kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба?ты? та?ырыбы: Ауа – Жерді? ?ор?аны. Ауаны ?ор?ау.

Нажмите, чтобы узнать подробности

 

Бастауыш сынып м??алімі: Бижанова Райк?л Ерхан?ызы

Саба?ты? та?ырыбы:  Ауа – Жерді? ?ор?аны. Ауаны ?ор?ау

Саба?ты? ма?саты:

Білімділік:  О?ушылар?а ауа мен ауаны? ?асиеттерімен таныстыру.Ал?ан білімді ж?йелеп, бірлесіп ж?мыс істеу да?дысын ?алыптастыру.

Дамытушылы?: О?ушыларды? д?ниетанымын ке?ейту, ойлау, с?йлеу ж?не таным ?абілеттерін дамыту.

Т?рбиелік: О?ушылар?а ба?ыт-ба?дар бере отырып, ?здіктерінен ж?мыс  істеуге, ?орша?ан ортанры ?ор?ау?а ?йрету ар?ылы экологоиялы? т?рбие беру.

Саба?ты? т?рі:  жа?а саба?, зерттеу саба?

Саба?ты? ?дісі:  т?сіндіру, с?ра?-жауап, ??гімелеу

К?рнекілігі:  презентация, видеоролик, с?зж?мба?тар, тапсырма пара?ы, стикер, шар

                                                    

Саба?ты? барысы:

 

І ?йымдастыру кезе?і. Амандасу,т?гендеу,о?ушыларды? зейінін, назарын  саба??а аудару.        

Барлы?ы:   К?н жары?ын ала?ан?а саламын,       

                     Ж?регіме басып ?стай ?аламын.

                     Ізгі ?рі н?зік, жары?, мейірімді,          

                    Болып кетер сонда дереу жан-жа?ым.

-Міне, ж?регіміздегі осындай жылумен саба?ымызды бастаймыз.

 - «Тілшілер» тобы  -«Экологтар» тобы - «?алымдар» тобы

 

ІІ ?й тапсырмасын тексеру кезе?і:

Есі?е т?сір:    Суды?  к?йлері? еске т?сіріп  жаз.

 • Су – жер бетіндегі тіршілік к?зі. Ол ?зен-к?л, б?ла?, м?зды?тарда ж?не жер астында кездеседі.

Есі?е т?сір:  Суды?  ?асиеттерін жаз.

Су — т?ссіз, иіссіз, д?мсіз с?йы?ты?. Суды? ?абаты 5 м ас?анда к?гілдір т?сті болып к?рінеді.

 

Таби?атта?ы су айналымны? нобайын сыз:

       Су — т?ссіз, иіссіз, д?мсіз с?йы?ты?. Суды? ?абаты 5 м ас?анда к?гілдір т?сті болып к?рінеді. Жыл?а,?зен, к?лдер бетінен де су буланып, аспан?а к?теріліп, б?лт?а айналады. Сосын жауын-шашын т?рінде ?айтадан жерге т?седі. Таби?атта су осылайша айналып ж?реді. М?ны таби?атта?ы су айналымы деп атайды.

 

ІІІ.Жа?а саба?

                                                К?рінбейтін си?ыршы ??гімесі 
    Жер бетінде к?рінбейтін си?ыршы бар.Онымен ?ркім ?ркез кездесіп отырады. Сен оны к?рмейсі? де, біра? ма?айда екенін сезесі?. Міне, ол есікті тарс жапты, терезені ашты. К?шеде ж?ріп бара жатса?,жапыра?ты? ж?лынып т?сіп, жо?арылай ж?нелгенін к?ресі?. Оны к?рінбейтін си?ыршы алып бара жат?анын сезесі?. Тіпті басын ш?л?ып, ыр?ал?ан ш?птерді бай?айсы?. М?ндай си?ыршыны к?рмейсі? де.К?нделікті ісі, мінез-??л?ы бізге таныс. Сені ?немі ?оршап т?рады. Сенімен бірге ж?реді. Онсыз сен дем ала алмайсы?, тіршілік болмайды. 
-Б?л не? -Ауа 
-Олай болса, канеки, кім осы ауа туралы не біледі?

Ауа- м?лдір, т?ссіз, иіссіз, салма?ы жо?, пішіні жо?.

 • Жарайсы?дар, балалар! Олай болса, б?гінгі саба?ымызды? та?ырыбы да осы айт?андары?мен саба?тасады. Та?та?а назар аударайы?, балалар!
 • Б?гінгі саба?ымызды? та?ырыбы: Ауа –Жерді? ?ор?аны. Ауаны ?ор?ау.
 • Ал, балалар, ауа к?зге к?рінбейді. Біра? айналада бар екенін білеміз. Мысалы: ?здері? білетін сабын к?піршіктерін ?шыр?анда немесе желпуішті желпігенде ауаны? ?оз?алысын бай?ай аламыз. Оны? иісі де, т?сі де, салма?ы да, пішіні де  болмайды.Ауа-газдарды? ?оспасы. ?андай газдарды? ?оспасы екенін білу ?шін б?ріміз экран?а назар аударайы?.
 •  
 • Сонда ауа деген газ, д?лірек газдарды? ?оспасы. 2 ?асыр б?рын ?ана ?алымдар ауаны? к?птеген газдарды? ?оспасынан т?ратынды?ын д?лелдеген. Ауа ?оспасында?ы е? к?п газ я?ни азот 78 %  оттегі 21 %  к?мір?ыш?ыл газы 1%.
 • Д?птерлері?ді к?тері?дер, ар?ы жа?ында?ыны к?ресі?дер ме?
 • Жо?
 • Ал сыныпта?ы заттарды к?ре аламыз ба?
 • И?
 • Б?л ауаны? ?андай ?асиетін к?рсетеді?
 • Ауа м?лдір.Б??ан айналамызда?ы заттарды к?зге к?ре алатынымыз д?лел.Таза ауаны? иісі жо?.Ауа иіссіз.
 • Шарды алайы?. Оны ?олымызбен ?ысып к?рейік, б?йірі ?абысады. Б?л кезде ішіндегі аа сы?ылады. ?олымызды жіберсек, серпіліп ?айта орнына келеді. Серпіліп т?р?ан-ауа. Сонда ауа серпімді ж?не сы?ылады.

 

Тапсырма

Сілтемені пайдаланып ,жазуды толы?тыр

                                                                            Азот -  %

                                                                Оттегі - %

                                                                 К?мір?ыш?ыл газдары - %

 

 

 

Жерді? ауа ?абатын  Атмосфера деп атайды.

 

 

О?улы?пен ж?мыс

?р топ о?ушыларына тізбектей о?ыту.

Ауаны? ластану себептері:

 1. Т?рлі ?алды?тар (зауыттар мен фабрикалардан ауаны ластайтын ?р т?рлі ?алды?тар шы?арылуы)
 2. Орманды кесу ( ма?ал с?рау.)
 3. Улы газдар (к?ліктен шы??ан т?тіндер)
 4. Радиация (1840 жылы Семей жеріне ?арыштан ??ла?ан ?алды?)

      Елімізді? ?рб?р азаматы ауаны ?ор?ау?а міндетті екенін есте ?стауы керек.Сонды?тан да ауаны? ??рамында?ы к?мір?ыш?ыл газын сі?іріп, оттегін б?летін жасыл желектерді? т?ра?ты отыр?ызылуын, са?талуын ?ада?алау керек.

     ?о?ысты, к?лікті? ескі д??гелектерін, полиэтиленнен жасал?ан ?апшы?тарды бей-берекет ?ртеуге болмайды. От?а жа?ыл?анда олар улы газ б?ліп шы?арады.Сонды?тавн да, балалар, сау-саламатты?пен ба?ытты ?мір с?ру ?шін адам?а е? алдымен таза ауа керек. Ауаны ластама!

 

Сергіту с?ті

       ?Р Конституциясында?ы ауаны ?ор?ау туралы бап біле ж?рі?дер.

 

       13-бап. Атмосфералы? ауа?а зиянды ?сер ететiн 
             шаруашылы? ж?не ?зге де ?ызметке ?ойылатын 
             жалпы талаптар

      1. Адамны? денсаулы?ы мен тектiк ?орына, ?орша?ан орта?а келтiрiлуi м?мкiн зиянны? алдын алу ма?сатында жа?а техника?а, технология?а, материалдар?а, заттар?а ж?не атмосфералы? ауа?а зиянды ?сер етуi м?мкiн бас?а да ?нiмге арнал?ан стандарттармен атмосфералы? ауаны ?ор?ау талаптары белгiленедi.  
      2. Егер жа?а техникаларды, технологияларды, материалдарды, заттарды ж?не бас?а да ?нiмдi енгiзу, сондай-а? технологиялы? жабды?тар мен бас?а да техникалы? ??ралдарды ?олдану атмосфералы? ауаны ?ор?ауды? ?аза?стан Республикасыны? за?дарында белгiленген талаптарына сай келмесе, олар?а тыйым салынады.  
      3. ?аза?стан Республикасыны? аума?ында отын ?ндiру мен пайдалану?а ?аза?стан Республикасыны? Yкiметi белгiлеген т?ртiппен жол берiледi.  
      4. Жа?ыл?ан кезде тиiстi аума?та атмосфералы? ауаны? ластануына ?кеп со?атын жекелеген отын т?рлерiн пайдалану?а ?аза?стан Республикасыны? ?кiметi ?ылыми ж?не экономикалы? жа?ынан негiзделген шектеу енгiзуi, сондай-а? отынны? ж?не бас?а да энергия к?здерiні? экологиялы? ?ауiпсiз т?рлерiн ?ндiру мен ?олдануды ынталандыруы м?мкiн.  
      5. Адамны? ?мiрi, денсаулы?ы ?шiн ж?не ?орша?ан орта ?шiн ?ауіптiлiк д?режесi аны?талма?ан заттарды атмосфералы? ауа?а шы?ару?а тыйым салынады.  
      6. Атмосфералы? ауаны? жай-к?йiн ?згертуге ба?ыттал?ан не оны? жай-к?йiн уа?ытша нашарлату?а ?кеп со?атын кез келген уа?ытша iс-?рекеттер ?аза?стан Республикасыны? ?орша?ан ортаны ?ор?ау саласында?ы орталы? ат?арушы органы немесе оны? аума?ты? б?лiмшелерi ?аза?стан Республикасыны? ?кiметi белгiлеген т?ртiппен берген р??саттар негiзiнде ж?зеге асырылуы м?мкiн. 

       28-бап. ?аза?стан Республикасыны? атмосфералы? ауаны 
              ?ор?ау саласында?ы за?дарын б?зу ар?ылы 
              келтiрiлген зиянды ?теу

      ?аза?стан Республикасыны? атмосфералы? ауаны ?ор?ау саласында?ы за?дарын б?зу салдарынан азаматтарды? денсаулы?ына, ?орша?ан орта?а, ?йымдарды?, азаматтар мен мемлекеттi? м?лкiне зиян келтiрген жеке ж?не за?ды т?л?алар зиянды ?аза?стан Республикасыны? за?дарына с?йкес ?теуге мiндеттi.

        29-бап. ?аза?стан Республикасыны? атмосфералы? ауаны 
              ?ор?ау саласында?ы за?дарын б?з?аны ?шiн 
              жауапкершiлiк

      ?аза?стан Республикасыны? атмосфералы? ауаны ?ор?ау саласында?ы за?дарыны? б?зылуына кiн?лi т?л?алар ?аза?стан Республикасыны? за? актiлерiне с?йкес жауапты болады. 

                  Мына ?ріптерден ?андай с?з шы?ады?

         Ітоп -  «Тілшілер» денсаулы? министріне  хат жазу

         ІІ топ-  «Экологтар»-ауаны ластаушы себебтер.

        ІІІ топ- «?алымдар» ауаны ?алай ?ор?ау?а болады?

 

?орытынды.

С?ра?тар

1.Жерді? ауа ?абаты туралы айтып бер.

2. Ауаны? ластану себептерін ата.

3.Адамдар ауаны тазарту ж?не ?ор?ау ?шін ?андай ж?мыстар ат?арады?

4.Ауаны? ?андай ?асиеттерін білесі?дер?

О?ушылар саба? бойынша ал?ан ?серлерін стикерлерді жапсыру ар?ылы білдіреді.

?йге тапсырма беру кезе?і:  «Ауа –Жерді? ?ор?аны.Ауаны ?ор?ау» м?тінін о?у, т?сінік айту. «Ауаны ластама!» та?ырыбында сурет салу.

Ба?алау.

Саба?та белсенділік танытып отыр?ан о?ушыларды ба?алау.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Саба?ты? та?ырыбы: Ауа – Жерді? ?ор?аны. Ауаны ?ор?ау. »


Бастауыш сынып мұғалімі: Бижанова Райкүл Ерханқызы

Сабақтың тақырыбы: Ауа – Жердің қорғаны. Ауаны қорғау

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: Оқушыларға ауа мен ауаның қасиеттерімен таныстыру.Алған білімді жүйелеп, бірлесіп жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру.

Дамытушылық: Оқушылардың дүниетанымын кеңейту, ойлау, сөйлеу және таным қабілеттерін дамыту.

Тәрбиелік: Оқушыларға бағыт-бағдар бере отырып, өздіктерінен жұмыс істеуге, қоршаған ортанры қорғауға үйрету арқылы экологоиялық тәрбие беру.

Сабақтың түрі: жаңа сабақ, зерттеу сабақ

Сабақтың әдісі: түсіндіру, сұрақ-жауап, әңгімелеу

Көрнекілігі: презентация, видеоролик, сөзжұмбақтар, тапсырма парағы, стикер, шар

Сабақтың барысы:


І Ұйымдастыру кезеңі. Амандасу,түгендеу,оқушылардың зейінін, назарын сабаққа аудару.

Барлығы: Күн жарығын алақанға саламын,

Жүрегіме басып ұстай қаламын.

Ізгі әрі нәзік, жарық, мейірімді,

Болып кетер сонда дереу жан-жағым.

-Міне, жүрегіміздегі осындай жылумен сабағымызды бастаймыз.

- «Тілшілер» тобы -«Экологтар» тобы - «Ғалымдар» тобы


ІІ Үй тапсырмасын тексеру кезеңі:

Есіңе түсір: Судың күйлерің еске түсіріп жаз.

 • Су – жер бетіндегі тіршілік көзі. Ол өзен-көл, бұлақ, мұздықтарда және жер астында кездеседі.Есіңе түсір: Судың қасиеттерін жаз.

су


Су — түссіз, иіссіз, дәмсіз сұйықтық. Судың қабаты 5 м асқанда көгілдір түсті болып көрінеді.


Табиғаттағы су айналымның нобайын сыз:Су — түссіз, иіссіз, дәмсіз сұйықтық. Судың қабаты 5 м асқанда көгілдір түсті болып көрінеді. Жылға,өзен, көлдер бетінен де су буланып, аспанға көтеріліп, бұлтқа айналады. Сосын жауын-шашын түрінде қайтадан жерге түседі. Табиғатта су осылайша айналып жүреді. Мұны табиғаттағы су айналымы деп атайды.


ІІІ.Жаңа сабақ

Көрінбейтін сиқыршы әңгімесі 
Жер бетінде көрінбейтін сиқыршы бар.Онымен әркім әркез кездесіп отырады. Сен оны көрмейсің де, бірақ маңайда екенін сезесің. Міне, ол есікті тарс жапты, терезені ашты. Көшеде жүріп бара жатсаң,жапырақтың жұлынып түсіп, жоғарылай жөнелгенін көресің. Оны көрінбейтін сиқыршы алып бара жатқанын сезесің. Тіпті басын шұлғып, ырғалған шөптерді байқайсың. Мұндай сиқыршыны көрмейсің де.Күнделікті ісі, мінез-құлқы бізге таныс. Сені үнемі қоршап тұрады. Сенімен бірге жүреді. Онсыз сен дем ала алмайсың, тіршілік болмайды. 
-Бұл не? -Ауа 
-Олай болса, канеки, кім осы ауа туралы не біледі?

Ауа- мөлдір, түссіз, иіссіз, салмағы жоқ, пішіні жоқ.

 • Жарайсыңдар, балалар! Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы да осы айтқандарыңмен сабақтасады. Тақтаға назар аударайық, балалар!

 • Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы: Ауа –Жердің қорғаны. Ауаны қорғау.

 • Ал, балалар, ауа көзге көрінбейді. Бірақ айналада бар екенін білеміз. Мысалы: өздерің білетін сабын көпіршіктерін ұшырғанда немесе желпуішті желпігенде ауаның қозғалысын байқай аламыз. Оның иісі де, түсі де, салмағы да, пішіні де болмайды.Ауа-газдардың қоспасы. Қандай газдардың қоспасы екенін білу үшін бәріміз экранға назар аударайық.

 • Сонда ауа деген газ, дәлірек газдардың қоспасы. 2 ғасыр бұрын ғана ғалымдар ауаның көптеген газдардың қоспасынан тұратындығын дәлелдеген. Ауа қоспасындағы ең көп газ яғни азот 78 % оттегі 21 % көмірқышқыл газы 1%.

 • Дәптерлеріңді көтеріңдер, арғы жағындағыны көресіңдер ме?

 • Жоқ

 • Ал сыныптағы заттарды көре аламыз ба?

 • Иә

 • Бұл ауаның қандай қасиетін көрсетеді?

 • Ауа мөлдір.Бұған айналамыздағы заттарды көзге көре алатынымыз дәлел.Таза ауаның иісі жоқ.Ауа иіссіз.

 • Шарды алайық. Оны қолымызбен қысып көрейік, бүйірі қабысады. Бұл кезде ішіндегі аа сығылады. Қолымызды жіберсек, серпіліп қайта орнына келеді. Серпіліп тұрған-ауа. Сонда ауа серпімді және сығылады.


Тапсырма

Сілтемені пайдаланып ,жазуды толықтыр

Азот Оттегі

Көмірқышқыл

Азот - %

Оттегі - %

Көмірқышқыл газдары - %
Жердің ауа қабатын Атмосфера деп атайды.


Оқулықпен жұмыс

Әр топ оқушыларына тізбектей оқыту.

Ауаның ластану себептері:

 1. Түрлі қалдықтар (зауыттар мен фабрикалардан ауаны ластайтын әр түрлі қалдықтар шығарылуы)

 2. Орманды кесу ( мақал сұрау.)

 3. Улы газдар (көліктен шыққан түтіндер)

 4. Радиация (1840 жылы Семей жеріне ғарыштан құлаған қалдық)

Еліміздің әрбәр азаматы ауаны қорғауға міндетті екенін есте ұстауы керек.Сондықтан да ауаның құрамындағы көмірқышқыл газын сіңіріп, оттегін бөлетін жасыл желектердің тұрақты отырғызылуын, сақталуын қадағалау керек.

Қоқысты, көліктің ескі дөңгелектерін, полиэтиленнен жасалған қапшықтарды бей-берекет өртеуге болмайды. Отқа жағылғанда олар улы газ бөліп шығарады.Сондықтавн да, балалар, сау-саламаттықпен бақытты өмір сүру үшін адамға ең алдымен таза ауа керек. Ауаны ластама!


Сергіту сәті

ҚР Конституциясындағы ауаны қорғау туралы бап біле жүріңдер.


  13-бап. Атмосфералық ауаға зиянды әсер ететiн 
             шаруашылық және өзге де қызметке қойылатын 
             жалпы талаптар

      1. Адамның денсаулығы мен тектiк қорына, қоршаған ортаға келтiрiлуi мүмкiн зиянның алдын алу мақсатында жаңа техникаға, технологияға, материалдарға, заттарға және атмосфералық ауаға зиянды әсер етуi мүмкiн басқа да өнiмге арналған стандарттармен атмосфералық ауаны қорғау талаптары белгiленедi.  
      2. Егер жаңа техникаларды, технологияларды, материалдарды, заттарды және басқа да өнiмдi енгiзу, сондай-ақ технологиялық жабдықтар мен басқа да техникалық құралдарды қолдану атмосфералық ауаны қорғаудың Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген талаптарына сай келмесе, оларға тыйым салынады.  
      3. Қазақстан Республикасының аумағында отын өндiру мен пайдалануға Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен жол берiледi.  
      4. Жағылған кезде тиiстi аумақта атмосфералық ауаның ластануына әкеп соғатын жекелеген отын түрлерiн пайдалануға Қазақстан Республикасының Үкiметi ғылыми және экономикалық жағынан негiзделген шектеу енгiзуi, сондай-ақ отынның және басқа да энергия көздерiнің экологиялық қауiпсiз түрлерiн өндiру мен қолдануды ынталандыруы мүмкiн.  
      5. Адамның өмiрi, денсаулығы үшiн және қоршаған орта үшiн қауіптiлiк дәрежесi анықталмаған заттарды атмосфералық ауаға шығаруға тыйым салынады.  
      6. Атмосфералық ауаның жай-күйiн өзгертуге бағытталған не оның жай-күйiн уақытша нашарлатуға әкеп соғатын кез келген уақытша iс-әрекеттер Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы орталық атқарушы органы немесе оның аумақтық бөлiмшелерi Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен берген рұқсаттар негiзiнде жүзеге асырылуы мүмкiн. 

 28-бап. Қазақстан Республикасының атмосфералық ауаны 
              қорғау саласындағы заңдарын бұзу арқылы 
              келтiрiлген зиянды өтеу

      Қазақстан Республикасының атмосфералық ауаны қорғау саласындағы заңдарын бұзу салдарынан азаматтардың денсаулығына, қоршаған ортаға, ұйымдардың, азаматтар мен мемлекеттiң мүлкiне зиян келтiрген жеке және заңды тұлғалар зиянды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өтеуге мiндеттi.

        29-бап. Қазақстан Республикасының атмосфералық ауаны 
              қорғау саласындағы заңдарын бұзғаны үшiн 
              жауапкершiлiк

      Қазақстан Республикасының атмосфералық ауаны қорғау саласындағы заңдарының бұзылуына кiнәлi тұлғалар Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес жауапты болады. 

Мына әріптерден қандай сөз шығады?

а

т

ф

а

м

е

о

р

с

Жердің ауа қабығы


Торкөздегі жасырын сөздерді тауып,белгіле:

а

т

а

й

б

т

у

м

о

с

ұ

л

а

о

т

ф

ц

е

о

з

е

л

р

а

м

ө

с

е

е

к

ұ

з

э

ж

н

ү


Ітоп - «Тілшілер» денсаулық министріне хат жазу

ІІ топ- «Экологтар»-ауаны ластаушы себебтер.

ІІІ топ- «Ғалымдар» ауаны қалай қорғауға болады?


Қорытынды.

Сұрақтар

1.Жердің ауа қабаты туралы айтып бер.

2. Ауаның ластану себептерін ата.

3.Адамдар ауаны тазарту және қорғау үшін қандай жұмыстар атқарады?

4.Ауаның қандай қасиеттерін білесіңдер?

Оқушылар сабақ бойынша алған әсерлерін стикерлерді жапсыру арқылы білдіреді.

Үйге тапсырма беру кезеңі: «Ауа –Жердің қорғаны.Ауаны қорғау» мәтінін оқу, түсінік айту. «Ауаны ластама!» тақырыбында сурет салу.

Бағалау.

Сабақта белсенділік танытып отырған оқушыларды бағалау.


№ 6 орта мектепАшық сабақСабақтың тақырыбы: “Ауа – Жердің қорғаны. Ауаны қорғау” Сыныбы: 4 “Б”
2014-2015 оқу жылы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Саба?ты? та?ырыбы: Ауа – Жерді? ?ор?аны. Ауаны ?ор?ау.

Автор: Бижанова Райк?л Ерхан?ызы

Дата: 11.02.2015

Номер свидетельства: 171416


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства