kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндама "?АЗА? ТІЛІ САБА?ЫНДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ?ОЛДАНУ"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ойын – о?у ?рдісіндегі о?ытуды? ?рі формасы, ?рі ?дісі ретінде дербес дидактикалы? категория. Сонымен бірге ойынды м??алім мен о?ушыларды? бірлескен о?у ?рекетіні? ?зара байланысты технологиясы ретінде ?олдану?а болады, ?аза? тілі саба?ында ойын формаларын е?гізу барысында интерактивті та?таны да ?олдануды? ма?ызы ?те зор. Бастауыш сынып о?ушыларыны? мектепке келгенге дейінгі негізгі ?рекеті - ойын болса, о?у-т?рбие ?рдісінде олар біртіндеп ойын ?рекетінен о?у ?рекетін орындау?а бейімделуі тиіс. Ол саба? барысында пайдаланылатын дидактикалы? ойындар ар?ылы ж?зеге асады.

Ойынны? ма?саты - ба?дарламада ал?ан білімдерін ?алыптастыру, тияна?тау, пысы?тау.

Міндеті - баланы? ?ызы?ушылы?ын ояту, белсенділігін арттыру.

Дидактикалы? ойындар - балаларды? білімдерін арттыруды? ??ралы. Саба?та ойындарды ?олдануды? т?рлі жолдары бар.

 Дидактикалы? ойындар арнайы ма?сатты к?здейді ж?не на?ты міндетті шешеді.

Ойын саба?ты? басында – ?ткен саба?ты еске т?сіреді.

Саба?ты? ортасында – к??іл-к?йін сергітеді, ерік-жігерін дамытады, саба??а ынтасын арттырады.

Саба?ты? со?ында – та?ырыпты бекіту, саба?та ал?ан білімді жина?тау ма?сатын к?здейді.

Ойын – о?ушыларды? о?у?а деген ынтасын арттыратын ??рал. Сонды?тан бастауыш, дайынды? сыныптарында о?ушылар саба? ?стінде ойынды к?п ?ажет етеді. Олар?а пайдаланылатын ойындар о?ушыларды? жас ерекшеліктеріне ?арай к?рделеніп отырады. Мысалы, дайынды? сыныбында ?арапайым ?ана ойын т?рлерін ойнатса?, сыныбы ?лкейген сайын баланы? жас ерекшелігіне сай болып к?рделенгені д?рыс. Олай болса, ойынды пайдалануды? ма?ызы зор. М?ндай ойынны? к?птеген т?рлері бар. Сонды?тан ойын балаларды? жас ерекшеліктеріне ж?не ?тілетін саба?ты? та?ырыптарына мазм?нына сай етіліп та?далып алын?аны д?рыс. Бала ойын іс-?рекеті ?стінде білімді ?алай игеріп жат?анын, ал о?у ?рдісіні? ?алай ойын?а ?ласып кеткенін а??армай ?алуы тиіс. Сонда ?ана ойын ж?не іс-?рекеттері таби?и бірлікте болып, п?ндік білім, білік ж?не да?дыны игеруге толы? ы?пал жасайды. Мысалы, дайынды? сыныптарда сан санау?а заттарды санап ж?не оларды? екі тобын салыстыру?а, ?лшеміне, пішініне ж?не т?стеріне ?арай ажырату?а ?йрету ма?сатында т?рлі ойындарды ойнату?а болады. Ойын да халы? педагогикасыны? ??рамдас бір б?лігі болып келеді. ?лтты? ойындар халы?ты? ?леуметтік-экономикалы? жа?дайларына байланысты туып, дамы?анына ?аза? хал?ыны? ойындарымен таныса отырып, к?зіміз ?бден жетеді. Халы? ойындарын саба?тарда пайдалану о?ушыны? ал?ан білімін к?нделікті ?мірмен берік ?штастыру?а ?олайлы.

Ойын – бала ?рекетіні? негізгі бір т?рі. Бала ?шін ойын – ?мір с?руді? белсенді формасы, сол ар?ылы ересектерге еліктейді, оларды? іс-?рекеттерін, ?арым-?атынастарын ?йренеді, е?бекті? м?нін т?сіне біледі, адамгершілік нормаларын игереді, ?леуметтік р?лдер ат?арады.   

Саба? ?стінде ж?ргізілетін ж?мыс т?рлері, та?ырып?а сай алын?ан т?рбиелік м?ні бар ойын элементтері о?ушыларды? ойлау белсенділігін керек етеді. Сонды?тан м??алім ?р саба?ында ойын т?рлерін орнымен ?олданып, оны ?ызы?ты ету ар?ылы оларды? білімге ынта-ы?ыласын, п?нге деген с?йіспеншілігін ?алыптастыруды ма?сат етеді. Демек, м??алім саба?ын баланы? ?абілет-?арымына, психологиялы? ерекшелігіне сай байланыста жоспарлау   керек. Сонда ?ана саба? тартымды, же?іл болады, о?ушыларды жалы?тырмайды.

        О?ушыларды? ойын кезіндегі белсенділігі к?бінесе жарыс н?тижесін д?рыс есепке алу?а байланысты. О?ушылар ойында?ы ?з жетістіктері мен кемшіліктерін біліп отыруы тиіс. Ойын н?тижелерін есепке алу т?рліше: ?рбір д?рыс орындал?ан грамматикалы? ойын ?шін ?пай есептеу, ?рбір ?тылыс ?шін кем ?пай беріледі, о?ушылар та?та?а жазыл?ан тиісті команда ба?анында?ы с?з немесе с?з тіркестерін жазып отыру; ол с?здерді есепке ала отыру; ?ол к?теріп немесе тиісті орфограммалар жазыл?ан карточкаларды

к?теру ар?ылы білімдерін аны?тау; жатты?у?а жіберілген уа?ытты есепке алу.

Педагогикалы? ?ылым тарихына к?з салса?, балалар ойынына ?атысты м?селелерге со?пай кеткен а?артушы, педагог болма?ан екен. Т?л?алы, кезіндегі прогрессивті ?лы педагогтар Я.А.Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г.Песталоцций халы?ты? ойын?а назар аударып, ?олданып, халы?ты? ойындарды? теориялы? негізін жасау?а талпын?ан. Ойынны? балаларды? денін сауы?тыратынын, а?ыл-ойын белсенді ететін ж?не барлы? а?заларын икемді ?оз?алу?а баулитын м?нін Я.А.Коменский д?ріптеген. Ж.Ж.Руссо пікірінше білім алу ойынны? ойынны? балалар ?мірінде кезектесіп, алмасып отыруы бір-бірімен саба?таса байланысуы бала дамуында?ы ?ажетті шарт болады.

?азіргі ?аза?стан мектебіндегі жа?а ?згерістер ?лемдік білім беру т?жірибелерін пайдалана отырып, баланы? жеке-дара к?шіні? дамуын ?амтамасыз ететін жа?а технологияларды іздестіру ж?не оларды ?олдану?а ба?ыттал?ан.

Инновациялы? о?у о?уды? т?сіндірмелі-иллюстрациялы? т?рінен ?рекетшілдікке ауысу ар?ылы ж?зеге аса отырып, о?ушыны? о?у ?рекетіні? белсенді субъектісі болуына м?мкіндік береді. Оны? ?зі саба?ты ?рт?рлі технологиялар бойынша жобалауды ?ажет етеді.

Ойынды? технология м?нді ?мір жа?даяттарын ?лгілеу ж?не оны? шешуін іздестіруге ??рылады. Ойынны? ?йымдастырылу т?рлері: іскерлік ойындар, р?лдік ж?не о?и?алы? ойындар, саяхатты? ж?не білімдік ойындар.

?аза? тілі саба?ында ?р т?рлі ойын элементтерін пайдаланамын. Мысалы: "Синонимін табайы?" ойыны.

Ойынды "Синоним" та?ырыбын бекіту саба?ында немесе саба?ты? ма?сатына ?арай ?ткенді еске т?сіре отырып ?ткізуге болады.

Ойынны? ма?саты. О?ушыларды? "Синоним"  та?ырыбынан  ме?герген білімдерін тексеру, жылдам ой ?орыту?а баулу, с?здік ?орын байыту.

Ойын?а синонимдік ?атар т?зуге болатын ма?сатта?ы с?здерді интерактивті та?та?а е?гіземін.

Ойынны? шарты. О?ушылар?а бір уа?ыт аралы?ында синонимдік ?атар тузу тапсырылады.

Ойын со?ында синонимдік ?атардан с?йлемдер ??ралады.

 ?аза? тілі саба?ында ?р т?рлі ойын элементтерін пайдаландым. С?з ??рамы та?ырыбын ж?ргізгенде «Орамал тастау» ?аза?ты? ?лтты? ойынын ойнаттым.

Б?л ойынны? шарты: Сыныпта?ы ?атар бойынша 2 топ?а б?лдім. 2 топ арасы он адымдай белгіленген. Екі сызы?ты? бойына ?арама-?арсы ?атар?а т?рады. Ойын ж?ргізуші ?олында?ы орамалын 1-ші топты? ?з жа?ында?ы шеткі ойыншы?а береді. Ол ?зіні? ?арсыласыны? біреуіне тастайды да «?ала» - деп дауыстайды, ол ?а?ып алып «шы?» - дейді немесе «ны», «?а», «ны?» - дейді. Сонда «?алашы?», «?аланы», «?ала?а», «?аланы?» та?ы бас?а с?здер шы?ады. Айтыл?ан с?зге ?осымша жал?ау керек, мысалы: «ойын» - деп дауыстаса – «ойыншы?», «ойынды», «ойындар» т.б. Орамалды ?а?ып ал?ан ойыншы т?бір с?зге ?осымша жал?ап немесе уа?ытында тауып айтылмай ?алса, онда орта?а шы?ып ?нер к?рсетеді.

«М??алім ?ай жерде ?ателесті?» ойынын ж?ргіземін. Б?л ойынны? шарты: М??алім та?та?а бірнеше ж?рна? жазады, ал сендер ж?рна? болмай т?р?ан с?здерді табасы?дар.

Мысалы: Ж?мысшы, жаз?ы, т.б.

М??алім енді та?та?а бірнеше жал?ау жазады, ал сендер жал?ау болмай т?р?ан с?зді табасы?дар.

?аза? тілі саба?ында бір буынды, екі буынды с?здерді о?у, буындар?а б?лу та?ырыбын ашу ?шін «Са?ина салу» ?аза?ты? ?лтты? ойынын ж?ргіздім. Мен бір о?ушыны? алдына са?ина ?оямын да «май» - деп дауыстаймын. Са?инаны ал?ан о?ушы «мыл», «шам» - деп дауыстайды. Сонымен маймыл, майшам, майда с?здері шы?ады. Айтыл?ан бір буын?а, екінші буын жал?ау керек, мысалы: мы-сы?, ма-са, ал-ма, ж?-зім.

«Кім тез?» ойынын ж?ргіздім. Интерактивті та?тада он екі суретті к?рсеттім. ?р ?атардан 4 о?ушы сурет бойынша с?йлем ойлап айтты. Интерактивті та?тада?ы суреттерді (?озы, а?шы, бор, нан, алма, бота, к?н, ?ыз, с?ргі, ай, тыш?ан) ?атыстырып тез с?йлем ойлады. ?озы, а?шы, бор, нан т.б. с?здерден дыбыс ??рамын, нан т.б. с?здерден дыбыс ??рамын, буын санын айтты.

«Достас?ан буындар». ?атар отыр?ан о?ушылар ауызша орындайды. Орындау т?ртібі бойынша бірінші о?ушы ?а буынын айтса, екінші келесі буынын тауып с?з ??рауы керек.

Ойын – о?у ?рдісіндегі о?ытуды? ?рі формасы, ?рі ?дісі ретінде дербес дидактикалы? категория. Сонымен бірге ойынды м??алім мен о?ушыларды? бірлескен о?у ?рекетіні? ?зара байланысты технологиясы ретінде ?олдану?а болады.Сонымен ?атар, ?аза? тілі саба?ында ойын формаларын е?гізу барысында интерактивті та?таны ?олдануды? ма?ызы ?те зор.

?орыта келгенде, ойын – балаларды? негізгі іс-?рекеттеріні? бір т?рі. Бала ?мірі ойын?а байланысты. Бала ойынсыз ?сіп ?ркендей алмайды. Б?л – ?мірді? за?дылы?ы. Сонды?тан да ?аза? тілі саба?ында ойын элементтерін пайдалануды? о?ушыларды? ой белсенділігін арттыруда?ы ма?ызы зор.

?ДЕБИЕТТЕР

1.  Назарбаев Н.?. «?аза?стан – 2030» Жолдау

2.  ?аза?стан Республикасыны? Білім За?ы   

3. Жанпейісова М.М.  Модульдік о?ыту технологиясы о?ушыны дамыту ??ралы ретінде //  Алматы,2006, -4,5 бет  

4. ?аза? ?лтты? энциклопедиясы,Алматы // -241б

5. ?рекеттегі RWCT философиясы мен ?дістері. // Алматы,2005.  -233 б.

6. К?сіби даму мектебі // Алматы, Верена 2007,93-97 б.

7. ??дайбергенева К.С. ??зырлылы? таби?аты – т?л?аны? ?здік дамуында. Алматы // 2006.  -86б.

8. ??дайбергенева К.С. Инновациялы? т?жірибе орталы?ы- педагогикалы? технология к?зі. Алматы // 2001.  -75б.

9. Білімдегі жа?алы?тар // 2007.   №4 26-28 б.

Просмотр содержимого документа
«Баяндама "?АЗА? ТІЛІ САБА?ЫНДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ?ОЛДАНУ" »

ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Ойын – оқу үрдісіндегі оқытудың әрі формасы, әрі әдісі ретінде дербес дидактикалық категория. Сонымен бірге ойынды мұғалім мен оқушылардың бірлескен оқу әрекетінің өзара байланысты технологиясы ретінде қолдануға болады, қазақ тілі сабағында ойын формаларын еңгізу барысында интерактивті тақтаны да қолданудың маңызы өте зор. Бастауыш сынып оқушыларының мектепке келгенге дейінгі негізгі әрекеті - ойын болса, оқу-тәрбие үрдісінде олар біртіндеп ойын әрекетінен оқу әрекетін орындауға бейімделуі тиіс. Ол сабақ барысында пайдаланылатын дидактикалық ойындар арқылы жүзеге асады.

Ойынның мақсаты - бағдарламада алған білімдерін қалыптастыру, тиянақтау, пысықтау.

Міндеті - баланың қызығушылығын ояту, белсенділігін арттыру.

Дидактикалық ойындар - балалардың білімдерін арттырудың құралы. Сабақта ойындарды қолданудың түрлі жолдары бар.

Дидактикалық ойындар арнайы мақсатты көздейді және нақты міндетті шешеді.

Ойын сабақтың басында – өткен сабақты еске түсіреді.

Сабақтың ортасында – көңіл-күйін сергітеді, ерік-жігерін дамытады, сабаққа ынтасын арттырады.

Сабақтың соңында – тақырыпты бекіту, сабақта алған білімді жинақтау мақсатын көздейді.

Ойын – оқушылардың оқуға деген ынтасын арттыратын құрал. Сондықтан бастауыш, дайындық сыныптарында оқушылар сабақ үстінде ойынды көп қажет етеді. Оларға пайдаланылатын ойындар оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай күрделеніп отырады. Мысалы, дайындық сыныбында қарапайым ғана ойын түрлерін ойнатсақ, сыныбы үлкейген сайын баланың жас ерекшелігіне сай болып күрделенгені дұрыс. Олай болса, ойынды пайдаланудың маңызы зор. Мұндай ойынның көптеген түрлері бар. Сондықтан ойын балалардың жас ерекшеліктеріне және өтілетін сабақтың тақырыптарына мазмұнына сай етіліп таңдалып алынғаны дұрыс. Бала ойын іс-әрекеті үстінде білімді қалай игеріп жатқанын, ал оқу үрдісінің қалай ойынға ұласып кеткенін аңғармай қалуы тиіс. Сонда ғана ойын және іс-әрекеттері табиғи бірлікте болып, пәндік білім, білік және дағдыны игеруге толық ықпал жасайды. Мысалы, дайындық сыныптарда сан санауға заттарды санап және олардың екі тобын салыстыруға, өлшеміне, пішініне және түстеріне қарай ажыратуға үйрету мақсатында түрлі ойындарды ойнатуға болады. Ойын да халық педагогикасының құрамдас бір бөлігі болып келеді. Ұлттық ойындар халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайларына байланысты туып, дамығанына қазақ халқының ойындарымен таныса отырып, көзіміз әбден жетеді. Халық ойындарын сабақтарда пайдалану оқушының алған білімін күнделікті өмірмен берік ұштастыруға қолайлы.

Ойын – бала әрекетінің негізгі бір түрі. Бала үшін ойын – өмір сүрудің белсенді формасы, сол арқылы ересектерге еліктейді, олардың іс-әрекеттерін, қарым-қатынастарын үйренеді, еңбектің мәнін түсіне біледі, адамгершілік нормаларын игереді, әлеуметтік рөлдер атқарады.

Сабақ үстінде жүргізілетін жұмыс түрлері, тақырыпқа сай алынған тәрбиелік мәні бар ойын элементтері оқушылардың ойлау белсенділігін керек етеді. Сондықтан мұғалім әр сабағында ойын түрлерін орнымен қолданып, оны қызықты ету арқылы олардың білімге ынта-ықыласын, пәнге деген сүйіспеншілігін қалыптастыруды мақсат етеді. Демек, мұғалім сабағын баланың қабілет-қарымына, психологиялық ерекшелігіне сай байланыста жоспарлау керек. Сонда ғана сабақ тартымды, жеңіл болады, оқушыларды жалықтырмайды.

Оқушылардың ойын кезіндегі белсенділігі көбінесе жарыс нәтижесін дұрыс есепке алуға байланысты. Оқушылар ойындағы өз жетістіктері мен кемшіліктерін біліп отыруы тиіс. Ойын нәтижелерін есепке алу түрліше: әрбір дұрыс орындалған грамматикалық ойын үшін ұпай есептеу, әрбір ұтылыс үшін кем ұпай беріледі, оқушылар тақтаға жазылған тиісті команда бағанындағы сөз немесе сөз тіркестерін жазып отыру; ол сөздерді есепке ала отыру; қол көтеріп немесе тиісті орфограммалар жазылған карточкаларды

көтеру арқылы білімдерін анықтау; жаттығуға жіберілген уақытты есепке алу.

Педагогикалық ғылым тарихына көз салсақ, балалар ойынына қатысты мәселелерге соқпай кеткен ағартушы, педагог болмаған екен. Тұлғалы, кезіндегі прогрессивті ұлы педагогтар Я.А.Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г.Песталоцций халықтық ойынға назар аударып, қолданып, халықтық ойындардың теориялық негізін жасауға талпынған. Ойынның балалардың денін сауықтыратынын, ақыл-ойын белсенді ететін және барлық ағзаларын икемді қозғалуға баулитын мәнін Я.А.Коменский дәріптеген. Ж.Ж.Руссо пікірінше білім алу ойынның ойынның балалар өмірінде кезектесіп, алмасып отыруы бір-бірімен сабақтаса байланысуы бала дамуындағы қажетті шарт болады.

Қазіргі Қазақстан мектебіндегі жаңа өзгерістер әлемдік білім беру тәжірибелерін пайдалана отырып, баланың жеке-дара күшінің дамуын қамтамасыз ететін жаңа технологияларды іздестіру және оларды қолдануға бағытталған.

Инновациялық оқу оқудың түсіндірмелі-иллюстрациялық түрінен әрекетшілдікке ауысу арқылы жүзеге аса отырып, оқушының оқу әрекетінің белсенді субъектісі болуына мүмкіндік береді. Оның өзі сабақты әртүрлі технологиялар бойынша жобалауды қажет етеді.

Ойындық технология мәнді өмір жағдаяттарын үлгілеу және оның шешуін іздестіруге құрылады. Ойынның ұйымдастырылу түрлері: іскерлік ойындар, рөлдік және оқиғалық ойындар, саяхаттық және білімдік ойындар.

Қазақ тілі сабағында әр түрлі ойын элементтерін пайдаланамын. Мысалы: "Синонимін табайық" ойыны.

Ойынды "Синоним" тақырыбын бекіту сабағында немесе сабақтың мақсатына қарай өткенді еске түсіре отырып өткізуге болады.

Ойынның мақсаты. Оқушылардың "Синоним" тақырыбынан меңгерген білімдерін тексеру, жылдам ой қорытуға баулу, сөздік қорын байыту.

Ойынға синонимдік қатар түзуге болатын мақсаттағы сөздерді интерактивті тақтаға еңгіземін.

Ойынның шарты. Оқушыларға бір уақыт аралығында синонимдік қатар тузу тапсырылады.

Ойын соңында синонимдік қатардан сөйлемдер құралады.

Қазақ тілі сабағында әр түрлі ойын элементтерін пайдаландым. Сөз құрамы тақырыбын жүргізгенде «Орамал тастау» қазақтың ұлттық ойынын ойнаттым.

Бұл ойынның шарты: Сыныптағы қатар бойынша 2 топқа бөлдім. 2 топ арасы он адымдай белгіленген. Екі сызықтың бойына қарама-қарсы қатарға тұрады. Ойын жүргізуші қолындағы орамалын 1-ші топтың өз жағындағы шеткі ойыншыға береді. Ол өзінің қарсыласының біреуіне тастайды да «қала» - деп дауыстайды, ол қағып алып «шық» - дейді немесе «ны», «ға», «ның» - дейді. Сонда «қалашық», «қаланы», «қалаға», «қаланың» тағы басқа сөздер шығады. Айтылған сөзге қосымша жалғау керек, мысалы: «ойын» - деп дауыстаса – «ойыншық», «ойынды», «ойындар» т.б. Орамалды қағып алған ойыншы түбір сөзге қосымша жалғап немесе уақытында тауып айтылмай қалса, онда ортаға шығып өнер көрсетеді.

«Мұғалім қай жерде қателесті?» ойынын жүргіземін. Бұл ойынның шарты: Мұғалім тақтаға бірнеше жұрнақ жазады, ал сендер жұрнақ болмай тұрған сөздерді табасыңдар.

Мысалы: Жұмысшы, жазғы, т.б.

Мұғалім енді тақтаға бірнеше жалғау жазады, ал сендер жалғау болмай тұрған сөзді табасыңдар.

Қазақ тілі сабағында бір буынды, екі буынды сөздерді оқу, буындарға бөлу тақырыбын ашу үшін «Сақина салу» қазақтың ұлттық ойынын жүргіздім. Мен бір оқушының алдына сақина қоямын да «май» - деп дауыстаймын. Сақинаны алған оқушы «мыл», «шам» - деп дауыстайды. Сонымен маймыл, майшам, майда сөздері шығады. Айтылған бір буынға, екінші буын жалғау керек, мысалы: мы-сық, ма-са, ал-ма, жү-зім.

«Кім тез?» ойынын жүргіздім. Интерактивті тақтада он екі суретті көрсеттім. Әр қатардан 4 оқушы сурет бойынша сөйлем ойлап айтты. Интерактивті тақтадағы суреттерді (қозы, аңшы, бор, нан, алма, бота, күн, қыз, сүргі, ай, тышқан) қатыстырып тез сөйлем ойлады. Қозы, аңшы, бор, нан т.б. сөздерден дыбыс құрамын, нан т.б. сөздерден дыбыс құрамын, буын санын айтты.

«Достасқан буындар». Қатар отырған оқушылар ауызша орындайды. Орындау тәртібі бойынша бірінші оқушы қа буынын айтса, екінші келесі буынын тауып сөз құрауы керек.

Ойын – оқу үрдісіндегі оқытудың әрі формасы, әрі әдісі ретінде дербес дидактикалық категория. Сонымен бірге ойынды мұғалім мен оқушылардың бірлескен оқу әрекетінің өзара байланысты технологиясы ретінде қолдануға болады.Сонымен қатар, қазақ тілі сабағында ойын формаларын еңгізу барысында интерактивті тақтаны қолданудың маңызы өте зор.

Қорыта келгенде, ойын – балалардың негізгі іс-әрекеттерінің бір түрі. Бала өмірі ойынға байланысты. Бала ойынсыз өсіп өркендей алмайды. Бұл – өмірдің заңдылығы. Сондықтан да қазақ тілі сабағында ойын элементтерін пайдаланудың оқушылардың ой белсенділігін арттырудағы маңызы зор.ӘДЕБИЕТТЕР


1. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан – 2030» Жолдау

2. Қазақстан Республикасының Білім Заңы

3. Жанпейісова М.М.. Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде // Алматы,2006, -4,5 бет

4. Қазақ ұлттық энциклопедиясы ,Алматы // -241б

5. Әрекеттегі RWCT философиясы мен әдістері. // Алматы,2005. -233 б.

6. Кәсіби даму мектебі // Алматы, Верена 2007,93-97 б.

7. Құдайбергенева К.С. Құзырлылық табиғаты – тұлғаның өздік дамуында. Алматы // 2006. -86б.

8. Құдайбергенева К.С. Инновациялық тәжірибе орталығы- педагогикалық технология көзі. Алматы // 2001. -75б.

9. Білімдегі жаңалықтар // 2007. №4 26-28 б.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
Баяндама "?АЗА? ТІЛІ САБА?ЫНДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ?ОЛДАНУ"

Автор: Жамиева Г?лзира А?зам?ызы

Дата: 31.03.2015

Номер свидетельства: 194991

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства