kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндама. Математиканы о?ытуда инновациялы? технологиялар.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Математиканы о?ытуда инновациялы? технологиялар.

Математика  п?ніні? о?ытушысы Мусагалиева Сауле Сапиолла?ызы

 

Математика?а о?ыту – б?л жеке ?рбір о?ушы?а ба?ыттал?ан ?нер. Ол бір к?й сия?ты, ?о?ырау со?ыл?анда басталып, ?о?ыраумен ая?талады. Ал, осы аралы?та аудиторияда отыр?ан жас талаптар?а ?зіні? санасында да к??ілінде де са?талып ?алатын із ?алдырамыз. Ол шытырмандар мен жыралар ар?ылы а?и?ат?а, т?сінуге, білімге деген із. Біра? барлы? студенттер да е?бекс?йгіш емес.  Сонды?тан ?рбір жас талапты т?сіну ж?не ж?регіне жол табуды ?те ма?ызды деп санаймын.

К?птеген м??алімдер саба?ты «орташа ?ар?ынмен» ж?ргізіп, орташа о?итын о?ушыларды? «ы??айына» ?арайды. М?ндай ?ар?ынмен саба? ?ткізу барлы? о?ушылар ?шін ы??айлы емес. Себебі нашар о?итын о?ушылар б?л «орташа ?ар?ын?а» ілесе алмай, я?ни м??алімні? айт?анын ме?геріп т?сіне алмай, ?алып ?ояды. Б?л жа?дайда м??алім «асы?ысты?» жасады деуге болады. Ал, м??алімні? айт?анын тез ?абылдайтын о?ушыларды? дамуында тежеу басталып, ол о?ушылар ме?геретін материал «же?іл» болып, м??алім оны «баяу» баянда?анды?тан жалы?а бастайды. Сонымен ?атар, м??алім «орташа» о?итын о?ушыны? білім де?гейін ескере отырып саба?ты ж?ргізетіндіктен білімні? белгілі б?лігі ме?герілмей ?алады. О?ушыларды? барлы? (жа?сы, орташа, нашар о?итын) категориясына бірдей ы??айлы болатын ?мбебап ?дістемені жасау?а болмайтын бол?анды?тан, ?рбір о?ушыны? жеке т?л?алы? ерекшеліктерін ескеруге тура келеді. Ол жеке ерекшеліктер ?рбір о?ушыны? о?у материалдарын жеке-дара мысалдан бастап т?сіндіріп, содан кейін жалпы жа?дай?а к?шсе жа?сы т?сініп, материалды же?іл т?сініп кетеді. Ал, бас?а бір о?ушылар алдымен жалпы жа?дайды ?арастырып, содан кейін, о?ан жеке-дара мысалдар келтірсе, жа?сы т?сініп материалды ме?геруі артады.

О?ушыларды ?алай математика?а ?ызы?тыру керек?

Оларды математика саба?ын  асы?ыспен к?ту ?шін не істеу керек?

О?ушыларды? ?здеріні? е?бектеріне жауапкершілікпен ?арауды ?алай ?алыптастыру керек?

Мені? о?ыту ж?йем алдымен мені? о?ушыларым бар к?ш-жігерімен менімен бірге саба?та ж?мыс істеулеріне ба?ыттал?ан.

О?у, ?йрену процесінде о?ушыларды? п?нге ?ызы?ушылы?тарын арттыру, о?у материалын игеруді? тиімділігін жо?арылату ма?сатында мені жа?а материалды баяндауда барлы? жа?а ж?не оригинал формалар, ?дістер ж?не жолдар ?р?ашан ?ызы?тырады, ?азiргi а?паратты? технологиялар м??алiмге о?ытуды жо?ары де?гейге жетуіне м?мкiндiк бередi.

Мен ?азіргі та?да п?ндерді о?ытуда о?ушыларды? творчестволы? ?абілеттіліктерін дамыту?а ба?дарлан?ан жа?а технологияларды, а?паратты? ж?не коммуникациялы? технологияларды, ?олдану ?ажет деп санаймын. Заманауи д?рістерде компьютерді? ролі ?лкен, ол к?рделі математика ?ылымын барынша ?олжетімді етіп береді. 

Бір?анша жылдан бергі мені? ж?мысымда о?у ?ызметіні? кез келген кезе?індегі а?паратты? технологияларды? ?олданылуы мені? саба?тарымды бір-бірінен ерекшеленетін м?мкіндіктерге жеткізіп отыр. Б?л жа?алы??а талпыныс сезімдері о?у, о?ыту?а ?ызы?ушылы??а ?ндейді.  

О?ытуды жекелендіру ?шін ?олданбалы ба?дарламалы? жабды??а дидактикалы? талаптар ?ойылады. ?олданбалы ба?дарламалы? жабды? о?ытуды? жа?а ??ралы болуы ?шін бірінші кезекте дидактикалы? талаптар?а сай болуы керек. Біз дидактика категорияларына с?йене отырып, ба?дарламалы? жабды??а ?олданылатын осы талаптарды ?арастырамыз. Ю.К.Бабанскийді? айтуынша, дидактика категорияларына: о?ыту принциптері, білім мазм?ны, о?ытуды ?йымдастыруды? ?дістері мен формалары жатады.

Білім алушыларды? ?БЖ-мен ж?мыс барысында?ы белсенділігі о?ушыларды? жеке мінездеріне ?БЖ ба?ытымен ?амтамасыз етіледі: ?сыныл?ан ?БЖ «нашар» о?итын о?ушылар ?шін де, «орташа» о?итын о?ушылар ?шін де, «жа?сы» о?итын о?ушылар ?шін де ?ызы? болуы керек.

 

 

1 сурет – О?ытуды жекелендіруге арнал?ан ?БЖ-ны? моделі аудар?аны Рессейде шы??ан (авторы Гришин Александр) «Master Function» интеллектуалды ба?дарламасы. Біз жекелендіріп о?ыту талабы негізінде жаса?ан ?олданбалы ба?дарламалы? жабды??а осы ба?дарламаны «Функцияны? графиктері», «Функция графиктерін т?рлендіру», «Туынды» ж?не «Тригонометриялы? функциялар» б?лімінде функция графиктерін зерттеуде ж?не оларды т?р?ызуда пайдаланды?.

 

Б?л ба?дарлама ?рі о?ай, ?рі функционалды болып, о?ушы ж?не студенттерге арнал?ан. Кейбір функцияларды? жетіспеушілігін айтпа?анда, ба?дарламаны? интерфейсі ?арапайым, оны т?сіну ?шін к?п е?бек етуді? ?ажеті жо?. Б?л ба?дарламаны ?олдану ?шін оны ?олдану н?с?асымен танысу жеткілікті.

Ба?дарлама істей алады:

§ К?рделігі ?рт?рлі д?режедегі жай м?тіндік ?рнекпен берілген (мысалы4sin(3x+tgx))  функция графиктерін т?р?ыза алады.

§ М?тіндік т?рдегі туындыны іздеп табу м?мкіндігі;

§ Аны?тал?ан интегралды? м?нін есептеу;

§ Жанама ж?не нормальдарды т?р?ызу;

§ Функцияны? кез-келген н?ктедегі м?ндеріні? кестесі;

§ Т?зу ж?не параболаларды? берілген н?ктелері бойынша графигін т?р?ызу;

§ Квадрат те?деулерді шешу утилита;

§ Бір уа?ытта 16 функциямен ж?мыс істей алады.

  Жасал?ан ?олданбалы ба?дарламалы? жабды?ты? моделіні? сипаты т?мендегідей:

О?ушы тіркеу б?лімінде міндетті т?рде ?зіні? аты-ж?нін, сыныбын та?дап тіркелгеннен со? ?ана ба?дарлама іске ?осылады. ?БЖ терезесінен теориялы? ж?не практикалы? тапсырмаларды орындау м?міндігі бар. Теория б?ліміне д?рістік материалдар мен тригонометриялы? функцияларды зерттеуге арнал?ан «Master Function» машы?тану ба?дарламасы кіреді. Практикалы? б?лім де?гейлік тапсырмалардан (3 де?гейден) ж?не тест жина?ынан т?рады. ?р де?гейдегі тапсырмаларды орындауда т?рлі к?мек беріледі (1-к?мек тапсырманы шешуде ?олданылатын формулалар, 2-к?мек тапсырманы? толы? шы?арылу жолын к?рсетеді ж?не осы тапсырма?а ??сас есепті шешу ?сынылады). ?р де?гейдегі тапсырмаларды ба?алауы ж?не уа?ыт?а т?уелділігі с?йкесінше ?рт?рлі. Жауаптарды енгізу б?лімінде о?ушы тапсырма жауабын ?зі енгізеді. О?ушылар теориялы? ж?не практикалы? б?ліммен таныс?аннан кейін білімді бекітуге арнал?ан тест ба?дарламасын ?олданады. Білімді тексеру б?лімінде тапсырма ж?не тест н?тижелерін деректер ?орынан к?ре алады.

?БЖ-ны ?олданып о?ытуды жекелендіру ?шін келесі ?діс-т?сілдерді пайдаланды?:

1) компьютерді? к?мегімен та?ырыпты о?у уа?ытын ж?не жолдарын ?здігінен та?дауды ?сыну (теорияны, машы?тану ж?не ба?ылау жатты?уларын орындау); 2) ?андай да бір к?рделі тапсырманы ?з бетінше та?дауды ?сыну; 3) компьютерде ке?ес алуды ?сыну. Н?тижесінде о?ушылар ?зіні? о?у танымды? іс-?рекетіне ?зіндік талдау жасау?а ж?не ?зін-?зі ба?алау?а белсенді т?рде кіріседі, сонымен бірге ?зіні? м?мкіндігінше ж?мыс жасайды. Графикалы? м?мкіндіктері зор ?азіргі заман?ы компьютерді о?ыту процесінде ?олдану ар?ылы геометриялы? бейнені к?ру негізінде о?ушыларда туынды ??ымыны? ?алыптасуына м?мкіндік береді. Б?дан бас?а, ?июшыны ??руды? динамикалы? процесін ж?не оларды? жанама?а «?туін» ?арастыру, сондай-а? аргументті? ?сімшесі, функцияны? ?сімшесі, ?июшыны? б?рышты? коэффицентіні? ?згеруі сия?ты шамаларды? ?згеруіне талдау жасау?а м?мкіндік бере отырып, о?ушыларда н?ктедегі функцияны? шегі ??ымына негізделген туындыны есептеу ережесіне ?келеді.

М?ндай саба?тарда м??алім, негізінен, тапсырмаларды берудегі, н?тижелерді белгілеп ба?а ?оюда?ы ?иын ж?мыстардан босатылып, ке?есші р?лін ат?арады. Ал берілген уа?ыттан тапсырманы ерте бітірген о?ушылармен жеке ке?ес ?ткізу м?мкіндігіне ие болады. «Тригонометриялы? функцияларды? графигі» та?ырыбын о?ытуда осы ба?дарламаны ?олдан?ан ж?н. Д?ст?рлі о?ытуда м??алім, ?детінше, т?сіндірмелі-иллюстративті ?дісті пайдалана отырып, т?ріндегі функция графигі туралы дайын м?ліметтерді кезе? бойынша, y = sin x, y = sin ωx, y = sin (x + b) т?рінде хабарлайды, одан т?ріндегі функция графигін т?рлендіру тізбегі туралы айтады. Осылайша с?йкес иллюстрациялар та?тада немесе суреттермен к?рсетіледі. Та?тада бейнеленетін графиктер к?бінесе сапасыз болады ж?не к?п уа?ыт алады, ал дайын суреттер жа?дайында о?ушылар графикті? т?рлену процесін ба?ылай алмайды. Берілген саба?та о?ушы іс-?рекетінде репродуктивті сипат, т?менгі белсенділік орын алады. Ба?дарлама о?ушы?а о?у м?селесін ?йымдастыру?а к?мектеседі: компьютерді зерттеу ??ралы ретінде пайдалана отырып А параметрі ?згергенде функциясыны? графигі ?алай ?згеретіндігін аны?тау?а к?мектеседі. О?ушыларды? дайынды?ына с?йкес олар болжамды бірден немесе бірнеше рет бай?ап к?руден кейін ?алыптастырады. Содан кейін А-?а ?рт?рлі м?н енгізе отырып ж?не экранда?ы графикті? ?згеріс процесін ба?ылай отырып, ал?а ?ой?ан болжамды тексеріп к?руге болады. ?орытындысында о?ушылар т?йін жасап, талдап ?орытады, оны? д?рысты?ын тексеретін де ба?дарлама (2-сурет).

 

 

2 сурет – ?БЖ к?мегімен ж?не y = sin x функциясыны?

графигін т?р?ызу.

 

О?ушыларды? зерттеу біліктілігін ?алыптастыру ж?не ?з бетінше ж?мыс істей алуын дамыту ма?сатында?ы м?ндай ба?дарламаларды пайдалану арты?шылы?ы ай?ын. 1. О?ушылар ?ар?ынмен к?рсетілген, о?ушыларды? жеке ерекшеліктеріне жауап беретін (мысалы, темпераментіне) ?оз?алмалы т?рлі-т?сті суреттерді ба?ылайды. Осылайша о?у материалыны? ?олжетімділігі ж?не о?у іс-?рекетіні? мотивациясы жо?арылайды. Б?л о?ушыларды? о?у?а деген белсенділігіні? жо?арылауына ?келеді. 2. Ба?дарлама ?р ?аралатын жа?дай?а параметр м?нін ж?не иллюстрация санын аны?тауда ?з бетінше ?рекет ету м?мкіндігін береді. 3. О?ушылар дайын білім ?ана алмайды, зерттеу процесі кезінде оларды «іздеп табады». 4. О?ушыларды? о?у іс-?рекеті жекеленген: ?рбір о?ушыны о?ыту оны? компьютермен с?хбаты барысында іске асады, демек о?ушыларды? жеке ерекшеліктері ескеріледі.

Б?лардан тыс жатты?тырушы  "1С: Репетитор. Математика (часть 1)" кешені, «Дрофа» баспасыны? «Математика 5-11» кешені де саба?ты? ?рі ?ызы?ты, т?сінікті, ?німділігіне кепіл береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Математика п?ні ?рі ?ызы?ты, ?рі ?те ?ажетті  п?н. ?азіргі та?да?ы математиканы ?йренуге арнал?ан ?діс, т?сілдер сан ?илы. Б?лар о?ушыларды математика ?леміне сі?іп кетуіне к?мектеседі:

      «Математические этюды», сайт: http://www.etudes.ru); http://www.math.ru; http://www.exponenta.ru, Allmath.ru — б?кіл математика бір жерде; http://www.allmath.ru, http://graphfunk.narod.ru, http://www.neive.by.ru, http://www.problems.ru, http://zadachi.mccme.ru, http://www.mathtest.ru, http://www.math-on-line.com,       http://tasks.ceemat.ru, http://www.uztest.ru, http://eqworld.ipmnet.ru  ж?не т.б жа?а технологияларды математиканы ?йренуде ?олдану биік н?тижелерге жетуге к?мектеседі.     

      Мен ?з ?ызмет т?жірибемде осындай жа?а педагогикалы? технологияларды ?олданып, о?ушыларды? танымды? белсенділігін арттыру?а, ?абілеттіліктерін ашу?а, саба?ты? ?ызу толы?ты?ына  ?ол жеткіземін. 

 

 

Просмотр содержимого документа
«Баяндама. Математиканы о?ытуда инновациялы? технологиялар. »


Математиканы оқытуда инновациялық технологиялар.

Математика пәнінің оқытушысы Мусагалиева Сауле Сапиоллақызы


Математикаға оқыту – бұл жеке әрбір оқушыға бағытталған өнер. Ол бір күй сияқты, қоңырау соғылғанда басталып, қоңыраумен аяқталады. Ал, осы аралықта аудиторияда отырған жас талаптарға өзінің санасында да көңілінде де сақталып қалатын із қалдырамыз. Ол шытырмандар мен жыралар арқылы ақиқатқа, түсінуге, білімге деген із. Бірақ барлық студенттер да еңбексүйгіш емес. Сондықтан әрбір жас талапты түсіну және жүрегіне жол табуды өте маңызды деп санаймын.

Көптеген мұғалімдер сабақты «орташа қарқынмен» жүргізіп, орташа оқитын оқушылардың «ыңғайына» қарайды. Мұндай қарқынмен сабақ өткізу барлық оқушылар үшін ыңғайлы емес. Себебі нашар оқитын оқушылар бұл «орташа қарқынға» ілесе алмай, яғни мұғалімнің айтқанын меңгеріп түсіне алмай, қалып қояды. Бұл жағдайда мұғалім «асығыстық» жасады деуге болады. Ал, мұғалімнің айтқанын тез қабылдайтын оқушылардың дамуында тежеу басталып, ол оқушылар меңгеретін материал «жеңіл» болып, мұғалім оны «баяу» баяндағандықтан жалыға бастайды. Сонымен қатар, мұғалім «орташа» оқитын оқушының білім деңгейін ескере отырып сабақты жүргізетіндіктен білімнің белгілі бөлігі меңгерілмей қалады. Оқушылардың барлық (жақсы, орташа, нашар оқитын) категориясына бірдей ыңғайлы болатын әмбебап әдістемені жасауға болмайтын болғандықтан, әрбір оқушының жеке тұлғалық ерекшеліктерін ескеруге тура келеді. Ол жеке ерекшеліктер әрбір оқушының оқу материалдарын жеке-дара мысалдан бастап түсіндіріп, содан кейін жалпы жағдайға көшсе жақсы түсініп, материалды жеңіл түсініп кетеді. Ал, басқа бір оқушылар алдымен жалпы жағдайды қарастырып, содан кейін, оған жеке-дара мысалдар келтірсе, жақсы түсініп материалды меңгеруі артады.

Оқушыларды қалай математикаға қызықтыру керек?

Оларды математика сабағын асығыспен күту үшін не істеу керек?

Оқушылардың өздерінің еңбектеріне жауапкершілікпен қарауды қалай қалыптастыру керек?

Менің оқыту жүйем алдымен менің оқушыларым бар күш-жігерімен менімен бірге сабақта жұмыс істеулеріне бағытталған.

Оқу, үйрену процесінде оқушылардың пәнге қызығушылықтарын арттыру, оқу материалын игерудің тиімділігін жоғарылату мақсатында мені жаңа материалды баяндауда барлық жаңа және оригинал формалар, әдістер және жолдар әрқашан қызықтырады, қазiргi ақпараттық технологиялар мұғалiмге оқытуды жоғары деңгейге жетуіне мүмкiндiк бередi.

Мен қазіргі таңда пәндерді оқытуда оқушылардың творчестволық қабілеттіліктерін дамытуға бағдарланған жаңа технологияларды, ақпараттық және коммуникациялық технологияларды, қолдану қажет деп санаймын. Заманауи дәрістерде компьютердің ролі үлкен, ол күрделі математика ғылымын барынша қолжетімді етіп береді.

Бірқанша жылдан бергі менің жұмысымда оқу қызметінің кез келген кезеңіндегі ақпараттық технологиялардың қолданылуы менің сабақтарымды бір-бірінен ерекшеленетін мүмкіндіктерге жеткізіп отыр. Бұл жаңалыққа талпыныс сезімдері оқу, оқытуға қызығушылыққа үндейді.

Оқытуды жекелендіру үшін қолданбалы бағдарламалық жабдыққа дидактикалық талаптар қойылады. Қолданбалы бағдарламалық жабдық оқытудың жаңа құралы болуы үшін бірінші кезекте дидактикалық талаптарға сай болуы керек. Біз дидактика категорияларына сүйене отырып, бағдарламалық жабдыққа қолданылатын осы талаптарды қарастырамыз. Ю.К.Бабанскийдің айтуынша, дидактика категорияларына: оқыту принциптері, білім мазмұны, оқытуды ұйымдастырудың әдістері мен формалары жатады.

Білім алушылардың ҚБЖ-мен жұмыс барысындағы белсенділігі оқушылардың жеке мінездеріне ҚБЖ бағытымен қамтамасыз етіледі: ұсынылған ҚБЖ «нашар» оқитын оқушылар үшін де, «орташа» оқитын оқушылар үшін де, «жақсы» оқитын оқушылар үшін де қызық болуы керек.


1 сурет – Оқытуды жекелендіруге арналған ҚБЖ-ның моделі аударғаны Рессейде шыққан (авторы Гришин Александр) «Master Function» интеллектуалды бағдарламасы. Біз жекелендіріп оқыту талабы негізінде жасаған қолданбалы бағдарламалық жабдыққа осы бағдарламаны «Функцияның графиктері», «Функция графиктерін түрлендіру», «Туынды» және «Тригонометриялық функциялар» бөлімінде функция графиктерін зерттеуде және оларды тұрғызуда пайдаландық.


Бұл бағдарлама әрі оңай, әрі функционалды болып, оқушы және студенттерге арналған. Кейбір функциялардың жетіспеушілігін айтпағанда, бағдарламаның интерфейсі қарапайым, оны түсіну үшін көп еңбек етудің қажеті жоқ. Бұл бағдарламаны қолдану үшін оны қолдану нұсқасымен танысу жеткілікті.

Бағдарлама істей алады:

  • Күрделігі әртүрлі дәрежедегі жай мәтіндік өрнекпен берілген (мысалы4sin(3x+tgx)) функция графиктерін тұрғыза алады.

  • Мәтіндік түрдегі туындыны іздеп табу мүмкіндігі;

  • Анықталған интегралдың мәнін есептеу;

  • Жанама және нормальдарды тұрғызу;

  • Функцияның кез-келген нүктедегі мәндерінің кестесі;

  • Түзу және параболалардың берілген нүктелері бойынша графигін тұрғызу;

  • Квадрат теңдеулерді шешу утилита;

  • Бір уақытта 16 функциямен жұмыс істей алады.

Жасалған қолданбалы бағдарламалық жабдықтың моделінің сипаты төмендегідей:

Оқушы тіркеу бөлімінде міндетті түрде өзінің аты-жөнін, сыныбын таңдап тіркелгеннен соң ғана бағдарлама іске қосылады. ҚБЖ терезесінен теориялық және практикалық тапсырмаларды орындау мүміндігі бар. Теория бөліміне дәрістік материалдар мен тригонометриялық функцияларды зерттеуге арналған «Master Function» машықтану бағдарламасы кіреді. Практикалық бөлім деңгейлік тапсырмалардан (3 деңгейден) және тест жинағынан тұрады. Әр деңгейдегі тапсырмаларды орындауда түрлі көмек беріледі (1-көмек тапсырманы шешуде қолданылатын формулалар, 2-көмек тапсырманың толық шығарылу жолын көрсетеді және осы тапсырмаға ұқсас есепті шешу ұсынылады). Әр деңгейдегі тапсырмаларды бағалауы және уақытқа тәуелділігі сәйкесінше әртүрлі. Жауаптарды енгізу бөлімінде оқушы тапсырма жауабын өзі енгізеді. Оқушылар теориялық және практикалық бөліммен танысқаннан кейін білімді бекітуге арналған тест бағдарламасын қолданады. Білімді тексеру бөлімінде тапсырма және тест нәтижелерін деректер қорынан көре алады.

ҚБЖ-ны қолданып оқытуды жекелендіру үшін келесі әдіс-тәсілдерді пайдаландық:

1) компьютердің көмегімен тақырыпты оқу уақытын және жолдарын өздігінен таңдауды ұсыну (теорияны, машықтану және бақылау жаттығуларын орындау); 2) қандай да бір күрделі тапсырманы өз бетінше таңдауды ұсыну; 3) компьютерде кеңес алуды ұсыну. Нәтижесінде оқушылар өзінің оқу танымдық іс-әрекетіне өзіндік талдау жасауға және өзін-өзі бағалауға белсенді түрде кіріседі, сонымен бірге өзінің мүмкіндігінше жұмыс жасайды. Графикалық мүмкіндіктері зор қазіргі заманғы компьютерді оқыту процесінде қолдану арқылы геометриялық бейнені көру негізінде оқушыларда туынды ұғымының қалыптасуына мүмкіндік береді. Бұдан басқа, қиюшыны құрудың динамикалық процесін және олардың жанамаға «өтуін» қарастыру, сондай-ақ аргументтің өсімшесі, функцияның өсімшесі, қиюшының бұрыштық коэффицентінің өзгеруі сияқты шамалардың өзгеруіне талдау жасауға мүмкіндік бере отырып, оқушыларда нүктедегі функцияның шегі ұғымына негізделген туындыны есептеу ережесіне әкеледі.

Мұндай сабақтарда мұғалім, негізінен, тапсырмаларды берудегі, нәтижелерді белгілеп баға қоюдағы қиын жұмыстардан босатылып, кеңесші рөлін атқарады. Ал берілген уақыттан тапсырманы ерте бітірген оқушылармен жеке кеңес өткізу мүмкіндігіне ие болады. «Тригонометриялық функциялардың графигі» тақырыбын оқытуда осы бағдарламаны қолданған жөн. Дәстүрлі оқытуда мұғалім, әдетінше, түсіндірмелі-иллюстративті әдісті пайдалана отырып, түріндегі функция графигі туралы дайын мәліметтерді кезең бойынша, y = sin x, y = sin ωx, y = sin (x + b) түрінде хабарлайды, одан түріндегі функция графигін түрлендіру тізбегі туралы айтады. Осылайша сәйкес иллюстрациялар тақтада немесе суреттермен көрсетіледі. Тақтада бейнеленетін графиктер көбінесе сапасыз болады және көп уақыт алады, ал дайын суреттер жағдайында оқушылар графиктің түрлену процесін бақылай алмайды. Берілген сабақта оқушы іс-әрекетінде репродуктивті сипат, төменгі белсенділік орын алады. Бағдарлама оқушыға оқу мәселесін ұйымдастыруға көмектеседі: компьютерді зерттеу құралы ретінде пайдалана отырып А параметрі өзгергенде функциясының графигі қалай өзгеретіндігін анықтауға көмектеседі. Оқушылардың дайындығына сәйкес олар болжамды бірден немесе бірнеше рет байқап көруден кейін қалыптастырады. Содан кейін А-ға әртүрлі мән енгізе отырып және экрандағы графиктің өзгеріс процесін бақылай отырып, алға қойған болжамды тексеріп көруге болады. Қорытындысында оқушылар түйін жасап, талдап қорытады, оның дұрыстығын тексеретін де бағдарлама (2-сурет).


2 сурет – ҚБЖ көмегіменжәне y = sin x функциясының

графигін тұрғызу.


Оқушылардың зерттеу біліктілігін қалыптастыру және өз бетінше жұмыс істей алуын дамыту мақсатындағы мұндай бағдарламаларды пайдалану артықшылығы айқын. 1. Оқушылар қарқынмен көрсетілген, оқушылардың жеке ерекшеліктеріне жауап беретін (мысалы, темпераментіне) қозғалмалы түрлі-түсті суреттерді бақылайды. Осылайша оқу материалының қолжетімділігі және оқу іс-әрекетінің мотивациясы жоғарылайды. Бұл оқушылардың оқуға деген белсенділігінің жоғарылауына әкеледі. 2. Бағдарлама әр қаралатын жағдайға параметр мәнін және иллюстрация санын анықтауда өз бетінше әрекет ету мүмкіндігін береді. 3. Оқушылар дайын білім ғана алмайды, зерттеу процесі кезінде оларды «іздеп табады». 4. Оқушылардың оқу іс-әрекеті жекеленген: әрбір оқушыны оқыту оның компьютермен сұхбаты барысында іске асады, демек оқушылардың жеке ерекшеліктері ескеріледі.

Бұлардан тыс жаттықтырушы "1С: Репетитор. Математика (часть 1)" кешені, «Дрофа» баспасының «Математика 5-11» кешені де сабақтың әрі қызықты, түсінікті, өнімділігіне кепіл береді.
Математика пәні әрі қызықты, әрі өте қажетті пән. Қазіргі таңдағы математиканы үйренуге арналған әдіс, тәсілдер сан қилы. Бұлар оқушыларды математика әлеміне сіңіп кетуіне көмектеседі:

«Математические этюды», сайт: http://www.etudes.ru); http://www.math.ru; http://www.exponenta.ru, Allmath.ru — бүкіл математика бір жерде; http://www.allmath.ru, http://graphfunk.narod.ru, http://www.neive.by.ru, http://www.problems.ru, http://zadachi.mccme.ru, http://www.mathtest.ru, http://www.math-on-line.com, http://tasks.ceemat.ru, http://www.uztest.ru, http://eqworld.ipmnet.ru және т.б жаңа технологияларды математиканы үйренуде қолдану биік нәтижелерге жетуге көмектеседі.

Мен өз қызмет тәжірибемде осындай жаңа педагогикалық технологияларды қолданып, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, қабілеттіліктерін ашуға, сабақтың қызу толықтығына қол жеткіземін.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Баяндама. Математиканы о?ытуда инновациялы? технологиялар.

Автор: Мусагалиева Саул Сапиоллиевна

Дата: 17.01.2015

Номер свидетельства: 156815

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства