kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жол ережесін са?тайы?

Нажмите, чтобы узнать подробности

№5 орта мектеп

                                                Т?рбие са?аты:

                                        Жол ережесін са?тайы?!

              

?ткізген: Нашанова Асель Саматовна

                                                                               Класс:   3 д класс

2015-2016 о?у жылы

Т?рбие са?атыны? та?ырыбы: Жол ережесін са?тайы?!
Ма?саты: К?шеде ж?ру ережелері бойынша ?алыптас?ан о?ушы т?йсіктерін, білімдерін пысы?тап, оны? ?мірдегі ма?ызын т?сіндіру.
О?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын тудырып, ой - ?рісін, белсенділігін дамыту. Сынып о?ушыларын жолдасты??а, са?ты??а т?рбиелеу.
К?рнекілігі: Жол белгілері, слайдтар, ?иыл?ан жі?ішке ?зын жола?шалар (зебра жолы), бордюр макеті, сюжетті суреттер, автобус макеті, лото ойынына ?ажетті сурет пен белгілер суреті.
Техникалы? ??рал: интерактивті та?та
                                                                             Барысы:
Сынып о?ушылары 4 топ?а б?лініп отырады. (?р топта 4 о?ушыдан)
М??алім: С?леметсі?дер ме, балалар? Біз ?мірімізді, денсаулы?ымызды ?ор?ауды? бірден - бір кепілі к?шеде ж?ру ережелерінен саба?тар ?ткізген болатынбыз. Б?гін осы к?шеде ж?ру ережелері бойынша ал?ан білімдері?ді пысы?тау ма?сатында «Жолда ж?ру ережелерін білесі? бе?» атты т?рбие са?атын ?ткізгелі отырмыз. Себебі, жолда ж?ру т?ртібін білу ?рбір бала, ?рбір адам ?шін ма?ызды деп білеміз.
- Ал к?шеде ж?ру т?ртібін білмеу неге ?кеп со?уы м?мкін?
1 - о?ушы: К?шеде ж?ру т?ртібін орындамау к?ліктерді? ж?ріп т?руына кедергі келтіреді, ж?мысшылар ж?мыс?а, о?ушылар саба??а, д?рігерге, бас?а да баратын жерлеріне дер кезінде жетпеуі м?мкін.
2 - о?ушы: К?шеде ж?ру т?ртібін білмеуді? салдарынан адамдар жол апатына ?шырап жатады.
3 - о?ушы: Жолда ж?ру ережелерін білмеген о?ушылар к?лік астына т?сіп, ?ыршыннан ?иылып та жатады.
4 - о?ушы: Жол ж?руді? т?ртібін
Ережесін білеміз.
Са?тан?анда ?атерден,
Сау - саламат ж?реміз.
М??алім: Олай болса сендерге к?шеде ж?ру ережелеріне байланысты біраз с?ра?тар ?ояйын. Ал сендер келген ?она?тар?а бар білімдері?ді к?рсетуге тырысы?дар.
- Балалар, жол деген не?
5 - о?ушы: «Жол» деген с?зді? ?зі к?лік ??ралдары мен ж?ргіншілер ?оз?алатын аума? ??ымын ?амтиды. Б?л ?алалар мен елді мекендер, олардан тыс жерлердегі жолдар, к?шелер мен б?рылыстар. Жол к?ліктер мен жаяу ж?ргіншілерге арнал?ан деп екіге б?лінеді.
- Жолда ж?руде біз білу керекті е? негізгі ереже ?андай?
6 - о?ушы: Жолда жаяу ж?ргінші мен ж?ргізуші болады. Автобустар, троллейбустар мен авток?ліктер к?лікті? негізгі ЖОЛ АЛЫБЫМЕН ж?реді, ал жаяу ж?ргінші ТРОТУАРМЕН немесе к?ше бойыны? о? жа? шетімен ж?ру керек.
- Тротуар деген не?
7 - о?ушы: Тротуар с?зі француз тілінен аудар?анда «жаяу ж?ргіншіге арнал?ан жол» дегенді білдіреді. Тротуар ?стінде ?андай да болмасын ойын ойнау?а немесе ж?гіруге болмайды. Б?л жаяу ж?ргіншіге б?гет жасаумен атар, аса ?ауіпті болып табылады.
- Жол жиегіні? бойында?ы ?апталдар не?
8 - о?ушы: Б?л – жол жиегі мен тротуар аралы?ын б?ліп т?ру ?шін ?алан?ан арнайы тас ?аптал. Оны БОРДЮР деп атайды. Бордюр француз тілінде «бір н?рсені жиектеуге арнал?ан жола?» деген с?з. Кейбір балалар осы бордюрді? ?стімен ж?руді ?ызы? к?реді. Ондай жа?дайды? а?ыры ?ай?ылы о?и?а?а со?тыруы м?мкін.
9 - о?ушы: Тротуар – ж?рер жолы жаяуды?, желая?ты?,
Жайбасарды?, баяуды?.
Машинаны? жолы – к?ше ортасы,
Соны ?мытып кете к?рме, аяулым.
- Жол бойында?ы сызы?тар мен белгілерді ?алай атаймыз?
Хормен: Жол белгілері
- Біз ?немі тротуармен ж?ре бермейміз. К?шеден ?тетін кезде ?алай ?теміз?
10 - о?ушы: К?шеден тек жаяу ж?ргіншілер ?тпесі ар?ылы ?ту керек. Оны «Зебра» (жола? жол)
деп атайды.
Суретпен ж?мыс
1. Жаяу ж?ргіншілер жолын к?рсет.
2. Бала?а ?йден мектепке дейінгі е? ?ыс?а жолды табу?а к?мектес. Оны ?ызыл сызы?пен белгіле.
3. Ал енді е? ?ауіпсіз жолды тап. Оны жасыл сызы?пен белгіле.
- ?ызыл сызы?пен белгіленген жол ?ыс?а бол?анымен ?ауіпті, сонды?тан жасыл т?спен белгіленген жолмен ж?ргіземіз.
11 - о?ушы: Жола? жолмен к?шеден
?теді кіл жаяулар.
К?ліктерді? б?ріні?
Жылдамды?ы баяулар.
«?алмасын ж?рт жолынан!»-
Деп жол берер к?ліктер.
Зебраны? жонынан
Аумайды ?зі, келіп к?р!
- К?шеде ж?ру т?ртібін не бас?арады?
О?ушылар хормен: БА?ДАРШАМ
12 - о?ушы: Ба?даршам аты
?ш к?зі бар батыр.
То? бол?анмен заты,
?зінде к?п а?ыл.
13 - о?ушы: Ба?даршам - ?мірімізді жазымнан са?тандыратын к?мекшіміз, оны? сырын біліп, тілін алу баршамыз?а керек.
Би «Ба?даршам» ( ?ш ?ыз ба?даршамны? ?ш к?зіне с?йкес к?сті д??гелекшелермен билейді)
1 - ?ыз: ?ызыл к?зі жан?анда
?алт то?тай ?ал табанда.
2 - ?ыз: Сары к?зі жан?анда,
Са?, абай бол барынша.
3 - ?ыз: Жасыл жары? жол ашы?,
Ж?ре бергін бел асып.
Сергіту ойынын ойнайы?.
Орнымыздан т?райы?
Ба?даршамны? белгісін
?имылмен келтіріп шы?айы?.
( Мен ?ызыл д??гелекті к?тергенде отырасы?дар, сары д??гелекті к?тергенде т?расы?дар, жасыл д??гелекті к?тергенде орындары?да ж?ресі?дер.)
- Балалар, кейде ?иылыстарда?ы ба?даршам ж?мыс істемей ?алуы м?мкін. Б?л жа?дайда ба?даршамны? міндетін мемлекеттік автоинспекциясыны? ?ызметкерлері ат?арады. Оны РЕТТЕУШІ дейміз. ?азір Н?рд?улет реттеуші болады. Сендер оны? ?имылын ба?даршамны? ?андай сигналына с?йкес келетінін алдары?да?ы ?ызыл, сары, жасыл белгішелерді к?теру ар?ылы к?рсетесі?дер.
Н?рд?улет: (ала тая?ымен реттеуші ?имылын 2 рет к?рсетеді)
К?рсе? жолды? бойынан
МАЙ ?ызметкерлерін
Шаршау білмес, ей, ?лан,
Елеу керек е?бегін.
К?з салып ол ?ыра?ы,
Бос жібермей ?р к?нін,
?ада?алап т?рады
Жолда ж?ру т?ртібін.
- Рахмет. Ал, балалар, жолда?ы жол белгілері не ?шін керек деп ойлайсы?дар?
14 - о?ушы: Жол белгілері жолдарда ?оз?алысты реттеуге к?мектеседі. Ж?ргізушілер мен жаяу ж?ргіншілерді жол апаттарынан са?тануды ескертеді, ?айда бару?а болады ж?не болмайтынды?ын к?рсетеді.
І топ. Ескерту белгілері.
1 - о?ушы: ?шб?рышты ?ызыл бояумен к?мкерілген б?л белгілер жол бойында жа?дайсыз, я?ни ?ауіпті жерлер бар дегенді білдіреді.(суреттерін к?рсете отырып ?р о?ушы екіден ескерту белгілерін атап шы?ады).
• жаяу ж?ргінші ?тпесі
• балалар
• тай?а? жол
• жол ж?ндеу ж?мыстары
• екі жа?ты ?оз?алыс
• велосипед жолымен ?иылыс
• шлагбаумы бар темір жол
• шлагбаумы жо? темір жол
2 - о?ушы: Басымдылы? белгілері – б?л белгілер ж?ріс б?лігіні? немесе жолды? жі?ішкерген б?ліктеріні? к?ше ?иылыстарын ?тпелерін кесіп ?ту керектігін бейнелейді.
• басты жол
• басты жолды? ая?талуы
• жол бері?із
• аялдамасыз ?оз?алу?а тыйым салынады.
ІІ топ. Тыйым салатын белгілер.
3 - о?ушы: Д??гелек ше?бер т?рінде ?ызыл бояумен беріледі. Ол ?оз?алыс атаулыны? б?ріне тыйым салады (суреттерін к?рсете отырып ?р о?ушы екіден ескерту белгілерін атап шы?ады).
• кіруге тыйым салынады
• ?оз?алыс?а тыйым салынады
• велосипедпен ж?руге тыйым салынады
• жаяу ж?ргіншілерді? ?оз?алысына тыйым салынады
• аялдау?а тыйым салынады
4 - о?ушы: Н?с?ау белгілері – б?л топта?ы белгілер жаяу ж?ргіншілер мен велосипедшілер ж?ретін жерлерді к?рсетеді, ?андай да болмасын к?лік т?рлеріні? біреуіні? на?ты ба?ытта?ы ?оз?алысына р??сат береді.
• т?зу ?оз?алыс
• о??а ?оз?алыс
• айналма жол
• велосипед жолы
• жаяу ж?ргінші жолы
• е? т?менгі ?оз?алысты шектеу
ІІІ топ. А?паратты? к?рсеткіш белгілері.
5 - о?ушы: Б?л топта?ы белгілер жол ?оз?алысына ?атынасулар?а, жаяу ж?ргіншілер ?тпесі орналас?ан жер, ?о?амды? к?лік аялдамасы, к?лік т?ратын орын туралы хабарлайды.
• автобус немесе троллейбус то?тайтын жер
• трамвай то?тайтын жер
• біржа?ты ?оз?алыста?ы жол
• т?ра? орны
• жаяулар ?тпесі
• жер асты жаяулар ?тпесі
І? топ. ?ызмет к?рсету белгілері.
6 - о?ушы: ?ызмет к?рсету белгілері - тиісті объектілерді? орналасуын хабарлайды.
• ал?аш?ы медициналы? к?мек пункті
• аурухана
• телефон
• тама?тану орны
• ауыз су
• демелыс орны
7 - о?ушы: ?осымша а?парат белгілері (табличкалар) - ?здерімен бірге пайдаланылатын белгілерді? ы?палын на?тылайды немесе шектейді.
• объектіге дейінгі ара?ашы?ты?
• ы?пал ету айма?ы
• ?олданылу ба?ыттары
- ?те жа?сы, балалар. Осы жол белгілерін ?немі естері?де са?та?дар. Ал енді мына бір к?рініске назар аудары?дар.( теледидардан арнайы т?сірілгенвидео к?ріністі ?осамын )
?ш о?ушы мектепке бару ?шін ?йінен шы?ты да, к?лік ж?ретін к?шеде ?уаласып ойнады. Т?ртіпсіздеу біреуі екінші о?ушыны итеріп жібереді. Ол жы?ылып ?алады. ?шінші о?ушы жы?ыл?ан баланы т?р?ызу?а к?мек к?рсетеді. Д?л осы кезде б?рылыстан шы?а келген машина ?зер то?тайды. Итерген т?ртіпсіз о?ушы бар ы?ыласымен ай?айлап, к?ліп т?рады.
- Осы к?рініс жайында не айтасы?дар? / /
- ?рине, осындай ережеге сай емес ойындар кездейсо? апат?а кезіктіреді. Сонды?тан жолда ж?ру ережесін ?немі са?та?дар.
Топты? ж?мыс «?ай жерде ойнау?а болады? Ал ?ай жерде ойнау?а болмайды?».
Егер топтары?а жолда ж?ру ережелерін б?збай ойнап ж?рген балаларды? суреті берілген болса астында?ы шаршыны жасыл т?спен, керісінше ереже са?талма?ан жерді ?ызыл т?спен бояйсы?дар.
- Біз ауылда бір жерден екінші жерге жаяу ?атынай береміз. Ал ?алада ?о?амды? к?ліктерді пайдаланбас?а келмейді. Ол кезде к?біне ?андай к?лік т?рін пайдаланамыз?
- / автобус /
- Автобус?а мінерде ?андай ережені са?тау керекпіз?
8 - о?ушы: Автобусты аялдамада к?теміз. Т?ртіпті са?тау керекпіз. Автобусты? арт?ы есігінен кіріп, алды??ы есігінен т?су керек.
( Екі о?ушы ?ыс?а к?рініс к?рсетеді. Автобусты? макетіні? ат?ы есігінен кіріп, алды??ы есігінен т?седі )
9 - о?ушы: Есігінен арт?ы,
К?лікке сен мінгін.
Д?л осы бір салтты,
??ла?ы?а ілгін.
10 - о?ушы: Кезекте сен ?лгі
Арт?ы есіктен кіргін.
Енді есіктен ал?ы,
Т?сері?ді білгін.
- Жа?сы, балалар. Сендер к?шеде ж?ру ережелері жайлы к?п ??гімеледі?дер. Енді сендерді? білімдері?ді «Жол белгілерін білесі? бе?» деп аталатын лото ойыны ар?ылы ?орытындылама?пын. Сендерді? ?олдары?да белгі аты жазыл?ан карталар бар. Сол картаны жол белгілеріні? с?йкес суретіне теріс ?ойып шы?са?дар ?ызы?ты суретті к?ре аласы?дар.
( О?ушылар ?олдарында?ы жол белгісіні? атын о?ып, с?йкес суретке ?ондырады. Со?ында суретті тамашалайды)
- ?андай с?йлем шы?ты?
Хормен о?иды: Жолда ж?ру ережелерін са?та!
М??алім: Т?рбие са?атымызды ?орыта келгенде, бізді? ?алаларымызда сол сия?ты біз т?р?андай ауылдарды? б?ріне орта? жолда ж?ру ережесі енгізілген. Б?л ережені о?ушылар да, ?лкендер де, барлы? ж?ргіншілер мен ж?ргізушілер де б?лжытпай орындауы керек.
 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Жол ережесін са?тайы?»


5 орта мектеп
Тәрбие сағаты:

Жол ережесін сақтайық!


Өткізген: Нашанова Асель Саматовна

Класс: 3 д класс2015-2016 оқу жылы


Тәрбие сағатының тақырыбы: Жол ережесін сақтайық!
Мақсаты: Көшеде жүру ережелері бойынша қалыптасқан оқушы түйсіктерін, білімдерін пысықтап, оның өмірдегі маңызын түсіндіру.
Оқушылардың қызығушылығын тудырып, ой - өрісін, белсенділігін дамыту. Сынып оқушыларын жолдастыққа, сақтыққа тәрбиелеу.
Көрнекілігі: Жол белгілері, слайдтар, қиылған жіңішке ұзын жолақшалар (зебра жолы), бордюр макеті, сюжетті суреттер, автобус макеті, лото ойынына қажетті сурет пен белгілер суреті.
Техникалық құрал: интерактивті тақта
Барысы:
Сынып оқушылары 4 топқа бөлініп отырады. (әр топта 4 оқушыдан)
Мұғалім:
Сәлеметсіңдер ме, балалар? Біз өмірімізді, денсаулығымызды қорғаудың бірден - бір кепілі көшеде жүру ережелерінен сабақтар өткізген болатынбыз. Бүгін осы көшеде жүру ережелері бойынша алған білімдеріңді пысықтау мақсатында «Жолда жүру ережелерін білесің бе?» атты тәрбие сағатын өткізгелі отырмыз. Себебі, жолда жүру тәртібін білу әрбір бала, әрбір адам үшін маңызды деп білеміз.
- Ал көшеде жүру тәртібін білмеу неге әкеп соғуы мүмкін?
1 - оқушы: Көшеде жүру тәртібін орындамау көліктердің жүріп тұруына кедергі келтіреді, жұмысшылар жұмысқа, оқушылар сабаққа, дәрігерге, басқа да баратын жерлеріне дер кезінде жетпеуі мүмкін.
2 - оқушы: Көшеде жүру тәртібін білмеудің салдарынан адамдар жол апатына ұшырап жатады.
3 - оқушы: Жолда жүру ережелерін білмеген оқушылар көлік астына түсіп, қыршыннан қиылып та жатады.
4 - оқушы: Жол жүрудің тәртібін
Ережесін білеміз.
Сақтанғанда қатерден,
Сау - саламат жүреміз.
Мұғалім: Олай болса сендерге көшеде жүру ережелеріне байланысты біраз сұрақтар қояйын. Ал сендер келген қонақтарға бар білімдеріңді көрсетуге тырысыңдар.
- Балалар, жол деген не?
5 - оқушы: «Жол» деген сөздің өзі көлік құралдары мен жүргіншілер қозғалатын аумақ ұғымын қамтиды. Бұл қалалар мен елді мекендер, олардан тыс жерлердегі жолдар, көшелер мен бұрылыстар. Жол көліктер мен жаяу жүргіншілерге арналған деп екіге бөлінеді.
- Жолда жүруде біз білу керекті ең негізгі ереже қандай?
6 - оқушы: Жолда жаяу жүргінші мен жүргізуші болады. Автобустар, троллейбустар мен автокөліктер көліктің негізгі ЖОЛ АЛЫБЫМЕН жүреді, ал жаяу жүргінші ТРОТУАРМЕН немесе көше бойының оң жақ шетімен жүру керек.
- Тротуар деген не?
7 - оқушы: Тротуар сөзі француз тілінен аударғанда «жаяу жүргіншіге арналған жол» дегенді білдіреді. Тротуар үстінде қандай да болмасын ойын ойнауға немесе жүгіруге болмайды. Бұл жаяу жүргіншіге бөгет жасаумен атар, аса қауіпті болып табылады.
- Жол жиегінің бойындағы қапталдар не?
8 - оқушы: Бұл – жол жиегі мен тротуар аралығын бөліп тұру үшін қаланған арнайы тас қаптал. Оны БОРДЮР деп атайды. Бордюр француз тілінде «бір нәрсені жиектеуге арналған жолақ» деген сөз. Кейбір балалар осы бордюрдің үстімен жүруді қызық көреді. Ондай жағдайдың ақыры қайғылы оқиғаға соқтыруы мүмкін.
9 - оқушы: Тротуар – жүрер жолы жаяудың, желаяқтың,
Жайбасардың, баяудың.
Машинаның жолы – көше ортасы,
Соны ұмытып кете көрме, аяулым.
- Жол бойындағы сызықтар мен белгілерді қалай атаймыз?
Хормен: Жол белгілері
- Біз үнемі тротуармен жүре бермейміз. Көшеден өтетін кезде қалай өтеміз?
10 - оқушы: Көшеден тек жаяу жүргіншілер өтпесі арқылы өту керек. Оны «Зебра» (жолақ жол)
деп атайды.
Суретпен жұмыс
1. Жаяу жүргіншілер жолын көрсет.
2. Балаға үйден мектепке дейінгі ең қысқа жолды табуға көмектес. Оны қызыл сызықпен белгіле.
3. Ал енді ең қауіпсіз жолды тап. Оны жасыл сызықпен белгіле.
- Қызыл сызықпен белгіленген жол қысқа болғанымен қауіпті, сондықтан жасыл түспен белгіленген жолмен жүргіземіз.
11 - оқушы: Жолақ жолмен көшеден
Өтеді кіл жаяулар.
Көліктердің бәрінің
Жылдамдығы баяулар.
«Қалмасын жұрт жолынан!»-
Деп жол берер көліктер.
Зебраның жонынан
Аумайды өзі, келіп көр!
- Көшеде жүру тәртібін не басқарады?
Оқушылар хормен: БАҒДАРШАМ
12 - оқушы: Бағдаршам аты
Үш көзі бар батыр.
Тоқ болғанмен заты,
Өзінде көп ақыл.
13 - оқушы: Бағдаршам - өмірімізді жазымнан сақтандыратын көмекшіміз, оның сырын біліп, тілін алу баршамызға керек.
Би «Бағдаршам» ( үш қыз бағдаршамның үш көзіне сәйкес күсті дөңгелекшелермен билейді)
1 - қыз: Қызыл көзі жанғанда
Қалт тоқтай қал табанда.
2 - қыз: Сары көзі жанғанда,
Сақ, абай бол барынша.
3 - қыз: Жасыл жарық жол ашық,
Жүре бергін бел асып.
Сергіту ойынын ойнайық.
Орнымыздан тұрайық
Бағдаршамның белгісін
Қимылмен келтіріп шығайық.
( Мен қызыл дөңгелекті көтергенде отырасыңдар, сары дөңгелекті көтергенде тұрасыңдар, жасыл дөңгелекті көтергенде орындарыңда жүресіңдер.)
- Балалар, кейде қиылыстардағы бағдаршам жұмыс істемей қалуы мүмкін. Бұл жағдайда бағдаршамның міндетін мемлекеттік автоинспекциясының қызметкерлері атқарады. Оны РЕТТЕУШІ дейміз. Қазір Нұрдәулет реттеуші болады. Сендер оның қимылын бағдаршамның қандай сигналына сәйкес келетінін алдарыңдағы қызыл, сары, жасыл белгішелерді көтеру арқылы көрсетесіңдер.
Нұрдәулет: (ала таяғымен реттеуші қимылын 2 рет көрсетеді)
Көрсең жолдың бойынан
МАЙ қызметкерлерін
Шаршау білмес, ей, ұлан,
Елеу керек еңбегін.
Көз салып ол қырағы,
Бос жібермей әр күнін,
Қадағалап тұрады
Жолда жүру тәртібін.
- Рахмет. Ал, балалар, жолдағы жол белгілері не үшін керек деп ойлайсыңдар?
14 - оқушы: Жол белгілері жолдарда қозғалысты реттеуге көмектеседі. Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерді жол апаттарынан сақтануды ескертеді, қайда баруға болады және болмайтындығын көрсетеді.
І топ. Ескерту белгілері.
1 - оқушы: Үшбұрышты қызыл бояумен көмкерілген бұл белгілер жол бойында жағдайсыз, яғни қауіпті жерлер бар дегенді білдіреді.(суреттерін көрсете отырып әр оқушы екіден ескерту белгілерін атап шығады).
• жаяу жүргінші өтпесі
• балалар
• тайғақ жол
• жол жөндеу жұмыстары
• екі жақты қозғалыс
• велосипед жолымен қиылыс
• шлагбаумы бар темір жол
• шлагбаумы жоқ темір жол
2 - оқушы: Басымдылық белгілері – бұл белгілер жүріс бөлігінің немесе жолдың жіңішкерген бөліктерінің көше қиылыстарын өтпелерін кесіп өту керектігін бейнелейді.
• басты жол
• басты жолдың аяқталуы
• жол беріңіз
• аялдамасыз қозғалуға тыйым салынады.
ІІ топ. Тыйым салатын белгілер.
3 - оқушы: Дөңгелек шеңбер түрінде қызыл бояумен беріледі. Ол қозғалыс атаулының бәріне тыйым салады (суреттерін көрсете отырып әр оқушы екіден ескерту белгілерін атап шығады).
• кіруге тыйым салынады
• қозғалысқа тыйым салынады
• велосипедпен жүруге тыйым салынады
• жаяу жүргіншілердің қозғалысына тыйым салынады
• аялдауға тыйым салынады
4 - оқушы: Нұсқау белгілері – бұл топтағы белгілер жаяу жүргіншілер мен велосипедшілер жүретін жерлерді көрсетеді, қандай да болмасын көлік түрлерінің біреуінің нақты бағыттағы қозғалысына рұқсат береді.
• түзу қозғалыс
• оңға қозғалыс
• айналма жол
• велосипед жолы
• жаяу жүргінші жолы
• ең төменгі қозғалысты шектеу
ІІІ топ. Ақпараттық көрсеткіш белгілері.
5 - оқушы: Бұл топтағы белгілер жол қозғалысына қатынасуларға, жаяу жүргіншілер өтпесі орналасқан жер, қоғамдық көлік аялдамасы, көлік тұратын орын туралы хабарлайды.
• автобус немесе троллейбус тоқтайтын жер
• трамвай тоқтайтын жер
• біржақты қозғалыстағы жол
• тұрақ орны
• жаяулар өтпесі
• жер асты жаяулар өтпесі
ІҮ топ. Қызмет көрсету белгілері.
6 - оқушы: Қызмет көрсету белгілері - тиісті объектілердің орналасуын хабарлайды.
• алғашқы медициналық көмек пункті
• аурухана
• телефон
• тамақтану орны
• ауыз су
• демелыс орны
7 - оқушы: Қосымша ақпарат белгілері (табличкалар) - өздерімен бірге пайдаланылатын белгілердің ықпалын нақтылайды немесе шектейді.
• объектіге дейінгі арақашықтық
• ықпал ету аймағы
• қолданылу бағыттары
- Өте жақсы, балалар. Осы жол белгілерін үнемі естеріңде сақтаңдар. Ал енді мына бір көрініске назар аударыңдар.( теледидардан арнайы түсірілгенвидео көріністі қосамын )
Үш оқушы мектепке бару үшін үйінен шықты да, көлік жүретін көшеде қуаласып ойнады. Тәртіпсіздеу біреуі екінші оқушыны итеріп жібереді. Ол жығылып қалады. Үшінші оқушы жығылған баланы тұрғызуға көмек көрсетеді. Дәл осы кезде бұрылыстан шыға келген машина әзер тоқтайды. Итерген тәртіпсіз оқушы бар ықыласымен айқайлап, күліп тұрады.
- Осы көрініс жайында не айтасыңдар? / /
- Әрине, осындай ережеге сай емес ойындар кездейсоқ апатқа кезіктіреді. Сондықтан жолда жүру ережесін үнемі сақтаңдар.
Топтық жұмыс «Қай жерде ойнауға болады? Ал қай жерде ойнауға болмайды?».
Егер топтарыңа жолда жүру ережелерін бұзбай ойнап жүрген балалардың суреті берілген болса астындағы шаршыны жасыл түспен, керісінше ереже сақталмаған жерді қызыл түспен бояйсыңдар.
- Біз ауылда бір жерден екінші жерге жаяу қатынай береміз. Ал қалада қоғамдық көліктерді пайдаланбасқа келмейді. Ол кезде көбіне қандай көлік түрін пайдаланамыз?
- / автобус /
- Автобусқа мінерде қандай ережені сақтау керекпіз?
8 - оқушы: Автобусты аялдамада күтеміз. Тәртіпті сақтау керекпіз. Автобустың артқы есігінен кіріп, алдыңғы есігінен түсу керек.
( Екі оқушы қысқа көрініс көрсетеді. Автобустың макетінің атқы есігінен кіріп, алдыңғы есігінен түседі )
9 - оқушы: Есігінен артқы,
Көлікке сен мінгін.
Дәл осы бір салтты,
Құлағыңа ілгін.
10 - оқушы: Кезекте сен әлгі
Артқы есіктен кіргін.
Енді есіктен алғы,
Түсеріңді білгін.
- Жақсы, балалар. Сендер көшеде жүру ережелері жайлы көп әңгімеледіңдер. Енді сендердің білімдеріңді «Жол белгілерін білесің бе?» деп аталатын лото ойыны арқылы қорытындыламақпын. Сендердің қолдарыңда белгі аты жазылған карталар бар. Сол картаны жол белгілерінің сәйкес суретіне теріс қойып шықсаңдар қызықты суретті көре аласыңдар.
( Оқушылар қолдарындағы жол белгісінің атын оқып, сәйкес суретке қондырады. Соңында суретті тамашалайды)
- Қандай сөйлем шықты?
Хормен оқиды: Жолда жүру ережелерін сақта!
Мұғалім: Тәрбие сағатымызды қорыта келгенде, біздің қалаларымызда сол сияқты біз тұрғандай ауылдардың бәріне ортақ жолда жүру ережесі енгізілген. Бұл ережені оқушылар да, үлкендер де, барлық жүргіншілер мен жүргізушілер де бұлжытпай орындауы керек.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Жол ережесін са?тайы?

Автор: Нашанова Асель Саматовна

Дата: 10.11.2015

Номер свидетельства: 250870

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства