kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Нысанбай жырауды? "Кенесары - Наурызбай" дастаны

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? атауы

Та?ырыбы: Нысанбай жырауды? «Кенесары – Наурызбай» дастаны

Сілтеме

 9сынып о?улы?ы, авторы :                                                Саба? жоспары ,слайдтар

Жалпы ма?саты

?лт-азатты? ?оз?алысыны? жыршысы Нысанбай Жаман??л?лыны? дастанымен таныстыра отырып, дастан мен Кенесары бейнесіне т?рлі к?з?араста ба?а беру ар?ылы саба? ма?сатына жету

Міндеттер

ізденіс ар?ылы логикалы? ойлау ?абілетін, танымды? белсенділігін арттыру, шешен с?йлеуін шы?дау, ?ылыми е?бектер мен дерек к?здерін салыстыра отырып  ?з пікірлерін орта?а салу?а да?дыландыру

К?тілетін н?тиже

-Нысанбай жырау, Кенесары, Наурызбай батырлар, тарихи дастан  туралы м?лімет алады.

-?з беттерімен  білім алу?а талаптанады, тапсырмаларды ?зі орындау?а м?мкіндік алады.

Саба?ты? типі:  талдау – жина?тау саба?ы

Саба?ты? ?дісі: хабарлама, ?ылыми, ?осымша материалдармен ?зіндік ж?мыс, пікір ?ор?ау, проблемалы? с?ра?тар ?оя отырып іздендіру, болжам жасау, оны д?лелдеу, жина?тау, салыстыру, талдау.

Саба? жабды?ы: интерактивті та?та, ?осымша материалдар, сызба, слайд, бейнефильм, технологиялы? карталар.  

Алдын ала берілген тапсырмалар:

1 - топ: «тарихшылар»

Тапсырмасы: «Кенесары –Наурызбай к?терілісі, Кенесарыны? тарихи бейнесі

?абулдиевті?  «?аза?стан тарихы» о?улы?ы, 8 – сынып (1837-1847 жыл?ы ?лт-азатты? к?теріліс)

2 – топ: «?дебиетшілер»

Тапсырмасы: Нысанбай кім? ?андай шы?армасы бар, зерттелуі, баспа бетінде жариялануы жайлы м?лімет дайындау.

Пазылбек Бейсенбаевты? «Кенесары – Наурызбайды» жырла?ан Нысанбай жырау жырда?ы о?и?аларды? ку?сі бол?ан» ма?аласы. «А?ыз адам» журналы, №21, ?араша, 2011 жыл

Б.С?рсенбинаны? «Кенесары – Наурызбай – тарихи жыр» ма?аласы

3 – топ: «?нер танушылар»

Тапсырмасы: Кенесары бейнесі ?дебиет пен ?нер туындыларында.

М.?уезовті? «Хан Кене» трагедиясын о?у. (т?ртінші, бесінші перде)

І.Есенберлинні? «?а?ар» романынан «Б?ліншілік эпилогі» б?лімін о?у.

 

Ι. ?йымдастыру кезе?і. О?ушыларды? назарын саба??а аудару.

Саба?ты? негізгі мазм?ны, элементі

?діс-т?сілдер, о?у формалары

О?у жабды?ы, ?осымша материал

дар

Ι. Ой тастау: Кенесары – Наурызбай к?терілісі ж?нінде бейнефильмді тамашалау, Нысанбайды? жо?тауын ты?дау.

Саба?ты? та?ырыбын ашып, ма?сатымен таныстыру:

- Бейнефильмде 1837-1847 жылдар аралы?ында бол?ан Кенесары ханны? патшаны? отарлау саясатына ?арсы к?терілісі ж?нінде айтылды. Кенесары хан баста?ан ?лт-азатты? к?терілісіне бастан-ая? ?атысып, барлы? о?и?аларды ?зі к?рген Нысанбай жырауды?  Кенесары мен Наурызбайды жо?тауын ты?дады?. Нысанбай жырау осы тарихи о?и?а ж?нінде «Кенесары – Наурызбай» дастанын жаз?ан. Б?гін осы дастанны? ерекшелігін, ??ндылы?ын тал?ылау ма?сатында ?ылыми ке?есте бас ?осып отырмыз. Ке?есте тарихшы, ?дебиетші, ?нер танушы ?алымдар ?з пікірлерін орта?а салма?, олай болса,  ке?есімізді бастаймыз.

 

С?ра? – жауап, пікірлесу

«Кенесары к?терілісі ?ыр?ыз жерінде» Марат ?аниевты? бейне-

фильмі,

?нтаспада Нысанбай жырауды? Кенесары

мен Наурызбай

ды жо?тауы

ΙΙ. Проблемалы? сипатта?ы с?ра?

Ке?есті ж?ргізуші:

- ??рметті ке?еске ?атысушылар, дастанны? тарихи негізі туралы ?андай д?лелді пікір айтар еді?іздер?

  1.  «Тарихшылар» Кенесары – Наурызбай к?терілісі туралы м?лімет береді.

?ашан ?

?айда?

?андай о?и?а?

1837 ж. ?араша

А?тау?а

шабуыл

1838 ж. 26 мамыр

А?мола?а

шабуыл

1843 ж. 27 маусым

К?терілісті басу?а

Лебедев отряды жіберілді

1845 ж. с?уір

Кенесары аулына

елшілер кірді

1847ж.

?ыр?ыз жеріне

Кенесары ?скері басып кірді

        К?терілісшілер ?ыр?ыз жерінде

… (сол жердегі к?терілісті? барысы бойынша т?сінік беру)

Б2 ба?ытын басшылы??а алу.

  1.  «?дебиетшілер» Нысанбай жырау мен оны? дастаны ж?ніндегі деректермен таныстырады.

Нысанбай жырауды? ?мірі мен шы?армашылы?ы.

?мір с?рген кезе?і мен ортасы

Ат?ар?ан ?ызметі

 

шы?армалары

Дастанны? жанрлы? ерекшелігін, поэтикалы? тілін талдау.

 

Жырды? жанрлы? ерекшелігі, поэтикалы? тілі

Д?лелдеме

  1. Тарихи жыр

2. Тарихи-реалистік сипатта?ы жыр

3. Батырлы? эпос ?лгісінде жырлан?ан

4. Эпикалы? о?и?а?а лирикалы? сипат берген

5.Батырларды психологиялы? жа?ынан ай?ын айшы?та?ан

 

 

 «Нысанбайды? б?л поэмасыны? бір зор ?асиеті – эпикалы? о?и?а?а а?ын лирика д?нін тамаша еге білген. Поэмада о?ушыны? жан ж?йесін босататын, ойын тербететін лирикалы? мотивтер к?п. Б?л поэмамен Нысанбай XIX ?асырда?ы ?аза? а?ындарыны? арасында т?рден орын алады.»

С?бит М??анов «Кенесары, Наурызбай туралы» ,1991 жыл

Б1, Б3, Б5 ба?ыттарын басшылы??а алу.

О?ушы хабарламасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О?ушы хабарламасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд, кесте, карта, суреттер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд, кесте

Тарихшылар мен ?дебиетшілерді? пікірін ты?да?аннан кейін, дастанны? тарихи негізділігі, к?терген басты м?селелерін ашу ма?сатында ке?ес бас?арушысы проблемалы? с?ра?тар ?ояды.

1.Дастан неге «Кенесары – Наурызбай» деп атал?ан? («?ыр?ызда?ы ?ыр?ын», «?аза?ты? со??ы ханы», «К?терілісті? к?йреуі» емес ...)

2.Осы дастанды жырлауда?ы а?ынны? басты ма?саты не деп ойлайсы??

3.Кенесарыны? ?ыр?ыз?а ?арсы со?ысына авторды? к?з?арасы ?андай?

 

Тарихи м?лімет

Орта? м?лімет

Дастанны? ?згешелігі

 

 

 

 

(ке?ес м?шелері тарихшылар мен ?дебиетшілерді? хабарламаларын ты?дай отырып, кестені толтырады, с?ра?тар ?ойыл?анда ?зіні? т?йінді шешімін айтады.)

Ке?есті ж?ргізушіні? ?орытынды с?зі: «Кенесары– Наурызбай» - тарихи жыр.

      Алайда ?дебиет – тарих емес, тарихи к?ресті?, о?и?аларды? с?улесі ?ана. Сонды?тан тарихи м?ліметтерді алып, сонымен т?п-тура шы?уын талап етуге болмайды. Кейде д?л келсе, кейде тарихи шынды?тан ауыт?ып жатуы м?мкін. Олай болуы за?ды.

Т?йінді ой: «Нысанбай жырында о?ушыны? к?з алдында а?ып отыр?ан ?андай ?ызулы, жанды шынды? бар. Барлы? с?зінде сол жоры?ты? ?уанышы мен ?ай?ысы кеше ?ана к?з алдынан ?ткізген, к?зі к?ргенні? жа?алы?ы бар. К?п ?олмен бірге кешегі тары??ан ?ай?ы, м??, арманы бар. ?зі – сол о?и?аны? адамы.» 

М?хтар ?уезов «?дебиет тарихы», 1927 жыл

а) проблема-

лы? сипатта?ы с?ра?

?) о?ушыны? салыстыру ж?мысы мен хабарламасы

б) ??гіме – лекция

 

 

 

 

 

 

 

Кесте

ΙΙΙ. Ке?есті бас?арушыны? проблемалы баяндауы: дастанда Кенесары бейнесі, к?бінесе тіке, тура суреттелмей, ?асында?ы батырлар ерлігін, тап?ырлы?ын к?рсете отырып сомдалады. А?ын дастанда со?ыс барысын баяндай отырып, Наурызбайды? батырлы?ын, ?айратын айры?ша сипаттайды.

  • Сонда дастанны? басты кейіпкері кім?

«?дебиетшілер» дастаннан д?лелді мысалдар келтіреді.

Дастанда?ы кейіпкерлер

Лирикалы? кейіпкер Нысанбай

Кенесары

Наурызбай

Тарихшылар: «Кенесары ?асым?лы – аса к?рнекті мемлекет ?айраткері, ?лт-азатты? ?оз?алысыны? ?олбасшысы» деген та?ырыпта ой ?осады.

Б2 ба?ытын басшылы??а алу.

?нер танушылар: «Кенесары бейнесі ?дебиет пен ?нер туындыларында» та?ырыбында зерттеулеріні? н?тижесімен таныстырады.

 

Кенесары мен Наурызбай ?дебиет пен ?нер туындыларында

Шы?армаларда?ы Кенесары бейнесі

 

?лылар ?ндестігі.

         Нысанбай жыры мен ?уезов пьесасы бір та?ырып?а жазыл?ан шы?арма …

Б6, Б7 ба?ыттарын басшылы??а алу.

Осы ж?мыстарды? ?орытындысы ретінде   ке?еске ?атысушылар интервью – с?хбат?а жауап береді.

Б8 ба?ытты басшылы??а алу.

с?ра?тары

О?ушыны? жауабы

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

4.

 

 

Бір о?и?аны суреттеген ?ш шы?армада?ы Кенесарыны? бейнесі ?андай?

Дастан мен трагедияда?ы Наурызбай бейнесін сомдауда?ы айырмашылы? неде?

Дастанны? басты кейіпкерлері кімдер?

?лт-азатты? к?терілісін жырла?ан жырау мен жаз?ан жазушылар неге Кенесары мен Наурызбайды басты кейіпкер ретінде ал?ан?

Б?л шы?арма бізге несімен ??нды?

 

 

Т?йінді ой: «Кенесарыны? ?ай?ы - ?кінішімен біткен жоры?ы ?аза? баласыны? барлы?ына да ?адірлі, ?асиетті ??гімедей болып к?п жайыл?ан. Б?л жырды? к?п жайылуына екінші бір себеп бол?ан н?рсе – Кенесары ісіні? ?зге батырларды? ісінен ?лде?айда ірі, ?лде?айда к?лемді о?и?а бол?анды?тан туады.»

М?хтар ?уезов «?дебиет тарихы», 1927 жыл   

а)Проблемалы баяндау

?) проблема

лы? сипатта?ы с?ра?

б) о?ушы хабарламасы

в) интервью – с?хбат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) салыстыру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кесте, слайд,

суреттер

Саба?ты ?орытындылау.

Ке?есті ж?ргізуші: ?р топ жоба-болжам бойынша ж?мыс жасады, ?ор?ады. ?ылыми ке?ес алдына ?ойыл?ан проблемалы с?ра?тарды? жауабын іздеу барысында ма?сатына жетті. ?орытындылай келсек, М.?уезов «Кенесары – Наурызбай» жоры?ы туралы кейінгі талай а?ын талай т?рлі ?ле? шы?арса да, д?л Нысанбай жеткен ?ріске жеткен емес» деген еді.

    Хан Кенені? ?алдыр?ан іздері – шай?ас бол?ан жерлер, жер атаулары, жырлар. Сондай  жырды? біреуі - Нысанбай жырауды? «Кенесары – Наурызбай» тарихи дастаны. Б?л – тарихи таным т?р?ысынан да, к?ркемдік т?р?ыдан да ??нды туынды.

 

Т?йінді пікірді шы?ару

Жоба – болжам кестесі

 

 Ба?алау. Топ басшыларыны? ба?асына м??алім сыни к?збен ?арай отырып ?орытынды ба?асын шы?арады.

аты- ж?

ні

с?ра?тар

О?ушыны? ойын жеткізуі

1

2

3

Ой ж?йе.

На?ты.

Ай?ын, таза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ба?алау пара?ы

 

?йге тапсырма. «Жырау с?зі – тарих шежіресі» та?ырыбында ойтол?ау жазу.

 

 

 

Просмотр содержимого документа
«Нысанбай жырауды? "Кенесары - Наурызбай" дастаны »


Сабақ жүргізетін мұғалімнің аты - жөні


Рахымжанова Озипа Құттыбайқызы

9сынып оқушы саны

А. С. Пушкин атындағы №20 орта мектебі

Сабақтың атауы

Тақырыбы: Нысанбай жыраудың «Кенесары – Наурызбай» дастаны

Сілтеме

9сынып оқулығы, авторы : Сабақ жоспары ,слайдтар

Жалпы мақсаты

ұлт-азаттық қозғалысының жыршысы Нысанбай Жаманқұлұлының дастанымен таныстыра отырып, дастан мен Кенесары бейнесіне түрлі көзқараста баға беру арқылы сабақ мақсатына жету

Міндеттер

ізденіс арқылы логикалық ойлау қабілетін, танымдық белсенділігін арттыру, шешен сөйлеуін шыңдау, ғылыми еңбектер мен дерек көздерін салыстыра отырып өз пікірлерін ортаға салуға дағдыландыру

Күтілетін нәтиже

-Нысанбай жырау, Кенесары, Наурызбай батырлар, тарихи дастан туралы мәлімет алады.

-Өз беттерімен білім алуға талаптанады, тапсырмаларды өзі орындауға мүмкіндік алады.

Сабақтың типі: талдау – жинақтау сабағы

Сабақтың әдісі: хабарлама, ғылыми, қосымша материалдармен өзіндік жұмыс, пікір қорғау, проблемалық сұрақтар қоя отырып іздендіру, болжам жасау, оны дәлелдеу, жинақтау, салыстыру, талдау.

Сабақ жабдығы: интерактивті тақта, қосымша материалдар, сызба, слайд, бейнефильм, технологиялық карталар.

Алдын ала берілген тапсырмалар:

1 - топ: «тарихшылар»

Тапсырмасы: «Кенесары –Наурызбай көтерілісі, Кенесарының тарихи бейнесі

Қабулдиевтің «Қазақстан тарихы» оқулығы, 8 – сынып (1837-1847 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс)

2 – топ: «әдебиетшілер»

Тапсырмасы: Нысанбай кім? Қандай шығармасы бар, зерттелуі, баспа бетінде жариялануы жайлы мәлімет дайындау.

Пазылбек Бейсенбаевтың «Кенесары – Наурызбайды» жырлаған Нысанбай жырау жырдағы оқиғалардың куәсі болған» мақаласы. «Аңыз адам» журналы, №21, қараша, 2011 жыл

Б.Сәрсенбинаның «Кенесары – Наурызбай – тарихи жыр» мақаласы

3 – топ: «өнер танушылар»

Тапсырмасы: Кенесары бейнесі әдебиет пен өнер туындыларында.

М.Әуезовтің «Хан Кене» трагедиясын оқу. (төртінші, бесінші перде)

І.Есенберлиннің «Қаһар» романынан «Бүліншілік эпилогі» бөлімін оқу.


Ι. Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылардың назарын сабаққа аудару.

Сабақтың негізгі мазмұны, элементі

Әдіс-тәсілдер, оқу формалары

Оқу жабдығы, қосымша материал

дар

Ι. Ой тастау: Кенесары – Наурызбай көтерілісі жөнінде бейнефильмді тамашалау, Нысанбайдың жоқтауын тыңдау.

Сабақтың тақырыбын ашып, мақсатымен таныстыру:

- Бейнефильмде 1837-1847 жылдар аралығында болған Кенесары ханның патшаның отарлау саясатына қарсы көтерілісі жөнінде айтылды. Кенесары хан бастаған ұлт-азаттық көтерілісіне бастан-аяқ қатысып, барлық оқиғаларды өзі көрген Нысанбай жыраудың Кенесары мен Наурызбайды жоқтауын тыңдадық. Нысанбай жырау осы тарихи оқиға жөнінде «Кенесары – Наурызбай» дастанын жазған. Бүгін осы дастанның ерекшелігін, құндылығын талқылау мақсатында ғылыми кеңесте бас қосып отырмыз. Кеңесте тарихшы, әдебиетші, өнер танушы ғалымдар өз пікірлерін ортаға салмақ, олай болса, кеңесімізді бастаймыз.


Сұрақ – жауап, пікірлесу

«Кенесары көтерілісі қырғыз жерінде» Марат Қаниевтың бейне-

фильмі,

үнтаспада Нысанбай жыраудың Кенесары

мен Наурызбай

ды жоқтауы

ΙΙ. Проблемалық сипаттағы сұрақ

Кеңесті жүргізуші:

- Құрметті кеңеске қатысушылар, дастанның тарихи негізі туралы қандай дәлелді пікір айтар едіңіздер?

  1. «Тарихшылар» Кенесары – Наурызбай көтерілісі туралы мәлімет береді.

Қашан ?

Қайда?

Қандай оқиға?

1837 ж. қараша

Ақтауға

шабуыл

1838 ж. 26 мамыр

Ақмолаға

шабуыл

1843 ж. 27 маусым

Көтерілісті басуға

Лебедев отряды жіберілді

1845 ж. сәуір

Кенесары аулына

елшілер кірді

1847ж.

Қырғыз жеріне

Кенесары әскері басып кірді

Көтерілісшілер қырғыз жерінде

… (сол жердегі көтерілістің барысы бойынша түсінік беру)

Б2 бағытын басшылыққа алу.

  1. «Әдебиетшілер» Нысанбай жырау мен оның дастаны жөніндегі деректермен таныстырады.

Нысанбай жыраудың өмірі мен шығармашылығы.

Өмір сүрген кезеңі мен ортасы

Атқарған қызметі


шығармалары

Дастанның жанрлық ерекшелігін, поэтикалық тілін талдау.Жырдың жанрлық ерекшелігі, поэтикалық тілі

Дәлелдеме

  1. Тарихи жыр

2. Тарихи-реалистік сипаттағы жыр

3. Батырлық эпос үлгісінде жырланған

4. Эпикалық оқиғаға лирикалық сипат берген

5.Батырларды психологиялық жағынан айқын айшықтаған«Нысанбайдың бұл поэмасының бір зор қасиеті – эпикалық оқиғаға ақын лирика дәнін тамаша еге білген. Поэмада оқушының жан жүйесін босататын, ойын тербететін лирикалық мотивтер көп. Бұл поэмамен Нысанбай XIX ғасырдағы қазақ ақындарының арасында төрден орын алады.»

Сәбит Мұқанов «Кенесары, Наурызбай туралы» ,1991 жыл

Б1, Б3, Б5 бағыттарын басшылыққа алу.

Оқушы хабарламасы
Оқушы хабарламасы

Слайд, кесте, карта, суреттер


Слайд, кесте

Тарихшылар мен әдебиетшілердің пікірін тыңдағаннан кейін, дастанның тарихи негізділігі, көтерген басты мәселелерін ашу мақсатында кеңес басқарушысы проблемалық сұрақтар қояды.

1.Дастан неге «Кенесары – Наурызбай» деп аталған? («Қырғыздағы қырғын», «Қазақтың соңғы ханы», «Көтерілістің күйреуі» емес ...)

2.Осы дастанды жырлаудағы ақынның басты мақсаты не деп ойлайсың?

3.Кенесарының қырғызға қарсы соғысына автордың көзқарасы қандай?


Тарихи мәлімет

Ортақ мәлімет

Дастанның өзгешелігі

(кеңес мүшелері тарихшылар мен әдебиетшілердің хабарламаларын тыңдай отырып, кестені толтырады, сұрақтар қойылғанда өзінің түйінді шешімін айтады.)

Кеңесті жүргізушінің қорытынды сөзі: «Кенесары– Наурызбай» - тарихи жыр.

Алайда әдебиет – тарих емес, тарихи күрестің, оқиғалардың сәулесі ғана. Сондықтан тарихи мәліметтерді алып, сонымен тұп-тура шығуын талап етуге болмайды. Кейде дәл келсе, кейде тарихи шындықтан ауытқып жатуы мүмкін. Олай болуы заңды.

Түйінді ой: «Нысанбай жырында оқушының көз алдында ағып отырған қандай қызулы, жанды шындық бар. Барлық сөзінде сол жорықтың қуанышы мен қайғысы кеше ғана көз алдынан өткізген, көзі көргеннің жаңалығы бар. Көп қолмен бірге кешегі тарыққан қайғы, мұң, арманы бар. Өзі – сол оқиғаның адамы.»

Мұхтар Әуезов «Әдебиет тарихы», 1927 жыл

а) проблема-

лық сипаттағы сұрақ

ә) оқушының салыстыру жұмысы мен хабарламасы

б) әңгіме – лекция
Кесте

ΙΙΙ. Кеңесті басқарушының проблемалы баяндауы: дастанда Кенесары бейнесі, көбінесе тіке, тура суреттелмей, қасындағы батырлар ерлігін, тапқырлығын көрсете отырып сомдалады. Ақын дастанда соғыс барысын баяндай отырып, Наурызбайдың батырлығын, қайратын айрықша сипаттайды.

  • Сонда дастанның басты кейіпкері кім?

«Әдебиетшілер» дастаннан дәлелді мысалдар келтіреді.

Дастандағы кейіпкерлер

Лирикалық кейіпкер Нысанбай

Кенесары

Наурызбай

Тарихшылар: «Кенесары Қасымұлы – аса көрнекті мемлекет қайраткері, ұлт-азаттық қозғалысының қолбасшысы» деген тақырыпта ой қосады.

Б2 бағытын басшылыққа алу.

Өнер танушылар: «Кенесары бейнесі әдебиет пен өнер туындыларында» тақырыбында зерттеулерінің нәтижесімен таныстырады.Кенесары мен Наурызбай әдебиет пен өнер туындыларында

Шығармалардағы Кенесары бейнесіҰлылар үндестігі.

Нысанбай жыры мен Әуезов пьесасы бір тақырыпқа жазылған шығарма …

Б6, Б7 бағыттарын басшылыққа алу.

Осы жұмыстардың қорытындысы ретінде кеңеске қатысушылар интервью – сұхбатқа жауап береді.

Б8 бағытты басшылыққа алу.

сұрақтары

Оқушының жауабы

1.
2.
3.


4.Бір оқиғаны суреттеген үш шығармадағы Кенесарының бейнесі қандай?

Дастан мен трагедиядағы Наурызбай бейнесін сомдаудағы айырмашылық неде?

Дастанның басты кейіпкерлері кімдер?

Ұлт-азаттық көтерілісін жырлаған жырау мен жазған жазушылар неге Кенесары мен Наурызбайды басты кейіпкер ретінде алған?

Бұл шығарма бізге несімен құнды?Түйінді ой: «Кенесарының қайғы - өкінішімен біткен жорығы қазақ баласының барлығына да қадірлі, қасиетті әңгімедей болып көп жайылған. Бұл жырдың көп жайылуына екінші бір себеп болған нәрсе – Кенесары ісінің өзге батырлардың ісінен әлдеқайда ірі, әлдеқайда көлемді оқиға болғандықтан туады.»

Мұхтар Әуезов «Әдебиет тарихы», 1927 жыл

а)Проблемалы баяндау

ә) проблема

лық сипаттағы сұрақ

б) оқушы хабарламасы

в) интервью – сұхбат


г) салыстыру

Кесте, слайд,

суреттер

Сабақты қорытындылау.

Кеңесті жүргізуші: әр топ жоба-болжам бойынша жұмыс жасады, қорғады. Ғылыми кеңес алдына қойылған проблемалы сұрақтардың жауабын іздеу барысында мақсатына жетті. Қорытындылай келсек, М.Әуезов «Кенесары – Наурызбай» жорығы туралы кейінгі талай ақын талай түрлі өлең шығарса да, дәл Нысанбай жеткен өріске жеткен емес» деген еді.

Хан Кененің қалдырған іздері – шайқас болған жерлер, жер атаулары, жырлар. Сондай жырдың біреуі - Нысанбай жыраудың «Кенесары – Наурызбай» тарихи дастаны. Бұл – тарихи таным тұрғысынан да, көркемдік тұрғыдан да құнды туынды.


Түйінді пікірді шығару

Жоба – болжам кестесі


Бағалау. Топ басшыларының бағасына мұғалім сыни көзбен қарай отырып қорытынды бағасын шығарады.

аты- жө

ні

сұрақтар

Оқушының ойын жеткізуі

1

2

3

Ой жүйе.

Нақты.

Айқын, таза.Бағалау парағы


Үйге тапсырма. «Жырау сөзі – тарих шежіресі» тақырыбында ойтолғау жазу.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Нысанбай жырауды? "Кенесары - Наурызбай" дастаны

Автор: Каришева Айг?л К?жекбай?ызы

Дата: 29.01.2015

Номер свидетельства: 163979

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства