kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жамбыл Жабаев - ж?з жаса?ан б?йтерек

Нажмите, чтобы узнать подробности

Жамбыл Жабаев - ж?з жаса?ан б?йтерек.

Білімділік ма?саты:О?ушыларды? ?ткен саба?тарда ж?з жаса?ан жыр алыбы Жамбыл Жабаевты? ?мірі мен шы?армашылы?ынан ал?ан м?ліметтері бойынша білімі мен да?дыларын тексеру. ?ле?дерді м?нерлеп айт?ыза отырып, оларды? д?рыс с?йлей білу да?дыларын ?алыптастыру. Жамбыл Жабаев шы?армашылы?ыны? ?аза? ?дебиетіндегі алатын орны мен ма?ызын т?сіндіру.
Дамытушылы? ма?саты:?ле?дерді м?нерлеп айт?ыза отырып, оларды? тіл м?дениетін, с?з байлы?ын, с?здік ?орын, шы?армашылы? ?абілеттерін дамыту, есте са?тау ?абілетін дамыту.
Т?рбиелік ма?саты:О?ушылар?а Ж. Жабаевты? ?ле?деріні? мазм?нын, та?ырыбы мен негізгі ойын ме?герте отырып, оларды? бойында ?аза? хал?ына, ?аза? тіліне деген с?йіспеншілік сезімін ?алыптастыру, олар?а эстетикалы?, патриотты? т?рбие беру.

Саба?та ?олданылатын к?рнекіліктер: 
а) Жамбыл Жабаевты? портреті
?) Жамбыл Жабаевты? ?мірі мен шы?армашылы?ына
байланысты кезе?дерге арнал?ан к?ркем суреттер
б) « Жамбыл» тірек - сызбасы
Саба?ты? ?діс - т?сілі: с?ра? - жауап т?сіндіру
Венн диаграммасы, ИНСЕРТ ?дісі, сын т?р?ысынан ойлау стратегиясы

Саба?ты? барысы: 
І. «Ынтыма?тасты? атмосферасын ??ру»
ІІ. М??алімні? кіріспе с?зі: Жарайсы?дар, міне біздерді? осындай б?йтертеріміз бол?ан екен. Жа?а саба?ты бастамас б?рын ?уелі осы «б?йтерек» с?зіні? аны?тамасына то?талып кетейік. ?аза?та « Б?йтерек» атауына ие бол?ан тамырын тере?ге жіберген, к?п жыл жаса?ан, ысты?та?ан?а сая болатын шарша?ан?а демеу болатын, ж?ргіншіге то?тау болатын ?лкен саялы, ?асиетті а?аш бар. Астанамызды? ?а? т?рінде орын теуіп, бар адамзатты ?зіні? к?ркімен баурайтын, ?аза?станны? символына айнал?ан «Б?йтерегіміз» де осы ?асиетті а?ашты? ?лгісімен салын?ан. Осындай ?асиетті «ж?з жаса?ан б?йтерек» атты атау?а ие бол?ан ?аза?ты? жал?ыз ?ана 
Жамбыл Жабаевы екен.
Міне, осы ?ш б?йтеректі салыстырып, бір - біріне те?еуіміз де бекерден-бекер емес. Ізді? б?гінгі саба?ымыз « Ж?з жаса?ан б?йтерек» деп аталуы да сонды?тан. (та?та?а б?йтеректі? суреті, Астанада?ы «Б?йтерек» монументі, Жамбыл Жабаевты? суреттері ілінеді).

Кіріспе. М??алім с?зі.

Ж?зге кеп ба?ыт тап?ан а?ын Жамбыл,

Д?ниеге т?гел кеткен аты? Жамбыл.

Тілекке к?л а?са?ан б?гін жетті?,

Далада жасаса? да ?асыр Жамбыл.

Халы??а ?шін т?рге т?сеп т?сек етер,

А?ар?ан са?алы мен шашы Жамбыл.

К?терген к?кке т?бе тірелгенше,

Иеді к?пшілікке басын Жамбыл.

?айырлы к?н, ??рметті к?рермендер!

Армысы?дар, арда?ты ?стаздар мен о?ушылар

Жамбыл Жабаев (1846 - 1945)
Бізді? б?гінгі саба?ымызды? эпиграфы:

Жамбыл д?ниеге екі рет келді:
то?ыз ай, то?ыз к?нде ана ??рса?ынан, то?сан жас?а келгенде заман ??рса?ынан туылды.
?. М?сірепов.


Жамбыл. Т?стіктегі Жамбыл тауыны? б?ктерінде, боранды а?пан айында осыдан бір жарым ?асыр б?рын д?ниеге а?ын келіп, кейін ?лгі тауды да, б?кіл ?аза? хал?ын да жалпа? жахан, айдай ?лемге жария етті.

?а?а?ан ?ара аралас со?ып боран,
Ел ?рей - к?к найзалы жау торы?ан.
Бай?ара, Жамбыл, Ханда мен туыппын
Жамбыл деп ?ойылыпты атым содан.

13 жасынан бастап Жамбыл ал?аш?ы ?ле?деріні? шы?арып, ?з ?кесіні? келісімінсіз ата?ты С?йінбай а?ыннан бата ал?ан.
С?йінбай а?ынны? батасы.
Сонымен ?атар Жамбыл атамыз ?р т?рлі жанрда ?ле?дер шы?ар?ан.
Соны? бірі - Айтыс ( Айтыс дегеніміз не?)
Жамбыл шы?армашылы?ында айтыс ?ома?ты орын ал?ан. Жамбыл айтыста да, жыраулы? ?нерде де биік д?режеге к?теріледі. А?ынны? оннан астам айтыстары са?тал?ан. ?сіресе оны? ??лманбетпен Досма?амбетпен, Шашубаймен айтысы жа?сы м?лім. Жамбыл айтыс а?ыны Ш?жемен дидарласады. Жамбыл – айтысты? ас?ан шебері. Ол ?з кезеніні? к?птеген ата?ты а?ындармен айтысып, ешкімнен же?ілмеген. Жамбыл мен ??лманбет айтысы – к?рделі, мазм?ны ке? айтыс, Айтыста Жамбыл же?еді. Жамбылды? арты?шылы?ы ??лманбетке: байлы?ы?мен ма?танба, ерлікті айт, татулы?ты айт, бірлікті айт,- деген с?здерінен к?рінеді. Жамбыл ??лманбет сия?ты бір жа?ты емес, ойлауы ке? жан - жа?ты.

Жамбыл батырлы?, ерлік, адамгершілік сия?ты б?кіл халы?ты? ??ндылы?тар?а толы? сенеді дей келе сатиралы? ?ле?дері: «К?дірбайды? т?беті» деген ?ле?і де бар. («К?дірбайды? т?беті» ?ле?ні? о?у.) Сонымен ?атар, патша?а ?арсы ?л - азатты? ?оз?алысы кезінде Жамбыл елді азатты? к?реске ша?ыр?ан: «Патша ?мірі торылды», «Зілді б?йры?» деген ?ле?дері бар. « С?раншы батыр», « ?теген батыр» атты жыр - дастандары бар.

Сонымен ?атар Жамбыл Верный ?аласында ?ткен Жетісу а?ындарыны? т???ыш слетіне ?атысады, М?скеу ?аласында ?ткен ?аза? ?дебиеті мен к?ркем?неріні? онк?ндігіне ?атысады.
Жамбыл ?міріні? екінші кезе?і ауыр ?ай?ыда болады. 1941 - 1945 жылдар аралы?ын бізді? Отанымыз ?шін е? ауыр жылдар болды. Гитлер баста?ан неміс бас?ыншылары со?ыс жарияламай жерімізге енді. Сол кезде бізді? аталарымыз ел а?са?алдарынан бата алып, майдан?а аттанады. Ал балалар, енді арт?а шегініс жасап, халы? поэзиясыны? бір т?рі: т?рмыс салт жырларында?ы «бата», «ж?бату», «?оштасу» т?рлеріне то?талайы?.
?ане, кім ?андай бата біледі?
Міне осындай батамен Жамбылды? жал?ыз ?лы Ал?адай майдан?а аттанады. Сонда Жамбылды? баласына берген батасын: « Аттандыру» ?ле?іне к?руге болады. (кітаптан « Аттандыру» ?ле?ні? о?у»)
Со?ыста ж?ріп Ал?адай ерлікпен ?аза табады. Жамбыл б?л ?азаны ауыр ?абылдап, к?пке дейін о?ала алмайды. Сол уа?ытта Жамбыл?а халы? а?ындары, ?аза? жазушылары. ?нер адамдары, ?зіні? ш?кірті Кенен ?зірбаев келіп ж?батады. Сонда?ы Жамбылды? ?ле?і: « Ал?адай туралы ?рбір ой» (о?ушылар кітаптан тауып « Ал?адай туралы ой» атты ?ле?ні? о?иды)

Ал?адай майдан?а аттан?аннан кейін 7 к?ннен со?, Жамбылды? ?рпа?ын жал?астырар ?мірге ?л бала келеді. Немерелі болып, атын ырымдап ?уаныш ?ояды. Жамбыл осы немересіне алданып, ?зін ж?батып « Атаны? ?лдиі» атты ?ле?ні? шы?арады. ( кітаптан « Атаны? ?лдиі» атты ?ле?ні? о?у) Неміс - фашист бас?ыншылары Нева ?зеніні? жа?асында?ы Ленинград ?аласы 900 к?н ?амауда ?алады. Халы? ?шін з?лмат к?ндер болды. Осы ?ай?ылы жа?дай?а байланысты Жамбыл ?зіні? « Ленинградты? ?ренім» атты ?ле?ні? арнайды. Жамбылды? б?л ?ле?і Ленинград ?аласыны? бар жерінде ілініп, Ленинградты?тар?а к?ш - жігер берді, ?уаттандырды.(о?ушылар Жамбылды? «Ленинградты? ?ренім» орысша - ?аза?ша н?с?аларын о?иды).

Жамбыл ауыр ?ай?ыдан кейін басын к?теріп, ?з жолдастарыны? ?атарына ?осыл?анмен де о?ала алмайды. ?нер адамдарымен де кездеседі. ?з домбырасын Н?р?иса Тілендиевке бере т?рып: « Мына, ?асиетті ?ара домбыраны? киесі сенде болсын. Осыны к?зі?ні? ?арашы?ындай са?тап, ?аза?ты? ?ара домбырасын бар ?лемге ас?а?тата паш ет» деп, батасын береді.

Н?р?иса Тілендиев Жамбыл аманатын ?рпа?тар саба?тасты?ы ретінде ?аза?ты? ?ара домбырасын айдай ?лемге паш етіп, Жамбыл атамыз сия?ты артына ?шпес мол м?ра ?алдырып кетті.
Же?іс жырын естіп, ауыр ?ай?ыдан кейін Жамбыл атамыз 1945 жылы 22 маусымда 7 са?ат 55 минутта д?ниеден ?тті. Жамбыл атамыз ?лсе де, аты ?лген жо?, хаты ?лген жо?. Жамбыл ?ле?дері, жырлары ?р?айсымызды? ж?регімізде со?ып т?р.
- Неге, не себепті біздер Жамбыл атамыз ?лген жо? дейміз?
- ?йткені, оны? атында облыс бар, Жамбыл атында. Жамбыл атында ?нер ордасы - театр бар.

Бекіту кезе?і:

1.Жамбылды? ?кесіні? есімі.

2.Д?ниеге келген айы.

3.1881жылы Жетісуде ?ай айтыскер а?ынды же?іп алды?

4.Жамбылды? ?стазы кім?

5.Жамбыл жас ?рпа?ты неге ша?ырады.

6. Жамбыл1938жылы ?андай орденмен марапатталды?

7.Жамбыл ?анша жаса?ан?

8.Жамбылды? ?лыны? аты кім?

9. Біреу сапар шегер алдында, ?лкен іс бастарда о? тілек айту не деп аталады?

10.Екі а?ынны? бір- бірімен жарысар ?ле?і.

11.Жамбылды? ш?кірті кім?

12.Алматы ?аласыны? патшалы? кезе?дегі аты.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Жамбыл Жабаев - ж?з жаса?ан б?йтерек»

Жамбыл Жабаев - жүз жасаған бәйтерек

Білімділік мақсаты:Оқушылардың өткен сабақтарда жүз жасаған жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың өмірі мен шығармашылығынан алған мәліметтері бойынша білімі мен дағдыларын тексеру. Өлеңдерді мәнерлеп айтқыза отырып, олардың дұрыс сөйлей білу дағдыларын қалыптастыру. Жамбыл Жабаев шығармашылығының қазақ әдебиетіндегі алатын орны мен маңызын түсіндіру.
Дамытушылық мақсаты:Өлеңдерді мәнерлеп айтқыза отырып, олардың тіл мәдениетін, сөз байлығын, сөздік қорын, шығармашылық қабілеттерін дамыту, есте сақтау қабілетін дамыту.
Тәрбиелік мақсаты:Оқушыларға Ж. Жабаевтың өлеңдерінің мазмұнын, тақырыбы мен негізгі ойын меңгерте отырып, олардың бойында қазақ халқына, қазақ тіліне деген сүйіспеншілік сезімін қалыптастыру, оларға эстетикалық, патриоттық тәрбие беру.

Сабақта қолданылатын көрнекіліктер: 
а) Жамбыл Жабаевтың портреті
ә) Жамбыл Жабаевтың өмірі мен шығармашылығына
байланысты кезеңдерге арналған көркем суреттер
б) « Жамбыл» тірек - сызбасы
Сабақтың әдіс - тәсілі: сұрақ - жауап түсіндіру
Венн диаграммасы, ИНСЕРТ әдісі, сын тұрғысынан ойлау стратегиясы

Сабақтың барысы: 
І. «Ынтымақтастық атмосферасын құру»
ІІ. Мұғалімнің кіріспе сөзі: Жарайсыңдар, міне біздердің осындай бәйтертеріміз болған екен. Жаңа сабақты бастамас бұрын әуелі осы «бәйтерек» сөзінің анықтамасына тоқталып кетейік. Қазақта « Бәйтерек» атауына ие болған тамырын тереңге жіберген, көп жыл жасаған, ыстықтағанға сая болатын шаршағанға демеу болатын, жүргіншіге тоқтау болатын үлкен саялы, қасиетті ағаш бар. Астанамыздың қақ төрінде орын теуіп, бар адамзатты өзінің көркімен баурайтын, Қазақстанның символына айналған «Бәйтерегіміз» де осы қасиетті ағаштың үлгісімен салынған. Осындай қасиетті «жүз жасаған бәйтерек» атты атауға ие болған қазақтың жалғыз ғана 
Жамбыл Жабаевы екен.
Міне, осы үш бәйтеректі салыстырып, бір - біріне теңеуіміз де бекерден-бекер емес. Іздің бүгінгі сабағымыз « Жүз жасаған бәйтерек» деп аталуы да сондықтан. (тақтаға бәйтеректің суреті, Астанадағы «Бәйтерек» монументі, Жамбыл Жабаевтың суреттері ілінеді).

Кіріспе. Мұғалім сөзі.

Жүзге кеп бақыт тапқан ақын Жамбыл,

Дүниеге түгел кеткен атың Жамбыл.

Тілекке көл аңсаған бүгін жеттің,

Далада жасасаң да ғасыр Жамбыл.

Халыққа үшін төрге төсеп төсек етер,

Ағарған сақалы мен шашы Жамбыл.

Көтерген көкке төбе тірелгенше,

Иеді көпшілікке басын Жамбыл.

Қайырлы күн, құрметті көрермендер!

Армысыңдар, ардақты ұстаздар мен оқушылар

Жамбыл Жабаев (1846 - 1945)
Біздің бүгінгі сабағымыздың эпиграфы:

Жамбыл дүниеге екі рет келді:
тоғыз ай, тоғыз күнде ана құрсағынан, тоқсан жасқа келгенде заман құрсағынан туылды.
Ғ. Мүсірепов.


Жамбыл...... Түстіктегі Жамбыл тауының бөктерінде, боранды ақпан айында осыдан бір жарым ғасыр бұрын дүниеге ақын келіп, кейін әлгі тауды да, бүкіл қазақ халқын да жалпақ жахан, айдай әлемге жария етті.

Қақаған қара аралас соғып боран,
Ел үрей - көк найзалы жау торыған.
Байғара, Жамбыл, Ханда мен туыппын
Жамбыл деп қойылыпты атым содан.

13 жасынан бастап Жамбыл алғашқы өлеңдерінің шығарып, өз әкесінің келісімінсіз атақты Сүйінбай ақыннан бата алған.
Сүйінбай ақынның батасы.
Сонымен қатар Жамбыл атамыз әр түрлі жанрда өлеңдер шығарған.
Соның бірі - Айтыс ( Айтыс дегеніміз не?)
Жамбыл шығармашылығында айтыс қомақты орын алған. Жамбыл айтыста да, жыраулық өнерде де биік дәрежеге көтеріледі. Ақынның оннан астам айтыстары сақталған. Әсіресе оның Құлманбетпен Досмағамбетпен, Шашубаймен айтысы жақсы мәлім. Жамбыл айтыс ақыны Шөжемен дидарласады. Жамбыл – айтыстың асқан шебері. Ол өз кезенінің көптеген атақты ақындармен айтысып, ешкімнен жеңілмеген. Жамбыл мен Құлманбет айтысы – күрделі, мазмұны кең айтыс, Айтыста Жамбыл жеңеді. Жамбылдың артықшылығы Құлманбетке: байлығыңмен мақтанба, ерлікті айт, татулықты айт, бірлікті айт,- деген сөздерінен көрінеді. Жамбыл Құлманбет сияқты бір жақты емес, ойлауы кең жан - жақты.

Жамбыл батырлық, ерлік, адамгершілік сияқты бүкіл халықтық құндылықтарға толық сенеді дей келе сатиралық өлеңдері: «Кәдірбайдың төбеті» деген өлеңі де бар. («Кәдірбайдың төбеті» өлеңнің оқу.) Сонымен қатар, патшаға қарсы ұл - азаттық қозғалысы кезінде Жамбыл елді азаттық күреске шақырған: «Патша әмірі торылды», «Зілді бұйрық» деген өлеңдері бар. « Сұраншы батыр», « Өтеген батыр» атты жыр - дастандары бар.

Сонымен қатар Жамбыл Верный қаласында өткен Жетісу ақындарының тұңғыш слетіне қатысады, Мәскеу қаласында өткен қазақ әдебиеті мен көркемөнерінің онкүндігіне қатысады.
Жамбыл өмірінің екінші кезеңі ауыр қайғыда болады. 1941 - 1945 жылдар аралығын біздің Отанымыз үшін ең ауыр жылдар болды. Гитлер бастаған неміс басқыншылары соғыс жарияламай жерімізге енді. Сол кезде біздің аталарымыз ел ақсақалдарынан бата алып, майданға аттанады. Ал балалар, енді артқа шегініс жасап, халық поэзиясының бір түрі: тұрмыс салт жырларындағы «бата», «жұбату», «қоштасу» түрлеріне тоқталайық.
Қане, кім қандай бата біледі?
Міне осындай батамен Жамбылдың жалғыз ұлы Алғадай майданға аттанады. Сонда Жамбылдың баласына берген батасын: « Аттандыру» өлеңіне көруге болады. (кітаптан « Аттандыру» өлеңнің оқу»)
Соғыста жүріп Алғадай ерлікпен қаза табады. Жамбыл бұл қазаны ауыр қабылдап, көпке дейін оңала алмайды. Сол уақытта Жамбылға халық ақындары, қазақ жазушылары. өнер адамдары, өзінің шәкірті Кенен Әзірбаев келіп жұбатады. Сондағы Жамбылдың өлеңі: « Алғадай туралы әрбір ой» (оқушылар кітаптан тауып « Алғадай туралы ой» атты өлеңнің оқиды)

Алғадай майданға аттанғаннан кейін 7 күннен соң, Жамбылдың ұрпағын жалғастырар өмірге ұл бала келеді. Немерелі болып, атын ырымдап Қуаныш қояды. Жамбыл осы немересіне алданып, өзін жұбатып « Атаның әлдиі» атты өлеңнің шығарады. ( кітаптан « Атаның әлдиі» атты өлеңнің оқу) Неміс - фашист басқыншылары Нева өзенінің жағасындағы Ленинград қаласы 900 күн қамауда қалады. Халық үшін зұлмат күндер болды. Осы қайғылы жағдайға байланысты Жамбыл өзінің « Ленинградтық өренім» атты өлеңнің арнайды. Жамбылдың бұл өлеңі Ленинград қаласының бар жерінде ілініп, Ленинградтықтарға күш - жігер берді, қуаттандырды.(оқушылар Жамбылдың «Ленинградтық өренім» орысша - қазақша нұсқаларын оқиды).

Жамбыл ауыр қайғыдан кейін басын көтеріп, өз жолдастарының қатарына қосылғанмен де оңала алмайды. Өнер адамдарымен де кездеседі. Өз домбырасын Нұрғиса Тілендиевке бере тұрып: « Мына, қасиетті қара домбыраның киесі сенде болсын. Осыны көзіңнің қарашығындай сақтап, қазақтың қара домбырасын бар әлемге асқақтата паш ет» деп, батасын береді.

Нұрғиса Тілендиев Жамбыл аманатын ұрпақтар сабақтастығы ретінде қазақтың қара домбырасын айдай әлемге паш етіп, Жамбыл атамыз сияқты артына өшпес мол мұра қалдырып кетті.
Жеңіс жырын естіп, ауыр қайғыдан кейін Жамбыл атамыз 1945 жылы 22 маусымда 7 сағат 55 минутта дүниеден өтті. Жамбыл атамыз өлсе де, аты өлген жоқ, хаты өлген жоқ. Жамбыл өлеңдері, жырлары әрқайсымыздың жүрегімізде соғып тұр.
- Неге, не себепті біздер Жамбыл атамыз өлген жоқ дейміз?
- Өйткені, оның атында облыс бар, Жамбыл атында. Жамбыл атында өнер ордасы - театр бар.

Бекіту кезеңі:

1.Жамбылдың әкесінің есімі.

2.Дүниеге келген айы.

3.1881жылы Жетісуде қай айтыскер ақынды жеңіп алды?

4.Жамбылдың ұстазы кім?

5.Жамбыл жас ұрпақты неге шақырады.

6. Жамбыл1938жылы қандай орденмен марапатталды?

7.Жамбыл қанша жасаған?

8.Жамбылдың ұлының аты кім?

9. Біреу сапар шегер алдында, үлкен іс бастарда оң тілек айту не деп аталады?

10.Екі ақынның бір- бірімен жарысар өлеңі.

11.Жамбылдың шәкірті кім?

12.Алматы қаласының патшалық кезеңдегі аты.

Сын тұрғысынан ойлау стратегиясы бойынша Жамбыл өлеңдеріне тоқталайық:
«Сұраншы батыр»,
«Өтеген батыр»
«Алғадай туралы әрбір ой»,
«Аттандыру»
«Ленинградтық өренім»
«Жаныс ақынға»,
«Атаның әлдиі»

Сергіту кезеңі: әуен тыңдай отырып, жаттығулар жасау.
Қорыту кезеңі:

Мұғалімнің сөзі. 
Жамбыл шығармашылығында айтыс қомақты орын алады. Айтыс ақыны ретінде қандай мағлұмат айта аласыңдар. 
тапсырма 

Жамбыл- айтыстың асқан шебері. Ол өз кезеңінің көптеген атақты ақындармен айтысып, ешкімнен жеңілмеген. 

Жамбыл мен Құлманбет айтысы күрделі, мазмұны кең айтыс. Айтыста Жамбыл жеңеді. 

Жамбылдың артықшылығы Құлманбетке:байлығыңмен мақтанба, ерлікті айт, татулықты айт, бірлікті айт-, деген сөздерінен көрінеді. 

Жамбыл Құлманбет сияқты бір жақты емес, ойлауы кең жан-жақты. 

Жамбыл батырлық, ерлік, адамгершілік сияқты бүкіл халықтық құндылықтарға толық сенеді. 

Мұғалімнің сөзі. 

Сұрақ- жауаптар. Викториналық сұрақтар. 

1.Ақын қандай болу керек деген сұраққа Жамбыл қалай жауап берді? 
2. Алғадай майданға аттанған жеті күннен кейін әйелі босанып, дүниеге ұл әкелді. Жамбыл осы немересі туралы қандай өлең шығарды? 
3 К.Әзірбаев Жамбылды Алғадайдың өлімінен кейін қалай жұбатты? 
4 Жамбыл Н.Тілендиевке өз домбырасын ұсынып тұрып, не айтты? 
5 Жамбылдың Бауыржан Момышұлына берген батасы? 
6 Жамбыл қырғыз ақыны Тоқтағұлға қандай өлең шығарды? 
7 Жамбыл жыр қалай туады деген сұраққа қалай жауап береді? 
Мұғалімнің сөзі : 
Соғыс жылдарында Жамбылдың Алғадай деген баласы ерлікпен қаза табады. Ақын өз қайғысы арқылы бүкіл ел қайғысын танытады. Сол жоқтау өлеңін Бекжанның орындауында тыңдайық. 

Тақтамен жұмыс:” Бесік жыры ” 
Жамбыл ардақты ұлы Алғадайдан айырылса да, қажымай Алғадайдың баласына бесік жырын арнайды. 

Өз облысымызда Жамбыл есімі берілген 15 мектеп бар. 
Шымкент қаласында №26 мектеп Жамбыл атымен аталады. 
Қане сендер не қосасыңдар? 

Жамбыл атында облыс бар. 
Жамбыл атында аудан бар. 
Жамбыл атында көшелер бар ... 

Жамбыл – өмірімен де, шығармашылығымен де екі ғасырды молынан тұтастырып жатқан ұлы жырау. 13 - 14 жасынан бастап сөзінің көбін өлеңмен айтқан ақынның XIX ғасыр шегінде шығарған өлең - жырлары мен айтыстары да өте мол болған. Олардан дәуір шындығы, Жамбылдың ақындық мұраты мен зор таланты айқын танылады. Ерлікті, елдікті дәріптеген, халықтың жоғын жоқтап, әлсіздерді күштілердің зорлығынан арашалаған, әділдікті, бостандықты жыр еткен көркем де қуатты поэзиясымен Жамбыл сынды тұлғаларымыз өз ғасырында қазақ әдебиетінде көрнекті орын алады. Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев Жамбыл бабамыздың туып - өскен жері Ұзынағашта өткізілген 150 жылдық мерейтойына арнайы қатысып, жамбыл рухына бас иді.

Венн диаграммасы арқылы сабақты қорыту
- Сонымен, біздер бүгінгі сабақта не білдік?
- Не білгіміз келеді? (инсерт әдісі арқылы сабақты қорыту)

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Жамбыл Жабаев - ж?з жаса?ан б?йтерек

Автор: Оспанова Алмагул

Дата: 01.04.2016

Номер свидетельства: 313756

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства