kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Онлайн-саба? :"Ж?мба?тар ?лемінде"

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?ні «Балалар ?дебиеті»

Тобы:1пКДО

Уа?ыты:20.10.2015ж

Саба?ты? та?ырыбы:Ж?мба?тар ?лемінде

Ма?сат-міндеттері:

А) а?паратты? ??зыреттілік

?) коммуникативтік ??зыреттілік

Б) проблеманы шешу ??зыреттілігі

Базалы? білімдеріне с?йене отырып, ж?мба?тарды? ??рылымын,ма?ынасын, ?олданысы туралы т?сініктерін ке?ейту.

Та?ырыптан ал?ан білімдерін  ауызша,жазбаша ?арым – ?атынаста ?олдануын ?алыптастыру

Ой ?ш?ырлы?ын, тап?ырлы?ын, бай?ампазды? ?абілетін ?алыптастыру?а  ж?не берілген  тапсырмаларды  ?з бетімен орындау?а да?дыландыру

Саба?ты? типі:

Аралас саба?

Саба?ты? ?дісі:

Таным белсенділігі де?гейіне ?арай топтастырыл?ан ?дістер: т?сіндіру,с?здік, практикалы?, к?ркемдеп о?у ?дісі, ішінара зерттеу.

Саба?та ?олданылатын педагогикалы? технологиялар:

Педагогикалы? ?арым - ?атынастажеке т?л?аны ізгілендіру ж?не демократияландыруда?ы негізделген технологиялар: ынтыма?тасты?, білім беруді ізгілендіру.

П?наралы? байланыс:

?азіргі ?аза? тілі, ?аза? ?дебиеті, педагогика, анатомия.

О?ыту ??ралдары:

Белсенді та?та, Ш.Ахметов «Балалар ?дебиеті хрестоматиясы», М.Габдуллин «Халы? ауыз ?дебиеті», ?азіргі ?аза? ?деби тіліні? с?здігі, проектор

Саба?ты? барысы:

О?ытушыны? ?ызметі

Студентті? ?ызметі

К?тілетін н?тиже

І. ?йымдастыру б?лімі

О?ушылармен амандасады.

Аудиторияны? саба??а дайынды?ын тексереді.

?ажетті к?рнекіліктер мен ??ралдарды дайындайды. Саба?ты? ма?саты мен міндеттерін хабарлайды.

О?ытушымен амандасты.

Саба?та?ы ж?мыстар?а дайындалды.

Коммуникативтік ??зыреттілік- о?ытушыны? талаптарын т?сінеді, орындайды.

?зара т?сінік ?алыптасады.

Проблеманы шешу ??зыреттілігі- на?ты м?селелерді шешуге ?лес ?осады.

Аудиторияда білім алуына ?олайлы жа?дай жасайды.

Таным?а ?ызы?ушылы? ту?ызады.

ІІ. ?ткен материалды ?айталау ар?ылы жа?а материалды ?абылдау?а дайынды?

А?паратты? ??зыреттілік.

Жа?ылтпаштар  туралы ма?л?мат алады, білімдерін ке?ейтеді.Проблеманы шешу??зыреттілігі

Ал?ан білімдерін машы?та ?олданады.

Коммуникативтік ??зыреттілік.

Т?сінгендерін аны?тау, с?ра? ар?ылы білімдерін бекіте біледі.

Ойларын жина?тайды.

IІІ.  Жа?а материалды т?сіндіру.

      ?аза? фольклорыны? бір саласын – ж?мба?тар ??райды. Оны? к?не жазба ?лгілерін ?ыпша? тіліні? ескерткіші(ХІ?) «Кодекс куманикус», М.?аш?ариды? «Диуани л??ат-ат т?рк» сия?ты кітаптарынан кездестіреміз. ХІХ ?асырды? екінші жартысында П.М.Мелиоранский, ?.Диваев, М.Иванов, А.Алекторов,  А.Лютш ?аза? ж?мба?тары мен ж?мба? айтыстарын сол кездегі газет-журналдар бетіне шы?арып отыр?ан. Ж?мба?тарды? ?ыр-сыры М.?уезов, С.Сейфуллин, ?.Мар??лан, М.?абдуллин е?бектерінде ке?інен с?з болады. ?аза? ж?мба?тарыны? толы? жина?ы 1959 жылы ?ана жары? к?рді.

     ?аза? ж?мба?тарын мазм?ны жа?ынан бірнеше ?лкен та?ырыптар?а б?луге болады: жаратылыс(А? санды?ым ашылды, ішінен жібек шашылды «к?н»), адам(к?ндіз шай?асады, т?нде ай?асады «кірпік»), жасанды  зат(шырк?белек айналар, беліне жіп байланар «?ршы?»), білім жайында(?зын, ?зын, ?зын жол, ?шына жеткен бар ма екен, т?бі тере? ?ара су, т?біне жеткен бар ма екен, т?біне жетіп б?л суды?, ?анып ішкен бар ма екен? «о?у») ж?не т.б. Б?л ж?мба?тарды? б?рі бір затты бір зат?а ?й?астырып к?ркем сурет береді. Ж?мба? мереке, сауы? ?стінде айтылып ?ана ?оймай,  ой шы?армасы т?рінде де айтылады. Айталы?, бір кезде даналы?ты, кеме?герлікті ж?мба?пен сынау ?р ж?ртты? салтында бол?ан. Оны? ішінде шешен, дана болатын жігітті сынау - елді? ескі ?деттеріні? бірі. К?йеу та?да?ан ару ?ыздар да жігіттерді ж?мба? ар?ылы сына?ан. «Кейде б?кіл бір ертек ж?мба?тан т?рады. ??гімелі ?сем жыр, дастан атаулыны? талайыны? ж?мба??а со?ып кететіні болады» деп жазады М.?уезов. «Оларды(ж?мба?тарды) адам баласыны? ой-?рісі, д?ниетанымы, білім к?лемі ?л?ая беруіне к?мектесетін, тап?ырлы??а, білмегенді білуге, ізденуге ой салатын, со?ан ?мтылдыратын білімдік, т?рбиелік м?ні бар халы? шы?армасы деп ?араймыз» - деп т?йеді ойын М.?абдуллин.

Студенттер о?ыл?ан д?рісті жазып алды.

Ж?мба?тармен, ерекшеліктерімен, тарихымен  танысты.

Ж?мба?тар туралы кімдер  пікір айт?анын білді.

Ол е?бектерді? ?ашан жары? к?ргенін білді

?аза? ж?мба?тарыны? мазм?ны туралы деректермен білімдерін толы?тырды, т?рлерімен танысты.

Ж?мба?тар ?ай кезде айтылатыны туралы  толы?ыра?  м?ліметтер алды.

Кейде ертегілерді? ?зі ж?мба?тау т?рінде кездесетінімен де танысты.

М.Габдуллин, М.?уезовтерді? ж?мба? туралы айт?ан ойларымен танысты

А?паратты? ??зыреттілік.  Ал?ан білімдерін ке?ейтеді.

Проблеманы шешу ??зыреттілігі 

Ал?ан материал бойынша  білімдерін орта?а салады.

Коммуникативтік ??зыреттілік.

Ойларын жина?тайды.

IV.  Жа?а білімді бекіту

А?паратты? ??зыреттілік.  Ал?ан білімдерін ке?ейтеді.

Проблеманы шешу ??зыреттілігі 

?з білімділіктерін жетілдіреді.

Коммуникативтік ??зыреттілік.

Интерактивті та?таны ?олдану  ар?ылы  білімдерін бекіте біледі.

С?йкестендіру тапсырмалары

1.А? санды?ым ашылды, ішінен жібек шашылды

А.о?у

2.К?ндіз шай?асады, т?нде ай?асады

В.?ршы?

 3.Шырк?белек айналар, беліне жіп байланар

С.кірпік

 4.?зын, ?зын, ?зын жол, ?шына жеткен бар ма екен, т?бі тере? ?ара су, т?біне жеткен бар ма екен, т?біне жетіп б?л суды?, ?анып ішкен бар ма екен?

Д.к?н

1.А? санды?ым ашылды, ішінен жібек шашылды 1-Д.«к?н»,

 К?ндіз шай?асады, т?нде ай?асады

2-С«кірпік»

 Шырк?белек айналар, беліне жіп байланар             3-В«?ршы?»

 ?зын, ?зын, ?зын жол, ?шына жеткен бар ма екен, т?бі тере? ?ара су, т?біне жеткен бар ма екен, т?біне жетіп б?л суды?, ?анып ішкен бар ма екен?

4-А.«о?у»

А?паратты? ??зыреттілік.  Ал?ан білімдерін ке?ейтеді.

Проблеманы шешу ??зыреттілігі  Логикалы? ойлау ?абілеттері дамиды.

Коммуникативтік ??зыреттілік.

Ойларын жина?тайды.

Тест тапсырмалары:

1.«Кейде б?кіл бір ертек ж?мба?тан т?рады. ??гімелі ?сем жыр, дастан атаулыны? талайыны? ж?мба??а со?ып кететіні болады» деп жазды

а/М.?уезов

в/А.Байт?рсынов

с/М.Дулатов

д/М.Ж?мабаев

2.ХІ??асырда  ?ыпша? тілінде жазыл?ан  к?не жазба ескерткіші

а/О?ызнама

в/Шахнаме

с/«Кодекс куманикус»

д/Тарих

3. ?аза? ж?мба?тарыны? толы? жина?ы жары? к?рді

а/1956 жылы

в/1957жылы

с/1958 жылы

д/1959 жылы

4. К?ндіз шай?асады, т?нде ай?асады

а/?аба?

в/кірпік

с/?ас

д/шаш

5. К?йеу  та?да?ан ару ?ыздар  жігіттерді.. ар?ылы сына?ан.

а/к?ш

б/ж?мба?

с/тергеу

д/ойын-сауы?

Д?рыс жауабы:

а/М.?уезов

Д?рыс жауабы:

«Кодекс куманикус»

Д?рыс жауабы:

д/1959 жылы

Д?рыс жауабы:

в/кірпік

Д?рыс жауабы:

б/ж?мба?

А?паратты? ??зыреттілік.  Ал?ан білімдерін ке?ейтеді.

Проблеманы шешу ??зыреттілігі 

Тест тапсырмаларын орындау?а да?дыланады

Коммуникативтік ??зыреттілік.

Интерактивті та?та ар?ылы тапсырмаларды? д?рыс жауаптарымен танысады

Топты? ж?мыс Суреттерді пайдалана отырып,ж?мба?тарды шеш:

Ш?кіртке жанашыр,
Мейірман кім, жаны асыл.
(?стаз)

?абат-?абат ?аттама,
А?ылы? болса аттама.
(кітап)

Бес ?аруы белінде
Сам?ап ж?реді к?гімде.

(б?ркіт)

А?паратты? ??зыреттілік.  Ал?ан білімдерін ке?ейтеді.?зіндік ерекшеліктері ?алыптасады.

Проблеманы шешу ??зыреттілігі 

Топтасу ж?мыстары ар?ылы  тапсырмаларды? д?рыс шешімін табады.

Коммуникативтік ??зыреттілік.

?з бетімен ж?мыстану?а ба?ыттайды.

?І. ?йге тапсырма.

?орытындылау.

Ба?алау.

Тапсырманы жазып алады.

Т?сінбеген тапсырманы с?ра? ар?ылы аны?тайды.

С?зж?мба? ??растыру?а ба?ыт-ба?дар алады

Тапсырманы т?сінеді, ?орытынды шы?арады.

С?зж?мба? ??растыру?а ба?ыт-ба?дар алды, білімдері ба?аланды.

Просмотр содержимого документа
«Онлайн-саба? :"Ж?мба?тар ?лемінде"»

БАЛАЛАР ӘДЕБИЕТІ САБАҒЫНДА СТУДЕНТТЕРДІ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЗІРЕТТІЛІККЕ ЖЕТКІЗУДЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ


«Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, оқуды ,ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады»

К.Ушинский


ХХІ ғасыр – жеке тұлғаны қалыптастыру, ізгілендіру, дамыту ғасыры. Олай болса, оқытушылардың алдында тұрған бірден-бір мақсат – студенттер алған білімдерін пайдаға асырып, өздігінен әрекет ете алатын, оларды түрлі өмірлік жағдайда қолдана білетін, жалпы азаматтық және ұлттық құндылықтарды қатар меңгерген, өзіндік көзқарасы бар, Отанын шын сүйетін азамат болып жетілуіне көмектесу.
Қазір кез-келген пәнді оқытуда пәнаралық байланыс арқылы білімнің жинақтаушы, қорытындылаушы және үйлестіруші қызметін атқаруға болады. Осы тұрғыда оқытудың интерактивті әдісі өте тиімді. Себебі, бұл әдіс студенттің жеке өмірлік тәжірибесіне сүйене отырып, оның бойында білім, дағды және құндылық жүйесін қалыптастырады. Сабақ – оқытушы мен студенттер , шағын топтар мен жеке тұлңа арасындағы қатынас арқылы жүзеге асырылады. Мұнда оқытушы хабарлама беруші модератордың қызметін атқарады.
«Интерактивті әдістер» терминін студенттердің өзара әрекет етуіне мүмкіндік беретін әдіс деп аударуға, ал өзара қатынасқа арналған оқытуды ақпараттық құзіреттілікке бағытталған оқыту деп атауға болады. Өйткені бұл бірігіп оқуды яғни, ұжымда, бірлесіп оқу, серіктесіп оқуды білдіреді. Оқытушы көбінесе оқу үрдісі кезінде ұйымдастырушы рөлінде, фасилитатор, топтың басшысы, көмекші, студенттердің бастамасына түрткі болушы ретінде ғана орын алады. Сонымен қатар көптеген оқытудың жаңа әдістемелері студенттердің жеке және достарының тәжірибесінен алынған тікелей өзара қатынасқа негізделген. Осындай тәсілдер негізінде жаңа білімдер, шеберліктер, қарым-қатынастар қалыптасады. Әдетте, бұндай әдістемелер өмірдегі болған жағдайларды және мәселелерді бірлесіп шешу, рөльдік ойындарды үлгі етуді көздейді. Осындайымен осы әдістемелер дағды мен шеберлікті және құндылықтарды қалыптастырып, әріптестік орта мен өзара қатынасқа ыңғайлы орта құрады. Сонымен қатар оқытушының нағыз көшбасшы болуына жол ашады. Мұндай орта студенттердің білімді тек ақпарат арқылы ғана емес, сонымен қатар сезімдер мен әрекеттер арқылы алуына үлкен септігін тигізеді.Пәні


«Балалар әдебиеті»

Тобы:

1пКДО

Уақыты:

20.10.2015ж

Сабақтың тақырыбы:

Жұмбақтар

Мақсат-міндеттері:

А) ақпараттық құзыреттілік

Ә) коммуникативтік құзыреттілік

Б) проблеманы шешу құзыреттілігі


Базалық білімдеріне сүйене отырып, жүмбақтардың құрылымын,мағынасын, қолданысы туралы түсініктерін кеңейту.


Тақырыптан алған білімдерін ауызша,жазбаша қарым – қатынаста қолдануын қалыптастыру


Ой ұшқырлығын, тапқырлығын, байқампаздық қабілетін қалыптастыруға және берілген тапсырмаларды өз бетімен орындауға дағдыландыру

Сабақтың типі:

Аралас сабақ

Сабақтың әдісі:

Таным белсенділігі деңгейіне қарай топтастырылған әдістер: түсіндіру,сөздік, практикалық, көркемдеп оқу әдісі, ішінара зерттеу.

Сабақта қолданылатын педагогикалық технологиялар:


Педагогикалық қарым - қатынастажеке тұлғаны ізгілендіру және демократияландырудағы негізделген технологиялар: ынтымақтастық, білім беруді ізгілендіру.

Пәнаралық байланыс:

Қазіргі қазақ тілі, қазақ әдебиеті, педагогика, анатомия.

Оқыту құралдары:

Белсенді тақта, Ш.Ахметов «Балалар әдебиеті хрестоматиясы» , М.Габдуллин «Халық ауыз әдебиеті», қазіргі қазақ әдеби тілінің сөздігі, проектор
Сабақтың барысы:

Оқытушының қызметі

Студенттің қызметі

Күтілетін нәтиже


І. Ұйымдастыру бөлімі

Оқушылармен амандасады.

Аудиторияның сабаққа дайындығын тексереді.

Қажетті көрнекіліктер мен құралдарды дайындайды. Сабақтың мақсаты мен міндеттерін хабарлайды.Оқытушымен амандасты.

Сабақтағы жұмыстарға дайындалды.


Коммуникативтік құзыреттілік- оқытушының талаптарын түсінеді, орындайды.

Өзара түсінік қалыптасады.

Проблеманы шешу құзыреттілігі- нақты мәселелерді шешуге үлес қосады.

Аудиторияда білім алуына қолайлы жағдай жасайды.

Танымға қызығушылық туғызады.

ІІ. Өткен материалды қайталау арқылы жаңа материалды қабылдауға дайындықАқпараттық құзыреттілік.

Жаңылтпаштар туралы мағлұмат алады, білімдерін кеңейтеді.Проблеманы шешуқұзыреттілігі

Алған білімдерін машықта қолданады.

Коммуникативтік құзыреттілік.

Түсінгендерін анықтау, сұрақ арқылы білімдерін бекіте біледі.

Ойларын жинақтайды.

IІІ. Жаңа материалды түсіндіру.

Қазақ фольклорының бір саласын – жұмбақтар құрайды. Оның көне жазба үлгілерін қыпшақ тілінің ескерткіші(ХІҮ) «Кодекс куманикус», М.Қашқаридың «Диуани лұғат-ат түрк» сияқты кітаптарынан кездестіреміз. ХІХ ғасырдың екінші жартысында П.М.Мелиоранский, Ә.Диваев, М.Иванов, А.Алекторов, А.Лютш қазақ жұмбақтары мен жұмбақ айтыстарын сол кездегі газет-журналдар бетіне шығарып отырған. Жұмбақтардың қыр-сыры М.Әуезов, С.Сейфуллин, Ә.Марғұлан, М.Ғабдуллин еңбектерінде кеңінен сөз болады. Қазақ жұмбақтарының толық жинағы 1959 жылы ғана жарық көрді.

Қазақ жұмбақтарын мазмұны жағынан бірнеше үлкен тақырыптарға бөлуге болады: жаратылыс(Ақ сандығым ашылды, ішінен жібек шашылды «күн»), адам(күндіз шайқасады, түнде айқасады «кірпік»), жасанды зат(шыркөбелек айналар, беліне жіп байланар «ұршық»), білім жайында(ұзын, ұзын, ұзын жол, ұшына жеткен бар ма екен, түбі терең қара су, түбіне жеткен бар ма екен, түбіне жетіп бұл судың, қанып ішкен бар ма екен? «оқу») және т.б. Бұл жұмбақтардың бәрі бір затты бір затқа ұйқастырып көркем сурет береді. Жұмбақ мереке, сауық үстінде айтылып қана қоймай, ой шығармасы түрінде де айтылады. Айталық, бір кезде даналықты, кемеңгерлікті жұмбақпен сынау әр жұрттың салтында болған. Оның ішінде шешен, дана болатын жігітті сынау - елдің ескі әдеттерінің бірі. Күйеу таңдаған ару қыздар да жігіттерді жұмбақ арқылы сынаған. «Кейде бүкіл бір ертек жұмбақтан тұрады. Әңгімелі әсем жыр, дастан атаулының талайының жұмбаққа соғып кететіні болады» деп жазады М.Әуезов. «Оларды(жұмбақтарды) адам баласының ой-өрісі, дүниетанымы, білім көлемі ұлғая беруіне көмектесетін, тапқырлыққа, білмегенді білуге, ізденуге ой салатын, соған ұмтылдыратын білімдік, тәрбиелік мәні бар халық шығармасы деп қараймыз» - деп түйеді ойын М.Ғабдуллин.

Студенттер оқылған дәрісті жазып алды.

Жұмбақтармен, ерекшеліктерімен, тарихымен танысты.


Жұмбақтар туралы кімдер пікір айтқанын білді.


Ол еңбектердің қашан жарық көргенін білдіҚазақ жұмбақтарының мазмұны туралы деректермен білімдерін толықтырды, түрлерімен танысты.


Жұмбақтар қай кезде айтылатыны туралы толығырақ мәліметтер алды.


Кейде ертегілердің өзі жұмбақтау түрінде кездесетінімен де танысты.
М.Габдуллин, М.Әуезовтердің жұмбақ туралы айтқан ойларымен танысты
Ақпараттық құзыреттілік. Алған білімдерін кеңейтеді.

Проблеманы шешу құзыреттілігі

Алған материал бойынша білімдерін ортаға салады.

Коммуникативтік құзыреттілік.

Ойларын жинақтайды.


IV. Жаңа білімді бекіту

.Ақпараттық құзыреттілік. Алған білімдерін кеңейтеді.
Проблеманы шешу құзыреттілігі

Өз білімділіктерін жетілдіреді.

Коммуникативтік құзыреттілік.

Интерактивті тақтаны қолдану арқылы білімдерін бекіте біледі.

Сәйкестендіру тапсырмалары

1.Ақ сандығым ашылды, ішінен жібек шашылды

А.оқу

2.Күндіз шайқасады, түнде айқасады

В.ұршық

3.Шыркөбелек айналар, беліне жіп байланар

С.кірпік

4.Ұзын, ұзын, ұзын жол, ұшына жеткен бар ма екен, түбі терең қара су, түбіне жеткен бар ма екен, түбіне жетіп бұл судың, қанып ішкен бар ма екен?

Д.күн


1.Ақ сандығым ашылды, ішінен жібек шашылды 1-Д.«күн»,

Күндіз шайқасады, түнде айқасады

2-С«кірпік»

Шыркөбелек айналар, беліне жіп байланар 3-В«ұршық»

Ұзын, ұзын, ұзын жол, ұшына жеткен бар ма екен, түбі терең қара су, түбіне жеткен бар ма екен, түбіне жетіп бұл судың, қанып ішкен бар ма екен?

4-А.«оқу»


Ақпараттық құзыреттілік. Алған білімдерін кеңейтеді.
Проблеманы шешу құзыреттілігі Логикалық ойлау қабілеттері дамиды.
Коммуникативтік құзыреттілік.

Ойларын жинақтайды.

Тест тапсырмалары:

1.«Кейде бүкіл бір ертек жұмбақтан тұрады. Әңгімелі әсем жыр, дастан атаулының талайының жұмбаққа соғып кететіні болады» деп жазды

а/М.Әуезов

в/А.Байтұрсынов

с/М.Дулатов

д/М.Жұмабаев

2.ХІҮғасырда қыпшақ тілінде жазылған көне жазба ескерткіші

а/Оғызнама

в/Шахнаме

с/«Кодекс куманикус»

д/Тарих

3. Қазақ жұмбақтарының толық жинағы жарық көрді

а/1956 жылы

в/1957жылы

с/1958 жылы

д/1959 жылы

4. Күндіз шайқасады, түнде айқасады

а/қабақ

в/кірпік

с/қас

д/шаш

5. Күйеу таңдаған ару қыздар жігіттерді ............ арқылы сынаған.

а/күш

б/жұмбақ

с/тергеу

д/ойын-сауық


Дұрыс жауабы:

а/М.Әуезов

Дұрыс жауабы:

«Кодекс куманикус»

Дұрыс жауабы:

д/1959 жылы
Дұрыс жауабы:

в/кірпік
Дұрыс жауабы:

б/жұмбақАқпараттық құзыреттілік. Алған білімдерін кеңейтеді.
Проблеманы шешу құзыреттілігі

Тест тапсырмаларын орындауға дағдыланады

Коммуникативтік құзыреттілік.

Интерактивті тақта арқылы тапсырмалардың дұрыс жауаптарымен танысады

Топтық жұмыс

Осы суреттерді пайдалана отырып,жұмбақ құрастыр және ойтолғау айт.
Шәкіртке жанашыр,
Мейірман кім, жаны асыл.
(ұстаз)

Қабат-қабат қаттама,
Ақылың болса аттама.
(кітап)Бес қаруы белінде
Самғап жүреді көгімде.

(бүркіт)


Ақпараттық құзыреттілік. Алған білімдерін кеңейтеді.Өзіндік ерекшеліктері қалыптасады.
Проблеманы шешу құзыреттілігі

Топтасу жұмыстары арқылы тапсырмалардың дұрыс шешімін табады.

Коммуникативтік құзыреттілік.

Өз бетімен жұмыстануға бағыттайды.

ҮІ. Үйге тапсырма.

Қорытындылау.

Бағалау.

Тапсырманы жазып алады.

Түсінбеген тапсырманы сұрақ арқылы анықтайды.
Сөзжұмбақ құрастыруға бағыт-бағдар алады

Тапсырманы түсінеді, қорытынды шығарады.

Сөзжұмбақ құрастыруға бағыт-бағдар алды, білімдері бағаланды.

Ж. Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж


«Бекітемін»

Директордың оқу ісі жөніндегі

орынбасары

Ш.С.Набидоллина __________

«Келісілді»

Директордың оқу әдістемелік

жөніндегі орынбасары

Г.А.Жолдасова_____________

«Келісілді»

Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі

Қ.Ү.Жақыпова_____________Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы
Онлайн сабақ

Тақырыбы: Жұмбақтар


Біліктілігі: 0101023 – «Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі»

Топ: 1пКДОБалалар әдебиеті пәнінің оқытушысы: А.Т.Қойшекенова


Орал қаласы, 2016 жылПолучите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Онлайн-саба? :"Ж?мба?тар ?лемінде"

Автор: Койшекенова Алтынгуль Турсынгалиевна

Дата: 28.03.2016

Номер свидетельства: 311346

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства