kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

12 жылды? мектепте о?у т?рбие ж?мысын ?йымдастыру

Нажмите, чтобы узнать подробности

12  жылды? мектепте о?у тк?рбие ж?мысын ?йымдастыру

                  12 жылды? білім беру ж?йесіне к?шу - ?лемдік білім ке?істігіне еркін енуді к?здейтін заман талабынан туында?ан м?селе.

?лемні?  бір?атар елдерінде 12 жылды? білім беруді? белгілі бір халы?аралы? стандарты ?алыптас?ан.

12 жылды? білім беруді ж?зеге асыру ма?сатында 2003-2004 о?у жылынан  бастап 12 жылды? о?ыту  стандарты бойынша 1 сыныптан бастап 12 жылды? білім беруді? т?жірибесі енгізіліп, бір?атар ж?мыстар ж?ргізіліп келеді.12 жылды? білімге к?шу – б?л ?лтты? білім беру ж?йесіндегі реформа, ол «жылдам дамушы ортада ?мір с?руге ?абілетті, ?зіндік даму?а даяр, ?зін таныта алатын ж?не ?зі ?шін де, ?о?ам ?шін де бар м?мкіндігін пайдаланатын жо?ары білімді шы?армашыл, ??зіретті 12 жылды?  білім  беру  ж?йесіне  к?шу  екендігін  ?лемдегі  ?ркениетті  елдер  мойындап  отыр.  Сонды?тан  да  т?уелсіз  ?аза?станда  да 

12-жылды?  білім  беру  ж?йесіне   к?шу  ?шін  талпыныстар  жасалып  жатыр.

12 жылды? білім беруге к?шу елімізді? білім саясатында?ы келелі м?селелерді шешудегі на?ты ?адам болып табылады. Орта? ма?сат пен ?лтты? м?рат?а жеткізетін игіліктерге елімізді?  ?р азаматы ??зырлы?ына сай ?з ?лесін ?осатын болса, онда ?лтты? рухымызды? биіктеуіне,рухани санамызды? жа?аруына н?тижесінде ты? идеяларды?  тууына ы?пал ететін парасатты орта ?алптастыратын боламыз. Ол ?ркениетті елдерді? озы? т?жірибесін ?лгі ете отырып, ?лтты? ??ндылы?тар?а негізделген жа?а мектептен бастау алатыны с?зсіз.

     Білім  беру  ж?йесіндегі   реформаны?  міндеті  тек  ?ана  ?осымша  бір  немесе  2  жыл  ?осу  емес,  ?азіргі  ?о?амда?ы  т?бегейлі  ?згерістерге  с?йкес,  жиырма  бірінші  ?асыр  мектебін   жа?арта  отырып,  ал?ан  білімі  мен  біліктерін  ?мірде  шы?армашылы?  т?р?ыда  ?олдана  алатын,  жан-жа?ты  дамы?ан  жеке  т?л?аны  ?алыптастыру  екендігі  т?сінікті.

12 жылды? о?ытуда?ы басты ма?саты:

?ар?ынды дамып келе жат?ан ортада ?мір с?руге ?абілетті, ?зін-?зі дамыту?а, ?з ойын еркін айта білуге, ?з ?алауымен ?о?ам талабына сай ?зін к?рсете білуге бейім, жо?ар білімді шы?армашыл дамы?ан т?л?аны ?алыптастыру.

12 жылды? мектепті? негізгі ма?саты:

О?ушыны?  зерттеушілік  ж?не  шы?армашылы?  ?абілетін  дамыту.т?л?аны ?алыптастыруды ж?не дамытуды» алдын ала болжайды.

12 жылды? жалпы орта білім білім беру Т?жырымдамасыны? на?тылан?ан ма?саты бізді? ?алалы? т?бегейлі жоспарды? ма?сатына ?ндес.

Ал, б?л бізді? табыс?а жетуімізді? басты ба?дары. Бізді? мектепте ??рыл?ан білім беру ортасы – біз ?шін белгіленген ма?саттар?а жетуді? даму м?мкіндігі. Бізге тек ?ана оны д?рыс пайдалана білу керек.

          Елбасыны? «Балапан» ба?дарламасы аясында  біз де ?алыс ?алмай  мектебімізде жас жеткіншектерді т?рбиелеуде ж?мыстар ж?ргізіп жатырмыз.  12 жылды? білім     беруді?  дайынды? сыныбына дайындау ж?мыстарын 5 жастан бастап ?йымдастыру ма?сатында жоспарлан?ан са?аттардан бас?а эстетикалы? ба?ытта т?рбиелеу (би, бейнелеу, ?н, ойын) саба?тары ж?ргізіледі. О?у іс-?рекеттері  интеграциялы? т?рде ж?ргізілді.

 Жа?а стандартты?  бір ерекшелігі бастауыш сатыны  бітірген о?ушыны? дайынды?  де?гейіне  ?ойылатын  талаптарда к?рініс тап?ан.  Б?рын?ы стандартта  о?ушы ?зі о?ы?ан білім  негіздеріні? жалпы ережелерінен білім, білік, да?дыларды  т?сініп,  талдай  білуі ?ажет  десе, жа?а стандарт жобасында  о?ушыны?   ?з пікірі мен к?з?арасы  ?амтылып  ж?не білім негіздерін  ?мірмен, к?нделікті іс-?рекетпен байланыстырып  ?зі ?орытынды шы?ару?а  ?мтылдыру. Базистік жоспар  бойынша  2-4 сыныптарда 2 са?ат  орыс  тілі, 1 са?ат  шет тілі, 1 са?ат  информатика   енгізілген.

 Сынып  м??алімдері т?гел курстан  ?ткен, ку?ліктері бар. Олар  12 жылды?  білім беру проблемалары республикалы?  ?ылыми-практикалы? орталы?ымен  ?немі  байланыста  болып, жарты жылды?  ?орытынды есептерін   ж?не о?улы?тар?а ?з пікірлерін  жіберіп отырады.

 12 жылды? білім  беруге  ?туді? эксперименттік ж?мыстарын  ?йымдастыруда   бірнеше  семинар, конференциялар  ?ткізілді.

 2007 жылы мамыр айыны? 17 к?ні  К?кшетау ?аласында

«Жа?а буын о?улы?тары: іздену, проблемалар, болаша?» та?ырыбы бойынша ?ткен облысты? ?ылыми - практикалы? конференция?а ?атыса отырып, ?зім «12 жылды? білімге к?шу. Жа?а ?асырда?ы – жа?а мектеп» та?ырыбында  баяндама жасадым.  Б?л  баяндамам   «12 жылды?  білім беру»  журналыны? бетінде жары?  к?ріп, ша?ын ?дістемелік ??рал ретінде шы?ты.   Мектебімізде осы т??ірегінде бірнеше семинарлар мен онк?ндіктер, апталы?тар ?ткізіліп, к?рші ауылдармен т?жірибе алмасып, б?лісіп отырамыз. Т?жірибе н?тижесінде жан-жа?ты дамы?ан жеке т?л?а т?рбиеленгендігі бай?алды. Балалар?а к?рнекіліктер ж?не ойын элементтерін ?олдана отырып, интерактивтік та?та бойынша саба?тар к?рсетіліп,  ?арапайым т?сініктерді ?алыптастырамыз.

  5 жаста?ы балаларды мектепалды даярлау, оларды? психологиялы?, педагогикалы?, дене ж?не физиологиялы? талаптарын ескере отырып,  бастауыш мектепке о?ыту?а дайындау сапасыны? басты жа?дайы ретінде ж?зеге асырылады.

 Ба?а ?оймай о?ыту  жа?дайында кіші жаста?ы о?ушыларды?     о?у -да?ы    жетістіктерін ба?алау, ба?алауды? 12 жылды? ж?йесін ?йымдастыру.

Білім алушыларды? о?у жетістіктерін ба?алауда  ?олданып ж?рген  бес балды? ж?йені? к?п жа?дайда бала психологиясына кері ?серін тигізетіні м?лім. Олар «3» немесе «2» деген ба?а алудан ?ор?ады.

?ойыл?ан ба?аны? м?нін жеткілікті т?сінбейді. Орыс педагогі В.А.Сухомлинский «. баланы? талабы да, о?у?а к?з?арасы да, тіпті білімі де емес, тек ал?а жылжуы ба?алануы тиіс» деген екен.

О?у н?тижесін ба?амен ?ана емес, ма?тау ?а?аздарымен, ал?ыс жариялаумен т.б. жолдармен де аны?тау?а да болады.

Осы т?р?ыдан ал?анда да о?ушы портфолиосыны? ж?ргізілуі н?тижелі іс болып саналады.

12 жылды? эксперимент сыныптарда о?итын о?ушыларды? 1-сыныптан бастап портфолиосы жина?тал?ан. Портфолио дегеніміз – белгілі бір уа?ыт аралы?ында?ы о?ушыны? о?уда?ы, шы?армашылы?, ?леуметтік, коммуникативтік ?ызмет саласында?ы ??зіреттілігін ай?ындай отырып, жеке жетістіктеріні? негізде ?з бейінін ай?ындау?а м?мкіндік беретін жина?.

Портфолио мазм?ны бойынша 3-ке б?лінеді.

1. ??жаттар портфолиосы –білім жетістіктеріні? портфелі.

2. Ж?мыс ж?не жоба портфолиосы-о?ушыларды? шы?армашылы? ж?не жобалы? ж?мыстарыны? жина?ы.

1. Пікірлер портфолиосы – м??алімні?, о?ушыны? сыныпта?ы ж?мысы    мен оны? н?тижесі туралы о?ушыны? жазбаша талдауы енгізіледі.

Эксперимент сыныптарда?ы о?ушыларды? ?лгірім табелінде о?ушы портфолиосы 10 балды? ж?йемен ба?алау т?жірибе ретінде ?олданылып  отыр.  О?ушы портфолиосыны? жина?талуы оны? белсенділігін арттырады, жетістіктеріні? к?рінісі ай?ындалып, баланы? ?андай ба?дар?а бейім екендігін аны?тау?а м?мкіндік береді.

12 жылды? жалпы білім берудегі о?у –т?рбие процесін ?йымдастыруды? айырмашылы?ы:

12     жылды?  жалпы орта білім беру 6 жастан басталады, себебі :

1. баланы? салма?ы мен бойы тез ?се бастайды.

?оз?алыс белсенділігі артады.

 1. орталы? нерв ж?йесіні? ?ызметіні? ауысуы басталады.
 2. ерік – жігері к?шейеді.
 3. тіл дамуында, интелектуалды? дамуы, ойы, зейіні, ес, ?иял, ?згерістері дамиды.
 4. с?здік ?оры ?л?аяды.
 5. танымды? белсенділігі артады, я?ни, о?ушыларды? бойында психофизиологиялы? жетілу ж?мыстары ж?зеге асады. Сонды?тан о?ушыларды? мектеп жасын т?мендегідей б?леді:
 6. кіші мектеп жасы 6 / 7 – 10 / 11
 7. жас?спірім жасы 11 / 12 – 15 / 16
 8. жеткіншек жасы 17-18 / 19

Баланы? мектепке бейімделу процесін же?ілдету ма?сатында 1 – ші сыныптарды ?йымдастыру талаптарына о?у ж?ктемесін біртіндеп арттыратын о?у саба?тарыны? «баспалда?ты?» т?ртібін ?олданамыз.

1-5 сыныптар аптасына 6 к?н о?иды, 6 к?ні шы?армашылы? ж?мыстар, е?бек саба?тары ж?ргшізіледі.

1-4 сыныптар саба?тары тек к?нні? бірінші жартысында ?ткізілуге тиісті, са?ат 9.00.

Екінші саба?тан кейін таза ауада ?оз?алмалы ойындар ?ткізу ?сынылады. Саба?та сергіту с?ті екіден кем емес ?ткізілуі тиіс. Саба?тар арасында?ы

?зілістерді? ?за?ты?ы о?ушыларды? белсенді демалысы мен ысты? тама?ты? ?йымдастырылуын ескере отырып, 15 минуттан кем болмауы тиіс. ?шінші саба?тан со? 20 минутты? ?зіліте бастауыш сынып о?ушыларына ысты? тама? тегін беріледі.

О?ушы біліміні? сапасы – о?улы? сапасымен тікелей байланысты.

12 жылды? эксперимент сыныптарды? о?улы?тары тартымды ж?не т?сінікті жазыл?ан, о?у материалдарын теория?а ж?не т?жірибеге  б?луге ы??айлы, жеке т?л?аны дамыту?а арнал?ан ?р та?ырып?а т?рлі–т?сті иллюстрациялар берілген. Мысалы, математика о?улы?ы балаларды? жас ерекшеліктерін, я?ни оларды? ой-?рісін, даму де?гейін ескере отырып берілген.

?аза? тілі, орыс тілі п?н о?улы?тарыны? мазм?ны о?ушылар?а берілетін білімні? н?тижелілігіне, о?улы?та?ы тапсырмалар шы?армашылы? т?р?ыда ж?не м?дени-тарихи ??ндылы?тарды таныту ма?сатында ??рыл?ан. ?ткен о?у жылынан бастап мектеп ба?дарламасына ?зін - ?зі тану п?ні е?гізілді.  ?зін - ?зі тану - ?мірді тану ма?сатында о?ушылармен к?птеген ж?мыстар ж?ргізіле отырып, о?ушыларды м?дениеттілікке, бір – біріне деген досты? ?арым – ?атынасты ны?айту?а, сыйласты??а, т?сінушілікке, т?рбиеге баулиды.

12 жылды? сыныптарда математика, ?аза? тілі, орыс тілі п?ндеріне жай сыныптар?а ?ара?анда  жеткілікті са?аттар б?лінген. Материалды жан-жа?та т?сіндіруге м?мкіндік мол, соны? себебінен о?ушыны? п?нге деген ?ызы?ушылы?ы артады, жан-жа?ты ойлауы, тез шешім ?абылдауы, ?зіндік к?з?арасы ?алыптасады.

Дегенмен, 12 жылды? білім беруге арнал?ан эксперименталды?    Базистік о?у жоспары ?лде де на?тылауды ?ажет етеді.  Шет тілі, информатика,?аза? тілінде о?ытатын мектептердегі орыс тілі п?ндері бойынша сыныпта?ы о?ушыларды? саны 25 ж?не одан жо?ары бол?ан кезде о?у топ?а б?лініп ж?ргізіледі.  Б?л ауылды? мектептер ?шін тиімсіз.

11 жылды? негізгі орта білім беруді? Базистік о?у жоспарында ауылды? мектептерде бала саны 20 ж?не одан жо?ары болса, жо?арыда атал?ан п?ндер б?ліп о?ытылады.

О?у – т?рбие процесін ?йымдастыру?а ?ойылатын  талаптар:

Алты жасар балалар?а арнал?ан б?лмелерді? санитарлы? жа?дайы     «Жалпы орта білім беру мектептеріндегі санитарлы? ережелер туралы»    талаптарына с?йкес болуы керек.

О?ушыларды? орындарын жабды?тау?а арнал?ан жи?аздарды? ?лшемдері  стандарттал?ан. Бастауыш сыныпты? о?ушыларыны? бой ?лшемдеріне арнал?ан парталар, о?ушы столы мен орынды?ы 3 топ?а б?лінеді.

А  тобы – бой ?лшемі 130 см о?ушылар?а арнал?ан;

Б  тобы – бой ?лшемі 130 см-ден 145 см дейінгі о?ушылар?а арнал?ан;

В  тобы – бой ?лшемі 145 см-ден 165 см болатын о?ушылар?а арнал?ан.

Столды? т?менгі жа? бетінден жи?азды? тобы б?лшекпен белгіленеді ж?не о?ушыны? бойы к?рсетіледі. Мысалы: ____ A ____

6 жасар балалар о?ушы столында отырады. Столдарды бір, екі немесе ?ш ?атармен де ?ою?а болады. Парта мен столдар?а о?ушыларды отыр?ыз?ан кезде оларды? бойы, естуі мен к?ру де?гейлері ескерілуі керек.

12 жылды? мектептегі  кабинеттерді?  жабды?талуы арнай ережеге сай болуы тиіс.

12 жылды? о?ытуды? бастауыш  сыныптарында о?у  кабинетімен ?атар о?ушыларды? ойын кабинеттері де ?арастырылады, сонымен бірге  о?ушыларды? психологиялы? ой-ж?йесін ?алпына келтіруде м??алімдер мен о?ушылар ?шін психологиялы? кабинетті? ?ызметін пайдалану ж?мыстары ж?ргізілуі ?ажет.

Ж?мыс уа?ыты басталмай  т?рып, осы ?арастырыл?ан ?ажеттіліктерді дайындап алады.

«12 жылды? білім беру» орталы?ымен біріге отырып то?сан сайын білім сапасын тексеру ж?мыстары, жылына екі рет диагностикалау ж?мыстары ж?ргізілуі тиіс. М?нда о?ушыларды? білім сапасы мен бірге даму шарттары, я?ни кешенді педагогикалы?, психологиялы?, ?леуметтік, валелогиялы? мониторингтер ж?ргізіледі.

Просмотр содержимого документа
«Әбішева Жанат Балтабайқызы»Әбішева Жанат Балтабайқызы

бастауыш сынып мұғалімі

жоғары санатты

Ақмола облысы

Егіндікөл ауданы

1 Егіндікөл орта мектебі12 ЖЫЛДЫҚ МЕКТЕПТЕГІ ОҚУ – ТӘРБИЕ ҮРДІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ12 жылдық білім беру жүйесіне көшу - әлемдік білім кеңістігіне еркін енуді көздейтін заман талабынан туындаған мәселе.

Әлемнің  бірқатар елдерінде 12 жылдық білім берудің белгілі бір халықаралық стандарты қалыптасқан.

12 жылдық білім беруді жүзеге асыру мақсатында 2003-2004 оқу жылынан  бастап 12 жылдық оқыту  стандарты бойынша 1 сыныптан бастап 12 жылдық білім берудің тәжірибесі енгізіліп, бірқатар жұмыстар жүргізіліп келеді.

12 жылдық білімге көшу – бұл ұлттық білім беру жүйесіндегі реформа, ол «жылдам дамушы ортада өмір сүруге қабілетті, өзіндік дамуға даяр, өзін таныта алатын және өзі үшін де, қоғам үшін де бар мүмкіндігін пайдаланатын жоғары білімді шығармашыл, құзіретті 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу екендігін әлемдегі өркениетті елдер мойындап отыр. Сондықтан да тәуелсіз Қазақстанда да 12-жылдық білім беру жүйесіне көшу үшін талпыныстар жасалып жатыр.

12 жылдық білім беруге көшу еліміздің білім саясатындағы келелі мәселелерді шешудегі нақты қадам болып табылады. Ортақ мақсат пен ұлттық мұратқа жеткізетін игіліктерге еліміздің әр азаматы құзырлығына сай өз үлесін қосатын болса, онда ұлттық рухымыздың биіктеуіне,рухани санамыздың жаңаруына нәтижесінде тың идеялардың тууына ықпал ететін парасатты орта қалптастыратын боламыз. Ол өркениетті елдердің озық тәжірибесін үлгі ете отырып, ұлттық құндылықтарға негізделген жаңа мектептен бастау алатыны сөзсіз.


Білім беру жүйесіндегі реформаның міндеті тек қана қосымша бір немесе 2 жыл қосу емес, қазіргі қоғамдағы түбегейлі өзгерістерге сәйкес, жиырма бірінші ғасыр мектебін жаңарта отырып, алған білімі мен біліктерін өмірде шығармашылық тұрғыда қолдана алатын, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру екендігі түсінікті.


12 жылдық оқытудағы басты мақсаты:


Қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті, өзін-өзі дамытуға, өз ойын еркін айта білуге, өз қалауымен қоғам талабына сай өзін көрсете білуге бейім, жоғар білімді шығармашыл дамыған тұлғаны қалыптастыру.


12 жылдық мектептің негізгі мақсаты:

Оқушының зерттеушілік және шығармашылық қабілетін дамыту.тұлғаны қалыптастыруды және дамытуды» алдын ала болжайды.

12 жылдық жалпы орта білім білім беру Тұжырымдамасының нақтыланған мақсаты біздің қалалық түбегейлі жоспардың мақсатына үндес.

Ал, бұл біздің табысқа жетуіміздің басты бағдары. Біздің мектепте құрылған білім беру ортасы – біз үшін белгіленген мақсаттарға жетудің даму мүмкіндігі. Бізге тек қана оны дұрыс пайдалана білу керек.

Елбасының «Балапан» бағдарламасы аясында  біз де қалыс қалмай мектебімізде жас жеткіншектерді тәрбиелеуде жұмыстар жүргізіп жатырмыз. 12 жылдық білім     берудің дайындық сыныбына дайындау жұмыстарын 5 жастан бастап ұйымдастыру мақсатында жоспарланған сағаттардан басқа эстетикалық бағытта тәрбиелеу (би, бейнелеу, ән, ойын) сабақтары жүргізіледі. Оқу іс-әрекеттері  интеграциялық түрде жүргізілді.

Жаңа стандарттың бір ерекшелігі бастауыш сатыны бітірген оқушының дайындық деңгейіне қойылатын талаптарда көрініс тапқан . Бұрынғы стандартта оқушы өзі оқыған білім негіздерінің жалпы ережелерінен білім, білік, дағдыларды түсініп, талдай білуі қажет десе, жаңа стандарт жобасында оқушының өз пікірі мен көзқарасы қамтылып және білім негіздерін өмірмен, күнделікті іс-әрекетпен байланыстырып өзі қорытынды шығаруға ұмтылдыру. Базистік жоспар бойынша 2-4 сыныптарда 2 сағат орыс тілі, 1 сағат шет тілі, 1 сағат информатика енгізілген.

Сынып мұғалімдері түгел курстан өткен, куәліктері бар. Олар 12 жылдық білім беру проблемалары республикалық ғылыми-практикалық орталығымен үнемі байланыста болып, жарты жылдық қорытынды есептерін және оқулықтарға өз пікірлерін жіберіп отырады.

12 жылдық білім беруге өтудің эксперименттік жұмыстарын ұйымдастыруда бірнеше семинар, конференциялар өткізілді.

2007 жылы мамыр айының 17 күні Көкшетау қаласында

«Жаңа буын оқулықтары: іздену, проблемалар, болашақ» тақырыбы бойынша өткен облыстық ғылыми - практикалық конференцияға қатыса отырып, өзім «12 жылдық білімге көшу. Жаңа ғасырдағы – жаңа мектеп» тақырыбында баяндама жасадым. Бұл баяндамам «12 жылдық білім беру» журналының бетінде жарық көріп, шағын әдістемелік құрал ретінде шықты. Мектебімізде осы төңірегінде бірнеше семинарлар мен онкүндіктер, апталықтар өткізіліп, көрші ауылдармен тәжірибе алмасып, бөлісіп отырамыз. Тәжірибе нәтижесінде жан-жақты дамыған жеке тұлға тәрбиеленгендігі байқалды. Балаларға көрнекіліктер және ойын элементтерін қолдана отырып, интерактивтік тақта бойынша сабақтар көрсетіліп, қарапайым түсініктерді қалыптастырамыз.

5 жастағы балаларды мектепалды даярлау, олардың психологиялық, педагогикалық, дене және физиологиялық талаптарын ескере отырып,  бастауыш мектепке оқытуға дайындау сапасының басты жағдайы ретінде жүзеге асырылады.

Баға қоймай оқыту  жағдайында кіші жастағы оқушылардың     оқу -дағы    жетістіктерін бағалау, бағалаудың 12 жылдық жүйесін ұйымдастыру.

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауда  қолданып жүрген  бес балдық жүйенің көп жағдайда бала психологиясына кері әсерін тигізетіні мәлім. Олар «3» немесе «2» деген баға алудан қорқады.

Қойылған бағаның мәнін жеткілікті түсінбейді. Орыс педагогі В.А.Сухомлинский «.... баланың талабы да, оқуға көзқарасы да, тіпті білімі де емес, тек алға жылжуы бағалануы тиіс» деген екен.

Оқу нәтижесін бағамен ғана емес, мақтау қағаздарымен, алғыс жариялаумен т.б. жолдармен де анықтауға да болады.

Осы тұрғыдан алғанда да оқушы портфолиосының жүргізілуі нәтижелі іс болып саналады .

12 жылдық эксперимент сыныптарда оқитын оқушылардың 1-сыныптан бастап портфолиосы жинақталған. Портфолио дегеніміз – белгілі бір уақыт аралығындағы оқушының оқудағы, шығармашылық, әлеуметтік, коммуникативтік қызмет саласындағы құзіреттілігін айқындай отырып, жеке жетістіктерінің негізде өз бейінін айқындауға мүмкіндік беретін жинақ.

Портфолио мазмұны бойынша 3-ке бөлінеді.

1. Құжаттар портфолиосы –білім жетістіктерінің портфелі.

2. Жұмыс және жоба портфолиосы-оқушылардың шығармашылық және жобалық жұмыстарының жинағы.

1. Пікірлер портфолиосы – мұғалімнің, оқушының сыныптағы жұмысы    мен оның нәтижесі туралы оқушының жазбаша талдауы енгізіледі.

Эксперимент сыныптардағы оқушылардың үлгірім табелінде оқушы портфолиосы 10 балдық жүйемен бағалау тәжірибе ретінде қолданылып  отыр.  Оқушы портфолиосының жинақталуы оның белсенділігін арттырады, жетістіктерінің көрінісі айқындалып, баланың қандай бағдарға бейім екендігін анықтауға мүмкіндік береді.

12 жылдық жалпы білім берудегі оқу –тәрбие процесін ұйымдастырудың айырмашылығы:

12     жылдық жалпы орта білім беру 6 жастан басталады, себебі :

1. баланың салмағы мен бойы тез өсе бастайды.

қозғалыс белсенділігі артады.

 1. орталық нерв жүйесінің қызметінің ауысуы басталады.

 2. ерік – жігері күшейеді.

 3. тіл дамуында, интелектуалдық дамуы, ойы, зейіні, ес, қиял, өзгерістері дамиды.

 4. сөздік қоры ұлғаяды.

 5. танымдық белсенділігі артады, яғни, оқушылардың бойында психофизиологиялық жетілу жұмыстары жүзеге асады. Сондықтан оқушылардың мектеп жасын төмендегідей бөледі:

 6. кіші мектеп жасы 6 / 7 – 10 / 11

 7. жасөспірім жасы 11 / 12 – 15 / 16

 8. жеткіншек жасы 17-18 / 19

Баланың мектепке бейімделу процесін жеңілдету мақсатында 1 – ші сыныптарды ұйымдастыру талаптарына оқу жүктемесін біртіндеп арттыратын оқу сабақтарының «баспалдақтық» тәртібін қолданамыз.

1-5 сыныптар аптасына 6 күн оқиды, 6 күні шығармашылық жұмыстар, еңбек сабақтары жүргшізіледі.

1-4 сыныптар сабақтары тек күннің бірінші жартысында өткізілуге тиісті, сағат 9.00.

Екінші сабақтан кейін таза ауада қозғалмалы ойындар өткізу ұсынылады. Сабақта сергіту сәті екіден кем емес өткізілуі тиіс. Сабақтар арасындағы

үзілістердің ұзақтығы оқушылардың белсенді демалысы мен ыстық тамақтың ұйымдастырылуын ескере отырып, 15 минуттан кем болмауы тиіс. Үшінші сабақтан соң 20 минуттық үзіліте бастауыш сынып оқушыларына ыстық тамақ тегін беріледі.

Оқушы білімінің сапасы – оқулық сапасымен тікелей байланысты.

12 жылдық эксперимент сыныптардың оқулықтары тартымды және түсінікті жазылған, оқу материалдарын теорияға және тәжірибеге  бөлуге ыңғайлы, жеке тұлғаны дамытуға арналған әр тақырыпқа түрлі–түсті иллюстрациялар берілген. Мысалы, математика оқулығы балалардың жас ерекшеліктерін, яғни олардың ой-өрісін, даму деңгейін ескере отырып берілген.

Қазақ тілі, орыс тілі пән оқулықтарының мазмұны оқушыларға берілетін білімнің нәтижелілігіне, оқулықтағы тапсырмалар шығармашылық тұрғыда және мәдени-тарихи құндылықтарды таныту мақсатында құрылған. Өткен оқу жылынан бастап мектеп бағдарламасына Өзін - өзі тану пәні еңгізілді. Өзін - өзі тану - өмірді тану мақсатында оқушылармен көптеген жұмыстар жүргізіле отырып, оқушыларды мәдениеттілікке, бір – біріне деген достық қарым – қатынасты нығайтуға, сыйластыққа, түсінушілікке, тәрбиеге баулиды.

12 жылдық сыныптарда математика, қазақ тілі, орыс тілі пәндеріне жай сыныптарға қарағанда  жеткілікті сағаттар бөлінген. Материалды жан-жақта түсіндіруге мүмкіндік мол, соның себебінен оқушының пәнге деген қызығушылығы артады, жан-жақты ойлауы, тез шешім қабылдауы, өзіндік көзқарасы қалыптасады.

Дегенмен, 12 жылдық білім беруге арналған эксперименталдық    Базистік оқу жоспары әлде де нақтылауды қажет етеді.  Шет тілі, информатика,қазақ тілінде оқытатын мектептердегі орыс тілі пәндері бойынша сыныптағы оқушылардың саны 25 және одан жоғары болған кезде оқу топқа бөлініп жүргізіледі.  Бұл ауылдық мектептер үшін тиімсіз.

11 жылдық негізгі орта білім берудің Базистік оқу жоспарында ауылдық мектептерде бала саны 20 және одан жоғары болса, жоғарыда аталған пәндер бөліп оқытылады.

Оқу – тәрбие процесін ұйымдастыруға қойылатын  талаптар:

Алты жасар балаларға арналған бөлмелердің санитарлық жағдайы     «Жалпы орта білім беру мектептеріндегі санитарлық ережелер туралы»    талаптарына сәйкес болуы керек.

Оқушылардың орындарын жабдықтауға арналған жиһаздардың өлшемдері  стандартталған. Бастауыш сыныптың оқушыларының бой өлшемдеріне арналған парталар, оқушы столы мен орындығы 3 топқа бөлінеді.

А  тобы – бой өлшемі 130 см оқушыларға арналған;

Б  тобы – бой өлшемі 130 см-ден 145 см дейінгі оқушыларға арналған;

В  тобы – бой өлшемі 145 см-ден 165 см болатын оқушыларға арналған.

Столдың төменгі жақ бетінден жиһаздың тобы бөлшекпен белгіленеді және оқушының бойы көрсетіледі. Мысалы: ____ A ____

6 жасар балалар оқушы столында отырады. Столдарды бір, екі немесе үш қатармен де қоюға болады. Парта мен столдарға оқушыларды отырғызған кезде олардың бойы, естуі мен көру деңгейлері ескерілуі керек.

12 жылдық мектептегі  кабинеттердің  жабдықталуы арнай ережеге сай болуы тиіс.

12 жылдық оқытудың бастауыш  сыныптарында оқу  кабинетімен қатар оқушылардың ойын кабинеттері де қарастырылады, сонымен бірге  оқушылардың психологиялық ой-жүйесін қалпына келтіруде мұғалімдер мен оқушылар үшін психологиялық кабинеттің қызметін пайдалану жұмыстары жүргізілуі қажет.

Жұмыс уақыты басталмай  тұрып, осы қарастырылған қажеттіліктерді дайындап алады.

«12 жылдық білім беру» орталығымен біріге отырып тоқсан сайын білім сапасын тексеру жұмыстары, жылына екі рет диагностикалау жұмыстары жүргізілуі тиіс. Мұнда оқушылардың білім сапасы мен бірге даму шарттары, яғни кешенді педагогикалық, психологиялық, әлеуметтік, валелогиялық мониторингтер жүргізіледі.

12 жылдық білімге көшу жағдайында  мұғалім ата – аналармен тығыз байланыста болып, ата-ананың мектеппен байланысын, отбасымен қарым – қатынасын нығайту жолдарында түрлі сауалнамалар мен әлеуметтік зерттеулер жүргізуі міндетті.

Қорыта айтқанда, 12 жылдық білім беруге көшу еліміздің білім саласындағы келелі мәселелерді шешуде нақты қадам болып табылады. Білім беру құрылымы мен мазмұнының түбегейлі жаңаруы еліміздің болашағына ие болар білікті жастардың жеке тұлға ретінде қалыптасуына игі ықпал етеді.Пайдаланылған әдебиеттер:

1. ҚР 12 жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасы.

2. Бастауыш сыныпта оқыту журналдары.

3. Қазақстан мұғалімі газеті.

4.Сыныптағы тәрбие журналы

5. 12-жылдық білім берудің Республикалық ғылыми-әдістемелік журналдары.

6. Методикалық құрал Мектептегі 12 жылдық жағдайлары.


Абишева Ж.Б _______________

(қолы)


Просмотр содержимого документа
«Ақпараттық хат өтінім»

«Нәтижеге бағытталған білім беру кеңістігін модельдеу перспективалары мен мәселелері» тақырыбындағы Республикалық ғылыми-практикалық on-line конференциясына қатысуға

Өтінім


1.

Қатысушының аты-жөні (толығымен)

Абишева Жанат Балтабаевна

2.

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, құрметті атағы

Жоғары ,білімді, жоғары санатты

3.

Қызметі (толығымен, қысқартусыз)

Бастауыш сынып мұғалімі

4.

Жұмыс орны ( толық атауы, қала, облыс)

Ақмола облысы, Егіндікөл ауданы, №1 Егіндікөл орта мектебі

5.

Материалдың тақырыбы және формасы (баяндама, шеберлік сынып, коучинг)

12 жылдық мектептегі оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудың ерекшеліктері

6.

Жұмыстың бағыты

Білім берудің жаңаруы жағдайында функционалдық сауаттылықты қалыптастыруда құзіретті тәсілдің маңызы.


7.

Пленарлық мәжілісте сөйлеуге ұсынамын (ия/жоқ)

жоқ

8.

Байланыс телефоны

8-716-42-2-16-52

87024157521

9.

E-mail

rad62.62@mail.ru
Әбішева Жанат Балтабайқызы

бастауыш сынып мұғалімі

жоғары санатты

Ақмола облысы

Егіндікөл ауданы

1 Егіндікөл орта мектебі

12 ЖЫЛДЫҚ МЕКТЕПТЕГІ ОҚУ – ТӘРБИЕ ҮРДІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

12 жылдық білім беру жүйесіне көшу - әлемдік білім кеңістігіне еркін енуді көздейтін заман талабынан туындаған мәселе.

Әлемнің  бірқатар елдерінде 12 жылдық білім берудің белгілі бір халықаралық стандарты қалыптасқан.

12 жылдық білім беруді жүзеге асыру мақсатында 2003-2004 оқу жылынан  бастап 12 жылдық оқыту  стандарты бойынша 1 сыныптан бастап 12 жылдық білім берудің тәжірибесі енгізіліп, бірқатар жұмыстар жүргізіліп келеді.

12 жылдық білімге көшу – бұл ұлттық білім беру жүйесіндегі реформа, ол «жылдам дамушы ортада өмір сүруге қабілетті, өзіндік дамуға даяр, өзін таныта алатын және өзі үшін де, қоғам үшін де бар мүмкіндігін пайдаланатын жоғары білімді шығармашыл, құзіретті 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу екендігін әлемдегі өркениетті елдер мойындап отыр. Сондықтан да тәуелсіз Қазақстанда да 12-жылдық білім беру жүйесіне көшу үшін талпыныстар жасалып жатыр.

12 жылдық білім беруге көшу еліміздің білім саясатындағы келелі мәселелерді шешудегі нақты қадам болып табылады. Ортақ мақсат пен ұлттық мұратқа жеткізетін игіліктерге еліміздің әр азаматы құзырлығына сай өз үлесін қосатын болса, онда ұлттық рухымыздың биіктеуіне,рухани санамыздың жаңаруына нәтижесінде тың идеялардың тууына ықпал ететін парасатты орта қалптастыратын боламыз. Ол өркениетті елдердің озық тәжірибесін үлгі ете отырып, ұлттық құндылықтарға негізделген жаңа мектептен бастау алатыны сөзсіз.Білім беру жүйесіндегі реформаның міндеті тек қана қосымша бір немесе 2 жыл қосу емес, қазіргі қоғамдағы түбегейлі өзгерістерге сәйкес, жиырма бірінші ғасыр мектебін жаңарта отырып, алған білімі мен біліктерін өмірде шығармашылық тұрғыда қолдана алатын, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру екендігі түсінікті.

12 жылдық оқытудағы басты мақсаты:

Қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті, өзін-өзі дамытуға, өз ойын еркін айта білуге, өз қалауымен қоғам талабына сай өзін көрсете білуге бейім, жоғар білімді шығармашыл дамыған тұлғаны қалыптастыру.

12 жылдық мектептің негізгі мақсаты:

Оқушының зерттеушілік және шығармашылық қабілетін дамыту.тұлғаны қалыптастыруды және дамытуды» алдын ала болжайды.

12 жылдық жалпы орта білім білім беру Тұжырымдамасының нақтыланған мақсаты біздің қалалық түбегейлі жоспардың мақсатына үндес.

Ал, бұл біздің табысқа жетуіміздің басты бағдары. Біздің мектепте құрылған білім беру ортасы – біз үшін белгіленген мақсаттарға жетудің даму мүмкіндігі. Бізге тек қана оны дұрыс пайдалана білу керек.

Елбасының «Балапан» бағдарламасы аясында  біз де қалыс қалмай мектебімізде жас жеткіншектерді тәрбиелеуде жұмыстар жүргізіп жатырмыз. 12 жылдық білім     берудің дайындық сыныбына дайындау жұмыстарын 5 жастан бастап ұйымдастыру мақсатында жоспарланған сағаттардан басқа эстетикалық бағытта тәрбиелеу (би, бейнелеу, ән, ойын) сабақтары жүргізіледі. Оқу іс-әрекеттері  интеграциялық түрде жүргізілді.

Жаңа стандарттың бір ерекшелігі бастауыш сатыны бітірген оқушының дайындық деңгейіне қойылатын талаптарда көрініс тапқан . Бұрынғы стандартта оқушы өзі оқыған білім негіздерінің жалпы ережелерінен білім, білік, дағдыларды түсініп, талдай білуі қажет десе, жаңа стандарт жобасында оқушының өз пікірі мен көзқарасы қамтылып және білім негіздерін өмірмен, күнделікті іс-әрекетпен байланыстырып өзі қорытынды шығаруға ұмтылдыру. Базистік жоспар бойынша 2-4 сыныптарда 2 сағат орыс тілі, 1 сағат шет тілі, 1 сағат информатика енгізілген.

Сынып мұғалімдері түгел курстан өткен, куәліктері бар. Олар 12 жылдық білім беру проблемалары республикалық ғылыми-практикалық орталығымен үнемі байланыста болып, жарты жылдық қорытынды есептерін және оқулықтарға өз пікірлерін жіберіп отырады.

12 жылдық білім беруге өтудің эксперименттік жұмыстарын ұйымдастыруда бірнеше семинар, конференциялар өткізілді.

2007 жылы мамыр айының 17 күні Көкшетау қаласында

«Жаңа буын оқулықтары: іздену, проблемалар, болашақ» тақырыбы бойынша өткен облыстық ғылыми - практикалық конференцияға қатыса отырып, өзім «12 жылдық білімге көшу. Жаңа ғасырдағы – жаңа мектеп» тақырыбында баяндама жасадым. Бұл баяндамам «12 жылдық білім беру» журналының бетінде жарық көріп, шағын әдістемелік құрал ретінде шықты. Мектебімізде осы төңірегінде бірнеше семинарлар мен онкүндіктер, апталықтар өткізіліп, көрші ауылдармен тәжірибе алмасып, бөлісіп отырамыз. Тәжірибе нәтижесінде жан-жақты дамыған жеке тұлға тәрбиеленгендігі байқалды. Балаларға көрнекіліктер және ойын элементтерін қолдана отырып, интерактивтік тақта бойынша сабақтар көрсетіліп, қарапайым түсініктерді қалыптастырамыз.

5 жастағы балаларды мектепалды даярлау, олардың психологиялық, педагогикалық, дене және физиологиялық талаптарын ескере отырып,  бастауыш мектепке оқытуға дайындау сапасының басты жағдайы ретінде жүзеге асырылады.

Баға қоймай оқыту  жағдайында кіші жастағы оқушылардың     оқу -дағы    жетістіктерін бағалау, бағалаудың 12 жылдық жүйесін ұйымдастыру.

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауда  қолданып жүрген  бес балдық жүйенің көп жағдайда бала психологиясына кері әсерін тигізетіні мәлім. Олар «3» немесе «2» деген баға алудан қорқады.

Қойылған бағаның мәнін жеткілікті түсінбейді. Орыс педагогі В.А.Сухомлинский «.... баланың талабы да, оқуға көзқарасы да, тіпті білімі де емес, тек алға жылжуы бағалануы тиіс» деген екен.

Оқу нәтижесін бағамен ғана емес, мақтау қағаздарымен, алғыс жариялаумен т.б. жолдармен де анықтауға да болады.

Осы тұрғыдан алғанда да оқушы портфолиосының жүргізілуі нәтижелі іс болып саналады .

12 жылдық эксперимент сыныптарда оқитын оқушылардың 1-сыныптан бастап портфолиосы жинақталған. Портфолио дегеніміз – белгілі бір уақыт аралығындағы оқушының оқудағы, шығармашылық, әлеуметтік, коммуникативтік қызмет саласындағы құзіреттілігін айқындай отырып, жеке жетістіктерінің негізде өз бейінін айқындауға мүмкіндік беретін жинақ.

Портфолио мазмұны бойынша 3-ке бөлінеді.

1. Құжаттар портфолиосы –білім жетістіктерінің портфелі.

2. Жұмыс және жоба портфолиосы-оқушылардың шығармашылық және жобалық жұмыстарының жинағы.

1. Пікірлер портфолиосы – мұғалімнің, оқушының сыныптағы жұмысы    мен оның нәтижесі туралы оқушының жазбаша талдауы енгізіледі.

Эксперимент сыныптардағы оқушылардың үлгірім табелінде оқушы портфолиосы 10 балдық жүйемен бағалау тәжірибе ретінде қолданылып  отыр.  Оқушы портфолиосының жинақталуы оның белсенділігін арттырады, жетістіктерінің көрінісі айқындалып, баланың қандай бағдарға бейім екендігін анықтауға мүмкіндік береді.

12 жылдық жалпы білім берудегі оқу –тәрбие процесін ұйымдастырудың айырмашылығы:

12     жылдық жалпы орта білім беру 6 жастан басталады, себебі :

1. баланың салмағы мен бойы тез өсе бастайды.

қозғалыс белсенділігі артады.

 1. орталық нерв жүйесінің қызметінің ауысуы басталады.

 2. ерік – жігері күшейеді.

 3. тіл дамуында, интелектуалдық дамуы, ойы, зейіні, ес, қиял, өзгерістері дамиды.

 4. сөздік қоры ұлғаяды.

 5. танымдық белсенділігі артады, яғни, оқушылардың бойында психофизиологиялық жетілу жұмыстары жүзеге асады. Сондықтан оқушылардың мектеп жасын төмендегідей бөледі:

 6. кіші мектеп жасы 6 / 7 – 10 / 11

 7. жасөспірім жасы 11 / 12 – 15 / 16

 8. жеткіншек жасы 17-18 / 19

Баланың мектепке бейімделу процесін жеңілдету мақсатында 1 – ші сыныптарды ұйымдастыру талаптарына оқу жүктемесін біртіндеп арттыратын оқу сабақтарының «баспалдақтық» тәртібін қолданамыз.

1-5 сыныптар аптасына 6 күн оқиды, 6 күні шығармашылық жұмыстар, еңбек сабақтары жүргшізіледі.

1-4 сыныптар сабақтары тек күннің бірінші жартысында өткізілуге тиісті, сағат 9.00.

Екінші сабақтан кейін таза ауада қозғалмалы ойындар өткізу ұсынылады. Сабақта сергіту сәті екіден кем емес өткізілуі тиіс. Сабақтар арасындағы

үзілістердің ұзақтығы оқушылардың белсенді демалысы мен ыстық тамақтың ұйымдастырылуын ескере отырып, 15 минуттан кем болмауы тиіс. Үшінші сабақтан соң 20 минуттық үзіліте бастауыш сынып оқушыларына ыстық тамақ тегін беріледі.

Оқушы білімінің сапасы – оқулық сапасымен тікелей байланысты.

12 жылдық эксперимент сыныптардың оқулықтары тартымды және түсінікті жазылған, оқу материалдарын теорияға және тәжірибеге  бөлуге ыңғайлы, жеке тұлғаны дамытуға арналған әр тақырыпқа түрлі–түсті иллюстрациялар берілген. Мысалы, математика оқулығы балалардың жас ерекшеліктерін, яғни олардың ой-өрісін, даму деңгейін ескере отырып берілген.

Қазақ тілі, орыс тілі пән оқулықтарының мазмұны оқушыларға берілетін білімнің нәтижелілігіне, оқулықтағы тапсырмалар шығармашылық тұрғыда және мәдени-тарихи құндылықтарды таныту мақсатында құрылған. Өткен оқу жылынан бастап мектеп бағдарламасына Өзін - өзі тану пәні еңгізілді. Өзін - өзі тану - өмірді тану мақсатында оқушылармен көптеген жұмыстар жүргізіле отырып, оқушыларды мәдениеттілікке, бір – біріне деген достық қарым – қатынасты нығайтуға, сыйластыққа, түсінушілікке, тәрбиеге баулиды.

12 жылдық сыныптарда математика, қазақ тілі, орыс тілі пәндеріне жай сыныптарға қарағанда  жеткілікті сағаттар бөлінген. Материалды жан-жақта түсіндіруге мүмкіндік мол, соның себебінен оқушының пәнге деген қызығушылығы артады, жан-жақты ойлауы, тез шешім қабылдауы, өзіндік көзқарасы қалыптасады.

Дегенмен, 12 жылдық білім беруге арналған эксперименталдық    Базистік оқу жоспары әлде де нақтылауды қажет етеді.  Шет тілі, информатика,қазақ тілінде оқытатын мектептердегі орыс тілі пәндері бойынша сыныптағы оқушылардың саны 25 және одан жоғары болған кезде оқу топқа бөлініп жүргізіледі.  Бұл ауылдық мектептер үшін тиімсіз.

11 жылдық негізгі орта білім берудің Базистік оқу жоспарында ауылдық мектептерде бала саны 20 және одан жоғары болса, жоғарыда аталған пәндер бөліп оқытылады.

Оқу – тәрбие процесін ұйымдастыруға қойылатын  талаптар:

Алты жасар балаларға арналған бөлмелердің санитарлық жағдайы     «Жалпы орта білім беру мектептеріндегі санитарлық ережелер туралы»    талаптарына сәйкес болуы керек.

Оқушылардың орындарын жабдықтауға арналған жиһаздардың өлшемдері  стандартталған. Бастауыш сыныптың оқушыларының бой өлшемдеріне арналған парталар, оқушы столы мен орындығы 3 топқа бөлінеді.

А  тобы – бой өлшемі 130 см оқушыларға арналған;

Б  тобы – бой өлшемі 130 см-ден 145 см дейінгі оқушыларға арналған;

В  тобы – бой өлшемі 145 см-ден 165 см болатын оқушыларға арналған.

Столдың төменгі жақ бетінден жиһаздың тобы бөлшекпен белгіленеді және оқушының бойы көрсетіледі. Мысалы: ____ A ____

6 жасар балалар оқушы столында отырады. Столдарды бір, екі немесе үш қатармен де қоюға болады. Парта мен столдарға оқушыларды отырғызған кезде олардың бойы, естуі мен көру деңгейлері ескерілуі керек.

12 жылдық мектептегі  кабинеттердің  жабдықталуы арнай ережеге сай 1болуы тиіс.

12 жылдық оқытудың бастауыш  сыныптарында оқу  кабинетімен қатар оқушылардың ойын кабинеттері де қарастырылады, сонымен бірге  оқушылардың психологиялық ой-жүйесін қалпына келтіруде мұғалімдер мен оқушылар үшін психологиялық кабинеттің қызметін пайдалану жұмыстары жүргізілуі қажет.

Жұмыс уақыты басталмай  тұрып, осы қарастырылған қажеттіліктерді дайындап алады.

«12 жылдық білім беру» орталығымен біріге отырып тоқсан сайын білім сапасын тексеру жұмыстары, жылына екі рет диагностикалау жұмыстары жүргізілуі тиіс. Мұнда оқушылардың білім сапасы мен бірге даму шарттары, яғни кешенді педагогикалық, психологиялық, әлеуметтік, валелогиялық мониторингтер жүргізіледі.

12 жылдық білімге көшу жағдайында  мұғалім ата – аналармен тығыз байланыста болып, ата-ананың мектеппен байланысын, отбасымен қарым – қатынасын нығайту жолдарында түрлі сауалнамалар мен әлеуметтік зерттеулер жүргізуі міндетті.

Қорыта айтқанда, 12 жылдық білім беруге көшу еліміздің білім саласындағы келелі мәселелерді шешуде нақты қадам болып табылады. Білім беру құрылымы мен мазмұнының түбегейлі жаңаруы еліміздің болашағына ие болар білікті жастардың жеке тұлға ретінде қалыптасуына игі ықпал етеді.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. ҚР 12 жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасы.

2. Бастауыш сыныпта оқыту журналдары.

3. Қазақстан мұғалімі газеті.

4.Сыныптағы тәрбие журналы

5. 12-жылдық білім берудің Республикалық ғылыми-әдістемелік журналдары.

6. Методикалық құрал Мектептегі 12 жылдық жағдайлары.

Абишева Ж.Б _______________

(қолы)

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
12 жылды? мектепте о?у т?рбие ж?мысын ?йымдастыру

Автор: Абишева Жанат Балтабаевна

Дата: 31.01.2016

Номер свидетельства: 285946

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства