kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Бастауыш сынып о?ушылары ?шін логикалы? ойлау?а арнал?ан тапсырмалар" ма?ала

Нажмите, чтобы узнать подробности

Бастауыш сынып о?ушылары ?шін логикалы? ойлау?а арнал?ан тапсырмалар

2-сынып
№ 1 тапсырма
1. М?зайдында 6 бала сыр?анап ж?рді. Оларды? екеуі т?скі тама? ішуге кетті, ал т?стен кейін олар м?зайдын?а ?айтып оралды. М?зайдында ?анша бала сыр?анап ж?р?
2. Отбасында т?рт бала бар: ?ыздар ?анша болса, ?лдар да сонша.Отбасында ?ыздар ?анша, ?лдар ?анша?
3. ?сет С?битпен шахмат ойнап 2 рет же?ді, ал С?бит ?сетті 3 рет же?ді. Та?ы бір ойында олар тепе-те? т?сті. Балалар неше рет шахмат ойна?ан?
4. Арман та?та шоколадты екіге б?лді, содан со? оны? б?лінген бір б?лігін та?ы да екіге б?лді. Сонда ?сет шоколадты неше б?лікке б?лген?
5. ?рбір екі ?орапшада 10 конфеттен салын?ан. М?дина бірінші ?ораптан бірнеше конфет алып жеді. М?ны к?рген Дари?а екінші ?ораптан бірінші ?орапта ?анша ?алса,сонша конфетті жеп ?ойды. Енді екі ?орапта?ы барлы? ?ал?ан конфеттерді? саны ?анша болма??
6. Мына сандар ?андай т?ртіппен орналас?ан?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1
7. 4 литрлік ж?не 6 литрлік ыдыстармен 2 литр суды краннан ?алай а?ызып алу?а болады?
8. Екінші сынып о?ушылары екі-екіден ж?птасып т?рды. С?кен мен Д?урен жетінші ж?п болды. Олар алдынан сана?анда жетінші болды, ал артынан сана?анда т?ртінші болды. Сыныпта ?анша о?ушы бар?
9. Велосипед д??гелегінде 8 шаба? бар. Барлы? шаба?тарды? арасында неше аралы? болады?
10. Отбасында 2 бала бар. М?рлен Арда?ты? а?асы, ал Арда? М?рленге а?а емес. Сонда С???ат кім?

№ 2 тапсырма
?рнекті? м?нін тап.
1. Бір та?балы сандар нешеу? Екі та?балылар ше?
2. 10, 11, 238, 5051, 7002 сандарыны? ?осындысын тап.
3. ?осындысы 9-?а те? болатын барлы? есептерді жаз.
4. Ал?аш?ы он натурал санды жаз ж?не оларды? ішінен барлы? ж?п сандарды ата.
5. Е? кіші бір та?балы сан мен е? ?лкен бір та?балы санды ата.
6. Е? кіші т?рт та?балы саннан бірлікті ал?анда ?ш та?балы сан шы?уы керек. Ол ?андай сан?
7. ?андай екі та?балы сан?а бірлікті ?ос?анда ?ш та?балы сан шы?ады?
8. Алдында сан болмайтын натурал санды жаз.
9. Мына ?рнектерді жаз ж?не айырмашылы?тарын салыстыр: 88–36, 88–31, 88–35.
10. Орындарын ауыстырса да ?згермейтін бірнеше сандар жаз.

№ 3 тапсырма
?рнекті жаз ж?не есептеп шы?ар.
1. 30 бен 13-ті? айырмасынан 8-ді азайт.
2. 7 мен 6-ны? ?осындысына 9-ды ?ос.
3. 8 бен 4-ті? ?осындысы 11 мен 6-ны? айырмасынан ?анша?а к?п?
4. 33-ке 16 мен 9-ды? айырмасын ?ос.
5. 16 мен 8-ді? айырмасын 7-ге арттыр.
6. 21 мен 29-ды? ?осындысын 22 мен 12-ні? айырмасынан кеміт.

3-сынып
№ 1 тапсырма
1. ?нуар Сабырдан 5 жас ?лкен ж?не Даниярдан 2 жас ?лкен. Сабыр ?лкен бе, Данияр ?лкен бе? Ж?не неше жас?а ?лкен?
2. ?кесі, шешесі, ?лы ?шеуіні? жастарын ?ос?анда 70 жас. Ал т?рт жылдан кейін ?шеуіні? жастары нешеге жетеді?
3. Сыныпта?ы 25 о?ушыны? 17-сі а?ылшын тілін, кейбіреуі француз тілін де ?йреніп ж?р, ал 15 о?ушы француз тілін ?йреніп ж?р. Екі тілді де ?йренушілер саны ?анша?
4. А?ашта 3 ?за? пен 2 ?ар?а отырды. Екі ??с ?шып кетті. Неше ж?не ?андай ??стар а?ашта ?алуы м?мкін?
5. Жол бойына ?йе?кі мен ж?ке а?аштары отыр?ызылды. ?рбір екі ?йе?кіні? ортасына екі ж?ке а?аштары отыр?ызыл?ан. Егер ?йе?кі 20 болса, ж?ке а?ашы нешеу?
6. Екі залда 50 орынды? бар. Бір залдан 10 орынды?ты алып кеткенде, екі залда?ы орынды?тар саны бірдей болды. ?уелде ?р залда неше орынды?тан бол?анын тап.
7. 18 вафлиді тарелкелерге былай сал?ан: біріншісіне – 4, екіншісіне – 5, ?шіншісіне – 2, ал т?ртіншісіне – 7. Осы тарелкелерді екі ?стелге ?ой?анда, бір ?стелде екінші ?стелден екі есе к?п вафли болу керек. Сонда тарелкелерді ?алай ?оямыз?
8. ?жем, анам ж?не мен – ?шеуміз фотосуретке т?стік. ?жем анамны? сол жа?ында, анам мені? сол жа?ымда т?р. Бізді? фотосуретте ?алай т?р?анымызды тап.
9. Назым, Майра ж?не Н?рг?л – ?шеуі роза, жау?азын, т?ймеда? г?лдерін сатып алды. Назым мен Майра роза г?лін ал?ан жо?, ал Майра мен Н?рг?л т?ймеда? г?лін ал?ан жо?. Кім ?андай г?л сатып ал?анын тап.
10. Жібек матаны? 1 метрі с?теннен 2 есе ?ымбат. Енді 8 метр с?тенге к?п а?ша кете ме, ?лде 4 метр жібекке к?п а?ша кете ме?
11. ?орапшада барлы?ы 15 шар жатыр: ?ара, ?ызыл, ж?не а?. А? шарлар ?арасынан 7 есе арты?. Неше ?ызыл шар барын табы?дар.

№ 2 тапсырма
?рнекті? м?нін тап.
1. ?андай сан 5-тен 8 есе к?п болады?
2. 45 санын 9 есе кеміт.
3. 36 мен 4-ті? б?ліндісін тап.
4. 8 бен 3-ті? к?бейтіндісін тап.
5. Б?лінгіші – 32, б?ліндісі – 4. Б?лгішті тап.
6. Бірінші к?бейткіш – 6, к?бейтінді – 30. Екінші к?бейткішті тап.
7. ?андай санды 7-ге б?лгенде 8 шы?ады?
8. 50 саны ойлан?ан сан мен 5-ті? айырмасына те?. Ойлан?ан сан неше?
9. 32 шы?уы ?шін ?андай санды 4-ке арттыру ?ажет?
10. Азай?ышы – 61, айырмасы – 18 бол?анда ?рнекті? азайт?ышы нешеге те? болады?

№ 3 тапсырма
?рнекті жаз ж?не есептеп шы?ар.
1. 46 мен 31 сандарыны? айырмасын 5 есе кеміт.
2. 60 пен 40-ты? ?осындысын 5 есе арттыр.
3. 28 санын 12 мен 9 сандарыны? айырмасына к?бейт.
4. 9 бен 5-ті? к?бейтіндісін 36-?а кеміт.
5. 24 санын 16 мен 8-ді? айырмасына б?л.
6. 54 пен 6-ны? б?ліндісін 37-ге арттыр.

4-сынып
№ 1 тапсырма
1. Б?ртег?л а?ашыны? б?та?ында 4 ж?не 5 к?лтеден т?ратын 35 г?л бар. Барлы? к?лтелерді? саны 153. Сонда 5 к?лтелі г?лдер нешеу екенін тап.
2. Мені? а?шама осы а?шамны? жартысын ?осса, 150 те?ге болар еді. Менде ?анша а?ша бол?ан?
3. Шешесі балаларына 10 шоколадты б?ліп, ?ыздарына ?ш-?штен, ?лдарына екі-екіден берді. ?ыздар нешеу, ?лдар нешеу екенін тап.
4. Отбасында 3 ер бала бар. Оларды? ?р?айсысы алдында?ысынан 4 жас кіші. Б?ріні? жасын ?ос?анда 24 болса, ?ш баланы? ?р?айсысы неше жаста?
5. Бал салын?ан ?албырды? салма?ы 500 грамм. Жермай ??йыл?ан д?л сондай ?албырды? салма?ы 350 грамм. Жермай балдан екі есе же?іл, сонда ?албырды? салма?ы ?анша?
6. ?ш с?мкеде екі онды? д?птер бар. Біра? біреуіндегі д?птерлер бас?а с?мкелердегіден екі есе аз. ?р с?мкеде ?анша д?птер бар екенін тап.
7. Егер ?миянда?ы бар а?ша?а сол а?шаны? ?шінші б?лігіндей та?ы а?ша ?осса, 680 те?ге болар еді. ?миянда ?анша а?ша бол?ан?
8. Бір санды 6-?а к?бейтуді? орнына 6-?а б?ліп ?ойды. Сонда 15 шы?ты. Д?рыс жауап ?алай болу керек еді?
9. ?а?аз?а 12 санын бір та?балармен жауабы 7 шы?атындай етіп б?л.
10. Туристер жолды? т?рттен бір б?лігін ж?не 8 км жолды ж?ріп ?ткенде, ?лі жолды? екі б?лігі мен 2 км жол ж?ру керек еді. Барлы? жолды? ?зынды?ы ?анша?

№ 2 тапсырма
?рнекті? м?нін тап.
1. 8 бірл.ІІІ кл, 204 бірл. ІІ кл, 7 бірл. І кл т?ратын санды жаз.
2. 7 бірл. 6-шы разрядта, 3 бірл. 5-ші разрядта, 2 бірл. 3-ші разрядта ж?не 9 бірл. 1-ші разрядта т?ратын санды жаз.
3. ?осындысы 1000-?а те? ?шінші ?осыл?ышты тап. М?нда бірінші ?осыл?ыш – 450, екіншісі – 380.
4. 480 саны ойла?ан саннан 30 есе арты?. Ойда?ы санды тап.
5. 5-ті? кубын тап.

6. Сегізден бір б?лігі 15-ке те? болатын толы? санды тап.
7. Б?лінді 11-ге те?. Егер б?лгіш те 11-ге те? болса, б?лінгіш нешеге те? болма??
8. ?андай санды б?ліндіде 12 шы?у ?шін 40-?а б?лу керек?
9. 87323 санында неше ж?здік бар?
10. Мы?ды?тар класында 346 бірлігі бар санды жаз.

№ 3 тапсырма
?рнекті жаз ж?не есептеп шы?ар.
1) 16 мен 14 сандарыны? ?осындысын 13-ке кеміт.
2) 42 мен 20 сандарыны? айырмасын 4 есе арттыр.
3) 6 мен 6 сандарыны? к?бейтіндісін 7 мен 8 сандарыны? к?бейтіндісіне арттыр.
4) 350 мен 7 сандарыны? б?ліндісін 21 мен 29 сандарыны? ?осындысына кеміт.
5) 6 санын 40 пен 30 сандарыны? ?осындысына к?бейт.
6) 920 мен 870 сандарыны? айырмасын ж?не 360 пен 190 сандарыны? ?осындысын ?ос.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«"Бастауыш сынып о?ушылары ?шін логикалы? ойлау?а арнал?ан тапсырмалар" ма?ала »

Бастауыш сынып оқушылары үшін логикалық ойлауға арналған тапсырмалар

2-сынып
№ 1 тапсырма
1. Мұзайдында 6 бала сырғанап жүрді. Олардың екеуі түскі тамақ ішуге кетті, ал түстен кейін олар мұзайдынға қайтып оралды. Мұзайдында қанша бала сырғанап жүр?
2. Отбасында төрт бала бар: қыздар қанша болса, ұлдар да сонша.Отбасында қыздар қанша, ұлдар қанша?
3. Әсет Сәбитпен шахмат ойнап 2 рет жеңді, ал Сәбит Әсетті 3 рет жеңді. Тағы бір ойында олар тепе-тең түсті. Балалар неше рет шахмат ойнаған?
4. Арман тақта шоколадты екіге бөлді, содан соң оның бөлінген бір бөлігін тағы да екіге бөлді. Сонда Әсет шоколадты неше бөлікке бөлген?
5. Әрбір екі қорапшада 10 конфеттен салынған. Мәдина бірінші қораптан бірнеше конфет алып жеді. Мұны көрген Дариға екінші қораптан бірінші қорапта қанша қалса,сонша конфетті жеп қойды. Енді екі қораптағы барлық қалған конфеттердің саны қанша болмақ?
6. Мына сандар қандай тәртіппен орналасқан?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1
7. 4 литрлік және 6 литрлік ыдыстармен 2 литр суды краннан қалай ағызып алуға болады?
8. Екінші сынып оқушылары екі-екіден жұптасып тұрды. Сәкен мен Дәурен жетінші жұп болды. Олар алдынан санағанда жетінші болды, ал артынан санағанда төртінші болды. Сыныпта қанша оқушы бар?
9. Велосипед дөңгелегінде 8 шабақ бар. Барлық шабақтардың арасында неше аралық болады?
10. Отбасында 2 бала бар. Мәрлен Ардақтың ағасы, ал Ардақ Мәрленге аға емес. Сонда Сұңғат кім?

№ 2 тапсырма
Өрнектің мәнін тап.
1. Бір таңбалы сандар нешеу? Екі таңбалылар ше?
2. 10, 11, 238, 5051, 7002 сандарының қосындысын тап.
3. Қосындысы 9-ға тең болатын барлық есептерді жаз.
4. Алғашқы он натурал санды жаз және олардың ішінен барлық жұп сандарды ата.
5. Ең кіші бір таңбалы сан мен ең үлкен бір таңбалы санды ата.
6. Ең кіші төрт таңбалы саннан бірлікті алғанда үш таңбалы сан шығуы керек. Ол қандай сан?
7. Қандай екі таңбалы санға бірлікті қосқанда үш таңбалы сан шығады?
8. Алдында сан болмайтын натурал санды жаз.
9. Мына өрнектерді жаз және айырмашылықтарын салыстыр: 88–36, 88–31, 88–35.
10. Орындарын ауыстырса да өзгермейтін бірнеше сандар жаз.

№ 3 тапсырма
Өрнекті жаз және есептеп шығар.
1. 30 бен 13-тің айырмасынан 8-ді азайт.
2. 7 мен 6-ның қосындысына 9-ды қос.
3. 8 бен 4-тің қосындысы 11 мен 6-ның айырмасынан қаншаға көп?
4. 33-ке 16 мен 9-дың айырмасын қос.
5. 16 мен 8-дің айырмасын 7-ге арттыр.
6. 21 мен 29-дың қосындысын 22 мен 12-нің айырмасынан кеміт.

3-сынып
№ 1 тапсырма
1. Әнуар Сабырдан 5 жас үлкен және Даниярдан 2 жас үлкен. Сабыр үлкен бе, Данияр үлкен бе? Және неше жасқа үлкен?
2. Әкесі, шешесі, ұлы үшеуінің жастарын қосқанда 70 жас. Ал төрт жылдан кейін үшеуінің жастары нешеге жетеді?
3. Сыныптағы 25 оқушының 17-сі ағылшын тілін, кейбіреуі француз тілін де үйреніп жүр, ал 15 оқушы француз тілін үйреніп жүр. Екі тілді де үйренушілер саны қанша?
4. Ағашта 3 ұзақ пен 2 қарға отырды. Екі құс ұшып кетті. Неше және қандай құстар ағашта қалуы мүмкін?
5. Жол бойына үйеңкі мен жөке ағаштары отырғызылды. Әрбір екі үйеңкінің ортасына екі жөке ағаштары отырғызылған. Егер үйеңкі 20 болса, жөке ағашы нешеу?
6. Екі залда 50 орындық бар. Бір залдан 10 орындықты алып кеткенде, екі залдағы орындықтар саны бірдей болды. Әуелде әр залда неше орындықтан болғанын тап.
7. 18 вафлиді тарелкелерге былай салған: біріншісіне – 4, екіншісіне – 5, үшіншісіне – 2, ал төртіншісіне – 7. Осы тарелкелерді екі үстелге қойғанда, бір үстелде екінші үстелден екі есе көп вафли болу керек. Сонда тарелкелерді қалай қоямыз?
8. Әжем, анам және мен – үшеуміз фотосуретке түстік. Әжем анамның сол жағында, анам менің сол жағымда тұр. Біздің фотосуретте қалай тұрғанымызды тап.
9. Назым, Майра және Нұргүл – үшеуі роза, жауқазын, түймедақ гүлдерін сатып алды. Назым мен Майра роза гүлін алған жоқ, ал Майра мен Нұргүл түймедақ гүлін алған жоқ. Кім қандай гүл сатып алғанын тап.
10. Жібек матаның 1 метрі сәтеннен 2 есе қымбат. Енді 8 метр сәтенге көп ақша кете ме, әлде 4 метр жібекке көп ақша кете ме?
11. Қорапшада барлығы 15 шар жатыр: қара, қызыл, және ақ. Ақ шарлар қарасынан 7 есе артық. Неше қызыл шар барын табыңдар.

№ 2 тапсырма
Өрнектің мәнін тап.
1. Қандай сан 5-тен 8 есе көп болады?
2. 45 санын 9 есе кеміт.
3. 36 мен 4-тің бөліндісін тап.
4. 8 бен 3-тің көбейтіндісін тап.
5. Бөлінгіші – 32, бөліндісі – 4. Бөлгішті тап.
6. Бірінші көбейткіш – 6, көбейтінді – 30. Екінші көбейткішті тап.
7. Қандай санды 7-ге бөлгенде 8 шығады?
8. 50 саны ойланған сан мен 5-тің айырмасына тең. Ойланған сан неше?
9. 32 шығуы үшін қандай санды 4-ке арттыру қажет?
10. Азайғышы – 61, айырмасы – 18 болғанда өрнектің азайтқышы нешеге тең болады?

№ 3 тапсырма
Өрнекті жаз және есептеп шығар.
1. 46 мен 31 сандарының айырмасын 5 есе кеміт.
2. 60 пен 40-тың қосындысын 5 есе арттыр.
3. 28 санын 12 мен 9 сандарының айырмасына көбейт.
4. 9 бен 5-тің көбейтіндісін 36-ға кеміт.
5. 24 санын 16 мен 8-дің айырмасына бөл.
6. 54 пен 6-ның бөліндісін 37-ге арттыр.

4-сынып
№ 1 тапсырма
1. Бөртегүл ағашының бұтағында 4 және 5 күлтеден тұратын 35 гүл бар. Барлық күлтелердің саны 153. Сонда 5 күлтелі гүлдер нешеу екенін тап.
2. Менің ақшама осы ақшамның жартысын қосса, 150 теңге болар еді. Менде қанша ақша болған?
3. Шешесі балаларына 10 шоколадты бөліп, қыздарына үш-үштен, ұлдарына екі-екіден берді. Қыздар нешеу, ұлдар нешеу екенін тап.
4. Отбасында 3 ер бала бар. Олардың әрқайсысы алдындағысынан 4 жас кіші. Бәрінің жасын қосқанда 24 болса, үш баланың әрқайсысы неше жаста?
5. Бал салынған қалбырдың салмағы 500 грамм. Жермай құйылған дәл сондай қалбырдың салмағы 350 грамм. Жермай балдан екі есе жеңіл, сонда қалбырдың салмағы қанша?
6. Үш сөмкеде екі ондық дәптер бар. Бірақ біреуіндегі дәптерлер басқа сөмкелердегіден екі есе аз. Әр сөмкеде қанша дәптер бар екенін тап.
7. Егер әмияндағы бар ақшаға сол ақшаның үшінші бөлігіндей тағы ақша қосса, 680 теңге болар еді. Әмиянда қанша ақша болған?
8. Бір санды 6-ға көбейтудің орнына 6-ға бөліп қойды. Сонда 15 шықты. Дұрыс жауап қалай болу керек еді?
9. Қағазға 12 санын бір таңбалармен жауабы 7 шығатындай етіп бөл.
10. Туристер жолдың төрттен бір бөлігін және 8 км жолды жүріп өткенде, әлі жолдың екі бөлігі мен 2 км жол жүру керек еді. Барлық жолдың ұзындығы қанша?

№ 2 тапсырма
Өрнектің мәнін тап.
1. 8 бірл.ІІІ кл, 204 бірл. ІІ кл, 7 бірл. І кл тұратын санды жаз.
2. 7 бірл. 6-шы разрядта, 3 бірл. 5-ші разрядта, 2 бірл. 3-ші разрядта және 9 бірл. 1-ші разрядта тұратын санды жаз.
3. Қосындысы 1000-ға тең үшінші қосылғышты тап. Мұнда бірінші қосылғыш – 450, екіншісі – 380.
4. 480 саны ойлаған саннан 30 есе артық. Ойдағы санды тап.
5. 5-тің кубын тап.

6. Сегізден бір бөлігі 15-ке тең болатын толық санды тап.
7. Бөлінді 11-ге тең. Егер бөлгіш те 11-ге тең болса, бөлінгіш нешеге тең болмақ?
8. Қандай санды бөліндіде 12 шығу үшін 40-қа бөлу керек?
9. 87323 санында неше жүздік бар?
10. Мыңдықтар класында 346 бірлігі бар санды жаз.

№ 3 тапсырма
Өрнекті жаз және есептеп шығар.
1) 16 мен 14 сандарының қосындысын 13-ке кеміт.
2) 42 мен 20 сандарының айырмасын 4 есе арттыр.
3) 6 мен 6 сандарының көбейтіндісін 7 мен 8 сандарының көбейтіндісіне арттыр.
4) 350 мен 7 сандарының бөліндісін 21 мен 29 сандарының қосындысына кеміт.
5) 6 санын 40 пен 30 сандарының қосындысына көбейт.
6) 920 мен 870 сандарының айырмасын және 360 пен 190 сандарының қосындысын қос.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Прочее

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
"Бастауыш сынып о?ушылары ?шін логикалы? ойлау?а арнал?ан тапсырмалар" ма?ала

Автор: Т?рсыматова Маржан Иса?ызы

Дата: 13.05.2015

Номер свидетельства: 210713


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства