kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Елімізді? еркіндігі- Т?уелсіздік

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба? та?ырыбы: «Елімізді? еркіндігі-Т?уелсіздік»


Ма?саты:  Т?уелсіз ?аза?станны?  ?сіп-?ркендеуін жас ?рпа??а  жеткізе отырып, М??гілік ?аза? еліні? іргесін ??рушы жастарда екенін т?сіндіру, Отанына деген с?йіспеншілігін арттыру.

Саба? барысы:

М??алім:

        Саламатсыздарма О?ушылар!  ?здері?ізге белгілі санаулы к?ндерден кейін біз Т?уелсіздігімізді? 24 –ші жылын тойлама?пыз. Сонды?тан бізді? б?гінгі т?рбие са?атымыз Т?уелсіздік к?ніне арналма?. Олай болса  саба?ымызды  бойымызда елімізге деген с?йіспеншілігімізді оятып, Отан?а деген рухымызды биіктетейік.

(?н?ран орындалады)

  • Рахмет балалар! С?ра?тар?а жауап.

1.Сіздер ?аза?станны? перзенті бол?андары?ыз?а ?уаныштысыздар ма? Не ?шін?

2.Балалар біз ?андай мемлекетте т?рамыз? ?аза?стан Республикасы.

3.?аза?стан Республикасы ?андай мемлекет?Т?уелсіздік

4.Балалар осы желто?сан айында ?андай атаулы мерекелерді білеміз? 1-желто?сан Президент к?ні.16-желто?сан Т?уелсіздік к?ні.

5.Ендеше Т?уелсіздік деген с?зді ?алай т?сінесі?дер?

(схема)

-Рахмет балалар!

       И?,Т?уелсіздік - е? басты ??ндылы?ымыз. Б?л к?нге сан ?асыр бойы армандап жеттік. Т?уелсіздікке ?ан т?гіссіз, бейбіт т?рде ?ол жеткізіп, елімізді ?лемні? ?ркениетті мемлекеттеріні? ?атарына ?осты?. 24  жыл ішінде т?уелсіз ?аза? елін ?алыптастырып, нары?ты? ?иын ?ткелдерінен аман ?ткізіп келеміз.Барша ?аза?станды?тар ?шін Т?уелсіздікті? м?ні де, ма?ызы да айры?ша. ?йткені біз Т?уелсіздікті? ар?асында тарихымызды т?гендеп, тілімізді, дінімізді ж?не ділімізді ?айта оралтты?. Мемлекетімізді? ?лтты? р?міздері ?абылданып, ?лтты? салт-д?ст?рімізді жандандырды?.

Енді осы т?уелсіздік бізге ?алай келді, т?уелсіздігімізді ал?ан?а дейінгі кезе?ді  бір с?т ?зінділермен еске т?сіре кетейік. Экран?а назар аударайы?!

(Тарих ?ойнауынан слайд)

  • Міне балалар бізді? еліміз т?уелсізідікке  ?алай ?ол жеткізгенін к?рді?іздер! ?аза? елі ешкімді жатсынбай, барлы? елмен, ?лттармен тату болып, ?она?жай халы? екенін мойындатты. ?азір соны? д?лелі ретінде Ж?баныш Мейрамбайды? орындауында?ы «?аза? осы» ?нін ты?дап к?рейік!
  • Келесі ?німіз ту?ан жерімізді? байта?ты?ын суреттейтін «Атамекен» ?ні  ??ла? т?рейік. Ол ?нді бізге шерхан орындап берсін!

М??алім:

       Т?уелсіздік – т??ірді? ?рпа??а берген ?лкен ба?ыты, хал?ымызды? м??гілік ??ндылы?ы. Біз б?гінге дейінгі барлы? жетістіктерімізге Т?уелсіздікті? ар?асында ?ол жеткіздік. Жиырма  т?рт жыл ішінде елді? ?л-ау?атын к?теріп, т?л м?дениетіміз бен мемлекеттік тілді жа??ырту ісінде ?ыруар ж?мыстар жасады?. Елімізде  білім, ?ылым, денсаулы?, спорт салалары айры?ша даму ?стінде. Осындай елімізді? ?сіп-?ркендеуіне, елімізді? бірлігіне  арнап талай а?ындар ?ле?дерінде т?уелсіздікті ар?ау етті. Соны? бір  д?лелін мына ?ле? жолдарынан к?руге болады.

Айшолпан

?асырлар?а жеткен б?гін жыр ?ні
Т?уелсіздік ?лылы?ты? ?лы?ы
Ша?ыра?ы биік болып ?аза?ты
?исаймасын берік болсын уы?ы.

Жеткен арман - жаса Т?уелсіздігім
?з ?олыма берген ерлік, тізгінін.
Ие бол?ан ?лем ілтипатына,
Дербес, бейбіт мемлекетпіз біз б?гін.

Т?уелсіздік – ба?ыты ?ой елімні?,
Т?уелсіздік – шатты?ы ?ой жерімні?,
?ол?а ?он?ан ба? ??сындай аяла?ан
Ба?ы ?ой те?десі жо? б?л елімні?.

Т?уелсіздік бас арманы бол?ан екен,
Атамыз бен бабамызды? сол етеден
Арманына жету ?шін к?рескені
Тарихта шежіре боп ?ал?ан екен.

Г?лзат

?аза?ымны? рухы сол заманда сын?а т?скен,
Жаулары сырттай оны сынап ж?рген.
Тол?ымалы сол кезе?де бабамыз
«?аза?» атын м??гі са?тап ?ал?ан екен.

Со?ты?палы сол заманда са?ы сынбай,
Тілі менен салт-д?ст?рі жо?алмай,
Ата-бабам «?аза?» атын са?тан ?алды,
Т?уелсіздік арманына жете алмай.

Т?уелсіздік т??ырына жету ?шін,
Ж?лто?санны? жастары салды бар к?шін,
?анын т?гіп, жанын ?ыйды аямай,
Жанын ?иды елі менен жері ?шін.

Байлы?ы мол байта? жерім ке?,
Д?ниедегі елу елмен кереге? те?,
Осы к?нге жеткен ?рпа? е?селі
??тты болсын т?уелсіздік мереке?!

Самал

Мен ?аза?пын, ?иынды?ты к?п к?рген,
Бастан талай зобаланды ?ткерген.
Барша ж?рт?а ?она?жайлы? танытып,
Ілік іздеп к?рмегенім жо? жерден.

Сонды?тан да к?терінкі к??ілім,
Г?лге орнап ??лпырады ??ірім.
Елін с?йер ерлеріміз к?п болып,
Т?уелсіздік ?за? болсын ?мірі?.

Биік болсын ша?ыра?ын к?мбезді,
Дарытпасын Алла са?ан тіл-к?зді.
?аза?стан  — азат елім, айбынды,
Татулы?тын тасын ?рге ж?ргізді.

Береке мен бірлік бол?ан ?раны?,
Мен осындай азат елде т?рамын.
Ба?ыттымын деп санаймын ?зімді,
Арналады азат елге жыр — ?нім.


- Міне балалар т?уелсіздікке арнал?ан осы ?ле? жолдарынан елімізді? ?андай мемлекет екенін,  бірлігі жарас?ан, бейбіт ел екенін т?сінеміз. Олай болса та?ы бір ?нге кезек берейік! Алмат ?айрат Н?ртасты? орындауында?ы  «?аза?станым» ?ні.


 

      «Орнында бар о?алар» демекші, ел орнында, жер орнында, жерге жетер байлы? жо?. Жер болса, ел болады, ел болса ер болады. Ерлерімізді? ар?асында «?аза?стан» егеменді ел болып, д?ниеж?зіне танылды. 120-дан аса ?лт ?кілдері т?ратын осынау ?асиетті мекенде, ас?а?та?ан ?лкеде, ке?шілігі керемет дархан дастархандай далада, егіні те?іздей тол?ы?ан, т?рт т?лігі ?рбіген, ?ндірісі ?ркендеген мекенде ?мір с?руші ?рбір адам ?з Отанын жанындай с?йіп, оны? к?к байра?ын к?кке к?теруді ма?таныш т?тады.

Слайд:

       Бізді? мемлекетімізді? бас ?аласы – Астана. Б?гінде Астананы? аты ?лемге ?йгілі. Б?л ??ір – талай тарихи о?и?аларды бастан ?ткізген ?асиетті ?лке. Астана – болаша?ы ?лкен ?ала. Ол – ?лемдегі к?рікті ?алаларды? бірі.
Астана іскерлік ж?не м?дени орталы??а айналды.Ендеше сол асем ?ала?а арнал?ан А?мерей мен  Айымны? орындауында

« Елімні? ж?регі  Астана»  ?нін ?абыл алы?ыздар

«Г?л Астана»  орындайтындар  Н?рдана мен Аяулым

О?ушылар жа?ында ?ана Бізді? Елбасымыз 30 ?араша к?ні халы??а  жолдауын жариялады.Онда Елбасы:

       Санаулы к?ндерден кейін біз азатты? туын желбіретіп, Т?уелсіз мемлекет атан?анымызды? 25 жылды?ына ая? басамыз.  Б?л – т?уелсіздікті ны?айту жолында?ы ?лшеусіз е?бегімізді? ширек ?асырлы? белесін ?орытындылайтын мерейлі с?т. Т?уелсіздікті баянды ету о?ан ?ол жеткізуден де ?иын. Мемлекеттігімізді? т??ырын мыз?ымастай ны?айта т?су ?шін бізге ?лі талай ?ткелі к?рделі, ?кпегі к?п б?рала? жолдардан ?туге тура келеді.

       С?т сайын ??был?ан аласапыран заман?а сай амал болуы керек. Е? жа?сы жоспар – уа?ыт талабына бейімделе алатын жоспар. Біз де заманны? беталысына ?арай межелерімізді белгілеп, жоспарларымызды ж?ндеп отырамыз. Бізді? ма?сатымыз – елі ба?ытты, жері г?лденген ?асиетті Отанымыз ?аза?станды «М??гілік Ел» ету! ?лемдегі е? дамы?ан 30 мемлекетті?  ?атарына ?осылып, бай да ?уатты елдермен иы? т?йістіру. Біз б?л ма?сатымыз?а міндетті  т?рде жетеміз -деді.  Елбасыны? б?л жолдауында жастар?а ?лкен ?міт артатынын айтты. Онда М??гілік ?аза? еліні? болша? жастары білімді, сауатты, ?зіні? ту?ан жерін с?йетін, ел болаша?ыны? дамуына ?лесін ?осатын азаматтар болу керек екенін айтады.  Барымызды ба?алап, ?нерімізді д?ріптеу сіздерді? парыздарын. Олай болса сіздерді Т?уелсіздік к?німен ??тты?тап,  бірлігіміз жарас?ан, т?уелсіз еліміз ?ашанда тыныш, бейбіт аспан астында татулы?ымыз, бауырмалды?ымыз мы?ты болсын дегім келеді. Кезекті ансамбльді? орындауында «Рахмет, са?ан Отаным» ?ніне кезек берейік!

-Рахмет, балалар!

?орытынды

      Міне  б?гінгі т?рбие са?атында елімізді? басынан ?ткен ?иыншылы?тар мен  т?уелсіздік ал?аннан кейінгі елімізді? ?сіп-?ркендеуі туралы жан –жа?ты ма?л?мат алды?.?рине м?ны? барлы?ын сіздер ?аламтордан да, мектептегі саба?тардан да, теледидарданда к?ріп ж?рсіздер, дегенменде б?гін сіздер ?з шы?армашылы?тары?ызбен Елге деген с?йіспеншіліктері?ізді к?рсетті?іздер.


      Алда ?лі ?за? жол, ?лкен асулар бар. Сол асулар мен ?иынды?ты же?у ?шін білекті?  к?ші  мен найзаны?  ?шы  керек емес. О?ан тек ж?рек пен білім, талант  пен талап керек.
?аза? еліні? абыройын асырып, мерейін ?стем етер, ?лем та??алар, талай-талай жа?алы? ашар білімділер керек. Осы Т?уелсіз елімізді? намысын  ?ор?айтын, б?гінімізді ерте?іне жал?айтын, ?аза? еліні? ерте?і, болаша?ы ?шін жауап беретін б?гінгі ?рпа? екенімізді  сезінейік.   


?аза? елім! 
Туды жасты? д?уірі?.
Ал?андайсы? ж?лдызы?ны? жары?ын.
Т?уелсіздік ??тты болсын, ?ымбаттым,
Ту?ан к?ні? ??тты болсын, алыбым!- дей отырып, барлы?ымыз «?аза?стан Ал?а!» ?нін бірге орындайы?!

Осымен саба?ымыз ая?талды, сау саламатта болы?ыздар!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Елімізді? еркіндігі- Т?уелсіздік»

Сабақ тақырыбы: «Еліміздің еркіндігі-Тәуелсіздік»


Мақсаты: Тәуелсіз Қазақстанның өсіп-өркендеуін жас ұрпаққа жеткізе отырып, Мәңгілік қазақ елінің іргесін құрушы жастарда екенін түсіндіру, Отанына деген сүйіспеншілігін арттыру.

Сабақ барысы:

Мұғалім:

Саламатсыздарма Оқушылар! Өздеріңізге белгілі санаулы күндерден кейін біз Тәуелсіздігіміздің 24 –ші жылын тойламақпыз. Сондықтан біздің бүгінгі тәрбие сағатымыз Тәуелсіздік күніне арналмақ. Олай болса сабағымызды бойымызда елімізге деген сүйіспеншілігімізді оятып, Отанға деген рухымызды биіктетейік.

(Әнұран орындалады)

  • Рахмет балалар! Сұрақтарға жауап.

1.Сіздер Қазақстанның перзенті болғандарыңызға қуаныштысыздар ма? Не үшін?

2.Балалар біз қандай мемлекетте тұрамыз? Қазақстан Республикасы.

3.Қазақстан Республикасы қандай мемлекет?Тәуелсіздік

4.Балалар осы желтоқсан айында қандай атаулы мерекелерді білеміз? 1-желтоқсан Президент күні.16-желтоқсан Тәуелсіздік күні.

5.Ендеше Тәуелсіздік деген сөзді қалай түсінесіңдер?

(схема)

-Рахмет балалар!

Иә ,Тәуелсіздік - ең басты құндылығымыз. Бұл күнге сан ғасыр бойы армандап жеттік. Тәуелсіздікке қан төгіссіз, бейбіт түрде қол жеткізіп, елімізді әлемнің өркениетті мемлекеттерінің қатарына қостық. 24  жыл ішінде тәуелсіз Қазақ елін қалыптастырып, нарықтың қиын өткелдерінен аман өткізіп келеміз.Барша қазақстандықтар үшін Тәуелсіздіктің мәні де, маңызы да айрықша. Өйткені біз Тәуелсіздіктің арқасында тарихымызды түгендеп, тілімізді, дінімізді және ділімізді қайта оралттық. Мемлекетіміздің ұлттық рәміздері қабылданып, ұлттық салт-дәстүрімізді жандандырдық.

Енді осы тәуелсіздік бізге қалай келді , тәуелсіздігімізді алғанға дейінгі кезеңді  бір сәт үзінділермен еске түсіре кетейік. Экранға назар аударайық!

(Тарих қойнауынан слайд)

  • Міне балалар біздің еліміз тәуелсізідікке қалай қол жеткізгенін көрдіңіздер! Қазақ елі ешкімді жатсынбай, барлық елмен, ұлттармен тату болып, қонақжай халық екенін мойындатты. Қазір соның дәлелі ретінде Жұбаныш Мейрамбайдың орындауындағы «Қазақ осы» әнін тыңдап көрейік!

  • Келесі әніміз туған жеріміздің байтақтығын суреттейтін «Атамекен» әні құлақ түрейік. Ол әнді бізге шерхан орындап берсін!

Мұғалім:

Тәуелсіздік – тәңірдің ұрпаққа берген үлкен бақыты, халқымыздың мәңгілік құндылығы. Біз бүгінге дейінгі барлық жетістіктерімізге Тәуелсіздіктің арқасында қол жеткіздік. Жиырма төрт жыл ішінде елдің әл-ауқатын көтеріп, төл мәдениетіміз бен мемлекеттік тілді жаңғырту ісінде қыруар жұмыстар жасадық. Елімізде  білім, ғылым, денсаулық, спорт салалары айрықша даму үстінде. Осындай еліміздің өсіп-өркендеуіне, еліміздің бірлігіне арнап талай ақындар өлеңдерінде тәуелсіздікті арқау етті. Соның бір дәлелін мына өлең жолдарынан көруге болады.

Айшолпан

Ғасырларға жеткен бүгін жыр үні
Тәуелсіздік ұлылықтың ұлығы
Шаңырағы биік болып қазақты
Қисаймасын берік болсын уығы .

Жеткен арман - жаса Тәуелсіздігім
Өз қолыма берген ерлік, тізгінін.
Ие болған әлем ілтипатына,
Дербес, бейбіт мемлекетпіз біз бүгін.

Тәуелсіздік – бақыты ғой елімнің,
Тәуелсіздік – шаттығы ғой жерімнің,
Қолға қонған бақ құсындай аялаған
Бағы ғой теңдесі жоқ бұл елімнің.

Тәуелсіздік бас арманы болған екен,
Атамыз бен бабамыздың сол етеден
Арманына жету үшін күрескені
Тарихта шежіре боп қалған екен.

Гүлзат

Қазағымның рухы сол заманда сынға түскен,
Жаулары сырттай оны сынап жүрген.
Толқымалы сол кезеңде бабамыз
«Қазақ» атын мәңгі сақтап қалған екен.

Соқтықпалы сол заманда сағы сынбай,
Тілі менен салт-дәстүрі жоғалмай,
Ата-бабам «қазақ» атын сақтан қалды,
Тәуелсіздік арманына жете алмай.

Тәуелсіздік тұғырына жету үшін,
Жәлтоқсанның жастары салды бар күшін,
Қанын төгіп, жанын қыйды аямай,
Жанын қиды елі менен жері үшін.

Байлығы мол байтақ жерім кең,
Дүниедегі елу елмен керегең тең,
Осы күнге жеткен ұрпақ еңселі
Құтты болсын тәуелсіздік мерекең!

Самал

Мен қазақпын, қиындықты көп көрген,
Бастан талай зобаланды өткерген.
Барша жұртқа қонақжайлық танытып,
Ілік іздеп көрмегенім жоқ жерден.

Сондықтан да көтерінкі көңілім,
Гүлге орнап құлпырады өңірім.
Елін сүйер ерлеріміз көп болып,
Тәуелсіздік ұзақ болсын өмірің.

Биік болсын шаңырағын күмбезді,
Дарытпасын Алла саған тіл-көзді.
Қазақстан  — азат елім, айбынды,
Татулықтын тасын өрге жүргізді.

Береке мен бірлік болған ұраның,
Мен осындай азат елде тұрамын.
Бақыттымын деп санаймын өзімді,
Арналады азат елге жыр — әнім.


- Міне балалар тәуелсіздікке арналған осы өлең жолдарынан еліміздің қандай мемлекет екенін, бірлігі жарасқан, бейбіт ел екенін түсінеміз. Олай болса тағы бір әнге кезек берейік! Алмат Қайрат Нұртастың орындауындағы «Қазақстаным» әні.
«Орнында бар оңалар» демекші, ел орнында, жер орнында, жерге жетер байлық жоқ. Жер болса, ел болады, ел болса ер болады. Ерлеріміздің арқасында «Қазақстан» егеменді ел болып, дүниежүзіне танылды. 120-дан аса ұлт өкілдері тұратын осынау қасиетті мекенде, асқақтаған өлкеде, кеңшілігі керемет дархан дастархандай далада, егіні теңіздей толқыған, төрт түлігі өрбіген, өндірісі өркендеген мекенде өмір сүруші әрбір адам өз Отанын жанындай сүйіп, оның көк байрағын көкке көтеруді мақтаныш тұтады.

Слайд:

Біздің мемлекетіміздің бас қаласы – Астана. Бүгінде Астананың аты әлемге әйгілі. Бұл өңір – талай тарихи оқиғаларды бастан өткізген қасиетті өлке. Астана – болашағы үлкен қала.. Ол – әлемдегі көрікті қалалардың бірі.
Астана іскерлік және мәдени орталыққа айналды.Ендеше сол асем қалаға арналған Ақмерей мен Айымның орындауында

« Елімнің жүрегі Астана» әнін қабыл алыңыздар

«Гүл Астана» орындайтындар Нұрдана мен Аяулым

Оқушылар жақында ғана Біздің Елбасымыз 30 қараша күні халыққа жолдауын жариялады.Онда Елбасы:

 Санаулы күндерден кейін біз азаттық туын желбіретіп, Тәуелсіз мемлекет атанғанымыздың 25 жылдығына аяқ басамыз.  Бұл – тәуелсіздікті нығайту жолындағы өлшеусіз еңбегіміздің ширек ғасырлық белесін қорытындылайтын мерейлі сәт. Тәуелсіздікті баянды ету оған қол жеткізуден де қиын. Мемлекеттігіміздің тұғырын мызғымастай нығайта түсу үшін бізге әлі талай өткелі күрделі, өкпегі көп бұралаң жолдардан өтуге тура келеді.

Сәт сайын құбылған аласапыран заманға сай амал болуы керек. Ең жақсы жоспар – уақыт талабына бейімделе алатын жоспар. Біз де заманның беталысына қарай межелерімізді белгілеп, жоспарларымызды жөндеп отырамыз. Біздің мақсатымыз – елі бақытты, жері гүлденген қасиетті Отанымыз Қазақстанды «Мәңгілік Ел» ету! Әлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің  қатарына қосылып, бай да қуатты елдермен иық түйістіру. Біз бұл мақсатымызға міндетті  түрде жетеміз -деді. Елбасының бұл жолдауында жастарға үлкен үміт артатынын айтты. Онда Мәңгілік қазақ елінің болшақ жастары білімді, сауатты, өзінің туған жерін сүйетін, ел болашағының дамуына үлесін қосатын азаматтар болу керек екенін айтады. Барымызды бағалап, өнерімізді дәріптеу сіздердің парыздарын. Олай болса сіздерді Тәуелсіздік күнімен құттықтап, бірлігіміз жарасқан, тәуелсіз еліміз қашанда тыныш, бейбіт аспан астында татулығымыз, бауырмалдығымыз мықты болсын дегім келеді. Кезекті ансамбльдің орындауында «Рахмет, саған Отаным» әніне кезек берейік!

-Рахмет, балалар!

Қорытынды

Міне бүгінгі тәрбие сағатында еліміздің басынан өткен қиыншылықтар мен тәуелсіздік алғаннан кейінгі еліміздің өсіп-өркендеуі туралы жан –жақты мағлұмат алдық.Әрине мұның барлығын сіздер ғаламтордан да, мектептегі сабақтардан да, теледидарданда көріп жүрсіздер, дегенменде бүгін сіздер өз шығармашылықтарыңызбен Елге деген сүйіспеншіліктеріңізді көрсеттіңіздер.


Алда әлі ұзақ жол , үлкен асулар бар . Сол асулар мен қиындықты жеңу үшін білектің  күші  мен найзаның  ұшы  керек емес. Оған тек жүрек пен білім , талант  пен талап керек.
Қазақ елінің абыройын асырып , мерейін үстем етер , әлем таңғалар , талай-талай жаңалық ашар білімділер керек . Осы Тәуелсіз еліміздің намысын  қорғайтын , бүгінімізді ертеңіне жалғайтын , қазақ елінің ертеңі , болашағы үшін жауап беретін бүгінгі ұрпақ екенімізді  сезінейік.


Қазақ елім! 
Туды жастық дәуірің.
Алғандайсың жұлдызыңның жарығын.
Тәуелсіздік құтты болсын, қымбаттым,
Туған күнің құтты болсын, алыбым!- дей отырып, барлығымыз «Қазақстан Алға!» әнін бірге орындайық!

Осымен сабағымыз аяқталды, сау саламатта болыңыздар!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Музыка

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Елімізді? еркіндігі- Т?уелсіздік

Автор: Есалина Г?лжанат Бисекен?ызы

Дата: 02.02.2016

Номер свидетельства: 287205


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства