kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Отбасы махаббаты неде?» ата-аналар?а арнал?ан тренинг

Нажмите, чтобы узнать подробности

 «Отбасы махаббаты неде?» ата-аналар?а арнал?ан жиналыс.

 Міндеттері:

1) ?з баласын т?сіну м?мкіндіктерін ке?ейту;

2) баламен ?зара ?атынасты жа?сы т?сіну;

3) баламен ?зара ?рекетті? жа?а да?дыларын ме?геру;

Балалармен  бірге  мейірімділікке, ?стамдылы??а т?рбиелеуді? жолдарын к?рсету.бала т?рбиелеу сапасыны? аз да болса жо?арлауына  ы?пал ету.

?ажетті ??рал- жабды?тар:  ?лестірмелі ?а?аздар,А4 формат,?алам,  ма?ал –м?телдер жазыл?ан плакат,отбасы туралы плакаттар,т.б. 

?дістері: пікір алмасу, с?ра?-жауап, тест, психологиялы?  жатты?улар

 Ба?дарламасы:

1.     «С?лемдесу » жатты?уы.

2.     Топ?а б?лу.

3.     Ой жина?тау.

4.     «Жан?я ойыны» сергіту жатты?уы.

5.     Ситуациялы? с?ра?тар

6.Релаксация «Ашы? хат»

7.     Шы?армашылы? ж?мыс «?ол к?мек».

8.     «Ашы?ын айтсам.» анкетасы.

9.     ?орытынды.

10. Естелікке суретке т?су

М??алімні?  с?зі:

-С?леметсіздер ме,  ??рметті ата-аналар!

Б?гінгі  бізді? «Отбасы махаббаты неде?»

  «Отбасы махаббаты неде?» ата-аналар?а арнал?ан жиналыс?а

 –   ?ош келді?іздер!  Ата-ананы?  тілегі –баласыны?  жа?сы адам болуы,

е?бекс?йгіштігі, о?у мен е?бектегі табыстары.

 Баланы бастан ба?паса?,

  Жаманды?тан ?а?паса?,

  ?адірден ж?рдай ?ас?а боп,

         Кешкені? ?мір бос?а тек, - дегендей, баланы? ысты?-суы?ына к?ймейтін,жа?сылы?ына с?йінбейтін ата –ана жо? шы?ар.

Б?гінгі  ?л –ерте?гі ?ке, ол ?кеге ?арап ?седі.Б?гінгі ?ыз –ерте?гі ана,ол шешеге ?арап  ?сіп, бой т?зейді. Бала?а білім,т?рбие беруде басты т?л?а ?стаз болса, оны жал?астырушы, демеуші –ата –ана.

1.      «С?лемдесу» жатты?уы.Бір рет шапала? ?р?анда ?ол беріп амандасу,екі рет –??ша?тасып, ?ш – м?рындарымен т?йістіру

2.     Топ?а б?лу.

Ата-аналар сол т?р?ан к?йінде т?рлі т?сті г?лдерді та?дайды.Т?стер бойынша топ ??рып, ?стелдерге жай?асып отыры?ыздар.
 

 3.Ой жина?тау.

?ш топ?а та?ырып беріледі.Ата –аналар сол бойынша ?з ойларын орта?а салады.

1топ.    Баланы? сапалы білім алуы ?шін ата-ана тарапынан  жасалатын  жа?дайлар.

2 топ.   Балаларды теріс ?рекеттері ?шін жазалауды? т?рлері.

3топ.   Бала ?шін м??алім мен ата- ана  арасында ?андай байланыс болуы керек?

4.    «Жан?я ойыны»  сергіту жатты?уы:

       1.   Бала?ызды? ту?ан  к?ні?

      2.    Сынып жетекшісіні? толы? аты- ж?ні?

      3.    Бала?ызды? парталас к?ршісі кім?

      4.    Бала?ыз ?андай ?лшемлі   ая?-киім киеді?

      5     Бала?ызды? с?йікті асы ?андай?

       6.     Бала?ыз кеше ?андай ба?а алды?

      7.     Бала?ыз ?андай т?сті жа?сы к?реді?

       8.    Бала?ыз спортты? ?андай т?рін жа?сы к?реді?

       9.    Бала?ыз бірінші сынып?а ?ай жылы барды?

       10.    Бала?ызды еркелетіп ?андай с?здер айтасыз?

      11.    Бала?ыз?а ашулан?анда,е? алдымен ауызы?ыз?а ?андай с?з т?седі?

      12     Бала?ызды? е? жа?ын досы кім?

Ата-аналар орта?а шы?ып, берілген с?ра?тар?а тез жауап береді.

5.Ситуациялы? с?ра?тар.

Ата-аналар ?стел ?стінен  ?лестірмелі ?а?аздарды  б?ліп алып, с?ра?тар?а жауап береді.

1. Бала?ызды?  ?нері, ?андай да бір іске ?ызы?ушылы?ы, бейімділігі  бай?алса, не істер еді?із?

2. Баламен  с?йлесе білу де ?лкен ?нер,4-6 жаста?ы бала к?ніне к?птеген с?ра?тар ?оятын к?рінеді.Мысалы:т?н неге ?ара??ы, к?н ?айда кетті,?ша? ?алай ?шады,..деген сия?ты таусылмайтын    сауалдар к?п. Сізді? бала?ыз да сондай сауалдарды к?п ?оятын болса, жауап беруге тырысасыз ба, ?лде елеусіз ?алдырасыз ба?

3. Сізге мектептегі м??алімдерден «Сізді? бала?ыз бас?а балаларды ?рады» дегенбірнеше ша?ым айтылады. Та?ы к?рші ата-аналардан да «Бізді? баланы ?рды» деген с?з естуге тура келеді дейік.Не істейсіз? Бала?ызды ?алай т?рбиелейсіз?

 4. Кейбір ата-аналарды? баласыны? ?рбір іс-?рекетіне к??ілі толмай:»Сен сала алмайсын,сен істей алмайсы?», -деп айтып жататынын бай?аймыз.Бала іс –?рекетіне теріс ба?а беруге ?алай ?арайсыз?

5. Бала?ыз саба?тан ?ашып, мектептен ерте келеді, не істейсіз?

6.Бала?ыз  к?нде бірінші саба??а кешігіп келеді. ?алай ж?нге келтіресіз?

7. Бала?ыз мектептегі  бір м??аліммен тіл табыса алмай ж?р. Бала?ыз?а ?андай ке?ес бересіз?

8.Сізді? бала?ыз сыныпта?ы жа?сы о?итын о?ушыларды? бірі,алайда бір к?ні сынып жетекшісі ?лгерімі нашар о?ушылармен алып ?алды,сізді? іс-?рекеті?із?

    9. Бала?ызды? саба?ы,т?ртібі жайлы білгі?із келіп,мектепке келіп т?расыз.           Сынып жетекшісі сізді ?атулы ?аба?,ашулы к?ймен ?арсы алды.Сізді? ?рекеті?із?

10.Биыл сізді? бала?ызды? сыныбында о?итындарды? б?рінде ?ялы телефон бар,,тек сізді? бала?ызда жо?. К?нде «?пер» деп маза?ызды алады,саба??а бар?ысы келмейді.Сіз ж?мыссызсыз,не істейсіз?

11.Сізді? т???ышы?ызды атасы мен ?жесі бауырына бас?ан.Саба?ы ?иындап кеткен со?, ?здері? ?ада?ала?дар деп ?кеп тастады. Ал бала?ыз  т?рбие?ізге к?нер емес, не істейсіз?

6.Релаксация «Ашы? хат» (алдын ала анасына хат жазады)

Н?с?ау: Балалары?ыз сіздерге деген ж?рек т?біндегі лебіздері  мен  ??рметтерін, айта алмай ж?рген ойларын ашы? хат бетіне т?сірген болатын. Сонды?тан ашы? хатты о?ып шы?ып, балалары?ыз?а сіздерде ашы? хат жазы?ыздар. Ашы? хатты бала?ыз?а айтпай ж?рген  еркелетін с?здермен бастап,  болаша??а ?мір жолына тіліктері?ізді жазы?ыздар.  

(Ата-аналарды? жаз?ан хаттарын конвертке салып балаларыны? аты-ж?нін жаз?ызып,  балаларына келесі тренингте таратып беру керек)

7. Шы?армашылы? ж?мыс: «?ол к?мек»

Н?с?ау: А? пара??а о? ?олы?ызды басып саласыз. Содан кейін «бала?ыз?а ?андай к?мек бере аласыз?» деген сауал?а жауап жазамыз.

8. «Ашы?ын айтсам ».

Ата-аналар?а т?мендегідей бланкілер таратылып толтырылады.

Саба?ты? ж?ргізілген к?ні


Мені? тренинг барысында т?йгенім--

Б?рінен де ма?ан мына жатты?у ?нады ---

Ж?ргізушіге ?сыныс--

Ма?ан е? пайдалы, ??нды бол?ан--

Мен б?дан да ашы?, шынайы болар едім,егер---

 Ма?ан ?нама?аны---

Е? жа?сы ?на?аны---

Келесі тренингіде мен келесі жайттарды білгім келеді----

Тренинг ж?ргізуші сізге ?нады ма?---

Тренинг ж?ргізушіні? орнында мен болсам---

Тренингті ?орытындылау-----

?олы------

9.?орытынды.

Ата-ана?а к?з ?уаныш,

Алдына ал?ан еркесі,

К??іліне к?п ж?баныш.Г?лденіп ой- ?лкесі,- деп Абай атамыз ата-ананы? ?уанышы, г?лденген ?міт, арманы тек перзент с?ю, оны т?рбиелеу екендігін айт?ысы келген екен.Ендеше,ата-аналар,?олымызда?ы алтынымызды жа?сылап

т?рбиелейік ж?не біз олар?а ?лгі болар бейне екенімізді ?мытпайы?. Адам да ?мір сия?ты,к?лмесе жайнап ?спейді дейді. Сонды?тан да мына жайттарды есімізге ?стайы?: «Отбасында берілген т?рбие жігері?ді ??м ?ылып, жерге ?аратпасын десе? бала?а кішкентайынан т?зу т?рбие бер»,- деп ата-бабамыз айт?андай, бала т?рбиесіне уа?ыты?да к??іл б?ліп, елімізді? инабатты, адамгершілігі мол,білімді, саналы ?рпа?ын т?рбиелейік.Егер ата-ана   мен мектеп ?зара ты?ыз байланыста болса, балалар?а бірдей талап ?ойып отырса,

т?уелсіз елімізді? ?л- ?ыздары жан-жа?ты дамы?ан  азамат болып шы?ары с?зсіз.

?депті     бала

Ата –анасын ма?татар,

?депсіз бала,

Ата-анасын ?а?сатар.

?йінде ?л- ?ызы барды?,

К?гінде с?нбес ж?лдызы бар.

Жа?сыны? с?зі,

           шайдай жары?, айдай аны?.

          Мейірімділік –ж?ректен.

         Атадан  - ?сиет,

          Анадан   - ?асиет.

10. Естелікке суретке

Просмотр содержимого документа
««Отбасы махаббаты неде?» ата-аналар?а арнал?ан тренинг»

«Отбасы махаббаты неде?» ата-аналарға арналған жиналыс.

Міндеттері:

1) өз баласын түсіну мүмкіндіктерін кеңейту;

2) баламен өзара қатынасты жақсы түсіну;

3) баламен өзара әрекеттің жаңа дағдыларын меңгеру;

Балалармен  бірге  мейірімділікке, ұстамдылыққа тәрбиелеудің жолдарын көрсету.бала тәрбиелеу сапасының аз да болса жоғарлауына  ықпал ету.

Қажетті құрал- жабдықтар:  үлестірмелі қағаздар,А4 формат,қалам, мақал –мәтелдер жазылған плакат,отбасы туралы плакаттар,т.б. 

Әдістері: пікір алмасу, сұрақ-жауап, тест, психологиялық  жаттығулар

Бағдарламасы:

1.     «Сәлемдесу » жаттығуы.

2.     Топқа бөлу.

3.     Ой жинақтау.

4.     «Жанұя ойыны» сергіту жаттығуы.

5.     Ситуациялық сұрақтар

6 .Релаксация «Ашық хат»

7.     Шығармашылық жұмыс «Қол көмек».

8.     «Ашығын айтсам..» анкетасы.

9.     Қорытынды.

10 . Естелікке суретке түсу

Мұғалімнің сөзі:

-Сәлеметсіздер ме,  құрметті ата-аналар!

Бүгінгі  біздің «Отбасы махаббаты неде?»

  «Отбасы махаббаты неде?» ата-аналарға арналған жиналысқа

– қош келдіңіздер!  Ата-ананың  тілегі –баласының  жақсы адам болуы,

еңбексүйгіштігі, оқу мен еңбектегі табыстары.

Баланы бастан бақпасаң,

  Жамандықтан қақпасаң,

  Қадірден жұрдай қасқа боп,

         Кешкенің өмір босқа тек, - дегендей, баланың ыстық-суығына күймейтін,жақсылығына сүйінбейтін ата –ана жоқ шығар.

Бүгінгі  ұл –ертеңгі әке, ол әкеге қарап өседі.Бүгінгі қыз –ертеңгі ана,ол шешеге қарап  өсіп, бой түзейді. Балаға білім,тәрбие беруде басты тұлға ұстаз болса, оны жалғастырушы, демеуші –ата –ана.

1.      «Сәлемдесу» жаттығуы.Бір рет шапалақ ұрғанда қол беріп амандасу,екі рет –құшақтасып, үш – мұрындарымен түйістіру

2.     Топқа бөлу.

Ата-аналар сол тұрған күйінде түрлі түсті гүлдерді таңдайды.Түстер бойынша топ құрып , үстелдерге жайғасып отырыңыздар.


3.Ой жинақтау .

Үш топқа тақырып беріледі.Ата –аналар сол бойынша өз ойларын ортаға салады.

1топ.    Баланың сапалы білім алуы үшін ата-ана тарапынан  жасалатын  жағдайлар.

2 топ.   Балаларды теріс әрекеттері үшін жазалаудың түрлері.

3топ.   Бала үшін мұғалім мен ата- ана  арасында қандай байланыс болуы керек?

4.    «Жанұя ойыны» сергіту жаттығуы:

       1.   Балаңыздың туған  күні?

      2.    Сынып жетекшісінің толық аты- жөні?

      3.    Балаңыздың парталас көршісі кім?

      4.    Балаңыз қандай өлшемлі   аяқ-киім киеді?

      5     Балаңыздың сүйікті асы қандай?

       6.     Балаңыз кеше қандай баға алды?

      7.     Балаңыз қандай түсті жақсы көреді?

       8.    Балаңыз спорттың қандай түрін жақсы көреді?

       9.    Балаңыз бірінші сыныпқа қай жылы барды?

       10.    Балаңызды еркелетіп қандай сөздер айтасыз?

      11.    Балаңызға ашуланғанда,ең алдымен ауызыңызға қандай сөз түседі?

      12 Балаңыздың ең жақын досы кім?

Ата-аналар ортаға шығып, берілген сұрақтарға тез жауап береді.

5.Ситуациялық сұрақтар.

Ата-аналар үстел үстінен  үлестірмелі қағаздарды  бөліп алып, сұрақтарға жауап береді.

1. Балаңыздың  өнері, қандай да бір іске қызығушылығы, бейімділігі  байқалса, не істер едіңіз?

2. Баламен  сөйлесе білу де үлкен өнер,4-6 жастағы бала күніне көптеген сұрақтар қоятын көрінеді.Мысалы:түн неге қараңғы, күн қайда кетті,ұшақ қалай ұшады,.....деген сияқты таусылмайтын    сауалдар көп . Сіздің балаңыз да сондай сауалдарды көп қоятын болса, жауап беруге тырысасыз ба, әлде елеусіз қалдырасыз ба?

3. Сізге мектептегі мұғалімдерден «Сіздің балаңыз басқа балаларды ұрады» дегенбірнеше шағым айтылады. Тағы көрші ата-аналардан да «Біздің баланы ұрды» деген сөз естуге тура келеді дейік .Не істейсіз? Балаңызды қалай тәрбиелейсіз?

 4. Кейбір ата-аналардың баласының әрбір іс-әрекетіне көңілі толмай:»Сен сала алмайсын ,сен істей алмайсың», -деп айтып жататынын байқаймыз.Бала іс –әрекетіне теріс баға беруге қалай қарайсыз?

5. Балаңыз сабақтан қашып, мектептен ерте келеді, не істейсіз?

6 .Балаңыз  күнде бірінші сабаққа кешігіп келеді. Қалай жөнге келтіресіз?

7. Балаңыз мектептегі  бір мұғаліммен тіл табыса алмай жүр. Балаңызға қандай кеңес бересіз?

8 .Сіздің балаңыз сыныптағы жақсы оқитын оқушылардың бірі ,алайда бір күні сынып жетекшісі үлгерімі нашар оқушылармен алып қалды,сіздің іс-әрекетіңіз?

    9 . Балаңыздың сабағы,тәртібі жайлы білгіңіз келіп,мектепке келіп тұрасыз.           Сынып жетекшісі сізді қатулы қабақ,ашулы күймен қарсы алды.Сіздің әрекетіңіз?

10.Биыл сіздің балаңыздың сыныбында оқитындардың бәрінде ұялы телефон бар,,тек сіздің балаңызда жоқ. Күнде «әпер» деп мазаңызды алады,сабаққа барғысы келмейді.Сіз жұмыссызсыз,не істейсіз?

11.Сіздің тұңғышыңызды атасы мен әжесі бауырына басқан.Сабағы қиындап кеткен соң, өздерің қадағалаңдар деп әкеп тастады. Ал балаңыз  тәрбиеңізге көнер емес, не істейсіз?

6.Релаксация «Ашық хат» (алдын ала анасына хат жазады)

Нұсқау: Балаларыңыз сіздерге деген жүрек түбіндегі лебіздері  мен  құрметтерін, айта алмай жүрген ойларын ашық хат бетіне түсірген болатын. Сондықтан ашық хатты оқып шығып, балаларыңызға сіздерде ашық хат жазыңыздар. Ашық хатты балаңызға айтпай жүрген  еркелетін сөздермен бастап,  болашаққа өмір жолына тіліктеріңізді жазыңыздар.  

(Ата-аналардың жазған хаттарын конвертке салып балаларының аты-жөнін жазғызып,  балаларына келесі тренингте таратып беру керек)

7. Шығармашылық жұмыс: «Қол көмек»

Нұсқау: Ақ параққа оң қолыңызды басып саласыз. Содан кейін «балаңызға қандай көмек бере аласыз?» деген сауалға жауап жазамыз.

8. «Ашығын айтсам ».

Ата-аналарға төмендегідей бланкілер таратылып толтырылады.

Сабақтың жүргізілген күні


Менің тренинг барысында түйгенім----------

Бәрінен де маған мына жаттығу ұнады -------------

Жүргізушіге ұсыныс---------

Маған ең пайдалы, құнды болған----------

Мен бұдан да ашық, шынайы болар едім,егер----------------

 Маған ұнамағаны--------------

Ең жақсы ұнағаны--------------

Келесі тренингіде мен келесі жайттарды білгім келеді-------------------

Тренинг жүргізуші сізге ұнады ма?--------------

Тренинг жүргізушінің орнында мен болсам-------------

Тренингті қорытындылау--------------------------

Қолы------------------------------------

9.Қорытынды.

Ата-анаға көз қуаныш,

Алдына алған еркесі,

Көңіліне көп жұбаныш.Гүлденіп ой- өлкесі,- деп Абай атамыз ата-ананың қуанышы, гүлденген үміт, арманы тек перзент сүю, оны тәрбиелеу екендігін айтқысы келген екен.Ендеше ,ата-аналар,қолымыздағы алтынымызды жақсылап

тәрбиелейік және біз оларға үлгі болар бейне екенімізді ұмытпайық. Адам да өмір сияқты,күлмесе жайнап өспейді дейді. Сондықтан да мына жайттарды есімізге ұстайық: «Отбасында берілген тәрбие жігеріңді құм қылып, жерге қаратпасын десең балаға кішкентайынан түзу тәрбие бер»,- деп ата-бабамыз айтқандай, бала тәрбиесіне уақытыңда көңіл бөліп, еліміздің инабатты, адамгершілігі мол,білімді, саналы ұрпағын тәрбиелейік .Егер ата-ана   мен мектеп өзара тығыз байланыста болса, балаларға бірдей талап қойып отырса,

тәуелсіз еліміздің ұл- қыздары жан-жақты дамыған  азамат болып шығары сөзсіз.

Әдепті     бала

Ата –анасын мақтатар,

Әдепсіз бала,

Ата-анасын қақсатар.

Үйінде ұл- қызы бардың,

Көгінде сөнбес жұлдызы бар.

Жақсының сөзі,

           шайдай жарық, айдай анық.

          Мейірімділік –жүректен.

         Атадан  - өсиет,

          Анадан   - қасиет.

10. Естелікке суретке
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
«Отбасы махаббаты неде?» ата-аналар?а арнал?ан тренинг

Автор: Айтахунова ?міт Са?ынбек?ызы

Дата: 27.03.2016

Номер свидетельства: 310787

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства