kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Т?рбие са?аты "Дені сауды?-жаны сау!"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Дені сауды? - жаны сау.
Ма?саты: 1. Жас ?рпа??а адам денсаулы?ыны? ?ымбат, ?мір с?ру ?шін ма?ызы жо?ары байлы? екенін ??ындырып, салауатты ?мір салтын насихаттау.
2. Шы?армашылы? ?абілетін дамыту, с?йлеу шеберліктерін жетілдіру.
3. ??ыпты, таза. салауатты ?мір салтын са?тау?а т?рбиелеу.
К?рнекілігі: слайд, кубиктер, спортшылар суреттері
Т?рі: топты? ж?мыс.
Саба?ты? барысы:
І. ?йымдастыру: Шатты? ше?берінде т?рып с?лемдесу.
«?айырлы к?н, достар!, ?айырлы к?н ?она?тар!, ?айырлы к?н Б?рі?е!»
ІІ. Кіріспе: Армысыздар, ??рметті ?она?тар, ?стаздар, мектеп о?ушылар! Б?гінгі 3 - сынып о?ушыларыны? «Дені сауды? жаны сау» та?ырыбында?ы сынып са?атына ?ош келді?іздер!
?аза?стан Республикасыны? Президенті Н. ?. Назарбаев Халы? денсаулы?ы атты мемлекеттік ба?дарламада халы?ты? денсаулы?ын атап к?рсеткені баршамыз?а белгілі. Ба?дарламаны? басты м?раты – халы?. Халы?ты? денсаулы?ын са?тау, демографиялы? ахуалын жа?сарту.
Шы?ысты? ?йгілі данышпаны ?л - Фараби «Жас жеткіншектері?ізді к?рсеті?із, мен сіздерді? болаша?тары?ызды айтып берейін» деген екен.
Расында да, ел болаша?ы жастар. Ал жастарымыз нашар, маск?нем, ауру болса, ел та?дыры не болма?? Адамны? басты байлы?ы денсаулы?. Денсаулы? дегеніміз адам а?засыны? ?алыпты д?рыс ж?мыс істеуі. Денсаулы? адам?а таби?ат сыйла?ан басты ??ндылы?. Денсаулы?ты ны?айтуды? негізгі т?сілдеріні? бірі - салауатты ?мір салтын са?тау болып табылады. Сонымен, б?гінгі «Дені сауды? - жаны сау» та?ырыбында?ы сынып са?атымызды бастау?а р??сат еті?іздер!
- О?ушылар шатты? ше?берінде т?рып с?лемдеседі.
«?айырлы к?н ДОСТАР!, ?айырлы к?н ?ОНА?ТАР!, ?айырлы к?н Б?РІ?Е!

1. Ж?ргізуші:
- ?айырлы к?н балалар, ?айырлы к?н ??рметті ?она?тар!

2. Кубиктерден сурет ??растырып к?рейікші.
- ?андай суреттер шы?ты?
- С. С?пиев
- С. С?пиев кім?
- С. С?пиев - боксшы, халы?аралы? спорт шебері.
Екі д?ркін Олимпиада чемпионы (Бейжі? - 2008, Лондон - 2012).
- екінші суретте кім?
- Илья Илин.
- Илья Илин кім?
- Илья Илин - зілтемірші, ауыр атлет.
?лемні? ?ш д?ркін чемпионы (Бейжі? - 2008, Сидней, Лондон - 2012). Ауыр атлетика саласында е? жас Олимпиада чемпионы
- С. С?пиевті? суретін ??растыр?ан о?ушылар - «Денсаулы?» тобы болып, Илья Илинні? суретін ??растыр?ан о?ушылар «Салауат» тобы болып екі ?атар?а жай?асы?дар!

ІІІ. Негізгі б?лім.
«Бірінші байлы? – денсаулы?» деп Хал?ымыз айт?андай, ?азіргі заманда е? бірінші ал?а ?ой?ан ма?сат, міндеттерді? бірі адамны? хал - ахуалы мен «?аза?стан - 2030» ба?дарламасында к?рсетілгендей, ?ркениетті елді? ?рбір азаматыны? деніні? саулы?ы, салауатты ?мір с?ре білуге да?дылануы болып табылады. Б?гінгі к?нде Салауатты ?мір салтын ?алыптастыру ?рбір адамны? міндеті болып саналады.
Салауатты ?мір салтын ?алыптастыру жайлы назарлары?ыз?а:
3. Слайдпен таныстыру.
4. Саба?ты? жоспармен таныстыру:

1. ?р топ ?з атын ?ор?айды.(Денсаулы? - зор байлы?),(Салауатты ?мір – денсаулы? кепілі).
2. Ма?ал - м?телдер айтады.
3. Ж?мба?тар шешеді.
4. «Кім тап?ыр» б?лімі. Суретпен ж?мыс.( Ата?ты споршылар суреттері)
5. Салауаттылы??а байланысты к?рініс ?йымдастыру.(О?ушылар шы?армашылы?ына)
5. Ситуациялы? с?ра?тар.
6. Салауаттылы??а, Дене шыны?тыру?а байланысты ?ле? - та?па?тар орындайды.

І?. Бекіту
Уа хал?ым назар аудар денсаулы??а,
?мірде ба?ыттысы? дені? сауда.
Денсаулы? зор байлы? деген с?зді,
Орынды айт?ан ?лы Абай данамызда

?арсы ал ерте к?н к?зін, Жасамай бос жорамал,
Т?сегі?ді жина ?зі?. Білмесі?ді с?рап ал,
Киме теріс киімді, Ма?сат ?оймай алды?а
Теппе киім - б?йымды. ?ыдырып ??р ?а??ыма.
Шы?арма?ай есі?нен
Асы?пай іш тама?ты, ?ашпа ?о?ам ісінен.
Жалама ая? - таба?ты. ?р?ашанда тілектес
Пыша?ты ?ста о? ?олмен, Ата - ана?а к?мектес
Шаныш?ыны ?ста сол ?олмен.
Нанды ?гітпе, ?адірле,
?абы?ымен б?рін же.
Сауса?ы?ды сорма?ын,
Салдыр - сала? болма?ын.

Салма ауыз?а инені,
?збе, ж?л?ып т?ймені.
Жасама жат ?ылы?ты -
Был?ама су, ??ды?ты.
Ая? - ?олы? болмай кір,
Тырна?ы?ды алып ж?р.
?дет ?ыл б?л ісі?ді -
Тазалап ж?р тісі?ді.
Деме терді
?дептілік – ?демі!

Бетті, ?олды сабындап,
Жиі жуу пайдалы - а?.
Т?ра алмайды дамылдап,
Микробтар тай?анап.
Нан ?стаса?, ?ол жумай
Нан?а ж??ып, ішке еніп.
Микробтар к??ілі жай
Отырады т?стеніп
Микроб жа?сы к?реді
К?мпит - с?мпит шайнаса?
Жылдам ?сіп - ?неді
Ауызы?ды шаймаса?

Тік ?стап дене?ді,
Сап?а т?р сен енді
Жан?а сеп шыны?у
Жатты?у тыны?у
Сымбатты болу да
?зі?ні? ?олы?да.

Шыны?са? шымыр боласы?
Сауы?ып, айдай толасы?
Спортты серік ете біл.
Салауатты сен боласы?
Шымыр болу о?ай ма?
Арман бол?ан талай?а

Жас жеткіншек! ?зі?е
Айта кету борышым
Ауырса? ауыр кеселмен
Д?рігер бермес ?ол ?шын
Ауырып ем іздегенше
Ауырмайтын жол ізде

Денсаулы? ол шыны??ан барлы? дене? м?шесі
Денсаулы? ол тыны??ан, ж?йке тамыр ж?йесі
Денсаулы? ол – к?луі?, к??іл - к?йі? жадырай
Денсаулы? ол ж?руі?, ешбір жері? ауырмай.

Сымбат м?сін дегені?
Бітім к?ркі д?ниені?
Сымбат ж?ру ?демі
Дене ?алпын тік ?стап
К?теріп с?л кеудені
Иы? жазып д?рыстап
Т?зу отыр ?исаймай
Б?кіреймей жантаймай
К?ш сап баспен ар?а?а
Жатып алмай парта?а

Ая? - ?ол - к?мекші
К?т оны ерекше
?ол жиі ластанар
Сонды?тан істі? ?р
Со?ында ?олды жу
Жояды кірді су
Ая? – ?олды кірлетпе
Тырна?ты алып ж?р

- Сонымен балалар, салауатты ?мір салты дегенді ?алай т?сінесі?дер?
А) спортпен айналысып, ?немі сергек ж?ру.
?) Денсаулы?ы мы?ты болу.
Б) Д?рыс тама?тану.
В) К?н т?ртібін на?ты ??ра білу.

?. ?орытынды.
Міне ??рметті ?она?тар, сіздермен 3 - сынып о?ушылары - Салауатты ?мір салты жайында ?здеріні? білгендерімен, ой?а т?йгендерімен б?лісті.
- Адам денсаулы?ы ?о?ам байлы?ы. ?рбір адам ?з денсаулы?ыны? ?ожасы. Салауатты ?мір салтын са?тай отырып, тамаша денсаулы?пен - тамаша ?мір с?ру ?з ?олы?ызда!
Сонды?тан б?гінгі ашы? саба?ымызды Сара Алпыс?ызыны? мынандай с?зімен ая?та?ым келеді: «Дені сау с?би – ?р отбасыны? ?уанышы ба?ыты. Ал, денсаулы?ы мы?ты с?би хал?ыны? болаша?ы, Отаныны? сенімді тірегі».
Хал?ымызды? болаша?ы, Отанымызды? сенімді тірегі болар ?скеле? ?рпа?ымыз - жаны таза, дені сау, сергек болып ?ссін!
Б?гінгі жеткіншектеріміз - Ерте? К?к туымызды к?гімізде желбіретер мы?ты азаматтар болып ?ссін!
Барлы?ы хормен: Дені сауды? - жаны сау!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Т?рбие са?аты "Дені сауды?-жаны сау!"»

Тақырыбы: Дені саудың - жаны сау.
Мақсаты: 1. Жас ұрпаққа адам денсаулығының қымбат, өмір сүру үшін маңызы жоғары байлық екенін ұғындырып, салауатты өмір салтын насихаттау.
2. Шығармашылық қабілетін дамыту, сөйлеу шеберліктерін жетілдіру.
3. Ұқыпты, таза. салауатты өмір салтын сақтауға тәрбиелеу.
Көрнекілігі: слайд, кубиктер, спортшылар суреттері
Түрі: топтық жұмыс.
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру: Шаттық шеңберінде тұрып сәлемдесу.
«Қайырлы күн, достар!, Қайырлы күн қонақтар!, Қайырлы күн Бәріңе!»
ІІ. Кіріспе: Армысыздар, құрметті қонақтар, ұстаздар, мектеп оқушылар! Бүгінгі 3 - сынып оқушыларының «Дені саудың жаны сау» тақырыбындағы сынып сағатына қош келдіңіздер!
Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев Халық денсаулығы атты мемлекеттік бағдарламада халықтың денсаулығын атап көрсеткені баршамызға белгілі. Бағдарламаның басты мұраты – халық. Халықтың денсаулығын сақтау, демографиялық ахуалын жақсарту.
Шығыстың әйгілі данышпаны Әл - Фараби «Жас жеткіншектеріңізді көрсетіңіз, мен сіздердің болашақтарыңызды айтып берейін» деген екен.
Расында да, ел болашағы жастар. Ал жастарымыз нашар, маскүнем, ауру болса, ел тағдыры не болмақ? Адамның басты байлығы денсаулық. Денсаулық дегеніміз адам ағзасының қалыпты дұрыс жұмыс істеуі. Денсаулық адамға табиғат сыйлаған басты құндылық. Денсаулықты нығайтудың негізгі тәсілдерінің бірі - салауатты өмір салтын сақтау болып табылады. Сонымен, бүгінгі «Дені саудың - жаны сау» тақырыбындағы сынып сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер!
- Оқушылар шаттық шеңберінде тұрып сәлемдеседі.
«Қайырлы күн ДОСТАР!, Қайырлы күн ҚОНАҚТАР!, Қайырлы күн БӘРІҢЕ!

1. Жүргізуші:
- Қайырлы күн балалар, Қайырлы күн құрметті қонақтар!

2. Кубиктерден сурет құрастырып көрейікші.
- Қандай суреттер шықты?
- С. Сәпиев
- С. Сәпиев кім?
- С. Сәпиев - боксшы, халықаралық спорт шебері.
Екі дүркін Олимпиада чемпионы (Бейжің - 2008, Лондон - 2012).
- екінші суретте кім?
- Илья Илин.
- Илья Илин кім?
- Илья Илин - зілтемірші, ауыр атлет.
Әлемнің үш дүркін чемпионы (Бейжің - 2008, Сидней, Лондон - 2012). Ауыр атлетика саласында ең жас Олимпиада чемпионы
- С. Сәпиевтің суретін құрастырған оқушылар - «Денсаулық» тобы болып, Илья Илиннің суретін құрастырған оқушылар «Салауат» тобы болып екі қатарға жайғасыңдар!

ІІІ. Негізгі бөлім.
«Бірінші байлық – денсаулық» деп Халқымыз айтқандай, қазіргі заманда ең бірінші алға қойған мақсат, міндеттердің бірі адамның хал - ахуалы мен «Қазақстан - 2030» бағдарламасында көрсетілгендей, өркениетті елдің әрбір азаматының денінің саулығы, салауатты өмір сүре білуге дағдылануы болып табылады. Бүгінгі күнде Салауатты өмір салтын қалыптастыру әрбір адамның міндеті болып саналады.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру жайлы назарларыңызға:
3. Слайдпен таныстыру.
4. Сабақтың жоспармен таныстыру:

1. Әр топ өз атын қорғайды.(Денсаулық - зор байлық),(Салауатты өмір – денсаулық кепілі).
2. Мақал - мәтелдер айтады.
3. Жұмбақтар шешеді.
4. «Кім тапқыр» бөлімі. Суретпен жұмыс.( Атақты споршылар суреттері)
5. Салауаттылыққа байланысты көрініс ұйымдастыру.(Оқушылар шығармашылығына)
5. Ситуациялық сұрақтар.
6. Салауаттылыққа, Дене шынықтыруға байланысты өлең - тақпақтар орындайды..

ІҮ. Бекіту
Уа халқым назар аудар денсаулыққа,
Өмірде бақыттысың денің сауда.
Денсаулық зор байлық деген сөзді,
Орынды айтқан ұлы Абай данамызда

Қарсы ал ерте күн көзін, Жасамай бос жорамал,
Төсегіңді жина өзің. Білмесіңді сұрап ал,
Киме теріс киімді, Мақсат қоймай алдыңа
Теппе киім - бұйымды. Қыдырып құр қаңғыма.
Шығармағай есіңнен
Асықпай іш тамақты, Қашпа қоғам ісінен.
Жалама аяқ - табақты. Әрқашанда тілектес
Пышақты ұста оң қолмен, Ата - анаңа көмектес
Шанышқыны ұста сол қолмен.
Нанды үгітпе, қадірле,
Қабығымен бәрін же.
Саусағыңды сормағын,
Салдыр - салақ болмағын.

Салма ауызға инені,
Үзбе, жұлқып түймені.
Жасама жат қылықты -
Былғама су, құдықты.
Аяқ - қолың болмай кір,
Тырнағыңды алып жүр.
Әдет қыл бұл ісіңді -
Тазалап жүр тісіңді.
Деме терді
Әдептілік – әдемі!

Бетті, қолды сабындап,
Жиі жуу пайдалы - ақ.
Тұра алмайды дамылдап,
Микробтар тайғанап.
Нан ұстасаң, қол жумай
Нанға жұғып, ішке еніп.
Микробтар көңілі жай
Отырады түстеніп
Микроб жақсы көреді
Кәмпит - сәмпит шайнасаң
Жылдам өсіп - өнеді
Ауызыңды шаймасаң

Тік ұстап денеңді,
Сапқа тұр сен енді
Жанға сеп шынығу
Жаттығу тынығу
Сымбатты болу да
өзіңнің қолыңда.

Шынықсаң шымыр боласың
Сауығып, айдай толасың
Спортты серік ете біл.
Салауатты сен боласың
Шымыр болу оңай ма?
Арман болған талайға

Жас жеткіншек! өзіңе
Айта кету борышым
Ауырсаң ауыр кеселмен
Дәрігер бермес қол ұшын
Ауырып ем іздегенше
Ауырмайтын жол ізде

Денсаулық ол шыныққан барлық денең мүшесі
Денсаулық ол тыныққан, жүйке тамыр жүйесі
Денсаулық ол – күлуің, көңіл - күйің жадырай
Денсаулық ол жүруің, ешбір жерің ауырмай.

Сымбат мүсін дегенің
Бітім көркі дүниенің
Сымбат жүру әдемі
Дене қалпын тік ұстап
Көтеріп сәл кеудені
Иық жазып дұрыстап
Түзу отыр қисаймай
Бүкіреймей жантаймай
Күш сап баспен арқаға
Жатып алмай партаға

Аяқ - қол - көмекші
Күт оны ерекше
Қол жиі ластанар
Сондықтан істің әр
Соңында қолды жу
Жояды кірді су
Аяқ – қолды кірлетпе
Тырнақты алып жүр

- Сонымен балалар, салауатты өмір салты дегенді қалай түсінесіңдер?
А) спортпен айналысып, үнемі сергек жүру.
Ә) Денсаулығы мықты болу.
Б) Дұрыс тамақтану.
В) Күн тәртібін нақты құра білу.

Ү. Қорытынды.
Міне құрметті қонақтар, сіздермен 3 - сынып оқушылары - Салауатты өмір салты жайында өздерінің білгендерімен, ойға түйгендерімен бөлісті.
- Адам денсаулығы қоғам байлығы. Әрбір адам өз денсаулығының қожасы. Салауатты өмір салтын сақтай отырып, тамаша денсаулықпен - тамаша өмір сүру өз қолыңызда!
Сондықтан бүгінгі ашық сабағымызды Сара Алпысқызының мынандай сөзімен аяқтағым келеді: «Дені сау сәби – әр отбасының қуанышы бақыты. Ал, денсаулығы мықты сәби халқының болашағы, Отанының сенімді тірегі».
Халқымыздың болашағы, Отанымыздың сенімді тірегі болар өскелең ұрпағымыз - жаны таза, дені сау, сергек болып өссін!
Бүгінгі жеткіншектеріміз - Ертең Көк туымызды көгімізде желбіретер мықты азаматтар болып өссін!
Барлығы хормен: Дені саудың - жаны сау!

Кері қайту

Ілмек сөздер: тәрбие сағатыДені саудың жаны сауденсаулық адамға табиғат сыйы
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Т?рбие са?аты "Дені сауды?-жаны сау!"

Автор: Брянова Арузат Шарипжановна

Дата: 03.04.2016

Номер свидетельства: 314375


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства