kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Тема урока: Ба?ша а?аштары

Нажмите, чтобы узнать подробности

Алмалы ауданы № 135 ЖББММ ?аза? тілі п?ніні? м??алімі Ташенова ?лбазар ??рманбай?ызы ?шінші (базалы?) де?гейлі м??алім Дана хал?ымыз : «?стазы жа?сыны? - ?стамы жа?сы » деп бекер айтпа?ан. Жа?сы ш?кірт т?рбиелеу барысында, ?стазды? біліміні? жо?ары, жан- жа?ты маман болуы тиіс. ?азіргі білім беру саласы о?ытуды? жа?а технологияларын ме?герген, жа?ашыл ?стаз болуды талап етеді. Менде осы заман талабына сай, « ?стаз» - деген ?лы есімге ие бол?ым келеді. Курс?а келген ма?сатымда осы. Курстан мені? ?йренгенім к?п болды. Е? алдымен м?лде таныс емес ?стаздармен таныстым. Ол кісілерді? іс – т?жірибелерімен танысып, ?зіме к?п білім жина?тай алдым. Шы?ыс даналы?ында былай деген екен. «Ма?ан айтса? ?мытып ?алам, к?рсетсе? есімде ?алады. Ал ?зіме істетсе? ?йреніп аламын». Осы даналы?та айтыл?андай, бірінші бетпе – бет кезе?інде ?зіміз о?ушы р?лінде болып, к?птеген ?діс – т?сілдерді? ?алай жасалатынды?ын іс ж?зінде жасап к?рдік. Атап айтар болсам: топ?а б?ліну т?рлері, та?ырыпты игеру барысында?ы топты? ж?мыстар, бір – бірімізді ба?алау ж?не кері байланыс. Мен осы кезе?де ?йренген ?дістерді басты назар?а ала отырып, мекетептегі т?жірибе кезе?індегі тізбектелген саба?тарымды ?ту барысында ?згеріс енгіздім. Атап айтар болсам ?з саба?ымда жеті модулді де пайдаланып саба? ?ткізідім. Соны? ішінде «О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер» соны? ішіндегі диалогтік о?ыту. ?ылыми зерттеу н?тижелері саба?та диалогті? ма?ызды р?л ат?аратынын к?рсетті. Мерсер мен Литлтон (2007) ?з е?бектерінде диалог саба?та о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын арттырумен ?атар,оларды? ?суіне ?лес ?осатыннын атап к?рсетеді. Зертеулерде ересектермен интерактивті ?арым ?атынас пен достарымен бірігіп ж?ргізілген ж?мысты? балаларды? о?уына когнитивті дамуына ?сер ететіндігі айтыл?ан.(м??алімге арнал?ан н?с?аулы? ?шінші (базалы?) де?гей, 36 бет). Диалогты о?ыту баланы? ?абілеті мен талантын ашу?а к?мектеседі. О?ушылар ?з ойын еркін, ?рі на?ты жеткізе алады. Белсенділігін арттырады. Кез келген жаста?ы баланы? ?ызы?ушылы?ын арттыратын тапсырмаларды? барлы?ы с?ра?-жауап ?дісіне ??рылады. Сондай-а? диалогтік о?ытуды? «??гіме-дебат»т?рі де о?ытуда жиі пайдаланылады.?зара пікірсайыста, пікіралмасуда ??гімелесуді? б?л т?ріні? о?ушылар шы?армашылы?ын арттыруда пайдасы мол. «Выготскийді? білім беру моделі о?ушыны? диалог ??ру н?тижесінде білім алады деп жорамалдайды. Сонды?тан, о?ушыны? білім де?гейін дамыту?а ?леуметтік ?олдау к?рсетуде м??алімні? р?лі ерекше. О?ушылардан к?бірек білетін бас?а адамдар мен, ?рине, б?л р?лдерде сыныптастары мен м??алімдері болуы м?мкін, диалог ж?ргізу м?мкіндігі бол?ан жа?дайда, білім беру же?іл болма?.» [м??алімге арнал?ан н?с?аулы? ?шінші (базалы?) де?гей, 36 бет]. ??гімелесу – о?ытуды? диалогты? ?дісі, м??алім о?ушылар?а м??ият ойластырыл?ан с?ра?тарды ж?йелі ?ою ар?ылы оларды? жа?а о?у материалын ме?геруіне жа?дай жасап, б?рын о?ыл?ан материалдарды ?алай ме?гергенін тексереді. ??гімелесу ?дісі. О?ушыны жа?а білімді алу?а белсене ?атыстырып, оны білім алу ?дістеріне, м??алім ?ой?ан с?ра?тар?а ?з бетімен жауап беруге ?йретеді. Бірлескен іс-?рекет ар?ылы о?ушылар ?здері е?бектеніп, ойланып жа?а білім алады. Александер (2004)[ 2] білім берудегі ??гімелесуді – ?арым-?атынас жасауды? бірсарынды ?дерісі емес, керісінше, идеялар екіжа?ты ба?ытта ж?реді ж?не осыны? негізінде о?ушыны? білім алу ?дерісі ал?а жылжиды деп т?жырымдайды. Диалог барысында о?ушылар (сонымен ?атар оларды? м??алімдері де) келісілген н?тижеге жету ?шін к?ш-жігерін ж?мсайтын ж?не Мерсер (2000) [3] сипатта?андай, білімді бірлесіп алуда немесе «пікір алмасу» барысында те? ???ылы серіктестер болып табылады. Пікір алмасу о?ушылармен диалог ??ру ар?ылы іске асады, дегенмен оны о?ушылар бірлескен зерттеу барысында да аны?тай алады. Мерсерді? зерттеуіне с?йкес, ??гімелесу о?ушыларды? білім алуыны? ажырамас б?лшегі болып табылады. К?ні:15.01.2016 ж. Саба? реті:1 Саба?ты? та?ырыбы: Ба?ша а?аштары Саба?ты? ма?саты: ? Т?рлі тапсырмалар беру ар?ылы ойлау ?абілеттерін дамыту; ? ал?ан білімдерін шы?дап, саба??а ?ызы?ушылы?ын арттыру; ? Отанын, жерін, орманын, таби?атын с?юге баулу; Саба?ты? н?тижелері: 1.О?ушылар Ба?ша а?аштарыны? ма?ынасын білуі, т?сінуі 2.?аза? тіліне деген ?ызы?ушылы?тарын арттыру Саба?ты? тапсырмалары мен ?дістері М??алімні? ?рекеті О?ушыны? ?рекеті Уа?ыты Пайдаланыл?ан ресурстар Ынтыма?тасты? атосферасын ?алыптастырамын. Шатты? ше?берін ??рып, бір-бірлеріне жылы лебіздер тілеу ар?ылы сыныпта ынтыма?тасты? атмосферасын ?алыптастырады. 2 мин Интербелсенді та?та 1.Топ?а б?лу. «Санау» ?дісі ар?ылы топ?а б?лу О?ушыларды топ санына ?арай санап топ?а б?лемін. О?ушылар ?з санына с?йкес топ?а барып жай?асады 2 мин С?ра?-жауап. О?ушылар топта берілген с?ра? бойынша тал?ылау ?ткізеді, постерге ?з ?орытындыларын жазып, «мен с?йлеймін» ?дісімен постерді ?ор?айды 1. Ыбырай Алтынсарин кім? 2. Ол ?ай жылы д?ниеге келді? 3. Оны? ?андай ??гімелері бар? 4. Оны? ?андай аудармалары бар? О?ушылар ?ойыл?ан с?ра?тар?а жауап береді. 10 мин АКТ, интерактивті та?та ЖИГСО ?дісі О?ушылар?а о?улы?та?ы та?ырыпты о?у ?сынылады. Ба?ша а?аштары Жазды? бір ?демі к?нінде,та?ерте? бір ба?шаны баласымен ба?ша?а барып, жеміс а?аштарын к?ріп ж?реді. Баласы ?кесінен: - ?ке, мынау а?аш неге т?п-т?зу, ал мынау а?аш неге ?исы??-деп с?рады ?кесі. - Оны? себебі, балам, анау а?ашты к?ткен, суар?ан, ?исы? б?та?тарын кесіп тастап, ертелі кеш т?рбиелеген. Сонды?тан ол а?аш т?п-т?зу болып, жа?сы ?скен, -депті. - Олай болса, ба?у, т?рбиелеуде к?п ма?ына бар екен ?ой, ?ке?-депті баласы. - Ба?у, т?рбиелеуде к?п ма?ына барында шек жо?, шыра?ым. М?нан к?п ?ибарат алу керек. Сен шыбы? сия?тысы?. Са?анда т?рбие керек. Мен сені? ?ате істері?ді т?зеп, жа?сы а?ыл айтсам, сен мені? айт?анымды ??ып, орнына келтірсе?, жа?сы болып ?серсі?. Ал айт?ан а?ылды ??ла?ы?а алмаса?, беті?мен кетсе?, т?рбиеге к?нбесе?, мынау а?аш сия?ты ?исы? болып ?серсі?,-депті ?кесі. 13 мин о?улы? ІІІ. ?олдану. ?р ж?п?а бір- бірлеріне с?ра?тар ?ой?ызу. Сергіту с?тін ?йымдастыру. О?ушылар ?ой?ан с?ра?тар?а на?ты жауап береді. 5 мин IY. Талдау. ?р ж?птан бір о?ушы білетін Ба?ша а?аштары туралы т?сінігін айтады. ??гімелеп береді, ?з ойларын айтады. 4 мин Y. Жина?тау. «Ба?ша а?аштары» та?ырыбында кластер ??р?ызу. «Ба?ша а?аштары» та?ырыбында кластер ??р?ызу. 4 мин Плакат, маркер, стикер, т?рлі-т?сті ?арындаштар. YI. Ба?алау. «Бас барма?» т?сілі ар?ылы ба?алау. 2 мин ?йге тапсырма беру. Ба?ша а?аштарын ??гімелеу. О?ушылар к?нделіктеріне жазып алады 1 мин Рефлексия (2 мин.) Стикерге саба?тан ?йренгені туралы жаздыру О?ушылар ?з ойларын жазады. АВС тобыны? о?ушыларын ба?алауы. 2 мин стикер Алмалы ауданы № 135 ЖББММ ?аза? тілі п?ніні? м??алімі Ташенова ?лбазар ??рманбай?ызы ?шінші (базалы?) де?гейлі м??алім Дана хал?ымыз : «?стазы жа?сыны? - ?стамы жа?сы » деп бекер айтпа?ан. Жа?сы ш?кірт т?рбиелеу барысында, ?стазды? біліміні? жо?ары, жан- жа?ты маман болуы тиіс. ?азіргі білім беру саласы о?ытуды? жа?а технологияларын ме?герген, жа?ашыл ?стаз болуды талап етеді. Менде осы заман талабына сай, « ?стаз» - деген ?лы есімге ие бол?ым келеді. Курс?а келген ма?сатымда осы. Курстан мені? ?йренгенім к?п болды. Е? алдымен м?лде таныс емес ?стаздармен таныстым. Ол кісілерді? іс – т?жірибелерімен танысып, ?зіме к?п білім жина?тай алдым. Шы?ыс даналы?ында былай деген екен. «Ма?ан айтса? ?мытып ?алам, к?рсетсе? есімде ?алады. Ал ?зіме істетсе? ?йреніп аламын». Осы даналы?та айтыл?андай, бірінші бетпе – бет кезе?інде ?зіміз о?ушы р?лінде болып, к?птеген ?діс – т?сілдерді? ?алай жасалатынды?ын іс ж?зінде жасап к?рдік. Атап айтар болсам: топ?а б?ліну т?рлері, та?ырыпты игеру барысында?ы топты? ж?мыстар, бір – бірімізді ба?алау ж?не кері байланыс. Мен осы кезе?де ?йренген ?дістерді басты назар?а ала отырып, мекетептегі т?жірибе кезе?індегі тізбектелген саба?тарымды ?ту барысында ?згеріс енгіздім. Атап айтар болсам ?з саба?ымда жеті модулді де пайдаланып саба? ?ткізідім. Соны? ішінде «О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер» соны? ішіндегі диалогтік о?ыту. ?ылыми зерттеу н?тижелері саба?та диалогті? ма?ызды р?л ат?аратынын к?рсетті. Мерсер мен Литлтон (2007) ?з е?бектерінде диалог саба?та о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын арттырумен ?атар,оларды? ?суіне ?лес ?осатыннын атап к?рсетеді. Зертеулерде ересектермен интерактивті ?арым ?атынас пен достарымен бірігіп ж?ргізілген ж?мысты? балаларды? о?уына когнитивті дамуына ?сер ететіндігі айтыл?ан.(м??алімге арнал?ан н?с?аулы? ?шінші (базалы?) де?гей, 36 бет). Диалогты о?ыту баланы? ?абілеті мен талантын ашу?а к?мектеседі. О?ушылар ?з ойын еркін, ?рі на?ты жеткізе алады. Белсенділігін арттырады. Кез келген жаста?ы баланы? ?ызы?ушылы?ын арттыратын тапсырмаларды? барлы?ы с?ра?-жауап ?дісіне ??рылады. Сондай-а? диалогтік о?ытуды? «??гіме-дебат»т?рі де о?ытуда жиі пайдаланылады.?зара пікірсайыста, пікіралмасуда ??гімелесуді? б?л т?ріні? о?ушылар шы?армашылы?ын арттыруда пайдасы мол. «Выготскийді? білім беру моделі о?ушыны? диалог ??ру н?тижесінде білім алады деп жорамалдайды. Сонды?тан, о?ушыны? білім де?гейін дамыту?а ?леуметтік ?олдау к?рсетуде м??алімні? р?лі ерекше. О?ушылардан к?бірек білетін бас?а адамдар мен, ?рине, б?л р?лдерде сыныптастары мен м??алімдері болуы м?мкін, диалог ж?ргізу м?мкіндігі бол?ан жа?дайда, білім беру же?іл болма?.» [м??алімге арнал?ан н?с?аулы? ?шінші (базалы?) де?гей, 36 бет]. ??гімелесу – о?ытуды? диалогты? ?дісі, м??алім о?ушылар?а м??ият ойластырыл?ан с?ра?тарды ж?йелі ?ою ар?ылы оларды? жа?а о?у материалын ме?геруіне жа?дай жасап, б?рын о?ыл?ан материалдарды ?алай ме?гергенін тексереді. ??гімелесу ?дісі. О?ушыны жа?а білімді алу?а белсене ?атыстырып, оны білім алу ?дістеріне, м??алім ?ой?ан с?ра?тар?а ?з бетімен жауап беруге ?йретеді. Бірлескен іс-?рекет ар?ылы о?ушылар ?здері е?бектеніп, ойланып жа?а білім алады. Александер (2004)[ 2] білім берудегі ??гімелесуді – ?арым-?атынас жасауды? бірсарынды ?дерісі емес, керісінше, идеялар екіжа?ты ба?ытта ж?реді ж?не осыны? негізінде о?ушыны? білім алу ?дерісі ал?а жылжиды деп т?жырымдайды. Диалог барысында о?ушылар (сонымен ?атар оларды? м??алімдері де) келісілген н?тижеге жету ?шін к?ш-жігерін ж?мсайтын ж?не Мерсер (2000) [3] сипатта?андай, білімді бірлесіп алуда немесе «пікір алмасу» барысында те? ???ылы серіктестер болып табылады. Пікір алмасу о?ушылармен диалог ??ру ар?ылы іске асады, дегенмен оны о?ушылар бірлескен зерттеу барысында да аны?тай алады. Мерсерді? зерттеуіне с?йкес, ??гімелесу о?ушыларды? білім алуыны? ажырамас б?лшегі болып табылады. К?ні:15.01.2016 ж. Саба? реті:1 Саба?ты? та?ырыбы: Ба?ша а?аштары Саба?ты? ма?саты: ? Т?рлі тапсырмалар беру ар?ылы ойлау ?абілеттерін дамыту; ? ал?ан білімдерін шы?дап, саба??а ?ызы?ушылы?ын арттыру; ? Отанын, жерін, орманын, таби?атын с?юге баулу; Саба?ты? н?тижелері: 1.О?ушылар Ба?ша а?аштарыны? ма?ынасын білуі, т?сінуі 2.?аза? тіліне деген ?ызы?ушылы?тарын арттыру Саба?ты? тапсырмалары мен ?дістері М??алімні? ?рекеті О?ушыны? ?рекеті Уа?ыты Пайдаланыл?ан ресурстар Ынтыма?тасты? атосферасын ?алыптастырамын. Шатты? ше?берін ??рып, бір-бірлеріне жылы лебіздер тілеу ар?ылы сыныпта ынтыма?тасты? атмосферасын ?алыптастырады. 2 мин Интербелсенді та?та 1.Топ?а б?лу. «Санау» ?дісі ар?ылы топ?а б?лу О?ушыларды топ санына ?арай санап топ?а б?лемін. О?ушылар ?з санына с?йкес топ?а барып жай?асады 2 мин С?ра?-жауап. О?ушылар топта берілген с?ра? бойынша тал?ылау ?ткізеді, постерге ?з ?орытындыларын жазып, «мен с?йлеймін» ?дісімен постерді ?ор?айды 1. Ыбырай Алтынсарин кім? 2. Ол ?ай жылы д?ниеге келді? 3. Оны? ?андай ??гімелері бар? 4. Оны? ?андай аудармалары бар? О?ушылар ?ойыл?ан с?ра?тар?а жауап береді. 10 мин АКТ, интерактивті та?та ЖИГСО ?дісі О?ушылар?а о?улы?та?ы та?ырыпты о?у ?сынылады. Ба?ша а?аштары Жазды? бір ?демі к?нінде,та?ерте? бір ба?шаны баласымен ба?ша?а барып, жеміс а?аштарын к?ріп ж?реді. Баласы ?кесінен: - ?ке, мынау а?аш неге т?п-т?зу, ал мынау а?аш неге ?исы??-деп с?рады ?кесі. - Оны? себебі, балам, анау а?ашты к?ткен, суар?ан, ?исы? б?та?тарын кесіп тастап, ертелі кеш т?рбиелеген. Сонды?тан ол а?аш т?п-т?зу болып, жа?сы ?скен, -депті. - Олай болса, ба?у, т?рбиелеуде к?п ма?ына бар екен ?ой, ?ке?-депті баласы. - Ба?у, т?рбиелеуде к?п ма?ына барында шек жо?, шыра?ым. М?нан к?п ?ибарат алу керек. Сен шыбы? сия?тысы?. Са?анда т?рбие керек. Мен сені? ?ате істері?ді т?зеп, жа?сы а?ыл айтсам, сен мені? айт?анымды ??ып, орнына келтірсе?, жа?сы болып ?серсі?. Ал айт?ан а?ылды ??ла?ы?а алмаса?, беті?мен кетсе?, т?рбиеге к?нбесе?, мынау а?аш сия?ты ?исы? болып ?серсі?,-депті ?кесі. 13 мин о?улы? ІІІ. ?олдану. ?р ж?п?а бір- бірлеріне с?ра?тар ?ой?ызу. Сергіту с?тін ?йымдастыру. О?ушылар ?ой?ан с?ра?тар?а на?ты жауап береді. 5 мин IY. Талдау. ?р ж?птан бір о?ушы білетін Ба?ша а?аштары туралы т?сінігін айтады. ??гімелеп береді, ?з ойларын айтады. 4 мин Y. Жина?тау. «Ба?ша а?аштары» та?ырыбында кластер ??р?ызу. «Ба?ша а?аштары» та?ырыбында кластер ??р?ызу. 4 мин Плакат, маркер, стикер, т?рлі-т?сті ?арындаштар. YI. Ба?алау. «Бас барма?» т?сілі ар?ылы ба?алау. 2 мин ?йге тапсырма беру. Ба?ша а?аштарын ??гімелеу. О?ушылар к?нделіктеріне жазып алады 1 мин Рефлексия (2 мин.) Стикерге саба?тан ?йренгені туралы жаздыру О?ушылар ?з ойларын жазады. АВС тобыны? о?ушыларын ба?алауы. 2 мин стикер
Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Тема урока: Ба?ша а?аштары»

Алмалы ауданы № 135 ЖББММ

қазақ тілі пәнінің мұғалімі

Ташенова Ұлбазар Құрманбайқызы

үшінші (базалық) деңгейлі мұғалім


Дана халқымыз : «Ұстазы жақсының - ұстамы жақсы » деп бекер айтпаған. Жақсы шәкірт тәрбиелеу барысында , ұстаздың білімінің жоғары, жан- жақты маман болуы тиіс. Қазіргі білім беру саласы оқытудың жаңа технологияларын меңгерген, жаңашыл ұстаз болуды талап етеді. Менде осы заман талабына сай , « ұстаз» - деген ұлы есімге ие болғым келеді. Курсқа келген мақсатымда осы. Курстан менің үйренгенім көп болды. Ең алдымен мүлде таныс емес ұстаздармен таныстым. Ол кісілердің іс – тәжірибелерімен танысып, өзіме көп білім жинақтай алдым.

Шығыс даналығында былай деген екен. «Маған айтсаң ұмытып қалам, көрсетсең есімде қалады. Ал өзіме істетсең үйреніп аламын». Осы даналықта айтылғандай, бірінші бетпе – бет кезеңінде өзіміз оқушы рөлінде болып, көптеген әдіс – тәсілдердің қалай жасалатындығын іс жүзінде жасап көрдік. Атап айтар болсам: топқа бөліну түрлері, тақырыпты игеру барысындағы топтық жұмыстар, бір – бірімізді бағалау және кері байланыс. Мен осы кезеңде үйренген әдістерді басты назарға ала отырып, мекетептегі тәжірибе кезеңіндегі тізбектелген сабақтарымды өту барысында өзгеріс енгіздім. Атап айтар болсам өз сабағымда жеті модулді де пайдаланып сабақ өткізідім. Соның ішінде «Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер» соның ішіндегі диалогтік оқыту.

Ғылыми зерттеу нәтижелері сабақта диалогтің маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Мерсер мен Литлтон (2007) өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар,олардың өсуіне үлес қосатыннын атап көрсетеді. Зертеулерде ересектермен интерактивті қарым қатынас пен достарымен бірігіп жүргізілген жұмыстың балалардың оқуына когнитивті дамуына әсер ететіндігі айтылған.(мұғалімге арналған нұсқаулық үшінші (базалық) деңгей, 36 бет).

Диалогты оқыту баланың қабілеті мен талантын ашуға көмектеседі. Оқушылар өз ойын еркін, әрі нақты жеткізе алады.  Белсенділігін арттырады. Кез келген жастағы баланың қызығушылығын арттыратын тапсырмалардың барлығы сұрақ-жауап әдісіне құрылады. Сондай-ақ  диалогтік оқытудың «әңгіме-дебат»түрі де оқытуда жиі пайдаланылады.Өзара пікірсайыста, пікіралмасуда әңгімелесудің бұл түрінің  оқушылар шығармашылығын арттыруда пайдасы мол.

«Выготскийдің білім беру моделі оқушының диалог құру нәтижесінде білім алады деп жорамалдайды. Сондықтан, оқушының білім деңгейін дамытуға әлеуметтік қолдау көрсетуде мұғалімнің рөлі ерекше. Оқушылардан көбірек білетін басқа адамдар мен, әрине, бұл рөлдерде сыныптастары мен мұғалімдері болуы мүмкін, диалог жүргізу мүмкіндігі болған жағдайда, білім беру жеңіл болмақ.» [мұғалімге арналған нұсқаулық үшінші (базалық) деңгей, 36 бет].

Әңгімелесу – оқытудың диалогтық әдісі, мұғалім оқушыларға мұқият ойластырылған сұрақтарды жүйелі қою арқылы олардың жаңа оқу материалын меңгеруіне жағдай жасап, бұрын оқылған материалдарды қалай меңгергенін тексереді. Әңгімелесу әдісі. Оқушыны жаңа білімді алуға белсене қатыстырып, оны білім алу әдістеріне, мұғалім қойған сұрақтарға өз бетімен жауап беруге үйретеді. Бірлескен іс-әрекет арқылы оқушылар өздері еңбектеніп, ойланып жаңа білім алады. Александер (2004)[ 2] білім берудегі әңгімелесуді – қарым-қатынас жасаудың бірсарынды үдерісі емес, керісінше, идеялар екіжақты бағытта жүреді және осының негізінде оқушының білім алу үдерісі алға жылжиды деп тұжырымдайды. Диалог барысында оқушылар (сонымен қатар олардың мұғалімдері де) келісілген нәтижеге жету үшін күш-жігерін жұмсайтын және Мерсер (2000) [3] сипаттағандай, білімді бірлесіп алуда немесе «пікір алмасу» барысында тең құқылы серіктестер болып табылады. Пікір алмасу оқушылармен диалог құру арқылы іске асады, дегенмен оны оқушылар бірлескен зерттеу барысында да анықтай алады. Мерсердің зерттеуіне сәйкес, әңгімелесу оқушылардың білім алуының ажырамас бөлшегі болып табылады .


Күні:15.01.2016 ж.

Сабақ реті:1

Сабақтың тақырыбы: Бақша ағаштары

Сабақтың мақсаты:

 • Түрлі тапсырмалар беру арқылы ойлау қабілеттерін дамыту;

 • алған білімдерін шыңдап, сабаққа қызығушылығын арттыру;

 • Отанын, жерін, орманын, табиғатын сүюге баулу;

Сабақтың нәтижелері:

1.Оқушылар Бақша ағаштарының мағынасын білуі, түсінуі

2.қазақ тіліне деген қызығушылықтарын арттыру


Сабақтың тапсырмалары мен әдістері

Мұғалімнің әрекеті

Оқушының әрекеті

Уақыты

Пайдаланылған ресурстар

Ынтымақтастық атосферасын қалыптастырамын.


Шаттық шеңберін құрып, бір-бірлеріне жылы лебіздер тілеу арқылы сыныпта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастырады.


2 мин

Интербелсенді тақта

1.Топқа бөлу . «Санау» әдісі арқылы топқа бөлу

Оқушыларды топ санына қарай санап топқа бөлемін.


Оқушылар өз санына сәйкес топқа барып жайғасады


2 мин


Сұрақ-жауап. Оқушылар топта берілген сұрақ бойынша талқылау өткізеді, постерге өз қорытындыларын жазып, «мен сөйлеймін» әдісімен постерді қорғайды


 1. Ыбырай Алтынсарин кім?

 2. Ол қай жылы дүниеге келді?

 3. Оның қандай әңгімелері бар?

 4. Оның қандай аудармалары бар?

Оқушылар қойылған сұрақтарға жауап береді.

10 мин

АКТ, интерактивті тақта

ЖИГСО әдісі

Оқушыларға оқулықтағы тақырыпты оқу ұсынылады.


Бақша ағаштары

Жаздың бір әдемі күнінде,таңертең бір бақшаны баласымен бақшаға барып, жеміс ағаштарын көріп жүреді. Баласы әкесінен:

 • Әке, мынау ағаш неге түп-түзу, ал

мынау ағаш неге қисық?-деп сұрады әкесі.

 • Оның себебі, балам, анау ағашты

күткен , суарған, қисық бұтақтарын кесіп тастап, ертелі кеш тәрбиелеген. Сондықтан ол ағаш түп-түзу болып, жақсы өскен, -депті.

 • Олай болса, бағу, тәрбиелеуде көп

мағына бар екен ғой, әке?-депті баласы.

 • Бағу, тәрбиелеуде көп мағына барында

шек жоқ, шырағым. Мұнан көп ғибарат алу керек. Сен шыбық сияқтысың. Сағанда тәрбие керек. Мен сенің қате істеріңді түзеп, жақсы ақыл айтсам, сен менің айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, жақсы болып өсерсің. Ал айтқан ақылды құлағыңа алмасаң, бетіңмен кетсең, тәрбиеге көнбесең, мынау ағаш сияқты қисық болып өсерсің,-депті әкесі.

13 мин

оқулық


ІІІ. Қолдану.


Әр жұпқа бір- бірлеріне сұрақтар қойғызу.

Сергіту сәтін ұйымдастыру.


Оқушылар қойған сұрақтарға нақты жауап береді.

5 минIY. Талдау.


Әр жұптан бір оқушы білетін Бақша ағаштары туралы түсінігін айтады.

әңгімелеп береді, өз ойларын айтады.

4 мин


Y. Жинақтау.


«Бақша ағаштары» тақырыбында кластер құрғызу.

«Бақша ағаштары» тақырыбында кластер құрғызу.

4 мин

Плакат, маркер, стикер, түрлі-түсті қарындаштар.

YI. Бағалау.


«Бас бармақ» тәсілі арқылы бағалау.

2 мин


Үйге тапсырма беру.

Бақша ағаштарын әңгімелеу.

Оқушылар күнделіктеріне жазып алады

1 мин


Рефлексия (2 мин.)

Стикерге сабақтан үйренгені туралы жаздыру

Оқушылар өз ойларын жазады. АВС тобының оқушыларын бағалауы.

2 мин

стикер


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
Тема урока: Ба?ша а?аштары

Автор: Ташенова Улбазар Курманбаевна

Дата: 04.02.2016

Номер свидетельства: 288295


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства