kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

2015 жыл – ?аза? хал?ыны? Ассамблеясыны? жылы!

Нажмите, чтобы узнать подробности

Иманкулова Гульмира Жанатовна

Тараз ?аласы

?.Жолдасбеков атында?ы №50 орта мектебіні?

бастауыш сынып м??алімі

 

2015 жыл – ?аза? хал?ыны? Ассамблеясыны? жылы

 

              Бейбітшілік пен бірлікті? ма?ызын ??ын?ан Елбасы Н?рс?лтан Назарбаев 1992 жылы ?аза?стан хал?ы Ассамблеясын ??ру туралы идеясын жариялап, ?аза?стан хал?ы Ассамблеясын 1995 жылды? 1 наурызында ??рды.

Содан бері аттай 20 жыл ?тіпті. Елбасыны? сол жылдары жаса?ан ?адамы ?з жемісін беріп, ж?ртшылы?ты жетістікке бастады, е? бастысы - Ассамблея татулы? пен тынышты?ты? тірегіне айналды. Осындай киелі ??былысты ны?айта т?су ма?сатында биыл?ы 2015 жыл - ?аза?стан хал?ы Ассамблеясыны? жылы деп жариялан?ан болатын. Сонды?тан да, табалдыры?тан атта?аннан бастап ?ой жылында елді? т?кпір-т?кпірінде осынау мерейтой?а арнал?ан шаралар бастау алса, б?гін ресми т?рде ?аза?стан хал?ы Ассамблеясыны? жылы ашылып отыр.  

Осындай айтулы шара?а орай ?з ??тты?тауын жолда?ан Елбасы Н?рс?лтан Назарбаев «Ассамблея Жылы - барша ?аза?станды?тарды? орта? мерекесі, барлы? 17 млн ?аза?станды?ты? iсi» екенін ал?а тартады. «Ассамблея Жылы бiздi? орасан на?ты iстер мен жа?а жетiстiктердi? жылы болады. Ассамблея жылы Конституциямызды? 20 жылды?ы, ?аза? ханды?ыны? 550 жылды?ы, ?лы Же?iстi? 70 жылды?ы секiлдi ма?ызды о?и?алар?а бай. Биыл?ы жыл тарихи та?дыры орта? халы? бiрлiгiнi? жар?ын к?рiнiсiне айналуы тиіс. ?аза?стан - бiр ел, бiр халы?, бiр болаша?. Сонды?тан Ассамблея Жылыны? басты идеясы - «Менi? елiм - м??гiлiк ел!», - дейді Мемлекет басшысы Н. Назарбаев ?з ??тты?тауында.

Шынды?ында, ?аза?стан хал?ы Ассамблеясы Конституцияны? 20 жылды?ы, ?аза? ханды?ыны? 550 жылды?ы, ?лы Же?iстi? 70 жылды?ы секілді мемлекеттік ма?ызды мерейтойлар ?атарында аталып т?р. ?атарында аталып ?ана т?р?ан жо?, т?тастай бір жылды осынау бірегей институт?а арна?алы отырмыз. Ендеше, б?ндай орган?а  осыншама мемлекеттік м?н беретін оны? ерекшелігі нешік? М?селені осы т?р?ысынан алса? та Ассамблеяны? ?о?амда?ы орныны? ма?ыздылы?ын мейлінше т?сінер едік. ?йткені, Ассамблеяны? басты ?раны - Ел бірлігі! Ал бірлік болмайтын жерде береке де, тірлік те  болмайтыны бесенеден белгілі, б?л жайында бабалардан ?ал?ан даналы? ой, асыл с?здер де жеткілікті. «Ба? ?айда барасы?? Бірлігі жарас?ан елге барамын!» демеп пе еді сондай даналы?ты? бірі. Т?птеп келгенде, Т?уелсіздік жылдарынан беріге ?арай жеткен ?рбір жетістікті?, ас?ан ?рбір асуды? ?зегінде - елдегі тынышты? пен т?ра?тылы?, бейбітшілік пен бірлік жат?аны да а?и?ат.

Б?л жайында Елбасы Н. Назарбаевты? осыдан 20 жыл б?рын?ы: «Бірлік аспаннан ?зі келіп т?спейді, тек ?ар?ынды ж?мыс ар?ылы ?ана келеді. Мен ке?-байта? жерімізде татулы? пен тынышты? бол?анын тілеймін. М?ны?, е? алдымен, миллионда?ан ?аза?станды? отбасына керек екенін еске аламын. Мен ?ай?ыдан шашы а?ар?ан аналарды? балаларын жо?тама?анын, с?билерді? м?гедек болмауын, ?арт адамдарды? к?йреген ?й­леріні? алдында ?асірет шегіп, жылама?анын ?а­лай­­мын» деп м?лімдеуі институтты? шын м?ніндегі миссиясын ашып к?рсетсе керек. 

Ал ?аза?стан хал?ы Ассамблеясы б?л миссиясын лайы?ты де?гейде ат?арып та келеді. Оны? бірден бір ай?а?ы осындай ?аза?станды? ?лгідегі институтты? керектігін ?лемні? к?птеген елдерінде мойындалуында болып отыр. На?тыласа?, Назарбаев ай?ында?ан ?о?амды? келісімні? ?аза?­станды? ?лгісін зерттеу ?шін ?аза?стан хал?ы Ассамблеясына ?лемні? 15 мемлекетінен, атап айт?анда, Болгария, ?лы­британия, Германия, Франция, Испания, Италия, ?ытай, Малайзия, А?Ш, Ресей, Т?ркия, Украина ж?не Армения елдерінен шетелдік сарапшылар мен ?алымдар, дипломаттар, журналистер мен ?кіметтік емес ?йым ?кілдері 60-тан астам ?тініш білдіріпті. Т?рлі де?гейдегі кездесулер барысында елімізге келген м?ртебелі меймандар ?аза?станды? ?лгіні мойындап ?ана ?оймай, толеранттылы?ты? е? та?даулы ?лгісі ретінде зерттеп, зерделеуге ж?не оны ?з елдерінде ?олданыс?а енгізуге ынталы екендерін де айтып жатады.

Б?дан б?лек, осы жылдар ішінде ?аза?стан хал?ы Ассамблеясы азаматты? ?о?амны? барынша дамы?ан бір саласына айналды. Институт еліміздегі ?о?амды? бірлестіктер мен мемлекетті? ?зара ?рекеттестігіне ?ажетті басты с?хбат ала?ы т?р?ысынан да танылып келеді. М?селен, ?ХА Т?ра?асыны? бірінші орынбасары Ералы То?жанны? айтуынша, б?гінгі та?да ?аза?станда 820 этном?дени бірлестік ж?­мыс істесе, Ассамблея мен этном?дени бірлестіктерді? активі 67 мы?нан астам адамды ?амтиды. «Елбасыны? тапсырмасы бойынша айма?ты? ?кімдіктерді? жанынан а?ылдасты?-ке?ес­тік орган ретінде ??рыл?ан ?о?амды? келі­сім ке?естері Ассамблеяны? Елбасы ай?ын­дап берген жалпыхалы?ты? институт м?рте­бе­сін айшы?тай т?седі. Себебі, ауыл, аудандар­да?ы ?рт?рлі ?йымдарды? басын бір арна?а то?ыстыратын, ?о?амда туындайтын негізгі сауал­дарды? барлы?ымен айналысатын осы ке?естер. Б?гінде елімізді? барлы? айма?тарында т?рлі де?гейдегі 1035 ?о?амды? келісім ке?есі табысты ж?мыс істеуде. Ассамблеяны? жанынан ??рыл?ан От­басында толерантты? т?рбие беру ж?ніндегі Аналар ке?есі елімізді? е? басты ??ндылы?тары - татулы? пен т?ра?тылы?ты ?рпа? жадына сі?іру­ді? тиімді тетігі ретінде ?з ж?мысын бастады», - дейді Ералы То?жан.

Сонымен ?атар, Ассамблея «М??гілік Ел» мен Ел бірлігі саясатын насихаттау т?р?ысынан да ерекшеленіп отыр. Мысалы, ?о?амды? келісім мен бейбітшілікті насихаттауды? ?уатты ??ралы ретінде Ассамблея ?олдауымен ?лемні? 47 мемлекетіне таралатын «Досты? - Дружба» журналын, 4 телеарнада т?ра?ты т?рде шы?атын 5 телеба?дарлама мен 8 радио ба?дарламаны, 9 республикалы? басылым­да?ы 22 т?ра?ты айдарды, ?аза?станда?ы т?рлі этностарды? тілінде жары? к?ретін 37 мерзімді баспас?зді санап шы?са? та болады. Б?дан б?лек, Ассамблея ?ызметін халы??а тарату?а 100-ден астам республикалы? басылым мен электронды а?парат ??ралы ж?мылдырылыпты. Ассамблея жанынан ??рыл?ан этносаралы? ?аты­настар м?селелері ж?ніндегі журналистер мен сарапшылар клубы да орта? іске ?з ?лестерін ?осып келеді екен.

Бір с?збен айт?анда, сонау жылдары Елбасы Н. Назарбаевты? бастамасымен ??рыл?ан ?аза?стан хал?ы Ассамблеясы ?зіні? ?мірше?дігін танытып ?ана ?ой?ан жо?, ?азіргі та?да одан ?рі ?рлеу ?стінде. Ендеше елімізді? т?ра?тылы?ы мен татулы?ына, бейбітшілігі мен бірлігіне ?ызмет ететін Ассамблея сия?ты айры?ша институт?а бір жылымызды арнау ??птарлы? ?ана емес, ?уанарлы? та іс. Тіпті б?л жыл д?л осы т?р?ыдан ал?анда тарихи жыл?а айналуы да ?бден к?дік. ?йткені, ?анша дегенмен табысты?, т?тасты?ты? кілті - бірлікте. Сонды?тан да, Ассамблея жылыны? - Ел бірлігі жылы ретінде есте ?алатындай ?ткізуге ж?мыла алса? игі. 

Просмотр содержимого документа
«2015 жыл – ?аза? хал?ыны? Ассамблеясыны? жылы! »

Иманкулова Гульмира Жанатовна

Тараз қаласы

Ө.Жолдасбеков атындағы №50 орта мектебінің

бастауыш сынып мұғалімі


2015 жыл – Қазақ халқының Ассамблеясының жылыБейбітшілік пен бірліктің маңызын ұғынған Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 1992 жылы Қазақстан халқы Ассамблеясын құру туралы идеясын жариялап, Қазақстан халқы Ассамблеясын 1995 жылдың 1 наурызында құрды.

Содан бері аттай 20 жыл өтіпті. Елбасының сол жылдары жасаған қадамы өз жемісін беріп, жұртшылықты жетістікке бастады, ең бастысы - Ассамблея татулық пен тыныштықтың тірегіне айналды. Осындай киелі құбылысты нығайта түсу мақсатында биылғы 2015 жыл - Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы деп жарияланған болатын. Сондықтан да, табалдырықтан аттағаннан бастап Қой жылында елдің түкпір-түкпірінде осынау мерейтойға арналған шаралар бастау алса, бүгін ресми түрде Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы ашылып отыр.  

Осындай айтулы шараға орай өз құттықтауын жолдаған Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Ассамблея Жылы - барша қазақстандықтардың ортақ мерекесі, барлық 17 млн қазақстандықтың iсi» екенін алға тартады. «Ассамблея Жылы бiздiң орасан нақты iстер мен жаңа жетiстiктердiң жылы болады. Ассамблея жылы Конституциямыздың 20 жылдығы, Қазақ хандығының 550 жылдығы, Ұлы Жеңiстiң 70 жылдығы секiлдi маңызды оқиғаларға бай. Биылғы жыл тарихи тағдыры ортақ халық бiрлiгiнiң жарқын көрiнiсiне айналуы тиіс. Қазақстан - бiр ел, бiр халық, бiр болашақ. Сондықтан Ассамблея Жылының басты идеясы - «Менiң елiм - мәңгiлiк ел!», - дейді Мемлекет басшысы Н. Назарбаев өз құттықтауында.

Шындығында, Қазақстан халқы Ассамблеясы Конституцияның 20 жылдығы, Қазақ хандығының 550 жылдығы, Ұлы Жеңiстiң 70 жылдығы секілді мемлекеттік маңызды мерейтойлар қатарында аталып тұр. Қатарында аталып қана тұрған жоқ, тұтастай бір жылды осынау бірегей институтқа арнағалы отырмыз. Ендеше, бұндай органға  осыншама мемлекеттік мән беретін оның ерекшелігі нешік? Мәселені осы тұрғысынан алсақ та Ассамблеяның қоғамдағы орнының маңыздылығын мейлінше түсінер едік. Өйткені, Ассамблеяның басты ұраны - Ел бірлігі! Ал бірлік болмайтын жерде береке де, тірлік те  болмайтыны бесенеден белгілі, бұл жайында бабалардан қалған даналық ой, асыл сөздер де жеткілікті. «Бақ қайда барасың? Бірлігі жарасқан елге барамын!» демеп пе еді сондай даналықтың бірі. Түптеп келгенде, Тәуелсіздік жылдарынан беріге қарай жеткен әрбір жетістіктің, асқан әрбір асудың өзегінде - елдегі тыныштық пен тұрақтылық, бейбітшілік пен бірлік жатқаны да ақиқат.

Бұл жайында Елбасы Н. Назарбаевтың осыдан 20 жыл бұрынғы: «Бірлік аспаннан өзі келіп түспейді, тек қарқынды жұмыс арқылы ғана келеді. Мен кең-байтақ жерімізде татулық пен тыныштық болғанын тілеймін. Мұның, ең алдымен, миллиондаған қазақстандық отбасына керек екенін еске аламын. Мен қайғыдан шашы ағарған аналардың балаларын жоқтамағанын, сәбилердің мүгедек болмауын, қарт адамдардың күйреген үй­лерінің алдында қасірет шегіп, жыламағанын қа­лай­­мын» деп мәлімдеуі институттың шын мәніндегі миссиясын ашып көрсетсе керек. 

Ал Қазақстан халқы Ассамблеясы бұл миссиясын лайықты деңгейде атқарып та келеді. Оның бірден бір айғағы осындай қазақстандық үлгідегі институттың керектігін әлемнің көптеген елдерінде мойындалуында болып отыр. Нақтыласақ, Назарбаев айқындаған қоғамдық келісімнің қазақ­стандық үлгісін зерттеу үшін Қазақстан халқы Ассамблеясына әлемнің 15 мемлекетінен, атап айтқанда, Болгария, Ұлы­британия, Германия, Франция, Испания, Италия, Қытай, Малайзия, АҚШ, Ресей, Түркия, Украина және Армения елдерінен шетелдік сарапшылар мен ғалымдар, дипломаттар, журналистер мен үкіметтік емес ұйым өкілдері 60-тан астам өтініш білдіріпті. Түрлі деңгейдегі кездесулер барысында елімізге келген мәртебелі меймандар қазақстандық үлгіні мойындап қана қоймай, толеранттылықтың ең таңдаулы үлгісі ретінде зерттеп, зерделеуге және оны өз елдерінде қолданысқа енгізуге ынталы екендерін де айтып жатады.

Бұдан бөлек, осы жылдар ішінде Қазақстан халқы Ассамблеясы азаматтық қоғамның барынша дамыған бір саласына айналды. Институт еліміздегі қоғамдық бірлестіктер мен мемлекеттің өзара әрекеттестігіне қажетті басты сұхбат алаңы тұрғысынан да танылып келеді. Мәселен, ҚХА Төрағасының бірінші орынбасары Ералы Тоғжанның айтуынша, бүгінгі таңда Қазақстанда 820 этномәдени бірлестік жұ­мыс істесе, Ассамблея мен этномәдени бірлестіктердің активі 67 мыңнан астам адамды қамтиды. «Елбасының тапсырмасы бойынша аймақтық әкімдіктердің жанынан ақылдастық-кеңес­тік орган ретінде құрылған Қоғамдық келі­сім кеңестері Ассамблеяның Елбасы айқын­дап берген жалпыхалықтық институт мәрте­бе­сін айшықтай түседі. Себебі, ауыл, аудандар­дағы әртүрлі ұйымдардың басын бір арнаға тоғыстыратын, қоғамда туындайтын негізгі сауал­дардың барлығымен айналысатын осы кеңестер. Бүгінде еліміздің барлық аймақтарында түрлі деңгейдегі 1035 қоғамдық келісім кеңесі табысты жұмыс істеуде. Ассамблеяның жанынан құрылған От­басында толеранттық тәрбие беру жөніндегі Аналар кеңесі еліміздің ең басты құндылықтары - татулық пен тұрақтылықты ұрпақ жадына сіңіру­дің тиімді тетігі ретінде өз жұмысын бастады», - дейді Ералы Тоғжан.

Сонымен қатар, Ассамблея «Мәңгілік Ел» мен Ел бірлігі саясатын насихаттау тұрғысынан да ерекшеленіп отыр. Мысалы, қоғамдық келісім мен бейбітшілікті насихаттаудың қуатты құралы ретінде Ассамблея қолдауымен әлемнің 47 мемлекетіне таралатын «Достық - Дружба» журналын, 4 телеарнада тұрақты түрде шығатын 5 телебағдарлама мен 8 радио бағдарламаны, 9 республикалық басылым­дағы 22 тұрақты айдарды, Қазақстандағы түрлі этностардың тілінде жарық көретін 37 мерзімді баспасөзді санап шықсақ та болады. Бұдан бөлек, Ассамблея қызметін халыққа таратуға 100-ден астам республикалық басылым мен электронды ақпарат құралы жұмылдырылыпты. Ассамблея жанынан құрылған этносаралық қаты­настар мәселелері жөніндегі журналистер мен сарапшылар клубы да ортақ іске өз үлестерін қосып келеді екен.

Бір сөзбен айтқанда, сонау жылдары Елбасы Н. Назарбаевтың бастамасымен құрылған Қазақстан халқы Ассамблеясы өзінің өміршеңдігін танытып қана қойған жоқ, қазіргі таңда одан әрі өрлеу үстінде. Ендеше еліміздің тұрақтылығы мен татулығына, бейбітшілігі мен бірлігіне қызмет ететін Ассамблея сияқты айрықша институтқа бір жылымызды арнау құптарлық қана емес, қуанарлық та іс. Тіпті бұл жыл дәл осы тұрғыдан алғанда тарихи жылға айналуы да әбден кәдік. Өйткені, қанша дегенмен табыстың, тұтастықтың кілті - бірлікте. Сондықтан да, Ассамблея жылының - Ел бірлігі жылы ретінде есте қалатындай өткізуге жұмыла алсақ игі. 

 Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
2015 жыл – ?аза? хал?ыны? Ассамблеясыны? жылы!

Автор: Иманкулова Гульмира Жанатовна

Дата: 27.04.2015

Номер свидетельства: 206304

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства