kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

О?ушыларды? шы?армашылы? ?абілетін дамыту

Нажмите, чтобы узнать подробности

Баяндама та?ырыбы:  О?ушыларды? шы?армашылы? ?абілетін дамыту

Б?гінгі та?да ?о?амымызды? даму ба?ытында жан- жа?ты дамы?ан, сауатты, ?абілетті азамат т?рбиелеу м?селесі ж?ктеліп отыр. Білім негізі бастауыштан ?аланатынды?тан о?ушыны? ойын, с?здік ?орын, шы?армашылы? ?абілеттерін дамытуды? жолдарын ?арастыру ?ажет. Осы талап?а сай мені? ?зекжарды м?селем:«О?ушыларды? шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту».                                                                         

О?ушыларды? шы?армашылы? ?абілетін дамыту – ?лкен жауапкершілік артатын к?рделі ма?сат.

Ал?а ?ой?ан ма?сатым:

-міндетті білімді ме?гертуді шы?армашылы?пен ?штастырып, сапалы о?ыту.

Міндеті:о?ушыны? с?йлеу тілін дамыту, танымды? белсенділігін арттыру. 

Шы?армашылы? – б?л адамны? ?мір шынды?ында ?зін-?зі тану?а ?мтылуы, ізденуі.?мірде д?рыс жол табу ?шін адам д?рыс ой т?йіп, ?здігінен сапалы, д?лелді шешімдер ?абылдай білуге ?йренуі керек.

Баланы жастайынан шы?армашылы??а ?алай баулу керек? Оны? жолдары, ?діс-т?сілдері, мазм?ны ?андай? Психологтерді? зерттеуі бойынша, ?рбір жаста шы?армашылы??а баулу?а ?зек болардай ерекше  ?абілет, бейімділік бар екен.

Сонымен о?ушыларды? шы?армашылы? ?абілеттерін дамытуда ?ажетті жа?дайларды? мазм?нына то?талсам:

-сыныпта шы?армашылы? к??іл-к?й орнату ар?ылы баланы? назарын бір н?рсеге ба?ыттау;

Я?ни, о?ушыларды? назарын шы?армашылы? арна?а б?ру ?шін, ?немі шы?армашылы? тапсырма – міндеттер, жатты?у,ойын т?рлерін ?сыну;

 -шы?армашылы? жатты?у, ойын-тапсырмаларды? мазм?ны жеткіншектерді? жас ерекшелігіне, ?ызы?ушылы?ына ?йлесуі керек;

-м??алімні? е? ?лкен міндеті бала белгілі бір к?ркемдік шешім тауып, ?з туындысын ?тымды ая?тап шы??ан?а дейін оны назарынан тыс ?алдырмай, шы?армашылы? ба?ыт-ба?дар беріп отыру.

-о?ушыларды? шы?армашылы?пен айналасуына мектепте, саба? ?стінде, ?йде ?олайлы жа?дай жасау;

-шы?армашылы? ба?ыт?а баланы ж?йелі,саналы т?рде ?алыптастырып отыру.

О?ушыларды шы?армашылы? ж?мыс?а баулып,оларды? белсенділіктерін,?ызы?ушылы?тарын арттыра т?су ?шін шы?армашылы? ?абілеттерін саба?та ж?не саба?тан тыс уа?ытта дамытуда ?рт?рлі ?діс-т?сілдерді ?олдану?а болады.

Осындай ж?мыстарды ?немі ж?ргізу о?ушыларды шы?армашылы??а баулу?а, ш?кірт бойында?ы ?абілет к?зін ашып, тілін байыту?а, ?иялын ?штау?а, ?з бетінше ізденуге зор ?серін тигізеді.

Бала бойында?ы ?абілетті ашу о?ушыны? шы?армашылы? ба?ытта дамуына жеке м?н беру болып табылады.

          Шы?армашылы? ж?мыстар о?ушыларды ойлау?а жетелеп, ?ызы?ушылы?ын оятып, шы?армашылы? ?абілетін арттыру?а, белсенділікке ынталандырады. Мысалы, берілген с?зді солдан о??а ?арай о?ы, жа?а с?з жаса: ?ыран-нары?, с?т-т?с.

Берілген с?здерге ?ріп ?осу: ?ала+?,ба?а+н,ел+у.

          О?ушыларды? шы?армашылы? ?абілетін дамытуды? н?тижесінде:

-Ой шапша?ды?ы дамиды;

-Д?ниетанымы ке?ейеді;

-Шы?армашылы?пен айналысады.

          ??гіме жазу,?ле? ??растыру о?ушы ?шін ?иын н?рсе.?йтсе де ??гіме жазу?а,?ле? ??рау?а талпыныс о?ушылар бойынан к?рініп жатады.Саба?ымда ?р т?рлі та?ырыптар бойынша о?ушылар?а ??гімелер,?ле?дер ??ратамын.Е? алдымен ?ле? жазу ?шін ?й?ас с?зіні?  ма?ынасын т?сіндіріп,?й?астарды табу?а тапсырма бердім.Осылайша т?ра?ты ?йретіп отыр?аннан кейін б?л ж?мыс н?тижесін берді.Мектебімізден шы?атын «Гимназия тынысы »атты газетте ?за?бай А?сезімні?,Тал?ат?ызы Меруертті?,С?битова ?семні? т.б.о?ушыларымны? шы?армалары жары? к?рді.Сондай-а? ?ылыми ж?мыс жазумен ш??ылдан?ан о?ушым С?битова ?сем мектепшілік кезінде І-ж?лделі орын иеленсе облысты? кезе?де ІІІ-ж?лделі орын?а ие болды. О?ушыларым Елібаева А, ?за?бай А?баян, С?битова ?сем мектепшілік ж?не ауданды? олимпиаданы? ж?лдегерлері.

         Талант пен талап шеберлікті ?штайды.  М?нда баста?ан істі ая?тау, д?лелдеуге талап ?ойылады. Осындай талап-тілектерден кейін о?ушы на?ыз шы?армашылы? т?л?а болып дараланады. Ол ?згелерден ?з к?шіне сенімділігімен,шешімділігімен ерекшеленеді.  Шы?армашылы? – дамуды?, ?оз?алысты? к?зі екені аны?.

 К?кірегі сезімді, к??ілі ойлы?а,

Б?рі де аны? т?рмай ма ойла?анда,-деп ?лы Абай атамызды? с?зімен ?арар болса?, ?абілетті де білімді баланы? к?кірегі сезімді,к??ілі ояу боларына дау жо?. Е?бегі елеулі болуы ?шін м??алім ?зі де ?немі шы?армашылы?пен айналысып д?уір к?шіні? ?згерістеріне ілесе алатын болуы тиіс. Сонды?тан да алда?ы уа?ытта шы?армашылы?пен айналысып, т?жірибемде пайдаланып отырамын.  

Просмотр содержимого документа
«О?ушыларды? шы?армашылы? ?абілетін дамыту»

Баяндама тақырыбы: Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуБүгінгі таңда қоғамымыздың даму бағытында жан- жақты дамыған, сауатты, қабілетті азамат тәрбиелеу мәселесі жүктеліп отыр. Білім негізі бастауыштан қаланатындықтан оқушының ойын, сөздік қорын, шығармашылық қабілеттерін дамытудың жолдарын қарастыру қажет. Осы талапқа сай менің өзекжарды мәселем:«Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту».

Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту – үлкен жауапкершілік артатын күрделі мақсат.

Алға қойған мақсатым:

-міндетті білімді меңгертуді шығармашылықпен ұштастырып, сапалы оқыту.

Міндеті:оқушының сөйлеу тілін дамыту, танымдық белсенділігін арттыру.

Шығармашылық – бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі.Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі керек.

Баланы жастайынан шығармашылыққа қалай баулу керек? Оның жолдары, әдіс-тәсілдері, мазмұны қандай? Психологтердің зерттеуі бойынша, әрбір жаста шығармашылыққа баулуға өзек болардай ерекше қабілет, бейімділік бар екен.

Сонымен оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуда қажетті жағдайлардың мазмұнына тоқталсам:

-сыныпта шығармашылық көңіл-күй орнату арқылы баланың назарын бір нәрсеге бағыттау;

Яғни, оқушылардың назарын шығармашылық арнаға бұру үшін, үнемі шығармашылық тапсырма – міндеттер, жаттығу,ойын түрлерін ұсыну;

-шығармашылық жаттығу, ойын-тапсырмалардың мазмұны жеткіншектердің жас ерекшелігіне, қызығушылығына үйлесуі керек;

-мұғалімнің ең үлкен міндеті бала белгілі бір көркемдік шешім тауып, өз туындысын ұтымды аяқтап шыққанға дейін оны назарынан тыс қалдырмай, шығармашылық бағыт-бағдар беріп отыру.

-оқушылардың шығармашылықпен айналасуына мектепте, сабақ үстінде, үйде қолайлы жағдай жасау;

-шығармашылық бағытқа баланы жүйелі,саналы түрде қалыптастырып отыру.

Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып,олардың белсенділіктерін,қызығушылықтарын арттыра түсу үшін шығармашылық қабілеттерін сабақта және сабақтан тыс уақытта дамытуда әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдануға болады.Осындай жұмыстарды үнемі жүргізу оқушыларды шығармашылыққа баулуға, шәкірт бойындағы қабілет көзін ашып, тілін байытуға, қиялын ұштауға, өз бетінше ізденуге зор әсерін тигізеді.

Бала бойындағы қабілетті ашу оқушының шығармашылық бағытта дамуына жеке мән беру болып табылады.

Шығармашылық жұмыстар оқушыларды ойлауға жетелеп, қызығушылығын оятып, шығармашылық қабілетін арттыруға, белсенділікке ынталандырады. Мысалы, берілген сөзді солдан оңға қарай оқы, жаңа сөз жаса: қыран-нарық, сүт-түс.

Берілген сөздерге әріп қосу: қала+қ,бақа+н,ел+у.

Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытудың нәтижесінде:

-Ой шапшаңдығы дамиды;

-Дүниетанымы кеңейеді;

-Шығармашылықпен айналысады.

Әңгіме жазу,өлең құрастыру оқушы үшін қиын нәрсе.Әйтсе де әңгіме жазуға,өлең құрауға талпыныс оқушылар бойынан көрініп жатады.Сабағымда әр түрлі тақырыптар бойынша оқушыларға әңгімелер,өлеңдер құратамын.Ең алдымен өлең жазу үшін ұйқас сөзінің мағынасын түсіндіріп,ұйқастарды табуға тапсырма бердім.Осылайша тұрақты үйретіп отырғаннан кейін бұл жұмыс нәтижесін берді.Мектебімізден шығатын «Гимназия тынысы »атты газетте Ұзақбай Ақсезімнің,Талғатқызы Меруерттің,Сәбитова Әсемнің т.б.оқушыларымның шығармалары жарық көрді.Сондай-ақ ғылыми жұмыс жазумен шұғылданған оқушым Сәбитова Әсем мектепшілік кезінде І-жүлделі орын иеленсе облыстық кезеңде ІІІ-жүлделі орынға ие болды. Оқушыларым Елібаева А, Ұзақбай Ақбаян, Сәбитова Әсем мектепшілік және аудандық олимпиаданың жүлдегерлері.

Талант пен талап шеберлікті ұштайды. Мұнда бастаған істі аяқтау, дәлелдеуге талап қойылады. Осындай талап-тілектерден кейін оқушы нағыз шығармашылық тұлға болып дараланады. Ол өзгелерден өз күшіне сенімділігімен,шешімділігімен ерекшеленеді. Шығармашылық – дамудың, қозғалыстың көзі екені анық.

Көкірегі сезімді , көңілі ойлыға,

Бәрі де анық тұрмай ма ойлағанда,-деп Ұлы Абай атамыздың сөзімен қарар болсақ, қабілетті де білімді баланың көкірегі сезімді,көңілі ояу боларына дау жоқ. Еңбегі елеулі болуы үшін мұғалім өзі де үнемі шығармашылықпен айналысып дәуір көшінің өзгерістеріне ілесе алатын болуы тиіс. Сондықтан да алдағы уақытта шығармашылықпен айналысып, тәжірибемде пайдаланып отырамын.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
О?ушыларды? шы?армашылы? ?абілетін дамыту

Автор: ?алыбаева Г?лн?р ??лман?ызы

Дата: 14.05.2016

Номер свидетельства: 326553

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства