kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ата–аналар жиналысыны? д?ст?рлі емес т?рін ?ткізудегі интербелсенді ?діс – т?сілдерді пайдалану

Нажмите, чтобы узнать подробности

 Ата-аналар жиналысы

Ата–аналар жиналысыны? д?ст?рлі емес т?рін ?ткізудегі интербелсенді ?діс – т?сілдерді пайдалану

Ма?саты: Бала жан?ясы м?шелерін бір- бірін т?сіне білуге ж?не жа?сы ?асиеттерге т?рбиелеу.
Жиналысты? ма?саты:

1. Психолого-педагогикалы? білім бере отырып, ата-ананы? бала т?рбиесіндегі т?жірибесін арттыру

2. ?р отбасыны? бала т?рбиесіне белсене ?атысуыны? ма?ызын к?рсету.

3 Баланы? мейірімді,сыпайы ?деттерді бойына сі?іріп,?су жолдарын бірлесе ?арастыру

?ткізу т?рі: Д??гелек ?стел, пікір-талас

?діс-т?сілі: Тренинг жатты?улары, топты? ж?мыс ке?ес, шы?армашылы? тапсырма.

К?рнекіліктер: Ватман ?а?аз,?алам, ж?рекше, ?лестірмелі тапсырмалар, слайд, ?лгілі бала суреті, ?нтаспа, Видеофильмдер (о?ушыларды? «Ата –ана?а айтарым бар…» тілек- ?тініштері

Слайд Амандасып жат?ан адамдар

- Орта?а шы?ып ше?бер жасап т?рып бір-бірімізге амандасайы?.

«Ж?ректен ж?рекке»

(Ата-аналар ше?бер жасап,орта?а келіп т?рады. ?олдарында кішкене ж?рекшелері бар. Ж?рекшелерді бере отырып,жа?сы лебіздерін білдіреді)

-Осы тілектері?із ?абыл болсын десе?іздер,мына ж?рекшеге,я?ни балаларды? ж?регіне ?келіп ?ояйы?.

-Енді осы ?лкен ж?ректі,ж?рекшелерімен бірге мектепті? ж?регіні? ?стіне ?ояйы?.

-Б?рімізді? тілегіміз ?абысып,ж?ректен-ж?рекке жылы лебізіміз жетіп то?ысты. «Мейірімді ?детке балалы? ша?тан бастап т?рбиелеу» пікір таласымызды бастаймыз.

 1. ?ш топ?а б?ліну.

Сары ?а?аз?а жазыл?ан «?ке туралы жыр»,?ызыл ?а?аз?а жазыл?ан «Ана туралы жыр», к?к ?а?аз?а жазыл?ан «Балапаным» ?ндеріні? шума?тары жеке –жеке жазыл?ан ?лестірмелі тапсырмалар таратамын. ?р ата-ана ?зіне тиген ?ле? шума?ын ?ле?дете айта отырып,т?сіне орай топ?а сары т?с- «?КЕ», ?ызыл т?с- «АНА», к?к т?с- «БАЛА» тобына бірігіп отырады.

         Кіріспе с?з

          — ??рметті ата-аналар, ?она?тар! Б?гінгі «Сапалы білім, саналы т?рбие бастауы» атты жиналысына хош келіпсіздер!

           Хал?ымызды? сан ?асырдан бергі даналы?ына ??ла? асса?, «Адамны? ба?ыты — балада» деген екен. Кез келген адам ?зі ?мір бойы ?уып жете алмайтын ба?ыт деген ??дыретті с?зді? ?лшемі ?міріні? жал?асы ?рпа?ымен келетініне м?н бермеуі де м?мкін. Біреу ба?ытын байлы?тан тап?ысы келсе, екінші біреуі да?? пен ата?тан, мансап пен ?ызметтен іздестіреді. М?ны? б?рі т?сінген адам?а ?олды? кірі сия?ты н?рсе. Адам?а на?ыз ба?ытты — т?рбиелі ?рпа?ы ?ана сыйлай алады. «Адам ?рпа?ымен мы? жасайды» деген с?з тегін айтылмаса керек. Олай болса адам ?міріні? м?ні — ?з ?рпа?ы. Халы? даналы?ында: егер бір жылды? е?бекті? жемісін к?ргі? келсе – егін ек; егер к?п жылды? е?бекті? жемісін к?ргі? келсе – а?аш отыр?ыз; егер е?бегі?ні? жемісін м??гілік к?ргі? келсе, онда бала т?рбиесімен айналыс  деген екен.

Жерінде – бабасыны?,
Елінде – атасыны?,

К??ілінде - ?жесіні?,
?олында – анасыны?,
Жолында – а?асыны?,
Т?сінде – даласыны?,
Тап?ан ?з жарасымын,
Мен – ?аза? баласымын

 ІІ Танысу. «Миксер» т?сілі

??рметті ата-аналар! Жа?ыныра? танысу ?шін, біз сіздермен ойын ойнаймыз.

Ойын ережелері:  ?стелде: 1,2,3,4,5  цифрлары жазыл?ан ?иы?шалар жатады. Сіздер топ ??райсыздар. «1» цифры – отбасында 1 бала, «2» цифры – отбасында 2 бала т?рбиеленеді дегенді білдіреді. ?рбір топта?ы ата-ана ?зіні? атын ж?не баласыны? атын айтады.

   Ал, енді жа?а топ ??раймыз. Тек ?лдарды ?ана т?рбиелейтін ата-аналар – олар бір топ, тек ?ана ?ыздарды т?рбиелейтіндер – екінші топ, отбасында ?л да, ?ыз да бар болса – олар та?ы бір топ ??райды.

 • Сонымен, ??рметті ата- аналар,  сіздерді? тек ?ана ?ыздарды  немесе тек ?ана ?лдарды, ал бас?алары?ызды? ?л мен ?ызды т?рбиелегені?ізге ?арамастан, олар?а деген мейірбанды?ы?ыз бірдей шексіз.  Орнымыз?а отырайы?.

Тренингтер.

І Тынышты? с?ті:   (Баяу та?ырып?а сай ?уен ?осылып т?рады.)

«ОРМАН?А ОЙША СЕРУЕН»

К?зі?ізді ж?мып, тере? тыныс алы?ыз. ?азір біз орман?а серуенге шы?амыз. Орман?а ?арай ж?ре баста?ызды елестеті?із. Келе жат?анда абай болы?ыз, ж?ндіктерді басып кетпе?із. Бір минут то?тап айнала?а к?з салы?ыз. Таби?атты? ?семдігі мен бал?ынды?ын сезіні?із. Г?лдерді? біріне жа?ындап, е?кейіп, оны? н?зіктігі мен ж??алы?ына зейін салы?ыз. Оны иіске?із ж?не хош иісін ж?ты?ыз. Айналада?ы бар н?рсені ба?ылап, ары ?арай ж?ре бері?із. Г?лдер, г?лдер мен а?аштарды? иісі, ??старды? дауысы ж?не ж?ндіктерді? ызы?ы. Біз ?зімізді орманда ба?ытты ?рі ?ауіпсіз сезінеміз. Ала??ай?а шы?ып, осында бірнеше минут демалы?ыз. Т?біне барып отыр?ы?ыз келетін а?ашты та?да?ыз. А?аш?а жа?ында?ыз да оны ді?інен ??ша?та?ыз. Оны? ?уаттылы?ын сезіні?із, онда?ы ?мір ?уатын сезінуге ж?не ??ыну?а тырысы?ыз. Енді оны? ді?іне ар?а?ызды с?йеп отыры?ыз. К?зі?ізді ж?мы?ыз, тере? тыныс алы?ыз ж?не ?орша?ан айналаны? жым-жырт тынышты?ына  к??іл б?лі?із.

Бізге ?алайша же?іл ?рі тыныш ж?не ба?ытты сезіну ?андай. Таби?ат неткен ?ажап, оны ?алайша с?йетінімізді  ?адірлейтінімізді, бірде бір тірі ж?ндікке зиян тигізбес ?шін ?ам?орлы? жасауды т?сінеміз. Сізді? ?з а?ашы?ыз бар екенін ж?не кез келген уа?ытта  о?ан келе алатыны?ызды есте ?ста?ыз. Ал ?азір мектепке ?айту?а дайындалы?ыз. Орны?ыздан т?рып, айнала?а та?ы бір к?з ?ырын салы?ыз. Келген жолы?ызбен кері ?айты?ыз, жолы?ызда?ы ж?ндіктерді басып кетпе?із. Міне, мектепті? алдына да келдік. Айнала?ыз?а та?ы бір ?ара?ыз, таза ауаны тере? ж?ты?ыз, есікті ашып, ?з орны?ыз?а ?айтып келі?із. Осы жым-жыртты?, тынышты?, ?ана?ат сезімін ?зі?ізде са?та?ыз. К?зі?ізді ашып, к?лімсіре?із.

ІІ  Тынышты? с?ті: (баяу музыканы? ?німен ?ткізіледі.)
«Г?ЛДІ? ОЯНУЫ»

Тере? демалайы?! ??діретті жары? т?сіп т?р?анын елестетіп к?рі?іздер. Б?л ?айырымдылы?, ба?ыт, бейбітшілік ж?не ?уаныш жары?ы. ?андай тамаша!?ане, с?лулы?ты тамашалап к?рейік! Б?л та??ажайып жары? ж?регімізге тынышты?, ?айырымдылы?, с?йіспеншілік ?келсін. Ішкі д?ниеміз тап- таза, жап-жары? болып кетті. Міне, керемет! Ж?регімізде ?демі г?л ашылып келеді. ?андай ?демі! Т?рлі- т?сті жапыра?тар ??лпырып т?р. Б?л сізді? отбасы?ыз. Ал г?лді? ортасында?ы д??гелек б?л сізді? бала?ыз. Б?л ж?й г?л емес, с?йіспеншілік г?лі. К?зі?і?ізді ж?мып осы г?лді? елестеті?іздер. Ол ?лі кішкентай. К?н оны жылытып, ?суіне к?мектеседі.Г?лді? исін иіскейміз. Міне, бізде ?андай ?ажап г?л пайда болды.
Ал, енді осы с?тті ?а?аз бетіне т?сірейік.
 

ІІ. Жа?даяттар шешу. 
Ата- аналар жа?даятты о?ып, ?з ойларын айтады.
І топ?а: Кез келген ата-ана  баласыны? жа?сы  ба?а ал?анын ?алайды. Баласына шарт та ?ойып жатады.   Осы то?санда барлы? п?ннен «5»- ке шы?са? планшет ?перемін т.с.с.  Т?мен ба?а алып жатса  жазалайтындар да болады.  ?рине жа?сы ба?а баланы?  о?у?а ?ызы?ушылы?ын ынталандыратынын да жо??а шы?ара алмаймыз.  Бала керек пе, ба?а керек пе?  Сізді? бала?ыз осы то?санда ?здіктер ?атарынан т?сіп ?алды.  Сіз ?алай ?абылдар  еді?із?
ІІ топ?а: Баламен с?йлесе білу де ?лкен ?нер. 4- 6 жаста?ы бала к?ніне к?птеген с?ра? ?оятын к?рінеді. Сізді? бала?ыз осындай сауалдарды к?п ?ойса, жауап беруге тырысасыз ба, жо? ?лде елеусіз ?алдырасыз ба?
ІІІ топ?а: Кейбір ата- аналарды? баласыны? ?рбір істеген іс – ?рекетіне к??ілі толмай: «Сен сала алмайсы?, сен істей алмайсы?, сені? ?олы?нан келмейді»,- деп айтып жататынын бай?аймыз.  Баласын бас?а балалармен салыстырып та жатады. Бала іс- ?рекетіне теріс ба?а беруге ?алай ?арайсыз?

Ата-аналармен ж?ргізілетін ж?мыс т?рлері:

 • Ата-аналар жиналысы
 • Ашы? саба?тар
 • Ашы? т?рбие са?аттары
 • «Кеш жары?» д?птерімен ж?мыс
 • Ж?рме?ке. Республикалы? ?ам?орлы? Акциясы
 • ?ар ?алашы?ы.  Мектеп ауласына ?ардан м?сін жасау
 • Ата –аналар?а арнал?ан   отырыстар, семинарлар, о?улар т.б.
 1. Рефлексия

?. «Тілек шамы». (?орытындылау)
Ма?саты: тренинг туралы пікірлерін орта?а салу.
«Міне, ?оштасатын да с?т жетті. Біз сіздермен жан?яда?ы ата-ана мен балалар арасында?ы ?арым-?атынасты? т?рлі жа?тарын тану?а, жан-жа?ты тал?ылау?а тырысты?. Отбасы, ?ш?ан ?я – жылылы?ты?, жылулы?ты? мекені. «Отбасы» атауыны? м?ніне тере? ??ілер болса?, отты? да ?лкен ма?ызы бар екенін сеземіз. Сонды?тан отты? басы, оша?ымызды? т?тіні т?зу болуы ?шін «Тілек шамы» жатты?уын бір-бірімізге тілек айта отырып ж?ргізейік.

Ата-аналар алтын уа?ыттары?ызды б?ліп келгендері?ізге к?п рахметімізді айта отырып, отбасылары?ыз?а ба?ыт н?ры шашыла берсін дегім келеді. Сау болы?ыздар!

?орытынды

Жиналысты мына ?ле? шума?ымен ая?та?ым келеді.

?кем,анам ?лкенді сыйла деген,

Сол с?з ма?ан ізгілік,??й?ан ерен.

?лкендерден ауыс?ан,кішілікті,

?лкендерді? ?зіне сый?а берем.

Ата-аналар?а арнал?ан жадынама

 • ?анша жас?а келгенінен т?уелсіз, тіпті к?ні бойына ?атты шаршаса?ыздар да баламен  ??гімелесі?іздер.
 • Есте са?та?ыздар: ?зі?ізді аяй отырып,  сіз сенім ??ру?а  арнал?ан  ?ымбат уа?ытты же?іл жо?алтасыз.
 • Бала?ызды  к?ніне кем дегенде 4 рет ??ша?тап, ?з махаббаты?ызды білдірі?із.
 • Бала ?ай жаста болмасын, ол оны с?йетіндігін естуді, еркелетуді ?алайды.
 • ?ымбат ба?алы заттар махаббат туралы жылы с?зді алмастыра алмайды.
 • Бала?а сені?іздер. Сенім- б?л ?з ?рекетіне оларды? жауаптылы?ы, оны сіздерді? к?мектері?ізбен  ашы? талдау біліктілігі.
 • ?з бала?ызды ешкіммен салыстырма?ыз!
 • Андаусызда сана?а нашар хабар жетсе, ол с?йікті емес болып ?абылданады.Балалар сіздерді? армандары?ыз бола алмайды.
 • ?з беделдері?ізді ?олда?ыздар. Анасы мен ?кесі бала ?шін о?ан ?лем есігін ашатындар болып келеді.

Просмотр содержимого документа
«Ата–аналар жиналысыны? д?ст?рлі емес т?рін ?ткізудегі интербелсенді ?діс – т?сілдерді пайдалану»

Ата-аналар жиналысы

Ата–аналар жиналысының дәстүрлі емес түрін өткізудегі интербелсенді әдіс – тәсілдерді пайдалану

Мақсаты: Бала жанұясы мүшелерін бір- бірін түсіне білуге және жақсы қасиеттерге тәрбиелеу.
Жиналыстың мақсаты:

1. Психолого-педагогикалық білім бере отырып, ата-ананың бала тәрбиесіндегі тәжірибесін арттыру

2. Әр отбасының бала тәрбиесіне белсене қатысуының маңызын көрсету.

3 Баланың мейірімді,сыпайы әдеттерді бойына сіңіріп,өсу жолдарын бірлесе қарастыру

Өткізу түрі: Дөңгелек үстел, пікір-талас

Әдіс-тәсілі: Тренинг жаттығулары, топтық жұмыс кеңес, шығармашылық тапсырма.

Көрнекіліктер: Ватман қағаз,қалам, жүрекше, үлестірмелі тапсырмалар, слайд, үлгілі бала суреті, үнтаспа, Видеофильмдер (оқушылардың «Ата –анаға айтарым бар…» тілек- өтініштері

Слайд Амандасып жатқан адамдар

- Ортаға шығып шеңбер жасап тұрып бір-бірімізге амандасайық.

«Жүректен жүрекке»

(Ата-аналар шеңбер жасап,ортаға келіп тұрады. Қолдарында кішкене жүрекшелері бар. Жүрекшелерді бере отырып,жақсы лебіздерін білдіреді)

-Осы тілектеріңіз қабыл болсын десеңіздер,мына жүрекшеге,яғни балалардың жүрегіне әкеліп қояйық.

-Енді осы үлкен жүректі ,жүрекшелерімен бірге мектептің жүрегінің үстіне қояйық.

-Бәріміздің тілегіміз қабысып,жүректен-жүрекке жылы лебізіміз жетіп тоғысты. «Мейірімді әдетке балалық шақтан бастап тәрбиелеу» пікір таласымызды бастаймыз.

 1. Үш топқа бөліну.

Сары қағазға жазылған «Әке туралы жыр»,қызыл қағазға жазылған «Ана туралы жыр», көк қағазға жазылған «Балапаным» әндерінің шумақтары жеке –жеке жазылған үлестірмелі тапсырмалар таратамын. Әр ата-ана өзіне тиген өлең шумағын өлеңдете айта отырып,түсіне орай топқа сары түс- «ӘКЕ», қызыл түс- «АНА», көк түс- «БАЛА» тобына бірігіп отырады.Кіріспе сөз

 — Құрметті ата-аналар, қонақтар! Бүгінгі «Сапалы білім, саналы тәрбие бастауы» атты жиналысына хош келіпсіздер!

Халқымыздың сан ғасырдан бергі даналығына құлақ ассақ, «Адамның бақыты — балада» деген екен. Кез келген адам өзі өмір бойы қуып жете алмайтын бақыт деген құдыретті сөздің өлшемі өмірінің жалғасы ұрпағымен келетініне мән бермеуі де мүмкін. Біреу бақытын байлықтан тапқысы келсе, екінші біреуі даңқ пен атақтан, мансап пен қызметтен іздестіреді. Мұның бәрі түсінген адамға қолдың кірі сияқты нәрсе. Адамға нағыз бақытты — тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай алады. «Адам ұрпағымен мың жасайды» деген сөз тегін айтылмаса керек. Олай болса адам өмірінің мәні — өз ұрпағы. Халық даналығында: егер бір жылдық еңбектің жемісін көргің келсе – егін ек; егер көп жылдық еңбектің жемісін көргің келсе – ағаш отырғыз; егер еңбегіңнің жемісін мәңгілік көргің келсе , онда бала тәрбиесімен айналыс деген екен.

Жерінде – бабасының,
Елінде – атасының,

Көңілінде - әжесінің,
Қолында – анасының,
Жолында – ағасының,
Төсінде – даласының,
Тапқан өз жарасымын,
Мен – қазақ баласымын

ІІ Танысу. «Миксер» тәсілі

Құрметті ата-аналар! Жақынырақ танысу үшін , біз сіздермен ойын ойнаймыз.

Ойын ережелері: Үстелде: 1,2,3,4,5 цифрлары жазылған қиықшалар жатады. Сіздер топ құрайсыздар. «1» цифры – отбасында 1 бала, «2» цифры – отбасында 2 бала тәрбиеленеді дегенді білдіреді. Әрбір топтағы ата-ана өзінің атын және баласының атын айтады.

Ал, енді жаңа топ құраймыз. Тек ұлдарды ғана тәрбиелейтін ата-аналар – олар бір топ, тек қана қыздарды тәрбиелейтіндер – екінші топ, отбасында ұл да, қыз да бар болса – олар тағы бір топ құрайды.

 • Сонымен, құрметті ата- аналар , сіздердің тек қана қыздарды немесе тек қана ұлдарды , ал басқаларыңыздың ұл мен қызды тәрбиелегеніңізге қарамастан, оларға деген мейірбандығыңыз бірдей шексіз. Орнымызға отырайық.Тренингтер .

І Тыныштық сәті: (Баяу тақырыпқа сай әуен қосылып тұрады.)

«ОРМАНҒА ОЙША СЕРУЕН»

Көзіңізді жұмып, терең тыныс алыңыз. Қазір біз орманға серуенге шығамыз. Орманға қарай жүре бастаңызды елестетіңіз. Келе жатқанда абай болыңыз, жәндіктерді басып кетпеңіз. Бір минут тоқтап айналаға көз салыңыз. Табиғаттың әсемдігі мен балғындығын сезініңіз. Гүлдердің біріне жақындап, еңкейіп, оның нәзіктігі мен жұқалығына зейін салыңыз. Оны иіскеңіз және хош иісін жұтыңыз. Айналадағы бар нәрсені бақылап, ары қарай жүре беріңіз. Гүлдер, гүлдер мен ағаштардың иісі, құстардың дауысы және жәндіктердің ызыңы. Біз өзімізді орманда бақытты әрі қауіпсіз сезінеміз. Алаңқайға шығып, осында бірнеше минут демалыңыз. Түбіне барып отырғыңыз келетін ағашты таңдаңыз. Ағашқа жақындаңыз да оны діңінен құшақтаңыз. Оның қуаттылығын сезініңіз, ондағы өмір қуатын сезінуге және ұғынуға тырысыңыз. Енді оның діңіне арқаңызды сүйеп отырыңыз. Көзіңізді жұмыңыз, терең тыныс алыңыз және қоршаған айналаның жым-жырт тыныштығына  көңіл бөліңіз.

Бізге қалайша жеңіл әрі тыныш және бақытты сезіну қандай. Табиғат неткен ғажап, оны қалайша сүйетінімізді қадірлейтінімізді, бірде бір тірі жәндікке зиян тигізбес үшін қамқорлық жасауды түсінеміз. Сіздің өз ағашыңыз бар екенін және кез келген уақытта  оған келе алатыныңызды есте ұстаңыз. Ал қазір мектепке қайтуға дайындалыңыз. Орныңыздан тұрып, айналаға тағы бір көз қырын салыңыз. Келген жолыңызбен кері қайтыңыз, жолыңыздағы жәндіктерді басып кетпеңіз. Міне, мектептің алдына да келдік. Айналаңызға тағы бір қараңыз, таза ауаны терең жұтыңыз, есікті ашып, өз орныңызға қайтып келіңіз. Осы жым-жырттық, тыныштық, қанағат сезімін өзіңізде сақтаңыз. Көзіңізді ашып, күлімсіреңіз.

ІІ Тыныштық сәті: (баяу музыканың үнімен өткізіледі.)
«ГҮЛДІҢ ОЯНУЫ»

Терең демалайық! Құдіретті жарық түсіп тұрғанын елестетіп көріңіздер. Бұл қайырымдылық, бақыт, бейбітшілік және қуаныш жарығы. Қандай тамаша!Қане, сұлулықты тамашалап көрейік! Бұл таңғажайып жарық жүрегімізге тыныштық, қайырымдылық, сүйіспеншілік әкелсін. Ішкі дүниеміз тап- таза, жап-жарық болып кетті. Міне, керемет! Жүрегімізде әдемі гүл ашылып келеді. Қандай әдемі! Түрлі- түсті жапырақтар құлпырып тұр. Бұл сіздің отбасыңыз. Ал гүлдің ортасындағы дөңгелек бұл сіздің балаңыз. Бұл жәй гүл емес, сүйіспеншілік гүлі. Көзіңіңізді жұмып осы гүлдің елестетіңіздер. Ол әлі кішкентай. Күн оны жылытып, өсуіне көмектеседі.Гүлдің исін иіскейміз. Міне, бізде қандай ғажап гүл пайда болды.
Ал, енді осы сәтті қағаз бетіне түсірейік.


ІІ. Жағдаяттар шешу . 
Ата- аналар жағдаятты оқып, өз ойларын айтады.
І топқа: Кез келген ата-ана баласының жақсы баға алғанын қалайды. Баласына шарт та қойып жатады . Осы тоқсанда барлық пәннен «5»- ке шықсаң планшет әперемін т.с.с. Төмен баға алып жатса жазалайтындар да болады. Әрине жақсы баға баланың оқуға қызығушылығын ынталандыратынын да жоққа шығара алмаймыз. Бала керек пе , баға керек пе? Сіздің балаңыз осы тоқсанда үздіктер қатарынан түсіп қалды. Сіз қалай қабылдар едіңіз?
ІІ топқа: Баламен сөйлесе білу де үлкен өнер. 4- 6 жастағы бала күніне көптеген сұрақ қоятын көрінеді. Сіздің балаңыз осындай сауалдарды көп қойса, жауап беруге тырысасыз ба, жоқ әлде елеусіз қалдырасыз ба?
ІІІ топқа: Кейбір ата- аналардың баласының әрбір істеген іс – әрекетіне көңілі толмай: «Сен сала алмайсың, сен істей алмайсың, сенің қолыңнан келмейді»,- деп айтып жататынын байқаймыз. Баласын басқа балалармен салыстырып та жатады. Бала іс- әрекетіне теріс баға беруге қалай қарайсыз?Ата-аналармен жүргізілетін жұмыс түрлері:

 • Ата-аналар жиналысы

 • Ашық сабақтар

 • Ашық тәрбие сағаттары

 • «Кеш жарық» дәптерімен жұмыс

 • Жәрмеңке . Республикалық қамқорлық Акциясы

 • Қар қалашығы. Мектеп ауласына қардан мүсін жасау

 • Ата –аналарға арналған отырыстар, семинарлар, оқулар т.б. 1. Рефлексия

Ү. «Тілек шамы». (Қорытындылау)
Мақсаты: тренинг туралы пікірлерін ортаға салу.
«Міне, қоштасатын да сәт жетті. Біз сіздермен жанұядағы ата-ана мен балалар арасындағы қарым-қатынастың түрлі жақтарын тануға, жан-жақты талқылауға тырыстық. Отбасы, ұшқан ұя – жылылықтың, жылулықтың мекені. «Отбасы» атауының мәніне терең үңілер болсақ, оттың да үлкен маңызы бар екенін сеземіз. Сондықтан оттың басы, ошағымыздың түтіні түзу болуы үшін «Тілек шамы» жаттығуын бір-бірімізге тілек айта отырып жүргізейік.

Ата-аналар алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахметімізді айта отырып, отбасыларыңызға бақыт нұры шашыла берсін дегім келеді. Сау болыңыздар!

Қорытынды

Жиналысты мына өлең шумағымен аяқтағым келеді.

Әкем,анам үлкенді сыйла деген,

Сол сөз маған ізгілік,құйған ерен.

Үлкендерден ауысқан,кішілікті,

Үлкендердің өзіне сыйға берем.Ата-аналарға арналған жадынама

 • Қанша жасқа келгенінен тәуелсіз, тіпті күні бойына қатты шаршасаңыздар да баламен әңгімелесіңіздер.

 • Есте сақтаңыздар: өзіңізді аяй отырып, сіз сенім құруға арналған қымбат уақытты жеңіл жоғалтасыз.

 • Балаңызды күніне кем дегенде 4 рет құшақтап , өз махаббатыңызды білдіріңіз.

 • Бала қай жаста болмасын , ол оны сүйетіндігін естуді, еркелетуді қалайды.

 • Қымбат бағалы заттар махаббат туралы жылы сөзді алмастыра алмайды.

 • Балаға сеніңіздер. Сенім- бұл өз әрекетіне олардың жауаптылығы , оны сіздердің көмектеріңізбен ашық талдау біліктілігі.

 • Өз балаңызды ешкіммен салыстырмаңыз!!!

 • Андаусызда санаға нашар хабар жетсе, ол сүйікті емес болып қабылданады.Балалар сіздердің армандарыңыз бола алмайды.

 • Өз беделдеріңізді қолдаңыздар. Анасы мен әкесі бала үшін оған әлем есігін ашатындар болып келеді.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 3 класс

Автор: Болат?ызы Жадыра

Дата: 02.02.2016

Номер свидетельства: 286879

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства