу бағдарламаның орындалуы 100%-ды көрсетеді.

2014-2015 оқу жылында «Бастауыш сынып оқушылары арасындағы ІІ облыстық математикалық турнирға қатысқаны үшін Жакупова Ризагүлге сертификат берілді. 2013 жылы жаратылыстану бағытындағы «Адам және табиғат» халықаралық марафон сайысында Бекбулат Нұрсат, Қазбеков Алишер ІІ дәрежелі дипломдарға ие болды.

Оқушылар түрлі интеллектуалдық марафондарға және ойын-сайыстарына қатысады. Атап айтсам, «Кенгуру-математика барлығы үшін» халықаралық ойын-сайысына жуырда 1 оқушым Сайлау Сабыр, «Алтын жабағы» республикалық ойын-сайысына 6 оқушым Сайлау Сабыр, Жакупова Ризагүл, Бейсен Ардақ, Бекбулат Нұрсат, Ерсайн Баянбек, Ахметжан Аида қатысса, ал. «Алтын асық» интеллектуалдық ойынына 4 оқушым Жакупова Ризагүл, Тоқтасын Жәдігер, Сайлау Сабыр, Ерсайн Баянбек қатысты. «Адам және табиғат» халықаралық ойын-сайысына қатысуға 4 оқушыға тапсырыс берілді. Осы интеллектуалдық ойындардың қорытындысы шығып, оқушыларым орын алады деген үміттемін. Олардың осылай әр ойынға белсенді қатысқаны мені қатты қуантады.

Жыл сайын әдістемелік бірлестікпен апталықтар жиі ұйымдастырылады. «Шебер қолдар», «Математикалық турнир», «Абай және Мұқағали оқулары», тағы сол сияқты зияткерлік ойындар апталық аясында және тоқсанына бір рет өткізіледі. Мектепішілік «Жас суретші» үйірмесіне жетекшілік етемін. Үйірмеге 8 оқушы қатысады. Үйірмеде оқушылардың шығармашылық қабілеттерін оятып, сурет салу және оны бояп үйрену дағдылары қалыптасады. Шығармашылық қабілеттерінің өсуіне және дамуына көп септігін тигізеді. Оқушылардың жазған шығармашылық жұмыстарын газет-журналдарға жіберемін. Жакупова Ризагүл аудандық «Шамшырақ» газетіне «Нұр аға» өлеңін жарияласа, ал Ахметжан Аида «Сарыарқа самалы» газетінің 21 наурызда 2015 жылы шыққан нөмірінде «О, Наурыз!» өлеңі жарияланды. Денсаулық сақтау бағыты бойынша Жакупова Ризагүлмен «Жолжелкеннің пайдасы» атты тақырыпта жоба дайындау жұмыстарын жалғастырып жүрміз.

2011 жылы 1-4-сынып оқушыларына арналған «Бастауыш сынып оқушыларына арналған математика пәнінен логикалық тапсырмалар» атты әдістемелік жинағын жасап, 2012 жылы «Математика әлемі», «Ғажайып математика» және «Сөз сырлары» бағдарламалары құрастырылып, Облыстық педагог мамандардың біліктілігін арттыру институтының әдіскері Б. С. Барамбаевамен рецензияланды.

«Мұғалім kz» атты Республикалық оқу-әдістемелік газетінің 2011 жылының №3 (8) жинағында математика пәнінен «Толық ондықтар мен жүздіктерді көбейту және бөлу», «Бастауыш сынып» Республикалық әдістемелік-педагогикалық журналдың 2014 жылының №6 (50) жинағында А. Құдайбергенов «Ақжайық» және «Бастауыш сыныпта оқыту әдістемесі» журналдың №3,4 жинақтарында дүниетану пәні бойынша «Астың қорытылу жолы және астың сіңуі», «Жүйке жүйесінің қызметі» атты ашық сабақ жоспарлары басылды. 2011 жылы наурыз айында «Шамшырақ» газетінде «Жас келсе іске...» атты мақалам жарияланды.

2010-2011 оқу жылында өткізілген аудандық пән олимпиадасында қазақ тілі, әдебиеттік оқу және математика пәндерінен І орынға ие болдыи. Облыстық пән олимпиадасына қатыстым. Пән олимпиадасына қатысқаны үшін халықаралық әйелдер күніне орай мектептің оқу-тәрбие үрдісіне, қоғамдық шараларға белсенді қатысып, өз пәні бойынша шығармашылық жетістіктері үшін мадақтама қағазымен, 2011-2012 оқу жылында «Жас ұстаз» мектебімен белсенді жүйелі жұмыс істегені үшін Құрмет грамотасымен марапатталдым.

2014-2015 оқу жылы «Шәкірт жүрегіне жол тапқан ұстаз» Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің үздік қызметкерлері жинағына ендім. 2011-2012 оқу жылында жас мамандарға «Мұғалім жол басында» атты семинарды өткізіп, ғылыми жоба туралы тәжірибесімен бөлістім. 2012-2013 оқу жылында «Білім беру қызметкерлерінің кәсіби өсуі- білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз ету шарты»- Республикалық педагогикалық оқуларының облыстық кезеңінде ІІІ дәрежелі дипломмен марапатталадым. 2014 жылы мектепішілік «Жыл мұғалімі-2014» сайысында бас жүлдеге, ал аудандық «Үздік педагог» сайысында І орынға ие болып, облыстық «Үздік педагог» сайысына жолдама алып қатыстым.


Диқаншы бір бидай тұқымын отырғызып, күтіп баптап өсіреді. Келер жылы он дәннен жүз дән, одан әрі миллион, милллиард болып көбейіп шыға келеді. Егінші бидайық тұқымынан жаңа сұрып түрін шығару үшін көп оқып, ізденіп, тынымсыз еңбек етеді. Түбінде бидайдың ақ, қара түрлері дүниеге келеді. Солай сұрыптың тағдырын бидай шешкен.

Ұстаз да көзге көрінбей, үндемей отырған оқушыларды оқыту жолдарын оқып іздесе, талмай еңбек етсе, сол балалар да жарқырап шыға келеді.

Оқушыларымның шығармашылық белсенділіктерін арттыру мақсатында «Бала тілі-бал» атты үйірмесін аштым. Шәкірттерімнің сөздік қоры бай, ойы терең, өз ойларын ашық айта алса, сол мен үшін үлкен қуаныш.

Оқушылардың білім сапасын арттыруға бағытталған жұмыс түрлерін ұйымдастыра білу мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. Әр күндегі сабағым қызықты, әсерлі болу үшін сабаққа тыңғылықты дайындаламын. Балалардың көздері жарқыраса, көңілдері көтеріңкі болып, сабаққа белсенді қатысса, берген білімімді іс-жүзінде қолдана алса, сол мен үшін- зор бақыт. Оқушыларым сабақта жаңа жаңалықтар күтеді. Сабаққа келгенде бүгін бізде не болады? Сабақ қандай түрде өтеді? –деп жанталасып сұрақтың астына алады. Келе сала мені қоршап алып, көріп-естіген жаңалықтарын бірінші айтуға тырысады. Сондықтан мектепке көтеріңкі көңіл күймен келемін. Олар көңіл- күйімнің түсі мен гүлі сияқты.

Мұғалім балауыз шам сияқты. Мен оны өзіме, әріптестеріме, яғни мұғалімге теңегім келеді. Ол да осы шам сияқты жарқырап, айналасына жылу беріп, күндей нұрын шашады. Өз білгенімізді айналамыздағы шәкірттерімізге үйретіп, оларды білім нәрімен сусындатамыз. Айналасына жарық сәулесін шашып, жылуын беріп тұрған шам сияқты мұғалімдер де оқушыларды өздерінің жылы құшағына алып, бойындағы бар ізгі қасиеттерді оларға бере білу керек!

Бала жанған шырақтай,

Сылдырап аққан бұлақтай.

Жүрегі сүттей аппақ

Жазылмаған парақтай

дей келе, мен әрқашан шәкірттерімнің өмірлік дағдыға икемді, тынымпаз еңбекқор, Отанын сүйетін патриот, адамгершілігі жоғары болса, сол мен үшін үлкен сыйлық.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Эссе "Мені? педагогикалы? маманды?ым"

Автор: Аушахманова Гульмира Ахметсапаровна

Дата: 29.11.2015

Номер свидетельства: 259801


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства