kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Білім берудегі жа?а т?сілдерді? бірі: « Диалогты? о?ыту» д??гелек стол

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сессия бойынша  м??алімдерді? іс-?рекеті:

І.Топтасу

Коучты? іс-?рекеті

М??алімдерді? іс-?рекеті

(3 мин)

 «Шашу» ар?ылы алын?ан конфетті? т?сіне ?арай ша?ын топ?а б?лу.

Шашудан конфет ала отырып, т?стеріне ?арай ?ш топ?а б?лінеді.

Шашу шашып, топ?а б?ліп тастайы?,

Білім жолда б?рыс ?адам баспайы?.

Ынталарын ашу ?шін ?р топты?,

Шышуменен коучингті бастайы?.

К??іл-к?йлерін ба?алау

 2мин

Коучинг сессия басында?ы к??іл-к?йлерін стикер ?а?аздар?а смайлик ар?ылы белгілеулерін ж?не  ?зі отыр?ан ?стелді? астына жапсыруларын ?тіну.

Стикер ?а?аздарына к??іл к?йлерін смайлик ар?ылы белгілеп, ?зі отыр?ан ?стелді? астына жапсырады

М??алімдерге психологиялы? ахуал ту?ызу

(5мин)

«Бос ыдысты» толтыру тренингі.

М??алімдерді? алдына бос ыдыс, тас, ?са? тастар, су, ??м ?оямын да, ыдысты б?л заттармен толтыру ?шін ?ай ретімен салу керектігін с?раймын.

 ?орытынды да:

Е? алдымен, тас-?мірімізді? е? ма?ыздысы отан, отбасы, ата-ана, бала-ша?а аманды?ы;

?са? тас- жеке басымыз?а тілейтін армандар;

??м-бізді ба?ытты ететін ?уанышты с?ттер;

Су-тіршілік к?зі бол?анды?тан, ?за? ??мыр. Толы? ыдыс - ?міріміз, м?нді де с?нді, тіпті б?гінгі коучинг сессиямызды? да с?тті ?туіне тілекші болсын.

(?ол шапала?тау ар?ылы ба?алау).

Та?та?а назар аударып топтасып орындайды.

Топ болып а?ылдасып, ша?ын диалог?а т?сіп, ой т?жырымдарын білдіреді. Топтар бір-бірін ?ол шапала?тау ар?ылы ба?алайды.

І тапсырма

«Ми?а шабуыл»

8мин

«4 баулауыз шамы» бейнефильмін тамашалау?а ша?ыру, ойларын ты?дау.

Бейнефильмді к?реді, ой ?орытады.

ІІ тапсырма

«М?тінмен ж?мыс»

10 мин

1-топ. Сыни т?р?ыда диалог ар?ылы о?ытуды? ма?саты ?андай?

Саба?та м??алімні? ?зіні? не біліп, не істейтіні ма?ызды-а?, біра? оны? ы?палымен ш?кірттеріні? не біліп, не істейтіні одан да ма?ыздыра?. На?ыз ?стаз, міне, осынысымен ба?аланады. (Цицерон)

?рбір м??алімні? алдына ?ой?ан ма?саты – о?ушыларды?  ал?ан біліміні? тере?  болуы ж?не ал?ан біліміні? о?ушы есінде са?талуы. Білім о?ушыны? есінде са?талуы ?шін о?ушы осы білімді ?зі ?алыптастыруы ?ажет, я?ни м??алім  саба?та о?ушы?а осындай жа?дай тудыруы ?ажет.

         О?ушыларды? к?бірек білетін бас?а адамдармен, ?рине, б?л р?лдерде сыныптастары мен м??алімдері болуы м?мкін, диалог ж?ргізу м?мкіндігі бол?ан жа?дайда, білім беру же?іл болма?.

Диалог негізінде білім беру мен білім алушыларды? ?зара с?хбаттасуы ж?не м??алім мен о?ушы арасында?ы диалогті? ш?кірттерді? ?зіндік ой-пікірін ж?йелеуі мен дамытуына к?мектесетін амал екенін ме?зейді.

         М??алімні? жетекші с?ра?тары ар?ылы саба? барысында тал?ылау?а т?скен тапсырмалар, о?ушы мен о?ушы арасында?ы зерттеушілік ??гімелер о?ушы есінде  ?за?ыра? са?талады ж?не олар ?ойыл?ан ?алы? с?ра?тар?а жауап беру ар?ылы сыни т?р?ыдан ойлайтын т?л?а болып ?алыптасады.

2-топ.  Диалог ар?ылы о?ытуды? т?рлері.

«Диалогтік о?ыту» модулі бір жа?ынан ?ызы?ты болса, екінші жа?ынан барлы? м?н-жайын т?сінуді ?ажет ететін модульдерді? бірі. О?у ?рдісіне о?ушыларды? барлы?ы белсенді ж?мыс жасауын ?амтамасыз ету ?шін белсенді о?ыту ?дістерін ке?інен ?олдану керек. Мысалы: р?лдік ойындар, ?адамды с?хбат, постер т.б. Б?л ?дістер сыныпта?ы барлы? о?ушыларды ?рекетке тартып, ?жымда ж?мыс жасау?а ?йретіп, тілдік ?арым-?атынас орнату?а септігін тигізеді. Осы орайда кейбір ?станымдар?а с?йену ма?ызды болып табылады.

«С?ра? ?ою ?айтадан с?ра? ?ою» ?дісіні? негізгі ма?саты – бір-бірімен ой б?лісу ар?ылы ?з білімдерін жетілдіру ж?мысымен айналысу. Жатты?у барысында о?ушылар кез келген с?ра? ?оя отырып, менде осы та?ырып бойынша ?андай ойлар мен ?станымдар бар? Б?л ж?мыс мен ж?не мені? ??рбыларым ?шін ?аншалы?ты ма?ызды? т.б.  с?ра?тар?а жауап бере отыра ?андай м?селелерді игергенін, игеру жолында ?андай ?иынды?тар туындады, оларды ?алай мен шешу керекпін? деген с?ра?тар т??ірегінде берілген уа?ыт ішінде жекелей ой ?оз?ап ?зара ой б?лісу ар?ылы тілдік ?арым-?атынас орнатады. Сондай –а? осы ж?мыс ар?ылы о?ушыларды ?здігінен, ж?ппен ж?не ?жыммен ж?мыс ат?ару?а ?лкен септігін тигізіп, ж?мыс?а белсенді ?атысуына м?мкіндік береді.

Постер ??рып, оны ?ор?ау ар?ылы диалогке ?атысушыларды?  мысалы, с?йлеуші ?рбір с?зін т?сінікті етіп, м?нерімен с?йлеу,  д?рыс с?ра? ?оя білу, ал ты?даушы – айту?а м?мкіндік беру, жа?сы ты?даушы бола білу керектігі мен шыдамдылы?пен таныту керектігін жайында т?сініп, ой ?оз?ау?а жетелейді. Диалогтік о?ыту барысында   ??гімелесуді? о?у-танымды?, тілдік-дамытушылы?, ?леуметтік-ба?дарлаушы  міндеттері ?амтылуы ма?ызды болып табылады.

О?ушыларды? та?ырыпты т?сінуіне ?ол жеткізу ?шін м??алімдер ?олданылатын с?ра?тарды? екі т?рі:«т?мен д?режелі» ж?не «жо?ары д?режелі» с?ра?тар ке? ?олданылады деген пікір бар. Жо?ары д?режелі с?ра?тар ?ойыл?анда, о?ушылар а?паратты белгілі бір жолдармен ?олдану?а, ?айта ??ру?а, ке?ейтуге, ?зіндік к?з?арастарын білдіріп, ба?алау?а ж?не талдау?а тиіс болады. С?ра? ?ою ма?ызды да?дыларды? бірі болып табылады. Себебі с?ра? д?рыс ?ойыл?ан жа?дайда  ?ана танымды? с?ра? саба? беруді? тиімді ??ралына айналады ж?не де о?ушыларды? ізденуіне  ?олдау к?рсетіп, ізденушілік, зерттеушілік ?абілеттерін  жа?сартады ж?не білім, а?парат алу к?кжиектерін ке?ейте т?седі. Сонды?тан да ?ткізілген саба?тар барысында ?ойыл?ан с?ра?тар баланы?  санасына ?ойылатын талаптар т?р?ысынан ойластырылса н?р ?стіне н?р болады. Жо?ары д?режелі с?ра?тар балалардан а?паратты белгілі д?режеде ?олдануды, ?айта ?йымдастыруды, дамытуды, ба?алауды, талдауды, я?ни, ойлау операцияларына дайын болуды талап ететін с?ра?тар. Ашы? с?ра?тарды к?бірек пайдалану о?ушылар?а ?лде?айда жо?арыра? де?гейде ойлану?а к?мектеседі.

3-топ. Мерсерді? негіздемесі бойынша диалог ар?ылы о?ытуды? ма?ыздысы.

І. ??гіме-дебат барысында:

 1. ой-пікірлерде ?лкен алша?ты? болады ж?не ?р?айсысы ?з шешімдерінде ?алады;
 2. ресурстарды  біріктіруге ба?ыттал?ан азда?ан талпыныс жасалады;
 3. ?арым-?атынас к?біне «и?,б?л солай», «жо?, олай емес» деген ба?ытта ж?зеге асады;
 4. орта бірлесуден г?рі, к?біне б?секелестікке ба?ыттал?ан.

ІІ. Топты? ??гіме барысында бай?алатын жайлар:

 1. айтыл?ан пікірлермен ты?даушыларды? ?р?айсысы механикалы? т?рде келісе беруі;
 2. ??гіме білім алмасу ма?сатында ж?ргізілгенімен, о?ан ?атысушыларды?  ?згелер ?сын?ан ?андай да болсын идеяларды т?зімділікпен ты?дау;
 3. идея ?айталанады ж?не жасалынады, біра? ?немі м??ият ба?алана бермейді.

ІІІ. Зерттеушілік ??гіме  ж?ргізілу ?стінде:

 1. ?ркім а?ыл?а ?онымды м?лімет ?сынады;
 2. ?ркімні? идеясы пайдалы ретінде ба?алан?анымен, м??ият ба?алау ж?ргізіледі;
 3. ?атысушылар бір-біріне с?ра? ?ояды;
 4. ?атысушылар с?ра? ?ояды ж?не айт?андарын д?лелдейді, осылайша ??гімеде д?лелдеме «к?рінеді»;
 5. топта?ы ?атысушылар келісімге жетуге тырысады (олар келісімге келуі де, келмеуі де м?мкін, е? бастысы-келісімге ?мтылу).

М?тінмен танысады, топта тал?ылайды, ?з ойларын орта?а салады, ?з ойларымен б?ліседі.   

Постерге орындалады.

Сергіту с?ті

(5 минут)

Краокемен

 «?айдасы?дар, достарым?» ?нін орындау

 ?нді б?рі караокемен орындарынан т?рып, ?ол ?стасып т?рып орындайды.

ІІІ тапсырма

«Негізгі идеяны табу»

10 минут

Жасырын берілген суреттерге диалогты? ??гіме(р?лдік ойын) ??растыру?а ша?ыру.

??гімелесуді? ?ш т?ріні? белгіленген т?ріне с?йкес диалогты? ??гіме немесе р?лдік ойын ??растыру

V. Рефлексия. «?з ж?лдызы?ды тап!»

                 (7 мин)

?зі?ні? ж?лдызы?ды тап.  Музыка ыр?а?ында м?тінді о?у, берілген ж?лдыздар?а саба? жайлы ойларын жаз?ызу.

Енді ?р ?стаз ?зіні? коучинг басында ал?ан стикерлерге сал?ан смайликтерін ?арап, со?ында?ы к??іл-к?ймен салыстыру.

?стазды? ол жауапты да білген іс,

Былай айтса? ш?кірт кеме, сіз те?із,

Себебі сіз мол білімге иесіз,

?стаздарда еш бітпесін ізденіс.

Білім алу  ?шін б?гін сан адам,

Технология дамып келеді жа?адан,

?ріптестер біздер берер ?р білім,

Кем т?спесін сапасынан ?аладан.

Заман?а сай ?згеретін б?гінде

Т?рлі ?діс бар о?ытуда, білімде

Болаша?ы ?лтымызды? елдікті?,

Ша?ырайы? жатарды сол білімге- деп б?гінгі коучингімізді ая?таймыз. ?атыс?андары?ыз?а к?п рахмет!

О?ыл?ан м?тінді к?здерін ж?мып отырып ты?дайды, ?з ж?лдыздарын алып, саба? жайлы пікірлерін жазады, о?ып шы?ады.

?ле? жолын о?ып коучингті ?орытындылау. 

Просмотр содержимого документа
«Білім берудегі жа?а т?сілдерді? бірі: « Диалогты? о?ыту» д??гелек стол»

Білім берудегі жаңа тәсілдердің бірі: « Диалогтық оқыту» тақырыбы бойынша  қысқа мерзімді дөңгелек үстел жоспары  


10.04.2015ж

 Сабақ тақырыбы:

Білім берудегі жаңа тәсілдердің бірі:

«Диалогтық оқыту»

Жалпы мақсат:

Диалогтің маңызын ашу, сабаққа оқыту нысаны ретінде әңгімелесуді енгізу. Практикалық тапсырмалар беру арқылы диалог түрінде оқыту дағдысын қалыптастыру, сабақта тиімді пайдалануына ықпал жасау.

Сілтеме:

Мұғалімдерге арналған нұсқаулық, үлестірмелі материалдар.

 Оқу нәтижесі

Оқу үрдісінде диалогтық оқытуды қолданудың маңызын түсінеді;

Сұрақты нақты қоюдың тиімділігін ұғынады, қолданады;

Жаңа әдіс-тәсілдерді сабақта қолдануды үйренеді.

Түйінді идеялар:

Диалогтық оқыту жолдары арқылы табысты оқытуға қол жеткізу.

Сабақта қолданылатын материалдар:

Постер, стикер, смайликтер, интерактивті тақта, бейнежазба, маркер, қалам.

Оқыту әдістері:

1.Оқыту мен оқудағы жаңа әдістер

2. Оқыту мен оқытудағы АКТ

3. Сын тұрғысынан ойлауға үйрету

4 Диалог арқылы оқыту.

 

1. Диалог

3. Топтық жұмыс

Дерек көздері:

Әдеби материалдар, газет-журналдар.

Тапсырмалар:

Сұрақ- жауап, бейнефильм бойынша ой қорыту, шығырмашылық-ізденіс бағытындағы тапсырмалар.  

Оқуға арналған тапсырма:

Топтарда жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулық

Мұғалімге арналған нұсқаулық.


  

Сессия бойынша мұғалімдердің іс-әрекеті:


І.Топтасу

Коучтың іс-әрекеті

Мұғалімдердің іс-әрекеті

(3 мин)

 

 

 «Шашу» арқылы алынған конфеттің түсіне қарай шағын топқа бөлу.

Шашудан конфет ала отырып, түстеріне қарай үш топқа бөлінеді.

Шашу шашып, топқа бөліп тастайық,

Білім жолда бұрыс қадам баспайық.

Ынталарын ашу үшін әр топтың,

Шышуменен коучингті бастайық.

Көңіл-күйлерін бағалау

2мин

Коучинг сессия басындағы көңіл-күйлерін стикер қағаздарға смайлик арқылы белгілеулерін және  өзі отырған үстелдің астына жапсыруларын өтіну.

Стикер қағаздарына көңіл күйлерін смайлик арқылы белгілеп, өзі отырған үстелдің астына жапсырады

Мұғалімдерге психологиялық ахуал туғызу

(5мин)

 

 

«Бос ыдысты» толтыру тренингі.

Мұғалімдердің алдына бос ыдыс, тас, ұсақ тастар, су, құм қоямын да, ыдысты бұл заттармен толтыру үшін қай ретімен салу керектігін сұраймын.

 Қорытынды да:

Ең алдымен, тас-өміріміздің ең маңыздысы отан, отбасы, ата-ана, бала-шаға амандығы;

Ұсақ тас- жеке басымызға тілейтін армандар;

Құм-бізді бақытты ететін қуанышты сәттер;

Су-тіршілік көзі болғандықтан, ұзақ ғұмыр. Толық ыдыс - өміріміз, мәнді де сәнді, тіпті бүгінгі коучинг сессиямыздың да сәтті өтуіне тілекші болсын.

(қол шапалақтау арқылы бағалау).

Тақтаға назар аударып топтасып орындайды.

Топ болып ақылдасып, шағын диалогқа түсіп, ой тұжырымдарын білдіреді. Топтар бір-бірін қол шапалақтау арқылы бағалайды.

І тапсырма

«Миға шабуыл»

8мин

«4 баулауыз шамы» бейнефильмін тамашалауға шақыру, ойларын тыңдау.

 

Бейнефильмді көреді, ой қорытады.

ІІ тапсырма

«Мәтінмен жұмыс»

10 мин

 

 

 

1-топ. Сыни тұрғыда диалог арқылы оқытудың мақсаты қандай?

Сабақта мұғалімнің өзінің не біліп, не істейтіні маңызды-ақ, бірақ оның ықпалымен шәкірттерінің не біліп, не істейтіні одан да маңыздырақ. Нағыз ұстаз, міне, осынысымен бағаланады. (Цицерон)

Әрбір мұғалімнің алдына қойған мақсаты – оқушылардың алған білімінің терең болуы және алған білімінің оқушы есінде сақталуы. Білім оқушының есінде сақталуы үшін оқушы осы білімді өзі қалыптастыруы қажет, яғни мұғалім сабақта оқушыға осындай жағдай тудыруы қажет.

Оқушылардың көбірек білетін басқа адамдармен, әрине, бұл рөлдерде сыныптастары мен мұғалімдері болуы мүмкін, диалог жүргізу мүмкіндігі болған жағдайда, білім беру жеңіл болмақ.

Диалог негізінде білім беру мен білім алушылардың өзара сұхбаттасуы және мұғалім мен оқушы арасындағы диалогтің шәкірттердің өзіндік ой-пікірін жүйелеуі мен дамытуына көмектесетін амал екенін меңзейді.

Мұғалімнің жетекші сұрақтары арқылы сабақ барысында талқылауға түскен тапсырмалар, оқушы мен оқушы арасындағы зерттеушілік әңгімелер оқушы есінде ұзағырақ сақталады және олар қойылған қалың сұрақтарға жауап беру арқылы сыни тұрғыдан ойлайтын тұлға болып қалыптасады.


2-топ. Диалог арқылы оқытудың түрлері.

«Диалогтік оқыту» модулі бір жағынан қызықты болса, екінші жағынан барлық мән-жайын түсінуді қажет ететін модульдердің бірі. Оқу үрдісіне оқушылардың барлығы белсенді жұмыс жасауын қамтамасыз ету үшін белсенді оқыту әдістерін кеңінен қолдану керек. Мысалы: рөлдік ойындар, қадамды сұхбат, постер т.б.. Бұл әдістер сыныптағы барлық оқушыларды әрекетке тартып, ұжымда жұмыс жасауға үйретіп, тілдік қарым-қатынас орнатуға септігін тигізеді. Осы орайда кейбір ұстанымдарға сүйену маңызды болып табылады.

«Сұрақ қою қайтадан сұрақ қою» әдісінің негізгі мақсаты – бір-бірімен ой бөлісу арқылы өз білімдерін жетілдіру жұмысымен айналысу. Жаттығу барысында оқушылар кез келген сұрақ қоя отырып, менде осы тақырып бойынша қандай ойлар мен ұстанымдар бар? Бұл жұмыс мен және менің құрбыларым үшін қаншалықты маңызды? т.б.  сұрақтарға жауап бере отыра қандай мәселелерді игергенін, игеру жолында қандай қиындықтар туындады, оларды қалай мен шешу керекпін? деген сұрақтар төңірегінде берілген уақыт ішінде жекелей ой қозғап өзара ой бөлісу арқылы тілдік қарым-қатынас орнатады. Сондай –ақ осы жұмыс арқылы оқушыларды өздігінен, жұппен және ұжыммен жұмыс атқаруға үлкен септігін тигізіп, жұмысқа белсенді қатысуына мүмкіндік береді.

Постер құрып, оны қорғау арқылы диалогке қатысушылардың  мысалы, сөйлеуші әрбір сөзін түсінікті етіп, мәнерімен сөйлеу,  дұрыс сұрақ қоя білу, ал тыңдаушы – айтуға мүмкіндік беру, жақсы тыңдаушы бола білу керектігі мен шыдамдылықпен таныту керектігін жайында түсініп, ой қозғауға жетелейді. Диалогтік оқыту барысында   әңгімелесудің оқу-танымдық, тілдік-дамытушылық, әлеуметтік-бағдарлаушы  міндеттері қамтылуы маңызды болып табылады.

Оқушылардың тақырыпты түсінуіне қол жеткізу үшін мұғалімдер қолданылатын сұрақтардың екі түрі:«төмен дәрежелі» және «жоғары дәрежелі» сұрақтар кең қолданылады деген пікір бар. Жоғары дәрежелі сұрақтар қойылғанда, оқушылар ақпаратты белгілі бір жолдармен қолдануға, қайта құруға, кеңейтуге, өзіндік көзқарастарын білдіріп, бағалауға және талдауға тиіс болады. Сұрақ қою маңызды дағдылардың бірі болып табылады. Себебі сұрақ дұрыс қойылған жағдайда  ғана танымдық сұрақ сабақ берудің тиімді құралына айналады және де оқушылардың ізденуіне  қолдау көрсетіп, ізденушілік, зерттеушілік қабілеттерін  жақсартады және білім, ақпарат алу көкжиектерін кеңейте түседі. Сондықтан да өткізілген сабақтар барысында қойылған сұрақтар баланың  санасына қойылатын талаптар тұрғысынан ойластырылса нұр үстіне нұр болады. Жоғары дәрежелі сұрақтар балалардан ақпаратты белгілі дәрежеде қолдануды, қайта ұйымдастыруды, дамытуды, бағалауды, талдауды, яғни, ойлау операцияларына дайын болуды талап ететін сұрақтар. Ашық сұрақтарды көбірек пайдалану оқушыларға әлдеқайда жоғарырақ деңгейде ойлануға көмектеседі.

3-топ. Мерсердің негіздемесі бойынша диалог арқылы оқытудың маңыздысы.

І. Әңгіме-дебат барысында:

 1. ой-пікірлерде үлкен алшақтық болады және әрқайсысы өз шешімдерінде қалады;

 2. ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс жасалады;

 3. қарым-қатынас көбіне «иә,бұл солай», «жоқ, олай емес» деген бағытта жүзеге асады;

 4. орта бірлесуден гөрі, көбіне бәсекелестікке бағытталған.

ІІ. Топтық әңгіме барысында байқалатын жайлар:

 1. айтылған пікірлермен тыңдаушылардың әрқайсысы механикалық түрде келісе беруі;

 2. әңгіме білім алмасу мақсатында жүргізілгенімен, оған қатысушылардың өзгелер ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен тыңдау;

 3. идея қайталанады және жасалынады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді.

ІІІ. Зерттеушілік әңгіме жүргізілу үстінде:

 1. әркім ақылға қонымды мәлімет ұсынады;

 2. әркімнің идеясы пайдалы ретінде бағаланғанымен, мұқият бағалау жүргізіледі;

 3. қатысушылар бір-біріне сұрақ қояды;

 4. қатысушылар сұрақ қояды және айтқандарын дәлелдейді, осылайша әңгімеде дәлелдеме «көрінеді»;

 5. топтағы қатысушылар келісімге жетуге тырысады (олар келісімге келуі де, келмеуі де мүмкін, ең бастысы-келісімге ұмтылу).Мәтінмен танысады, топта талқылайды, өз ойларын ортаға салады, өз ойларымен бөліседі.

Постерге орындалады.

 

Сергіту сәті

 

(5 минут)

Краокемен

 «Қайдасыңдар, достарым?» әнін орындау

Әнді бәрі караокемен орындарынан тұрып, қол ұстасып тұрып орындайды.


ІІІ тапсырма

«Негізгі идеяны табу»

10 минут


Жасырын берілген суреттерге диалогтық әңгіме(рөлдік ойын) құрастыруға шақыру.

Әңгімелесудің үш түрінің белгіленген түріне сәйкес диалогтық әңгіме немесе рөлдік ойын құрастыру

V. Рефлексия. «Өз жұлдызыңды тап!»

                 (7 мин)

Өзіңнің жұлдызыңды тап.  Музыка ырғағында мәтінді оқу, берілген жұлдыздарға сабақ жайлы ойларын жазғызу.

Енді әр ұстаз өзінің коучинг басында алған стикерлерге салған смайликтерін қарап, соңындағы көңіл-күймен салыстыру.


Ұстаздық ол жауапты да білген іс,

Былай айтсақ шәкірт кеме, сіз теңіз,

Себебі сіз мол білімге иесіз,

Ұстаздарда еш бітпесін ізденіс.

Білім алу үшін бүгін сан адам,

Технология дамып келеді жаңадан,

Әріптестер біздер берер әр білім,

Кем түспесін сапасынан қаладан.

Заманға сай өзгеретін бүгінде

Түрлі әдіс бар оқытуда, білімде

Болашағы ұлтымыздың елдіктің,

Шақырайық жатарды сол білімге- деп бүгінгі коучингімізді аяқтаймыз. Қатысқандарыңызға көп рахмет!

Оқылған мәтінді көздерін жұмып отырып тыңдайды, өз жұлдыздарын алып, сабақ жайлы пікірлерін жазады, оқып шығады.


Өлең жолын оқып коучингті қорытындылау.

Ақжал негізгі орта мектебі

Білім берудегі жаңа тәсілдердің бірі:

« Диалогтық оқыту» тақырыбы бойынша  қысқа мерзімді коучинг  жоспары  


Өткізгенд:


Жиенбаева Г.К.2014-2015 оқу жылы

Қайдасыңдар, достарым


Сөзі: Қ.Ыдырысовтікі

Әні: Ә.Еспаевтікі


Бірге тойлап, бірге өткізген,

Жалындаған жас шағын.

Талай қызық күнді өткізген,

Қайдасыңдар, достарым?


Қайырмасы:

Достар, достар, жүрсің қайда?

Бірге еді ғой жанымыз.

Еске алысып осындайда,

Кел, шырқайық бәріміз.


Бәріміз де таптық бүгін,

Бақыт жолын іздеген.

Дос үміті – достық сенім,

Әрқашанда бізбенен.


Қайырмасы:

Достар, достар, жүрсің қайда?

Бірге еді ғой жанымыз.

Еске алысып осындайда,

Кел, шырқайық бәріміз.


Жүрсек-дағы қиыр шетте,

Досты ұмытқың келмейді.

Достық жалын бар жүректе,

Суымайды, сөнбейді.


Қайырмасы:

Достар, достар, жүрсің қайда?

Бірге еді ғой жанымыз.

Еске алысып осындайда,

Кел, шырқайық бәріміз.
1-топ. Сыни тұрғыда диалог арқылы оқытудың мақсаты қандай?
Сабақта мұғалімнің өзінің не біліп, не істейтіні маңызды-ақ, бірақ оның ықпалымен шәкірттерінің не біліп, не істейтіні одан да маңыздырақ. Нағыз ұстаз, міне, осынысымен бағаланады. (Цицерон)

Әрбір мұғалімнің алдына қойған мақсаты – оқушылардың алған білімінің терең болуы және алған білімінің оқушы есінде сақталуы. Білім оқушының есінде сақталуы үшін оқушы осы білімді өзі қалыптастыруы қажет, яғни мұғалім сабақта оқушыға осындай жағдай тудыруы қажет.

Оқушылардың көбірек білетін басқа адамдармен, әрине, бұл рөлдерде сыныптастары мен мұғалімдері болуы мүмкін, диалог жүргізу мүмкіндігі болған жағдайда, білім беру жеңіл болмақ.

Диалог негізінде білім беру мен білім алушылардың өзара сұхбаттасуы және мұғалім мен оқушы арасындағы диалогтің шәкірттердің өзіндік ой-пікірін жүйелеуі мен дамытуына көмектесетін амал екенін меңзейді.

Мұғалімнің жетекші сұрақтары арқылы сабақ барысында талқылауға түскен тапсырмалар, оқушы мен оқушы арасындағы зерттеушілік әңгімелер оқушы есінде ұзағырақ сақталады және олар қойылған қалың сұрақтарға жауап беру арқылы сыни тұрғыдан ойлайтын тұлға болып қалыптасады.

2-топ. Диалог арқылы оқытудың түрлері.


«Диалогтік оқыту» модулі бір жағынан қызықты болса, екінші жағынан барлық мән-жайын түсінуді қажет ететін модульдердің бірі. Оқу үрдісіне оқушылардың барлығы белсенді жұмыс жасауын қамтамасыз ету үшін белсенді оқыту әдістерін кеңінен қолдану керек. Мысалы: рөлдік ойындар, қадамды сұхбат, постер т.б.. Бұл әдістер сыныптағы барлық оқушыларды әрекетке тартып, ұжымда жұмыс жасауға үйретіп, тілдік қарым-қатынас орнатуға септігін тигізеді. Осы орайда кейбір ұстанымдарға сүйену маңызды болып табылады.

«Сұрақ қою қайтадан сұрақ қою» әдісінің негізгі мақсаты – бір-бірімен ой бөлісу арқылы өз білімдерін жетілдіру жұмысымен айналысу. Жаттығу барысында оқушылар кез келген сұрақ қоя отырып, менде осы тақырып бойынша қандай ойлар мен ұстанымдар бар? Бұл жұмыс мен және менің құрбыларым үшін қаншалықты маңызды? т.б.  сұрақтарға жауап бере отыра қандай мәселелерді игергенін, игеру жолында қандай қиындықтар туындады, оларды қалай мен шешу керекпін? деген сұрақтар төңірегінде берілген уақыт ішінде жекелей ой қозғап өзара ой бөлісу арқылы тілдік қарым-қатынас орнатады. Сондай –ақ осы жұмыс арқылы оқушыларды өздігінен, жұппен және ұжыммен жұмыс атқаруға үлкен септігін тигізіп, жұмысқа белсенді қатысуына мүмкіндік береді.

Постер құрып, оны қорғау арқылы диалогке қатысушылардың  мысалы, сөйлеуші әрбір сөзін түсінікті етіп, мәнерімен сөйлеу,  дұрыс сұрақ қоя білу, ал тыңдаушы – айтуға мүмкіндік беру, жақсы тыңдаушы бола білу керектігі мен шыдамдылықпен таныту керектігін жайында түсініп, ой қозғауға жетелейді. Диалогтік оқыту барысында   әңгімелесудің оқу-танымдық, тілдік-дамытушылық, әлеуметтік-бағдарлаушы  міндеттері қамтылуы маңызды болып табылады.

Оқушылардың тақырыпты түсінуіне қол жеткізу үшін мұғалімдер қолданылатын сұрақтардың екі түрі:«төмен дәрежелі» және «жоғары дәрежелі» сұрақтар кең қолданылады деген пікір бар. Жоғары дәрежелі сұрақтар қойылғанда, оқушылар ақпаратты белгілі бір жолдармен қолдануға, қайта құруға, кеңейтуге, өзіндік көзқарастарын білдіріп, бағалауға және талдауға тиіс болады. Сұрақ қою маңызды дағдылардың бірі болып табылады. Себебі сұрақ дұрыс қойылған жағдайда  ғана танымдық сұрақ сабақ берудің тиімді құралына айналады және де оқушылардың ізденуіне  қолдау көрсетіп, ізденушілік, зерттеушілік қабілеттерін  жақсартады және білім, ақпарат алу көкжиектерін кеңейте түседі. Сондықтан да өткізілген сабақтар барысында қойылған сұрақтар баланың  санасына қойылатын талаптар тұрғысынан ойластырылса нұр үстіне нұр болады. Жоғары дәрежелі сұрақтар балалардан ақпаратты белгілі дәрежеде қолдануды, қайта ұйымдастыруды, дамытуды, бағалауды, талдауды, яғни, ойлау операцияларына дайын болуды талап ететін сұрақтар. Ашық сұрақтарды көбірек пайдалану оқушыларға әлдеқайда жоғарырақ деңгейде ойлануға көмектеседі.

3-топ. Мерсердің негіздемесі бойынша диалог арқылы оқытудың маңыздысы.


І. Әңгіме-дебат барысында:

 1. ой-пікірлерде үлкен алшақтық болады және әрқайсысы өз шешімдерінде қалады;

 2. ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс жасалады;

 3. қарым-қатынас көбіне «иә,бұл солай», «жоқ, олай емес» деген бағытта жүзеге асады;

 4. орта бірлесуден гөрі, көбіне бәсекелестікке бағытталған.

ІІ. Топтық әңгіме барысында байқалатын жайлар:

 1. айтылған пікірлермен тыңдаушылардың әрқайсысы механикалық түрде келісе беруі;

 2. әңгіме білім алмасу мақсатында жүргізілгенімен, оған қатысушылардың өзгелер ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен тыңдау;

 3. идея қайталанады және жасалынады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді.

ІІІ. Зерттеушілік әңгіме жүргізілу үстінде:

 1. әркім ақылға қонымды мәлімет ұсынады;

 2. әркімнің идеясы пайдалы ретінде бағаланғанымен, мұқият бағалау жүргізіледі;

 3. қатысушылар бір-біріне сұрақ қояды;

 4. қатысушылар сұрақ қояды және айтқандарын дәлелдейді, осылайша әңгімеде дәлелдеме «көрінеді»;

 5. топтағы қатысушылар келісімге жетуге тырысады (олар келісімге келуі де, келмеуі де мүмкін, ең бастысы-келісімге ұмтылу).

Ақжал негізгі орта мектебі
ТақырыбыБілім берудегі жаңа тәсілдердің бірі:

« Диалогтық оқыту»   


Өткізген:


Жиенбаева Г.К.


2014-2015 оқу жылыПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Білім берудегі жа?а т?сілдерді? бірі: « Диалогты? о?ыту» д??гелек стол

Автор: Жиенбаева Гульзада Конусбаевна

Дата: 29.01.2016

Номер свидетельства: 285056

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства