kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

1 сынып ?шін "Ба?ылау ж?мыстары жина?ы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

1 сынып математикадан ба?ылау ж?мыстар жина?ы

Б?ланды  орта мектепті?
бастауыш сынып м??алімі Тукенова А.К.


Т?сінік хат
?аза?стан  Республикасыны?  мемлекеттік стандарты ж?не бастауыш сыныптар?а арнал?ан білім   беру ба?дарламаларына с?йкес ??растырыл?ан осы о?у –?дістемелік  ??ралында  жалпы білім беретін мектептерді?  1-сыныбына арнайы ба?ылау ж?мыстары  жина?тал?ан.
Кітапта бастауыш  сыныптары математика п?ніні?  ба?дарламасына с?йкес 8 ба?ылау ж?мысы,11 математикалы? диктант, 13 ?ызы?ты т?рде ??растырыл?ан геометрия элементтері енгізілген шы?армашылы? тапсырмалар,8 графикалы?  жатты?улар берілген.
Ба?ылау  ж?мыстарыны? негізгі ма?саты о?ушыларды?  математика  п?нінен  білімдерін аны?тап, бастауыш  білім беруді? мемлекеттік стандарттарын ме?герген де?гейін ба?алау.Б?л м??алімге  о?у процесін  ойда?ыдай бас?арып, керекті жерлеріне ?згерістер енгізіп, білім беруді дифференциалдау?а м?мкіндік береді.
Екі н?с?а?а  б?лінген  ба?ылау ж?мыстары міндетті т?рдегі А ж?не  м?мкіндіктеріне ?арай  В  де?гейлі тапсырмаларынан  ??растырыл?ан. Тапсырмалары с?рыпталып алын?ан ба?ылау ж?мыстары ?р та?ырып бойынша білім, білік, да?дыларын тексеруге м?мкіндік береді.Кітапта  берілген математикалы?  диктанттарды сыныпта ба?ылау  ж?ргізер алдында?ы  дайынды? ж?мыстарында  ?олдан?ан тиімді болады.
??рал?ан келесі ?осымша  ба?ылау  т?рлері енген:

Математикалы? диктанттар;
?ызы?ты шы?армашылы?  тапсырмалар;
Геометрия элементтері  енгізілдген балаларды?  ойлау ?абілеттерін дамытатын  тапсырмалар.
Ке?істікке ба?ыттау мен к?з м?лшерін дамытуды к?здейтін  арнайы жатты?улар (графикалы?  диктанттар мен жатты?улар) келесі іскерлік пен да?дыларын дамыту?а к?мек береді:
-негізгі бейнені аны?тау ж?не бейнелерді? ?ажетті санын белгілеу;
-??растыру?а байланысты шы?армашылы? графиялы? есептерді шы?ару?а.
Берілген ?ызы?ты  тапсырмалар мен жатты?улар, графиялы? жатты?улар мен та?ырыпты тапсрымалар ?абілетті о?ушылар?а арнал?ан.М?ндай есептерді  шы?ару ?абылдау, есте са?тау, к?з алдына елестету ?абілеттерін, назарды дамыту?а, логикалы? ойлауды?, интеллектуалды?  функциялар мен ой ?рістеріні?  ?алыптасуына ы?пал етеді.?сынылып отыр?ан тапсырмалар  мен жатты?улар балаларды? танымды? белсенділіктерін арттыру мен ?атар, ?р т?л?аны? дербес шапша?дылы?ын, жа?а білім алу?а деген ?ызы?ушылы?тарын ынталандырады.
Тапсырмаларды орындау барысында кездесетін белгісіз сандар о?ушыны? б?рыннан білетін м?ліметтерден  байланысты.?з бетінше шешім табу ?шін ол белсенді ойлау ?ызметін к?рсете алады, талдайды.О?ушыларды?  алдында д?рыс ?ойыл?ан талаптар ?р т?рлі де?гейде, ?р т?рлі дайындал?ан о?ушыларды? ?абілеттерін дамыту?а м?мкіндік береді, теориялы? білімдері мен практикалы? іскерліктерін байланыстырады.
Б?л о?у ??ралы о?ушыларды? математикалы?  ?абілеттерін, берілген тапсырманы д?рыс ж?не н?тижелі орындауын ?ада?алап, шы?армашылы? белсенділігін арттырады, жоспарлау?а, ?з гипотезаларын  шы?арып, алдын ала ойластыруды ?йретеді.

№1   ба?ылау ж?мысы           І-то?сан  (?ырк?йек,3апта)

                        І-н?с?а

1.Біркелкі фигуралар нешеу?

2. о?  жа?ында неше фигура?

3. сол  жа?ында неше фигура?

4.?ай  фигура  о?  жа?тан  бірінші?

5.?ай  фигура сол  жа?тан  бірінші?

6.?ай  кесінді  е? ?ыс?а?

1.

2.

3.

7.Фигурада  неше  б?рыш  бар?

                № 1  ба?ылау ж?мысы          ІІ-н?с?а

1.Біркелкі фигуралар нешеу?

2. о?  жа?ында неше фигура?

3. сол  жа?ында неше фигура?

4.?ай  фигура  о?  жа?тан  бірінші?

5.?ай  фигура сол  жа?тан  бірінші?

6.?ай  кесінді  е? ?ыс?а?

1.

2.

3.

7.Фигурада  неше  б?рыш  бар?

№2   ба?ылау ж?мысы (?орытынды)                   І-то?сан  (?азан,4апта)

                         І-н?с?а    А де?гейі

1.Бір жасыл алма ж?не 2 ?ызыл  алманы? суретін сал.Барлы?ы неше алма?

(шешімін жаз)

2.Сандарды салыстыр.

1*2 5*2

3*4                                   3*2

2*0                                   1*0

3.Амалды орында:

1+2; 4+1;

3+1; 4-1;

3-1; 5-2;

4.?атарда?ы т?сіп ?ал?ан сандарды жаз:

…1…3…5

…4…2…1…

            В де?гейі

3 ?лкен д??гелекті? ж?не одан 2 арты? кішкентай д??гелекті? суреттерін сал.Кішкентай д??гелектер саны ?анша?

(жауабын  санмен жаз)

        №2        ба?ылау ж?мысы

                         ІІ-н?с?а    А де?гейі

1. 2алм?рт ж?не 2 апельсинні?  суретін сал.Барлы?ы неше  жеміс салынды?

(шешімін жаз)

2.Сандарды салыстыр.

2*3 4*5

1*1                                   1*3

3*0                                   5*0

3.Амалды орында:

1+1; 1+3;

2+3; 2-1;

5-1; 3-2;

4.?атарда?ы т?сіп ?ал?ан сандарды жаз:

0…2…4   5;

5…3…1…

            В де?гейі

5 ?ызыл  д??гелек  ж?не одан 3 кем к?к д??гелектер  суретін сал.К?к д??гелектерді?  саны ?анша?

(жауабын  санмен жаз)

№3 ба?ылау ж?мысы  ІІ- то?сан  (?араша,3 апта)

                 І-н?с?а                                     А де?гейі

1.Неше д??гелек ?

Санмен жаз.

2.Суретін салып, есепті шы?ар.

Витя 4 балы? аулады, ал С?лтан-3.

Екеуі барлы?ы неше балы? аулады?

3.Салыстыр:

3+0*2+1;

4-2*4+2;

6-2*7-1;

4.Торларды? орнына «+», «-» та?басын  жаз:

6      3=9            4     4=8

5    2 =3            3     2=1

 В де?гейі

а) Ойланып, керекті сандарды тауып жаз:

6-….< 7+1;

3+….> 7+1;

б) Суретін салып есепті шы?ар:

Динараны? 4 к?мпиті болды. Ол 2-уін  жеді.Неше к?мпит ?алды?

  №3  ба?ылау ж?мысы

                 ІІ-н?с?а                                     А де?гейі

1.Неше д??гелек ?

Санмен жаз.

2.Суретін салып, есепті шы?ар.

Марат  3 машина ж?не 2 ?ша? сатып алды.Маратта  барлы?ы неше  ойыншы? бар?

3.Салыстыр:

5+1*3+3;

1+3*3-2;

4+4*6-2;

4.Торларды? орнына «+», «-» та?басын  жаз:

5      5=10            0     4=4

1     5 =6            3     2=5

 В де?гейі

а) Ойланып, керекті сандарды тауып жаз:

5+….> 7-1;

9-2=3+….;

б) Суретін салып есепті шы?ар:

Балада  барлы?ы 5 алма болды.Ол 3-еуін  жеді?Барлы?ы  неше алма ?алды?

№4      ба?ылау ж?мысы   ІІ-то?сан (желто?сан, 4апта)              А де?гейі

І-н?с?а

1.Есепті  шы?ар.

Г?льмирада 5 ?уырша? болды, ал Данада -4.Г?льмира мен Данада неше ?уырша? бар?

2.Бір ба?ан?а  те?деулерді, екінші ба?ан?а те?сіздіктерді б?ліп жаз.

3>1;  4=4; 10>3; 2=2;

3.Амалдарды орында:

4-2; 9-3;

3+1; 4+4;

2+6; 5-3:

4.Геометриялы?  есеп.

?зынды?ы 3 см ж?не 2 см кесінділерді сыз.Екеуін салыстыр.

В де?гейі

а) Есепті шы?ар.

Ілияс 4 пакет айран ?келді.Кешкі аста 3 пакеті ішілді.Неше пакет айран ?алды?

б) Жетіспейтін сандарды тап:

5-        =3            6+     =8

4+      =7            10-       =9

№4     ба?ылау ж?мысы              А де?гейі

ІІ-н?с?а

1.Есепті  шы?ар.

Арманда барлы?ы 5 белгіше, ал Жандоста 3 белгіше  болды.Екеуінде ?анша белгіше болды?

2.Бір ба?ан?а  те?деулерді, екінші ба?ан?а те?сіздіктерді б?ліп жаз.

10>2;  5=5; 9<8; 3=3;

3.Амалдарды орында:

4+3; 6+2;

8-2; 7-3;

1+7; 9-2:

4.Геометриялы?  есеп.

?зынды?ы 3 см ж?не 4 см кесінділерді сыз.Екеуін салыстыр.

В де?гейі

а) Есепті шы?ар.

Б?та?та 7 тор?ай отырды. 3-еуі ?шып  кетті.Б?та?та ?анша тор?ай ?алды?

б) Жетіспейтін сандарды тап:

3+       =4            7-       =3

2-      =2            9+       =10

   №5 ба?ылау ж?мысы    ІІІ-то?сан (а?пан,4 апта)

                                І-н?с?а                                                            А де?гейі

1.Есепті шы?ар.

Анар 4 кесе жуды,ал Айгерім-2 кесе арты? жуды,Айгерім неше кесе жуды?

2.Амалдарды орында:

8-3; 2+8;

5+4; 8-4;

9-2; 5+5;

3.Жетіспейтін сандарды жаз.

5+       =7            3-       =2

   +4  =8                 +1 =9

В де?гейі

а) Есепті шы?ар.

Апасына 10  д?птер болды.Бірнеше д?птерін інісіне  бергенде, ?зінде 6 д?птер ?алды.Апасы інісіне неше д?птре берді?

б) Амалдарды орында:

7-3+2;

6+3-4;


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 1 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
1 сынып ?шін "Ба?ылау ж?мыстары жина?ы"

Автор: Тукенова Аяжан Куттыбековна

Дата: 24.04.2016

Номер свидетельства: 322128

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства