kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"?ызы?ты математика" атты 1-сынып?а арнал?анкурс ба?дарламасы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Абай атында?ы жалпы орта білім беретін мектеп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              1-сынып?а арнал?ан

 

 

 

 

 

Лебяжі ауданы, Шабар ауылы

 

2013-2014 о?у жылы    

 

 

 

 

??растыр?ан:

Кусманова Гульмира Жумагалиевна, бастауыш сынып м??алімі.

 

 

 

Бастауыш сынып ?Б отырысында ?аралды:

Хаттама  №                 «______»_____________2013 жыл

Бірлестік жетекшісі  _____________ Б.М.Масакбаева

 

 

 

 

Келісілді:

Директорды? о?у ісі ж?ніндегі орынбасары

_______________Ж.К.Габдуллина

«______»_____________2013 жыл

 

 

 

 

Бекітілді:

Мектеп директоры

________________С.С.Турганбекова

«______»_____________2013 жыл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

Т ? с і н і к    х а т

 

          6-7 жаста?ы баланы? абстрактілі ойлау де?гейі-д?ст?рден тыс ж?не ?ызы?ты тапсырмаларды орындау?а ?ажетті логикалы? пайымдаулар ??ру, ой ?орытуды ж?ргізе алу біліктерін ?алыптастыру бойынша ж?мыстар ж?ргізуге м?мкіндік береді. Сонды?тан бірінші сынып?а арнал?ан «?ызы?ты математика» арнайы курс ба?дарламасы осы ерекшеліктерді есепке ала отырып ??рыл?ан.

          ?о?амны? ?азіргі даму кезе?інен туындап отыр?ан с?раныс?а орай аны?тал?ан ма?саттар мен міндеттер бастауышты? математикалы? біліміні? жа?а мазм?нын жасауды?, онымен ?йлесімді о?ытуды? ?діс-т?сілдерін, ??рал-жабды?тарын ж?не ?йымдастыру т?рлеріндегі математикалы? сауаттылы?ты аны?тауды? ?ажеттілігін к?рсетеді. Осы?ан орай б?гінгі к?н талабына сай даярлан?ан, к?зі ашы?, білім д?режесі жо?ары, жан-жа?ты дамы?ан адамды ?алыптастыру ?шін сапалы білім беру ?ажеттілігі туындап отыр. Б?гінгі к?ні математиканы? ?олданылмайтын жері жо?. Сонды?тан ?р о?ушыны математикалы? сауаттылы?ты? жо?ары де?гейіне жеткізу міндеті т?р. «?ызы?ты математика» ба?дарламасы ар?ылы о?ушылар тез ойлау, жылдам есептеу да?дылары ?алыптасады. Б??ан ?оса математикалы?, логикалы?, танымды? ма?л?маттарды ме?гереді, а?ыл-ойы, ойлау ?абілеті жетілдіріледі.

          «?ызы?ты математика» курсы 1 сыныпта?ы о?у ж?ктемесіні? к?лемі:

аптасына 1 са?ат, жылына 33 са?ат ж?ктеме берілген.
          Бірінші сынып?а арнал?ан арнайы курс «?ызы?ты математика» д?ст?рден тыс ж?не ?ызы?ты тапсырмаларды орындау ?шін ?ажет пайымдау жасау, ой ?орыту білігін ?алаптастыру бойынша ж?мысты жал?астырады. Тапсырмаларды? мазм?ны бірінші сынып о?ушыларына математиканы о?ыту ?дістемесін дамытуда?ы ?азіргі тенденцияларды ескере отырып ??рал?ан жатты?улар ж?йесіне негізделген.
          Балаларды? танымды? ?абілеттерін дамытып п?нге деген ?ызы?ушылы?тарын арттыруды? негізгі бір жолы - дидактикалы? материалдар мен ?ызы?ты тапсырмалар. Есеп зерделілікке, ?иялдау?а, тап?ырлы??а, шапша? есептеу ?абілеттерін дамыту?а т?рбиелейді.
          «?ызы?ты математика» ба?дарламасы ар?ылы о?ушылар ?орша?ан ортаны таниды, ?лтты? м?дениетті, моральды, д?ниетанымды сезіне бастайды, с?йлеуге да?дыландыруда о?ушыны? ?зіндік ерекшелігі ай?ындала т?седі. «?ызы?ты математика» ба?дарламасы ар?ылы о?ушылар тез ойлау, жылдам есептеу да?дылары ?алыптасады. Б??ан ?оса о?ып—?йрену барысында о?ушылар ал?аш?ы тілдік ма?л?маттарды ме?гереді, а?ыл-ойы, с?йлеу да?дылары жетілдіріледі.
          К??ілді жатты?улар, викториналар, ?ызы?ты тапсырмалар ??растыру баланы? ойын ?штай т?сіп, ?стамдылы??а, е?бектене білуге т?рбиелейді. О?ушыны? ?иялын дамытып, ?з бетімен ж?мыс істеуге икемдейді.
?тілетін ж?мыстар мен тапсырмалар о?ушыларды? жас ерекшеліктерін ескеріп, білімдерін жетілдіріп, дамыту?а арнал?ан.
          «?ызы?ты математика» арнай курс ба?дарламасында келесі тапсырмалар т?рлері енгізілген:
-геометриялы? мазм?нда?ы ж?не ке?істік ??ымын дамыту?а арнал?ан тапсырмалар;
-за?дылы?тарды, реттілікті аны?тау?а арнал?ан тапсырмалар;
-жиынмен байланысты амалдарды орындау?а арнал?ан тапсырмалар;
-?зара-бірм?нді с?йкестік;
-математикалы? бас?атыр?ыштар;
-логикалы? ?ортындылар;
-лабиринттер;
-к??ілді жатты?улар (блиц-?рт?рлі тапсырмалар);
-с?зж?мба?тар;
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О?у курсыны? ма?саты: 


О?ушыны? логикалы? ойлау ?абілеттерін ж?не шапша? есептеу да?дыларын жетілдіріп, ?здігінен ж?мыс жасай алатын жеке т?л?а т?рбиелеу.
 


О?у курсыны? міндеттері:


- Логикалы? тапсырмалар ар?ылы жеке зейінін дамыту ж?не ?алыптастыру;
- Назар аудару ,елестету,есте са?тау, с?рыптау;
- Ойша т?жырымдама жасау.
 


Курс ма?ыздылы?ы:


О?ушыларды есептеу біліктілігі мен да?дыны ?алыптастыру ?рдісінде ?зін-?зі ба?ылай алу?а ?йрету, негізгі математикалы? тілдік ??ымдармен таныстыру.
 


К?тілетін н?тиже:


- математикалы? т?сініктерді ме?гереді;
- о?ушыларды? о?у, математикалы? с?йлеу да?дылары ?штаса т?седі;
- бір амалмен шы?аратын ?арапайым есептерді т?сініп шы?арады;
- ?з бетінше есептерді ??растыра біледі;
- д?рыс жазу ережесін ме?гереді;
- шы?армашылы? ?абілеттері артады;
- есте са?тау ?абілеті артады;
- ?иялдау ?абілеті ке?ейеді.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім, білік, да?ды де?гейіне ?ойылатын талаптар


Білімі:
 

- к?рсетілген т?сілдерді пайдалана отырып, ?рнектерді? м?ндерін ауызша есептей алу:
-есеп ??рылымын;

- шамаларды;

-

Біліктілігі:
 

- математикалы? білімді к?нделікті ?мірде ?олдана алу;
- ?тілген материалдар бойынша о?ушылар тарапынан жиі жіберілген ?ателерді аны?тай алу;
- шапша? есептей алу.

Да?ды:

 

- тез ойлау;
- жылдам есептей алу;
- математикалы? ??ымдарды ме?геру;
- шы?армашылы? ж?не логикалы? ?абілетін арттыру.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«?ызы?ты математика» курсыны? к?нтізбелік-та?ырыпты? жоспары

/барлы?ы – 33 са?ат,     аптасына 1 са?аттан/

 

Та?ырыбы

Са?ат саны

Мерзімі

1

Кіріспе.

1

 

2

Математика ?леміне саяхат.

1

 

3

?ызы?ты фигуралар.

1

 

4

??растыр.

1

 

5-6

Сандар ?лемі.

2

 

7

Арты?. Кем. Те?.

1

 

8

Сана. Салыстыр.

1

 

9-10

Сандар сыр шертеді.

2

 

11

Санама? айтып ?йренейік.

1

 

12

Уа?ыт.

1

 

13

Т?улік.

1

 

14

Апта.

1

 

15

Ай.

1

 

16

Жыл.

1

 

17

Б?тін. Б?ліктерге б?лу.

1

 

18

Есеп. Есеп шартын ??растыру.

2

 

19

?осындыны табу?а арнал?ан есептер.

1

 

20

Азай?ышты табу?а арнал?ан есептер.

1

 

21

Бірнеше бірлікке азаю?а берілген есептер.

1

 

22

Бірнеше бірлікке арттыру?а берілген есептер.

1

 

23

Белгісіз ?осыл?ышты табу?а арнал?ан есептер.

1

 

24

Ж?мба?ты есептер.

1

 

25-26

?алды?ты табу?а берілген есептер.

2

 

27

Айырманы салыстыру.

1

 

28-29

Ой ?ш?ырлы?ына берілген есептер.

1

 

30

Белгісіз ?осынды мен айырманы табу?а арнал?ан есептер.

1

 

31

Математикалы? ж?мба?тар.

1

 

32

Тест.

1

 

33

?орытынды.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?олдан?ан ?дебиеттер


1. ?ызы?ты математика Алматы кітап 1998.
2. «Ойнайы? та, ойлайы?» Алматы кітап 1996.
3. 12 жылды? білім 2008, №7.
4. «Кім зерек?» Алматы 1993.
5. «Сказочные задачи» 1 сынып О.В.Лысова, О.В.Кутянина
6. Математика ж?не информатика журналы 2002, № 6.
7. «?ызы?ты математика» ?.Б.А?паева,Л.А.Лебедева, В.В.Буровова «Алматыкітап» 2011ж.
8. «Математикадан дидактикалы? ойындар ж?не ?ызы?ты тапсырмалар»
Ш.Х.??рманалина, С.Ш. С?рсенбаева, Р.?. ?міртаева «Атам?ра» 1997ж.
9. «Математикадан ойындар мен ?ызы?ты тапсырмалар» Т.К.Жикалкина,. Алматы «Рауан» 1992ж.

10. «?ызы?ты математика» Райхан М?жен?ызы. «Балалар ?дебиеті»

Алматы-2006

Просмотр содержимого документа
«"?ызы?ты математика" атты 1-сынып?а арнал?анкурс ба?дарламасы »Абай атындағы жалпы орта білім беретін мектеп


1-сыныпқа арналған


Лебяжі ауданы, Шабар ауылы


2013-2014 оқу жылы

Құрастырған:

Кусманова Гульмира Жумагалиевна, бастауыш сынып мұғалімі.
Бастауыш сынып ӘБ отырысында қаралды:

Хаттама № «______»_____________2013 жыл

Бірлестік жетекшісі _____________ Б.М.Масакбаева

Келісілді:

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

_______________Ж.К.Габдуллина

«______»_____________2013 жыл

Бекітілді:

Мектеп директоры

________________С.С.Турганбекова

«______»_____________2013 жыл

Т ү с і н і к х а т


6-7 жастағы баланың абстрактілі ойлау деңгейі-дәстүрден тыс және қызықты тапсырмаларды орындауға қажетті логикалық пайымдаулар құру, ой қорытуды жүргізе алу біліктерін қалыптастыру бойынша жұмыстар жүргізуге мүмкіндік береді. Сондықтан бірінші сыныпқа арналған «Қызықты математика» арнайы курс бағдарламасы осы ерекшеліктерді есепке ала отырып құрылған.

Қоғамның қазіргі даму кезеңінен туындап отырған сұранысқа орай анықталған мақсаттар мен міндеттер бастауыштың математикалық білімінің жаңа мазмұнын жасаудың, онымен үйлесімді оқытудың әдіс-тәсілдерін, құрал-жабдықтарын және ұйымдастыру түрлеріндегі математикалық сауаттылықты анықтаудың қажеттілігін көрсетеді. Осыған орай бүгінгі күн талабына сай даярланған, көзі ашық, білім дәрежесі жоғары, жан-жақты дамыған адамды қалыптастыру үшін сапалы білім беру қажеттілігі туындап отыр. Бүгінгі күні математиканың қолданылмайтын жері жоқ. Сондықтан әр оқушыны математикалық сауаттылықтың жоғары деңгейіне жеткізу міндеті тұр. «Қызықты математика» бағдарламасы арқылы оқушылар тез ойлау, жылдам есептеу дағдылары қалыптасады. Бұған қоса математикалық, логикалық, танымдық мағлұматтарды меңгереді, ақыл-ойы, ойлау қабілеті жетілдіріледі.

«Қызықты математика» курсы 1 сыныптағы оқу жүктемесінің көлемі:

аптасына 1 сағат, жылына 33 сағат жүктеме берілген.
Бірінші сыныпқа арналған арнайы курс «Қызықты математика» дәстүрден тыс және қызықты тапсырмаларды орындау үшін қажет пайымдау жасау, ой қорыту білігін қалаптастыру бойынша жұмысты жалғастырады. Тапсырмалардың мазмұны бірінші сынып оқушыларына математиканы оқыту әдістемесін дамытудағы қазіргі тенденцияларды ескере отырып құралған жаттығулар жүйесіне негізделген.
Балалардың танымдық қабілеттерін дамытып пәнге деген қызығушылықтарын арттырудың негізгі бір жолы - дидактикалық материалдар мен қызықты тапсырмалар. Есеп зерделілікке, қиялдауға, тапқырлыққа, шапшаң есептеу қабілеттерін дамытуға тәрбиелейді.
«Қызықты математика» бағдарламасы арқылы оқушылар қоршаған ортаны таниды, ұлттық мәдениетті, моральды, дүниетанымды сезіне бастайды, сөйлеуге дағдыландыруда оқушының өзіндік ерекшелігі айқындала түседі. «Қызықты математика» бағдарламасы арқылы оқушылар тез ойлау, жылдам есептеу дағдылары қалыптасады. Бұған қоса оқып—үйрену барысында оқушылар алғашқы тілдік мағлұматтарды меңгереді, ақыл-ойы, сөйлеу дағдылары жетілдіріледі.
Көңілді жаттығулар, викториналар, қызықты тапсырмалар құрастыру баланың ойын ұштай түсіп, ұстамдылыққа, еңбектене білуге тәрбиелейді. Оқушының қиялын дамытып, өз бетімен жұмыс істеуге икемдейді.
Өтілетін жұмыстар мен тапсырмалар оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеріп, білімдерін жетілдіріп, дамытуға арналған.
«Қызықты математика» арнай курс бағдарламасында келесі тапсырмалар түрлері енгізілген:
-геометриялық мазмұндағы және кеңістік ұғымын дамытуға арналған тапсырмалар;
-заңдылықтарды, реттілікті анықтауға арналған тапсырмалар;
-жиынмен байланысты амалдарды орындауға арналған тапсырмалар;
-өзара-бірмәнді сәйкестік;
-математикалық басқатырғыштар;
-логикалық қортындылар;
-лабиринттер;
-көңілді жаттығулар (блиц-әртүрлі тапсырмалар);
-сөзжұмбақтар;

Оқу курсының мақсаты:


Оқушының логикалық ойлау қабілеттерін және шапшаң есептеу дағдыларын жетілдіріп, өздігінен жұмыс жасай алатын жеке тұлға тәрбиелеу.


Оқу курсының міндеттері:


- Логикалық тапсырмалар арқылы жеке зейінін дамыту және қалыптастыру;
- Назар аудару ,елестету,есте сақтау, сұрыптау;
- Ойша тұжырымдама жасау.


Курс маңыздылығы:


Оқушыларды есептеу біліктілігі мен дағдыны қалыптастыру үрдісінде өзін-өзі бақылай алуға үйрету, негізгі математикалық тілдік ұғымдармен таныстыру.


Күтілетін нәтиже:


- математикалық түсініктерді меңгереді;
- оқушылардың оқу, математикалық сөйлеу дағдылары ұштаса түседі;
- бір амалмен шығаратын қарапайым есептерді түсініп шығарады;
- өз бетінше есептерді құрастыра біледі;
- дұрыс жазу ережесін меңгереді;
- шығармашылық қабілеттері артады;
- есте сақтау қабілеті артады;
- қиялдау қабілеті кеңейеді.Білім, білік, дағды деңгейіне қойылатын талаптар


Білімі:

- көрсетілген тәсілдерді пайдалана отырып, өрнектердің мәндерін ауызша есептей алу:
-есеп құрылымын;

- шамаларды;

-

Біліктілігі:

- математикалық білімді күнделікті өмірде қолдана алу;
- өтілген материалдар бойынша оқушылар тарапынан жиі жіберілген қателерді анықтай алу;
- шапшаң есептей алу.

Дағды:


- тез ойлау;
- жылдам есептей алу;
- математикалық ұғымдарды меңгеру;
- шығармашылық және логикалық қабілетін арттыру.«Қызықты математика» курсының күнтізбелік-тақырыптық жоспары

/барлығы – 33 сағат, аптасына 1 сағаттан/


Тақырыбы

Сағат саны

Мерзімі

1

Кіріспе.

1


2

Математика әлеміне саяхат.

1


3

Қызықты фигуралар.

1


4

Құрастыр.

1


5-6

Сандар әлемі.

2


7

Артық. Кем. Тең.

1


8

Сана. Салыстыр.

1


9-10

Сандар сыр шертеді.

2


11

Санамақ айтып үйренейік.

1


12

Уақыт.

1


13

Тәулік.

1


14

Апта.

1


15

Ай.

1


16

Жыл.

1


17

Бүтін. Бөліктерге бөлу.

1


18

Есеп. Есеп шартын құрастыру.

2


19

Қосындыны табуға арналған есептер.

1


20

Азайғышты табуға арналған есептер.

1


21

Бірнеше бірлікке азаюға берілген есептер.

1


22

Бірнеше бірлікке арттыруға берілген есептер.

1


23

Белгісіз қосылғышты табуға арналған есептер.

1


24

Жұмбақты есептер.

1


25-26

Қалдықты табуға берілген есептер.

2


27

Айырманы салыстыру.

1


28-29

Ой ұшқырлығына берілген есептер.

1


30

Белгісіз қосынды мен айырманы табуға арналған есептер.

1


31

Математикалық жұмбақтар.

1


32

Тест.

1


33

Қорытынды.

1


Қолданған әдебиеттер


1. Қызықты математика Алматы кітап 1998.
2. «Ойнайық та, ойлайық» Алматы кітап 1996.
3. 12 жылдық білім 2008, №7.
4. «Кім зерек?» Алматы 1993.
5. «Сказочные задачи» 1 сынып О.В.Лысова, О.В.Кутянина
6. Математика және информатика журналы 2002, № 6.
7. «Қызықты математика» Ә.Б.Ақпаева,Л.А.Лебедева, В.В.Буровова «Алматыкітап» 2011ж.
8. «Математикадан дидактикалық ойындар және қызықты тапсырмалар»
Ш.Х.Құрманалина, С.Ш. Сәрсенбаева, Р.Қ. Өміртаева «Атамұра» 1997ж.
9. «Математикадан ойындар мен қызықты тапсырмалар» Т.К.Жикалкина,. Алматы «Рауан» 1992ж.

10. «Қызықты математика» Райхан Мәженқызы. «Балалар әдебиеті»

Алматы-2006Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
"?ызы?ты математика" атты 1-сынып?а арнал?анкурс ба?дарламасы

Автор: Кусманова Гульмира Жумагалиевна

Дата: 31.01.2015

Номер свидетельства: 164706

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства