kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Та?ырыбы: Т?уелсіз елім ?аза?стан

Нажмите, чтобы узнать подробности

М.?бдіхалы?ов атында?ы мектеп-гимназиясыны?

бастауыш сынып м??алімі

К?кен Г?лжамал ?мірза??ызы

ашы? саба? т?рбие са?аты

Та?ырыбы:   Т?уелсіз елім ?аза?стан

Ма?саты: 1.О?ушылар?а за?,Конституция туралы, Конституция міндеттерін орындау

                    ?ажеттігін т?сіндіру

2 Конституция міндеттерін орындайтын азамат ?алыптастыру

3 Ту?ан жерге, Отанына деген с?йіспеншілігін дамыту

К?рнекілігі: Астана суреттері, ма?алдар жазыл?ан с?здер тізбегі

І. ?йымдастыру

?ткен  та?ырыптар бойынша ерте бастан дайындалу ?ажеттігін, 2 топ бойынша ?з білімдері?ді к?рсету ?ажет екеніне то?талу. ?орытынды айды? со??ы аптасында ?теді, «нені білдім, нені игердім» сауалнама жауап алынады.

ІІ За?, Конституция туралы не білу керек?

М??алім с?зі.

-?аза?станны? Конституциясы адам ж?не азамат ???ы?тарыны? арты?шылы?ын, басымдылы?ын баянды етеді. О?ан д?лел Конституцияны? адам мен азаматты алды??ы ?атар?а ?оюы. Конституцияны? баптарыны? (1,3) адам мен азаматты? ???ытары мен бостанды?тарына арнал?ан. ?Р-ны? Конституциясы ?лтына ?арамай барлы? азаматтар?а те? ???ы? бере отырып, оларды? бірігіп, тату т?руына за?ды? негіз ??райды. Сонды?тан ?аза?стан Республикасы б?кіл халы?ты? мемлекет.  Б?л жа?дай Конституцияда жазыл?ан, мемлекетті?, оны? органдарыны? ?ызметіні? принциптерінде аны? айтыл?ан.

1. Мемлекеттік билікті? бірден-бір  бастауы кім? Мемлекеттік билікті? бірден-бір бастауы-халы?. Халы? пен мемлекет атынан билік ж?ргізуге Республика Президендітіні?, сондай-а? Конституциялы? ?кілеттер шегінде ?ана мемлекет атынан билік ж?ргізді.

2.Республикада?ы мемлекеттік билік ?алай ж?зеге асады.? Республикада мемлекеттік билік бірт?тас, ол Конституция мен за?дар негізінде за? шы?арушы, ат?арушы ж?не сот тарма?тарына б?ліну, оларды? тежемелік ?рі тепе-те?дік ж?йесін пайдалану ар?алы, ?зара іс-?имыл жасау принциптеріне с?йкес ж?зеге асырылады.

3. Жер ж?не оны? ?айнауы, су к?здері, ?сімдіктер мен жануарлар д?ниесі, бас?а да таби?и ресурстар мемлекет меншігінде болды. жер, сондай-а? за?да белгіленген негіздерде, шарттары мен шектерге жеке меншікте де болуы м?мкін.

4. ?аза?стан Республикасында?ы мемлекеттік тіл ?аза? тілі. Мемлекет ?аза?стан хал?ыны?   тілдерін ?йрену мен дамыту ?шін жа?дай ту?ызу?а ?ам?орлы? жасайды.

5. ?Р-ны? мемлекеттік р?міздері-Ту, Елта?ба, ?н?ран. Оларды? сипаттамасы ж?нересми пайдалану т?ртібі конституциялы? за?мен белгіленеді.

6. ?аза?станны? ?рбір азаматы ?мір с?руге ???ы?ы бар. Ешкімні? ?з бетінше адам ?мірін ?ию?а ?а?ысы жо?.

7. ?Р-ны? азаматыны? ?асиетті борышы мен парызы-?Р ?ор?ау

Астана ?аласы 1998 жылы елімізді? астанасы болды. б?рын?а А?мола ?аласыны? атауы да «Астана» болып ?згерді. ?аза?стан еліні? тарихында б?л т?ртінші астана

 1. ?ызылжар
 2. Орынбор
 3. Алматы
 4. Астана

Астана ?аласыны? т?саукесері 1998 ж 10 маусымда салтанатты т?рде ?ткізілді.

Астананы?  ту?ан к?ні Елбасыны? ту?ан к?ніне орай 6 шілдеге ауыстырылды.

         Астана-к?рікті де с?лу ?ала. К?птеген ?демі биік-биік ?имараттар салынып, Астана к?ннен-к?нге ?сіп келеді. А? Орда, Б?йетерек, Думан, онйы-сауы? кешені, ?лтты? м?ражай, Цирк ала?ы т.б салынды.

?ала ішінде к?з тартарлы? шыршалар мен ?айы?дар отыр?ызылуда

Астананы? б?гінгі келбетіне тамсанбайтын ел, ма?танбайтын ?аза? жо?. Жас ?аланы? ал?аш есігін аш?ан ?она?тары ке? к?шелері мен да??ыл жолдарын жаяу аралауы?а ?уес.

Астананы? кешегі келбетіне к?з ж?гіртсек, Есілді? суы ?ара?ткел ар?ылы кесіп ?ткен. ?за? жол ж?ріп келе жатыр?ан керуен ?зіні?  жа?асына то?тап тыныста?ан. Сол ма?да к?нмен ша?ылыс?ан кесенені? а? к?мбезі болыпты. Ежелгі Сарыар?аны? т?сінде ол кезде жай ?ана ?ор?ан бол?ан. Ал одан Н?ра ?зеніне ?арай 18  жерде орналас?ан ?алашы?ты ж?рт «А?мола» деп атап кеткен. К?мбезі алыстан к?з тартатын Есілді? жа?алауында?ы кесенеге даналы?ымен ?ділдігімен б?кіл сахара?а  танымал бол?ан Ниязби жерленіпті. Б?л к?мбезі киіз ?йді? ша?ыра?ына ??сайтын а? кірпіштен т?р?ызыл?ан кесене осы ??ірді? атана айналды. ?аза? хал?ыны? ??ымында а? т?с п?ктікті, тазалы?ты, ?асиеттілікті блдіреді. А?мола жай ?ала емес,  ата-бабаларымыз жерленген ?асиетті ?лке.

?ала тарихы

А?мола ?алашы?ыны? атауы ке?ес ?кіметі кезе?інде ты? игеру ?лкесіні? ресми астанасы Целиноград болып ?згертілді. Киелі жерді? топыра?ы еліміз т?уелсіздік ал?ан со?, б?рын?ы аты ?айта  жа??ырып А?мола болды. 1998 6 ?ІІ-де Астана болды.

«Б?йтерек»

Астана десе алыстан мен м?ндамын деп т?р?ан «Б?йтерек» монументі елестейді. К?к апсап?а ?мтыл?ан ?ажайып ?имарат ?лемдік жаратылысты? негізін білдіретін 3 б?ліктен т?рады. Б?йтеректі? биіктігі 105 метр, салма?ы 1000 тоннадан асады. Ол жерге ?а?ыл?ан 500 ?ада?а орнатыл?ан з?улім теректі? шыр?ау биігінде диаметрі 20 метр салма?ы 300 тонналы? ?р т?ске орнатып 1000 ??былып т?ратын шар орналас?ын. Астана-Б?йтерек монументіні? компазициялы? ??рылымы ежелгі к?шпенділерді? ?арышты? к?з?арасын білдіреді. Б?л нысанды сау идиясын е? ал?аш к?терген елбасы Н.?.Назарбаев еді.

Бейбіктшілік пен ынтыма? сарайы мысырлы?тарды? пирамидасы келбетінде жасал?ан.

2005 жылы ?лысты? ?лы к?ні к?мбезі алтынмен к?мкергендей жар?ырап т?р?ан «Н?р-Астана» орталы? мешті ашылды.

Астаналы?тар мен ?аза?станды?тар Астананы болашы?ты? ?аласы деп тегін атама?ан.

 • Астана  туралы ?ле? шума?тарын о?у
 • С?ра?тар?а жауап алып, ?орытындылау
 • Отан, ту?ан жер туралы ма?ал-м?телдер айт?ызу

Жал?астыру

-Ту?ан елдей ел болмас,.

- Ит той?ан жеріне         .

О?ушы:     Кез келген мемлекеттік р?мізді? е? ма?ыздысы - ?н?ран. ?н?ран   мемлекеттік салта-              натты ?н. Ол халы?ты ?йгілі етеді. Оны? с?здерінде халы?ты?  мы?да?ан жыл?ы тарихы, б?гінгі              ?мірі мен келешек арманы айтыл?ан.

Хор  «?н?ран»  Б?ріміз ?н?ранды айтып берейік.

О?ушы:          Ба?ты? ??сы ?р адам?а ?онып бір

                             О, Т??ірім, бізді ба??а жолы?тыр.

                             Б?гін міне, Т?уелсіздік а?айын,

                             ?р ?аза?ты? ж?регі боп со?ып т?р!

О?ушы:          К?к аспанда н?лы к?н

                             К?лімдейді далама

                             Ба?ыт тілеп т?р б?гін

                             Ол барлы? п?к бала?а.

«С?зж?мба?»  шешу.

О?ушы:           К?к ж?зінде ?алы?та?ан ?ыранмын,

                             Бейбітшілік пен бостанды? жыр ?нім

                             Сам?ап ж?рсек бостанды?та, биікте

                             Шары?тайды ке? к?лемде б?л ?нім.

Хор  «?аза?стан»

 

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Та?ырыбы: Т?уелсіз елім ?аза?стан»

М.Әбдіхалықов атындағы мектеп-гимназиясының

бастауыш сынып мұғалімі

Көкен Гүлжамал Өмірзаққызы

ашық сабақ тәрбие сағаты


Тақырыбы: Тәуелсіз елім Қазақстан

Мақсаты: 1.Оқушыларға заң,Конституция туралы, Конституция міндеттерін орындау

қажеттігін түсіндіру

2 Конституция міндеттерін орындайтын азамат қалыптастыру

3 Туған жерге, Отанына деген сүйіспеншілігін дамыту


Көрнекілігі: Астана суреттері, мақалдар жазылған сөздер тізбегі


І. ҰйымдастыруӨткен тақырыптар бойынша ерте бастан дайындалу қажеттігін, 2 топ бойынша өз білімдеріңді көрсету қажет екеніне тоқталу. Қорытынды айдың соңғы аптасында өтеді, «нені білдім, нені игердім» сауалнама жауап алынады.


ІІ Заң, Конституция туралы не білу керек?

Мұғалім сөзі.

-Қазақстанның Конституциясы адам және азамат құқықтарының артықшылығын, басымдылығын баянды етеді. Оған дәлел Конституцияның адам мен азаматты алдыңғы қатарға қоюы. Конституцияның баптарының (1,3) адам мен азаматтың құқытары мен бостандықтарына арналған. ҚР-ның Конституциясы ұлтына қарамай барлық азаматтарға тең құқық бере отырып, олардың бірігіп, тату тұруына заңдық негіз құрайды. Сондықтан Қазақстан Республикасы бүкіл халықтық мемлекет. Бұл жағдай Конституцияда жазылған, мемлекеттің, оның органдарының қызметінің принциптерінде анық айтылған.

1. Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы кім? Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы-халық. Халық пен мемлекет атынан билік жүргізуге Республика Президендітінің, сондай-ақ Конституциялық өкілеттер шегінде ғана мемлекет атынан билік жүргізді.

2.Республикадағы мемлекеттік билік қалай жүзеге асады.? Республикада мемлекеттік билік біртұтас, ол Конституция мен заңдар негізінде заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөліну, олардың тежемелік әрі тепе-теңдік жүйесін пайдалану арқалы, өзара іс-қимыл жасау принциптеріне сәйкес жүзеге асырылады.

3. Жер және оның қайнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар мемлекет меншігінде болды. жер, сондай-ақ заңда белгіленген негіздерде, шарттары мен шектерге жеке меншікте де болуы мүмкін.

4. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл қазақ тілі. Мемлекет Қазақстан халқының тілдерін үйрену мен дамыту үшін жағдай туғызуға қамқорлық жасайды.

5. ҚР-ның мемлекеттік рәміздері-Ту, Елтаңба, Әнұран. Олардың сипаттамасы жәнересми пайдалану тәртібі конституциялық заңмен белгіленеді.

6. Қазақстанның әрбір азаматы өмір сүруге құқығы бар. Ешкімнің өз бетінше адам өмірін қиюға қақысы жоқ.

7. ҚР-ның азаматының қасиетті борышы мен парызы-ҚР қорғау
Астана қаласы 1998 жылы еліміздің астанасы болды. бұрынға Ақмола қаласының атауы да «Астана» болып өзгерді. Қазақстан елінің тарихында бұл төртінші астана

 1. Қызылжар

 2. Орынбор

 3. Алматы

 4. Астана

Астана қаласының тұсаукесері 1998 ж 10 маусымда салтанатты түрде өткізілді.

Астананың туған күні Елбасының туған күніне орай 6 шілдеге ауыстырылды.

Астана-көрікті де сұлу қала. Көптеген әдемі биік-биік ғимараттар салынып, Астана күннен-күнге өсіп келеді. Ақ Орда, Бәйетерек, Думан, онйы-сауық кешені, Ұлттық мұражай, Цирк алаңы т.б салынды.

Қала ішінде көз тартарлық шыршалар мен қайыңдар отырғызылуда

Астананың бүгінгі келбетіне тамсанбайтын ел, мақтанбайтын қазақ жоқ. Жас қаланың алғаш есігін ашқан қонақтары кең көшелері мен даңғыл жолдарын жаяу аралауыға әуес.

Астананың кешегі келбетіне көз жүгіртсек, Есілдің суы Қараөткел арқылы кесіп өткен. Ұзақ жол жүріп келе жатырған керуен өзінің жағасына тоқтап тыныстаған. Сол маңда күнмен шағылысқан кесененің ақ күмбезі болыпты. Ежелгі Сарыарқаның төсінде ол кезде жай ғана қорған болған. Ал одан Нұра өзеніне қарай 18 жерде орналасқан қалашықты жұрт «Ақмола» деп атап кеткен. Күмбезі алыстан көз тартатын Есілдің жағалауындағы кесенеге даналығымен әділдігімен бүкіл сахараға танымал болған Ниязби жерленіпті. Бұл күмбезі киіз үйдің шаңырағына ұқсайтын ақ кірпіштен тұрғызылған кесене осы өңірдің атана айналды. Қазақ халқының ұғымында ақ түс пәктікті, тазалықты, қасиеттілікті блдіреді. Ақмола жай қала емес, ата-бабаларымыз жерленген қасиетті өлке.

Қала тарихы

Ақмола қалашығының атауы кеңес үкіметі кезеңінде тың игеру өлкесінің ресми астанасы Целиноград болып өзгертілді. Киелі жердің топырағы еліміз тәуелсіздік алған соң, бұрынғы аты қайта жаңғырып Ақмола болды. 1998 6 ҮІІ-де Астана болды.

«Бәйтерек»

Астана десе алыстан мен мұндамын деп тұрған «Бәйтерек» монументі елестейді. Көк апсапға ұмтылған ғажайып ғимарат әлемдік жаратылыстың негізін білдіретін 3 бөліктен тұрады. Бәйтеректің биіктігі 105 метр, салмағы 1000 тоннадан асады. Ол жерге қағылған 500 қадаға орнатылған зәулім теректің шырқау биігінде диаметрі 20 метр салмағы 300 тонналық әр түске орнатып 1000 құбылып тұратын шар орналасқын. Астана-Бәйтерек монументінің компазициялық құрылымы ежелгі көшпенділердің ғарыштық көзқарасын білдіреді. Бұл нысанды сау идиясын ең алғаш көтерген елбасы Н.Ә.Назарбаев еді.


Бейбіктшілік пен ынтымақ сарайы мысырлықтардың пирамидасы келбетінде жасалған.

2005 жылы Ұлыстың ұлы күні күмбезі алтынмен көмкергендей жарқырап тұрған «Нұр-Астана» орталық мешті ашылды.

Астаналықтар мен Қазақстандықтар Астананы болашықтың қаласы деп тегін атамаған.

 • Астана туралы өлең шумақтарын оқу

 • Сұрақтарға жауап алып, қорытындылау

 • Отан, туған жер туралы мақал-мәтелдер айтқызу

Жалғастыру

-Туған елдей ел болмас, ......

- Ит тойған жеріне ......

Оқушы:     Кез келген мемлекеттік рәміздің ең маңыздысы - Әнұран. Әнұран   мемлекеттік салта-              натты ән. Ол халықты әйгілі етеді. Оның сөздерінде халықтың  мыңдаған жылғы тарихы, бүгінгі              өмірі мен келешек арманы айтылған.

Хор  «Әнұран»  Бәріміз әнұранды айтып берейік.

Оқушы:          Бақтың құсы әр адамға қонып бір

                             О, Тәңірім, бізді баққа жолықтыр...

                             Бүгін міне, Тәуелсіздік ағайын,

                             Әр қазақтың жүрегі боп соғып тұр!

Оқушы:          Көк аспанда нұлы күн

                             Күлімдейді далама

                             Бақыт тілеп тұр бүгін

                             Ол барлық пәк балаға.

«Сөзжұмбақ»  шешу.

Оқушы:           Көк жүзінде қалықтаған қыранмын,

                             Бейбітшілік пен бостандық жыр әнім

                             Самғап жүрсек бостандықта, биікте

                             Шарықтайды кең көлемде бұл әнім.

Хор  «Қазақстан»

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Та?ырыбы: Т?уелсіз елім ?аза?стан

Автор: К?кен Г?лжамал ?мірза??ызы

Дата: 11.01.2016

Номер свидетельства: 275022

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства