kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Б.Майлин "К?лпаш"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рбие са?атты? та?ырыбы: Ынтыма? - досты? кепілі.
Т?рбие са?атты? Ма?саты: 1 мамыр ?аза?стан халы?тар бірлігі к?ні екенін о?ушылар?а жеткізу; Ынтыма?ты??а, досты??а, ?з Отанын с?юге, ?ор?ау?а т?рбиелеу.
Т?рбие са?атты? К?рнекілігі: плакат, на?ыл с?здер,елімізді? р?міздері, ?р ?лтты? киімі, г?лдер.

М??алім: «
Бірлік бар жерде ба?ыт бар»
«
Ынтыма?-досты? кепілі»
Отан - ?р адамны? ж?регіне жылы тиер ?асиетті с?з.Адам ж?рексіз ?мір с?ре алмайды.Отан- бізді? ту?ан жеріміз, ?зімізді? ту?ан- туыс?анымыз, дос- жаранымыз бен т?ратын еліміз.
Бізді? Отанымыз- ?аза?стан.
Б?гінгі ?аза?стан д?ние ж?зіндегі к?птеген мемлекетер таны?ан ел. Оны? ?з Елта?басы, Туы, ?н?раны бар.Еліміз ?з егемендігін, т?уелсіздігін 1991 жылы 16 – желто?санда алды.
О?ушы:
Т?уелсіздік кіндігін
Кескен халы? бірлігі.
Ынтыма?ы барша ?лтты?
Н?рын шаш?ан к?н б?гін.
?н?раным- бізді? Отанымызды? салтанатты ?ні. ?р ?ні. ?мірше? ?ні. Оны? ?алы?тай к?терілген ?уеніне ту?ан жерді? рухы мен сазы шымырлай шал?иды.Кеудені мейірлі ма?таныш?а б?лейді, арманы?ды аялай сам?ады.
?аза?стан Республикасыны? ?н?раны орындалады.
Елта?бам ?андай тамаша!
Елта?бамыз?а к?з салса? ортада ?аза?ты? ?араша?ыра?ы, к?н с?улесіндей уы?тар шашырай шапа?ын шаш?андай, екі жа?та?ы ?анатты пыра?тар арынды да ?арымды, жо?арыда бес б?рышты ж?лдыз жар?ырайды. Жары?ымен «?аза?стан» жазуы жар?ырай т?скендей.
О?ушы:
Елта?басы елімні?
Неткен ?йбат ?демі.
Т?ны?ындай к??ілді?
Ортада аспан ?лемі.
Жалауыма ?арасам к??ілімді ма?таныш кернейді. Ол шары?тайды, к??іл ?алы?тайды. Жалауым- жасыл байра?ым, ?лемні? барша елдерімен терезе те?естіріп, ас?а? желбіреп т?р.
О?ушы:
Жарас?ан байра?ты? м?ні бар,
К?к аспан,к?н- ?ыран с?ні бар.
К?к байра? ашы? к?н ке?ісім,
Алтын к?н белгісі же?істі?.
Ар?аны? ?а? т?ріне ?оныс тепкен ??т мекенні? ??й?асы ??нарлы, т?скейі ш?райлы.
Осынау ?лкеде жас ?ала бас ?ала?а айналды.Келбетіне к?рік ?осты,келешегіне сенім ?келді. З?улім ?йлер к?бейді, о?тай т?зу да??ылдары ?зарды. Ша?ыра?ы биіктеп,шатты?ы ?уелеген ?ала к?ннен ?сіп келеді. 1997 жылы А?мола мекені Астана ша?арына, Елордасы Астана ?аласына айналды.?аза?стан Республикасыны? ?мірінде б?л – т?ртінші астана.Ал?аш?ы астанасы- Орынбор ?аласы, екінші астанасы- ?ызылорда ?аласы, ?шінші астанасы- Алматы ?аласы болса, т?ртінші астанасы осы Астана ?аласы болып отыр.

О?ушы:
Заман жа?а,ел жа?а,
К?лімдейді ке? дала,
?з Астанам- ?з Ордам,
С?йенерім сен ?ана !
Далам! Ке? –байта?.Сонды?тан ?ой,к?мбір-к?мбір к?не к?й мен тол?ауы то?сан жырларымызда- «?шса ??сты? ?анаты талады,шап?ан атты? т?я?ы тозады, Атырауы – айшылы?, ?аратауы тол?а?ан.»
О?ушы:
К?рікті ?лкеме ?арашы,
Тізілген орман- тау, ?аласы.
Алтай мен Атырау арасы,
?аза?ты? ке?- байта? даласы.
Республика хал?ыны? саны 15 миллиондай.
Жергілік ?лт ?аза?тармен бірге бас?а да 130-дай ?лт ?кілдері т?рады. М?нда ?лтына, н?сіліне ?арамай барлы? халы? ?кілдері бір-бірімен туыс?андай болып кеткен. ?аза?станны? шаруашылы?ы мен м?дениетін дамыту?а барлы? ?лт ?кілдері белсене ?атысып,бірлесе е?бек етіп келеді.Сонды?тан 1- мамыр ?аза?стан халы?тарыны? бірлігі к?ні болып аталады.Б?гінгі жинал?ан ?лт ?кілдері ?здеріні?
бірлік, досты? мерекесін тойлама?.
О?ушы:
А? ?ара деп алдымен,
Елім б?лмес адамды,
Д?ст?р, ?нер, салтымен
Та??алдыр?ан ?аламды.
О?ушы: Жырласа ?аза?, т?ркімен,
Молдаван,т?жік ?н ?ос?ан.
Дос ж?ректер біріккен,
Мейірлері жарас?ан.
О?ушы: Ты?да, ты?да, ты?да мені,
?лы ж?ртым орыс хал?ым.
Сен тербетіп ?сіргенсі?,
Сені? да??ын, мені? да??ым.
О?ушы: Кім с?ймейді ет жа?ынын, туыс?анын,
Украина туысымны? бірісі?.
Т?рды биік туымыздай б?л досты?,
Ел басына т?нгенде де ?лы сын.
?н: «Ел ?ор?ау?а ?зірміз»
О?ушы: ?адірменді бір досымыз- ?збегім,
?алт?ысы жо? демі? бейне ?з демім.
?з с?зімдей жа??а жайлы с?здері?,
?з к?зімдей к?лімдейді к?здері?.
Д?м т?зымыз араласпыз ?ріден,
Дастар?андар жайылады с?німен.
Палауы?мен бесбарма?ым сыбайлас,
Кезек жейміз алма, ?рік д?мі?нен.
Т?рік биі. (1-сынып о?ушыларыны? орындауында би)
О?ушы: Жолым т?сіп, та?дыр талап,
Грузин дос болдым ?она?,
?аза?ымдай ке? пейілі?,
Дастарханды жайды? мол- а?.
О?ушы: ?аза?, ?ыр?ыз бір сананы? егізі,
Екі ж?ртты? бірге екен негізі.
?аза? озса – ол ?ыр?ызды? мерейі,
?ыр?ыз озса- ол ?аза?ты? же?ісі.
?аза?- ?ыр?ыз туыссы?дар, доссы?дар,
Бір тамырдан сендер ?скен ?ос шынар.
Дос туыстар к?п болса да д?ниеде,
На? сендердей на?ыз туыс жо? шы?ар.
О?ушы: Онша ?лкен болмаса к?лемі
?жірбайжан, ?зірбайжан а?айын,
Та?ы сені ??шып с?йгім келеді.
К?рініс: «?ыр?ыз бен грузин айтысы».
?ыр?ыз?а та?ыр?ай ?ара?ан грузин ?ыр?ыздан:
- Сені? ?лты? кім?
- ?ыр?ыз.
- Сен ?ыр?ыз болса? ?з елі?е неге бармайсы??
- Мені? ?з елім – ?аза?стан.
- Жо? сен ?ыр?ызстанда т?руы? керек!
- О не дегені?! Мен ?аза?станда т?рамын.
Мен ?аза?станды ?з отаным деп білемі?.
- Сен ?з елі?е ?алайда кетуі? керек?
- Ал сен грузинсі? ?ой! Сен м?нда не істеп ж?рсі??
- Сен де ?з елі?е бар! (осылай дауласып жат?анда, ?аза? жігіті келеді)
- Балалар осыншама неге дауласып, жатырсы?дар? Мені? білгім келеді.
- (Екеуі ?осарлана) Біз ?р?айсымызды ?з елі?е бауыры? керек деп жатырмыз. ?айсымызды? кетерімізді білмейміз.
- О не дегендері?! Бізді? Отанымыз ?аза?стан к?п ?лт мекендейтін мемлекет емес пе? М?нда ?ыр?ыз да, грузин де, орыс та та?ы бас?а т?ра береді. Т?р?анда тату-т?тті т?рып жатыр, ал сендер дауласасы?дар келіп. Олай болса, біз де неге дос болмас?а! ?ане, салы?дар ?олдары?ды!
- Жарайды, жарайды! (Келісіп ?олдарын салады).
- (Бірге ?осылып) Біз доспыз, біз ?р?ашан біргеміз.
О?ушы: Белоруссия – жай?ал?ан жасыл орман.
Жасыл орман – м??гі жасыл арман.
Шетінен ойшыл келер армандары –
?ойнында сан ?рпа?ты? жасы ?ал?ан.
О?ушы: Кім білмес ?аза?ымны? ?ою шайын,
Жал-жая, ?азы-?арта, ??рт пен майын.
А? тілекпен ?рбір келген ?она?ына,
??рметпен шы?аратын т?рі дайын.
Келі?із ?сынамын т?рден орын,
«Досым» деген адам?а міне ?олым.
?р ?аза?ты? ж?регінде осы тілек,
Адамзат, о? сапарда болсын жолы?.
Ойын: «Хан талапай».
- ?аза?ты? жа?а жыл мейрамы?
- ?лтты? та?амдарды ата?
- ?аза?ты? ?лтты? киімдері ?андай?
- ?лтты? аспаптарын ата.
О?ушы: Бірлігі мен ынтыма?ы халы?ты?,
К?зімізде жар?ырайды жары? к?н,
Ырыс, д?улет, ба?ыт ?шін халы?ты?,
Жайнай берсі?, жайнай берсін жары? к?н.
О?ушы:
Тірлігімен адам байлы? жасады,
Бірлігімен асулардан асады.
Адал жандар жер – ананы ?ор?а?дар,
Абайла?дар бейбітшілік жаса?ы.
О?ушы: Досты? бізге тым ысты?,

Бірлік – байлы?, ырыс – ??т.
Жар?ырасын к?німіз,
Жаса, жаса тынышты?
Хор: «Досты?»
?аза?стан! Бізді? ту?ан жеріміз осылай аталады. ?аза? жері ?лан – байта?. Батыста Каспий ма?ы ойпатынан шы?ыста Алтай тауына дейін 3000 км, ал солт?стіктен о?т?стікке ?арай 1600 км созылып жатыр. Осындай ке? байта? ?лкемізді? жері к?лемі- 2 млн.700 мы? шаршы километр.
?аза?стан дейтін мені? бар елім,
Жатыр алып жарты д?ние ?лемін.
Б?л даланы к?ріп ал?аш ?уан?ам,
Б?л далада ?скен жанда жо? арман.
Хормен:
А?пыз, ?ара, сарымыз,
А?айынбыз б?ріміз.
Орта? болсын асар тау,
Жеміс толы ба?ша- бау.
Болсын жер мен су орта?,
Болсын бізге ну орта?.
А?пыз, ?ара, сарымыз,
А?айынбыз б?ріміз!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Б.Майлин "К?лпаш" »

Тәрбие сағаттың тақырыбы: Ынтымақ - достық кепілі.
Тәрбие сағаттың Мақсаты: 1 мамыр Қазақстан халықтар бірлігі күні екенін оқушыларға жеткізу; Ынтымақтыққа, достыққа, өз Отанын сүюге, қорғауға тәрбиелеу.
Тәрбие сағаттың Көрнекілігі: плакат, нақыл сөздер,еліміздің рәміздері, әр ұлттың киімі, гүлдер.

Мұғалім: «Бірлік бар жерде бақыт бар»
«Ынтымақ-достық кепілі»
Отан - әр адамның жүрегіне жылы тиер қасиетті сөз.Адам жүрексіз өмір сүре алмайды.Отан- біздің туған жеріміз, өзіміздің туған- туысқанымыз, дос- жаранымыз бен тұратын еліміз.
Біздің Отанымыз- Қазақстан.
Бүгінгі Қазақстан дүние жүзіндегі көптеген мемлекетер таныған ел. Оның өз Елтаңбасы, Туы, Әнұраны бар.Еліміз өз егемендігін, тәуелсіздігін 1991 жылы 16 – желтоқсанда алды.
Оқушы:
Тәуелсіздік кіндігін
Кескен халық бірлігі.
Ынтымағы барша ұлттың
Нұрын шашқан күн бүгін.
Әнұраным- біздің Отанымыздың салтанатты үні. Өр үні. Өміршең үні. Оның қалықтай көтерілген әуеніне туған жердің рухы мен сазы шымырлай шалқиды.Кеудені мейірлі мақтанышқа бөлейді, арманыңды аялай самғады.
Қазақстан Республикасының әнұраны орындалады.
Елтаңбам қандай тамаша!
Елтаңбамызға көз салсақ ортада қазақтың қарашаңырағы, күн сәулесіндей уықтар шашырай шапағын шашқандай, екі жақтағы қанатты пырақтар арынды да қарымды, жоғарыда бес бұрышты жұлдыз жарқырайды. Жарығымен «Қазақстан» жазуы жарқырай түскендей.
Оқушы:
Елтаңбасы елімнің
Неткен әйбат әдемі.
Тұнығындай көңілдің
Ортада аспан әлемі.
Жалауыма қарасам көңілімді мақтаныш кернейді. Ол шарықтайды, көңіл қалықтайды. Жалауым- жасыл байрағым, әлемнің барша елдерімен терезе теңестіріп, асқақ желбіреп тұр.
Оқушы:
Жарасқан байрақтың мәні бар,
Көк аспан,күн- қыран сәні бар.
Көк байрақ ашық күн кеңісім,
Алтын күн белгісі жеңістің.
Арқаның қақ төріне қоныс тепкен құт мекеннің құйқасы құнарлы, төскейі шұрайлы.
Осынау өлкеде жас қала бас қалаға айналды.Келбетіне көрік қосты,келешегіне сенім әкелді. Зәулім үйлер көбейді, оқтай түзу даңғылдары ұзарды. Шаңырағы биіктеп,шаттығы әуелеген қала күннен өсіп келеді. 1997 жылы Ақмола мекені Астана шаһарына, Елордасы Астана қаласына айналды.Қазақстан Республикасының өмірінде бұл – төртінші астана.Алғашқы астанасы- Орынбор қаласы, екінші астанасы- Қызылорда қаласы, үшінші астанасы- Алматы қаласы болса, төртінші астанасы осы Астана қаласы болып отыр.

Оқушы:
Заман жаңа,ел жаңа,
Күлімдейді кең дала,
Өз Астанам- өз Ордам,
Сүйенерім сен ғана !
Далам! Кең –байтақ.Сондықтан ғой,күмбір-күмбір көне күй мен толғауы тоқсан жырларымызда- «Ұшса құстың қанаты талады,шапқан аттың тұяғы тозады, Атырауы – айшылық, Қаратауы толғаған.»
Оқушы:
Көрікті өлкеме қарашы,
Тізілген орман- тау, қаласы.
Алтай мен Атырау арасы,
Қазақтың кең- байтақ даласы.
Республика халқының саны 15 миллиондай.
Жергілік ұлт қазақтармен бірге басқа да 130-дай ұлт өкілдері тұрады. Мұнда ұлтына, нәсіліне қарамай барлық халық өкілдері бір-бірімен туысқандай болып кеткен. Қазақстанның шаруашылығы мен мәдениетін дамытуға барлық ұлт өкілдері белсене қатысып,бірлесе еңбек етіп келеді.Сондықтан 1- мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні болып аталады.Бүгінгі жиналған ұлт өкілдері өздерінің бірлік, достық мерекесін тойламақ.
Оқушы:
Ақ қара деп алдымен,
Елім бөлмес адамды,
Дәстүр, өнер, салтымен
Таңқалдырған ғаламды.
Оқушы: Жырласа Қазақ, түркімен,
Молдаван,тәжік үн қосқан.
Дос жүректер біріккен,
Мейірлері жарасқан.
Оқушы: Тыңда, тыңда, тыңда мені,
Ұлы жұртым орыс халқым.
Сен тербетіп өсіргенсің,
Сенің даңқын, менің даңқым.
Оқушы: Кім сүймейді ет жақынын, туысқанын,
Украина туысымның бірісің.
Тұрды биік туымыздай бұл достық,
Ел басына төнгенде де ұлы сын.
Ән: «Ел қорғауға әзірміз»
Оқушы: Қадірменді бір досымыз- өзбегім,
Қалтқысы жоқ демің бейне өз демім.
Өз сөзімдей жаңға жайлы сөздерің,
Өз көзімдей күлімдейді көздерің.
Дәм тұзымыз араласпыз әріден,
Дастарқандар жайылады сәнімен.
Палауыңмен бесбармағым сыбайлас,
Кезек жейміз алма, өрік дәміңнен.
Түрік биі. (1-сынып оқушыларының орындауында би)
Оқушы: Жолым түсіп, тағдыр талап,
Грузин дос болдым қонақ ,
Қазағымдай кең пейілің,
Дастарханды жайдың мол- ақ.
Оқушы: Қазақ, қырғыз бір сананың егізі,
Екі жұрттың бірге екен негізі.
Қазақ озса – ол қырғыздың мерейі,
Қырғыз озса- ол қазақтың жеңісі.
Қазақ- қырғыз туыссыңдар , доссыңдар,
Бір тамырдан сендер өскен қос шынар.
Дос туыстар көп болса да дүниеде,
Нақ сендердей нағыз туыс жоқ шығар.
Оқушы: Онша үлкен болмаса көлемі
Әжірбайжан, Әзірбайжан ағайын,
Тағы сені құшып сүйгім келеді.
Көрініс: «Қырғыз бен грузин айтысы».
Қырғызға таңырқай қараған грузин қырғыздан:
- Сенің ұлтың кім?
- Қырғыз.
- Сен қырғыз болсаң өз еліңе неге бармайсың?
- Менің өз елім – Қазақстан.
- Жоқ сен Қырғызстанда тұруың керек!
- О не дегенің! Мен Қазақстанда тұрамын.
Мен Қазақстанды өз отаным деп білемің.
- Сен өз еліңе қалайда кетуің керек?
- Ал сен грузинсің ғой! Сен мұнда не істеп жүрсің?
- Сен де өз еліңе бар! (осылай дауласып жатқанда, Қазақ жігіті келеді)
- Балалар осыншама неге дауласып, жатырсыңдар? Менің білгім келеді.
- (Екеуі қосарлана) Біз әрқайсымызды өз еліңе бауырың керек деп жатырмыз. Қайсымыздың кетерімізді білмейміз.
- О не дегендерің! Біздің Отанымыз Қазақстан көп ұлт мекендейтін мемлекет емес пе? Мұнда қырғыз да, грузин де, орыс та тағы басқа тұра береді. Тұрғанда тату-тәтті тұрып жатыр, ал сендер дауласасыңдар келіп. Олай болса, біз де неге дос болмасқа! Қане, салыңдар қолдарыңды!
- Жарайды, жарайды! (Келісіп қолдарын салады).
- (Бірге қосылып) Біз доспыз, біз әрқашан біргеміз.
Оқушы: Белоруссия – жайқалған жасыл орман.
Жасыл орман – мәңгі жасыл арман.
Шетінен ойшыл келер армандары –
Қойнында сан ұрпақтың жасы қалған.
Оқушы: Кім білмес қазағымның қою шайын,
Жал-жая, қазы-қарта, құрт пен майын.
Ақ тілекпен әрбір келген қонағына,
Құрметпен шығаратын төрі дайын.
Келіңіз ұсынамын төрден орын,
«Досым» деген адамға міне қолым.
Әр қазақтың жүрегінде осы тілек,
Адамзат, оң сапарда болсын жолың.
Ойын: «Хан талапай».
- Қазақтың жаңа жыл мейрамы?
- Ұлттық тағамдарды ата?
- Қазақтың ұлттық киімдері қандай?
- Ұлттық аспаптарын ата.
Оқушы: Бірлігі мен ынтымағы халықтың,
Көзімізде жарқырайды жарық күн,
Ырыс, дәулет, бақыт үшін халықтың,
Жайнай берсің, жайнай берсін жарық күн.
Оқушы:
Тірлігімен адам байлық жасады,
Бірлігімен асулардан асады.
Адал жандар жер – ананы қорғаңдар,
Абайлаңдар бейбітшілік жасағы.
Оқушы: Достық бізге тым ыстық,
Бірлік – байлық, ырыс – құт.
Жарқырасын күніміз,
Жаса, жаса тыныштық
Хор: «Достық»
Қазақстан! Біздің туған жеріміз осылай аталады. Қазақ жері ұлан – байтақ. Батыста Каспий маңы ойпатынан шығыста Алтай тауына дейін 3000 км , ал солтүстіктен оңтүстікке қарай 1600 км созылып жатыр. Осындай кең байтақ өлкеміздің жері көлемі- 2 млн.700 мың шаршы километр.
Қазақстан дейтін менің бар елім,
Жатыр алып жарты дүние әлемін.
Бұл даланы көріп алғаш қуанғам,
Бұл далада өскен жанда жоқ арман.
Хормен:
Ақпыз, қара, сарымыз,
Ағайынбыз бәріміз.
Ортақ болсын асар тау,
Жеміс толы бақша- бау.
Болсын жер мен су ортақ,
Болсын бізге ну ортақ.
Ақпыз, қара, сарымыз,
Ағайынбыз бәріміз!ЖШС Каспий өңірі «Болашақ колледжі»ТӘРБИЕ САҒАТЫ

Тақырыбы:Ынтымақ- достық кепілі

Дайындаған:Ибадуллаева О.Ақтау қаласы 2015-2016жыл


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 1 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Б.Майлин "К?лпаш"

Автор: Мадигулова Перуза Мылты??ызы

Дата: 02.06.2015

Номер свидетельства: 217176


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
1190 руб.
1980 руб.
1500 руб.
2500 руб.
1440 руб.
2400 руб.
1160 руб.
1940 руб.
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства