kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ашы? саба? "Координаталы? жазы?ты?. Координаталары бойынша н?ктені салу"

Нажмите, чтобы узнать подробности

К?ні: 2.03.2015

М??алімні? аты-ж?ні:

Сынып: 6

?атыс?андар саны:

?атыспа?андар саны:

Саба?ты?

та?ырыбы:

Координаталы? жазы?ты?. Координаталары бойынша н?ктені салу

Саба? негізделген о?у ма?саты

Тік б?рышты координаталар ??ымын ?алыптастырып, координаталы? жазы?ты?ты сала білу. Н?ктені?  обсциссасын ж?не ординатасын табуды т?сіну.  Есептер шы?ару барысында ?олдану.

Саба?ты? ма?саттары

Барлы? о?ушылар істей алады:  координаталы? т?зуде сандарды кескіндей алады

О?ушыларды? к?пшілігі істей алады: те?сіздікті сан аралы?тарына сала біледі

Кейбір о?ушылар істей алады: сан аралы?тарын координаталы? т?зуде белгілеп, оларды? ?иылысуы мен бірігуін аны?тай алады.

Тал?ылау?а арнал?ан с?ра?тар:

 1. координаталы? т?зу дегеніміз не?
 2. Берілген сан?а координаталы? т?зуде неше н?кте с?йкес келеді?
 3. Сан аралы?тарыны? атауларын есімізге т?сірейік
 4. Сан аралы?тарына с?йкес келетін б?тін сандар бар ма? Оларды ата?дар
 5. Санды аралы?тарыны? геометриялы? моделін сызы?дар

Жетістік критерийлері:

Координаталы? жазы?ты?ты? салу. Н?ктелерді? координатасын аны?тау

Алды??ы о?у

Параллель т?зулерге есептер шы?ару

Жоспар

Жоспарлан?ан уа?ыт

 1. ?йымдастыру кезе?і( о?ушыларды? даярлы?ын ба?ылау, жа?ымды ахуал ту?ызу.  1 мин)
 2. Топ?а б?лу. (сандар ар?ылы б?лу. 1 мин)
 3. ?й тапсырмасын с?рау(тал?ылау?а арнал?ан с?ра?тар. (5 мин)
 4. Саба?ты? ма?сатын хабарлау. Жа?а саба?ты ме?герту.(20 минут)
 5. Саба?ты бекіту  (15 минут)
 6. Саба?ты ?орытындылау Ба?алау  (2минут)
 7. Кері байланыс Рефлекция
 8. ?й тапсырмасы (1 минут)

Басы

1мин

5 мин

1мин

 1. ?йымдастыру кезе?і

- С?лемдесу

- Журналмен ж?мыс

- Саба?ты? ма?сатын ?ою

 

Топ3

Топ?а б?лу. Реттік сандары ар?ылы 3 топ?а б?лінеді.

 1. Топ. Абсцисса
 2. Топ  Ордината
 3. Топ  Сана? басы

Психологиялы? тренинг. «?з  ж?лдызы?ды тап» (К?й ойнайды)

К?здері?ізді ж?мы?ыз. Ж?лдызды аспанды к?з алды?ыз?а ойша елестеті?із. О?ан зер сала ?арап, ?зі?е ?на?ан ж?лдызы?ызды та?да?ыз. ?олы?ызды созып, ма?сат?а жету ?шін бар ?уаты?ызбен, бар к?ші?ізбен ж?мыстанып, ?з ж?лдызы?ыз?а ?ол жеткізі?із. Аспаннан ж?лдызды м?кият т?сіріп алы?ыз,алды?ыз?а ептеп ?ойы?ыз. К?зі?ізді ашы?ыз. Енді ?олымызда?ы ж?лдызымызды «Н?рлы жол» Жа?а Экономикалы? Саясат кезе?індегі ?аза?станны? м?мкіндіктеріне арнайы?. «Жо?ары білім сапасы е? жо?ар?ы талаптар?а беруі тиіс» деп Елбасы айт?андай бар к?ш ?уатымызды, ?олымызды?ы ж?лдызды с?тімізді осы ма?сат?а пайдаланайы?.

Н?РЛЫ ЖОЛ – БОЛАША??А БАСТАР ЖОЛ

М??гілік ел – елді? біріктіруші к?ші, еш?ашан таусылмас ?уат к?зі.

«Н?рлы жол» – жастар жолы!

Жолдауда ел жастарыны? алдына ай?ын ма?сат-міндеттер ?ойылып, ?скеле? ?рпа??а ?лкен жауапукершілік ж?ктеліп отыр. Себебі Отанымызды? бет бейнесі ж?не оны келесі ?рпа??а ?алай тапсыра алатынымыз жас ?рпа?ты? белсенділігіне байланысты.

 ?й тапсырмасын с?рау

 1. Координаталы? т?зу дегеніміз не?
 2. Берілген сан?а координаталы? т?зуде неше н?кте с?йкес келеді?
 3. Сан аралы?тарыны? атауларын есімізге т?сірейік
 4. Сан аралы?тарына с?йкес келетін б?тін сандар бар ма? Оларды ата?дар
 5. Санды аралы?тарыны? геометриялы? моделін сызы?дар

Ортасы

20мин

15мин

Саба?ты? ма?сатын хабарлау.

Ребусты шешу ар?ылы балалар жа?а та?ырыпты? атын о?иды

Координаталы? жазы?ты?

Постер ?ор?ау

 1. Топ. Координаталы? жазы?ты?
 2. Топ  Координаталы? жазы?ты?та?ы А н?ктесіні? координаталарын табу
 3. Топ  Координаталары бойынша н?ктені салу

Сана? басы О н?ктесінде ?иылысатын ?зара перпендикуляр екі координаталы? т?зу тік б?рышты координаталар ж?йесін ??райды.

Тік б?рышты координаталар ж?йесі орналас?ан жазы?ты? координаталы? жазы?ты? деп аталады.

Тік б?рышты координаталар ж?йесі француз философы ж?не математигі Рене Декартты? (1596-1650) ??рметіне декартты? координаталар ж?йесі деп аталады.

Горизонталь сызыл?ан координаталы? т?зу абсциссалар (Ox) осі деп аталады да, солдан о??а ?арай ба?ытталады.

Вертикаль сызыл?ан координаталы? т?зу ординаталар (Oy) осі деп аталады да, т?меннен жо?ары ?арай ба?ытталады. Абсциссалар осі мен ординаталар осіні?  ?иылысу н?ктесін координаталар басы деп атайды. Координаталар басы О ?рпімен белгіленеді.

Координаталар жазы?ты?та?ы А(х,у) н?ктесіні? координаталарын табу ?шін:

 1.  Абциссалар осінде х н?ктесін табу.
 2. Ол ар?ылы абциссалар осіне перпендикуляр ж?ргізу.
 3.  Ординаталар осінде у н?ктесін табу.
 4. Ординаталар осіне н?кте ар?ылы перпендикуляр сызу.
 5. Перпендикулярлар ?иылысу н?ктесі-А (х;у)
 6. A н?ктесіні? координаталарын ата?дар.

Координаталар осьтері жазы?ты?ты т?рт б?лікке б?леді. Оларды ширектер деп атайды.

Ширектерді? реті са?ат тіліні? ?оз?алыс ба?ытына ?арсы ба?ытта аны?талады.

Саба?ты бекітуге арнал?ан есептер шы?ару

О?улы?пен ж?мыс № 1163

Сергіту с?ті.

Де?гейлік тапсырмалар

I де?гей тапсырмалары

1.Координаталы? жазы?ты?тан: А(-24)(-1-3)(-15)(1-3)(-52),(0-1)

2.

 1. А(3; 1), В(-3;3), 2) С(-2;-3), Д(4;-1), 3) Е(1;3), F(3;-4)

II  де?гей тапсырмалары

 1. Координаталы? жазы?ты?та MN кесіндісін сызып, оны? координаталар осімен ?иылысу н?ктесіні? координаталарын жазы?дар.
 1. M(6; -2), N(-3;4),
 2. M(-2;2), N(1;-4)
 3. Координаталы? жазы?ты?та?ы АВСД квадратыны? ?ш т?бесіні? координаталары: А(-3; -2), В(-3;2), С(1;2) бойынша т?ртінші т?бесі Д ны? координаталарын тауып, квадрат салы?дар.

III де?гей тапсырмалары

1.      Шегіртке координаталы? жазы?ты?та А(1; -1) н?ктесінен сол?а (батыс?а) ?арай 3 бірлікке секірді. Оны? ?рбір келесі секіргені   алды??ысынан 1 бірлікке ?зын. Шегіртке батыс?а ?арай секірген со?, солт?стікке, сонан со? шы?ыс?а, сонан со? о?т?стікке ?арай секірді. Шегіртке осылайша 4 рет секіргенде координаталары ?андай н?ктеде болды?     

Талантты баламен ж?мыс

1.      Координаталы? жазы?ты?та ABCD тік т?ртб?рышыны? А(-2; -2),        В(-2; 2) ж?не С(4; 2) т?белері бойынша оны? D т?бесіні? координаталарын аны?та?дар. Берілген тік т?ртб?рышты? периметрін есептеп табы?дар. Бірлік кесінді 1 см-ге те?.

2.      EFMN квадратыны? Е т?бесі координаталар басында жатыр, оны?    F(0; 4), М(4;4) т?белеріні? координаталары бойынша N т?бесіні? координатасын табы?дар. EFMN квадратыны? ауданын табы?дар. Бірлік кесінді 1 см-ге те?.

Со?ы

3мин

Саба?ты ?орытындылау 

О?ушыларды? ж?мыстарын «Матрица» ар?ылы ба?алау

?йге тапсырма беру№ 1175

Сурет альбомыны? пара?ына координатты? жазы?ты?та сурет салып, оны? н?ктелеріні? координаталарын белгілеп тапсыры?дар

Енді « табыс» а?ашын отыр?ызайы?.

А?аш ді?і жа?а саба?та ?тілген та?ырып. Жасыл желек зкология, ал а?ашты? жемісі сендерді? ал?ан білімдеріні?

Жасыл алма: ма?ан саба? ?нады.

Сары алма: та?ырыпты т?сіндім. Біра? тез ?мытамын

?ызыл алма: саба? ма?ан т?сініксіз

?осымша  а?парат

Рефлексия

.

- Саба?/о?у ма?саттары шынайы ма?

- Б?гін о?ушылар не білді?

- Сыныпта?ы ахуал ?андай болды?

- Мен жоспарла?ан саралау шаралары тиімді болды ма?

- Мен берілген уа?ыт ішінде ?лгердім бе?

- Мен ?з жоспарыма ?андай т?зетулер енгіздім ж?не неліктен?

?орытынды ба?амдау

?андай екі н?рсе табысты болды (о?ытуды да о?уды да ескері?із)?

1.

2.

?андай екі н?рсе саба?ты жа?сарта алды (о?ытуды да о?уды да ескері?із)?

1.

2.

Саба? барысында мен сынып немесе жекелеген о?ушылар туралы мені? келесі саба?ымды жетілдіруге к?мектесетін не білдім?

Просмотр содержимого документа
«Ашы? саба? "Координаталы? жазы?ты?. Координаталары бойынша н?ктені салу"»

Бекітемін:


Күні: 2.03.2015

Мұғалімнің аты-жөні:

Сынып: 6

Қатысқандар саны:


Қатыспағандар саны:

Сабақтың

тақырыбы:

Координаталық жазықтық. Координаталары бойынша нүктені салу

Сабақ негізделген оқу мақсаты

Тік бұрышты координаталар ұғымын қалыптастырып, координаталық жазықтықты сала білу. Нүктенің обсциссасын және ординатасын табуды түсіну. Есептер шығару барысында қолдану.

Сабақтың мақсаттары

Барлық оқушылар істей алады: координаталық түзуде сандарды кескіндей алады

Оқушылардың көпшілігі істей алады: теңсіздікті сан аралықтарына сала біледі

Кейбір оқушылар істей алады: сан аралықтарын координаталық түзуде белгілеп, олардың қиылысуы мен бірігуін анықтай алады.Талқылауға арналған сұрақтар:

 1. координаталық түзу дегеніміз не?

 2. Берілген санға координаталық түзуде неше нүкте сәйкес келеді?

 3. Сан аралықтарының атауларын есімізге түсірейік

 4. Сан аралықтарына сәйкес келетін бүтін сандар бар ма? Оларды атаңдар

 5. Санды аралықтарының геометриялық моделін сызыңдар

Жетістік критерийлері:

Координаталық жазықтықтық салу. Нүктелердің координатасын анықтау

Алдыңғы оқу

Параллель түзулерге есептер шығару

Жоспар

Жоспарланған уақыт

 1. Ұйымдастыру кезеңі( оқушылардың даярлығын бақылау, жағымды ахуал туғызу. 1 мин)

 2. Топқа бөлу. (сандар арқылы бөлу. 1 мин)

 3. Үй тапсырмасын сұрау(талқылауға арналған сұрақтар. (5 мин)

 4. Сабақтың мақсатын хабарлау. Жаңа сабақты меңгерту.(20 минут)

 5. Сабақты бекіту (15 минут)

 6. Сабақты қорытындылау Бағалау (2минут)

 7. Кері байланыс Рефлекция

 8. Үй тапсырмасы (1 минут)

Басы

1мин
5 мин


1мин

 1. Ұйымдастыру кезеңі

- Сәлемдесу

- Журналмен жұмыс

- Сабақтың мақсатын қою


Топқа бөлу. Реттік сандары арқылы 3 топқа бөлінеді.

Топқа бөлу. Реттік сандары арқылы 3 топқа бөлінеді.

 1. Топ. Абсцисса

 2. Топ Ордината

 3. Топ Санақ басы

Психологиялық тренинг. «Өз жұлдызыңды тап» (Күй ойнайды)


Көздеріңізді жұмыңыз. Жұлдызды аспанды көз алдыңызға ойша елестетіңіз. Оған зер сала қарап, өзіңе ұнаған жұлдызыңызды таңдаңыз. Қолыңызды созып, мақсатқа жету үшін бар қуатыңызбен, бар күшіңізбен жұмыстанып, өз жұлдызыңызға қол жеткізіңіз. Аспаннан жұлдызды мұкият түсіріп алыңыз,алдыңызға ептеп қойыңыз. Көзіңізді ашыңыз. Енді қолымыздағы жұлдызымызды «Нұрлы жол» Жаңа Экономикалық Саясат кезеңіндегі Қазақстанның мүмкіндіктеріне арнайық. «Жоғары білім сапасы ең жоғарғы талаптарға беруі тиіс» деп Елбасы айтқандай бар күш қуатымызды, қолымыздығы жұлдызды сәтімізді осы мақсатқа пайдаланайық.

НҰРЛЫ ЖОЛ – БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ

Мәңгілік ел – елдің біріктіруші күші, ешқашан таусылмас қуат көзі.

«Нұрлы жол» – жастар жолы!

Жолдауда ел жастарының алдына айқын мақсат-міндеттер қойылып, өскелең ұрпаққа үлкен жауапукершілік жүктеліп отыр. Себебі Отанымыздың бет бейнесі және оны келесі ұрпаққа қалай тапсыра алатынымыз жас ұрпақтың белсенділігіне байланысты.


Үй тапсырмасын сұрау

 1. Координаталық түзу дегеніміз не?

 2. Берілген санға координаталық түзуде неше нүкте сәйкес келеді?

 3. Сан аралықтарының атауларын есімізге түсірейік

 4. Сан аралықтарына сәйкес келетін бүтін сандар бар ма? Оларды атаңдар

 5. Санды аралықтарының геометриялық моделін сызыңдарОртасы20мин


15мин


Сабақтың мақсатын хабарлау.

Ребусты шешу арқылы балалар жаңа тақырыптың атын оқиды

Координаталық жазықтық

Постер қорғау

 1. Топ. Координаталық жазықтық

 2. Топ Координаталық жазықтықтағы А нүктесінің координаталарын табу

 3. Топ Координаталары бойынша нүктені салу

Санақ басы О нүктесінде қиылысатын өзара перпендикуляр екі координаталық түзу тік бұрышты координаталар жүйесін құрайды.

Тік бұрышты координаталар жүйесі орналасқан жазықтық координаталық жазықтық деп аталады.

Тік бұрышты координаталар жүйесі француз философы және математигі Рене Декарттың (1596-1650) құрметіне декарттық координаталар жүйесі деп аталады.

Горизонталь сызылған координаталық түзу абсциссалар (Ox) осі деп аталады да, солдан оңға қарай бағытталады.

Вертикаль сызылған координаталық түзу ординаталар (Oy) осі деп аталады да, төменнен жоғары қарай бағытталады. Абсциссалар осі мен ординаталар осінің қиылысу нүктесін координаталар басы деп атайды. Координаталар басы О әрпімен белгіленеді.

Координаталар жазықтықтағы А(х,у) нүктесінің координаталарын табу үшін:

 1. Абциссалар осінде х нүктесін табу.

 2. Ол арқылы абциссалар осіне перпендикуляр жүргізу.

 3. Ординаталар осінде у нүктесін табу.

 4. Ординаталар осіне нүкте арқылы перпендикуляр сызу.

 5. Перпендикулярлар қиылысу нүктесі-А (х;у)

 6. A нүктесінің координаталарын атаңдар.


Координаталар осьтері жазықтықты төрт бөлікке бөледі. Оларды ширектер деп атайды.

Ширектердің реті сағат тілінің қозғалыс бағытына қарсы бағытта анықталады.


Сабақты бекітуге арналған есептер шығару

Оқулықпен жұмыс № 1163

Сергіту сәті .


Деңгейлік тапсырмалар

I деңгей тапсырмалары

 1. Координаталық жазықтықтан: А(-2; 4), В(-1;-3), С(-1;5), Д(1;-3), Е(-5;2), К(0;-1) нүктелерін белгілеңдер

 2. Үштарының координаталары бойынша АВ, СД және EF кесінділерін сызыңдар:

 1. А(3; 1), В(-3;3), 2) С(-2;-3), Д(4;-1), 3) Е(1;3), F(3;-4)


II деңгей тапсырмалары

 1. Координаталық жазықтықта MN кесіндісін сызып, оның координаталар осімен қиылысу нүктесінің координаталарын жазыңдар.

 1. M(6; -2), N(-3;4),

 2. M(-2;2), N(1;-4)

 1. Координаталық жазықтықтағы АВСД квадратының үш төбесінің координаталары: А(-3; -2), В(-3;2), С(1;2) бойынша төртінші төбесі Д ның координаталарын тауып, квадрат салыңдар.


III деңгей тапсырмалары

 1. Шегіртке координаталық жазықтықта А(1; -1) нүктесінен солға (батысқа) қарай 3 бірлікке секірді. Оның әрбір келесі секіргені алдыңғысынан 1 бірлікке ұзын. Шегіртке батысқа қарай секірген соң, солтүстікке, сонан соң шығысқа, сонан соң оңтүстікке қарай секірді. Шегіртке осылайша 4 рет секіргенде координаталары қандай нүктеде болды?


Талантты баламен жұмыс

 1. Координаталық жазықтықта ABCD тік төртбұрышының А(-2; -2), В(-2; 2) және С(4; 2) төбелері бойынша оның D төбесінің координаталарын анықтаңдар. Берілген тік төртбұрыштың периметрін есептеп табыңдар. Бірлік кесінді 1 см-ге тең.

 2. EFMN квадратының Е төбесі координаталар басында жатыр, оның F(0; 4), М(4;4) төбелерінің координаталары бойынша N төбесінің координатасын табыңдар. EFMN квадратының ауданын табыңдар. Бірлік кесінді 1 см-ге тең.

Соңы3мин


Сабақты қорытындылау

Оқушылардың жұмыстарын «Матрица» арқылы бағалау

Үйге тапсырма беру№ 1175

Сурет альбомының парағына координаттық жазықтықта сурет салып, оның нүктелерінің координаталарын белгілеп тапсырыңдар

Енді « табыс» ағашын отырғызайық.

Ағаш діңі жаңа сабақта өтілген тақырып. Жасыл желек зкология, ал ағаштың жемісі сендердің алған білімдерінің

Жасыл алма: маған сабақ ұнады.

Сары алма: тақырыпты түсіндім. Бірақ тез ұмытамын

Қызыл алма: сабақ маған түсініксіз


Қосымша ақпарат.
Рефлексия

.

- Сабақ/оқу мақсаттары шынайы ма?

- Бүгін оқушылар не білді?

- Сыныптағы ахуал қандай болды?

- Мен жоспарлаған саралау шаралары тиімді болды ма?

- Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе?

- Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?


Қорытынды бағамдау

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да оқуды да ескеріңіз)?


1.


2.


Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да оқуды да ескеріңіз)?


1.


2.


Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды жетілдіруге көмектесетін не білдім?
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
Ашы? саба? "Координаталы? жазы?ты?. Координаталары бойынша н?ктені салу"

Автор: Ешпанова ?йтк?л

Дата: 05.04.2016

Номер свидетельства: 315419

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства