kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ша?ын жина?ты мектептерде саба? жоспарлау мен ?йымдастыруды? тиімді жолдары

Нажмите, чтобы узнать подробности

ША?ЫН ЖИНА?ТЫ МЕКТЕПТЕРДЕ САБА? ЖОСПАРЛАУ МЕН ?ЙЫМДАСТЫРУДЫ? ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ
Жа?а формация м??алімі мынадай гуманистік т?сілдері бар этиканы пайдаланады:
Ба?ылауды? орнына ынталандыру;
М?жб?рлеуді? орнына ке?ес беру;
Ауыстыруды? орнына сенім білдіру;
?гіттеуді? орнына т?сіндіру;
Бас?аруды? орнына ?атысу;
Ай?айлауды? орнына ?зілдеу;
Кін?лауді? орнына ?ор?ау;
Б?йры? беріп тексеруді? орнына к?сіби к?мек к?рсетіп, ?олдау жасау?а ?мтылу.
Н. ?. Назарбаев
Ша?ын жина?ты бастауыш мектеп дегеніміз балаларды? саны аз, о?у - т?рбие процесін ?йымдастыруды? ?зіндік ерекшелігі бар, біріктірілген сыныптардан т?ратын жалпы білім беретін мектепті айтамыз. На?ты айт?анда, 1999 - жыл?ы маусымны? 7 - сінде (№389 - І ?Р3) бекітілген ?аза?стан Республикасыны? «Білім туралы» за?ында ШЖМ - ке мынадай аны?тама беріледі: «ша?ын жина?тал?ан мектеп - сынып - жина?тамалары аралас ж?не о?у саба?тарын ?йымдастыруды? ?зіндік нысаны бар, о?ушылар саны ша?ын жалпы білім беретін мектеп». ШЖБМ - те м??алім бір уа?ытта бірнеше сыныппен саба? ж?ргізеді: екі комплектілі мектепте - екі сынып, ал бір комплектілі мектепте - ?ш немесе т?рт сынып біріктіріліп, бір сыныпты ??райды. Сыныптарды комплектіге біріктіру, оны? негізінде саба? кестесін ??ру, со?ан байланысты саба?ты? к?нтізбелік жоспарын жасау, саба?тын жоспарын жасау, саба?ты? уа?ытын д?рыс, тиімді пайдалану м?селелері б?ндай мектептерді? м?нді белгісі болып табылады. Егер мектепте барлы? балалар саны 15 - тен аспайтын болса, 1 - сынып комплект, 15 - тен жо?ары 2 немесе 3 - сынып комплект болуы тиіс. М?нда 1 - сынып – комплект 20 о?ушыдан аспауы керек делінген.(Гигенические требования к условиям обучения школников в различных видах современных общеобразовательных учреждений №2. 01. 07.- 99г.§2 Пункт 9. 11 - 21 стр.) М?нда екі сынып - комплект ?те д?рыс, оларды біріктіргенде 1+3 сыныптарды, 2+4 сыныптарды біріктіру ?ажет делінген. Егер де бала саныны? азды?ына байланысты, я?ни 5 - тен 15 - ке дейін ?ана бала болса онда 1 сынып – комплект - 1, 2, 3, 4 сынып о?ушылары бірге о?итын жа?дайда тиімді жылжымалы саба? кестесін жасау керек болады делінген. «?Р Жалпы білім беретін мектептерді? ?ызыметі? ?йымдастыру т?ртібі туралы Ережелерді» (- 2000 ж.№32(6)) «Жалпы білім беретін мектептерде о?ыту ?рдісін ?йымдастыру мен о?у - т?рбие ?дерісіні? жоспары о?у жоспары негізінде ??рылып, жылды? к?нтізбелік о?у кестесі мен саба? кестелері ар?ылы реттеледі»,- делінген. ШЖМ м??аліміні? алдында?ы негізгі педагогикалы? ма?саты - ба?дарлама мен мектеп белгіленген жоспарды орындап шы?у. ШЖМ – ні? о?у - т?рбие ?рдісіні? бірнеше ?зіндік ерекшеліктері бар:
- біріншіден, саба?ты? ерекшіліктері: бірнеше сыныппен бір уа?ытта ж?мыс істеу саба?ты? ??рлысын аны?тауды, о?ушы мен м??алімні? д?рыс ?йымдастыруды ?ажет етеді, ?зіндік ж?мысты м??алім ?р сынып сайын міндетті т?рде ?йымдастырып отыруы тиіс;
- саба?тын екінші ерекшелігі - тікелей м??алімні? басшылы?ымен ат?арылатын ж?мысты? о?ушыны? ?здік ж?мысымен алмастырыла ж?ргізілуі;
Осы екі ерекшелік - ШЖМ - ні? негізгі мектептен т?мендегі ерекшелігін ту?ызады:
- бір сыныптын ?здік ж?мысына б?лінген уа?ыт м??алімні? басшылы?ымен ж?мыс істеп отыр?ан келесі сынып?а б?лінген уа?ыт?а байланысты;
- екіншіден, 3 - 4 сынып ?атар о?ытыл?анды?тан, саба? кестесін, саба? жоспарын д?рыс жасау, о?ушыларды? ?здері орындайтын ж?мыстарын шебер ?йымдастыру, саба? уа?ытын д?рыс, тиімді пайдалану ?ажет.
ШЖБМ - тегі о?у - т?рбие ?дерісін ?йымдастыруды? ерекшеліктері:
- бір сыныппен ж?мыс істегенде саба?тын ма?саты, логикалы? ??рылымы о?ушы мен о?ытушы?а бірдей, ал бірнеше сыныппен ж?мыс істеуде бір саба? ?р?айсысы бір саба? ретінде бірнеше кішкентай саба?тардан т?рады да, м??алім бір к?нде 8 - 16 саба??а, оны? ?р б?лігін сана?анда, 32 - 40 саба?шалар?а, оларды? логикалы? байланысы ?р кезенні? ма?саты мен міндетіне ?арай уа?ытында тияна?ты дайындалуы ?ажет;
- бір саба?тын ?стінде м??алім ?р т?рлі жаста?ы, ой - ?рісі мен білім д?режесі ?р т?рлі о?ушылармен ж?мыс ж?ргізеді, сонды?тан ол балаларды? психологиясын жа?сы білуі тиіс;
- ша?ын жина?ты мектептер орта мектептерден алша? орналасады, сонды?тан м??алімні? бас?а о?ытушыларды? саба?тарына ?атысып, араласу, т?жірибе алмасу, ?лгі алу м?мкіндіктері аз болады, шындалудан г?рі жауапкершіліктері т?мендеп, саба? тиімділігін т?мендету ?ауіпі туады;
- м??алім саба? барысында ?йымдастырлатын ?здік ж?мыстарды? мазм?ны?, к?лемін, оларды орындау ?діс - т?сілдерін т?рлендіріп, о?ушыларды? білім денгейіне, жас ерекшеліктеріне, орындау жылдамды?тарына ?арай лайы?тап, орындау уа?ытын белгілеп, оны тияна?ты болмауды ойластыруы ?ажет;
- ?з бетімен ж?мысты орындау ?рбір о?ушы?а т?сінікті болуы керек ж?не де к?рнекі ??ралдар, карточка, перфокарта, дидактикалы? материалдар саны барлы? балалар?а жететіндей болуын ?ада?алау керек.
ШЖМ - ні? бірнеше ?зіне т?н тиімді жа?тары да бар:
- балаларды? саны аз, сонды?тан м??алім ?рбір о?ушыны, оны? ?ызы?ушылы?ын артыруына, отбасын тез, жа?сы тануына к?п м?мкіндік бар;
- д?птер тексеруге, жеке - дара ?здік ж?мыс?а арнал?ан жатты?улар іріктеуге аз уа?ыт ж?мсалады;
- о?ушыларды? т?ртіп б?зушылы?ы аз болады;
- о?ушылар бірінші сыныптан бастап, ?з бетімен ж?мыс?а бейімделеді;
- бір о?у б?лмесінде к?нделікті бірге бол?анды?тан, жо?ары сынып (3 - 4 сынып) о?ушылары кіші сынып о?ушыларына к?мек береді;
- ?рбір баланы? білім денгейлерін аны?тап, оларды? білім, білік, да?дыларыны? денгейлерін к?теруге м?мкіндік мол;
- аталмыш мектеп м??алімі п?наралы? байланысты ж?зеге асыру?а, кенінен ?олдану?а тырысады.
ШЖМ - ті? жо?арыда келтірілген арты?шылы?тармен ?оса, кешшіліктері, кері жа?тары да бар:
- м??алімдер ?жымыны? азды?ына ?арай, ?рбір м??алімні? шы?армашылы? белсенділігіні? артуына жол болмайды;
- саба??а дайындалуда о?ытушы шектен тыс ж?ктеме орындайды;
- м??алім ?рбір сыныппен саба?ты? белгілі бір б?лігінде ?ана ж?мыс жасау?а м?мкіндігі бар, ал ?ал?ан уа?ытта тек о?ушыларды? ?здік ж?мысын ?йымдастыру?а, оны бас?ару?а ?ана ж?мсалады;
- м??алімні? зейіні екі немесе одан да арты? сынып о?ушыларына б?лініп отырады;
- ?зіндік ж?мысты орындау барысында о?ушылар м??алім тарапынан жеткілікті м?лшерде к?мек ала алмайды;
- белгілі бір жаста?ы балалар болма?анды?тан, ?жымды? ж?мыс ?йымдастыру?а м?мкіндік жо?;
- о?ушыларды? ?здік ж?мысы бас?а сынып о?ушыларыны? шуылы, кедергі жасауы барысында ж?ргізіледі, м?ны? ?зі о?ушыны? тапсырманы т?сіне отырып орындауына кері ?сер етеді;
- ШЖБМ о?ушылары к?пке дейін ?з ойын ашы? айту?а, ?андай да бір м?селені ауызша талдау?а, ?згені? талдауын, тал?ылауын, ойын ты?даудан кенде, кейін ?алады;
ШЖБМ ба?дарламасын ?з денгейінде орындап шы?у ?азіргі кездегі к?кейкесті м?селелерді? бірі, ?йткені ?ойылатын талап негізгі мектептермен бірдей. Аталмыш мектеп жа?дайында ба?дарламаны сапалы орындау т?мендегі жа?дайларды, талаптарды орында?анда ?ана м?мкін болады:
- егер м??алім ШЖМ - ні? ?зіндік ерекшелігін, саба?ты? ерекшелігін т?сіне, сезіне алатын болса;
- егер м??алім ШЖМ - гі математика саба?ын ?йымдастыруды? м?селелері бойынша ?ажетті теориялы? ж?не практикалы? дайынды?тан ?ткен болса;
- математика саба?ында м??алім балаларды ?ызы?тыра алатындай, саба?ты т?рлендіре ж?ргізетін, оларды? саба?та?ы іс - ?рекетін ?йымдастыру формаларын д?рыс ?олданатын болса.
ШЖБМ м??алімдеріні? ж?мысында?ы ?иынды?тар?а ?арамастан, республикамызды? м??алімдері о?ушыларды екінші жыл?а ?алдырмай, толы? ?лгеріммен ж?мыс істеп, о?ушылар?а тере? ж?не берік білім беріп, оларды? ?з бетімен ж?мыс істеу да?дыларын ?алыптастыруда.
?азіргі та?да мемлекетімізде ауыл ж?ртшылы?ыны? демографиялы? ахуалыны? ?згеруіне байланысты мектептерде бала саны азайып, ша?ын жина?ты мектептер саны, оны? ішінде ?осарлан?ан сынып сандары к?беюде. Бізді? мектепте де о?ушы саны азды?ына байланысты, ?азіргі та?да бастауыш сынып о?ушылары тек ?осарлан?ан сыныптарда о?ытылады. Ша?ын жина?тал?ан мектептердегі ?осарлан?ан сыныптарда о?ушыларды? білім сапасын ж?не шы?армашылы? ?абілеттерін арттыру ?р ауыл м??аліміні? к?кейтесті м?селесі болып табылып отыр. Президентіміз Н. ?. Назарбаев «Ауыл - б?л халы? ?міріні? бейнесі, м?дениеті, д?ст?ріні?, салты мен рухани ?міріні? ?айнар к?зі. Тек ?ана осы факторлар жиынты?ы бізді? ауыл м?селелеріне, соны? ішінде оны? мектебіне ?те сергек ?арауды талап етеді» деп атап к?рсетті. Бізді? мектепті? ал?а ?ой?ан ?зекті м?селесі: «О?ытуды? жа?а технологияларын пайдалана отырып, о?ушыларды? білім сапасын арттыру». Осы м?селе негізінде ?дістеме бірлестігі, оны? ішінде ?р п?н м??алімі ?з алдына шешуді ?ажет ететін ?зекті м?селелер ?ойды. Мені? алдыма ?ойыл?ан ?зекті м?селем «?осарлан?ан сынып жанашылды? пен шы?армашылы? ?діс - т?сілдері ар?ылы о?ыту мен т?рбиелеуді? сапасын арттыру, білім денгейін к?теру». Б?л м?селені шешу ?шін мен ?з денгейімді, сонымен ?атар о?ушыларды? денгейін ескере келе алдыма ма?сат пен міндеттерді ?оюды ж?н санадым.
Міндетім:
- ?зімні? теориялы? білімді к?нделікті заман талабына с?йкес етіп жетілдіру.
- Жа?а о?у технологияларыны? элементтерін тиімді пайдалану.
- Саба? жоспарлары бойынша т?рлендіріп, о?ушы біліміні? сапасын арттыру?а негіздеу.
- Саба?та пайдаланатын ?ажетті к?рнекілік ??рал жабды?тарды?, сонымен ?атар талап?а сай болуын ескеру.
Ма?сатым:
- Біріктірілген сыныптарда?ы ?р о?ушыны? ал?ан білім денгейі мемлекеттік білім стандартына негізделген ж?не ба?дарлама?а с?йкес болуын к?здеу.
- О?ушыларды? шы?армашылы? денгейін арттырып, ?з беттерінше ж?мыс істей білуге да?дыландыру.
Ата аналармен ты?ыз карым - ?атынас ??ру ар?ылы о?ушыларды? саналы да т?ртіпті ш?кірт болуын ?алыптастыру, тапсырмаларын орындау барысында жо?ары денгейдегі тапсырмаларды орындау?а жетекшілік етемін. Б?л м?селе, біріктірілген сыныптар ?шін о?ай емес, бір 45 минут ішінде екі сынып?а бірдей білім мазм?нынын толы? жа?ты болуы талап етеді. М??алім, я?ни ?стаз ?з білімділігімен шы?армашылы? ?рекетін толы? к?рсетіп, бала?а берген білімі мол болса, о?ушы да оны ?абылдап алу?а м?мкіндігі болады. Д?лірек айтса?, м??алім саба??а дайындал?анда ?зіні? ?рекетін ойлаумен шектелмей, денгейіне ?арай о?ушыны? ?рекетіне де м?н беруі тиіс. Уа?ытты тиімді пайдаланып, о?ушыны? ?з бетімен тапсырманы орындауына ?дайы жа?дай жасалуы ?ажет.
Ша?ын жина?ты мектепті? педагогикалы? ерекшеліктерін ескерген м??алім ?ана ?зіні? шы?армашылы? ж?мысын ?йымдастыра алады. Кез - келген ?рекет талдаудан басталады. Ша?ын жина?ты бастауыш мектепте о?ушыларды талдау?а ?йретуде т?сілдер ж?йесін ма?сатты т?рде пайдалана білген ж?н. Саба? - о?ытуды ?йымдастыруды? негізі. Демек ?рбір саба? - о?у ?рдісіндегі шешуші буын, сонды?тан ол - о?ытуды жетілдіру, ?ажетті т?рлендірулер мен ма?сатты н?тижеге жетуді ойластыру. Сонымен бірге жо?ары шеберлікті ?немі ?ажет ететін, дамуды керек ететін, даму ?стінде сапалы о?уды іздестіретін ?рдіс. Сол ?шін б?гін жа?сы о?ытуымыз керек, ал ерте? б?гіннен де жа?сы о?у?а тиіспіз. Ал, е? бастысы о?ушыны? психологиясына айры?ша к??іл б?ліп, тере? зерттеу ж?ргізіп, оны? барлы? т?рбиесін назардан тыс ?алдырма?ан ж?н.
Ша?ын жина?ты бастауыш сынып о?ушыларыны? зейіні т?ра?сыз бол?анды?тан, о?ушыларды? саба? ?стінде бір біріне аландайтындары белгілі. Ша?ын жина?ты мектепті? к?пшілігіне т?н жа?дай бір ?ана м??алім бас?аратын ?осарлан?ан сыныпты? саба? процесі. М?ндай саба?ты ?ткізу м??алімнен ?лкен шеберлікті талап етеді. С?з со?ында ?з ойымды белгілі педогог К. Ушинскийді? «М??алім ?зіні? білімін ?здіксіз к?теріп отыр?анда ?ана м??алім. О?уды, ізденуді то?татысымен оны? м??алімдігі де жойылады» деген пікірмен ая?тауды ж?н к?рдім.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Ша?ын жина?ты мектептерде саба? жоспарлау мен ?йымдастыруды? тиімді жолдары »


Аққурай бастауш жалпы білім беретін мектебіБаяндама

Шағын жинақты мектептерде сабақ жспарлау мен ұйымдастырудың тиімді жолдары
Дайындаған : Кереева Т.Т
ШАҒЫН ЖИНАҚТЫ МЕКТЕПТЕРДЕ САБАҚ ЖОСПАРЛАУ МЕН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ
Жаңа формация мұғалімі мынадай гуманистік тәсілдері бар этиканы пайдаланады:
Бақылаудың орнына ынталандыру;
Мәжбүрлеудің орнына кеңес беру;
Ауыстырудың орнына сенім білдіру;
Үгіттеудің орнына түсіндіру;
Басқарудың орнына қатысу;
Айғайлаудың орнына әзілдеу;
Кінәлаудің орнына қорғау;
Бұйрық беріп тексерудің орнына кәсіби көмек көрсетіп, қолдау жасауға ұмтылу.
Н. Ә. Назарбаев
Шағын жинақты бастауыш мектеп дегеніміз балалардың саны аз, оқу - тәрбие процесін ұйымдастырудың өзіндік ерекшелігі бар, біріктірілген сыныптардан тұратын жалпы білім беретін мектепті айтамыз. Нақты айтқанда, 1999 - жылғы маусымның 7 - сінде (№389 - І ҚР3) бекітілген Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында ШЖМ - ке мынадай анықтама беріледі: «шағын жинақталған мектеп - сынып - жинақтамалары аралас және оқу сабақтарын ұйымдастырудың өзіндік нысаны бар, оқушылар саны шағын жалпы білім беретін мектеп». ШЖБМ - те мұғалім бір уақытта бірнеше сыныппен сабақ жүргізеді: екі комплектілі мектепте - екі сынып, ал бір комплектілі мектепте - үш немесе төрт сынып біріктіріліп, бір сыныпты құрайды. Сыныптарды комплектіге біріктіру, оның негізінде сабақ кестесін құру, соған байланысты сабақтың күнтізбелік жоспарын жасау, сабақтын жоспарын жасау, сабақтың уақытын дұрыс, тиімді пайдалану мәселелері бұндай мектептердің мәнді белгісі болып табылады. Егер мектепте барлық балалар саны 15 - тен аспайтын болса, 1 - сынып комплект, 15 - тен жоғары 2 немесе 3 - сынып комплект болуы тиіс. Мұнда 1 - сынып – комплект 20 оқушыдан аспауы керек делінген.(Гигенические требования к условиям обучения школников в различных видах современных общеобразовательных учреждений №2. 01. 07.- 99г.§2 Пункт 9. 11 - 21 стр.) Мұнда екі сынып - комплект өте дұрыс, оларды біріктіргенде 1+3 сыныптарды, 2+4 сыныптарды біріктіру қажет делінген. Егер де бала санының аздығына байланысты, яғни 5 - тен 15 - ке дейін ғана бала болса онда 1 сынып – комплект - 1, 2, 3, 4 сынып оқушылары бірге оқитын жағдайда тиімді жылжымалы сабақ кестесін жасау керек болады делінген. «ҚР Жалпы білім беретін мектептердің қызыметің ұйымдастыру тәртібі туралы Ережелерді» (- 2000 ж.№32(6)) «Жалпы білім беретін мектептерде оқыту үрдісін ұйымдастыру мен оқу - тәрбие үдерісінің жоспары оқу жоспары негізінде құрылып, жылдық күнтізбелік оқу кестесі мен сабақ кестелері арқылы реттеледі»,- делінген. ШЖМ мұғалімінің алдындағы негізгі педагогикалық мақсаты - бағдарлама мен мектеп белгіленген жоспарды орындап шығу. ШЖМ – нің оқу - тәрбие үрдісінің бірнеше өзіндік ерекшеліктері бар:
- біріншіден, сабақтың ерекшіліктері: бірнеше сыныппен бір уақытта жұмыс істеу сабақтың құрлысын анықтауды, оқушы мен мұғалімнің дұрыс ұйымдастыруды қажет етеді, өзіндік жұмысты мұғалім әр сынып сайын міндетті түрде ұйымдастырып отыруы тиіс;
- сабақтын екінші ерекшелігі - тікелей мұғалімнің басшылығымен атқарылатын жұмыстың оқушының өздік жұмысымен алмастырыла жүргізілуі;
Осы екі ерекшелік - ШЖМ - нің негізгі мектептен төмендегі ерекшелігін туғызады:
- бір сыныптын өздік жұмысына бөлінген уақыт мұғалімнің басшылығымен жұмыс істеп отырған келесі сыныпқа бөлінген уақытқа байланысты;
- екіншіден, 3 - 4 сынып қатар оқытылғандықтан, сабақ кестесін, сабақ жоспарын дұрыс жасау, оқушылардың өздері орындайтын жұмыстарын шебер ұйымдастыру, сабақ уақытын дұрыс, тиімді пайдалану қажет.
ШЖБМ - тегі оқу - тәрбие үдерісін ұйымдастырудың ерекшеліктері:
- бір сыныппен жұмыс істегенде сабақтын мақсаты, логикалық құрылымы оқушы мен оқытушыға бірдей, ал бірнеше сыныппен жұмыс істеуде бір сабақ әрқайсысы бір сабақ ретінде бірнеше кішкентай сабақтардан тұрады да, мұғалім бір күнде 8 - 16 сабаққа, оның әр бөлігін санағанда, 32 - 40 сабақшаларға, олардың логикалық байланысы әр кезеннің мақсаты мен міндетіне қарай уақытында тиянақты дайындалуы қажет;
- бір сабақтын үстінде мұғалім әр түрлі жастағы, ой - өрісі мен білім дәрежесі әр түрлі оқушылармен жұмыс жүргізеді, сондықтан ол балалардың психологиясын жақсы білуі тиіс;
- шағын жинақты мектептер орта мектептерден алшақ орналасады, сондықтан мұғалімнің басқа оқытушылардың сабақтарына қатысып, араласу, тәжірибе алмасу, үлгі алу мүмкіндіктері аз болады, шындалудан гөрі жауапкершіліктері төмендеп, сабақ тиімділігін төмендету қауіпі туады;
- мұғалім сабақ барысында ұйымдастырлатын өздік жұмыстардың мазмұның, көлемін, оларды орындау әдіс - тәсілдерін түрлендіріп, оқушылардың білім денгейіне, жас ерекшеліктеріне, орындау жылдамдықтарына қарай лайықтап, орындау уақытын белгілеп, оны тиянақты болмауды ойластыруы қажет;
- өз бетімен жұмысты орындау әрбір оқушыға түсінікті болуы керек және де көрнекі құралдар, карточка, перфокарта, дидактикалық материалдар саны барлық балаларға жететіндей болуын қадағалау керек.
ШЖМ - нің бірнеше өзіне тән тиімді жақтары да бар:
- балалардың саны аз, сондықтан мұғалім әрбір оқушыны, оның қызығушылығын артыруына, отбасын тез, жақсы тануына көп мүмкіндік бар;
- дәптер тексеруге, жеке - дара өздік жұмысқа арналған жаттығулар іріктеуге аз уақыт жұмсалады;
- оқушылардың тәртіп бұзушылығы аз болады;
- оқушылар бірінші сыныптан бастап, өз бетімен жұмысқа бейімделеді;
- бір оқу бөлмесінде күнделікті бірге болғандықтан, жоғары сынып (3 - 4 сынып) оқушылары кіші сынып оқушыларына көмек береді;
- әрбір баланың білім денгейлерін анықтап, олардың білім, білік, дағдыларының денгейлерін көтеруге мүмкіндік мол;
- аталмыш мектеп мұғалімі пәнаралық байланысты жүзеге асыруға, кенінен қолдануға тырысады.
ШЖМ - тің жоғарыда келтірілген артықшылықтармен қоса, кешшіліктері, кері жақтары да бар:
- мұғалімдер ұжымының аздығына қарай, әрбір мұғалімнің шығармашылық белсенділігінің артуына жол болмайды;
- сабаққа дайындалуда оқытушы шектен тыс жүктеме орындайды;
- мұғалім әрбір сыныппен сабақтың белгілі бір бөлігінде ғана жұмыс жасауға мүмкіндігі бар, ал қалған уақытта тек оқушылардың өздік жұмысын ұйымдастыруға, оны басқаруға ғана жұмсалады;
- мұғалімнің зейіні екі немесе одан да артық сынып оқушыларына бөлініп отырады;
- өзіндік жұмысты орындау барысында оқушылар мұғалім тарапынан жеткілікті мөлшерде көмек ала алмайды;
- белгілі бір жастағы балалар болмағандықтан, ұжымдық жұмыс ұйымдастыруға мүмкіндік жоқ;
- оқушылардың өздік жұмысы басқа сынып оқушыларының шуылы, кедергі жасауы барысында жүргізіледі, мұның өзі оқушының тапсырманы түсіне отырып орындауына кері әсер етеді;
- ШЖБМ оқушылары көпке дейін өз ойын ашық айтуға, қандай да бір мәселені ауызша талдауға, өзгенің талдауын, талқылауын, ойын тыңдаудан кенде, кейін қалады;
ШЖБМ бағдарламасын өз денгейінде орындап шығу қазіргі кездегі көкейкесті мәселелердің бірі, өйткені қойылатын талап негізгі мектептермен бірдей. Аталмыш мектеп жағдайында бағдарламаны сапалы орындау төмендегі жағдайларды, талаптарды орындағанда ғана мүмкін болады:
- егер мұғалім ШЖМ - нің өзіндік ерекшелігін, сабақтың ерекшелігін түсіне, сезіне алатын болса;
- егер мұғалім ШЖМ - гі математика сабағын ұйымдастырудың мәселелері бойынша қажетті теориялық және практикалық дайындықтан өткен болса;
- математика сабағында мұғалім балаларды қызықтыра алатындай, сабақты түрлендіре жүргізетін, олардың сабақтағы іс - әрекетін ұйымдастыру формаларын дұрыс қолданатын болса.
ШЖБМ мұғалімдерінің жұмысындағы қиындықтарға қарамастан, республикамыздың мұғалімдері оқушыларды екінші жылға қалдырмай, толық үлгеріммен жұмыс істеп, оқушыларға терең және берік білім беріп, олардың өз бетімен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруда.
Қазіргі таңда мемлекетімізде ауыл жұртшылығының демографиялық ахуалының өзгеруіне байланысты мектептерде бала саны азайып, шағын жинақты мектептер саны, оның ішінде қосарланған сынып сандары көбеюде. Біздің мектепте де оқушы саны аздығына байланысты, қазіргі таңда бастауыш сынып оқушылары тек қосарланған сыныптарда оқытылады. Шағын жинақталған мектептердегі қосарланған сыныптарда оқушылардың білім сапасын және шығармашылық қабілеттерін арттыру әр ауыл мұғалімінің көкейтесті мәселесі болып табылып отыр. Президентіміз Н. Ә. Назарбаев «Ауыл - бұл халық өмірінің бейнесі, мәдениеті, дәстүрінің, салты мен рухани өмірінің қайнар көзі. Тек қана осы факторлар жиынтығы біздің ауыл мәселелеріне, соның ішінде оның мектебіне өте сергек қарауды талап етеді» деп атап көрсетті. Біздің мектептің алға қойған өзекті мәселесі: «Оқытудың жаңа технологияларын пайдалана отырып, оқушылардың білім сапасын арттыру». Осы мәселе негізінде әдістеме бірлестігі, оның ішінде әр пән мұғалімі өз алдына шешуді қажет ететін өзекті мәселелер қойды. Менің алдыма қойылған өзекті мәселем «Қосарланған сынып жанашылдық пен шығармашылық әдіс - тәсілдері арқылы оқыту мен тәрбиелеудің сапасын арттыру, білім денгейін көтеру». Бұл мәселені шешу үшін мен өз денгейімді, сонымен қатар оқушылардың денгейін ескере келе алдыма мақсат пен міндеттерді қоюды жөн санадым.
Міндетім:
- Өзімнің теориялық білімді күнделікті заман талабына сәйкес етіп жетілдіру.
- Жаңа оқу технологияларының элементтерін тиімді пайдалану.
- Сабақ жоспарлары бойынша түрлендіріп, оқушы білімінің сапасын арттыруға негіздеу.
- Сабақта пайдаланатын қажетті көрнекілік құрал жабдықтардың, сонымен қатар талапқа сай болуын ескеру.
Мақсатым:
- Біріктірілген сыныптардағы әр оқушының алған білім денгейі мемлекеттік білім стандартына негізделген және бағдарламаға сәйкес болуын көздеу.
- Оқушылардың шығармашылық денгейін арттырып, өз беттерінше жұмыс істей білуге дағдыландыру.
Ата аналармен тығыз карым - қатынас құру арқылы оқушылардың саналы да тәртіпті шәкірт болуын қалыптастыру, тапсырмаларын орындау барысында жоғары денгейдегі тапсырмаларды орындауға жетекшілік етемін. Бұл мәселе, біріктірілген сыныптар үшін оңай емес, бір 45 минут ішінде екі сыныпқа бірдей білім мазмұнынын толық жақты болуы талап етеді. Мұғалім, яғни ұстаз өз білімділігімен шығармашылық әрекетін толық көрсетіп, балаға берген білімі мол болса, оқушы да оны қабылдап алуға мүмкіндігі болады. Дәлірек айтсақ, мұғалім сабаққа дайындалғанда өзінің әрекетін ойлаумен шектелмей, денгейіне қарай оқушының әрекетіне де мән беруі тиіс. Уақытты тиімді пайдаланып, оқушының өз бетімен тапсырманы орындауына ұдайы жағдай жасалуы қажет.
Шағын жинақты мектептің педагогикалық ерекшеліктерін ескерген мұғалім ғана өзінің шығармашылық жұмысын ұйымдастыра алады. Кез - келген әрекет талдаудан басталады. Шағын жинақты бастауыш мектепте оқушыларды талдауға үйретуде тәсілдер жүйесін мақсатты түрде пайдалана білген жөн. Сабақ - оқытуды ұйымдастырудың негізі. Демек әрбір сабақ - оқу үрдісіндегі шешуші буын, сондықтан ол - оқытуды жетілдіру, қажетті түрлендірулер мен мақсатты нәтижеге жетуді ойластыру. Сонымен бірге жоғары шеберлікті үнемі қажет ететін, дамуды керек ететін, даму үстінде сапалы оқуды іздестіретін үрдіс. Сол үшін бүгін жақсы оқытуымыз керек, ал ертең бүгіннен де жақсы оқуға тиіспіз. Ал, ең бастысы оқушының психологиясына айрықша көңіл бөліп, терең зерттеу жүргізіп, оның барлық тәрбиесін назардан тыс қалдырмаған жөн.
Шағын жинақты бастауыш сынып оқушыларының зейіні тұрақсыз болғандықтан, оқушылардың сабақ үстінде бір біріне аландайтындары белгілі. Шағын жинақты мектептің көпшілігіне тән жағдай бір ғана мұғалім басқаратын қосарланған сыныптың сабақ процесі. Мұндай сабақты өткізу мұғалімнен үлкен шеберлікті талап етеді. Сөз соңында өз ойымды белгілі педогог К. Ушинскийдің «Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. Оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады» деген пікірмен аяқтауды жөн көрдім.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Ша?ын жина?ты мектептерде саба? жоспарлау мен ?йымдастыруды? тиімді жолдары

Автор: Кереева Токжан Табылдиевна

Дата: 15.03.2015

Номер свидетельства: 186656


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства