kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Математика п?ні бойынша ?БТ-ге дайындауды? тиімді жолдары

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ма??ыстау облысы

Жа?а?зен  ?аласы

2 орта мектебіні?

математика п?ні м??алімі

 Жапарбаев Жылдамбай

Математика п?ні бойынша ?БТ-ге дайындауды? тиімді жолдары

?азіргі заман талабына сай ?лтты? біры??ай тестке дайындау ?р п?н м??аліміні? басты міндеті.

Кіріспе б?лім

?азіргі математика п?ні бойынша ?БТ-ні? ерекшеліктері.

Негізгі б?лім

Математика п?ні бойынша ?БТ-ге дайындауды? тиімді жолдары

?орытынды б?лім

?БТ-ге дайындау кезіндегі м??алімні? ма?саты.

I.Математика п?ні бойынша тестілеу материалдарыны? ?р?айсысыны? ?зіндік м?ні т?мендегі параметрлерді? ?йлесімі бойынша сипатталады:

-танымды? ?рекет т?рлері білім мен білік да?дыларын ?здеріне таныс жа?дайлар?а ?олдану,

Тест тапсырмаларыны? мазм?ны :

-білім алуды жал?астыру ?шін ?ажетті математикалы? білімді ме?геруді;

-математикалы? зердені дамытуды;

-математикалы? ?рекетке т?н ж?не ?о?амда толы??анды ?ызмет етуге ?ажетті ойлауды? сапасын ?алыптастыруды тексеру.

?рбір тест ?орытындысын саралай келе о?ушыларды?

-?рнектерді ы?шамдау;

-тригонометриялы? ?рнектерді т?рлендіру;

-иррационал те?деулерді шешуде;

-логарифмдік,к?рсеткіштік те?деу,те?сіздіктерді шешу;

-функцияны зерттеу та?ырыптарына берілген тапсырмаларды орындау де?гейі жеткіліксіз.

Себебі о?ушыны? негізгі мектеп математика курсы бойынша ба?дарлама материалдарын нашар білуі;

-есепті? шартын т?сініп оны т?рлендіруді білмеуі;

-?з бетімен есеп шы?аруды? жолын білмейтіндігі.

II.Математикадан ?БТ-гедайындауды? негізгі кемшілігі –жо?ары класс о?ушыларыны? ?з бетімен о?ып-іздену да?дылары ?алыптаспа?ан.К?біне о?ушылар ой ?орытып,есепті шы?ару?а талпынбайды,керісінше нем??райлылы? танытып,есепті? жауаптарын к?зді ж?мып белгілей салады.Сонды?тан оларды е? болма?анда стандартты жолмен есеп шы?ара білуге ?йрету керек.?БТ-ге дайындау барысында о?ушылар м?тін есептерді шешуде к?п ?иналады.Себебі есеп шартын т?сініп те?деу ??ра алмауында.?БТ-ге дайындауды? тиімді жолы берілген жауаптарды орнына ?ойып тексеру,біра? олда кей жа?дайда болмай ?алуы м?мкін.Сонды?тан есептерді шешуді? тиімді ?діс-т?сілдерін ?йрету керек.Т?менде ?БТ-ге дайындау есептерінен біраз есептерін шешуді к?рсетіп ?тейін.

К?рсеткіштік те?деулерді шешуді? негізгі ?дістері

  1. Д?реже к?рсеткішін те?естіру ?дісі;
  2. Жа?а айнымалы енгізу ?дісі;

№1- есеп. Те?деуді шеші?із:

6х+1=37х+1

Шешуі: Те?дікті? екі жа?ында 37х+1 д?режесіне б?леміз;

Сонда:

          х+1=1

         х+1= 0

д?режелерін те?естіреміз: Х+1=0

                                              Х=-1

Жауабы: -1

№2- есеп. 2?5х=3х-1?7

Шешуі: 2?5х=3х?3-1?7

                   /2-ге б?леміз  

                        /3х-не б?леміз

             Сонда  х=

           Б?дан х=

Жауабы:  

№3- есеп. Те?деуді шеші?із:

                  5?32х+15?52х-1=8?15х

Шешуі: 5?32х+3?5 =8?3х?5х

             5?32х+3?52х=8?3х?5х             /52х-не б?леміз

  2х-8? х+3=0

Жа?а айналымды енгіземіз: х=а

5а2-8а+3=0

а1=,                а2= 1

  1. х=                                             2) х= 1

Х=1                                  х= 0

Х=0

Жауабы: 0;1.

№4-есеп. Те?деуді шеші?із.

2-3х)= -8)

Шешуі: Логорифмдік функция аны?талу облысы, логорифмдік функция ?асиеттерін пайдаланып т?мендегі ж?йені аламыз.

     б?дан     

             б?дан x=8

Жауабы: 8.

№5- есеп. xlg9+9lgx=6

Шешуі: alogbc=clogbа ?асиетін ?олданамыз:

сонда 9lоgx+9lgx=6

2?9lgx=6

9lgx=3

32lgx=3

3lgx2=3

lgx2=1

x2=10

x=

x=

Жауабы:

№6-есеп. Егер log3=a ж?не log25=b болса, log45135-ті а жіне b ар?ылы ?рнекте.

Шешуі: log45135= log453?45= log453+ log4545= log453+1= +1= +1= +1= = +1=

Жауабы:

III.?орытынды

Математиканы? 5-9 ж?не 10-11 кластар материалдарын ?айталау барысында о?ушыларды? ?з бетімен білімдерін толы?тыру да?дысын ?алыптастыру:

-?р тарау бойынша т?сінік беру;

-тарау бойынша есептер шы?арту;

-тарау немесе та?ырып бойынша тест алу;

-?р де?гейдегі тапсырмаларды орындау;

-?з бетінше тест ??растыру;

-тест жина?ы бойынша есептер шы?ару.

Жалпы айт?анда,математика п?ні бойынша о?ушыларды ?БТ-ге дайындау ?те ?иын?а со?ады.

Математика саба?ында ?БТ-ге дайындау барысында о?ушыларды? осы п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру, есептер шешімін ?з бетінше табуын жетілдіру-?стазды? басты міндеті.

Просмотр содержимого документа
«Математика п?ні бойынша ?БТ-ге дайындауды? тиімді жолдары »

Маңғыстау облысы

Жаңаөзен  қаласы

2 орта мектебінің

математика пәні мұғалімі

Жапарбаев Жылдамбай

Математика пәні бойынша ҰБТ-ге дайындаудың тиімді жолдарыҚазіргі заман талабына сай ұлттық бірыңғай тестке дайындау әр пән мұғалімінің басты міндеті.

Кіріспе бөлім

Қазіргі математика пәні бойынша ҰБТ-нің ерекшеліктері.

Негізгі бөлім

Математика пәні бойынша ҰБТ-ге дайындаудың тиімді жолдары

Қорытынды бөлім

ҰБТ-ге дайындау кезіндегі мұғалімнің мақсаты.

I.Математика пәні бойынша тестілеу материалдарының әрқайсысының өзіндік мәні төмендегі параметрлердің үйлесімі бойынша сипатталады:

-танымдық әрекет түрлері білім мен білік дағдыларын өздеріне таныс жағдайларға қолдану,

Тест тапсырмаларының мазмұны :

-білім алуды жалғастыру үшін қажетті математикалық білімді меңгеруді;

-математикалық зердені дамытуды;

-математикалық әрекетке тән және қоғамда толыққанды қызмет етуге қажетті ойлаудың сапасын қалыптастыруды тексеру.

Әрбір тест қорытындысын саралай келе оқушылардың

-өрнектерді ықшамдау;

-тригонометриялық өрнектерді түрлендіру;

-иррационал теңдеулерді шешуде;

-логарифмдік,көрсеткіштік теңдеу,теңсіздіктерді шешу;

-функцияны зерттеу тақырыптарына берілген тапсырмаларды орындау деңгейі жеткіліксіз.

Себебі оқушының негізгі мектеп математика курсы бойынша бағдарлама материалдарын нашар білуі;

-есептің шартын түсініп оны түрлендіруді білмеуі;

-өз бетімен есеп шығарудың жолын білмейтіндігі.

II.Математикадан ҰБТ-гедайындаудың негізгі кемшілігі –жоғары класс оқушыларының өз бетімен оқып-іздену дағдылары қалыптаспаған.Көбіне оқушылар ой қорытып,есепті шығаруға талпынбайды,керісінше немқұрайлылық танытып,есептің жауаптарын көзді жұмып белгілей салады.Сондықтан оларды ең болмағанда стандартты жолмен есеп шығара білуге үйрету керек.ҰБТ-ге дайындау барысында оқушылар мәтін есептерді шешуде көп қиналады.Себебі есеп шартын түсініп теңдеу құра алмауында.ҰБТ-ге дайындаудың тиімді жолы берілген жауаптарды орнына қойып тексеру,бірақ олда кей жағдайда болмай қалуы мүмкін.Сондықтан есептерді шешудің тиімді әдіс-тәсілдерін үйрету керек.Төменде ҰБТ-ге дайындау есептерінен біраз есептерін шешуді көрсетіп өтейін.

Көрсеткіштік теңдеулерді шешудің негізгі әдістері

  1. Дәреже көрсеткішін теңестіру әдісі;

  2. Жаңа айнымалы енгізу әдісі;

№1- есеп. Теңдеуді шешіңіз:

6х+1=37х+1

Шешуі: Теңдіктің екі жағында 37х+1 дәрежесіне бөлеміз;

Сонда:

х+1=1

х+1=0

дәрежелерін теңестіреміз: Х+1=0

Х=-1

Жауабы: -1№2- есеп. 2ˑ5х=3х-1ˑ7

Шешуі: 2ˑ5х=3хˑ3-1ˑ7

/2-ге бөлеміз

/3х-не бөлеміз

Сонда х=

Бұдан х=

Жауабы:№3- есеп. Теңдеуді шешіңіз:

5ˑ3+15ˑ52х-1=8ˑ15х

Шешуі: 5ˑ3+3ˑ5=8ˑ3хˑ5х

5ˑ3+3ˑ5=8ˑ3хˑ5х /5-не бөлеміз

-8ˑх+3=0

Жаңа айналымды енгіземіз: х

2-8а+3=0

а1= , а2= 1  1. х= 2)х= 1

Х=1 х= 0

Х=0

Жауабы: 0;1.

№4-есеп. Теңдеуді шешіңіз.

2-3х)=-8)

Шешуі: Логорифмдік функция анықталу облысы, логорифмдік функция қасиеттерін пайдаланып төмендегі жүйені аламыз.

бұдан

бұдан x=8

Жауабы: 8.

№5- есеп. xlg9+9lgx=6

Шешуі: alogbc=clogbа қасиетін қолданамыз:

сонда 9lоgx+9lgx=6

2ˑ9lgx=6

9lgx=3

32lgx=3

3lgx2=3

lgx2=1

x2=10

x=

x=

Жауабы:

№6-есеп. Егер log3=a және log25=b болса, log45135-ті а жіне b арқылы өрнекте.

Шешуі: log45135= log453ˑ45= log453+ log4545= log453+1=+1=+1=+1==+1=

Жауабы:

III.Қорытынды

Математиканың 5-9 және 10-11 кластар материалдарын қайталау барысында оқушылардың өз бетімен білімдерін толықтыру дағдысын қалыптастыру:

-әр тарау бойынша түсінік беру;

-тарау бойынша есептер шығарту;

-тарау немесе тақырып бойынша тест алу;

-әр деңгейдегі тапсырмаларды орындау;

-өз бетінше тест құрастыру;

-тест жинағы бойынша есептер шығару.

Жалпы айтқанда,математика пәні бойынша оқушыларды ҰБТ-ге дайындау өте қиынға соғады.

Математика сабағында ҰБТ-ге дайындау барысында оқушылардың осы пәнге деген қызығушылығын арттыру, есептер шешімін өз бетінше табуын жетілдіру-ұстаздың басты міндеті.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Математика п?ні бойынша ?БТ-ге дайындауды? тиімді жолдары

Автор: Жапарбаев Жылдамбай

Дата: 28.04.2015

Номер свидетельства: 206501

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства