kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Квадрат те?деу т?бірлеріні? формулалары»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? ма?саты:
Білімділік: «Квадрат те?деу т?бірлеріні? формулалары» та?ырыбы бойынша ал?ан білімдерін ?айталау, жалпылау, салыстырмалы талдау ж?ргізуге, ?орытынды жасай білуге ?йрету («квадрат те?деуді? т?бірлері мен коэффициенттеріні? арасында?ы т?уелділікті ашу»);
Дамытушылы?: о?ушыларды? ой - ?рісін ке?ейту, п?нге ?ызы?ушылы?ын дамыту, о?ушыларды? коммуникативті сипатта?ы т?л?алы? ?асиеттерін дамыту, ?з бетімен білім алу біліктерін дамыту, ал?ан білімді ?ойыл?ан ма?сат?а жетуде ?олдану?а ?йрету;
Т?рбиелік: досты? ?арым - ?атынас т?рбиелеу, ма?сат?а жетуде ?зін - ?зі ж?не ?зара ба?ылау да?дыларын, ерік, табандылы? т?рбиелеу.
Саба?ты? типі: аралас саба?.
??ралдары: ба?дарлама - тренажер, саба?ты? мультимедиялы? презентациясы, ба?ылау пара?тары, карточкалар.
Саба?ты? барысы
?йымдастыру кезе?і
М??алім с?зі: ?айырлы к?н, достар! Сендермен осы саба?та жолы??аныма ?уаныштымын. Егер мына тапсырманы орындаса?дар, б?гінгі саба?ты? та?ырыбын білесі?дер:
Анаграмманы шешу.
Таиимдкисрнн (дискриминант), кісенді (кесінді), дуе?те (те?деу), фэкоцинетиф (коэффициент), бірт? (т?бір)
Ма?ынасы бойынша арты? с?зді алып тастау.
- ?ал?ан с?здер ?андай та?ырыпты біріктіреді? (Квадрат те?деу т?бірлеріні? формулалары)
- И?, біз б?гін квадрат те?деулермен танысуды жал?астырамыз, ?ткен саба?тарда ал?ан білімдерді еске т?сіріп, жалпылаймыз, жа?а білімдер аламыз. Сонымен, д?птерлері?ді ашып, саба?ты? та?ырыбын жазы?дар:
«Квадрат те?деу т?бірлеріні? формулаларына есептер шы?ару»
К?неки, бізді? бірігіп істер ж?мысымызды? ма?сатын аны?тап алайы?, ж?не ?р?айсы? алдары?а осы саба?та?ы ?здік ма?саттары?ды ?ойы?дар.
(О?ушылар о?у ?рекетіні? ма?сатын белгілейді)
М??алім: алдымыз?а ма?сат ?ойды?. Бізді? ?ранымыз сол б?рын?ыша ?алады: «Мен не істеу керек екенін білемін. Мен ?алай істеу керек екенін білемін».
Сонымен, ж?мыс?а кіріселік. ?з ж?мыстары?ды ?здері? ба?алайсы?дар, ?рбір д?рыс жауап?а ба?алау пара?ына ?пай ?оясы?дар (?осымша ?а?аз) ж?не т?ймеда? г?ліні? ?рбір жапыра?шасы беріледі.
Алын?ан білімні? ?олданылуын к?рсету.
Ж?мыс?а кірісіп, зейіндері?ді т?ра?тандыру ?шін дайынды? жатты?уларын орындау?а ша?ырамын. Сендерді? бай?а?ышты?, м?селені шешуде д?рыс ба?дар табу біліктері?ді тексереміз. ?рбір д?рыс жауап?а ба?алау пара?ына ?пай белгілейсі?дер.
С?ра?тар:
1. Екінші д?режелі те?деу ?алай аталады?
2. Квадрат те?деуді? т?бірлеріні? саны неге т?уелді?
3. Егер D н?лден ?лкен болса, квадрат те?деуді? неше т?бірі болады?
4. Айнымалысы бар те?дік?
5. Н?лді? ?арсыласы?
6. Те?деу шешу деген не?
7. Бірінші коэффициенті 1 - ге те? квадрат те?деу ?алай аталады?
8. Егер дискриминант н?лден кіші болса, квадрат те?деуді? неше т?бірі болады?
9. ?рбір с?зде бар, ?сімдікте бар, м?мкін те?деуде де бар шы?ар?
Те?деулер ерте заманнан - а? адамзатты? ойларын то?ыт?ан. Орта ?асырларда?ы а?ылшын а?ыны Чосерді? тамаша бір жолдары бар, соны біз саба?ымызды? эпиграфы ретінде алайы?:
Те?деулер мен теоремалар ар?асында
Мен бірталай м?селелерді шешемін.
?рине, б?л жерде квадрат те?деулер ж?нінде де айтыл?ан деп т?сінеміз. ?йткені оларды шеше білу математика ?шін ?ана емес, бас?а ?ылымдар ?шін де ма?ызы ?те зор.
2. Фронталды? ж?мыс. Квадрат те?деулерді? т?рлерін аны?тап кестеге толтырады.
Толы? толымсыз Келтірілген
Ба?алау критерийі:
?ате жо? – 5?.
1 – 2 ?ате – 4?.
3 – 4 ?ате – 3?.
М??алім: Жарайсы?дар, квадрат те?деуді? т?рлерін есімізге т?сірдік. Ал квадрат те?деулер ерте заманда, осыдан бізді? заманымыз?а дейін 2000 жыл б?рын Вавилонда пайда бол?ан. 1202 жылы итальянды? ?алым Леонард Фибоначчи квадрат те?деуді? формуласын берген. Тек 17 ?асырда ?ана, Ньютон мен Декартты? ар?асында ол формулалар ?азіргі т?рге енген.
3. О?ушыларды? жеке ж?мысы.
4 о?ушы тренажермен ж?мыс істейді
1 - о?ушы квадрат те?деуді? коэффициенттерін аны?тайды;
2, 3 - о?ушы Д(дискриминант) аны?тайды.
4, 5 - о?ушы квадрат те?деулерді? т?бірлерін табады.
тапсырмалар 1 о?ушы 2, 3 о?ушы 4, 5 о?ушы
Ба?алау критерийі:
?ате жо? – 5?.
1 – 2 ?ате – 4?.
3 – 4 ?ате – 3?.
- Балалар, квадрат те?деуді шешу кезінде біз ?андай ??ымды кездестірдік? (Дискриминант).
- «Дискриминант» ??ымын а?ылшын о?ымыстысы Сильвестр ойлап тап?ан. К?птеген терминдерді тауып енгізгені ?шін ол ?зін «Математикалы? Адам» деп ата?ан.
4. О?улы?пен ж?мыс:
Барлы?ына орта? бір тапсырма №134 есеп шы?арылады.
І топ –
ІІ топ –
ІІІ топ -
Ба?алау критерийі:
?ате жо? – 5?.
1 – 2 ?ате – 4?.
3 – 4 ?ате – 3?.
5 тапсырма. Сыйлы?.
Мына ж?шікті? ішінде не жат?анын табу керек. Б?л зат?а ?ш аны?тама беремін.
- с?зді? ?згермейтін б?лігі;
- те?деудегі орнына ?ой?анда оны тура те?дікке айналдыратын сан;
- ?сімдікті? негізгі органдарыны? бірі? (т?бір)
Сендер ?андай ?сімдікті? т?бірі екенін аны?тау ?шін мына те?деулерді шешулері? керек:
І топ: а) ?);
ІІ топ: б) в)
ІІІ топ: г) д)
Жауаптар кестесі:
Т?б. жо? 1; 1, 5 - 1; 1, 5 - 1; 3 1; 0, 6 1;- 3 - 1;- 2 - 5;- 2 - 0, 6; 1
C а я н ш г у р а
Д?рыс жауап: Раушан
М??алім: С?йтіп, ?ара ж?шікті? ішінде раушан г?ліні? т?бірі жатыр екен. Ол туралы халы? былай дейді: «Періштедей г?л, ал біра? тырна?ы ?ткір». Мынадай да а?ыз бар: Анакреонны? айтуынша, раушан г?лі те?ізден шы?ып келе жат?ан Афродитаны? денесін жап?ан аппа? к?біктен ту?ан екен. Ал?аш?ыда раушан а? т?сті бол?ан, сонан со? тікенек ?адал?ан періштені? ?анына боялып, ?ызыл т?ске айнал?ан дейді.
О?ушылар?а раушан г?лі таратылады.
Олар саба? со?ында келген ?она?тар?а табыс етеді.
М??алім:
Шы?амын десе? биік шы?ны? басына,
Адал досы? – Білімі?ді ал ?асы?а.
Зула, топ жар! Б?йгеге т?с, бекем бол,
Тула, тол?ы, тебірен біра? тасыма!
Тосын сый:::::: Ішінде «Саба? ?шін рахмет! Сендер ?те жа?сы ж?мыс істеді?дер!» деп жазыл?ан конверт
?йге тапсырма. Шешуді? барлы? ?дістеріне квадрат те?деулер ??растырып келу.
Рефлексия
?рбір тарма?тан ??рал?ан г?лді? шу?ына осы ?ткен саба?ымыз туралы пікір жазасы?дар.
М??алім:
Тосын сый Ішінде «Саба? ?шін рахмет! Сендер ?те жа?сы ж?мыс істеді?дер!» деп жазыл?ан конверт.
Орыннан т?сіндіру
О?ушылар тапсырманы ?з беттерімен орындайды, сонан со? ?лгі бойынша ?зара тексереді.
О?ушылар ?пайлар санын ба?ылау пара?ына жазады.
Проблемалы? жа?дай ту?ызу

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
««Квадрат те?деу т?бірлеріні? формулалары» »

Сабақтың мақсаты:
Білімділік: «Квадрат теңдеу түбірлерінің формулалары» тақырыбы бойынша алған білімдерін қайталау, жалпылау, салыстырмалы талдау жүргізуге, қорытынды жасай білуге үйрету («квадрат теңдеудің түбірлері мен коэффициенттерінің арасындағы тәуелділікті ашу»);
Дамытушылық: оқушылардың ой - өрісін кеңейту, пәнге қызығушылығын дамыту, оқушылардың коммуникативті сипаттағы тұлғалық қасиеттерін дамыту, өз бетімен білім алу біліктерін дамыту, алған білімді қойылған мақсатқа жетуде қолдануға үйрету;
Тәрбиелік: достық қарым - қатынас тәрбиелеу, мақсатқа жетуде өзін - өзі және өзара бақылау дағдыларын, ерік, табандылық тәрбиелеу.
Сабақтың типі: аралас сабақ.
Құралдары: бағдарлама - тренажер, сабақтың мультимедиялық презентациясы, бақылау парақтары, карточкалар.
Сабақтың барысы
Ұйымдастыру кезеңі
Мұғалім сөзі: Қайырлы күн, достар! Сендермен осы сабақта жолыққаныма қуаныштымын. Егер мына тапсырманы орындасаңдар, бүгінгі сабақтың тақырыбын білесіңдер:
Анаграмманы шешу.
Таиимдкисрнн (дискриминант), кісенді (кесінді), дуеңте (теңдеу), фэкоцинетиф (коэффициент), біртү (түбір)
Мағынасы бойынша артық сөзді алып тастау.
- Қалған сөздер қандай тақырыпты біріктіреді? (Квадрат теңдеу түбірлерінің формулалары)
- Иә, біз бүгін квадрат теңдеулермен танысуды жалғастырамыз, өткен сабақтарда алған білімдерді еске түсіріп, жалпылаймыз, жаңа білімдер аламыз. Сонымен, дәптерлеріңді ашып, сабақтың тақырыбын жазыңдар:
«Квадрат теңдеу түбірлерінің формулаларына есептер шығару»
Кәнеки, біздің бірігіп істер жұмысымыздың мақсатын анықтап алайық, және әрқайсың алдарыңа осы сабақтағы өздік мақсаттарыңды қойыңдар.
(Оқушылар оқу әрекетінің мақсатын белгілейді)
Мұғалім: алдымызға мақсат қойдық. Біздің ұранымыз сол бұрынғыша қалады: «Мен не істеу керек екенін білемін. Мен қалай істеу керек екенін білемін».
Сонымен, жұмысқа кіріселік. Өз жұмыстарыңды өздерің бағалайсыңдар, әрбір дұрыс жауапқа бағалау парағына ұпай қоясыңдар (қосымша қағаз) және түймедақ гүлінің әрбір жапырақшасы беріледі.
Алынған білімнің қолданылуын көрсету.
Жұмысқа кірісіп, зейіндеріңді тұрақтандыру үшін дайындық жаттығуларын орындауға шақырамын. Сендердің байқағыштық, мәселені шешуде дұрыс бағдар табу біліктеріңді тексереміз. Әрбір дұрыс жауапқа бағалау парағына ұпай белгілейсіңдер.
Сұрақтар:
1. Екінші дәрежелі теңдеу қалай аталады?
2. Квадрат теңдеудің түбірлерінің саны неге тәуелді?
3. Егер D нөлден үлкен болса, квадрат теңдеудің неше түбірі болады?
4. Айнымалысы бар теңдік?
5. Нөлдің қарсыласы?
6. Теңдеу шешу деген не?
7. Бірінші коэффициенті 1 - ге тең квадрат теңдеу қалай аталады?
8. Егер дискриминант нөлден кіші болса, квадрат теңдеудің неше түбірі болады?
9. Әрбір сөзде бар, өсімдікте бар, мүмкін теңдеуде де бар шығар?
Теңдеулер ерте заманнан - ақ адамзаттың ойларын тоқытқан. Орта ғасырлардағы ағылшын ақыны Чосердің тамаша бір жолдары бар, соны біз сабағымыздың эпиграфы ретінде алайық:
Теңдеулер мен теоремалар арқасында
Мен бірталай мәселелерді шешемін.
Әрине, бұл жерде квадрат теңдеулер жөнінде де айтылған деп түсінеміз. Өйткені оларды шеше білу математика үшін ғана емес, басқа ғылымдар үшін де маңызы өте зор.
2. Фронталдық жұмыс. Квадрат теңдеулердің түрлерін анықтап кестеге толтырады.
Толық толымсыз Келтірілген
Бағалау критерийі:
Қате жоқ – 5ұ.
1 – 2 қате – 4ұ.
3 – 4 қате – 3ұ.
Мұғалім: Жарайсыңдар, квадрат теңдеудің түрлерін есімізге түсірдік. Ал квадрат теңдеулер ерте заманда, осыдан біздің заманымызға дейін 2000 жыл бұрын Вавилонда пайда болған. 1202 жылы итальяндық ғалым Леонард Фибоначчи квадрат теңдеудің формуласын берген. Тек 17 ғасырда ғана, Ньютон мен Декарттың арқасында ол формулалар қазіргі түрге енген.
3. Оқушылардың жеке жұмысы.
4 оқушы тренажермен жұмыс істейді
1 - оқушы квадрат теңдеудің коэффициенттерін анықтайды;
2, 3 - оқушы Д(дискриминант) анықтайды.
4, 5 - оқушы квадрат теңдеулердің түбірлерін табады.
тапсырмалар 1 оқушы 2, 3 оқушы 4, 5 оқушы
Бағалау критерийі:
Қате жоқ – 5ұ.
1 – 2 қате – 4ұ.
3 – 4 қате – 3ұ.
- Балалар, квадрат теңдеуді шешу кезінде біз қандай ұғымды кездестірдік? (Дискриминант).
- «Дискриминант» ұғымын ағылшын оқымыстысы Сильвестр ойлап тапқан. Көптеген терминдерді тауып енгізгені үшін ол өзін «Математикалық Адам» деп атаған.
4. Оқулықпен жұмыс:
Барлығына ортақ бір тапсырма №134 есеп шығарылады.
І топ –
ІІ топ –
ІІІ топ -
Бағалау критерийі:
Қате жоқ – 5ұ.
1 – 2 қате – 4ұ.
3 – 4 қате – 3ұ.
5 тапсырма. Сыйлық.
Мына жәшіктің ішінде не жатқанын табу керек. Бұл затқа үш анықтама беремін.
- сөздің өзгермейтін бөлігі;
- теңдеудегі орнына қойғанда оны тура теңдікке айналдыратын сан;
- өсімдіктің негізгі органдарының бірі? (түбір)
Сендер қандай өсімдіктің түбірі екенін анықтау үшін мына теңдеулерді шешулерің керек:
І топ: а) ә);
ІІ топ: б) в)
ІІІ топ: г) д)
Жауаптар кестесі:
Түб. жоқ 1; 1, 5 - 1; 1, 5 - 1; 3 1; 0, 6 1;- 3 - 1;- 2 - 5;- 2 - 0, 6; 1
C а я н ш г у р а
Дұрыс жауап: Раушан
Мұғалім: Сөйтіп, қара жәшіктің ішінде раушан гүлінің түбірі жатыр екен. Ол туралы халық былай дейді: «Періштедей гүл, ал бірақ тырнағы өткір». Мынадай да аңыз бар: Анакреонның айтуынша, раушан гүлі теңізден шығып келе жатқан Афродитаның денесін жапқан аппақ көбіктен туған екен. Алғашқыда раушан ақ түсті болған, сонан соң тікенек қадалған періштенің қанына боялып, қызыл түске айналған дейді.
Оқушыларға раушан гүлі таратылады.
Олар сабақ соңында келген қонақтарға табыс етеді.
Мұғалім:
Шығамын десең биік шыңның басына,
Адал досың – Біліміңді ал қасыңа.
Зула, топ жар! Бәйгеге түс, бекем бол,
Тула, толқы, тебірен бірақ тасыма!
Тосын сый:::::: Ішінде «Сабақ үшін рахмет! Сендер өте жақсы жұмыс істедіңдер!» деп жазылған конверт
Үйге тапсырма. Шешудің барлық әдістеріне квадрат теңдеулер құрастырып келу..
Рефлексия
Әрбір тармақтан құралған гүлдің шуғына осы өткен сабағымыз туралы пікір жазасыңдар.
Мұғалім:
Тосын сый Ішінде «Сабақ үшін рахмет! Сендер өте жақсы жұмыс істедіңдер!» деп жазылған конверт.
Орыннан түсіндіру
Оқушылар тапсырманы өз беттерімен орындайды, сонан соң үлгі бойынша өзара тексереді.
Оқушылар ұпайлар санын бақылау парағына жазады.
Проблемалық жағдай туғызу


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 8 класс

Скачать
«Квадрат те?деу т?бірлеріні? формулалары»

Автор: Устенова Майгул Нусипджановна

Дата: 29.03.2015

Номер свидетельства: 193173


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства