kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндама "Инновациялы? технологияларды? бастауыш мектептегі білім сапасын арттыруда?ы ма?ызы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

?аза? ж?ртшылы?ын тол?андыратын ?зекті м?селелерді? е? негізгісі – елімізді? болаша?ы. Елімізді? ?ркен жайып ке?ге сермеуі ?шін басты м?селе жас ?рпа?ты? білімді де т?рбиелі болып жетілуі екені белгілі.
            ХХІ ?асыр мектебін к?птеген ?иыншылы?тар?а ?арамай ?ркендету, оны? сапасын арттыру – бізді? басты міндеттеріміз.
Мектеп – келешек ел бас?арар, жер – суына иелік етер, ел – хал?ын г?лдентер, мерейін ?сіріп, м?ртебесін биіктетер жасампаз жандарды шы?дар киелі ?я. «Аулына ?арап, азаматын таны» дейді халы? даналы?ы. Жас ?рпа?ты? иманж?зді білімдар азамат болып ?с?і, е? алдымен, ата-анасы, одан со? білім алар алтын ?ясы ж?не ?орша?ан ортасына байланысты. Бастауыш саты-б?л о?ушы т?л?асы мен санасыны? ?ар?ынды дамитын ??нды, ?айталанбайтын кезе?і. Сонды?тан бастауыш мектеп-о?ушыны т?л?а етіп ?алыптастыруды? ал?аш?ы баспалда?ы.

Президентті? жолдауында: «?лтты? б?секеге ?абілеттілігі бірінші кезекте білім де?гейімен ай?ындалады» - деген байламы жеке адамны? ??ндылы?ын арттыру, оны дайындайтын ?стаз жауапкершілігіні? ?суі, тынымсыз е?бек, сапалы н?тиже деген ??ыммен егіз.

Т?уелсіз ел тірегі-білімді ?рпа?. ?азіргі мектеп жа?дайында?ы  білім беруді? ?лтты? моделіне ?ту о?ыту мен т?рбиелеуді? со??ы ?діс-т?сілдерін, жа?а инновациялы? педагогикалы? технологияны  игерген, психологиялы?-педагогикалы? диагностиканы ?абылдай алатын, педагогикалы? ж?мыста ?алыптас?ан б?рын?ы ескі с?рлеуден тез арада арылу?а ?абілетті ж?не на?ты т?жірибелік іс-?рекет ?стінде ?зіндік да??ыл жол салу?а икемді, шы?армашыл педагог-зерттеуші, ойшыл м??алім болуын ?ажет етеді.

Мемлекеттік білім стандарты де?гейіне о?ыту ?рдісін ?йымдастыру жа?а педагогикалы? технологияны ендіруді  міндеттейді. Сонды?тан о?у-т?рбие ?рдісіне жа?а инновациялы? ?діс-т?сілдерді енгізу о?ушыларды? білімге деген ?ызы?ушылы?ын,  талпынысын арттырып, ?з бетімен ізденуге, шы?армашылы? е?бек етуге жол салу.

?аза?стан Республикасыны? «Білім туралы» За?ында о?ыту формасын, ?дістерін, технологияларын та?дауда к?пн?с?алы? ?а?идасы бекітілген, білім мекемелеріні? педагогтарына ?зіне о?тайлы н?с?аны тиімділігіне ?арай пайдалану м??алімнен ?лкен шеберлікті талап етеді.

Бастауыш мектеп о?ушыны т?л?а етіп ?алыптастыруды? ал?аш?ы баспалда?ы.

Инновациялы? технологияларды? бастауыш мектептігі білім сапасын    арттыру:

•               ?р саба?та интерактивті ?дістерін ?олдану;

•               ?р о?ушыны? психологиялы? ерекшеліктерін ескеру;

•               Міндетті де?гейдегі білімді ?алыптастыра отырып, м?мкіндік де?гейлерін ашу;

•               Инновациялы? технологияларды сынау ар?ылы тиімділігін арттыру, мектеп жа?дайына бейімдеу;

Бастауыш сынып м??алімдері ?з саба?тарында о?ушыларды? тілін дамытуда, ?здік ж?мыс жасау, ?з да?дыларын ?алыптастыруда ?з ойларын еркін жеткізе алу?а баулуда.

Заман талабына сай технологияларды ?олдану ау?ымы, т?рлері ?згеріп отырады. Біра?, е? басты технологияларды тиімді, ж?йелі ?олдану керек.

Инновациялы? технологиялар:

•       Жобалау технологиясы;

•        Саралап даралап о?ыту;

•        Дамыта о?ыту технологиясы;

•        Модульдік о?ыту технологиясы;

•        Сын т?р?ысынан ойлауды дамыту;

•        Сатылай комплексті талдау;

•         Де?гейлеп о?ыту технологиясы;

Инновациялы? технология н?тижелері:

1.      Т?рлі ?дістерді пайдалану саба?ты? на?ты м?нін тере? ашу?а к?мектеседі.

2.       О?ушыларды? барлы?ын саба??а ?атыстыру?а м?мкіндік туды.

3.       Оларды?  ?р?айсыны? де?гейін аны?тай аласы?.

4.       О?ушыларды? к?бін ба?алау?а м?мкіндік аласы?.

5.         О?ушыларды ізденіске баулып, ?з бетімен ж?мыс істеуге ?йретеді.

6.         О?ушыларды? ?абілеттері, с?з саптау еркіндігі, ?йымшылды?ы, шы?армашылы? белсенділігі артады.

7.         Жеке т?л?алы? сипатын дамыту?а, шы?армашылы?ын шы?дауда, ?зіне деген  к?сіби сенімін ?алыптастырады.

Педагогикалы? технологияларды талдау барысында мына факторлар ескерілуі керек:

•      Алынып отыр?ан технология саба?ты? та?ырыбы мен мазм?нына сай болуы;

•       Тиімділігі, ж?йелілігі ж?не бас?а жа?тары.

ХХІ ?асырда барлы? елдер бірінші орын?а білім беру сапасын ?ояды. Оны? ?лшемі тек сауаттылы? де?гейімен (жазу, о?у, есептеу) ?лшенбейді, оны? критерийі - функционалды? сауаттылы?.

Б?л проблемаларды шешуде жа?а технологияларды? ат?аратын орны б?лек. Болаша?та ?ркениетті елдерді? жо?ары технологиясын ме?герту, д?ниеж?зілік білім ке?істігіне шы?у-б?гінгі к?нні? ма?саты. Білім берудегі инновациялар


Келер ?рпа??а ?о?ам талабына сай т?рбие мен білім беруде м??алімдерді? инновациялы? іс - ?рекетіні? ?ылыми – педагогикалы? негіздерін ме?геру ма?ызды м?селелерді? бірі.

?азіргі кезде мультимедиялы? ??ралдар жиі пайдаланылады. А?паратты? технологияларды? ішіндегі мультимедиялы? ??ралдарды? тиімді т?старын атап айтса?, олар:
            - о?ушыны? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын оятады;
            - этнопедагогикалы? т?рбие береді;
            -  танымды? ?абілетін арттырады;
            - о?ытушыны? уа?ытын ?немдейді;
            - о?улы?тан тыс ?осымша м?ліметтер береді;
        Мектепте сапалы о?у ба?ытын ай?ындайтын жолдарды? бірі – ?аза? тілін модульдік технология ар?ылы о?ыту екендігі теориалы? ж?не т?жірибиелік жа?ынан д?лелденуде. Модульдік технологияларды? ерекшелігі: тек білімді ме?герту емес, о?ушыны? танымды? ?абілетін ж?не танымды? процестерді жадыны? алуан т?рлерін есту, к?ру, ?имыл ойлауды, ынтаны ?абылдау ?абілетін дамытып, оны бекітіп, шы?армашылы? де?гейін арттыру. Саба?ты? ?ызы?ты, сапалы ?туі тікелей м??алімні? шеберлігіне байланысты болады. Осы орайда белгілі ?алым Ахмет Байт?рсын?лы «Шеберлікті? белгісі – т?рлі ?дісті болу,» - айтыл?ан с?здері ой?а оралады. Бір саба?ты? ?р кезе?дерін, т?рлі ?дістерін орнымен пайдалану ар?ылы к?п н?тижеге жетуге болады. О?ушы санасына білімді ж?йелі т?рде ме?геруіне ж?не ?абілет де?гейлерін дамыту?а ы?пал етеді.

 ?Р «Білім туралы» За?ында «Білім беру ж?йесіні? басты міндеті – ?лтты? ж?не азаматты? ??ндылы?тар, ?ылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды ?алыптастыру?а ж?не к?сіби шы?дау?а ба?ыттал?ан, білім алу ?шін ?ажетті жа?дайлар жасау, о?ытуды? жа?а технологияларын енгізу, білім беруді а?параттандыру, халы?аралы? ?аламды? коммуникациялы? желілерге шы?у»деп, білім беру ж?йесін одан ?рі дамыту міндеттері к?зделді. Б?л міндеттерді шешу ?шін м??алімні? к?нделікті ізденісі ар?ылы барлы? жа?алы?тар мен ?айта ??ру, ?згерістерге жол ашады.
Сонды?тан саба? барысын жа?аша ?йымдастыру ?ажет. О?ушыны? п?нге деген ?ызы?ушылы?ы мен ынтасын арттыру керек деп есептеймін.
?р саба??а дайынды? – м??алімні? ізденісіні? н?тижесі, саба?ты ы??айына ?арай т?рлендіре т?ссе, ?р саба?та жа?а ?діс-т?сілдерді ?олданса,
саба?ты? мазм?ны ашылады.
?з ісіні? шебері ?ана жо?ары жетістіктерге жетеді деп есептеймін.

Просмотр содержимого документа
«Баяндама "Инновациялы? технологияларды? бастауыш мектептегі білім сапасын арттыруда?ы ма?ызы" »

Инновациялық технологиялардың бастауыш мектептегі білім сапасын арттырудағы маңызы

Қазақ жұртшылығын толғандыратын өзекті мәселелердің ең негізгісі – еліміздің болашағы. Еліміздің өркен жайып кеңге сермеуі үшін басты мәселе жас ұрпақтың білімді де тәрбиелі болып жетілуі екені белгілі.
   ХХІ ғасыр мектебін көптеген қиыншылықтарға қарамай өркендету, оның сапасын арттыру – біздің басты міндеттеріміз.
Мектеп – келешек ел басқарар, жер – суына иелік етер, ел – халқын гүлдентер, мерейін өсіріп, мәртебесін биіктетер жасампаз жандарды шыңдар киелі ұя. «Аулына қарап, азаматын таны» дейді халық даналығы. Жас ұрпақтың иманжүзді білімдар азамат болып өсүі, ең алдымен, ата-анасы, одан соң білім алар алтын ұясы және қоршаған ортасына байланысты. Бастауыш саты-бұл оқушы тұлғасы мен санасының қарқынды дамитын құнды, қайталанбайтын кезеңі. Сондықтан бастауыш мектеп-оқушыны тұлға етіп қалыптастырудың алғашқы баспалдағы.

Президенттің жолдауында: «Ұлттың бәсекеге қабілеттілігі бірінші кезекте білім деңгейімен айқындалады» - деген байламы жеке адамның құндылығын арттыру, оны дайындайтын ұстаз жауапкершілігінің өсуі, тынымсыз еңбек, сапалы нәтиже деген ұғыммен егіз.

Тәуелсіз ел тірегі-білімді ұрпақ. Қазіргі мектеп жағдайындағы білім берудің ұлттық моделіне өту оқыту мен тәрбиелеудің соңғы әдіс-тәсілдерін, жаңа инновациялық педагогикалық технологияны игерген, психологиялық-педагогикалық диагностиканы қабылдай алатын, педагогикалық жұмыста қалыптасқан бұрынғы ескі сүрлеуден тез арада арылуға қабілетті және нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл жол салуға икемді, шығармашыл педагог-зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет етеді.

Мемлекеттік білім стандарты деңгейіне оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді. Сондықтан оқу-тәрбие үрдісіне жаңа инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу оқушылардың білімге деген қызығушылығын, талпынысын арттырып, өз бетімен ізденуге, шығармашылық еңбек етуге жол салу.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқыту формасын, әдістерін, технологияларын таңдауда көпнұсқалық қағидасы бекітілген, білім мекемелерінің педагогтарына өзіне оңтайлы нұсқаны тиімділігіне қарай пайдалану мұғалімнен үлкен шеберлікті талап етеді.

Бастауыш мектеп оқушыны тұлға етіп қалыптастырудың алғашқы баспалдағы.

Инновациялық технологиялардың бастауыш мектептігі білім сапасын арттыру:

• Әр сабақта интерактивті әдістерін қолдану;

• Әр оқушының психологиялық ерекшеліктерін ескеру;

• Міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып, мүмкіндік деңгейлерін ашу;

• Инновациялық технологияларды сынау арқылы тиімділігін арттыру, мектеп жағдайына бейімдеу;

Бастауыш сынып мұғалімдері өз сабақтарында оқушылардың тілін дамытуда, өздік жұмыс жасау, өз дағдыларын қалыптастыруда өз ойларын еркін жеткізе алуға баулуда.

Заман талабына сай технологияларды қолдану ауқымы, түрлері өзгеріп отырады. Бірақ, ең басты технологияларды тиімді, жүйелі қолдану керек.

Инновациялық технологиялар:

• Жобалау технологиясы;

• Саралап даралап оқыту;

• Дамыта оқыту технологиясы;

• Модульдік оқыту технологиясы;

• Сын тұрғысынан ойлауды дамыту;

• Сатылай комплексті талдау;

• Деңгейлеп оқыту технологиясы;

Инновациялық технология нәтижелері:

1. Түрлі әдістерді пайдалану сабақтың нақты мәнін терең ашуға көмектеседі.

2. Оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мүмкіндік туды.

3. Олардың әрқайсының деңгейін анықтай аласың.

4. Оқушылардың көбін бағалауға мүмкіндік аласың.

5. Оқушыларды ізденіске баулып, өз бетімен жұмыс істеуге үйретеді.

6. Оқушылардың қабілеттері, сөз саптау еркіндігі, ұйымшылдығы, шығармашылық белсенділігі артады.

7. Жеке тұлғалық сипатын дамытуға, шығармашылығын шыңдауда, өзіне деген кәсіби сенімін қалыптастырады.

Педагогикалық технологияларды талдау барысында мына факторлар ескерілуі керек:

• Алынып отырған технология сабақтың тақырыбы мен мазмұнына сай болуы;

• Тиімділігі, жүйелілігі және басқа жақтары.

ХХІ ғасырда барлық елдер бірінші орынға білім беру сапасын қояды. Оның өлшемі тек сауаттылық деңгейімен (жазу, оқу, есептеу) өлшенбейді, оның критерийі - функционалдық сауаттылық.

Бұл проблемаларды шешуде жаңа технологиялардың атқаратын орны бөлек. Болашақта өркениетті елдердің жоғары технологиясын меңгерту, дүниежүзілік білім кеңістігіне шығу-бүгінгі күннің мақсаты. Білім берудегі инновациялар


Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс - әрекетінің ғылыми – педагогикалық негіздерін меңгеру маңызды мәселелердің бірі.

Қазіргі кезде мультимедиялық құралдар жиі пайдаланылады. Ақпараттық технологиялардың ішіндегі мультимедиялық құралдардың тиімді тұстарын атап айтсақ, олар:
- оқушының пәнге деген қызығушылығын оятады;
- этнопедагогикалық тәрбие береді;
- танымдық қабілетін арттырады;
- оқытушының уақытын үнемдейді;
- оқулықтан тыс қосымша мәліметтер береді;
Мектепте сапалы оқу бағытын айқындайтын жолдардың бірі – қазақ тілін модульдік технология арқылы оқыту екендігі теориалық және тәжірибиелік жағынан дәлелденуде. Модульдік технологиялардың ерекшелігі: тек білімді меңгерту емес, оқушының танымдық қабілетін және танымдық процестерді жадының алуан түрлерін есту, көру, қимыл ойлауды, ынтаны қабылдау қабілетін дамытып, оны бекітіп, шығармашылық деңгейін арттыру. Сабақтың қызықты, сапалы өтуі тікелей мұғалімнің шеберлігіне байланысты болады. Осы орайда белгілі ғалым Ахмет Байтұрсынұлы «Шеберліктің белгісі – түрлі әдісті болу,» -- айтылған сөздері ойға оралады. Бір сабақтың әр кезеңдерін, түрлі әдістерін орнымен пайдалану арқылы көп нәтижеге жетуге болады. Оқушы санасына білімді жүйелі түрде меңгеруіне және қабілет деңгейлерін дамытуға ықпал етеді.

ҚР «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған , білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу»деп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері көзделді. Бұл міндеттерді шешу үшін мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге жол ашады.
Сондықтан сабақ барысын жаңаша ұйымдастыру қажет. Оқушының пәнге деген қызығушылығы мен ынтасын арттыру керек деп есептеймін.
Әр сабаққа дайындық – мұғалімнің ізденісінің нәтижесі, сабақты ыңғайына қарай түрлендіре түссе, әр сабақта жаңа әдіс-тәсілдерді қолданса,
сабақтың мазмұны ашылады.
Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді деп есептеймін.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 2 класс

Автор: Айты??лова Айнаг?л Шарзада?ызы

Дата: 30.03.2015

Номер свидетельства: 194206

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства