kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«МАМАНДЫ? ТА?ДАУ ТАБЫСТЫ? КІЛТІ»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Жамбыл облысы ?ордай ауданы Бет?айнар ауылы

№ 27  Ы. Алтынсарин атында?ы орта мектебі

9 «А» сынып

Ашы? саба?

Математика п?ніні? м??алімі : Абдалиева А.С.

2015-2016 о?у жылы

Та?ырыбы:    «МАМАНДЫ? ТА?ДАУ ТАБЫСТЫ? КІЛТІ»

Ма?саты:

-        О?ушыларды? маманды? та?дауы туралы ойларын ке?ейту, ны?айту. Математикалы? ба?ытта?ы маманды? та?дау?а ба?ыт, ба?дар беру. ?о?амда?ы математика р?ліні? ?ажеттілігін т?сіндіру.Маманды?ты д?рыс та?дауына ы?пал ететіндей, маманды?тар ?лемінен а?параттар беру.

-        Маманды? та?дауда?ы математика р?ліні? жо?ары екендігін т?сіндіре, ?мірмен байланыстыра отырып о?ушыларды? ой-?рісін дамыту.

-        Елімізде болып жат?ан жа?алы?тардан хабардар болып ?з к?з?арастарын, ой пікірлерін д?л, еркін  жеткізе білуге т?рбиелеу.

Т?рі:  Ба?ыт, ба?дар саба?

?дісі: Ашы? ой

К?рнекілігі: Презентациялы? слайд, президентті? ?мірі, маманды? ?лемінде бейне таспа.

Барысы:

       І.   ?йымдастыру  кезе?і:

Кіріспе:  

     ?лемде 40 мы??а жуы? ?р т?рлі маманды?тар бар. Статистерді? зерттеуі бойынша жыл сайын 25  млн адам ?зіні? ж?мыс орнын ауыстырып, оны? 12 %-і ?айтадан ?з орнына ?айтып оралады екен.  Б?дан маманды?ты та?дауда ?р маман ?ателесіпті деуге бола ма? ?лде ?зіні? болаша?та?ы профессионалды ?ызметіне жан- жа?ты дайындалу керек шы?ар? ?о?ам?а, адамдар?а пайдасын тигізетін маманды?тарды ?алай та?дау?а болады? Осы ж?не та?ы бас?а м?селелер туралы б?гінгі т?рбие са?атында шешімін аламыз деген сенімдемін.

   II.   Презентациялы? слайд:  «Математикалы? ба?ытта?ы маманды? та?дау?а ба?ыт, ба?дар»

  III.   Эссе «Мен ж?не мені? та?дауым»

?з есімі мен болаша? та?да?ан маманды?ын  таныстыру.       

  ІV.   «Болмаса? да  ??сап  ба?.»

   «Маманды? та?дауды? сыры неде?» та?ырыбында?ы пікірталас Т???ыш Президент к?ніне орай ?йымдастырылап отыр.

Елбасымызды? балалы? ша?ы, е?бек жолы. 

  V.   «Сен  ?ай  маманды?ты  та?дады??»

?з маманды?тарын та?дауда ма?сат?а жету ?р адамны? еркіне, ?мірге ??штарлы?ына байланысты.  Сонымен ?атар маманды? та?дау факторларына мыналарды жат?ызу?а болады:

«Білгім келеді» -(?ызы?ушылы?, бейімділік).

«?ызы?ушылы?» -?андай да бір саланы, ??былысты танып білуге, оны зерттеуге деген ??марлы?.

«Бейімділік» -?андай да бір ?ызметпен айналысуда?ы икемділік.

«?олымнан келеді» -(?абілет, денсаулы? жа?дайы).

«?абілет» -адамны? ?андай да бір ?ызметті орындауда?ы жеке – дара ?абілеті, шы?армашылы? м?мкіндігі.

«Ма?ан керек» -(?ажеттілік, с?раныс)

                                 «Маманды?» с?зіне  аны?тама беру.

      Профессия — латын с?зінен шы??ан, “professio”- аны?тал?ан іс, маманды? дегенді білдіреді.

Маманды?-?арапайым ?мір с?ру к?зі болып табылатын ж?не ?андай да бір дайынды?ты, жауапкершілікті талап ететін е?бек ?ызметіні? ма?ызды б?лігі.

Маманды? та?дау — ?те жауапкершілікті ж?не ма?ызды іс.

Сен ?з келешегі?ді та?дау алдында  т?рсы?!

     

Осы жолды бастар алдында?ы негізгі міндеті? маманды? та?дау. Ендеше

1.     Маманды? та?дау дегенді ?алай т?сінесі?? Маманды? та?дау не ?шін керек?

2.     Осы айтыл?андар?а ?ол жеткізу ?шін е? ?уелі не керек?

3.     Маманды? та?дауды ?алай ?абылдайсы?? ?ор?ынышты ма?

4.     Д?рыс та?далма?ан маманды? немесе маманды? та?дауда кездесетін ?ателіктерді? келешекте ?андай ?сері болады  деп ойлайсы??

5.  Сен та?да?ан манды? ?аншалы?ты с?раныс?а ие?

6.  Сен осы маманды?ты? иесі бола т?ра ж?мыс таба алатынды?ы?а сенімдісі? бе?

7. Та?да?ан мамнды?ы?а бас?а адамдарды? ы?палы бар ма?

8. ?азіргі уа?ытта ?андай маманды?тар ?ажет деп ойлайсыз?

                                 /Маманды?тар туралы слайд/

 

  VI.   Мектеп т?легіні? моделі.

      Елбасымыз Н.?.Назарбаев “?аза?стан ?здері? сия?ты жас мемлекет, сонды?тан бізді? болаша?ымыз да жастар”,- деп тегіннен-тегін айт?ан жо?.Мемлекетімізді? б?гіні мен ерте?і жас ?рпа?ты? еншісінде бол?анды?тан сендер  сауатты, білімді, б?секеге ?абілетті болулары? ?шін ?з маманды?тары?ды д?рыс та?дап, д?рыс игеріп  ?мірден ?з орындары?ды д?рыс таба білулері? керек! Ендеше маманды?ты д?рыс та?дай алатын мектеп т?легіні? моделі ?андай болу керек деп  ойлайсы?дар?

      Мектеп т?легіні? моделі :

·        ?ЗІНЕ  СЕНІМІН   АРТТЫРУ

·        ?З Ж?МЫСЫН  ?ЙЫМДАСТЫРА  БІЛУ

·        ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ  БОЛУ

·        ?ЗІН- ?ЗІ   О?ЫТУ?А   БЕЙІМДІ

·        ?ЖЫМ?А  ?З  ?ЛЕСІН  ?ОСУШЫ

·        ПІКІРТАЛАСТА  ?З  ОЙЫН  БІЛІП, ?З ОРЫНЫН  ?ОР?АЙ  АЛАТЫН

·        Т?ЖРИБЕДЕН  ?ЗІНЕ  ПАЙДАЛЫСЫН  АЛА  АЛАТЫН

·        ПРОБЛЕМАСЫН  ШЕШЕ  АЛАТЫН

·        ?З БЕТІМЕН ШЕШІМ  ?АБЫЛДАЙ  АЛАТЫН  Т?Л?А БОЛУ ШАРТ

 

   VII.   Болаша? маманды?ы?ды а?ылмен та?да:

I. Алдымен маманды?ты, со?ан с?йкес ?БТ бойынша бесінші п?нді та?дау?а кіріс.

  Б?л е? сауатты шешім. О?у?а т?суді емес, бастысы кім бол?ы? келетінін ойлан!

Маманды? та?дай алмау проблемасына келіп то?талса?, ?зі?е мынадай с?ра?тар?а жауап беруге тырыс:
 

1. Ма?ан немен айналыс?ан ?найды?
 

2. ?зі?ні? есейіп 25 жас?а келгені?ді елестет: Не істеп ж?ргені?ді… ?андай іс ат?арып жат?аны?ды… Ат?арып жат?ан ж?мысы? ?зі?е ?най ма? Ж?мысы? ?зі?е немесе айналада?ы адамдар?а пайдасы бар ма? Осы с?ра?тар?а м??ият ойлан

Себебі маманды? та?дау - ол ?мірлік та?дау. ?зі?ні? ?ай салада ?абілеттілігі?ні? бар екенін 40 жас?а келгенде біліп, ?айтадан мансабы?ны? іргетасын салмас ?шін ?азірден бастап д?рыс шешім ?абылда?ан ж?н.
 

II. ?ызы?тыр?ан маманды?тары?ны? тізімін жаса.

?БТ бойынша маманды?тар тізімін ашып, бесінші п?нді есепке ала отырып ?ала?ан маманды?тар тізімін жазып ал.

III. Та?да?ан маманды?тар бойынша гран?а т?су ?ту баллдарын аны?та.


 

IV. Т?йін шы?ар!

Грант?а ?тініш жазу барысында са?ан 4 маманды? та?дау м?мкіндігі беріледі. ?азірден бастап сол 4 маманды?ты аны?тап алу?а тырыс.
 

1. Бірінші, жаны?а е? жа?ын маманды?ты жаз. Ойы?да?ы маманды? талап етілетін балдар бай?ау сына?тарында ал?ан балдары?нан жо?ары болады.

2. Екінші, ма?ыздыра? бол?ан маманды?ты та?да,  біра? маманды?ты? минималды ?ту баллы сені? балы?мен бірдей немесе с?л т?мен болсын. 
 

3. ?шінші, б?л тізімге 100 пайыз т?сетін маманды?ты жазу?а тырыс. Сені? баладары? минималды ?ту балынан ?лде?айда жо?ары болуы тиіс.

4. Т?ртінші, со??ы маманды?ты ?шінші тізім принципі бойынша та?да.  

Егер сенде ауыл квотасын иелену ???ы?ы бар болса, онда 3 ж?не 4 тізімдегі маманды?тарды ауыл квотасы тізімінен та?да.
 

Минималды ?ту баллынан ?БТ н?тиже? жо?ары бол?аны сені? грант?а т?су м?мкіндігі?ді арттырады.

Ал егер де "Алтын белгі" иегері болса?, онда сенде ?ала?ан маманды??а т?су м?мкіндігі ?те жо?ары. Себебі е? алдымен гранттар "Алтын белгі" иегерлері арасында конкурс?а т?седі.
 

Егер сен ?БТ емтиханынан  т?мен балл ал?ан болса?, радиотехника, электроника ж?не телекоммуникация секілді жо?ары б?секелестігі бар маманды?тарды та?дама?аны? лазым. Е? д?рысы ??рылыс секілді грант к?п б?лінетін маманды??а тапсыр?аны? ж?н.

     

  ?азіргі заман?ы жо?ары білімі бар маман?а ?андай талаптар ?ойылады?

Жауаптар:

-         Компьютерді білу;

-          Бірнеше тілді, а?ылшын тілін білу.

-          Адамдармен ?арым-?атынас жасай білу.

-          ?з тауарын, ?ызметін ?ткізе білу.

-          Тез шешім ?абылдап, бастамашылы? жасау.

-          ?немі білім алу?а, ?айта о?у?а бейімділік.

  VIII.   «Логикалы? есеп»

  1. Тік т?ртб?рышты б?лмеге ?рбір ?абыр?асында ?ш орынды?тан болатындай сегіз орынды?ты орналастыр.
  2. Кешегі к?н ертенгі к?н бол?анда, келесі к?н жексенбі болар еді.

Сонда б?гін ?андай к?н?

     3.   Сыныпта 35 о?ушы бар. ?ыздар ?лдардан

      3-ке арты?. Сыныпта неше ?л, неше ?ыз бар?

  IX.   «С?зж?мба?»

 

 

Х.   Саба?ты  ?орытындылау.

Адамдар маманды?ты ж?регіні? ?алауы бойынша та?дауы керек. ?йткені, ?рбір адамны? болаша?ы та?да?ан маманды?ына тікелей байланысты. ?з ісін жа?сы к?ріп, ?лкен жауапкершілікпен ат?ар?анда ?ана ба?ытты болады. Ал ж?регі ?алама?ан маманды? иелері к?п ?иынды?тар?а кездеседі.

Мені? маманды?ым – о?ытушы. ?иынды?ы мен ?ызы?ы мол осы маманды?ты бала к?німнен армандадым. Адам баласына к?мектесу – игілікті істерді? бастысы. Мені? маманды?ым е? ?ажет маманды?тарды? бірі. Сонды?тан маманды?ымды ма?таныш т?тамын.

  Адам ?з ?мірінде екі н?рсені та?дауда ?ателеспеуі керек: біреуі – жар та?дау, екіншісі – маманды? та?дау» деп М.Ма?атаев а?амыз айт?андай, маманды? та?дау – жас?спірім кездегі адам ?міріндегі е? ма?ызды шешімдерді? бірі. Б?гінгі кешімізге келген сіздерге рахметімді айта отырып, б?л кездесу  болаша?та  ?з ?ызы?ушылы?тары мен ?абілеттеріне  с?йкес келетін маманды?ты аны?тау?а, кейбіреулеріне ?з та?дауларын жасау?а ?лкен септігі тиеді деп ойлаймын.

Абай атамыз айт?андай «болмаса? да ??сап ба?, бір ?алымды с?йсе?із. Ондай болма? ?айда деп, айтпа ?ылым с?йсе?із» дегендей ал?а ?мтылып арманымыз?а жетіп, маманды? иесі болайы?.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
««МАМАНДЫ? ТА?ДАУ ТАБЫСТЫ? КІЛТІ»»

Сабақтың тақырыбы: « МАМАНДЫҚ ТАҢДАУ ТАБЫСТЫҢ КІЛТІ »

Сабақтың тақырыбы:

« МАМАНДЫҚ ТАҢДАУ ТАБЫСТЫҢ КІЛТІ »

Сабақтың мақсаты: Білімділік мәні: Математикалық бағыттағы мамандық таңдауға бағыт, бағдар беру. Қоғамдағы математика рөлінің қажеттілігін түсіндіру. Дамытушылық мәні: Мамандық таңдаудағы математика рөлінің жоғары екендігін түсіндіре, өмірмен байланыстыра отырып оқушылардың ой-өрісін дамыту. Тәрбиелік мәні: Оқушылырды ауызбіршілікке,ұйымшылдыққа тәрбиелеу.Есте сақтау қабілетін жетілдіру.Туған жерінің табиғатын сүйюге,қорғауға,көркейтуге атсалысуға тәрбиелеу.

Сабақтың мақсаты:

Білімділік мәні: Математикалық бағыттағы мамандық таңдауға бағыт, бағдар беру. Қоғамдағы математика рөлінің қажеттілігін түсіндіру.

Дамытушылық мәні: Мамандық таңдаудағы математика рөлінің жоғары екендігін түсіндіре, өмірмен байланыстыра отырып оқушылардың ой-өрісін дамыту.

Тәрбиелік мәні: Оқушылырды ауызбіршілікке,ұйымшылдыққа тәрбиелеу.Есте сақтау қабілетін жетілдіру.Туған жерінің табиғатын сүйюге,қорғауға,көркейтуге атсалысуға тәрбиелеу.

Педагогика

Педагогика

Экономика

Экономика

Менеджмент

Менеджмент

Қаржы

Қаржы

Маркетинг

Маркетинг

Статистика

Статистика

Механика

Механика

Гидрология және метеорология

Гидрология және

метеорология

Ақпараттық жүйелер

Ақпараттық жүйелер

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамассыз ету

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамассыз ету

Математикалық және компьютерлік модельдеу

Математикалық және компьютерлік модельдеу

Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау

Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау

Тау-кен ісі

Тау-кен ісі

Мұнай газ ісі

Мұнай газ ісі

Металлургия

Металлургия

Геодезия және картография

Геодезия және картография

Машина жасау

Машина жасау

Жылу энергетикасы Электр энергетикасы

Жылу энергетикасы

Электр энергетикасы

Аудиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Аудиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы

Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы

Құрылыс.Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру

Құрылыс.Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру

Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Стандарттау, сертификаттау және метрология

Стандарттау, сертификаттау және метрология

Ғарыш техникасы және технологиялары

Ғарыш техникасы және технологиялары

Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

Логистика

Логистика


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
«МАМАНДЫ? ТА?ДАУ ТАБЫСТЫ? КІЛТІ»

Автор: Абдалиева Айжан Серикбаевна

Дата: 01.04.2016

Номер свидетельства: 313394


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства