kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Баяндама "МАТЕМАТИКА САБА?ЫНДА ДИДАКТИКАЛЫ? ОЙЫНДАРДЫ ?ОЛДАНУ АР?ЫЛЫ О?УШЫЛАРДЫ? П?НГЕ ?ЫЗЫ?УШЫЛЫ?ЫН АРТТЫРУ"

Нажмите, чтобы узнать подробности

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

?ызылopдa ?aлaсы

 ?лия Молда??лова атында?ы  №173

   орта мектебіні?  математика

п?ніні? м??aлімі

Бабашева  Жанар М?рат?ызы

МАТЕМАТИКА САБА?ЫНДА ДИДАКТИКАЛЫ? ОЙЫНДАРДЫ  ?ОЛДАНУ АР?ЫЛЫ О?УШЫЛАРДЫ? П?НГЕ ?ЫЗЫ?УШЫЛЫ?ЫН АРТТЫРУ

Математика п?ні- к?рделі п?н, сол себептен оны ?ызы?ты ету м?мкіндігінен  айырылып ?алмау керек.
Паскаль
.

?азіргі та?да сапалы білім беру м?селесі ?о?амды тол?андырып отыр. Себебі

?арыштап дамып келе жат?ан технологиялы? прогресс кезе?інде ?скеле? ?рпа?ты? білім де?гейі  ?азіргі заман талабына сай болуы баршаны? ма?саты болып отыр. Елбасы биыл?ы Жолдауында «Сапалы білім беру ?аза?станны? индустрияландырылуыны? ж?не инновациялы? дамуыны? негізіне айналуы тиіс», — деп атап к?рсетті.
Ал о?ушыларды? жаратылыстану-математикалы? ба?ытта п?ндерді игеруі- математикадан басталады. Математика п?нін д?рыс игермеген о?ушы осы ба?ытта?ы ?ай сала?а  да маман болып барса да шеберлік шы?ына жетуі ?иын?а со?ады. Сонды?тан ?ылымны? негізі болып табылатын математика п?нін о?ушы сапалы т?рде игеруі тиіс.
            ?азіргі заманны? о?ушысына о?у?а, білім алу?а не кедергі? О?у?а ?ызы?ушылы?ты? жо?ты?ы десем ?ателеспеймін.
?азір о?ушыны жан-жа?тан, ?орша?ан ортадан ала?дататын к?птеген ?ызы?ты, ?олжетімді «объектіліер» к?п-теледидар, компьютер, интернет желісі, т.б. ??рыл?ылар.
Осындай ортадан о?ушыны? назарын о?у?а, білімге тарту о?ай?а т?спейтіні белгілі. Біра? ?ай заманда болсын ?стазды? шеберлігі сонымен сомдалады, т?рлі кедергілерді же?е біліп, о?ушыларды? танымды? ?ызы?ушылы?ын дамыта отырып, білімді ш?кірт т?рбиелеу.
М??алімні? шеберлігіні? кілті оны? саба? технологиясын ме?геруі, ?дістемелік т?сілдерді тиімді ?олдана білуі болып табылады.
Осындай  тиімді де, н?тижелі ?дістерді? бірі-дидактикалы? ойындар деп есептеймін.                Ойын-адамны? ?мір танымыны? ал?аш?ы ?адамы. Ал о?ыту процесінде жа?а технологияны? ма?ызды б?лігі т.б.
            Ойынсыз а?ыл-ойды? ?алыпты дамуы да жо?. Ойын ар?ылы баланы? рухани сезімі жасампаз ?мірмен ?штасып, ?зіне ?орша?ан д?ние туралы т?сінік алады.
            Математикалы? ойын дегеніміз-тынысы ке?, алыс?а ме?зейтін, ойдан-ой?а жетелейтін, адам?а ?иял мен ?анат бітіретін ?ажайып н?рсе, а?ыл-ой жетекшісі.
            Ойын-екі немесе одан да к?п адамдардан ??рылатын топтарды? ?з м?дделерін іске асыру ?шін к?рес ж?ргізу процесі. ?рбір топты? ?з ма?саты, стратегиясы болады.
Педагогика саласында пайдаланатын ойындарды   дидактикалы? ойындар дейді.

Дидактикалы? ойындарды? ма?саты мен міндеттері

Дидактикалы? ойындар баланы? ынтасын саба??а аудару?а, к??іл ?ой?ызу?а, ?абылдауын же?ілдетуге, білімді толы? игеруге к?мектеседі,саба??а эмоциялы? бояу береді.
Ойынны? ма?саты:

Баланы п?нге ?ызы?тыру, логикалы? ойлауын дамыту, таным ?рекетін ?алыптастыру, тияна?тау, пысы?тау, ал?ан білімді тексеру, ?ызы?ушылы?ын ояту, белсенділігін арттыру.
Міндеті:

1) Танымды?: баланы? тану, іздену ?рекетін дамыту.
2) Т?рбиелік: айналасымен ?арым-?атынас жасау?а, ?ажетті да?дыны,
адамгершілік ?асиеттерін ?алыптастыру.
Дидактикалы? ойындарды ?йымдастыруда т?мендегі элементтерге с?йінеміз:

Дидактикалы? ойынны? ??ралы, саба?ты? да ??ралы  болып есептеледі. Мысалы: таблицалар, модельдер, таратылу материалдары, интерактивті та?та, т.б. Дидактикалы? ойынды саба?ты? кезе?деріне байланысты ?олдануды?  орындылы?ы да бай?алады.
Дидактикалы? ойындарды ??ру мына негіздерге с?йенеді:
1) Балаларды? іс-?рекетіне ойын т?рлерімен о?уды байланыстыру,біртіндеп ?ызы?ты
же?іл ойындардан ойын-тапсырмалар ар?ылы берілген о?у-т?рбие м?селелеріне к?шу.
2) Шарты мен міндеттеріні? біртіндеп к?рделенуі.
3) Берілген тапсырмаларды шешуде баланы? а?ыл-ой белсенділігіні? к?шеюі.
4) О?у-т?рбие ма?саттарыны? бірлігі.
Дидактикалы? ойындарды? сапалылы?ы:
Оларды? саба?ты? ?р кезе?індегі орны мен міндетін, ма?сатын д?л аны?тау?а, оны ?олдануды? теориясы мен практикасын м??алімні? жетік ме?геруіне, шеберлік танытуына, ойын?а ?ажеті материалдарды алдын-ала дайындап алуына, ойын ?рдісіне о?ушыларды белсенді ?атыстыруына байланысты болады.
Математикалы? мазм?нында?ы дидактикалы? ойынны?  сапалылы?ына ?сер ететін келесі с?ра?тарды ?арастыру керек:
•    Ойынны? ма?саты. Ойынны? кезінде о?ушылар ?андай математикалы? білік  пен да?дыны ?алыптастырады?
•    ?атысушыларды? саны.
•    Ойын?а ?андай дидактикалы? материалдар ?ажет болады ?
•    Ойынны? ережесімен таныстыру?а ?аншама уа?ыт кетеді?
•    ?анша уа?ытт?а ойын есептелінген? Ойын ?ызы?ты ж?не ?серлі бола ма? Осы ойынды та?ы ойнау?а келіседі ме?
•    О?ушыларды т?гелдей ?атыстыруды? ?андай амалдары бар?
•    О?ушыларды? ойын?а ?атысуын ба?ылауды ?алай  ?йымдастыру керек?
•    Ойынды ?ызы?ты етіп, о?ушыларды? белсенділігін к?теру ?шін ?андай ?згерістер ендіру керек болады?
•    Ойыннан со? ?андай ?орытынды жасау керек?
Ойын  кезінде келесі жа?дайларды ескеру керек:

Ескеретін жай    Кері ?сері
Ойынны? шарты ?арапайым ж?не аны? болу керек, ал ?сынылатын материалды? математикалы? мазм?ны  о?ушылар?а ?абылдауына сай болуы керек.    Ойын о?ушыларды ?ызы?тырмауы ж?не формальды т?рде ?туі м?мкін.
Ойын кезінде ?олданылатын дидактикалы? материалды? ?олдану?а ы??айлы болуы.    Керісінше жа?дайда ойынны? ?сері т?мендейді.
Математикада ойынны? м?нері болуы шарт.    Ойын ережесінен асып кету, о?ушыларды барлы? ісі?ізді «Ойын» деп ?абылдау?а итермелейді.
Ойынны? кезінде о?ушылар ?з ойын ?ыс?а ж?не сауатты тілмен  жеткізу керек.    Математикалы? тілде сауатты с?йлеуі т?мендейді.
Ойынды сол саба?ты? ?стінде ая?тап, ойынны? н?тижесіне жету.    Егер уа?ытылы н?тиже шы?арылмаса ойынны? м?ні кетеді.

Дидактикалы? ойынны? белгілі бір н?тижесі болады, ол ойынны? финалы болып есептелінеді, я?ни ойынны? ая?ы.
М??алім ?шін ойынны? н?тижесі о?ушыларды? математика саласында?ы жетістіктеріні? к?рсеткіші болып табылады немесе о?у-білімді игеру де?гейі болып есептелінеді.
Мен ?з т?жірибемде «Математикалы? лото»  ойынын  «Онды? б?лшектер», «Б?тін сандар» та?ырыбына байланысты пайдалан?ан кезде о?ушылар белсенді ?атысып, ойынны? н?тижесіне к??ілдері толды.

 Ауызша есептеулерге ойын ?йымдастыру?а к?п уа?ыт кетпейді, біра? о?ушыларды? ойлау ?абілетін дамыту?а жа?сы ?серін береді. О?ушылар шапша?, д?рыс есептегеніне к?зі жете отырып, ?уанышта болады. «?здік сана?ыш», «Кім жылдам?» ойындары о?ушыларды? жа?сы к?ретін ойындары болып табылады. Ол ойындарды ?йымдастыруда м??алімні?  ?зі  немесе о?ушылар бір-біріне тапсырмалар ?зірлеуі  м?мкін.
«Суретшілер бай?ауы» ойыны барлы? о?ушылар?а ?нады, координаталы? ж?йеде сурет шы?ару. О?ушылар ?йден ?здері суреттер ??растырып бір-біріне тапсырмалар ?зерледі. Б?л ойын о?ушыларды? координаталы? ж?йеде ешбір ?атесіз ж?мыс жасап ?йренуге м?мкіндік береді.
«Кім жылдам» ойыны к?рші о?ушымен ж?мыс жасау?а м?мкіндік береді.
Барлы? о?ушы бірдей карточка ?зірлейді ж?не ?рбір ?атар?а бір н?ктеден ?ойып шы?ады. К?ршілес о?ушылар карточкаларын алмастырады. М??алім  н?ктені? бойында?ы сандармен бірдей бір амал орындауды тапсырады.  2-3 минуттан со? о?ушылар карточкаларын ?айтып беріп, н?тижелерін ?зара тексертеді, ба?алайды. Тапсырмаларды тексерген со? м??алім жина?тап алып, ?орытындылайды.

-4    -3    -2    -1    0    1    2    3    4
3                        *
2    *        *
1                                *
0        *
1                *
2                    *
3                            *

Математикалы? ребус, кроссвордтарды, тестті, «си?ырлы квадратты» шешуді интерактивті та?таны? к?мегімен ?йымдастыру м??алімге уа?ытты ?немдеуге к?п м?мкіндік береді.
?лтты? т?рбие беру ма?сатын к?здеген м??алім ?лтты? ойындарды?  шартын математикалы?  ойын?а байланысты ?згерте отырып ?олдана алады.
?лтты? ойындарды саба?та ?олдану ар?ылы о?ушыларды? математика?а деген ?ызы?ушылы?ын, белсенділігін арттыру?а, тап?ырлы??а, шапша?ды??а, салт-д?ст?р ар?ылы ой-?рісін дамыту?а болады. ?аза?ты? ?лтты? ойындарынан ?осымша ма??лматтар алады.  ?лтты? д?ст?рге т?рбиеленеді. «Б?йге», «А? с?йек», «К?кпар», «?ыз ?уу» ойындары о?у барысында к?п  ?олданылады. Мысалы: «К?кпар» ойыны. Та?та?а к?кпар тартып жат?ан с?ті бейнеленген сурет ілінеді. Тапсырма беріледі. ?р ауылдан бір бала шы?ып есепті шы?арады. Ойынны? ма?саты берілген есепті тез ?рі ?атесіз шы?ару. Екі бала та?тада бір есепті шы?арады. Б?л ?діс В.Шаталовты? сенім ?дісі бойынша алын?ан. «?ыз ?уу» ойыны. Та?та?а ?ыз ?уу ойыны бейнеленген сурет ілінеді. Та?та?а бір ?ыз бала, бір ер бала шы?ып, тапсырмалар орындайды. Шешімдер тексеріліп, же?імпаз аны?талады. «Б?йге» ойыны. Б?йге ойыны-ат жырысы. О?ан ж?йрік баптал?ан атпен шабандоздар ?атыс?ан. Озып келгендер бас ж?лдеге ие бол?ан. Бізді? ма?сатымыз мыналар: тізімдегі сандарды? ішіндегі е? ?лкені мен е? кішісіні? ?осындысын табу: 3,02; 0,96; 15,4; 5,002; 19,2; 2,6. Жауабы: 0,96+19,2=20,16
Сол ар?ылы о?ушыны? бай?ампазды?ын бай?ау?а ж?не к?з зердесін ?алыптастыру?а болады.
Балалар ойын барысында ?здерін еркін сезінеді, ізденімпазды?, тап?ырлы? ?асиеттері бай?алады. Сезіну, ?абылдау, ойлау, зейін ?ою, ерік ар?ылы т?рлі психологикалы? т?сінікпен сезім ?рекетіне с?йенеді. Ойын ?стінде бала ?уаныш пен реніш сезімдерін сезінеді.
Дидактикалы? ойындар о?ушыларды ?з бетінше ж?мыс істеуге да?дыландырады, оларды? ойлау ?абілеттерін, ізденімпаздылы?ын арттырады, с?з ?орын молайту?а к?мектеседі, саба?та дидактикалы? ойындарды пайдалану мектеп о?ушыларын сол п?нге белсенділігін арттырады, ба?дарламалы? материалдарды ?ажет де?гейде ме?геруге ы?пал етеді.
«Математиканы? аны?тамасын бере алмайсын, оны? бір айры?ша ?асиетін мойындамай — ол ?ызы?ты»-деген Поляни, мен де осы с?здерге ?осыламын ж?не осындай керемет п?нге о?ушыларымызды ?ызы?тыра білейік,- дегім келеді.
Ал о?ушыларды? математика саба?ында п?нге ?ызы?ушылы?ын арттыруда дидактикалы? ойындарды? ролі айры?ша, себебі ?ай жаста болса да, адам ойын?а ?ызы??ан.

Пайдаланыл?ан ?дебиеттер:

1.    Математика. Тест тапсырмалары: Жалпы білім беретін мектепті? 5-6 сыныптарына арнал?ан/ Алдам?ратова Т.А., Снегуренко Н.Б., Шынтемірова ?.К.-2-басылым.- Алматы: Атам?ра, 2010.
2.    Рудик  Г. А. «Игры и их педагогическое значения»  («Значение» 1949-90 стр)
5.    ?аза?ты? ?лтты? ойындары.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Баяндама "МАТЕМАТИКА САБА?ЫНДА ДИДАКТИКАЛЫ? ОЙЫНДАРДЫ ?ОЛДАНУ АР?ЫЛЫ О?УШЫЛАРДЫ? П?НГЕ ?ЫЗЫ?УШЫЛЫ?ЫН АРТТЫРУ" »

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Қызылopдa қaлaсы

Әлия Молдағұлова атындағы №173

орта мектебінің математика

пәнінің мұғaлімі

Бабашева Жанар МұратқызыМАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ДИДАКТИКАЛЫҚ ОЙЫНДАРДЫ  ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ПӘНГЕ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ


Математика пәні- күрделі пән, сол себептен оны қызықты ету мүмкіндігінен айырылып қалмау керек.
Паскаль
.Қазіргі таңда сапалы білім беру мәселесі қоғамды толғандырып отыр. Себебі

қарыштап дамып келе жатқан технологиялық прогресс кезеңінде өскелең ұрпақтың білім деңгейі  қазіргі заман талабына сай болуы баршаның мақсаты болып отыр. Елбасы биылғы Жолдауында «Сапалы білім беру Қазақстанның индустрияландырылуының және инновациялық дамуының негізіне айналуы тиіс», — деп атап көрсетті.
Ал оқушылардың жаратылыстану-математикалық бағытта пәндерді игеруі- математикадан басталады. Математика пәнін дұрыс игермеген оқушы осы бағыттағы қай салаға  да маман болып барса да шеберлік шыңына жетуі қиынға соғады. Сондықтан ғылымның негізі болып табылатын математика пәнін оқушы сапалы түрде игеруі тиіс.
Қазіргі заманның оқушысына оқуға, білім алуға не кедергі? Оқуға қызығушылықтың жоқтығы десем қателеспеймін.
Қазір оқушыны жан-жақтан, қоршаған ортадан алаңдататын көптеген қызықты, қолжетімді «объектіліер» көп-теледидар, компьютер, интернет желісі, т.б. құрылғылар.
Осындай ортадан оқушының назарын оқуға, білімге тарту оңайға түспейтіні белгілі. Бірақ қай заманда болсын ұстаздың шеберлігі сонымен сомдалады, түрлі кедергілерді жеңе біліп, оқушылардың танымдық қызығушылығын дамыта отырып, білімді шәкірт тәрбиелеу.
Мұғалімнің шеберлігінің кілті оның сабақ технологиясын меңгеруі, әдістемелік тәсілдерді тиімді қолдана білуі болып табылады.
Осындай  тиімді де, нәтижелі әдістердің бірі-дидактикалық ойындар деп есептеймін. Ойын-адамның өмір танымының алғашқы қадамы. Ал оқыту процесінде жаңа технологияның маңызды бөлігі т.б.
Ойынсыз ақыл-ойдың қалыпты дамуы да жоқ. Ойын арқылы баланың рухани сезімі жасампаз өмірмен ұштасып, өзіне қоршаған дүние туралы түсінік алады.
Математикалық ойын дегеніміз-тынысы кең, алысқа меңзейтін, ойдан-ойға жетелейтін, адамға қиял мен қанат бітіретін ғажайып нәрсе, ақыл-ой жетекшісі.
Ойын-екі немесе одан да көп адамдардан құрылатын топтардың өз мүдделерін іске асыру үшін күрес жүргізу процесі. Әрбір топтың өз мақсаты, стратегиясы болады.
Педагогика саласында пайдаланатын ойындарды   дидактикалық ойындар дейді.


Дидактикалық ойындардың мақсаты мен міндеттері


Дидактикалық ойындар баланың ынтасын сабаққа аударуға, көңіл қойғызуға, қабылдауын жеңілдетуге, білімді толық игеруге көмектеседі,сабаққа эмоциялық бояу береді.
Ойынның мақсаты:

Баланы пәнге қызықтыру, логикалық ойлауын дамыту, таным әрекетін қалыптастыру, тиянақтау, пысықтау, алған білімді тексеру, қызығушылығын ояту, белсенділігін арттыру.
Міндеті:

1) Танымдық: баланың тану, іздену әрекетін дамыту.
2) Тәрбиелік: айналасымен қарым-қатынас жасауға, қажетті дағдыны,
адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру.
Дидактикалық ойындарды ұйымдастыруда төмендегі элементтерге сүйінеміз:

Дидактикалық ойынның құралы, сабақтың да құралы  болып есептеледі. Мысалы: таблицалар, модельдер, таратылу материалдары, интерактивті тақта, т.б. Дидактикалық ойынды сабақтың кезеңдеріне байланысты қолданудың  орындылығы да байқалады.
Дидактикалық ойындарды құру мына негіздерге сүйенеді:
1) Балалардың іс-әрекетіне ойын түрлерімен оқуды байланыстыру,біртіндеп қызықты
жеңіл ойындардан ойын-тапсырмалар арқылы берілген оқу-тәрбие мәселелеріне көшу.
2) Шарты мен міндеттерінің біртіндеп күрделенуі.
3) Берілген тапсырмаларды шешуде баланың ақыл-ой белсенділігінің күшеюі.
4) Оқу-тәрбие мақсаттарының бірлігі.
Дидактикалық ойындардың сапалылығы:
Олардың сабақтың әр кезеңіндегі орны мен міндетін, мақсатын дәл анықтауға, оны қолданудың теориясы мен практикасын мұғалімнің жетік меңгеруіне, шеберлік танытуына, ойынға қажеті материалдарды алдын-ала дайындап алуына, ойын үрдісіне оқушыларды белсенді қатыстыруына байланысты болады.
Математикалық мазмұнындағы дидактикалық ойынның  сапалылығына әсер ететін келесі сұрақтарды қарастыру керек:
•    Ойынның мақсаты. Ойынның кезінде оқушылар қандай математикалық білік  пен дағдыны қалыптастырады?
•    Қатысушылардың саны.
•    Ойынға қандай дидактикалық материалдар қажет болады ?
•    Ойынның ережесімен таныстыруға қаншама уақыт кетеді?
•    Қанша уақыттқа ойын есептелінген? Ойын қызықты және әсерлі бола ма? Осы ойынды тағы ойнауға келіседі ме?
•    Оқушыларды түгелдей қатыстырудың қандай амалдары бар?
•    Оқушылардың ойынға қатысуын бақылауды қалай  ұйымдастыру керек?
•    Ойынды қызықты етіп, оқушылардың белсенділігін көтеру үшін қандай өзгерістер ендіру керек болады?
•    Ойыннан соң қандай қорытынды жасау керек?
Ойын  кезінде келесі жағдайларды ескеру керек:

Ескеретін жай    Кері әсері
Ойынның шарты қарапайым және анық болу керек, ал ұсынылатын материалдың математикалық мазмұны  оқушыларға қабылдауына сай болуы керек.    Ойын оқушыларды қызықтырмауы және формальды түрде өтуі мүмкін.
Ойын кезінде қолданылатын дидактикалық материалдың қолдануға ыңғайлы болуы.    Керісінше жағдайда ойынның әсері төмендейді.
Математикада ойынның өз мәнері болуы шарт .    Ойын ережесінен асып кету, оқушыларды барлық ісіңізді «Ойын» деп қабылдауға итермелейді.
Ойынның кезінде оқушылар өз ойын қысқа және сауатты тілмен  жеткізу керек.    Математикалық тілде сауатты сөйлеуі төмендейді.
Ойынды сол сабақтың үстінде аяқтап, ойынның нәтижесіне жету.    Егер уақытылы нәтиже шығарылмаса ойынның мәні кетеді.

Дидактикалық ойынның белгілі бір нәтижесі болады, ол ойынның финалы болып есептелінеді, яғни ойынның аяғы.
Мұғалім үшін ойынның нәтижесі оқушылардың математика саласындағы жетістіктерінің көрсеткіші болып табылады немесе оқу-білімді игеру деңгейі болып есептелінеді.
Мен өз тәжірибемде «Математикалық лото»  ойынын  «Ондық бөлшектер» , «Бүтін сандар» тақырыбына байланысты пайдаланған кезде оқушылар белсенді қатысып, ойынның нәтижесіне көңілдері толды.

Ауызша есептеулерге ойын ұйымдастыруға көп уақыт кетпейді, бірақ оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға жақсы әсерін береді. Оқушылар шапшаң, дұрыс есептегеніне көзі жете отырып, қуанышта болады. «Үздік санағыш», «Кім жылдам?» ойындары оқушылардың жақсы көретін ойындары болып табылады. Ол ойындарды ұйымдастыруда мұғалімнің  өзі  немесе оқушылар бір-біріне тапсырмалар әзірлеуі  мүмкін.
«Суретшілер байқауы» ойыны барлық оқушыларға ұнады, координаталық жүйеде сурет шығару. Оқушылар үйден өздері суреттер құрастырып бір-біріне тапсырмалар әзерледі. Бұл ойын оқушылардың координаталық жүйеде ешбір қатесіз жұмыс жасап үйренуге мүмкіндік береді.
«Кім жылдам» ойыны көрші оқушымен жұмыс жасауға мүмкіндік береді.
Барлық оқушы бірдей карточка әзірлейді және әрбір қатарға бір нүктеден қойып шығады. Көршілес оқушылар карточкаларын алмастырады. Мұғалім  нүктенің бойындағы сандармен бірдей бір амал орындауды тапсырады.  2-3 минуттан соң оқушылар карточкаларын қайтып беріп, нәтижелерін өзара тексертеді, бағалайды. Тапсырмаларды тексерген соң мұғалім жинақтап алып, қорытындылайды.

-4    -3    -2    -1    0    1    2    3    4
3                        *
2    *        *
1                                *
0        *
1                *
2                    *
3                            *

Математикалық ребус, кроссвордтарды, тестті, «сиқырлы квадратты» шешуді интерактивті тақтаның көмегімен ұйымдастыру мұғалімге уақытты үнемдеуге көп мүмкіндік береді.
Ұлттық тәрбие беру мақсатын көздеген мұғалім ұлттық ойындардың  шартын математикалық  ойынға байланысты өзгерте отырып қолдана алады.
Ұлттық ойындарды сабақта қолдану арқылы оқушылардың математикаға деген қызығушылығын, белсенділігін арттыруға, тапқырлыққа, шапшаңдыққа, салт-дәстүр арқылы ой-өрісін дамытуға болады. Қазақтың ұлттық ойындарынан қосымша мағұлматтар алады.  Ұлттық дәстүрге тәрбиеленеді. «Бәйге», «Ақ сүйек», «Көкпар», «Қыз қуу» ойындары оқу барысында көп  қолданылады. Мысалы: «Көкпар» ойыны. Тақтаға көкпар тартып жатқан сәті бейнеленген сурет ілінеді. Тапсырма беріледі. Әр ауылдан бір бала шығып есепті шығарады. Ойынның мақсаты берілген есепті тез әрі қатесіз шығару. Екі бала тақтада бір есепті шығарады. Бұл әдіс В.Шаталовтың сенім әдісі бойынша алынған. «Қыз қуу» ойыны. Тақтаға қыз қуу ойыны бейнеленген сурет ілінеді. Тақтаға бір қыз бала, бір ер бала шығып, тапсырмалар орындайды. Шешімдер тексеріліп, жеңімпаз анықталады. «Бәйге» ойыны. Бәйге ойыны-ат жырысы. Оған жүйрік бапталған атпен шабандоздар қатысқан. Озып келгендер бас жүлдеге ие болған. Біздің мақсатымыз мыналар: тізімдегі сандардың ішіндегі ең үлкені мен ең кішісінің қосындысын табу: 3,02; 0,96; 15,4; 5,002; 19,2; 2,6. Жауабы: 0,96+19,2=20,16
Сол арқылы оқушының байқампаздығын байқауға және көз зердесін қалыптастыруға болады.
Балалар ойын барысында өздерін еркін сезінеді, ізденімпаздық, тапқырлық қасиеттері байқалады. Сезіну, қабылдау, ойлау, зейін қою, ерік арқылы түрлі психологикалық түсінікпен сезім әрекетіне сүйенеді. Ойын үстінде бала қуаныш пен реніш сезімдерін сезінеді.
Дидактикалық ойындар оқушыларды өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландырады, олардың ойлау қабілеттерін, ізденімпаздылығын арттырады, сөз қорын молайтуға көмектеседі, сабақта дидактикалық ойындарды пайдалану мектеп оқушыларын сол пәнге белсенділігін арттырады, бағдарламалық материалдарды қажет деңгейде меңгеруге ықпал етеді.
«Математиканың анықтамасын бере алмайсын, оның бір айрықша қасиетін мойындамай — ол қызықты»-деген Поляни, мен де осы сөздерге қосыламын және осындай керемет пәнге оқушыларымызды қызықтыра білейік,- дегім келеді.
Ал оқушылардың математика сабағында пәнге қызығушылығын арттыруда дидактикалық ойындардың ролі айрықша, себебі қай жаста болса да, адам ойынға қызыққан.Пайдаланылған әдебиеттер:


1.    Математика. Тест тапсырмалары: Жалпы білім беретін мектептің 5-6 сыныптарына арналған/ Алдамұратова Т.А., Снегуренко Н.Б., Шынтемірова Ә.К.-2-басылым.- Алматы: Атамұра, 2010.
2.    Рудик  Г. А. «Игры и их педагогическое значения»  («Значение» 1949-90 стр)
5.    Қазақтың ұлттық ойындары.


1Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Математика

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 5 класс.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Бабашева Жанар М?рат?ызы

Дата: 24.03.2015

Номер свидетельства: 190922


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства