kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ана тілі 4 сынып "А?аштар неге ашуланды?"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Баядилова Назгул Турсынгазиновна – бастауыш сынып м??алімі

№ 236 орта мектебі КММ

Ш?О Жарма ауданы Шуа? ауылы

Ана тілі                     4 «А» сыныбы

Саба?ты? та?ырыбы: Б. Со?па?баев. А?аштар неге ашуланды?

Ма?саты:1.  ?аза?ты?  к?рнекті  балалар  жазушысы  Б.Со?па?баевты?  ?мірі  мен  шы?армалары туралы тере?ірек танысып, ??гімені? та?ыры-

бы мен жазушыны? идеялы? м?ратын м?тінге с?йене отырып ашу.

2. О?ушы ой-?рісін ке?ейту,?з ойларын ?деби тілмен ?рнектей  білуге машы?тандыру.

3.  ??гіме ар?ылы е?бекс?йгіштікке, мейірімділікке т?рбиелеу. А?аштарды к?тіп баптау?а ?йрету.

Саба?ты? т?рі: саба?-саяхат

Саба? типі: жа?а білім ме?геру

Саба?ты? ?дісі: с?ра?-жауап, талдау, жина?тау, ??гімелеу.

К?рнекілік: АКТ, жазушы суреті, Астананы? суреттері.

Саба?ты? барысы: 1. ?йымдастыру кезе?і.  О?ушыларды? назарын саба??а аудару.

Шырылдады ?о?ырау,

Біз саба?ты бастаймыз.

Партамыз?а отырып,

?зара к?з тастаймыз.

Табыс тілеп к?збенен –

Жа?а білім алу?а

Ал?а ?адам аттаймыз.

2. – балалар, б?гінгі   саба? ерекше т?рде ?ткелі отыр.

- бізді? бас ?аламыз ?ай ?ала?

- Астанамыз ?ай ?ала?

  -Олай болса, б?гін  біз саба?ымызда саяхат?а шы?амыз.

І. Бас ?аламыз- Астана ?аласыны? к?рікті жерлерімен танысамыз. Астана - ?аза?стан астанасы.( тарихына то?талу)

Б?л ?аланы? негізі 1830 жылы ?алан?ан/ ол кезде А?мола деп аталатын. ?аза? тілінен аудар?анда «астана» деген ма?ынаны білдіретін Астананы? ?азіргі атауы 1998 жылы берілді.?ала Сарыар?аны? солт?стігінде, Есіл ?зеніні? о? ж?не сол жа?алауында орналас?ан.. Астана – е? ірі к?лік торабы, автомобиль, теміржол ж?не ?уе к?лігіні? орталы?ы.

 • Ол ?шін барлы? тапсырмалардан с?рінбей ?туіміз керек. 
 • Алдымен ?й тапсырмасын еске  т?сірсек:
 • ІІ. ?й тапсырмасын с?рау
 • 1. ??гіме мазм?нын айту
 • 2. С?ра?тар?а жауап беру
 •    1. ?анат?а ?кесі сыйла?ан компасты? ?андай ерекшелігі бар?
 •    2. Балалар ?айда барды?
 •    3.Боданны? компас?а ?ызы??анын оны? ?ай с?здерінен бай?ау?а болады?
 •    4.Бодан компасты не істеді?
 • 3. ??гімені? со??ы б?лігін о?ып, ?з ойын жазып келу.
 • «Егер мен Боданны? орнында болсам.»

ІІ.?ткен та?ырыпты жа?сы ме?герсек,   «Б?йтерек» монументімен танысамыз. Б?йтерек – т?уелсіз ?аза?станны? символы Астананы? е? к?рікті орны ?ана емес, сонымен ?атар жа?артыл?ан ?аза?станны? визиттік карточкасы болып табылады.Б?л монументті салу идеясын Н?рс?лтан Назарбаев ?сын?ан. Б?йтерек ?з тарихи тамырын са?та?ан, мы?ты тірегі бар ж?не болаша? г?лденуге талпын?ан ж?не т?тас ?лемдік ?ауымдасты? ?шін ?аза?станны? т?уелсіздік символы болып табылатын мемлекетті бейнелейді.«Б?йтерек» к?н сайын ?р т?рлі жаста?ы ж?не т?рлі ?лт ?она?тарын к?теді. Келушілер панорамалы? лифттермен шыны «шарда» орналас?ан ашы?, ке? зал?а к?теріледі.97 метрді ??райтын к?рініс кешені заманай ?аланы? к?ркем бейнесін ашады. 97 саны кездейсо? емес, ол астананы? Алматыдан Астана?а ауысуын білдіреді

ІІІ. Жа?а саба?

1. Жазушы ж?нінде білетіндерін еске т?сіру

1924ж 13?азанда ту?ан

                                                              Абай атында?ы педагогикалы? институт

Б. Со?па?баев                                      М??алім

                                                               Балалар жазушысы

                                                             «Мені? атым-?ожа»,«Жекпе жек» кітабы

Автор туралы білетінімізді айтты?, жина?ан деректерімізге то?талды?.Олай болса, «Хан Шатырымен» танысайы?.

«Хан Шатыры» сауда ойын-сауы? орталы?ы – ата?ты с?улетші Норман Фостерді? ?олымен жасал?ан кезекті ?нер туындысы. Б?л сауда ж?не ойын-сауы? орталы?ында е? ?лкен ?алалы? ба?, ірі сауда орталы?тары, кинотеатр, концерт залдары болады. Сонымен бірге ?имаратты? щбарлы? ?абаттарында д?мханалар мен мейрамханалар орналас?ан. Орталы?ты? ішінде тропикалы? ба?тар, г?лзарлар, суб?р?а?тар бар.

2. Жа?а саба?ты т?сіндіру   Б. Со?па?баев А?аштар неге ашуланды?

 1. М?тінді  таныстырмас б?рын о?ушылар?а а?аш с?зін к?рсеткенде ойларына не келетінін топтастыру.

2. А?аштар ашулана ма? О?ушы пікірін білу

3.М?тін  мазм?нымен о?ушыларды таныстыру, м?нерлеп о?у.

    1.Алмабекті? а?аш отыр?ызуы.

    2.А?аштарды? м???а батуы

    3.Орманда?ы о?и?а

    4.А?аштарды? бой т?зеуі

4. О?улы?пен ж?мыс

а) м?нерлеп о?ыту

?) тізбектей о?ыту

б) м?тіннен к?рі еменні? с?зін тауып о?у

ІІІ. М?тін мазм?нымен танысты?, жа?а та?ырыпты ме?гердік. Енді балалар  «Н?р-Астана » мешітімен танысайы?.2005 жылды? наурыз айында Астанада жалпы ?аза?станны? жа?а к?рікті ?имараты – «Н?р-Астана» мешіті салынды. Заманауи т?р?ыда салын?ан ?йлерді? арасында айтарлы?тай кездейсо?, біра? ?йлесімді к?рінеді. Мешітті? биіктігі 62 метрге жететін т?рт м?нарасы бар. К?мбездері алтынмен жалатыл?ан. К?мбезді ?стап т?р?ан сегіз тірек жай ?ана ою-?рнекпен емес, ойып жазыл?ан с?релермен   шебер безендірілген. Ішіне кірсе?, бір мезгілде 5 мы? адам ?ибадат ?ылатын ?лкен зал ??ша?ын жаяды. Екінші ?абатта -  намаз о?у?а ж?не 2 мы? ?йелге арнал?ан балкон бар. Мешіт аума?ы шамамен  4000 ш.м. те?.

ІV

6.Семантикалы? кестемен ж?мыс «А?аштар сыры»

А?аштар аттары

?айы?

Б?йтерек

Емен

Терек

Жары?ты жа?сы к?ретін, тез ?сетін,

Г?л шо?ы сыр?а т?різді, ?абы?ы а?, к?рікті а?аш. Оны? ді?ін ??рылыс-?а, ?й жи?аздарын жасау?а пайдала-нады.

1000жылдан астам ?мір с?ре алады. А?ашы ?те мы?ты. Сонды?тан оларды ?йлер мен кемелер салу ?шін пайдалан?ан.

?дейілеп адам ?олымен отыр?ыз-?андай т?п-т?зу болып биікке бойлап ?седі

Суды тамыры ар?ылы сі?іріп, бір ?зі бір жазда 2000 литрге жуы? суды жапыра?ы ар?ылы буландырады.

V. Ал енді балалар, «А?аштар сырымен танысып болса?», «  Бейбітшілік  пен Келісім сарайына»  барайы?.

Бейбітшілік пен Келісім сарайын  ?лемні? сегізінші кереметі деп атайды. Оны?  биіктігі ж?не ені 62 м д?рыс пирамида пішінінде салын?ан.?имарат он бес метрлік жасанды ?йінді ?стіне орналас?ан. Аты шулы мэтр, а?ылшын с?улетшісі Норман Фостер ?з жобасы ?шін арнайы діни ?алып?а ??самайтын пішінді та?да?ан.

VІ.

7. Ма?алды толы?тырып жазу

1... е?бегімен озады,  (ер)

   .. езілумен тозады.  (еріншек)

2... ерте?і бітпейді.

5. Д?птермен ж?мыс

    М?тіндегі а?аштарды? Алмабекке ?ой?ан кін?сін жазып шы?у

Алмабекті? айыбы

VІІ.?имаратты? жалпы к?лемі 36 720 м2. ?аза?стан Республикасы Президентіні? А? ордасыны? ресми т?саукесері 2004 ж. желто?санны? 24 к?ні ?тті. 1-?абатта  салтанатты хол орналас?ан. 2-?абатта ?ызметтік орынжайлар орналас?ан. 3-?абатта киіз ?йге ??сатып жасал?ан, м?рм?р ж?не гранит таспен ??делген Шы?ыс залы; сыйлы?тар мен сенім грамоталарын тапсыру залы; екі жа?ты кездесулерге арнал?ан “Алтын зал”; камин залы; ?ызметтік орынжайлар мен м?жіліс залдары орналас?ан. 4-?абатта ?ызметтік орынжайлар мен м?жіліс залдары; Саммитті? ?лкен залы; кітапхана; кіші Шы?ыс залы орналас?ан.

VІІІ.Саба?ты с?ра?тар ?ою ар?ылы ?орытындылау

1.Алмабекті? жіберген кемшілігі неде?

2. А?аштар Алмабекті ?алай жазалады?

3. Алмабек ?з кемшілігін ?алай т?зеді?

4. Егер Алмабек а?аштардан кеірім с?рама?анда не болар еді?

- Елбасыны? «Н?рлы жол – болаша??а бастар жол» атты несімен танысты??

- ?рине, жолдаумен.

- Мына А? орда бейнеленген сурет биыл?ы жолдау екендігін бірден еске салады.(жолдау эмблемасы)

- Астана ?аласыны? с?улетті ?имараттарына саяхат ая?талды.

Х.?йге тапсырма: м?тін мазм?нын айту, жазушы шы?армаларын талдап, салыстырып келу

ХІ.Ба?алау

Саба?ты ая?тау: К?п ?ызы? бар ?лемде,

                                ??штар бол сен білімге

                                Ізден, о?ы, жалы?па!

                                Білмегенді аны?та.

Просмотр содержимого документа
«Ана тілі 4 сынып "А?аштар неге ашуланды?"»

Баядилова Назгул Турсынгазиновна – бастауыш сынып мұғалімі

236 орта мектебі КММ

ШҚО Жарма ауданы Шуақ ауылыАна тілі 4 «А» сыныбы

Сабақтың тақырыбы: Б. Соқпақбаев. Ағаштар неге ашуланды?

Мақсаты:1. Қазақтың көрнекті балалар жазушысы Б.Соқпақбаевтың өмірі мен шығармалары туралы тереңірек танысып, әңгіменің тақыры-

бы мен жазушының идеялық мұратын мәтінге сүйене отырып ашу.

2. Оқушы ой-өрісін кеңейту,өз ойларын әдеби тілмен өрнектей білуге машықтандыру.

3. Әңгіме арқылы еңбексүйгіштікке, мейірімділікке тәрбиелеу. Ағаштарды күтіп баптауға үйрету.

Сабақтың түрі: сабақ-саяхат

Сабақ типі: жаңа білім меңгеру

Сабақтың әдісі: сұрақ-жауап, талдау, жинақтау, әңгімелеу.

Көрнекілік: АКТ, жазушы суреті, Астананың суреттері.

Сабақтың барысы: 1. Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылардың назарын сабаққа аудару.

Шырылдады қоңырау,

Біз сабақты бастаймыз.

Партамызға отырып,

Өзара көз тастаймыз.

Табыс тілеп көзбенен –

Жаңа білім алуға

Алға қадам аттаймыз.

2. – балалар, бүгінгі сабақ ерекше түрде өткелі отыр.

- біздің бас қаламыз қай қала?

- Астанамыз қай қала?

-Олай болса, бүгін біз сабағымызда саяхатқа шығамыз.

І. Бас қаламыз- Астана қаласының көрікті жерлерімен танысамыз. Астана - Қазақстан астанасы.( тарихына тоқталу)

Бұл қаланың негізі 1830 жылы қаланған/ ол кезде Ақмола деп аталатын. Қазақ тілінен аударғанда «астана» деген мағынаны білдіретін Астананың қазіргі атауы 1998 жылы берілді.Қала Сарыарқаның солтүстігінде, Есіл өзенінің оң және сол жағалауында орналасқан. . Астана – ең ірі көлік торабы, автомобиль, теміржол және әуе көлігінің орталығы.

 • Ол үшін барлық тапсырмалардан сүрінбей өтуіміз керек.

 • Алдымен үй тапсырмасын еске түсірсек:

 • ІІ. Үй тапсырмасын сұрау

 • 1. Әңгіме мазмұнын айту

 • 2. Сұрақтарға жауап беру

 • 1. Қанатқа әкесі сыйлаған компастың қандай ерекшелігі бар?

 • 2. Балалар қайда барды?

 • 3.Боданның компасқа қызыққанын оның қай сөздерінен байқауға болады?

 • 4.Бодан компасты не істеді?

 • 3. Әңгіменің соңғы бөлігін оқып, өз ойын жазып келу.

 • «Егер мен Боданның орнында болсам......»

ІІ.Өткен тақырыпты жақсы меңгерсек, «Бәйтерек» монументімен танысамыз. Бәйтерек – тәуелсіз Қазақстанның символы Астананың ең көрікті орны ғана емес, сонымен қатар жаңартылған Қазақстанның визиттік карточкасы болып табылады.Бұл монументті салу идеясын Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған. Бәйтерек өз тарихи тамырын сақтаған, мықты тірегі бар және болашақ гүлденуге талпынған және тұтас әлемдік қауымдастық үшін Қазақстанның тәуелсіздік символы болып табылатын мемлекетті бейнелейді.«Бәйтерек» күн сайын әр түрлі жастағы және түрлі ұлт қонақтарын күтеді. Келушілер панорамалық лифттермен шыны «шарда» орналасқан ашық, кең залға көтеріледі. 97 метрді құрайтын көрініс кешені заманай қаланың көркем бейнесін ашады. 97 саны кездейсоқ емес, ол астананың Алматыдан Астанаға ауысуын білдіреді

ІІІ. Жаңа сабақ

1. Жазушы жөнінде білетіндерін еске түсіру

1924ж 13қазанда туған

Абай атындағы педагогикалық институт

Б. Соқпақбаев Мұғалім

Балалар жазушысы

«Менің атым-Қожа»,«Жекпе жек» кітабы


Автор туралы білетінімізді айттық, жинаған деректерімізге тоқталдық.Олай болса, «Хан Шатырымен» танысайық.

«Хан Шатыры» сауда ойын-сауық орталығы – атақты сәулетші Норман Фостердің қолымен жасалған кезекті өнер туындысы. Бұл сауда және ойын-сауық орталығында ең үлкен қалалық бақ, ірі сауда орталықтары, кинотеатр, концерт залдары болады. Сонымен бірге ғимараттың щбарлық қабаттарында дәмханалар мен мейрамханалар орналасқан. Орталықтың ішінде тропикалық бақтар, гүлзарлар, субұрқақтар бар.

2. Жаңа сабақты түсіндіру Б. Соқпақбаев Ағаштар неге ашуланды?

1. Мәтінді таныстырмас бұрын оқушыларға ағаш сөзін көрсеткенде ойларына не келетінін топтастыру.


2. Ағаштар ашулана ма? Оқушы пікірін білу

3.Мәтін мазмұнымен оқушыларды таныстыру, мәнерлеп оқу.

1.Алмабектің ағаш отырғызуы.

2.Ағаштардың мұңға батуы

3.Ормандағы оқиға

4.Ағаштардың бой түзеуі

4. Оқулықпен жұмыс

а) мәнерлеп оқыту

ә) тізбектей оқыту

б) мәтіннен кәрі еменнің сөзін тауып оқу

ІІІ. Мәтін мазмұнымен таныстық, жаңа тақырыпты меңгердік. Енді балалар «Нұр-Астана » мешітімен танысайық.2005 жылдың наурыз айында Астанада жалпы Қазақстанның жаңа көрікті ғимараты – «Нұр-Астана» мешіті салынды. Заманауи тұрғыда салынған үйлердің арасында айтарлықтай кездейсоқ, бірақ үйлесімді көрінеді. Мешіттің биіктігі 62 метрге жететін төрт мұнарасы бар. Күмбездері алтынмен жалатылған. Күмбезді ұстап тұрған сегіз тірек жай ғана ою-өрнекпен емес, ойып жазылған сүрелермен шебер безендірілген. Ішіне кірсең, бір мезгілде 5 мың адам ғибадат қылатын үлкен зал құшағын жаяды. Екінші қабатта -  намаз оқуға және 2 мың әйелге арналған балкон бар. Мешіт аумағы шамамен  4000 ш.м. тең.

ІV

6. Семантикалық кестемен жұмыс «Ағаштар сыры»

Ағаштар аттары

Қайың

Бәйтерек

Емен

Терек

Жарықты жақсы көретін, тез өсетін,

Гүл шоғы сырға тәрізді, қабығы ақ, көрікті ағаш. Оның діңін құрылыс-қа, үй жиһаздарын жасауға пайдала-нады.

1000жылдан астам өмір сүре алады. Ағашы өте мықты. Сондықтан оларды үйлер мен кемелер салу үшін пайдаланған.

Әдейілеп адам қолымен отырғыз-ғандай түп-түзу болып биікке бойлап өседі

Суды тамыры арқылы сіңіріп, бір өзі бір жазда 2000 литрге жуық суды жапырағы арқылы буландырады.

V. Ал енді балалар, «Ағаштар сырымен танысып болсақ» , « Бейбітшілік пен Келісім сарайына» барайық.

Бейбітшілік пен Келісім сарайын әлемнің сегізінші кереметі деп атайды. Оның биіктігі және ені 62 м дұрыс пирамида пішінінде салынған.Ғимарат он бес метрлік жасанды үйінді үстіне орналасқан. Аты шулы мэтр, ағылшын сәулетшісі Норман Фостер өз жобасы үшін арнайы діни қалыпқа ұқсамайтын пішінді таңдаған.

VІ.

7. Мақалды толықтырып жазу

1. ........ еңбегімен озады, (ер)

........ езілумен тозады. (еріншек)

2. ........ ертеңі бітпейді.

5. Дәптермен жұмыс

Мәтіндегі ағаштардың Алмабекке қойған кінәсін жазып шығу


Алмабектің айыбы


VІІ.Ғимараттың жалпы көлемі 36 720 м2. Қазақстан Республикасы Президентінің Ақ ордасының ресми тұсаукесері 2004 ж. желтоқсанның 24 күні өтті. 1-қабатта салтанатты хол орналасқан. 2-қабатта қызметтік орынжайлар орналасқан. 3-қабатта киіз үйге ұқсатып жасалған, мәрмәр және гранит таспен өңделген Шығыс залы; сыйлықтар мен сенім грамоталарын тапсыру залы; екі жақты кездесулерге арналған “Алтын зал”; камин залы; қызметтік орынжайлар мен мәжіліс залдары орналасқан. 4-қабатта қызметтік орынжайлар мен мәжіліс залдары; Саммиттің Үлкен залы; кітапхана; кіші Шығыс залы орналасқан.

VІІІ.Сабақты сұрақтар қою арқылы қорытындылау

1.Алмабектің жіберген кемшілігі неде?

2. Ағаштар Алмабекті қалай жазалады?

3. Алмабек өз кемшілігін қалай түзеді?

4. Егер Алмабек ағаштардан кеірім сұрамағанда не болар еді?

- Елбасының «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты несімен таныстық?

- Әрине, жолдаумен.

- Мына Ақ орда бейнеленген сурет биылғы жолдау екендігін бірден еске салады.(жолдау эмблемасы)

- Астана қаласының сәулетті ғимараттарына саяхат аяқталды.

Х.Үйге тапсырма: мәтін мазмұнын айту, жазушы шығармаларын талдап, салыстырып келу

ХІ.Бағалау

Сабақты аяқтау: Көп қызық бар әлемде,

Құштар бол сен білімге

Ізден, оқы, жалықпа!

Білмегенді анықта.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Ана тілі 4 сынып "А?аштар неге ашуланды?"

Автор: Баядилова Назгул Турсынгазиновна

Дата: 03.12.2015

Номер свидетельства: 261300

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства