kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Доклад на тему "Де?гейлік о?ыту ба?дарламасыны? мазм?ны "

Нажмите, чтобы узнать подробности

                                                                                                                                    А?т?бе облысы, Шал?ар ?аласы

                                                                                                                                     № 2 мектеп - гимназияны?

                                                                                                                                      бастауыш сынып м??алімі

                                                                                                                                  Болысбаева Майг?л Сейіт?али?ызы

 

                                                  Де?гейлік о?ыту ба?дарламасыны?  мазм?ны.

  ХХI ?асыр  -  ?ркениет  дамуыны?   кезе?і. Т?уелсіз   елімізді?   дамы?ан    мемлекеттер ?атарына ?осылу ?шін е? ?уелі халы?ты? білім де?гейін, о?ыту мен т?рбиелеу сапасын  б?гінгіден ?лде ?айда биікке к?теру ?ажет екені с?зсіз. ?йткені білім - ?рбір   ?ркениетті  елді? алдымен  назар   аударатын   ?зекті   саласыны?   бірі,  халы?ты?   б?кіл    болаша?  та?дыры, тыныс-тіршілігі, ?мір   шыра?ы - о?у біліммен тікелей байланысты. О?у - білімді  ж?зеге     асыратын   білім        саласыны?    ?ызметкерлері   екенін    ескерсек,  оларды  педагоги?алы?,  ?леуметтік   жа?ынан  жан-жа?ты   ?олдау,  ?ор?ау ?те ?ажет.  ?ай уа?ытта, ?ай   кезе?де  болмасын   білім   саласыны?   мамандары   білімді де   кемелді болаша? ?рпа?  т?рбиесін   ж?ктеп   келе   жат?ан   аса   ірі  б??аралы?  ?жымды   ??рап келеді.  Айналасына  білім  шуа?ын  шашып,  ?рпа?ты?   озы?   ойлы   болып   дамуына ?лес ?осатын ?стазды?  ?леуметтік ?ор?анышы е? алдымен болаша?ымызды ?ор?ау   болып     табылады.  Елбасымыз Н. ?. Назарбаевты?                     «Болаша?ты? іргесін бірге ?алаймыз» атты жолдауында:  «Сапалы білім беру ?аза?станны? индустриалды?-инновациялы? дамуыны? негізі болуы тиіс»  деп атап к?рсетілгендей ?азіргі кездегі білім беру ж?йесі ?лемдік ?ркениет к?шіне сай,   жан  -  жа?ты инновациялы? технологиялармен ?амтамасыз етілуі  керек.  ?азіргі заман мектептеріндегі о?у ?рдісін технологияландыруды? к?кейкестілігі білім беру субъектілеріні? инфокоммуникациялы? ?зара ?атынасы ретінде а?паратты? ?о?амда білім беруді? жа?а парадигмасына ?туге себеп болды .

Б?гінгі к?ні ?лемдік ?ауымдасты? ?атарында ?зіне лайы? орнын белгілеген бізді? мемлекетіміз ?шін,  ?азіргі заман талаптарына байланысты демократиялы? ?о?ам?а сай ?зіндік к?з?арасы,  саяси т?сінігі бар,  білімді,  ?рі жо?ары білікті жас ?рпа?ты т?рбиелеу ?ажеттігі бізден  иновациялы? білім беру ж?йесіне ?туді талап етіп отыр. Ерте?гі к?нні? б?гінгі к?ннен асып т?суіне ы?пал етіп, адамзат ?о?амын ал?а ?арай жетелеуші ??діретті к?ш тек білімге ?ана тіреледі.  ХХІ ?асырда елімізді? болаша?ын ал?а ?арай жетелеуші ?рпа??а білім беруді ?амтамасыз ететін жалпы ж?не орта білім беру саласына т?бегейлі ?згеріс – баса назар аударарлы? м?селе ж?не б?л ж?йедегі басты ма?сат –?ар?ынды дамып келе жат?ан  ортада ?мір  с?руге  ?абілетті, ?зін ?зі  дамыту?а , ?з ойын еркін айта  білуге, ?з ?алауы мен ?о?ам талабына  сай ?зін  к?рсете білуге  бейім,  жо?ары  білімді шы?армашыл  дамы?ан т?л?аны ?алыптастыру.

ХХI ?асыр мектебіні? ма?ыздылы?ы - балаларды о?ытуды? барысында оларды? т?рлі салада жеткілікті т?рде к?рделі білімдерді, икемдер мен да?дыларды игеруді талап ететін, оларды? одан кейінгі о?уына толы??анды негіз бола алатын психикалы? дамуды? ерекшеліктерін аны?тау болып табылады. М??алім о?ушы к?з?арасында жан-жа?ты к?п б?рышты фигура секілді болуы керек. Сонымен ?атар, мен  ?р т?рлі педагог-зерттеушілер  болжамын іштей  ж?йелеп, м??алім о?ушы ?шін негізгі білім ресурсі десем, екінші жа?ынан ?ыр сырыны? ашылма?ан  т?сы к?п ?ажайып ?лем ретінде танылуы тиіс деп ойлаймын. О?ушы алдында келіп т?р?ан м??алім к?нде бір сарынды болса о?ушыны? саба??а , о?у?а ж?не ?мірге деген ынтасы т?мендейді.

Ж.Аймауытовты?  «Саба? беру - ?йреншікті, жай шеберлік емес, ол ?немі жа?адан жа?аны табатын ?нер... .» деген с?здерін ?зіме т?йін ретінде алып, жан-жа?ты дамы?ан, ?згерістер а?ымына ы??айлана алатын ?стаз болуды ма?сат еттім. ?з ма?сатымды ж?зеге асыру ?шін ?р т?рлі ?діс-т?сілдерді инновациялы? білім беру технологияларын ме?геріп келемін.  «?мір бойы білім алу» дегендей, ?азіргі ?аза?стан білім беру ж?йесіні? ?сын?ан де?гейлік о?ыту ба?дарламасыны? м??алімдер біліктілігін арттыру курсы н?р ?стіне н?р болды.

            Осы ба?ытта?ы ал?аш?ы ?адамымыз Кембридж ба?дарламасын о?ыту негізіндегі біліктілікті арттыру курсыны? т?йінді идеясы,  негізгі ма?саты  «б?гінгі ?лемдік де?гейдегі арты?шылы?тары мен жеткен жетістіктері»  туралы ж?йелі жеткізу болды.  .  Осы ма?сатты ж?зеге асыруда м??алімдерді? біліктілігін арттыру ж?йесін т?бегейлі ?згертумен бірге, жа?а заман талабына сай мектептердегі  о?у т?жірибесін ?лемдік ?рдіспен ?штастыра отырып,  ?йымдастыру ?ажет екені барша?а м?лім.   Кембридж ба?дарламасында берілген н?с?аулы? мазм?ны  негізінен бірнеше жыл бойы ?алыптас?ан педагогикалы?  психологиялы?  ?діс- т?сілдерге жа?аша к?з?арастан т?рады. Б?л ба?дарламаны? басым б?лігі т?рлі т?сілдер ?арастырыл?анына ?арамастан, сындарлы о?ыту теориясы негіздерін ?амты?ан.  О?ыту туралы сындарлы т?сінік  о?ушы?а на?ты білім беруді ма?сат т?т?ан м??алімні? ?з саба?тарын о?ушыны? идеясы мен  білім-біліктілігін дамыту?а ы?пал ететін міндеттерге сай ?йымдастырылуын талап етеді. ?лемдік т?жырым мен заманауи к?з?арастарды ?орыта отырып,  м??алім ?згеруі керек.

Неліктен ?згеру ?ажет?  Мені? ?згеруім ?ажет, себебі ?лемдегі барлы? адамдарды? ішінен – м??алімдер ?ана ?зіліссіз о?уды? ба?асын т?сінеді.  ?арым-?атынасты? ма?ыздылы?ын интуициялы  т?сінгендіктен, бас?а балалар ?шін істеген істерім  ар?ылы ?з о?ушыларыма м?ра ?ылып ?алдыру?а м?дделі бол?анды?тан ?згеремін. О?у бір жерде т?рмайтынын, ?згерісті? болмауы ?суді? то?та?анын білдіретінін т?сінгендіктен  ?згеремін. Себебі м??алім болу а?шадан, м?ртебеден ж?не  танымалды?тан да арты? екендігін ??ынып, м??алім болу туралы шешім ?абылдадым.  Мен  ?лемді ?згерту - жалпы ?згеріс болдыру ?шін м??алім болдым… .  Мен  к?п са?аттар бойы тынымсыз ж?мыс істеуге ?деттендім.  ?лем ?згергендіктен  мен  ?згеремін,  ж?не ?азіргі с?тте ?згеріссіз ?алу ?те ?ауіпті екенін білемін.  Мен ?згеремін, себебі мен білім ал?анды, білім бергенді жа?сы к?ремін,  балаларды с?йемін ж?не олар мына жылдам ?згеретін ?лемде ба?ыт беріп отыратын мені? к?шбасшылы?ымды  ?ажет ететіндігін білемін,  сонды?тан мен де, олар да ?згеруі ?ажет. О?ушыларды ?згермелі ?лемге дайындауда м??алімні? к?шбасшылы?  р?лі барынша артады ж?не о?ушыларды? білімге ?алай сын к?збен ?арайтынды?ына ба?ытталатын болады.

     «?зін-?зі таныта білу –дарын, ?абілет ж?не ?леуеттік шамасын толы? к?рсете білу.»  (А. Маслоу) дегендей мені? алдымда т?мендегідей ?згеру т?жырымы, ой т?йін ?алыптасты. О?ытуды? жа?ашылды?ы – функционалды сауаттылы?ты? ма?ызы,   о?ытуда?ы бас?ару ж?не к?шбасшылы? адамны? т?ра?ты даму?а жетелейтін негізгі ?абілеті болып табылатынын негізге алдым.

«Е?бегімні? жемісі – ш?кіртімні? же?ісі»  дегендей, о?ушыны шы?армашылы? ?леуеті жо?ары,  ?мір ?згерістеріне икемделе білетін, ал?ан білімін болаша?ымен байланыстыра алатын жеке т?л?а етіп ?алыптастыру екеніне де  м?н беремін.  Осы ма?сатта о?ытуды? жа?ашылды?ы - функционалды сауаттылы?ты дамытуда саба?ты ?ткізбес б?рын ынтыма?тасты? атмосферасын ?алыптастырдым. Осы тапсырма орындалуын топта тал?ылау барысында  сергіту тренингтері мен флештренингтерді?  ма?ызын  білдім.  Оларды? сыныпты? психологиялы? ахуалын ретке келтіре отырып, социометрия ар?ылы о?ушыларымды зерттеуге, ынтыма?тасты? атмосферасын ?алыптастыру?а ж?не  жа?адан келген о?ушыларды  орта?а бейімдеуге тигізетін ы?палыны? зор екенін ??ындым. О?ушыларды топты? ж?мыста бірлесе ж?мыс жасата отырып, шы?армашылы?ын  дамыту?а ?йрендім.  Ж?пты? ж?мыста ?зін-?зі реттеуді,  ?зара пікір алмасу?а жетелей т?сетініне к?з жеткіздім,  о?ушылар?а еркіндік бере отырып,  о?ушыларды? ?з ойларын ашы? та, толы?  жеткізуіне ы?пал еттім. ?орыта келе,  о?ушы ?ніне ??ла? аса отырып жоспардан тыс ?осымша тапсырма,  материал дайындап келу,  с?ранысына ?арай тиімді ?олдана білу ар?ылы да н?тижеге жететінімді,  ты?ыры?тан шы?а алатынымды ??ындым .  О?ушылар?а с?ра? ?ою ж?не оларды? жауаптарына ?арай ?рекет ету  тапсырмасында м??алімдерде  с?ра?ты ?оя білмеуі, с?ра?ты? бала де?гейіне с?йкес келмеуі,  с?ра?ты? саба? мазм?нын ашпауы секілді ?иынды?тар туындауы м?мкін екені с?зсіз.  Баланы? психологиялы? жас ерекшелігіне  к??іл аудара отырып н?тижеге жетуге болатыныма сендім. М??алім сонымен ?атар с?ра? ?ою техникасын ?р б?лімге с?йкестендіріп ?оюды ?йренуі керек.  ?р о?ушыны? т?сіну де?гейін аны?тау ма?сатында Блум таксономиясын ме?геруі ж?не т?сіну д?режесін ба?алауды?  т?рлі формаларын  (тест, презентация, эссе, ая?талма?ан т?жырымдамалар беру,  семантикалы? карта, инсерт кестесі, Венн диаграммасы,  т.б.)  пайдалануы ?ажет.  Осы т?жырымдамаларды ?станып,  бірлесіп,   ?лкен ?ызы?ушылы?пен  ж?мыс  жасау  барысында  с?ра?тарды ?ою т?сілдерін,  с?ра?ты д?рыс ?оя білуді,    о?ушыны? жауабын та?дай білуді  ?йрендім. 

 Сыни т?р?ыдан ойлауды дамыту?а арнал?ан ж?пты? ??гіме тапсырмасы бойынша балалар?а ерік беріп сыни т?р?ыдан ойлау ?абілетін дамыттым.  Ж?птасып ж?мыс жаса?ан с?тте ?ріптестер ретінде а?ылдасты.  О?ушылар ?з ойларын на?тыра? жеткізу ?шін ж?мыс жасайды. ?здеріні? та?ы ?андай ой ?ос?ылары келетінін ба?ылау ?шін ж?пта тал?ылауды ?сындым. Сыни ойлауды дамыту кезінде балаларды? жо?ары де?гейдегі ?ызы?ушылы?ы ма?ан ж?мыс жасау?а шабыт берді.  Балалар ?з пікірлеріні? ба?аланатынын сезінді,  ?ш?ыр ой білдіруге тырысты,  сенімі аз балалар?а ішкі у?жін дамыту?а к?мектесті.  Ж?пты? ж?мыста ?р бала ?з ж?быны? жауабы ?шін жауапкершілік к?рсетті. ?нсіз о?ушылар да с?йлеуге тырысты. Ж?пты? ж?мыс балаларды? бір біріне деген сыйласты?ын дамытты.  ?зін- ?зі реттеу тапсырмасы бойынша о?ытуды? дербестілігі  туралы т?жырымдар жасауым ?ажет еді.  Сыни т?р?ыдан ойлауды ба?алау айдарында о?ушыларымны? шы?армашылы? ?абілеттері ай?ындалды. Сыни т?р?ыдан ойлауды ?алыптастыру?а  арнал?ан тапсырмалар мені? о?ушыларымды ерекше ?ызы?тырды. Б?рын?ы саба?тарда бай?алатын «?нсіз» о?ушыларым азайды.  ?здік о?ушыларды?  «тек мен білем» деген т?сінігі сейіліп, достарына да к?мек ?олын соза бастады. Тірек, ?оз?алыс ,  ізденістік к?з?арас  – о?ушылар?а ?з бетінше ойлау?а ,??рбыларымен ?з ойын тал?ылау?а, ?ажет шешім ?абылдау?а,  та?ырып бойынша ?орытынды жасау ж?не зерттеудегі ?з ж?мысын ба?алау?а м?мкіндік  береді.  Ал  істелген  ж?мыстарыма  рефлексия  жасай  отырып,  ?з т?жірибем  н?тижесінде о?ушыларым:

 • ізденуге  ?мтылды;
 • та?ырыпты  ?здігінен т?сінді;
 • ізденімпазды?  ?абілетін  дамытты;
 • ж?пта, топта  бірлесіп  ж?мыс  істей  алды;
 • бір-біріні?  с?зін  ты?дап,  ??рметтеуге  ?йренді;
 • жеке-т?л?а  ретінде  ?абілетін  ай?ындатты;
 • еркін  ?иялдап,  сергіді;
 • ?з пікірін  топ  алдында  ?ор?ай  алу  ?абілетін  дамытты;
 • сыни  к?з?араспен   пайымдау?а  жатты?ты.

 мен о?ушылармен  бірлесе ?рекетесе отырып, н?тижеге жетуді,  ба?алауды тиімді пайдалануды, саба? жоспарларын ??руды, ?зін-?зі реттеуді ?йрендім.  Болаша?та  жа?а т?сілді ме?герген, жа?ашыл ?стаз болу жолында к?п е?бектеніп,  теориялы?– т?жірибелік білімімді пайдалануды жоспарлаймын.

Мен осы ба?дарлама мазм?ны  білім беру ордасында ынтыма?тасты? атмосферасы орнап,  о?ушылар бірін- бірі  ба?алау?а, ты?дау?а,  ?зіндік сыни пікірін ашы? айту?а да?дыланады деген т?жырым?а келдім.

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«доклад на тему "Де?гейлік о?ыту ба?дарламасыны? мазм?ны " »


Баяндама

Тақырыбы:

Деңгейлік оқыту бағдарламасының мазмұны.

Дайындаған: Болысбаева Майгүл Сейітқалиқызы

Ақтөбе облысы Шалқар қаласы №2 мектеп-гимназия

ХХI ғасыр - өркениет дамуының кезеңі. Тәуелсіз еліміздің дамыған мемлекеттер қатарына қосылу үшін ең әуелі халықтың білім деңгейін, оқыту мен тәрбиелеу сапасын бүгінгіден әлде қайда биікке көтеру қажет екені сөзсіз. Өйткені білім - әрбір өркениетті елдің алдымен назар аударатын өзекті саласының бірі, халықтың бүкіл болашақ тағдыры, тыныс-тіршілігі, өмір шырағы - оқу біліммен тікелей байланысты. Оқу - білімді жүзеге асыратын білім саласының қызметкерлері екенін ескерсек, оларды педагогиқалық, әлеуметтік жағынан жан-жақты қолдау, қорғау өте қажет. Қай уақытта, қай кезеңде болмасын білім саласының мамандары білімді де кемелді болашақ ұрпақ тәрбиесін жүктеп келе жатқан аса ірі бұқаралық ұжымды құрап келеді. Айналасына білім шуағын шашып, ұрпақтың озық ойлы болып дамуына үлес қосатын ұстаздың әлеуметтік қорғанышы ең алдымен болашағымызды қорғау болып табылады. Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты жолдауында: «Сапалы білім беру Қазақстанның индустриалдық-инновациялық дамуының негізі болуы тиіс» деп атап көрсетілгендей қазіргі кездегі білім беру жүйесі әлемдік өркениет көшіне сай, жан - жақты инновациялық технологиялармен қамтамасыз етілуі керек. Қазіргі заман мектептеріндегі оқу үрдісін технологияландырудың көкейкестілігі білім беру субъектілерінің инфокоммуникациялық өзара қатынасы ретінде ақпараттық қоғамда білім берудің жаңа парадигмасына өтуге себеп болды .

Бүгінгі күні әлемдік қауымдастық қатарында өзіне лайық орнын белгілеген біздің мемлекетіміз үшін, қазіргі заман талаптарына байланысты демократиялық қоғамға сай өзіндік көзқарасы, саяси түсінігі бар, білімді, әрі жоғары білікті жас ұрпақты тәрбиелеу қажеттігі бізден иновациялық білім беру жүйесіне өтуді талап етіп отыр. Ертеңгі күннің бүгінгі күннен асып түсуіне ықпал етіп, адамзат қоғамын алға қарай жетелеуші құдіретті күш тек білімге ғана тіреледі. ХХІ ғасырда еліміздің болашағын алға қарай жетелеуші ұрпаққа білім беруді қамтамасыз ететін жалпы және орта білім беру саласына түбегейлі өзгеріс – баса назар аударарлық мәселе және бұл жүйедегі басты мақсат –қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті, өзін өзі дамытуға , өз ойын еркін айта білуге, өз қалауы мен қоғам талабына сай өзін көрсете білуге бейім, жоғары білімді шығармашыл дамыған тұлғаны қалыптастыру.

ХХI ғасыр мектебінің маңыздылығы - балаларды оқытудың барысында олардың түрлі салада жеткілікті түрде күрделі білімдерді, икемдер мен дағдыларды игеруді талап ететін, олардың одан кейінгі оқуына толыққанды негіз бола алатын психикалық дамудың ерекшеліктерін анықтау болып табылады. Мұғалім оқушы көзқарасында жан-жақты көп бұрышты фигура секілді болуы керек. Сонымен қатар, мен әр түрлі педагог-зерттеушілер болжамын іштей жүйелеп, мұғалім оқушы үшін негізгі білім ресурсі десем, екінші жағынан қыр сырының ашылмаған тұсы көп ғажайып әлем ретінде танылуы тиіс деп ойлаймын. Оқушы алдында келіп тұрған мұғалім күнде бір сарынды болса оқушының сабаққа , оқуға және өмірге деген ынтасы төмендейді.

Ж.Аймауытовтың «Сабақ беру - үйреншікті, жай шеберлік емес, ол үнемі жаңадан жаңаны табатын өнер... .» деген сөздерін өзіме түйін ретінде алып, жан-жақты дамыған, өзгерістер ағымына ыңғайлана алатын ұстаз болуды мақсат еттім. Өз мақсатымды жүзеге асыру үшін әр түрлі әдіс-тәсілдерді инновациялық білім беру технологияларын меңгеріп келемін. «Өмір бойы білім алу» дегендей, қазіргі Қазақстан білім беру жүйесінің ұсынған деңгейлік оқыту бағдарламасының мұғалімдер біліктілігін арттыру курсы нұр үстіне нұр болды.

Осы бағыттағы алғашқы қадамымыз Кембридж бағдарламасын оқыту негізіндегі біліктілікті арттыру курсының түйінді идеясы, негізгі мақсаты «бүгінгі әлемдік деңгейдегі артықшылықтары мен жеткен жетістіктері» туралы жүйелі жеткізу болды. . Осы мақсатты жүзеге асыруда мұғалімдердің біліктілігін арттыру жүйесін түбегейлі өзгертумен бірге, жаңа заман талабына сай мектептердегі оқу тәжірибесін әлемдік үрдіспен ұштастыра отырып, ұйымдастыру қажет екені баршаға мәлім. Кембридж бағдарламасында берілген нұсқаулық мазмұны негізінен бірнеше жыл бойы қалыптасқан педагогикалық психологиялық әдіс- тәсілдерге жаңаша көзқарастан тұрады. Бұл бағдарламаның басым бөлігі түрлі тәсілдер қарастырылғанына қарамастан, сындарлы оқыту теориясы негіздерін қамтыған. Оқыту туралы сындарлы түсінік оқушыға нақты білім беруді мақсат тұтқан мұғалімнің өз сабақтарын оқушының идеясы мен білім-біліктілігін дамытуға ықпал ететін міндеттерге сай ұйымдастырылуын талап етеді. Әлемдік тұжырым мен заманауи көзқарастарды қорыта отырып, мұғалім өзгеруі керек.

Неліктен өзгеру қажет? Менің өзгеруім қажет, себебі әлемдегі барлық адамдардың ішінен – мұғалімдер ғана үзіліссіз оқудың бағасын түсінеді. Қарым-қатынастың маңыздылығын интуициялы түсінгендіктен, басқа балалар үшін істеген істерім арқылы өз оқушыларыма мұра қылып қалдыруға мүдделі болғандықтан өзгеремін. Оқу бір жерде тұрмайтынын, өзгерістің болмауы өсудің тоқтағанын білдіретінін түсінгендіктен өзгеремін. Себебі мұғалім болу ақшадан, мәртебеден және танымалдықтан да артық екендігін ұғынып, мұғалім болу туралы шешім қабылдадым. Мен әлемді өзгерту - жалпы өзгеріс болдыру үшін мұғалім болдым… . Мен көп сағаттар бойы тынымсыз жұмыс істеуге әдеттендім. Әлем өзгергендіктен мен өзгеремін, және қазіргі сәтте өзгеріссіз қалу өте қауіпті екенін білемін. Мен өзгеремін, себебі мен білім алғанды, білім бергенді жақсы көремін, балаларды сүйемін және олар мына жылдам өзгеретін әлемде бағыт беріп отыратын менің көшбасшылығымды қажет ететіндігін білемін, сондықтан мен де, олар да өзгеруі қажет. Оқушыларды өзгермелі әлемге дайындауда мұғалімнің көшбасшылық рөлі барынша артады және оқушылардың білімге қалай сын көзбен қарайтындығына бағытталатын болады.

«Өзін-өзі таныта білу –дарын, қабілет және әлеуеттік шамасын толық көрсете білу.» (А. Маслоу) дегендей менің алдымда төмендегідей өзгеру тұжырымы, ой түйін қалыптасты. Оқытудың жаңашылдығы – функционалды сауаттылықтың маңызы, оқытудағы басқару және көшбасшылық адамның тұрақты дамуға жетелейтін негізгі қабілеті болып табылатынын негізге алдым.

«Еңбегімнің жемісі – шәкіртімнің жеңісі» дегендей, оқушыны шығармашылық әлеуеті жоғары, өмір өзгерістеріне икемделе білетін, алған білімін болашағымен байланыстыра алатын жеке тұлға етіп қалыптастыру екеніне де мән беремін. Осы мақсатта оқытудың жаңашылдығы - функционалды сауаттылықты дамытуда сабақты өткізбес бұрын ынтымақтастық атмосферасын қалыптастырдым. Осы тапсырма орындалуын топта талқылау барысында сергіту тренингтері мен флештренингтердің маңызын білдім. Олардың сыныптың психологиялық ахуалын ретке келтіре отырып, социометрия арқылы оқушыларымды зерттеуге, ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыруға және жаңадан келген оқушыларды ортаға бейімдеуге тигізетін ықпалының зор екенін ұғындым. Оқушыларды топтық жұмыста бірлесе жұмыс жасата отырып, шығармашылығын дамытуға үйрендім. Жұптық жұмыста өзін-өзі реттеуді, өзара пікір алмасуға жетелей түсетініне көз жеткіздім, оқушыларға еркіндік бере отырып, оқушылардың өз ойларын ашық та, толық жеткізуіне ықпал еттім. Қорыта келе, оқушы үніне құлақ аса отырып жоспардан тыс қосымша тапсырма, материал дайындап келу, сұранысына қарай тиімді қолдана білу арқылы да нәтижеге жететінімді, тығырықтан шыға алатынымды ұғындым . Оқушыларға сұрақ қою және олардың жауаптарына қарай әрекет ету тапсырмасында мұғалімдерде сұрақты қоя білмеуі, сұрақтың бала деңгейіне сәйкес келмеуі, сұрақтың сабақ мазмұнын ашпауы секілді қиындықтар туындауы мүмкін екені сөзсіз. Баланың психологиялық жас ерекшелігіне көңіл аудара отырып нәтижеге жетуге болатыныма сендім. Мұғалім сонымен қатар сұрақ қою техникасын әр бөлімге сәйкестендіріп қоюды үйренуі керек. Әр оқушының түсіну деңгейін анықтау мақсатында Блум таксономиясын меңгеруі және түсіну дәрежесін бағалаудың түрлі формаларын (тест, презентация, эссе, аяқталмаған тұжырымдамалар беру, семантикалық карта, инсерт кестесі, Венн диаграммасы, т.б.) пайдалануы қажет. Осы тұжырымдамаларды ұстанып, бірлесіп, үлкен қызығушылықпен жұмыс жасау барысында сұрақтарды қою тәсілдерін, сұрақты дұрыс қоя білуді, оқушының жауабын таңдай білуді үйрендім.

Сыни тұрғыдан ойлауды дамытуға арналған жұптық әңгіме тапсырмасы бойынша балаларға ерік беріп сыни тұрғыдан ойлау қабілетін дамыттым. Жұптасып жұмыс жасаған сәтте әріптестер ретінде ақылдасты. Оқушылар өз ойларын нақтырақ жеткізу үшін жұмыс жасайды. Өздерінің тағы қандай ой қосқылары келетінін бақылау үшін жұпта талқылауды ұсындым. Сыни ойлауды дамыту кезінде балалардың жоғары деңгейдегі қызығушылығы маған жұмыс жасауға шабыт берді. Балалар өз пікірлерінің бағаланатынын сезінді, ұшқыр ой білдіруге тырысты, сенімі аз балаларға ішкі уәжін дамытуға көмектесті. Жұптық жұмыста әр бала өз жұбының жауабы үшін жауапкершілік көрсетті. Үнсіз оқушылар да сөйлеуге тырысты. Жұптық жұмыс балалардың бір біріне деген сыйластығын дамытты. Өзін- өзі реттеу тапсырмасы бойынша оқытудың дербестілігі туралы тұжырымдар жасауым қажет еді. Сыни тұрғыдан ойлауды бағалау айдарында оқушыларымның шығармашылық қабілеттері айқындалды. Сыни тұрғыдан ойлауды қалыптастыруға арналған тапсырмалар менің оқушыларымды ерекше қызықтырды. Бұрынғы сабақтарда байқалатын «үнсіз» оқушыларым азайды. Үздік оқушылардың «тек мен білем» деген түсінігі сейіліп, достарына да көмек қолын соза бастады. Тірек, қозғалыс , ізденістік көзқарас – оқушыларға өз бетінше ойлауға ,құрбыларымен өз ойын талқылауға, қажет шешім қабылдауға, тақырып бойынша қорытынды жасау және зерттеудегі өз жұмысын бағалауға мүмкіндік береді. Ал істелген жұмыстарыма рефлексия жасай отырып, өз тәжірибем нәтижесінде оқушыларым:

 • ізденуге ұмтылды;

 • тақырыпты өздігінен түсінді;

 • ізденімпаздық қабілетін дамытты;

 • жұпта, топта бірлесіп жұмыс істей алды;

 • бір-бірінің сөзін тыңдап, құрметтеуге үйренді;

 • жеке-тұлға ретінде қабілетін айқындатты;

 • еркін қиялдап, сергіді;

 • өз пікірін топ алдында қорғай алу қабілетін дамытты;

 • сыни көзқараспен пайымдауға жаттықты.

мен оқушылармен бірлесе әрекетесе отырып, нәтижеге жетуді, бағалауды тиімді пайдалануды, сабақ жоспарларын құруды, өзін-өзі реттеуді үйрендім. Болашақта жаңа тәсілді меңгерген, жаңашыл ұстаз болу жолында көп еңбектеніп, теориялық– тәжірибелік білімімді пайдалануды жоспарлаймын.

Мен осы бағдарлама мазмұны білім беру ордасында ынтымақтастық атмосферасы орнап, оқушылар бірін- бірі бағалауға, тыңдауға, өзіндік сыни пікірін ашық айтуға дағдыланады деген тұжырымға келдім.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 4 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
доклад на тему "Де?гейлік о?ыту ба?дарламасыны? мазм?ны "

Автор: Болысбаева Майг?л Сейіт?али?ызы

Дата: 10.02.2015

Номер свидетельства: 170872


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства