kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Новогоднее развлечение средняя группа Экиивенер, Соок-Ирей!

Нажмите, чтобы узнать подробности

Развлечение соответствует возрасту детей средней группы.Хочу чтобы моя работа понравилась другим.Я любля свою работу в детском саду. Любовь детям - научить детей видеть самое лучшее в искусстве. Вырастить добрых, чутких, ответственных людей.вот мое желание.Сама люблю искусство - люблю петь, хочу стать любительским художником, люблю вязать, заниматься спортом., свободное время читать сказки, детективы.

Просмотр содержимого документа
«Новогоднее развлечение средняя группа Экиивенер, Соок-Ирей!»

Новогоднее развлечение средняя группа

ЭКИИВЕНЕР, СООК - ИРЕЙ!

Уруглар башкызы-биле четтинчип алган, каас-чараш шимээн залче кирип келир.

Башкарыкчы: : Чараш солун байырлал

Чаа чыл-даа моорлап келди

Чаптанчыглар чаштар-биле

Чаа чылды уткуулунар!

Чараш кылан шивижигеш

Чайынналып кыйгырып тур!

Магаданчыг хоглуг кылдыр

Байырлалды эгелээлинер!

Шулук соонда эжик соктааны дынналыр.

Башкарыкчы: Ой, эжик соктай берди. Кым келген чоор, уруглар? Чаа, киринер, киринер!

Хар-кадай: Экии, уруглар!

Уруглар: Экии!

Хар-кадай: Чараштарынарны уруглар, кандыг байырлал эртирип тур силер?

Башкарыкчы: Бис, Хар-кдай, чаа-чыл байырлалын уткуп, ойнап, хоглээр деп тур бис.

Хар-Кадай: Оо, силерде мен бо дурген чагаа эккелдим. Номчуп таныжып корунер.

Баш-чы:(номчуур) Телеграмма! "Челээш" аттыг уруглар садиктин чаштарынга уруум харжыгажым-биле Чаа-чыл уткуп саадавайн чеде бээр бис. Чаа-чыл биле, уруглар!

Хар-кадай: Соок-Ирейден телеграмма-дыр, уруглар.Дораан чеде бээр бис дээн.Ам кээрлер-дир. (Амырап шурап турар).

Башкарыкчы: Четтирген Хар-кадай, Онза-солун телеграмма эккелгенин дээш. Уруглар биле кады чаа-чыл дугайында, Соок-Ирей, Харжыгаш дурген чедип кээрлер боор, ыыткыр хоровод оюнувус ойнаптаалынарам.

Хоровод "Что за дерево такое?"

Уруглар хоровод соонда сандайларга олурар.

Хар-кадай: Ох! Уруглар-биле танцылап ойнааш, шылай бердим.(сандайга олурар)

Башкарыкчы: Унуп орар чаа-чылды алгап-мактап ырлаштывыс.

Хар-кадай: Ой, уруглар мээн чоруур уем келди. Солун чаа-чыл байырлалын уткуур силер. Чылыг черге база изиргенгеш эриир дей бердим. Байырлыг! (Хар-кадай уне бээр).

Башкарыкчы: Уруглар хар чаай берди, Соок-Ирей кырган-ачавыс чоокшулап келбээн бе? ( Ынча дээри билек Соок-Ирей биле Харжыгаш кирип кээр.)

Соок-ирей: Даглар ажыр,

Хемнер кежир.

Далаштыг-ла чордум.

Чаа-чылдын будуузунде

Ажы-толум экиивенер!

Харжыгаш: Экии, уруглар! Чаа-чыл- биле!

Уруглар: Экии! Амыр-менди!

Холбен салы монгун

Сонгу чуктен келген.

Соок-Ирей, экии!

Соок-Ирей: Уругларым силер-биле

Ужуражып дужар дээштин

Солун белээм чуктеп алгаш

Сонгу чуктен бээр келдим.

Соок-Ирей: Соок-Ирей кырган-ачай ырак черден келген кижи уруун Харжыгаш биле дыштанып олур.(Сандайже чалап олуртур). Уруглар Соок-Ирей кырган-ачавыска Харжыгашка аян ырдан ырлап берээлинер.

Ыры «Чаа-чылда»

Соок-Ирей: Ох! Дыка-ла онза ыры-дыр уругларым. Ам бо орээл ортузунга мээн-биле ойнаптынар че, уруглар (уругларны чеддер).

Башкарыкчы: Уруглар, кырган-ачай Соок-Ирей биле ойнаптаалынарам, че!

Оюн «Замри»

Соок-Ирей: Ох! Дыка-ла ойнаар уруглар-дыр, эр-хейлер! Уругларым силер-биле ойнааш туруптуп, дыштагнып олурайн. Чаа-чыл таварыштыр ооренип алган шулуктерден менээ шулуктерден менээ шулуктей кааптынарам, уругларым.

Уругларнын шулуу

Кончуг-даа эки шулуктер билир-дир, силер, эки-дир, оо!

1 оол: Кырган-ачай Соок_ирей чоп бистин шививистин алдын отчугаштары чырывайн турары ол?

Соок-Ирей:Аа-а, силер-биле ойнап хоглээр дээш шивинин отчугаштарын кыпсырын уттуп ап тур мен. Ам дораан кыпсыптайн.

Че-ве, шиви силгинивит,

Че-ве, шиви каттырывыт.

Че-ве, шиви 1.2.3.

Оттуг чайнап чырып кел! (Ынча дээрге шиви чырып кээр)

Башкарыкчы: Чаа-чылдын шивижиги

Чаштар бисти чалай берди.

Орай дээрде сылдыстар дег,

Ойнаарактар кыва берди.

Харжыгаш: Уруглар, кырган-ачавыс чингир ногаан шивижиктин челээш онуг сайгылаааннарын кыпсыпты. Долгандыр турупкаш аян ырдан бадырыптаалы.

Ыры «Шивижигеш»

Башкарыкчы: Чаа-чылдын найырында

Аян ырлар кутулуп тур.

Танцы-сам-даа, оюн-тоглаа

Таан чараш коруксенчиг.

Соок-Ирей:Уруум Харжыгаш уруглар-биле оюндан ойнап корем.

Оюн «В снежки»

Башкарыкчы: Найыр алдын

Оттар чайнаан.

Салбак буду адаа-биле

Хааржыгаштын каас кыстын

Хоглуг оюнун ойнадывыс.

- Уруглар ам Соок-Ирей, Харжыгашка кым чараш шулуктер чугаалаптарыл.

Уругларнын шулуктери

Соок-Ирей: Уругларым чараштарым ыры-шулуктеринерни, танцы-самынарны коруп, дыннап магададым.Шыдаар-даа уруглар-дыр силер! Ол-дур харын, эки чуулду ооренип шингээдип ап чорунар.

Харжыгаш:Ой, кырган-ачай уругларга чаа-чылдын белээн бербээн бис. Белектеривис кайы кырган-ачай? Уруглар белек чок артар бе?(Ынча дээри билек пляска аялгазы ойнай бээр. Эжиктен Чылбыга кирип кээр).

Чылбыга: Экии, уруглар! Чараштарынарны, байырлал эртирип тур силер бе?

Уруглар: Экии!

Чылбыга: Шивинин онза каазын! Оо! (Шивини долганып кылаштаар)

Соок-Ирей: Кайыын келдин, Чылбыга! Уруглар коргутпа сен!

Чылбыга: Арыг иштинде бажынымдан келдим, Ыраак арыгдан. Чок, чок мен уруглар коргутпас мен. Чаптанчыг чараш деп чувенерни!

Башкарыкчы: Ынчаар болза, Чылбыга уруглар чаа-чыл байырлалы эрттирип турар, уруглар биле ырлап, танцылаар силер бе?

Чылбыга: Уругларым чаштарым менден кортпанар. Шуут шын Чылбыга эвес-тир мен. Бичии уругларга ынак кижи мен.Садик кыры-биле ужуп эртип бар чорумда каткы-хог, ыры-сам, оюн-тоглаа дынналып турарга сонуургап кирип келдим, уругларым. Ийе, силер-биле Чаа-чыл байырлалынга шыдаар шаам биле ырлап-самнап, ойнап-хоглээйн. Шивижикти долганып чуу деп танцы-сам кууседир бис.

«Пляска клоунов»

Соок-Ирей: Чылбыга уругларга белээм арыг иштинде тожек чанында каапкан-дыр мен. Сен арыгдан келген болгай сен, мээн уругларга белектиг шоодайым кордун бе?

Чылбыга: Аа-а! Арыг кыры-биле ужуп эртип бар чорумда, тожек чанында улуг кызыл чуве турар борга, черге хонупкаш, коорумге шоодай болду. Аксын ажытпайн ап алдым. Бо эвес-тир бе, белээнер? (Шоодайнв киирип эккээр). Харжыгаш: Ийе. Ийе бо-дур. Кырган-ачамнын уругларга белээ. Тып эккелгенин дээш, чылбыга четтирдивис.

Соок-Ирей: Оо, харын-даа улуг кызыл чувени коруп каапкаш, ап алган-дыр сен. Четтирдим, Чылбыга!

Башкарыкчы: Уругларга, Чылбыга тоолдарда ышкаш багай эвес эки, сеткили ак, шынчы болан-дыр. Чаа-чылдын будуузунде багай аажы-чанныг маадырлар безин чымчак сеткилдиг эки апаар-дыр, уруглар.

Соок-Ирей: Уругларым, чараш,аянныг ырлажып, шулуктединер, ырлап-самнадынар. Эр-хейлер! Ынчангаш чаа унуп орар чылда ООН-даа эки чуулду хойну ооренип, ада-иезинин чугаа-домаан дыннап, чурумнуг бооп озуп-доругунар чаштарым. Чаа-чылдын белээн улеп берейн. (Харжыгаш, Соок-Ирей белектерни улээр).

Башкарыкчы: Уруглар, Соок-Ирей кырган-ачавыска, Харжыгашка, Чылбыгагга шуптузунга чуу дээр ийик бис?

Уруглар: Четтридивис!

Башкарыкчы: Четтиргенин илереткеш, байырлажып чоруур мурнунда шупту самнаалынар!

Чылдар солчур найырывыска

Чылдын келгеш, омак-хоглуг

Чаннап ойнаар кырган-ача

Аравыста туруптунар.

Танцы-самче чалап тур бис.

Шупту турупкаш Соок-Ирей, Харжыгаш, Чылбыга , башкарыкчы уруглар самнаар.

Сам «Бесконечная полька»

Соок-ирей: Кончуг самнаа уруглар-дыр силер.

Чаа-чылды силер биле,

Чазык чаагай уткуштум.

Омак-хоглуг, ырлыг-шоорлуг

Амыдырап чурттанар-ла

Уругларым силер-биле

Байырлашкаш чоруп орайн

Аъттаныптаалынар, уруум Харжыгаш.

Харжыгаш: Уруглар кадык-шыырак озунер-ле! Чаа-чыл биле! Байырлыг!

Чылбыга: Каткы-хоглуг, угааныг болунар! Байырлыг!

Башкарыкчы: Шоодай долу белээн улээш,

Чаагай тайбын кузээш.

Чанып чоруп тур силер. Байырлыг!

Уруглар: Байырлыг!

Соок-Ирей, Харжыгаш биле унер. Чылбыга соондан уне бээр.

Башкарыкчы: Хундулуг, ада-ие, аалчылар, уруглар! Моон-биле бистин байырлалывыс доозулду. Кичээнгейлиг коргенинер дээш улуу-биле четтирдивис!

Шуптунарга Чаа-чылда кадыкшылды, оорушкуну, аас-кежикти кузедивис! Чаа-чыл биле! Байырлыг!Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Музыка

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
Новогоднее развлечение средняя группа Экиивенер, Соок-Ирей!

Автор: Саая Чойганмаа Кан-ооловна

Дата: 06.01.2016

Номер свидетельства: 272832

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства