kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

3 сынып?а арнал?ан к?нтізбелік жоспар

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?н бойынша о?у ж?ктемесі

3 сынып - аптасына 5 са?ат, барлы?ы  170са?ат.

Барлы?ы

170 са?ат

Мы? к?леміндегі сандарды ?осу ж?не азайту. ?айталау

4  са?ат-

Мы? к?леміндегі сандарды к?бейту ж?не б?лу

  1.  са?ат

Кестелік  к?бейту ж?не б?лу

  1. са?ат

    Ауызша  

50 са?ат

Жазбаша к?бейту ж?не б?лу

 

29 са?ат

?айталау

10 са?ат

I. Т?СІНІК ХАТ

Жалпы?а міндетті орта жалпы білім беру стандартына с?йкес  «Математика» о?у п?ні ?зіні? дербестігін са?тай отырып, «Математика» білім беру саласыны? мазм?нына енеді.

Математика – мазм?нына сандар мен олар?а ?олданылатын амалдарды, шамаларды, есептерді, алгебра, геометрия элементтерін біріктірген, оларды? ?зара байланысы мен ?зара ?серлесуін ж?зеге асыратын кіріктірілген о?у п?ні.

Бастауыш білім беруді? базалы? п?ні болып табылатын математика, бір жа?ынан, ?зге п?ндерді (информатика, ?орша?ан орта, к?ркем е?бек, т.б.) о?ытуды? ал?ышартын ж?не негізін ?алайды, ал екінші жа?ынан, осы п?ндерді о?ытып-?йретуде ?алыптасатын білім, білік, іс-?рекет т?сілдерін т?тынушы болып табылады.

Бастауыш мектеп математикасы негізгі орта мектеп математикасыны? таби?и бір б?лігі болып табылады. Б?л бастауыш мектепте математиканы о?ытуды? т?мендегідей ма?саты мен міндеттеріне жетуді? ?ажеттілігін ?амтамасыз етеді.

Ма?саты::

  • мемлекеттік білім стандарты де?гейде білім, білік ж?не да?дыларды игерту;
  • «Математика» п?ніні? мазм?ны ар?ылы танымды? ж?не коммуникативтік іс-?рекетке, ?здігінен білім алу?а ж?не е?бекке бейімдеу, сондай-а? ата-д?ст?р, ?дет-??рып, салт-сана, халы?ты? ж?не ?лтты? болмысты жалпы адамзатты? м?дени м?раларымен ?ндестіру ар?ылы баланы т?л?а ретінде ?алыптастыру;
  • о?ушыны? а?ыл-ойыны? математикалы? стилін, интеллектуалды? ж?не ерік пен сезімге ?атысты сапаларын дамыту;
  • мектепті? негізгі сатысында о?у?а, ме?герген математикалы? білімін ?мірде ?олдану?а жан-жа?ты дайы?дауды ж?зеге асыру.

Міндеттері:

  • баланы? т?л?а ретінде ?алыптасуына, о?ушыны? а?ыл-ойын дамыту?а, интеллектуалды? ж?не ерік пен сезімге ?атысты белсенділігін ?алыптастыру?а м?мкіндік ту?ызу;
  • математиканы? ?мірде болып жат?ан на?ты ??былыстарды жалпылау?а ж?не ?орша?ан болмысты танып-білуге к?мектесетін ?ылым болып табылатыны туралы т?сініктерді? ?алыптасуына ы?пал ету;
  • о?ушыны? ?мір с?руіне ж?не мектепті? келесі де?гейінде о?уын жал?астыруы ?шін ?ажетті білім, білік ж?не да?дыларды ?алыптастыру.

О?у ба?дарламасы о?у материалыны? мазм?нын ж?не п?нні? ??рылымын іріктеуді? т?мендегідей негізгі ?станымдарына с?йенеді: ?ылымилы?, білім беруді? ?здіксіздігі, іс-?рекеттік, п?нішіндік ж?не п?наралы? интеграция, ?олжетерлік, о?ушыларды? дара жетістіктері мен шы?армашылы?ын ескеру.

?ылымилы? ?станымы кіші жаста?ы о?ушыларды? к?нделікті ?мірде ж?не о?у барысында ?ылыми терминдер мен ??ымдарды ме?геру ж?не ?олданыс?а енгізу ?шін ?ажетті жа?дайлар жасауды к?здейді.

«Математика» о?у п?ні мазм?ныны? вариативті б?лігі

Бастауыш сыныптарда?ы математиканы? вариативті мектептік компоненті п?нді тере?дете о?ыту?а ба?ыттал?ан. П?нді тере?дете о?ыту математиканы? бастауыш курсыны? негізгі математикалы? мазм?нын ке?ейту ар?ылы мынадай ба?ыттар бойынша ж?зеге асырылуы м?мкін: стандартты емес ж?не ?ызы?ты есептерді, ?иынды?ы жо?ары есептерді шешу; тиімді есептеу т?сілдері; сандарды? б?лінгіштігі; ы?тималды?тар теориясы мен математикалы? статистиканы? элементтері ж?не т.б.

Вариативті о?ушылы? компоненті стандарт де?гейінде ба?дарлама мазм?нын ме?геру барысын т?зетуді к?здейді

3- сынып о?ушысы:

-    к?бейтуді? ?асиеттерін (ауыстырымдылы?, терімділік, ?йлестірімділік);

-    к?бейту  мен б?луге байланысты белгілер мен терминдерді;

-    бір та?балы сандарды к?бейту кестесін;

-    шамаларды?  атауларын (аудан ж?не к?лем) ж?не  оларды? ?лшем 

      бірліктерін (квадрат сантиметр, куб сантиметр);

-       жа?шалы ж?не жа?шасыз санды ?рнектерде арифметикалы? амалдарды? орындалуыны? реттеуін;

-        ?арапайым те?деулерді «сынап к?ру» ?дісімен шешу т?сілін;

-       ?арапайым  те?деулерді тура  те?діктерді?, ?зара кері амалдарды? ?асиеттеріне с?йеніп шешу т?сілін;

-       тік т?ртб?рышты? (шаршыны?) ?асиеттерін;

-       геометриялы? шамаларды? (периметр, аудан ж?не к?лем) атаулары мен ?лшем бірліктерін;

-       тік т?ртб?рышты? (шаршыны?) периметрі мен ауданын табуды? ережелерін білуі тиіс;

-       сандарды ж?не шамаларды салыстыра алуы;

-       к?бейту кестесін пайдаланып б?луді ауызша орындай алуы;

-       бірді? ж?не н?лді? ?асиеттерін пайдаланып, ауызша есептеулер ж?ргізе алуы;

-       бір та?балы сандарды?  ж?не 10  саныны? квадраттары мен кубтарын ауызша есептей алуы;

-       екі та?балы сандарды бір та?балы сан?а ауызша к?бейту мен б?ле алуы;

-       кестелік жа?дайларда келтіретін сандарды ауызша к?бейту ж?не б?ле алуы;

-       екі та?балы сандарды бір та?балы сан?а «сынап к?ру» т?сілімен ауызша б?ле алуы;

-       екі та?балы сандарды бір та?балы сан?а ?алды?пен б?луді;

-       ?ш та?балы сандарды бір та?балы сан?а жазбаша к?бейту мен б?луді;

-       2-3 амалдан т?ратын жа?шалы ж?не жа?шасыз санды ?рнектерді? м?ндерін табуды;

-       Санны? ж?не шаманы? ?лесін есептеп табуды; ?р алуан, я?ни к?бейту ж?не б?лу амалдарыны? м?н ма?ынасын ашатын; белгісіз к?бейткіштерді, б?лінгішті, б?лгішті  табуды талап ететін жай есептерді? «. есе арты?», «. есе кем» ?атынастарымен, еселік салыстыруымен, ма?ызды шамалар арасында?ы ( затты? ба?асы, м?лшері ж?не ??ныны?; тік т?ртб?рышты? ені, ?зынды?ы ж?не ауданыны?, бір затты? массасы, заттарды? м?лшері ж?не жалпы массасыны?) т?елділіктерімен, ?лес ??ымымен байланысты есептерді шы?аруды;

-       ??рамында бір ?ана ?ріп болатын, жа?шалы ж?не жа?шасыз ?ріпті ?рнектерді алдан т?ратын (1-3 амалдан т?ратын) м?нін таба алуы;

-       ?арапайым те?деулерді ж?не амал компоненті немесе н?тижесі. санды ?рнек болып келетін ??рылысы  к?рделі те?деулерді шеше алуы;

-       н?ктені, кесіндіні, б?рышты, (соны? ішінде тік т?ртб?рышты (шаршыны), бесб?рышты, алтыб?рышты, д??гелекті, ше?берді, с?улені, т?зуді, ?исы?ты) ажырата алуы;

-       тік т?ртб?рышты (шаршыны) сала алуы;

-       геометриялы? фигураларды латын алфавитімен белгілей алуы ж?не сол белгілеулер бойынша о?и алуы;

-       тік т?ртб?рышты? (шаршыны?) периметрін ж?не ауданын есептей алуы тиіс.

 

 

 

 

Ба?ылау ж?не ?здік ж?мысы

то?сан

Ба?ылау ж?мысы

?здік ж?мысы

I

2

2

2

2

3

3

2

3

4

2

3

Просмотр содержимого документа
«3 сынып?а арнал?ан к?нтізбелік жоспар»


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 3 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
3 сынып?а арнал?ан к?нтізбелік жоспар

Автор: Камбарова Кунсулу Ерболатовна

Дата: 18.01.2016

Номер свидетельства: 278882

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства