kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Тема урока: Б.Со?па?баев «Мені? атым ?ожа» повесіндегі ?ожа бейнесі.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Б.Со?па?баев «Мені? атым ?ожа» повесіндегі ?ожа бейнесі. Саба?ты? ма?саты: Повесть бойынша о?ушыларды? ойын тияна?тау. ?ожа мінезіне талдау жасап, ?з к?з?арасын ж?йелі т?рде айта білуге ?йрету. Т?рбиелілік ма?саты: ?арсылы??а ??рметпен ?арап, сыпайылылы??а, ?стамдылы??а т?рбиелеу. ?арсылы??а дау к?термей с?йлеу ?дебін ме?гертіп, м?дениеттілікке баулу. Дамытушылы? ма?саты: О?ушы ?абылдауы мен ойлау аралы?ын зерттей отырып, ой ?орыт?ызу?а ж?не жа?а ??ымды ?зі іздеп табу?а ба?ыттау, о?ушыны? ой-?рісі мен д?ниетанымын дамыту. Саба?ты? т?рі: ?орытынды саба?. Саба?ты? к?рнекілігі: ?ожаны? суреті, газет материалдары, ?лестірмелі ?а?аздар, автор шы?армалары. Саба?ты? ж?ру барысы: І.?йымдастыру кезе?і. ІІ.?ткен саба?ты с?рау. ІІІ.Жа?а саба?. ІV. Бейне фильммен ж?мыс. VІ.Топтастыру стратегиясы. VІІ.С?з ж?мба?. VІІІ. «Т?л?аны таны» ойыны. ІХ. ?йге тапсырма. М??алім: Балалар, біз ?аза? балалар жазушысыны? к?рнекті ?кілі Бердібек Со?па?баевты? «Мені? атым ?ожа» повесін о?ып шы?ты?. Авторды? б?л хикаясы тіл ?арапайымдылы?ымен ерекшеленеді. ?здері? ойлап ?ара?даршы, б?л повесті ?анша рет о?ыса? та, теледидардан к?рсек те м?лдем жалы?паймыз. Барлы? о?и?а желісі ?ожа атынан баяндалады. Жа??ыры? стратегиясы Ой-тол?аныс • ?ожаны? ат ?ою туралы пікірі. • Май?анованы? ?ожа жайында?ы теріс пікіріні? ?алыптасуы. • О?улы? сатып алуда?ы ?ожаны? ісі д?рыс па, б?рыс па? • ?ожаны? лагерге жолдама алмауына сынып жетекшісін кін?лауы д?рыс па? • С?йбек ?артты? ??гімесі. • Май?анова?а ?ожа неге та??алды? • ?ожаны? анасына со??ы рет у?де беруі. • ?ожаны? ??пия ке?есі. • ?ожаны? ?жесіні? ?ор?ынышы. Енді, балалар повестпен толы? таныспыз. Повестегі ?ожа ?андай бала?- деген с?ра??а жауап іздеп к?рейік. Мені? бай?ауымша сендерді? пікірлері? де ?рт?рлі. ?ожа?а мінездеме бермес б?рын оны? сыныптастарына мінездеме беріп к?рейік. 1. Жанар Балабекова кім, ол ?андай о?ушы? Жанар Балабекова – е? бір а?ылды, сыныпта?ы к?рікті, белсенді ?ыздарды? бірі. -Даусы ?андай, шіркінні?, ?н сал?анда б?лб?лдай сайрайды. Басына ?кілі та?иясын киіп, мы? б?ралып «?амажай?а» билегенін к?рсе?. Сыныпта?ы барып т?р?ан ?нерлі ?ыз. Сынып о?ушыларыны? арасында?ы бірінші ?здік о?ушы. 2. Жантас ?андай о?ушы? Жантас біреуді біреуге атыстырып, от тастап ж?ретін ?те ?у о?ушы. Саба? ?стінде де тыныш отыруды білмейтін, сыбырлап-сыпсы?дап, ал ?зі та?та?а шы??анда сыныптастарына ?арап, к?рінгенге ??ла? т?ріп жалта?тап т?рады. Саба??а ??ыпты дайындалуды білмейтін ?тірік белсенді. 3.Ал бізді? басты кейіпкеріміз ?ожа ?адыров сыныпта ?андай о?ушы? ?ожа о?у ?лгерімі Жантастан ?лде?айда к?ш ілгері, алайда ?зіні? т?ртіпсіз ?ылы?тарымен жа?ымсыздау к?рінетін о?ушы. Ал, балалар, енді екі топ?а б?лініп ?ожаны біріміз а?тап, біріміз даттап к?рейік. ?ай топты? о?ушылары ?здеріні? ойларын на?ты д?лелдеп ашып к?рсете алар екен. А?таушы топ: ?ожа негізінен – жа?сы бала. Оны? саба? ?лгерімі де, т?ртібі де жа?сы. Ол отбасында?ы жал?ыз бала бол?анды?тан еркелеу. Оны? еркелігіне ?жесі кешіріммен ?арайды. Даттаушы топ: ?ожа т?ртіпсіз сот?ар о?ушы. Е? бірінші т?ртіпсіздігі д?кенге кезексіз кіріп кетуі. Одан кейінгісі, Май?анова апайды? с?мкесіне ба?а салып жіберуі, С?лтанмен ?осылып жаса?ан сот?арлы?тары. А?таушы топ: Негізінен ?ожаны жаман бала деп айту?а ?а?ымыз жо?. ?ожа ?зіміз сия?ты бала. Неге о?ан ойнап к?лмеске. ?зімізді? сыныпта да ондай балалар кездеседі. Олар да б?зы?ты?ты ?дейі жасамайды. Балалы?пен істейді. Оларды? бойында б?зы?ты?пен ?атар жа?сы ?асиеттер де бар. Даттаушы топ: ?ожаны? о?улы?, д?птер сатып алу ?шін кезексіз д?кенге кіруі, онымен ?оймай ?зіне ескерту жаса?ан адам?а «Мен о?улы? емес, ?ант аламын» деп ?тірік айтуы на?ыз ?зімшілдік, ?депсіз баланы? ?ылы?ы. А?таушы топ: ?ожаны? б?л жердегі ?рекеті «О?улы?ы сай бала, к??ілі жай бала» дегенді ма?сат етіп ?алайда о?улы??а ?ол жеткізуді? о?ай жолын тауып, азы?-т?лік жа?ына ?тетінін айтып кезексіз кіруі оны? тап?ырлы?ы деп білемін. Мен б?л жерде ?ожаны кін?лай алмаймын. Даттаушы топ: ?ожа –тентек, сот?ар бала. Ол неге ерке болады? Керісінше, ол анасына ?ол?анат болып ж?рдем беруі керек. Анасыны? с?йенер с?йеніші, тірегі –?ожа емес пе? А?таушы топ: ?ожа - мейірімді бала. Ол ?анша сот?ар бол?анымен, анасын керемет с?йеді. Анасы Миллат - а?ылды, т?рбиелі адам. «Мен ?лі о?у бітіріп, ер жетемін, университетке т?сем. Жазушы болам. Міне, сол кезде мен мамама, егер ажалы жетіп ?ліп ?алмаса ?жеме де ?мірді? на?ыз ба?ытын к?рсетемін» деген с?здері ?ожаны? анасына, ?жесіне деген мейірімділігін к?рсетеді. Даттаушы топ: ?ожаны? мінезі т?рпайы, істеген ісіне жауапкершілігі жо?. Достарыны? жо? болу себебі - сыныптастарын маза?тап, саба? ?стінде ?а?азбен сия атып отырады. М?ны? ?зі ?ожаны? т?ртіпсіздігін д?лелдейді. А?таушы топ: ?ожа сонымен бірге ?атесін мойында?ыш. «?адыр – мені? ?кем. Е?, шіркін д?ние-ай десе?ші. «?ке» деген с?зді айт?анда, ж?регім ?арс айрыла жаздайды-ау. ?андай жа?ын, ?андай ысты?. ?кем майдан?а аттан?анда мен екі жастамын. Е?, ?айран ?кем! Егер сен тірі болса?, м?мкін, мен б?дан г?рі бас?аша болар ма едім. Кім біледі, жер-д?ниені шулатып, сот?ар ?ожа атанып ж?ргенім, ?кесіз жетім ?скендігімнен де шы?ар» - деп, іс-?рекеттерін мойында?ан ?ожа ?кесін осылай есіне алады. Даттаушы топ: ?ожа бос белбеу, ?олы бос бала. Сонды?тан да ол б?зы?ты?пен айналысып, айналасында?ы адамдар?а кедергі келтіріп ж?реді. А?таушы топ: ?ателесесі?, ?ожа спортты с?йеді. ?ожа футбол, дойбы ойынын ?те жа?сы ойнайды. Спорт?а жаны ??мар о?ушыларды? бірі. А?таушы топ: ?ожа ?р мінезді жігіт. Жантасты? алдында ?зін ер санап, Май?анова?а ?зеуреп есікті бар к?шімен тарс жауып кетіп ?алады. ?рине, б?л д?рыс емес, біра? ?ожа б?л ?рекетті ашу?а беріліп кеткендіктен осылай істеді. Б??ан т?сіністікпен ?ара?ан ж?н. А?таушы топ: Повесті? со?ында ?ожа ?з ?ателіктерін мойындап, ?зін ?ылмыскер санап, анасына берген у?десін орында?ысы келіп, ?з-?зіне ?ата? талап ?ойып, оны іспен д?лелдейді. О?ушылар, енді «Топтастыру» стратегиясы ба?ытымен ?ожаны? портретін жасаймыз. ?ожа ?андай о?ушы? Бердібек Со?па?баевты? талантына берілген ба?а жетпес асыл с?з иелеріні? ой-тол?ауына ??ла? т?ріп к?рейік. «?лкен ?дебиетті? к?мбезін биіктету жолында бар жа?сысын балалар?а арна?ан Бердібек Со?па?баев ?з талантыны? шын иегері болып табылады». Бекс?лтан Н?ржекеев. «Т?л?аны таны» ойыны. № с?ра?тар жауаптар 1. Ех, ?айран ?кем! Егер сен тірі болса?, м?мкін, мен б?дан г?рі бас?адай болар ма едім. ?ожа 2. -?ара К?же, мынаны? не екенін білесі? бе? Жантас 3. -Анау с?р кепкалы бала?а берме?із. Май?анова 4. -Ал,балалар, Пушкинні? «?ыс?ы кешін» жаттап келді?дер ?ой?-деді. Анфиса Михайловна 5 -Келесі саба?та ?айсы? ба?а ?стап ?келесі?дер?-деп с?рады. Оспанов 6 -Сен ?айда ?а??ып ж?рсі?? Шеше? келді,-деп т?ргі ?йді н?с?ады. ?жесі 7 -?айтейін жыламай. ?у жал?ыз сенен-а? ?летін болдым ?ой. Анасы 8. -?й, ?ожа. Сені? ?ке? мар??м азамат еді ?ой. Біра? о?ан тартпа?ансы?. С?йбек ?арт. 9 -Егер сен та?ы бір шу шы?аратын болса?, онда ма?ан ?кпелеме. Анасы 10 -С?ламат бол, балам! Сен, немене, жападан-жал?ыз есікті іліп алып отыр?аны?? ?уб?кір шал ?орытынды с?з. Балалар, ана ?шін ?з перзентіні? ?лгілі, а?ылды,т?ртіпті бол?анынан арты? еште?е жо?. Сол ?шін аяулы анамызды? ж?зін жерге ?аратпай ?немі к?ліп ж?руіне жа?дай жасайы?. Бізді? кейіпкеріміз ?ожа туралы ?зіні? сынып жетекшісі Май?анова «?ожа т?бінде адам болатын бала» деп бекер айт?ан жо?. Я?ни, ?ожа ?зіні? барлы? а?ат ?ылы?тарын т?сініп кешірім с?рап, енді ?айталамау?а у?де берді. Баласы туралы сынып жетекшісінен естіген бір ауыз с?зі ананы к?кке к?теріп, баласына деген сенімін ны?айтты. Ана баласына «Мен ?шін сені? адам бол?аны?нан арты? еш?андай ба?ыт жо?» деп сенімділік танытты. -Міне, балалар «Ананы? к??ілі балада, баланы? к??ілі далада» деген осы. -Ендеше, асыл анамызды арда?тап, олар?а ?немі ?уаныш сыйлайы?. -Балалар осы жерде біз повесть деген с?зге то?талып ?тейік. -Повесть дегеніміз не? О?ушыларды ба?алау: ?йге тапсырма: О?ушы ?мірінен ша?ын шы?арма жазу.

Просмотр содержимого документа
«Тема урока: Б.Со?па?баев «Мені? атым ?ожа» повесіндегі ?ожа бейнесі.»

Сабақтың тақырыбы: Сөз асылы.

Сабақтың мақсаты: а) Ойлы сөйлеуге (даналық сөздерге назар аударып), алғырлық, ептілік, шапшаңдық, тапқырлыққа төселдіру;

ә) Даналардың асыл сөздерін оқып-үйрену, алған білімдерін тиянақтап, шешен сөйлеуге машықтандыру;

б) Қарым - қатынас түрлеріне лайықты сөз әдебін үйрету, мақал-мәтелдер жинату.

Сабақтың жабдығы: Қанатты сөздер, буклеттер, кеспе қағаздары, билердің суреттері, тірек сызбалар.

Сабақтың түрі: Интеллектуалдық ойын сабағы.Өнер алды - қызыл тіл. (баяндама)


Таза мінсіз асыл тас,

Су түбінде жатады

Таза мінсіз асыл тас,

Ой түбінде жатады.


Су түбінде жатқан тас,

Жел толқытса шығады.

Ой түбінде жатқан сөз,

Шер толқытса шығады.


Халық педагогикасының негізгі мақсаты - келер ұрпақты өнер-білім меңгеруге, еңбек етуге, ауыл-аймақтың, Отанның ар-намысын қорғауға, адамгершілік қасиеттерге баулу болып табылады.

Халқымыздың ұзақ жылдар бойы атадан балаға мұра ретінде қалдырып келе жатқан асыл қазынасының бірі - мақал мен мәтел.

Мақал-мәтел жай сөз емес, ол - сөз атасы, сөз көркі, терең сөздің тобықтай түйіні, қысқа да болса нұсқа сөз... «Ине көзінен сынады, шешен сөзінен сынады», «Шешеннің сөзі мерген, шебердің көзі мерген», «Ұстаздан шәкірт озар жарыстырса», «Күш – білімде, білім –кітапта», «Ұстазыңды ұлы әкеңдей сыйла», «Құс қонбаған көл жетім, ел қонбаған жер жетім» т.б.

Тәуелсіз еліміздің ендігі шығар биігі саяси- экономикалық факторлармен қатар, оның мемлекеттік тілі - қазақ тілінің де тағдыр талайына тікелей байланысты.

Соның дәлелі ретінде жалпы білім беретін мектептерде «Сөз өнері, сөз мәдениеті» курсы ашылған.

Ғасырлар шежіресі мақал-мәтелдерді, еліміз бен жерімізді сүйіп, ғылым мен мәдениетімізді әлемге әйгілі еткен бабаларымыз Әбу-Насыр Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұни, Абай, Ыбырай, Ахмет т.б. тарихи ғұламаларымыз бен шешен ақылмандарымыздың асыл сөздерін оқытып – үйрету арнайы міндеттіміз.

Сыпайылықты, әдептілік қастерлеу, сөз қадірін бағалау, өнерді дәріптеу еліміздің ежелгі дәстүрі.

Өрен жастың өсу жолындағы ең құдіретті күш – оқу, білім теру, ғылым зерттеу. Мақал-мәтелдерді халық жиі қолданып, қатты қастерлеп келген, осыған орай, олар «Сөздің көркі – мақал» деп жоғары бағалаған.

Оқушылардың сөздік қорын дамытуда мақал - мәтелдерді қолданудың маңызы зор. Мақал – мәтелдер халықтың тұрмыс тіршілігі мен салт-санасына сәйкес туған ұшқыр, қуатты сөздер. Мақал-мәтелдердің кейбір озық үлгілерінен оқушы жастар идеялық тәрбие, эстетикалық ләззат алады.

Ендеше, қош келіпсіздер, «Балалар өсиеті аялдамасына»


1.оқушы: Жер астынан көз жіберіп,

Сонау алыс күндерге.

Менің ата-бабаларым

Ұйықтап жатыр бұл жерде.


2 оқушы: Намысыңды алмаймын ба, жаралап,

Не дейді әкем, бабам қалай қарамақ.

Олар бұған берер ме екен кешірім.


3 оқушы: Олар мені пір тұтады,

Бабасындай сыйлайды.

Дастарханға мен келместен

Кесеге шай құймайды.


4 оқушы: Бабалардан қалған жалғыз байлығым,

Ана тілім - туған айбыным.


Мұғалім: Баба... Бабаларымыз... Бабалар өсиеті


Бүгінгі сабағымызда қазақтың сөз зергерлері Қорқыт, әл – Фараби, Махмут Қашқари, Жүсіп Баласағұни, ұлы ағартушы, философ Шоқанды, Ыбырайды, ұлы ақын – Абайды, заңғар жазушы Мұқтарды, Төле, Қазыбек, Әйтеке секілді билерді еске алмау мүмкін емес.

Аттары алтын әріппен жазылған асыл арыстарымыз жас ұрпақ жадында мәңгі жатталуы керек.

5 оқушы: Ердің артында көп алтын қалғанша, жақсы аты қалғаны игі.

Өсер ердің алтын болмай мақсаты,

Ізгілік қой – қалған болса жақсы аты.

( С. Сарайи)

6.оқушы: Атлас – қымбат, бөз арзан.

Көп сөйлеген сөз – арзан.

(А. Иүгінеки)

7 оқушы: Инабатты болса - әйел көрікті,

Ақ сақалы жарасса – шал көрікті.

Сүйікті болса – ағайын көрікті,

Үлкен шаңырақтың жанында отау көрікті,

Жібек шатырдың жібі көрікті,

Өнегелі болса – бала көрікті.

(Қорқыт)

8 оқушы: Жомарттық пен адамгершілік – ата мен ана, адалдық пен инабаттық солардың екі перзенті.

9 оқушы: Жақсы достан көп келеді жақсылық,

Жарасады екі жақсы қос қылық.

Жақындама бұзықтарға, жуысаң

Дереу бұзар бар адамға қас қылып.

(А. Иүгінеки)

10 оқушы: Анасы пысық жұқпаны жұқа жаяр,

Баласы мешкей қат – қаттап қосып асар.

(М. Қашқари)

11 оқушы: Тай өссе – ат тынығады,

Ұлы өссе - әке тынығады.

(М. Қашқари)


  1. оқушы: Қатаң ұста – бос жүрмесін сандалып,

Болса тәртіп – бала өседі сомдалып.

(Ж. Баласағұни)

13 оқушы: Қыз ақылды ескермес –

Ана үлгісін көрмесе,

Ұл жарылқап ас бермес –

Әке үлгісін көрмесе.

(Қорқыт)

14 оқушы: Жақсы киім бойға жарасады,

Жақсы жолдас ойға жарасады.

(Ә. Науай)

15 оқушы: Достарың мың болса да «аз» деп біл,

Дұшпанның біреу болса да сақтан.

(Құтып)

16 оқушы: Шіріген мақтадан мата шықпайды,

Ескілікті жаудан дос шықпайды.

(Қорқыт)

Мұғалім: Бүгінгі мақсатымыз білімнің адам өміріндегі маңыздылығы мен пайдасы, білім, ғылым туралы білу. Халқымыз жан –жақты адамды сегіз қырлы, бір сырлы дейді. Адамның сегіз қырының бірі – оның білімі. Білімді адамның көкірегі ояу болады, жақсы мен жаманды айыра біледі. Міне, осы туралы қазақ халқында көптеген мақал – мәтелдер бар. Осы мақал –мәтелдер туралы өз ойларыңды, білетін мақал – мәтелдеріңді ортаға салайық.


Ойымыздың бірінші айналымы: Кеспе қағаздарға тақырыптар жазылған. Оқушылар үйде дайындалып келген мақал –мәтелдерін жатқа айтады.


Ойымыздың екінші айналымы: Берілген мақал – мәтелдерінің алғашқы сыңары айтылады, екінші сыңарын ойынға қатысушы айтады.

1.Кітап оқығандікі, ....(білім тоқығандікі)

2.Қына тасқа бітеді, ....(білім басқа бітеді)

3.Жердің сәні – егін, .... (ердің сәні - білім)

4.Тұз астың дәмін келтірсе,.... (мақал сөздің дәмін келтірер)

5. Ана алдында құрмет,... (ата алдынды қызмет)

6. Жақсының аты өлмейді,.... (ғалымның хаты өлмейді)

7. Тіл тас жарады,.... (тас жармаса, бас жарады)

8. Әдептілік ар –ұят..... (адамдықтың белгісі)

9. Оқу –білім азығы,..... (білім –ырыс қазығы)

10. Наданмен дос болғанша,.... (кітаппен дос бол)

11. Әдепті бала –арлы бала,.... (әдепсіз бала –сорлы бала)

12. Білімі жоқ ұл,...... (жұпары жоқ гүл)

13. Әдепсіз өскен адамнан,.... (тәртіппен өскен тал жақсы)

14. Құсты қанат ұшырар,.... (ерді талап ұшырар)

15. Ұлы жол үйінің,.... (табалдырығынан басталады)

16. Білім арзан ..... (білу қымбат)


Ойынымыздың үшінші айналымы: Мақал –мәтелдің мағынасын бір сөзбен айту керек.

1. Түйе бойына сеніп, жылдан құр қалыпты.

(сенгіштік)

2. Көрмес – түйені де көрмес.

(аңғармаушылық)

  1. Кімнің тарысы піссе – соның тауығы.

(жағымпаз)

4. Үріп ауызға салғандай, тал бойында бір мін жоқ.

(сұлу)

5. Қол қусырып қарап отыру. (жалқау)

6.Ана сүті аузынан кетпеген. (жас)

7. Аттың жалы, түйенің қомында. (асығу)

8. Жұбың жазылмасын, бағың ашылсын (тілек)

9. Шыбынның ызыңы білінбеу. (тыныштық)

10. Аузымен құс тістеген. (шешен)

11.Жағың түспей, жамандық көрме. (тілек)

12. Суығыңа тоңып, ыстығыңа көндім. (көмектесу)


Ойынымыздың төртінші айналымы: Көрермендер сайысы.

Ақырғы айналымы: Көрермендер бір сөз айтады, сол сөзді

қатыстырып мақал –мәтел айту керек.

Сиыр: Адам сөзінен жазады,

Сиыр мүйізінен жазады.

Қой: Мал өсірсең қой өсір,

Өнімі оның көл –көсір.

Достық: Саудада достық жоқ.

Ұят: Жоқтық ұят емес,

Тоқтық мұрат емес.

Тіл: Тіл қылыштан өткір.

Қол: Қол өнері –кілемде,

Сөз өнері - өлеңде.


Деңгейлік тапсырмалар:

«Ата – бабамыз аңсаған азаттық пен тәуелсіздікті алдық. Ендігі мәселе –соны ертеңге жеткізу, келесі ұрпаққа, болашаққа Қазақстанның осы тәуелсіздігін аманаттау». Н.Ә.Назарбаев.


Ғасырдан ғасырға жібек жолы болып жалғасып келе жатқан бабалар аманатын жалғастыру жас ұрпақтың еншісіне тиген ардақты іс.

Ту тігілді халқымның бүгін бағына,

Жас өрендер, желбіретіп, нық ұста!

Ғасырларға жалғастырып елдікті,

Дақ түсірме ата –баба арына!

Үлгі бізге аталардың ерлігі,

Ұлағаты, өнегесі, еңбегі,

Тәуелсіздік туын ұстап жоғары

Бүгінгі ұрпақ –болар елдің ертеңгі!

Халықтың асыл мұрасын келешек ұрпаққа жеткізуші сіздерсіздер.

Ендеше сөз асылын, халық даналығының мәртебесін жоғары көтеріп насихаттайық жас достар!


Үйге тапсырма: Қариялардан мақал –мәтелдер, аңыз әңгімелер жинау.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс

Скачать
Тема урока: Б.Со?па?баев «Мені? атым ?ожа» повесіндегі ?ожа бейнесі.

Автор: Ташенова Баян Баккараевна

Дата: 07.12.2015

Номер свидетельства: 263163

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства