kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ана – ?мірді? шуа?ы.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Ана – ?мірді? шуа?ы. 
Саба?ты? ма?саты: 
О?ушыларды ананы? е?бегін а?тау?а, ана?а деген с?йіспеншілікке, ананы ??рметтеп, сыйлау?а т?рбиелеу 
Саба?ты? к?рнекілігі: На?ыл с?здер 
Саба?ты? барысы: 
М??алім с?зі: 
Ана-?мір ?олдаушысы ?лемні? 
Ша?ыра?ты? шатты?ы мен шуа?ы 
Сейілмесін жанарынан ананы? 
Тіршілікке т?ккен н?рлы шуа?ы 
Аялайы? аналарды ?рдайым 
?уаныш?а б?лейікші ?здерін 
?желерді?,аналарды?,?ыздарды? 
М?? шалмасын к?лім ?а??ан к?здерін 
Ана- барлы? ?мірді? бастауы. Ол адамды ?мірге ?келеді, оны т?рбиелейді,?сіреді. Адам бойында?ы барлы? асыл ?асиет к?нні? н?рынан, ананы? а? с?тінен дариды. Ана -?лы адам, Ана-??діретті жан,ендеше б?гінгі мерекелері?із ??тты болсын, 
Аяулы аналар! 
Арулар! 
Сіздерді ?йел жанымен байланысты тамаша к?ктем мерекесі – 8 Наурызбен шын ж?ректен ??тты?таймын! Ал?аш?ы к?ктем мерекесі Жер бетіне ?мір сыйлаушы н?зік, а?ылды, сымбатты, мейірімді жандар?а арнал?аны ?андай тамаша мереке ! 
Т?уелсіз еліміз т?р?ындары ерте?гі к?нге сеніммен ?арайды. Б?л сенімділік ?ойыл?ан ма?саттар?а ?ол жеткізуге ж?не ау?ымды жоспарларды іске асыру м?мкіндігіне к?мектеседі. ?лемдегі е? асыл жан ол – Ана десек, ж?регімізде с?йікті жан?а деген маххабат сезімі оянады. Ана б?л аяулы да мейірімді жан. Баланы? тілі шы??аннан –а? бірінші с?зін ана деп айтады. ?мірді? есігін аш?аннан со? осы ?мірдегі ?зі?ні? жан ана?ды к?ресі?. 

Осы бір «АНА» деген ?ш ?ріпті? аясында адамзат баласын ?уаныш сыйлар ?аншалы?ты ?асиет бар десе?ші! Ару-ана, Ару-асыл жар, Ару – к??ілді? г?лі, 
Ару - ?мірді? жыры, тіпті айта берсе? с?з жетпейді. ?йел бір ?олымен бесік тербетсе, екінші ?олымен ?лемді тербетеді деген екен бір ??лама. ?андай на?ты айтыл?ан ой десе?ізші! Расында бар ?йел ?ауымынсыз мына ?лемді елестету м?мкін емес! И?, ??дайдан кейін ??дірет иесі – ана. Мына жары? д?ниеге ?келген Ана алдында б?рімізді? де бас иетініміз сонды?тан десек, б?гінде ?рпа? ?сірумен ?атар, ел е?сесін к?теріле т?суіне ?з ?лесін ?осып келе жат?ан ?аза? ?йелдері ?андайда 
болмасын ??рметке лайы?. Б?гінде ?о?ам ?міріні? ?йелдер араласпайтын саласы жо? десе болады. Бірі ?алым, бірі саясаткер, енді біреулері д?рігер, к?сіпкер тізе берсе? жал?аса береді. Соларды? бірі аяулы ?стаздар. Аналар ?мірді? барлы? саласын ме?гергеніне ш?б? жо? бас иеміз. 
І ж?ргізуші: 
Той пердесін ашайы? 
Аналарды ??рметтеп 
?н маржанын шашайы? 
ІІ ж?ргізуші: 
??тты болсын арда?ты анам 
Асыл анам мереке? 
??тты болсын ?стаздарым 
?уанышты береке? 
І ж?ргізуші: 
1910 жылы Данияда Копенгаген ?аласында революционер ?йелдерді? халы?аралы? конференциясы ?тті. 
Мінбеге Клара Цеткин шы?ты. Ол а? шашты ?ара к?зді орта жаста?ы адам еді. 
Біз к?респен ?ол жеткізген осы мерекені жыл сайын 8 наурыз к?ні атап ?тейік. Б?л барша ?йел ?ауымыны? мерекесі болсын деген ?сыныс айтты. ?сыныс бір ауыздан ?абылданып, 8 наурыз халы?аралы? ?йелдер к?ні болып ?абылданды. 
1-о?ушы: 
?зі?е еліктеп ?сермін 
Борышты ?термін ?алайда 
Тым н?зік, ж?та?дау жырымды 
Ж?ректе жылытшы, жарай ма? 
М??алім: Хор «Ананы? тілі.» 
ІІ ж?ргізуші: 
- О?ушыларды ?здеріні? шы?ар?ан ?ле?дерін о?иды. ?абыл алы?ыздар. 
М??алім: -«Анашым» ?нін ?абыл алы?ыздар. 
І ж?ргізуші: 
-Дидар, мені? та? ?алатыным, анам ?йде барлы? тірлікті істеп, одан ?ала берсе ж?мыс?а да барып ?лгереді ?ой. 
ІІ ж?ргізуші: 
-И?, мен мектептен келсем, тама?ым да дайын, ?й де жинаулы м?ны? б?рін ?алай ?лгереді екен? 
І ж?ргізуші: 
-Бізді? аналарымыз б?рін ?з ?ам?орлы?ына алады, олар барлы? шаруаны бітіреді,сонымен ?атар олар бізді? ?р ойымызды айт?ызбай табады, бізді? бар сырымыз олар?а ?р?ашан да белгілі. 

ІІ ж?ргізуші: 
- Олай болса аяулы аналарымызды бір сынап к?релік. 
М??алім: -Аялы ала?ан ойыны 
Аналарды? к?зін байлап, о?ушыларды? ішінен ?з балаларын тап?ызу 
2-о?ушы 
Азамат ?уат алар а? с?ті?нен, 
М?пелеп ?лдилеген пейілі ке?. 
Аналы? махаббаты? к?ус?р-б?ла?, 
С?нбейтін а? ж?регі? м??гі шыра?. 
І ж?ргізуші: 
?н де шыр?ап, ойын да ойнап жатырмыз. 
Асыл ана б?рі осыны? сізді? ?ана ар?а?ыз. 
3-о?ушы: 
Д?ниені? жары? к?ні анамыз 
Дана болса? анаменен данамыз 
Ты?да?ыздар, к??іл ?ойып а?айын 
Ана?а арнап та?ы бір ?н саламыз 
М??алім: 
-Класты? орындауында ?н «Ана?а с?лем.» 
І ж?ргізуші: 
-Аналарымыз бізді байлаулы к?збен де к?реді екен. 
ІІ ж?ргізуші: 
-Олар осындай байлаулы к?збен бас?а н?рсені де бізді к?ргендей жа?сы к?рер ме екен ? 
І ж?ргізуші: -Сынап к?релік. 
М??алім: Г?л ??растыру. 
Мына г?лдерді к?зін байлап орнына ??растыру 
І ж?ргізуші: 
- Мерген аналарымызды? ??рметіне та?ы да ?н шашу 
М??алім: - «Анашым» ?ні 
ІІ ж?ргізуші: 
-Ерте заманны? бірінде ?аза? даласына шабуыл жаса?ан д?шпанны? ?алы? ?олы бір ?аланы ?оршап алады. ?ала?а келетін ауыз суды то?татып ?ор?аннан ?те алма?ан жау халы?ты? берілуін к?тіпті. Бірнеше к?н ?тсе де, ?ала берілмепті. 
Сонда д?шпанны? ?скер басы мынадай б?йры? шы?арыпты. 
- ?аладан к?тергенше ж?к алып, ?йелдерді? кетуіне р??сат етемін,- дейді 
?йелдер бір-бір ?апшы? ар?алап ?аладан шы?ып кетеді. 
Д?шпан ?ала?а кіріп ?араса, бір де бір еркек жо?. 
?йелдер ер азаматтарын ?ап?а салып к?теріп кетіпті. 
Кішкене ?ыздар ?л балаларды,кемпірлер шалдарды к?теріп ?аладан шы?ып кетіпті. 
І ж?ргізуші: 
-Осылай бір халы?ты ?йелдер аман алып ?ал?ан екен. 
Кішкене ?ыздар ?л балаларды к?теріп шы?арыпты. 
Сен осылай жасай алар ма еді?? 

ІІ ж?ргізуші: 
- М?мкін мен тек біреуін ?ана алып шы?ар ма едім? 
І ж?ргізуші: 
-Ол ба?ытты жан кім екен ? 
І ж?ргізуші: 
- Білмеймін. Тек к?шімні? келері сол болар дегенім ?ой. 
М??алім: ?н Шо? ?ыздар. 
ІІ ж?ргізуші: 
- Аналарымыз ?андай ?нерлі десе?ші! 
І ж?ргізуші: 
- ?здері мерген. ?здері бір ?лкен адамды да к?теріп кететіндей к?штерін ?алай сынаса? екен? 
ІІ ж?ргізуші: 
-Оларды? шешендігін сынап к?релік. 
М??алім: С?з тап?ан?а ?ол?а жо? ойыны 
Аналарды орта?а ша?ырып, бір санды та?датамыз. 
Та?да?ан сандарыны? с?ра?тарына жауап береді. Бір сан 5 с?ра?тан т?рады. 
І ж -Мені? анам алтын 
ІІ ж -Мені? де анам алтын 
І ж -Аналарды ??рметтеп 
ІІ ж -?ол со?ы?дар жалпы? 
Аналарды орта?а ша?ырамыз 
І ж?ргізуші: 
- Бізді? с?з тап?ыш аналарымызды? ??рметіне «?же» ?нін ?сынамыз. 
4-о?ушы: 
Алтын анам жасымнан аяла?ан, 
Мен ?шін игілікті аяма?ан. 
Саба?тан шаршап ?йге келгенімде, 
Бал с?зі жаным деген сая ма?ан. 
ІІ ж?ргізуші: 
-М?сылман ?ауымы ана?ды Меккеге ?ш рет ар?алап апарса? да парызынан ??тылмайсы? деген екен. 
 

І ж?ргізуші: 


-Б?ріміз де ана алдында борыштармыз. Сол борышты ?теу бізге міндет. Сынып о?ушыларыны? орындауында «?лемні? жары?ы.» ?нін 
?абыл алы?ыздар! 
М??алім: 
-С?зімні? со?ын мынадай о?и?амен ая?та?ым келеді: Екі д?ниені? сардары, кісілікті? киесі ?мірді? ?лгісі болып, Алла?ты? ха? дінін насихатта?ан пай?амбарымыз М?хаммед (с.?с.) –?а сахабалары келіп 
-Алланы? елшісі б?л ?мірде кімге бірінші с?лем беру керек деп с?ра?анда: - Ол ана?а,- деді, екінші кімге дегенде: - та?ыда Ана?а,- деді, ?шінші кімге дегенімізде: -та?ыда Ана?а,-деді т?ртінші кімге дегенді: 
-?ке?е,-деді. 
Міне б?л тек аналар?а деген ерекше ??рмет. Осындай ха? дінні? за?ына ба?ын?ан хал?ымны? салт-д?ст?рін ??рметтеген адам аналарын ??рметтеуі тиіс.

?р?ашан да аналар беделі биік болсын!-дей отыра сынып са?атымызды ая?таймыз.

Просмотр содержимого документа
«Ана – ?мірді? шуа?ы.»


Сабақтың тақырыбы: Аналар – асыл жандар. 
Сабақтың мақсаты: 
Оқушыларды ананың еңбегін ақтауға, анаға деген сүйіспеншілікке, ананы құрметтеп, сыйлауға тәрбиелеу 
Сабақтың көрнекілігі: Нақыл сөздер 
Сабақтың барысы: 
Мұғалім сөзі: 
Ана-өмір қолдаушысы әлемнің 
Шаңырақтың шаттығы мен шуағы 
Сейілмесін жанарынан ананың 
Тіршілікке төккен нұрлы шуағы 
Аялайық аналарды әрдайым 
Қуанышқа бөлейікші өздерін 
Әжелердің,аналардың,қыздардың 
Мұң шалмасын күлім қаққан көздерін 
Ана- барлық өмірдің бастауы. Ол адамды өмірге әкеледі, оны тәрбиелейді,өсіреді. Адам бойындағы барлық асыл қасиет күннің нұрынан, ананың ақ сүтінен дариды. Ана -ұлы адам, Ана-құдіретті жан ,ендеше бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын, 
Аяулы аналар!!! 
Арулар! 
Сіздерді әйел жанымен байланысты тамаша көктем мерекесі – 8 Наурызбен шын жүректен құттықтаймын! Алғашқы көктем мерекесі Жер бетіне өмір сыйлаушы нәзік, ақылды, сымбатты, мейірімді жандарға арналғаны қандай тамаша мереке ! 
Тәуелсіз еліміз тұрғындары ертеңгі күнге сеніммен қарайды. Бұл сенімділік қойылған мақсаттарға қол жеткізуге және ауқымды жоспарларды іске асыру мүмкіндігіне көмектеседі. Әлемдегі ең асыл жан ол – Ана десек , жүрегімізде сүйікті жанға деген маххабат сезімі оянады. Ана бұл аяулы да мейірімді жан. Баланың тілі шыққаннан –ақ бірінші сөзін ана деп айтады. Өмірдің есігін ашқаннан соң осы өмірдегі өзіңнің жан анаңды көресің. 

Осы бір «АНА» деген үш әріптің аясында адамзат баласын қуаныш сыйлар қаншалықты қасиет бар десеңші! Ару-ана, Ару-асыл жар, Ару – көңілдің гүлі, 
Ару - өмірдің жыры, тіпті айта берсең сөз жетпейді. Әйел бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді деген екен бір ғұлама. Қандай нақты айтылған ой десеңізші! Расында бар әйел қауымынсыз мына әлемді елестету мүмкін емес! Иә, Құдайдан кейін құдірет иесі – ана. Мына жарық дүниеге әкелген Ана алдында бәріміздің де бас иетініміз сондықтан десек, бүгінде ұрпақ өсірумен қатар, ел еңсесін көтеріле түсуіне өз үлесін қосып келе жатқан қазақ әйелдері қандайда 
болмасын құрметке лайық. Бүгінде қоғам өмірінің әйелдер араласпайтын саласы жоқ десе болады. Бірі ғалым , бірі саясаткер, енді біреулері дәрігер, кәсіпкер тізе берсең жалғаса береді. Солардың бірі аяулы ұстаздар. Аналар өмірдің барлық саласын меңгергеніне шүбә жоқ бас иеміз. 
І жүргізуші: 
Той пердесін ашайық 
Аналарды құрметтеп 
Ән маржанын шашайық 
ІІ жүргізуші: 
Құтты болсын ардақты анам 
Асыл анам мерекең 
Құтты болсын ұстаздарым 
Қуанышты берекең 
І жүргізуші: 
1910 жылы Данияда Копенгаген қаласында революционер әйелдердің халықаралық конференциясы өтті. 
Мінбеге Клара Цеткин шықты. Ол ақ шашты қара көзді орта жастағы адам еді. 
Біз күреспен қол жеткізген осы мерекені жыл сайын 8 наурыз күні атап өтейік. Бұл барша әйел қауымының мерекесі болсын деген ұсыныс айтты. Ұсыныс бір ауыздан қабылданып, 8 наурыз халықаралық әйелдер күні болып қабылданды. 
1-оқушы: 
Өзіңе еліктеп өсермін 
Борышты өтермін қалайда 
Тым нәзік, жұтаңдау жырымды 
Жүректе жылытшы, жарай ма? 
Мұғалім: Хор «Ананың тілі.» 
ІІ жүргізуші: 
- Оқушыларды өздерінің шығарған өлеңдерін оқиды. Қабыл алыңыздар. 
Мұғалім: -«Анашым» әнін қабыл алыңыздар. 
І жүргізуші: 
-Дидар, менің таң қалатыным, анам үйде барлық тірлікті істеп, одан қала берсе жұмысқа да барып үлгереді ғой. 
ІІ жүргізуші: 
-Иә, мен мектептен келсем, тамағым да дайын , үй де жинаулы мұның бәрін қалай үлгереді екен? 
І жүргізуші: 
-Біздің аналарымыз бәрін өз қамқорлығына алады , олар барлық шаруаны бітіреді,сонымен қатар олар біздің әр ойымызды айтқызбай табады, біздің бар сырымыз оларға әрқашан да белгілі. 

ІІ жүргізуші: 
- Олай болса аяулы аналарымызды бір сынап көрелік. 
Мұғалім: -Аялы алақан ойыны 
Аналардың көзін байлап, оқушылардың ішінен өз балаларын тапқызу 
2-оқушы 
Азамат қуат алар ақ сүтіңнен, 
Мәпелеп әлдилеген пейілі кең. 
Аналық махаббатың кәусәр-бұлақ, 
Сөнбейтін ақ жүрегің мәңгі шырақ. 
І жүргізуші: 
Ән де шырқап, ойын да ойнап жатырмыз. 
Асыл ана бәрі осының сіздің ғана арқаңыз. 
3-оқушы: 
Дүниенің жарық күні анамыз 
Дана болсақ анаменен данамыз 
Тыңдаңыздар, көңіл қойып ағайын 
Анаға арнап тағы бір ән саламыз 
Мұғалім: 
-Кластың орындауында ән «Анаға сәлем.» 
І жүргізуші: 
-Аналарымыз бізді байлаулы көзбен де көреді екен. 
ІІ жүргізуші: 
-Олар осындай байлаулы көзбен басқа нәрсені де бізді көргендей жақсы көрер ме екен ? 
І жүргізуші: -Сынап көрелік. 
Мұғалім: Гүл құрастыру. 
Мына гүлдерді көзін байлап орнына құрастыру 
І жүргізуші: 
- Мерген аналарымыздың құрметіне тағы да ән шашу 
Мұғалім: - «Анашым» әні 
ІІ жүргізуші: 
-Ерте заманның бірінде қазақ даласына шабуыл жасаған дұшпанның қалың қолы бір қаланы қоршап алады. Қалаға келетін ауыз суды тоқтатып қорғаннан өте алмаған жау халықтың берілуін күтіпті. Бірнеше күн өтсе де, қала берілмепті. 
Сонда дұшпанның әскер басы мынадай бұйрық шығарыпты. 
- Қаладан көтергенше жүк алып, әйелдердің кетуіне рұқсат етемін,- дейді 
Әйелдер бір-бір қапшық арқалап қаладан шығып кетеді. 
Дұшпан қалаға кіріп қараса, бір де бір еркек жоқ. 
Әйелдер ер азаматтарын қапқа салып көтеріп кетіпті. 
Кішкене қыздар ұл балаларды,кемпірлер шалдарды көтеріп қаладан шығып кетіпті. 
І жүргізуші: 
-Осылай бір халықты әйелдер аман алып қалған екен. 
Кішкене қыздар ұл балаларды көтеріп шығарыпты. 
Сен осылай жасай алар ма едің? 

ІІ жүргізуші: 
- Мүмкін мен тек біреуін ғана алып шығар ма едім? 
І жүргізуші: 
-Ол бақытты жан кім екен ? 
І жүргізуші: 
- Білмеймін. Тек күшімнің келері сол болар дегенім ғой. 
Мұғалім: Ән Шоқ қыздар. 
ІІ жүргізуші: 
- Аналарымыз қандай өнерлі десеңші! 
І жүргізуші: 
- Өздері мерген. Өздері бір үлкен адамды да көтеріп кететіндей күштерін қалай сынасақ екен? 
ІІ жүргізуші: 
-Олардың шешендігін сынап көрелік. 
Мұғалім: Сөз тапқанға қолқа жоқ ойыны 
Аналарды ортаға шақырып, бір санды таңдатамыз. 
Таңдаған сандарының сұрақтарына жауап береді. Бір сан 5 сұрақтан тұрады. 
І ж -Менің анам алтын 
ІІ ж -Менің де анам алтын 
І ж -Аналарды құрметтеп 
ІІ ж -Қол соғыңдар жалпың 
Аналарды ортаға шақырамыз 
І жүргізуші: 
- Біздің сөз тапқыш аналарымыздың құрметіне «Әже» әнін ұсынамыз. 
4-оқушы: 
Алтын анам жасымнан аялаған, 
Мен үшін игілікті аямаған. 
Сабақтан шаршап үйге келгенімде, 
Бал сөзі жаным деген сая маған. 
ІІ жүргізуші: 
-Мұсылман қауымы анаңды Меккеге үш рет арқалап апарсаң да парызынан құтылмайсың деген екен. 


І жүргізуші: 


-Бәріміз де ана алдында борыштармыз. Сол борышты өтеу бізге міндет. Сынып оқушыларының орындауында «Әлемнің жарығы.» әнін 
қабыл алыңыздар! 
Мұғалім: 
-Сөзімнің соңын мынадай оқиғамен аяқтағым келеді: Екі дүниенің сардары, кісіліктің киесі өмірдің үлгісі болып, Аллаһтың хақ дінін насихаттаған пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғс.) –ға сахабалары келіп 
-Алланың елшісі бұл өмірде кімге бірінші сәлем беру керек деп сұрағанда: - Ол анаңа,- деді, екінші кімге дегенде: - тағыда Анаңа,- деді, үшінші кімге дегенімізде: -тағыда Анаға,-деді төртінші кімге дегенді: 
-Әкеңе,-деді . 
Міне бұл тек аналарға деген ерекше құрмет. Осындай хақ діннің заңына бағынған халқымның салт-дәстүрін құрметтеген адам аналарын құрметтеуі тиіс. Әрқашан да аналар беделі биік болсын!-дей отыра класс сағатымызды аяқтаймыз.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Ана – ?мірді? шуа?ы.

Автор: Азанова Акбала Шапанбердыевна

Дата: 20.04.2016

Номер свидетельства: 320806

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства