kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба?ты? та?ырыбы: Келешек к?зі – балада

Нажмите, чтобы узнать подробности

М.?бдіхалы?ов атында?ы мектеп-гимназиясыны?

бастауыш сынып м??алімі

?осымбаева Айзаданы?

                                                                                                                              ашы? т?рбие са?аты

Саба?ты? та?ырыбы:   Келешек к?зі – балада

Саба?ты? ма?саты:  О?ушыларды? білімдерін орта?а салу ж?не п?ндер бойынша ал?ан білімдерін тексеру.О?ушыларды? д?ниетанымдарын ке?ейту, тіл байлы?ын, с?здік ?орларын молайту, логикалы? ойлау ?абілеттері мен шы?армашылы? ?иялын дамыту.Ту?ан тілімізді с?юге, ту?ан елін, жерін ??рметтейтін саналы, ізденімпаз ?рпа? етіп т?рбиелеу.

Саба?ты? к?рнекілігі: на?ыл с?здер, слайдтар

Саба?ты? ж?рісі:

Психологиялы? дайынды?

(О?ушылар ата – аналарымен бірге келіп, бір – біріне тілек айтады.)

      ??рметті ата-аналар мен о?ушылар т?рбие са?атымызды бастамас б?рын ?р ата-ана ?з баласына ж?рек жарды тілектері?ізді арна?ыздар, ал о?ушылар ата-анасына тілектерін арнасын.

-Ата-аналар мен о?ушылар, бір-бірімізге жа?сы тілектерімізді арнап, о?ушылар ?ауымы ж?не ата-аналар ?ауымы болып орынмыз?а жай?асты?.

Кіріспе с?з.  (1 слайд)

     «Елдік пен егемендікті? киелі туын XXI ?асырда ас?а?тата желбірететін болаша? ?рпа?», - деп елбасымыз Н.?.Назарбаев айт?андай, тарих то?ыстыр?ын, та?дыр табыстыр?ан б?гінгі к?нге ?аза? хал?ы ерлікпен ?ол жеткізді. ?уатты ?аза?станны? ??тты іргесін, мы?ым ша?ыра?ын шай?алтпай ?стау келешек жастарды? міндеті.

-Ендеше, сол келешек жастарымыз, міне осы балаларымыз. Ол ?шін ?рпа?ымыз білімді, дені сау, т?ртіпті болу керек.Со?ан байланысты бізді? б?гінгі т?рбие са?атымыз «Келешек к?зі – балада» деп аталады. Т?рбие са?атымыз ?ш б?лімнен т?рады.

1.Бірінші байлы? – денсаулы?.  (2 слайд)

   «?аза?стан – 2030» ба?дарламасында к?рсетілгендей ?ркениетті елді? ?рбір азаматыны? денсаулы?ы мы?ты, хал-ахуалы жа?сы болуы ?шін зиянды ?деттерден жерітіп, денсаулы??а, болаша? ?рпа??а зиянды заттарды? бар екенін ??ындыру.

-Ендеше, ата-аналар мен о?ушылар назарымызды мына видеороликке аударайы?.

(видеоролик к?рсетіледі)

-Олай, болса осы видеороликте к?ргендері?іздей ?азіргі жастарымыз ?ялы телефон?а т?уелді болып барады. Осы ?ялы телефонны? пайдасы мен зияны туралы не айтар еді?іздер? Оны? денсаулы?ымыз?а зияны ?андай?

2. «Б?л заман білекке сенетін емес, білімге сенетін заман», - деп елбасымыз айт?андай болаша? ?рпа?тарымызды? білімдерін сынап к?релік.  (3 слайд)

-Олай болса, елбасымыз Н.?.Назарбаевты? «Н?рлы жол – болаша??а бастар жол» атты халы??а жолдауында  - 2015 жыл – ?лтты? тарихымызды? ?лы?тау ж?не б?гінгі биіктерімізді ба?алау т?р?ысынан мерейлі белестер жылы» деп, ?аза? ханды?ыны? 550 жылды?ын ерекше атап ?тті.

-Ендеше, б?гінгі с?ра?тарымыз ?аза? ханды?ына, ?аза?стан еліне байланысты болма?.

1. ?аза?ты? ?лы билерін ата? (Т?ле би, ?азыбек би, ?йтеке би)

2. ?аза? хандарын ата. (Есім хан, Ж??гір хан, Т?уке хан, Керей хан, Бара? хан,   ?асым хан, Ха?- Назар хан, Абылай хан)
3. ?аза?ты? ?андай ерж?рек батырларын білесі?дер? 
4. ?аза?станны? астанасы ?ай ?ала?  (Астана)

5. ?Р - ны? т?уелсіздігі ?ашан жарияланды?  (1991 жылы 1 желто?санда)
6.“Жеті жар?ы” за?дарын шы?ар?ан ханды ата? (Т?уке хан)
7. Ал?аш?ы ?аза? ханды?ы ??рыл?ан жер. (Жетісу)

8. ?аза?стан Республикасыны? республикалы? к?ні    Жауабы: 25 ?азан. 

9. ?аза?стан республикасыны? туыны? авторы    (Ш.Ниязбеков.)

10. ?Р - ны? р?міздері ?ашан ?абылданды?  (1992 жылы 4 маусым)
11. ?аза?ты? ?ш ж?зіні? біріккен ?скер к?штерін бас?ар?ан ?олбасшы. (?біл?айыр хан.)

12.?аза? ханды?ыны? т???ыш ханын ж?не со??ы ханын ата. (Керей-т???ыш хан, Кенесары ?асым?лы-со??ы хан)

    Бала – ?р ата-ананы? болаша?ы, ?міріні? жал?асы демекші келешекке осындай білімді ?рпа? т?рбиелеп отыр?ан ата-аналарымыз?а с?ра?тарымыз бар, соны ?сынайы?.  Б?л с?ра?тар «Біз ?андай ата-анамыз?» деп аталады.

1.Балалар т?рбиесі туралы газет-журнал беттерінде жариялан?ан ма?алдарды немесе радио, теледидар хабарларын ж?йелі о?ып, ты?дап отырасыз ба?

2. Балалар т?рбиесінде ?асы?ызда?ы ?оса?ы?ызды? пікірімен ?немі санасып отырасыз ба?

3. Б?йыру немесе тыйым салу сия?ты шараларды сіз ?ажет кезінде ?ана ?олданасыз ба?

4. Кез келген ісі?ізді тастай салып баламен айналыса аласыз ба?

5. Балаларды? жасына ?арамай, онымен а?ылдаса аласыз ба?

6. Бала?ызбен ?арым-?атынас барысында жаса?ан ?ателері?ізді мойындайсыз ба?

7. ?зі?ізді? ?ателігі?із ?шін бала?ыздан кешірім с?райсыз ба?

8. Бала?ыз жаса?ан іс ашуландыр?ан кезде ?зі?ізді ?стап, ашуды же?е аласыз ба?

9. Бала?а ?ала?ан ісін жасау?а, ?зін ?стау?а кедергі жасамай бір к?н еркіндік, бересіз бе?

10. ?зі?ізді? басы?ыздан ?ткен балалы? ша?ы?ыздан ескерілетін жа?дай айтасыз ба?

?н: «?ке». Орындайтын Айк?нім, Мерейлім.

3. «Бала т?рбиесі басты байлы?ы?,

    Кешіксе? к?ретіні? ?ай?ы-м??» - деп Абай атамыз айт?андай кезекті ?шінші б?лімге  берелік.  (4 слайд)

-Ендеше, ?шінші б?лімде ата-аналарымыз?а арнал?ан ситуациялы? с?ра?тар бар, со?ан жауап алайы?.

1. Бала?ыз саба?тан ?ашып, мектептен ерте келді, не істейсіз?

2. Бала?ызды? ?нері, ?андай да бір іске ?ызы?ушылы?ы, бейімділігі бай?алды делік, не істер еді?із?

3. Бала?ыз ?ялы телефон алып бер деп жылады. Сіз: «Шамалы шыдай т?р, уа?ытында алып беремін» - деді?із. Бала?ыз ты?дамай есікті тарс жауып кетіп ?алды. Сізді? ?рекеті?із?

4. Бала?ыз белгілі бір п?нді ?натпай, саба? о?ы?ысы келмейтінін айтты. Сізді? ?рекеті?із?

5.Сізге мектептегі м??алімдерден «Сізді? бала?ыз бас?а балаларды ?рады» деген бірнеше ша?ым айтылды. Та?ы к?рші ата-аналардан да «бізді? баланы ?рады» деген с?з естуге тура келеді дейік. Не істейсіз? Бала?ызды ?алай т?рбиелейсіз?

6.Бала?ыз мектептегі бір м??аліммен тіл табыса алмай ж?р. Бала?ыз?а ?андай ке?ес айтасыз?

7.Сізді? бала?ыз сыныпта?ы жа?сы о?итын о?ушыларды? бірі,алайда бір к?ні сынып жетекшісі ?лгерімі нашар о?ушылармен алып ?алды,сізді? іс-?рекеті?із?
 

8.Бала?ызды? саба?ы,т?ртібі жайлы білгі?із келіп,мектепке келіп т?расыз.           Сынып жетекшісі сізді ?атулы ?аба?,ашулы к?ймен ?арсы алды.Сізді? ?рекеті?із?

9.Биыл сізді? бала?ызды? сыныбында о?итындарды? б?рінде ?ялы телефон бар,,тек сізді? бала?ызда жо?. К?нде «?пер» деп маза?ызды алады,саба??а бар?ысы келмейді.Сіз ж?мыссызсыз,не істейсіз?

10.Сізді? т???ышы?ызды атасы мен ?жесі бауырына бас?ан.Саба?ы ?иындап кеткен со?, ?здері? ?ада?ала?дар деп ?кеп тастады. Ал бала?ыз  т?рбие?ізге к?нер емес, не істейсіз?

?орытынды:

   Елбасы ?з жолдауында жастар?а: «Сендер болаша??а деген ?кілі ?мітімізді? тірегісі?дер. Бізді? б?гінгі ат?арылып жат?ан шаруамыз сіздер ?шін жасалды. Сендер Т?уелсіз ?аза?стан елімізді? перзентісі?дер, т?уелсіз елде туып, т?уелсіз елде т?рбие алдындар. Сендерді? азат ойларымен кемел білімдері? бізді? ?ол жетпес ма?саттарымыз?а апаратын ??діретті к?ш», - деді. 
-?рине сендер білімді де саналы болса?ыздар бізді? жар?ын келешегіміз сендерді? ?олдары?да деп санаймын.Т?рбие са?атымызды ая?таймыз.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Саба?ты? та?ырыбы: Келешек к?зі – балада»

М.Әбдіхалықов атындағы мектеп-гимназиясының

бастауыш сынып мұғалімі

Қосымбаева Айзаданың

ашық тәрбие сағаты

Сабақтың тақырыбы: Келешек көзі – балада

Сабақтың мақсаты:  Оқушылардың білімдерін ортаға салу және пәндер бойынша алған білімдерін тексеру.Оқушылардың дүниетанымдарын кеңейту, тіл байлығын, сөздік қорларын молайту, логикалық ойлау қабілеттері мен шығармашылық қиялын дамыту.Туған тілімізді сүюге, туған елін, жерін құрметтейтін саналы, ізденімпаз ұрпақ етіп тәрбиелеу.

Сабақтың көрнекілігі: нақыл сөздер, слайдтар

Сабақтың жүрісі:


Психологиялық дайындық

(Оқушылар ата – аналарымен бірге келіп, бір – біріне тілек айтады.)

Құрметті ата-аналар мен оқушылар тәрбие сағатымызды бастамас бұрын әр ата-ана өз баласына жүрек жарды тілектеріңізді арнаңыздар, ал оқушылар ата-анасына тілектерін арнасын.

-Ата-аналар мен оқушылар, бір-бірімізге жақсы тілектерімізді арнап, оқушылар қауымы және ата-аналар қауымы болып орынмызға жайғастық.


Кіріспе сөз. (1 слайд)

«Елдік пен егемендіктің киелі туын XXI ғасырда асқақтата желбірететін болашақ ұрпақ», - деп елбасымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай, тарих тоғыстырғын, тағдыр табыстырған бүгінгі күнге қазақ халқы ерлікпен қол жеткізді. Қуатты Қазақстанның құтты іргесін, мығым шаңырағын шайқалтпай ұстау келешек жастардың міндеті.

-Ендеше, сол келешек жастарымыз, міне осы балаларымыз. Ол үшін ұрпағымыз білімді, дені сау, тәртіпті болу керек.Соған байланысты біздің бүгінгі тәрбие сағатымыз «Келешек көзі – балада» деп аталады. Тәрбие сағатымыз үш бөлімнен тұрады.


1.Бірінші байлық – денсаулық. (2 слайд)

«Қазақстан – 2030» бағдарламасында көрсетілгендей өркениетті елдің әрбір азаматының денсаулығы мықты, хал-ахуалы жақсы болуы үшін зиянды әдеттерден жерітіп, денсаулыққа, болашақ ұрпаққа зиянды заттардың бар екенін ұғындыру.

-Ендеше, ата-аналар мен оқушылар назарымызды мына видеороликке аударайық.

(видеоролик көрсетіледі)


-Олай, болса осы видеороликте көргендеріңіздей қазіргі жастарымыз ұялы телефонға тәуелді болып барады. Осы ұялы телефонның пайдасы мен зияны туралы не айтар едіңіздер? Оның денсаулығымызға зияны қандай?


2. «Бұл заман білекке сенетін емес, білімге сенетін заман», - деп елбасымыз айтқандай болашақ ұрпақтарымыздың білімдерін сынап көрелік. (3 слайд)


-Олай болса, елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты халыққа жолдауында - 2015 жыл – ұлттық тарихымыздың ұлықтау және бүгінгі биіктерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі белестер жылы» деп, қазақ хандығының 550 жылдығын ерекше атап өтті.

-Ендеше, бүгінгі сұрақтарымыз қазақ хандығына, Қазақстан еліне байланысты болмақ.


1. Қазақтың ұлы билерін ата? (Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би)

2. Қазақ хандарын ата. (Есім хан, Жәңгір хан, Тәуке хан, Керей хан, Барақ хан, Қасым хан, Хақ- Назар хан, Абылай хан)
3. Қазақтың қандай ержүрек батырларын білесіңдер? 
4. Қазақстанның астанасы қай қала? (Астана)

5. ҚР - ның тәуелсіздігі қашан жарияланды? (1991 жылы 1 желтоқсанда)
6.“Жеті жарғы” заңдарын шығарған ханды ата? (Тәуке хан)
7. Алғашқы Қазақ хандығы құрылған жер. (Жетісу)

8. Қазақстан Республикасының республикалық күні  Жауабы: 25 қазан. 

9. Қазақстан республикасының туының авторы  (Ш.Ниязбеков.)

10. ҚР - ның рәміздері қашан қабылданды? (1992 жылы 4 маусым)
11. Қазақтың үш жүзінің біріккен әскер күштерін басқарған қолбасшы. (Әбілқайыр хан.)

12.Қазақ хандығының тұңғыш ханын және соңғы ханын ата. (Керей-тұңғыш хан, Кенесары Қасымұлы-соңғы хан)

Бала – әр ата-ананың болашағы, өмірінің жалғасы демекші келешекке осындай білімді ұрпақ тәрбиелеп отырған ата-аналарымызға сұрақтарымыз бар, соны ұсынайық. Бұл сұрақтар «Біз қандай ата-анамыз?» деп аталады.

1.Балалар тәрбиесі туралы газет-журнал беттерінде жарияланған мақалдарды немесе радио, теледидар хабарларын жүйелі оқып, тыңдап отырасыз ба?

2. Балалар тәрбиесінде қасыңыздағы қосағыңыздың пікірімен үнемі санасып отырасыз ба?

3. Бұйыру немесе тыйым салу сияқты шараларды сіз қажет кезінде ғана қолданасыз ба?

4. Кез келген ісіңізді тастай салып баламен айналыса аласыз ба?

5. Балалардың жасына қарамай, онымен ақылдаса аласыз ба?

6. Балаңызбен қарым-қатынас барысында жасаған қателеріңізді мойындайсыз ба?

7. Өзіңіздің қателігіңіз үшін балаңыздан кешірім сұрайсыз ба?

8. Балаңыз жасаған іс ашуландырған кезде өзіңізді ұстап, ашуды жеңе аласыз ба?

9. Балаға қалаған ісін жасауға, өзін ұстауға кедергі жасамай бір күн еркіндік, бересіз бе?

10. Өзіңіздің басыңыздан өткен балалық шағыңыздан ескерілетін жағдай айтасыз ба?


Ән: «Әке». Орындайтын Айкүнім, Мерейлім.


3. «Бала тәрбиесі басты байлығың,

Кешіксең көретінің қайғы-мұң» - деп Абай атамыз айтқандай кезекті үшінші бөлімге берелік. (4 слайд)

-Ендеше, үшінші бөлімде ата-аналарымызға арналған ситуациялық сұрақтар бар, соған жауап алайық.

1. Балаңыз сабақтан қашып, мектептен ерте келді, не істейсіз?

2. Балаңыздың өнері, қандай да бір іске қызығушылығы, бейімділігі байқалды делік, не істер едіңіз?

3. Балаңыз ұялы телефон алып бер деп жылады. Сіз: «Шамалы шыдай тұр, уақытында алып беремін» - дедіңіз. Балаңыз тыңдамай есікті тарс жауып кетіп қалды. Сіздің әрекетіңіз?

4. Балаңыз белгілі бір пәнді ұнатпай, сабақ оқығысы келмейтінін айтты. Сіздің әрекетіңіз?5.Сізге мектептегі мұғалімдерден «Сіздің балаңыз басқа балаларды ұрады» деген бірнеше шағым айтылды. Тағы көрші ата-аналардан да «біздің баланы ұрады» деген сөз естуге тура келеді дейік. Не істейсіз? Балаңызды қалай тәрбиелейсіз?6.Балаңыз мектептегі бір мұғаліммен тіл табыса алмай жүр. Балаңызға қандай кеңес айтасыз?


7.Сіздің балаңыз сыныптағы жақсы оқитын оқушылардың бірі ,алайда бір күні сынып жетекшісі үлгерімі нашар оқушылармен алып қалды,сіздің іс-әрекетіңіз?

8.Балаңыздың сабағы,тәртібі жайлы білгіңіз келіп,мектепке келіп тұрасыз.           Сынып жетекшісі сізді қатулы қабақ,ашулы күймен қарсы алды.Сіздің әрекетіңіз?

9.Биыл сіздің балаңыздың сыныбында оқитындардың бәрінде ұялы телефон бар,,тек сіздің балаңызда жоқ. Күнде «әпер» деп мазаңызды алады,сабаққа барғысы келмейді.Сіз жұмыссызсыз,не істейсіз?

10.Сіздің тұңғышыңызды атасы мен әжесі бауырына басқан.Сабағы қиындап кеткен соң, өздерің қадағалаңдар деп әкеп тастады. Ал балаңыз  тәрбиеңізге көнер емес, не істейсіз?Қорытынды:

Елбасы өз жолдауында жастарға: «Сендер болашаққа деген үкілі үмітіміздің тірегісіңдер. Біздің бүгінгі атқарылып жатқан шаруамыз сіздер үшін жасалды. Сендер Тәуелсіз Қазақстан еліміздің перзентісіңдер, тәуелсіз елде туып, тәуелсіз елде тәрбие алдындар. Сендердің азат ойларымен кемел білімдерің біздің қол жетпес мақсаттарымызға апаратын құдіретті күш», - деді. 
-Әрине сендер білімді де саналы болсаңыздар біздің жарқын келешегіміз сендердің қолдарыңда деп санаймын.Тәрбие сағатымызды аяқтаймыз.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
Саба?ты? та?ырыбы: Келешек к?зі – балада

Автор: ?осымбаева Айзада

Дата: 11.01.2016

Номер свидетельства: 275007


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства