kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Логарифм ж?не оны? ?асиеттері

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні: 23.01.2014 жыл

Сыныбы:11а

Саба?ты? та?ырыбы: Логарифм ж?не оны? ?асиеттері

Саба?ты? ма?саты :

 • Логарифмдік тепе – те?діктерді, ?асиеттерді тиімді пайдалануда ж?не санны? логарифмін табуда о?ушыларды? білімдерін тере?дету, бір ж?йеге келтіру;
 • Есеп шы?ару барысында о?ушыларды? ойлау ?абілеттерін дамыту, іскерлік білімдерін, да?дыларын ?алыптастыру;
 • О?ушыларды ?йымшылды??а, шапшанды??а, сыйласты??а т?рбиелеу.

 

Саба?ты? типі: Іскерлік ойын «?ылыми-зерттеу институтында математиканы? ?зекті м?селесі бойынша ?ылыми ке?ес м?жілісі»

О?ыту ?дісі: жеке, топты?, ?жымды?

Саба?ты? ??рал-жабды?тары: интерактивті та?та, слайдтар, ?р топ?а арнал?ан карточкалар, ба?алау пара?ы

Саба?ты? барысы:

І ?йымдастыру

ІІ Ма?сат пен міндетті? ?ойылуы

М??алімні? кіріспе с?зі.

Б?гін бізде ?згеше саба?- іскерлік ойын саба?ы. Сіздер б?гін ?ылыми-зерттеу институтыны? т?рт т?рлі лабораторияларыны? ?ызметкерлері боласыздар. (теоретиктер лабораториясы, зерттеушілер лабораториясы, т?жірибелер лабораториясы, м?ліметтер лабораториясы) Барша?ызды «Логарифм ж?не оны? ?асиеттері» та?ырыбын тал?ылау ?шін ?ылыми ке?есті? м?жілісіне ?атысу?а ша?ырды?.Бізді? саба?ымызды? эпиграфы

 

«ЛОГАРИФМДЕРДІ? ОЙЛАП ТАБЫЛУЫНАН АСТРОНОМНЫ? Ж?МЫСЫ ?ЫС?АРЫП, ?МІРІ ?ЗАРДЫ»

 (ФРАНЦУЗ МАТЕМАТИГІ Ж?НЕ АСТРОНОМЫ ЛАПЛАС)

?р лабораторияны? жетекшісі болады, ол ?зіні? ?рбір ?ызметкерін ж?мысына ?арай ба?алайды ж?не о?ан ?иын с?тте ?ол ?шын береді. Барлы? лабораторияда ба?алау пара?ы бар, саба?ты? ?р кезе?інде жетекшілер балл ?ойып отырады. М?жілісті? со?ында ?р «?ызметкерді? ?ылыми-зерттеу институтында» істеген ж?мысына ?арай ба?алаймын.

Лаборатория жетекшілерін атап ?тейін.

1.Теоретиктер лабораториясы. Жетекшісі-Ермекова Райг?л

2. Зерттеушілер лабораториясы. Жетекшісі-?арабалаев Бай?абыл

3. Т?жірибелер лабораториясы. Жетекшісі-Исаева А?н?р

4. М?ліметтер лабораториясы. Жетекшісі-Аманжол ?алабай

ІІІ ?й ж?мысын тексеру

?р лаборатория жетекшілері ?з ?ызметкерлеріні? ?й ж?мысыны? ?алай орындал?анын м?лімдейді.

ІV Тарихи аны?тама

М?ліметтер лабораториясы «Логарифм» та?ырыбында тарихи аны?тама дайында?ан.

Логарифмді ойлап тап?ан ж?не логарифмдік кесте ??растыр?ан ?алым Джон Непер Шотландияда д?ниеге келген. 16 жасында континентке кетіп, 5 жыл Европаны? ?рт?рлі университетінде о?ып, математиканы игерген. Кейін астрономия ж?не математикамен тере? айналыс?ан. Логарифмдік есептеулер идеясына Непер 16- ?асырды? 80- жылдарында келген, дегенмен ?зіні? кестесін 25 жыл есептеулерден кейін 1614 жылы ?ана жарияла?ан. Ол «Логарифмдік керемет кестелер сипаты» деген атпен шы??ан. «Логарифм» деген терминні? ?зін де Непер ?сын?ан, ол оны «?олдан жасал?ан сан» деп аудар?ан. Неперді? кестелері мен идеялары тез таралып, ?олданыс?а т?скен. «Непер ережесін» ж?не «Непер аналогияларын» сфералы? тригонометрияда кездестіруге болады.

V Зерттеу ж?мысына дайынды?

А) «Логарифдік функция» атты графикалы? диктант ж?ргізейік. Мен с?ра?тарды о?имын, ал сендер жауаптары?ды д?птерлері?е «И?» орнына ___, ал «Жо?» орнына ^ белгіле?дер.

 

 

С?ра?тар?а жауап н?тижесінде сендерде график пайда болады.

С?ра?- тапсырмалар(м??алім о?иды)

 1. у=logax логарифмдік функциясы х-ті? кезкелген м?нінде аны?тал?ан. (жо?)
 2. а>0, а≠1, х>0 бол?анда, у= logax функциясы логарифмдік функция болады (и?)
 3. Логарифмдік функцияны? аны?талу облысы барлы? на?ты сандар жиыны болады (жо?)
 4. Логарифмдік функцияны? м?ндеріні? жиыны барлы? на?ты сандар жиыны болады (и?)
 5. у=log3x функциясы ?спелі функция (и?)
 6. у=log3x функциясыны? графигі Ох осімен ?иылысады (и?)
 7. Теріс санны? логарифмі болады (жо?)

?) С?йкестікті  тап

                                     а>0, а≠1 ж?не N, N1,N2о? сандар

 

 

1

 

 

 

1

 

1

2

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

4

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

0

7

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

8

 

N

9

 

 

 

 

9

 

 

 

 

VI. Эксперименттік ж?мыс

Келесі тапсырмаларды орындау ар?ылы практикада білімдерімізді к?рсетеміз. Берілген сандарды? негіздегі логарифмдерін табы?дар.

А) «?атесін тап», я?ни мына шы?арыл?ан есептерді? ?атесін тауып, к?рсету керек.

Теоретиктер лабораториясы

    

Зерттеушілер лабораториясы.

     

Эксперименттер лабораториясы

         

М?ліметтер лабораториясы

     

?) Де?гейлік тапсырма:

Лаборатория жетекшілері ?здеріні? тапсырмаларыны? номерін та?дап, барлы?ы бірігіп шы?арады. Та?та?а бір «?ызметкер» шы?ып, есепті? шы?арылуын к?рсетеді.

Теоретиктер лабораториясы

  А) 

 

 

 

Зерттеушілер лабораториясы.

  А)       

 

 

 

Эксперименттер лабораториясы

  А)  

 

 

 

М?ліметтер лабораториясы

 

 А) 

 

 

 

 

VI.Ба?дарламалы? тексеру. Тест

 1. Есепте: lg30-lg3

A)0  B)1  C)2   D)3   E)4

2) Онды? логарифм дегеніміз...

A)Негізі 1 саны болатын логарифм;  B)Негізі 20 саны болатын логарифм

 C)Негізі 10 саны болатын логарифм;   D)Негізі е саны болатын логарифм 

 E)Негізі 100 саны болатын логарифм

3) Есепте: 42+log42

A)32  B)4  C)16   D)8   E)64

4)Те?деуді шеш: logx81=-4

A)       B)               C)      D)4                  E)5

5) Натурал логарифм дегеніміз...

 

A)Негізі 1 саны болатын логарифм;  B)Негізі 20 саны болатын логарифм

 C)Негізі 10 саны болатын логарифм;   D)Негізі е саны болатын логарифм 

 E)Негізі 100 саны болатын логарифм

6) Есепте: log26-log2(6/32)

A)5  B)6  C)7   D)8   E)9

7)Те?деуді шеш:log4x=-3

A)16  B)-64  C)1/64   D)1/16   E)-16

8) Есепте:

(log316/log34)-1

A)2  B)4  C)1/4   D)-2   E)1/2

Жауаптары:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

В

С

А

B

D

А

С

Е

 

VII ?орытындылау ж?не ба?алау

Б?гінгі саба?та барлы? лабораториялар да жа?сы ж?мыс жасады. Енді ?орытынды жасайы?. ?р жетекші ?здеріні? «?ызметкерлеріні?» ?алай ж?мыс жаса?аны туралы ?ыс?аша айтып ?тсін.

 

VIIІ ?йге тапсырма беру №252, № 268

ІХ М??алім с?зі

Сіздер енді 3-4 айда мектеп бітіріп, ?лкен ?мірге ?адам бас?алы отырсыздар. Со?ан ?атысты мені? сіздерге арна?ан кішкене тілегім бар. (?р о?ушы?а тарату)

Жас т?лекке тілек

??зі?ні? к?ші?ді екі еселе, ?ш еселе, ал білім к?лемін n-д?режеге дейін к?бейт

?Сені? жады?да жасты? ша? т?ра?ты шама болып ?алсын

?Барлы? ?мір ?ателіктерінен тек о? т?бір шы?ар

?Сені? та?дыры?ны? сынды? н?ктелерінде min с?тсіздік пен max табыс болсын

?Жабыр?а??ы к??іл-к?йді ?немі 0-ге к?бейтуге тырыс

?Миллион ?міттен жа?сылы? к?т

?-∞-ден +∞-ке дейін ба?ыт

??мір-б?л ?лкен есеп кітабы. Тек жауабына к?з салу?а асы?па

? Егер ?ай?ы келсе, онда ол со??ы шегі болып, ал ?уаныш шексіз болсын

? ?мір дайында?ан барлы? емтихандарды тек беске тапсыр!

?ымбатты мені? о?ушым!

?мірге сапар бастады?,

Болаша??а к?з тастап.

?анаты арман ??сыны?,

Апарсын сені алыс?а...

 

 

Математика п?ніні? м??алімі Са?ынай К?л?н Са?ынай?ызы

Просмотр содержимого документа
«Логарифм ж?не оны? ?асиеттері »

Күні: 23.01.2014 жыл

Сыныбы:11а

Сабақтың тақырыбы: Логарифм және оның қасиеттері

Сабақтың мақсаты :

 • Логарифмдік тепе – теңдіктерді, қасиеттерді тиімді пайдалануда және санның логарифмін табуда оқушылардың білімдерін тереңдету, бір жүйеге келтіру;

 • Есеп шығару барысында оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту, іскерлік білімдерін, дағдыларын қалыптастыру;

 • Оқушыларды ұйымшылдыққа, шапшандыққа, сыйластыққа тәрбиелеу.


Сабақтың типі: Іскерлік ойын «Ғылыми-зерттеу институтында математиканың өзекті мәселесі бойынша ғылыми кеңес мәжілісі»

Оқыту әдісі: жеке, топтық, ұжымдық

Сабақтың құрал-жабдықтары: интерактивті тақта, слайдтар, әр топқа арналған карточкалар, бағалау парағы

Сабақтың барысы:

І Ұйымдастыру

ІІ Мақсат пен міндеттің қойылуы

Мұғалімнің кіріспе сөзі.

Бүгін бізде өзгеше сабақ- іскерлік ойын сабағы. Сіздер бүгін ғылыми-зерттеу институтының төрт түрлі лабораторияларының қызметкерлері боласыздар. (теоретиктер лабораториясы, зерттеушілер лабораториясы, тәжірибелер лабораториясы, мәліметтер лабораториясы) Баршаңызды «Логарифм және оның қасиеттері» тақырыбын талқылау үшін ғылыми кеңестің мәжілісіне қатысуға шақырдық.Біздің сабағымыздың эпиграфы


«ЛОГАРИФМДЕРДІҢ ОЙЛАП ТАБЫЛУЫНАН АСТРОНОМНЫҢ ЖҰМЫСЫ ҚЫСҚАРЫП, ӨМІРІ ҰЗАРДЫ»

(ФРАНЦУЗ МАТЕМАТИГІ ЖӘНЕ АСТРОНОМЫ ЛАПЛАС)

Әр лабораторияның жетекшісі болады, ол өзінің әрбір қызметкерін жұмысына қарай бағалайды және оған қиын сәтте қол ұшын береді. Барлық лабораторияда бағалау парағы бар, сабақтың әр кезеңінде жетекшілер балл қойып отырады. Мәжілістің соңында әр «қызметкердің ғылыми-зерттеу институтында» істеген жұмысына қарай бағалаймын.

Лаборатория жетекшілерін атап өтейін.

1.Теоретиктер лабораториясы. Жетекшісі-Ермекова Райгүл

2. Зерттеушілер лабораториясы. Жетекшісі-Қарабалаев Байғабыл

3. Тәжірибелер лабораториясы. Жетекшісі-Исаева Ақнұр

4. Мәліметтер лабораториясы. Жетекшісі-Аманжол Қалабай

ІІІ Үй жұмысын тексеру

Әр лаборатория жетекшілері өз қызметкерлерінің үй жұмысының қалай орындалғанын мәлімдейді.

ІV Тарихи анықтама

Мәліметтер лабораториясы «Логарифм» тақырыбында тарихи анықтама дайындаған.

Логарифмді ойлап тапқан және логарифмдік кесте құрастырған ғалым Джон Непер Шотландияда дүниеге келген. 16 жасында континентке кетіп, 5 жыл Европаның әртүрлі университетінде оқып, математиканы игерген. Кейін астрономия және математикамен терең айналысқан. Логарифмдік есептеулер идеясына Непер 16- ғасырдың 80- жылдарында келген, дегенмен өзінің кестесін 25 жыл есептеулерден кейін 1614 жылы ғана жариялаған. Ол «Логарифмдік керемет кестелер сипаты» деген атпен шыққан. «Логарифм» деген терминнің өзін де Непер ұсынған, ол оны «қолдан жасалған сан» деп аударған. Непердің кестелері мен идеялары тез таралып, қолданысқа түскен. «Непер ережесін» және «Непер аналогияларын» сфералық тригонометрияда кездестіруге болады.

V Зерттеу жұмысына дайындық

А) «Логарифдік функция» атты графикалық диктант жүргізейік. Мен сұрақтарды оқимын, ал сендер жауаптарыңды дәптерлеріңе «Иә» орнына ___, ал «Жоқ» орнына ^ белгілеңдер.Сұрақтарға жауап нәтижесінде сендерде график пайда болады.

Сұрақ- тапсырмалар(мұғалім оқиды)

 1. у=logax логарифмдік функциясы х-тің кезкелген мәнінде анықталған. (жоқ)

 2. а0, а≠1, х0 болғанда, у= logax функциясы логарифмдік функция болады (иә)

 3. Логарифмдік функцияның анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны болады (жоқ)

 4. Логарифмдік функцияның мәндерінің жиыны барлық нақты сандар жиыны болады (иә)

 5. у=log3x функциясы өспелі функция (иә)

 6. у=log3x функциясының графигі Ох осімен қиылысады (иә)

 7. Теріс санның логарифмі болады (жоқ)

Ә) Сәйкестікті тап

а0, а≠1 және N, N1,N2оң сандар11


1

2233


44


55660

77
88


N

9
9
VI. Эксперименттік жұмыс

Келесі тапсырмаларды орындау арқылы практикада білімдерімізді көрсетеміз. Берілген сандардың негіздегі логарифмдерін табыңдар.

А) «Қатесін тап», яғни мына шығарылған есептердің қатесін тауып, көрсету керек.

Теоретиктер лабораториясы

Зерттеушілер лабораториясы.

Эксперименттер лабораториясы

Мәліметтер лабораториясы

Ә) Деңгейлік тапсырма:

Лаборатория жетекшілері өздерінің тапсырмаларының номерін таңдап, барлығы бірігіп шығарады. Тақтаға бір «қызметкер» шығып, есептің шығарылуын көрсетеді.

Теоретиктер лабораториясы

А)

Зерттеушілер лабораториясы.

А)

Эксперименттер лабораториясы

А)

Мәліметтер лабораториясы

А)


VI.Бағдарламалық тексеру. Тест

 1. Есепте: lg30-lg3

A)0 B)1 C)2 D)3 E)4

2) Ондық логарифм дегеніміз...

A)Негізі 1 саны болатын логарифм; B)Негізі 20 саны болатын логарифм

C)Негізі 10 саны болатын логарифм; D)Негізі е саны болатын логарифм

E)Негізі 100 саны болатын логарифм

3) Есепте: 42+log42

A)32 B)4 C)16 D)8 E)64

4)Теңдеуді шеш: logx81=-4

A) B) C) D)4 E)5

5) Натурал логарифм дегеніміз...


A)Негізі 1 саны болатын логарифм; B)Негізі 20 саны болатын логарифм

C)Негізі 10 саны болатын логарифм; D)Негізі е саны болатын логарифм

E)Негізі 100 саны болатын логарифм

6) Есепте: log26-log2(6/32)

A)5 B)6 C)7 D)8 E)9

7)Теңдеуді шеш:log4x=-3

A)16 B)-64 C)1/64 D)1/16 E)-16

8) Есепте:

(log316/log34)-1

A)2 B)4 C)1/4 D)-2 E)1/2

Жауаптары:


1

2

3

4

5

6

7

8

В

С

А

B

D

А

С

Е


VII Қорытындылау және бағалау

Бүгінгі сабақта барлық лабораториялар да жақсы жұмыс жасады. Енді қорытынды жасайық. Әр жетекші өздерінің «қызметкерлерінің» қалай жұмыс жасағаны туралы қысқаша айтып өтсін.


VIIІ Үйге тапсырма беру №252, № 268

ІХ Мұғалім сөзі

Сіздер енді 3-4 айда мектеп бітіріп, үлкен өмірге қадам басқалы отырсыздар. Соған қатысты менің сіздерге арнаған кішкене тілегім бар. (әр оқушыға тарату)

Жас түлекке тілек

▪Өзіңнің күшіңді екі еселе, үш еселе, ал білім көлемін n-дәрежеге дейін көбейт

▪Сенің жадыңда жастық шақ тұрақты шама болып қалсын

▪Барлық өмір қателіктерінен тек оң түбір шығар

▪Сенің тағдырыңның сындық нүктелерінде min сәтсіздік пен max табыс болсын

▪Жабырқаңқы көңіл-күйді үнемі 0-ге көбейтуге тырыс

▪Миллион үміттен жақсылық күт

▪-∞-ден +∞-ке дейін бақыт

▪Өмір-бұл үлкен есеп кітабы. Тек жауабына көз салуға асықпа

▪ Егер қайғы келсе, онда ол соңғы шегі болып, ал қуаныш шексіз болсын

▪ Өмір дайындаған барлық емтихандарды тек беске тапсыр!

Қымбатты менің оқушым!

Өмірге сапар бастадың,

Болашаққа көз тастап.

Қанаты арман құсының,

Апарсын сені алысқа...Математика пәнінің мұғалімі Сағынай Күлән Сағынайқызы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
Логарифм ж?не оны? ?асиеттері

Автор: Са?ынай К?л?н Са?ынай?ызы

Дата: 27.01.2015

Номер свидетельства: 162211

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства