kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Т?рбие са?ат. " Мені? Отаным - ?аза?стан""

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рбие са?атыны? та?ырыбы: Мені? Отаным – ?аза?стан


Ма?саты:Балалар?а ?аза?стан Республикасы  туралы білім беру.
Білімділік: Жас ?рпа?ты Отанын с?юге, елімізді? р?міздерін?астерлеуге, бай - ?уатты ел екендігінма?танетуге?йретіп, ту?анеліне, жерінедегенс?йіспеншілігінарттырып, махаббатсезімінояту;
Дамытушылы?: Отанын, ту?анжерін?ор?айбілуге, хал?ымызды?таланттыа?ындарыны??ле?дері мен ата – бабаларымызды??негеетіп?алдыр?анданалы?с?здеріар?ылыо?ушыларды?лтжандылы??а, атамекенінк?зді??арашы?ындай са?тайбілуге, патриотты?сезімгет?рбиелеу;
Т?рбиелік: Ойларынж?йеліт?рде жеткізебілу, шы?армашылы?пенж?мысжасап, м?нерлеп ?ле? о?ып, ма?ынасынт?сінебілу  да?дыларындамыту.
К?рнекілігі:Елбасысуреті, ?аза?станРеспубликасыны?картасы, р?міздер, авторларыны?суреттері, ?анатты с?здер, г?лдер.
?дісі:с?ра? - жауап, ??гімелеу,т?сіндірмелі, к?рнекілік
?лгісі: т?рбиеса?аты
Т?рбие ?рдісі: Азаматты?, патриотты? ж?не полим?дениеттік т?рбие беру.

Барысы: І ?йымдастырукезе?і
О?ушыларды д??геленте т?р?ызып, ?она?тарды?арсыалып, т?рбиеса?атыны?та?ырыбыментаныстырамын.
Бізб?гін «Мені?Отаным - ?аза?стан» та?ырыбында т?рбиеса?атын?ткеліотырмыз.
- Балалар, бізді?Отанымыз?алайаталадыекен?
- ?аза?стан
- ?аза?станжері?андай?
- ?аза?станжері?лкен, ?демі, ?рі бай.
- Д?рысайтасы?дар, балалар, ?аза?станжері батыстан шы?ыс?а ?арай 300 000 ша?ырым?а, солт?стіктен о?т?стікке ?арай 1700 ша?ырым?асозылыпжатыр.
- Бізді?еліміз – жеріні?ке?дігімен ?атар, таби?и байлы?ы да мол мемлекет. ?ріс толы малы, тайдайтула?анбалы?ы, те?іздейтол?ы?анегіні, дала толы а? - ??сы, таусылмаскенбайлы?ы да жеткілікті, мол.
- Осы айтыл?ан ойларымызды?д?рысты?ынак?зжеткізу?шін?азірмынадай ?ле? шума?тарын ты?дап к?рсек.

Азиза:
Отан - жерім, Отан - суым,
Отан - ?уат, н?рбереді.
Отан - ?ран, Отан - туым,
Отанм??гіг?лденеді.

А?ерке:
С?йемін мен Отанымды,
Г?лжайна?анжерімді.
С?йемін мен ата - анамды,
Мені?сіргенелімді.

Отандеген - Атамекен,
Отандеген – ту?анжер.
Отан - ана, Отан - пана,
?аза?стан - ту?ан ел.

Абдуфазыл:
ОтандыбізАтамекен,
Депаялапайтамыз.
?йткені оны мекенеткен
Бабамыз бен атамыз.
Н?дина:
Отандыжас - к?ріміз де,
Ту?анжердепс?йеміз.
?йткеніондаб?ріміз де,
Туып, ?мірс?реміз.
Алина:
Отан – мені??зегім,
?иыны?болсат?земін.
Алда?ы ба?ыт ша?тарды,
Ж?регімменсеземін.

Милана:
Отаным – мені??зегім,
?ыры?дышарлап, кеземін.
Білукерек?р?рпа?,
Бес сауса?тай?зелін.
 

Дидар:
Отаным–м??гі?ор?аным,
?алаймынба?ыт?он?анын.
С?йемінж?несонды?тан,
?зенін, к?лін, орманын.

?уаныш:
Ба?ыттыбопж?ргенім,
Сені?ар?а?, ?лыОтан.
Еліммені?тірегім,
??ша?ы?даг?латам.

Жас?лан:
Ата, ?жем, ?кем, анам -
Т?ртеуі де «Отан!» ма?ан
Т?ртеуі де «Ботам» дейді
«Ер азамататан!» дейді
Ма?танамынОтаныммен,
Отаныма «Ботамын»мен

М??ият:
Сар?ылмайтын?уатым,
Тірегімсі? сен, Отан!
М??гісо?ыпт?ратын,
Ж?регімсі?, сен Отан!


Бізжас?лан–Отанана?ркені
?мітарт?анболаша?ы, ерте?і.
Ту?анелді?да??ынк?кке?рлетіп,
Г?лгеб?лепжасартамыз?лкені.

Дина:
Отандейміз от жа??анжерімізді,
Отандейміз?сіргенелімізді
Отандеймізту?анжер, атамекен
Биік тау, орман, то?айк?лімізді

?ыран:
Отандеймізке?–байта?астананы,
Жасылжайлау, жа?ажол, жас?аланы.
Отанны?шеті де жо?, шегі де жо?
Олбіра??з?йі?ненбасталады.

?азыбек:
?аза?стан - к?кбайра?ты ел еді?,
Сен дегендел?пілдейдіж?регім.
?зі?мені?ма?танышым, тірегім,
?зі?мені??уанышым, ба?ытым

Ислам:
?ыран??сымк?каспандасам?асын,
Желбіресінк?кбайра?ы? сан ?асыр!
Жас?ландар, берік?статуы?ды,
Жар?ыратыпту?анелді?та?басын.
?аза?биі. Орындайтындар: Сыныбымызды?бір топ ?ыздары.

Ту?анжерінс?ймейтінадамжо?. Олайболса, ту?анжертуралы?андайма?ал–м?телдербіледіекенбіз?

1. Бабирбек:
Ту?анжер - т??ыры?
Ту?ан ел - ?ыдыры?.

2. Назерке:
Ту?анжерді?к?ні де ысты?, т?ні де ысты?.

3. Дидар:
Ту?анжер – алтын бесік.

4. Ислам:
Ту?анжерді?топыра?ы да ысты?.
?рлен:
?згеелдес?лтанбол?анша, ?зелі?де?лтан бол!

Н?дина:
Отан – оттан да ысты?.

Отандегеніміз–адамны?туып?скенжері, ту?ан - туыс?андарымен, жа?ындарыменбіргет?ратынатамекені. ?аза?еліндет?ратынадамдарды?Отаны–?аза?станРеспубликасы.
?аза?стан–Туымент??ырлы,
Елта?басымене?селі,
?н?раныменайбатты.
М??алім:- Балалар, 1992 жылы 4 маусымдажа?амемлекеттікр?міздер - Елта?ба, Ту бекітілді. Міне, б?гінгіта?да?аза?стан?залдынаТ?уелсізмемлекет. Бізді??зімізді?Туымыз, Елта?бамыз, ?н?ранымыз бар. Егеменді?аза?станбыз.

?орытынды:
?аза?стан - сен за??ар биіксі?, ке?сі?. Бізді?жанымыз?зі?едегенма?таныш?аб?ленген. Бізсені?аты?дыжербетіне жар саларперзенті?біз, т?уелсіздіктімы?тап?ол?а?стайтынбала?быз!
Біз–т?уелсіз?аза?еліні?е?жасжеткіншектеріміз. Сонды?тан?зжерімізді, ?зелімізді, ?келеріміз бен аталарымызсия?ты?адірлеуге, с?юге, ?ор?ау?атиістіекеніміздіестеншы?армайы?дегімкеледі.
Сіздергек?п–к?прахмет. Сауболы?ыздар!

Е?бекші?аза? ауданды? білім б?ліміні? Шелек ауылы Т.Кенжебаев атында?ы орта мектеп мектепке дейінгі ша?ын орталы?ымен коммуналды? мемлекеттік мекемесі бастауыш сынып м??алімі Калманбетова Алия Т?рлы?ызы

Т?рбие са?атыны? та?ырыбы: Мені? Отаным – ?аза?стан


Ма?саты:Балалар?а ?аза?стан Республикасы  туралы білім беру.
Білімділік: Жас ?рпа?ты Отанын с?юге, елімізді? р?міздерін?астерлеуге, бай - ?уатты ел екендігінма?танетуге?йретіп, ту?анеліне, жерінедегенс?йіспеншілігінарттырып, махаббатсезімінояту;
Дамытушылы?: Отанын, ту?анжерін?ор?айбілуге, хал?ымызды?таланттыа?ындарыны??ле?дері мен ата – бабаларымызды??негеетіп?алдыр?анданалы?с?здеріар?ылыо?ушыларды?лтжандылы??а, атамекенінк?зді??арашы?ындай са?тайбілуге, патриотты?сезімгет?рбиелеу;
Т?рбиелік: Ойларынж?йеліт?рде жеткізебілу, шы?армашылы?пенж?мысжасап, м?нерлеп ?ле? о?ып, ма?ынасынт?сінебілу  да?дыларындамыту.
К?рнекілігі:Елбасысуреті, ?аза?станРеспубликасыны?картасы, р?міздер, авторларыны?суреттері, ?анатты с?здер, г?лдер.
?дісі:с?ра? - жауап, ??гімелеу,т?сіндірмелі, к?рнекілік
?лгісі: т?рбиеса?аты
Т?рбие ?рдісі: Азаматты?, патриотты? ж?не полим?дениеттік т?рбие беру.

Барысы: І ?йымдастырукезе?і
О?ушыларды д??геленте т?р?ызып, ?она?тарды?арсыалып, т?рбиеса?атыны?та?ырыбыментаныстырамын.
Бізб?гін «Мені?Отаным - ?аза?стан» та?ырыбында т?рбиеса?атын?ткеліотырмыз.
- Балалар, бізді?Отанымыз?алайаталадыекен?
- ?аза?стан
- ?аза?станжері?андай?
- ?аза?станжері?лкен, ?демі, ?рі бай.
- Д?рысайтасы?дар, балалар, ?аза?станжері батыстан шы?ыс?а ?арай 300 000 ша?ырым?а, солт?стіктен о?т?стікке ?арай 1700 ша?ырым?асозылыпжатыр.
- Бізді?еліміз – жеріні?ке?дігімен ?атар, таби?и байлы?ы да мол мемлекет. ?ріс толы малы, тайдайтула?анбалы?ы, те?іздейтол?ы?анегіні, дала толы а? - ??сы, таусылмаскенбайлы?ы да жеткілікті, мол.
- Осы айтыл?ан ойларымызды?д?рысты?ынак?зжеткізу?шін?азірмынадай ?ле? шума?тарын ты?дап к?рсек.

Азиза:
Отан - жерім, Отан - суым,
Отан - ?уат, н?рбереді.
Отан - ?ран, Отан - туым,
Отанм??гіг?лденеді.

А?ерке:
С?йемін мен Отанымды,
Г?лжайна?анжерімді.
С?йемін мен ата - анамды,
Мені?сіргенелімді.

Отандеген - Атамекен,
Отандеген – ту?анжер.
Отан - ана, Отан - пана,
?аза?стан - ту?ан ел.

Абдуфазыл:
ОтандыбізАтамекен,
Депаялапайтамыз.
?йткені оны мекенеткен
Бабамыз бен атамыз.
Н?дина:
Отандыжас - к?ріміз де,
Ту?анжердепс?йеміз.
?йткеніондаб?ріміз де,
Туып, ?мірс?реміз.
Алина:
Отан – мені??зегім,
?иыны?болсат?земін.
Алда?ы ба?ыт ша?тарды,
Ж?регімменсеземін.

Милана:
Отаным – мені??зегім,
?ыры?дышарлап, кеземін.
Білукерек?р?рпа?,
Бес сауса?тай?зелін.
 

Дидар:
Отаным–м??гі?ор?аным,
?алаймынба?ыт?он?анын.
С?йемінж?несонды?тан,
?зенін, к?лін, орманын.

?уаныш:
Ба?ыттыбопж?ргенім,
Сені?ар?а?, ?лыОтан.
Еліммені?тірегім,
??ша?ы?даг?латам.

Жас?лан:
Ата, ?жем, ?кем, анам -
Т?ртеуі де «Отан!» ма?ан
Т?ртеуі де «Ботам» дейді
«Ер азамататан!» дейді
Ма?танамынОтаныммен,
Отаныма «Ботамын»мен

М??ият:
Сар?ылмайтын?уатым,
Тірегімсі? сен, Отан!
М??гісо?ыпт?ратын,
Ж?регімсі?, сен Отан!


Бізжас?лан–Отанана?ркені
?мітарт?анболаша?ы, ерте?і.
Ту?анелді?да??ынк?кке?рлетіп,
Г?лгеб?лепжасартамыз?лкені.

Дина:
Отандейміз от жа??анжерімізді,
Отандейміз?сіргенелімізді
Отандеймізту?анжер, атамекен
Биік тау, орман, то?айк?лімізді

?ыран:
Отандеймізке?–байта?астананы,
Жасылжайлау, жа?ажол, жас?аланы.
Отанны?шеті де жо?, шегі де жо?
Олбіра??з?йі?ненбасталады.

?азыбек:
?аза?стан - к?кбайра?ты ел еді?,
Сен дегендел?пілдейдіж?регім.
?зі?мені?ма?танышым, тірегім,
?зі?мені??уанышым, ба?ытым

Ислам:
?ыран??сымк?каспандасам?асын,
Желбіресінк?кбайра?ы? сан ?асыр!
Жас?ландар, берік?статуы?ды,
Жар?ыратыпту?анелді?та?басын.
?аза?биі. Орындайтындар: Сыныбымызды?бір топ ?ыздары.

Ту?анжерінс?ймейтінадамжо?. Олайболса, ту?анжертуралы?андайма?ал–м?телдербіледіекенбіз?

1. Бабирбек:
Ту?анжер - т??ыры?
Ту?ан ел - ?ыдыры?.

2. Назерке:
Ту?анжерді?к?ні де ысты?, т?ні де ысты?.

3. Дидар:
Ту?анжер – алтын бесік.

4. Ислам:
Ту?анжерді?топыра?ы да ысты?.
?рлен:
?згеелдес?лтанбол?анша, ?зелі?де?лтан бол!

Н?дина:
Отан – оттан да ысты?.

Отандегеніміз–адамны?туып?скенжері, ту?ан - туыс?андарымен, жа?ындарыменбіргет?ратынатамекені. ?аза?еліндет?ратынадамдарды?Отаны–?аза?станРеспубликасы.
?аза?стан–Туымент??ырлы,
Елта?басымене?селі,
?н?раныменайбатты.
М??алім:- Балалар, 1992 жылы 4 маусымдажа?амемлекеттікр?міздер - Елта?ба, Ту бекітілді. Міне, б?гінгіта?да?аза?стан?залдынаТ?уелсізмемлекет. Бізді??зімізді?Туымыз, Елта?бамыз, ?н?ранымыз бар. Егеменді?аза?станбыз.

?орытынды:
?аза?стан - сен за??ар биіксі?, ке?сі?. Бізді?жанымыз?зі?едегенма?таныш?аб?ленген. Бізсені?аты?дыжербетіне жар саларперзенті?біз, т?уелсіздіктімы?тап?ол?а?стайтынбала?быз!
Біз–т?уелсіз?аза?еліні?е?жасжеткіншектеріміз. Сонды?тан?зжерімізді, ?зелімізді, ?келеріміз бен аталарымызсия?ты?адірлеуге, с?юге, ?ор?ау?атиістіекеніміздіестеншы?армайы?дегімкеледі.
Сіздергек?п–к?прахмет. Сауболы?ыздар!

Е?бекші?аза? ауданды? білім б?ліміні? Шелек ауылы Т.Кенжебаев атында?ы орта мектеп мектепке дейінгі ша?ын орталы?ымен коммуналды? мемлекеттік мекемесі бастауыш сынып м??алімі Калманбетова Алия Т?рлы?ызы

Просмотр содержимого документа
«Т?рбие са?ат. " Мені? Отаным - ?аза?стан""»


Тәрбие сағатының тақырыбы: Менің Отаным – Қазақстан


Мақсаты:Балаларға Қазақстан Республикасы туралы білім беру.
Білімділік: Жас ұрпақты Отанын сүюге, еліміздің рәміздерін қастерлеуге, бай - қуатты ел екендігін мақтан етуге үйретіп, туған еліне, жерінедеген сүйіспеншілігін арттырып, махаббат сезімін ояту;
Дамытушылық: Отанын, туған жерін қорғай білуге, халқымыздың талантты ақындарының өлеңдері мен ата – бабаларымыздың өнеге етіп қалдырған даналық сөздері арқылы оқушыларды ұлтжандылыққа, атамекенін көздің қарашығындай сақтай білуге, патриоттық сезімге тәрбиелеу;
Тәрбиелік: Ойларын жүйелі түрде жеткізе білу, шығармашылықпен жұмыс жасап, мәнерлеп өлең оқып, мағынасын түсіне білу дағдыларын дамыту.
Көрнекілігі:Елбасы суреті, Қазақстан Республикасының картасы, рәміздер, авторларының суреттері, қанатты сөздер, гүлдер.
Әдісі:сұрақ - жауап, әңгімелеу,түсіндірмелі, көрнекілік
үлгісі: тәрбие сағаты
Тәрбие үрдісі: Азаматтық, патриоттық және полимәдениеттік тәрбие беру.

Барысы: І Ұйымдастырукезеңі
Оқушыларды дөңгеленте тұрғызып, қонақтарды қарсы алып, тәрбие сағатының тақырыбымен таныстырамын.
Біз бүгін «Менің Отаным - Қазақстан» тақырыбында тәрбие сағатын өткелі отырмыз.
- Балалар, біздің Отанымыз қалай аталады екен?
- Қазақстан
- Қазақстан жері қандай?
- Қазақстан жері үлкен, әдемі, әрі бай.
- Дұрыс айтасыңдар, балалар, Қазақстан жері батыстан шығысқа қарай 300 000 шақырымға, солтүстіктен оңтүстікке қарай 1700 шақырымға созылып жатыр.
- Біздің еліміз – жерінің кеңдігімен қатар, табиғи байлығы да мол мемлекет. Өріс толы малы, тайдай тулаған балығы, теңіздей толқыған егіні, дала толы аң - құсы, таусылмас кен байлығы да жеткілікті, мол.
- Осы айтылған ойларымыздың дұрыстығына көз жеткізу үшін қазір мынадай өлең шумақтарын тыңдап көрсек.

Азиза:
Отан - жерім, Отан - суым,
Отан - қуат, нәрбереді.
Отан - ұран, Отан - туым,
Отан мәңгі гүлденеді.

Ақерке:
Сүйемін мен Отанымды,
Гүл жайнаған жерімді.
Сүйемін мен ата - анамды,
Мені өсірген елімді.

Отан деген - Атамекен,
Отан деген – туған жер.
Отан - ана, Отан - пана,
Қазақстан - туған ел.

Абдуфазыл:
Отанды біз Атамекен,
Деп аялап айтамыз.
Өйткені оны мекен еткен
Бабамыз бен атамыз.
Нәдина:
Отанды жас - кәріміз де,
Туған жер деп сүйеміз.
Өйткені онда бәріміз де,
Туып, өмір сүреміз.
Алина:
Отан – менің өзегім,
Қиының болса төземін.
Алдағы бақыт шақтарды,
Жүрегіммен сеземін.

Милана:
Отаным – менің өзегім,
Қырыңды шарлап, кеземін.
Білу керек әр ұрпақ,
Бес саусақтай өз елін.


Дидар:
Отаным – мәңгі қорғаным,
Қалаймын бақыт қонғанын.
Сүйемін және сондықтан,
Өзенін, көлін, орманын.

Қуаныш:
Бақытты боп жүргенім,
Сенің арқаң, ҰлыОтан.
Елім менің тірегім,
Құшағыңда гүл атам.

Жасұлан:
Ата, Әжем, Әкем, анам -
Төртеуі де «Отан!» маған
Төртеуі де «Ботам» дейді
«Ер азамататан!» дейді
Мақтанамын Отаныммен,
Отаныма «Ботамын»мен

Мұқият:
Сарқылмайтын қуатым,
Тірегімсің сен, Отан!
Мәңгі соғып тұратын,
Жүрегімсің, сен Отан!


Біз жасұлан – Отан ана өркені
Үміт артқан болашағы, ертеңі.
Туған елдің даңқын көкке өрлетіп,
Гүлге бөлеп жасартамыз өлкені.

Дина:
Отан дейміз от жаққан жерімізді,
Отан дейміз өсірген елімізді
Отан дейміз туған жер, атамекен
Биік тау, орман, тоғай көлімізді

Қыран:
Отан дейміз кең – байтақ астананы,
Жасыл жайлау, жаңа жол, жасқаланы.
Отанның шеті де жоқ, шегі де жоқ
Ол бірақ өз үйіңнен басталады.

Қазыбек:
Қазақстан - көк байрақты ел едің,
Сен деген де лүпілдейді жүрегім.
Өзің менің мақтанышым, тірегім,
Өзің менің қуанышым, бақытым

Ислам:
Қыран құсым көк аспанда самғасын,
Желбіресін көк байрағың сан ғасыр!
Жасұландар, берік ұста туыңды,
Жарқыратып туған елдің таңбасын.
Қазақ биі. Орындайтындар: Сыныбымыздың бір топ қыздары.

Туған жерін сүймейтін адам жоқ. Олай болса, туған жер туралы қандай мақал – мәтелдер біледі екенбіз?

1. Бабирбек:
Туған жер - тұғырың
Туған ел - қыдырың.

2. Назерке:
Туған жердің күні де ыстық, түні де ыстық.

3. Дидар:
Туған жер – алтын бесік.

4. Ислам:
Туған жердің топырағы да ыстық.
Өрлен:
Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол!

Нәдина:
Отан – оттан да ыстық.

Отан дегеніміз – адамның туып өскен жері, туған - туысқандарымен, жақындарымен бірге тұратын атамекені. Қазақ елінде тұратын адамдардың Отаны – Қазақстан Республикасы.
Қазақстан – Туымен тұғырлы,
Елтаңбасымен еңселі,
Әнұранымен айбатты.
Мұғалім:- Балалар, 1992 жылы 4 маусымда жаңа мемлекеттік рәміздер - Елтаңба, Ту бекітілді. Міне, бүгінгі таңда Қазақстан өз алдына Тәуелсіз мемлекет. Біздің өзіміздің Туымыз, Елтаңбамыз, Әнұранымыз бар. Егеменді Қазақстанбыз.

Қорытынды:
Қазақстан - сен заңғар биіксің, кеңсің. Біздің жанымыз өзіңе деген мақтанышқа бөленген. Біз сенің атыңды жер бетіне жар салар перзентіңбіз, тәуелсіздікті мықтап қолға ұстайтын балаңбыз!
Біз – тәуелсіз қазақ елінің ең жас жеткіншектеріміз. Сондықтан өз жерімізді, өз елімізді, әкелеріміз бен аталарымыз сияқты қадірлеуге, сүюге, қорғауға тиісті екенімізді естен шығармайық дегім келеді.
Сіздерге көп – көп рахмет. Сау болыңыздар!

Еңбекшіқазақ аудандық білім бөлімінің Шелек ауылы Т.Кенжебаев атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен коммуналдық мемлекеттік мекемесі бастауыш сынып мұғалімі Калманбетова Алия Тұрлықызы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Т?рбие са?ат. " Мені? Отаным - ?аза?стан""

Автор: Калманбетова Алия Турлыбаевна

Дата: 22.04.2016

Номер свидетельства: 321609

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства