kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ма?жан Ж?мабаевты? 120 жылды?ына байланысты « Мен жастар?а сенемін» атты айдарымен ?тетін 10-11 сынып о?ушыларыны? дайында?ан ?деби кешіні? жоспары.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Саба?тан тыс т?рбие.
Ма?жан Ж?мабаевты? 120 жылды?ына байланысты « Мен жастар?а сенемін» атты айдарымен ?тетін 10-11 сынып о?ушыларыны? дайында?ан ?деби кешіні? жоспары.
Ж?ргізушілер: Т?ребек Айг?л 11 б сынып о?ушысы
Пшенбаев Т?рар 10 а сынып о?ушысы
1-ж?ргізуші: ??рметті: ?дебиет с?йер ?ауым!
2-ж?ргізуші: Ма?жан Ж?мабаевты? 120 жылды?ына байланысты
« Мен жастар?а сенемін» атты айдарымен ?тетін саба?тан тыс т?рбие са?атымыз?а « ?ош келді?іздер!».
1-ж?ргізуші: Ма?жан Ж?мабаев поэзия ?леміндегі жары? ж?лдыз, ?айталанбас ??былыс. Оны? ?уатты, бой?а жігер, ж?рекке от беретін рухты ?ні, ізденістері мен жа?ашылды?ы ?аза? ?дебиетін ХХ ?асырды? басында-а? Еуропа, орыс ?дебиетіні? биік де?гейіне к?терді.
2-ж?ргізуші: «?ле?ді музыка?а айналдыр?ан, дыбыстан сурет т?р?ыз?ан, с?зге жан бітірген, жа?а ?лшеулер шы?ар?ан» Ма?жанны? осындай ?асиеттерін, ішкі шы?армашылы? ??діретін ж?рттан б?рын бай?а?ан ?рі аса жо?ары ба?ала?ан М?хтар ?уезов:
1-ж?ргізуші: «Ма?жан м?дениеті зор а?ын. Сырт?ы кестені? келісімі мен к?йшілдігіне ?ара?анда, б?л бір заманны? тегінен ас?андай, сезімі жетілмеген ?аза? ?ауымынан ертерек шы??андай… Сонды?тан б?гінгі к?нні? бар жазушысыны? ішінен келешекке бой ?рып, арт?ы к?нге аны? ?алу?а жарайтын с?з – Ма?жанны? с?зі. Одан бас?амызды? б?ріміздікі к?м?нді, ?те сенімсіз деп білемін» деп жазды. 
2-ж?ргізуші: Ма?жанды с?йетін, еуропалы?ын, жар?ыра?ан ?шекейін с?йетін М?хтар ?уезовті? ?з ойын осылай Ма?жан ?у?ын-с?ргінге ?шырап ж?рген кезде ашы? айтуы, б?л – Ма?жанны? шы?армашылы?ына берілген ба?а, ?сер елді? баласыны? с?зі ?ана емес, азапты жолда ж?рген а?ын?а ашы?тан-ашы? ара т?су, ?з басын о??а байла?анмен бірдей на?ыз ерлік еді! 
1-ж?ргізуші: И?, Ж?сіпбек Аймауытов с?зімен айтса?, “Ма?жан сыршылды?ымен, суретшілігімен, с?зге еркіндігімен, тап?ышты?ымен к?шті, маржандай тізілген, тор?ындай ?лбіреген н?зік ?нді к?йімен, шерлі, м??ды зарымен к?шті”. Оны? ?ле?дері “?лде ?кіндіреді, ?лде м??айтады, ?лде жылатады, ?лде аят?ызады, ?лде есіркетеді, ?лде жігер береді”. 
2-ж?ргізуші: Ма?жанны? пікірі бойынша, “махаббат” ж?не “ізгілік” с?здеріні? мазм?ны ?те жа?ын, ?йткені с?ю ізгілікке ?мтылуды, ?ара ниеттен аула? болуды білдіреді. Ба?ытты ?мір адам мен ?о?амны?, ?лт пен адамзатты? бірлігін ?алайды. Адам ба?ыты — біріншіден, ана?а, одан кейін жа?ынына, Отанына с?йіспеншілігіне, екіншіден, ?лт пен адамзатты? жай-к?йіне т?уелді. 
Сонымен сіздерді? назарлары?ыз?а « С?йемін» ?ле?і. 
О?итындар: Жарматов Айдос 11 б сынып о?ушысы , ?мірбек Бекназар, М?жи Манап, Досмуханов ?ділбек 10 а сынып о?ушылары.
«Сарыар?а» к?йі. Орындайтындар:Т?ребек ?алымжан, Т?ребек Айг?л ж?не Тулаева Г?лбаршын
2-ж?ргізуші: Алтай – т?ркі халы?тарыны? бір алтын бесігі, ?з тарихында мы? ?ліп, мы? тірілген ?лыс?а пана бол?ан, жойылып бара жат?ан т?уелсіз елдігін сан м?рте ?айтадан ?алпына келтіруге ?уат берген ??тты мекен. Кезінде са?тар да, ??ндар да, т?ркілер де, тіпті, Шы??ыс хан да сол Алтайдан шы?ып, ?лемні? жартысын жаулап ал?ан. Ма?жан а?ын да сол да??ты о?и?аларды т?ркі ж?ртыны? жадына т?сіріп, “к?штілермен ?атар бол?ымыз келсе ?айта бірігейік” деп жар салады. 
1-ж?ргізуші: Т?ребек Айг?лді? о?уында «Т?ркістан» ?ле?і.
2-ж?ргізуші: Ма?жан Ж?мабаев – бірнеше к?ркем поэма жаз?ан ??лашы ке? эпик а?ын. Ол ?з заманыны? тол?ауы к?рделі жайларын хал?ыны? ?ткен тарихын жырлау ар?ылы к?рсетуге ?мтылды. ?йткені артта ?ал?ан каза? елін ал?а жетелеу сол халы?ты? ?з ?олынан ?ана келмек. Сонды?тан да халы??а к?ш берер осындай ерлік ?айнарын Ма?жан тарихтан іздеді. ?з шы?армаларында кешегі ?ткен батыр бабаларымызды? ерлігін жырлады. Абылайды, Кенесарыны жыр?а ?осты. Сол ар?ылы хал?ыны? ?айратын ?штап, санасын оятуды ойлады. Б?л т?р?ыдан келгенде, "Батыр Баян" поэмасыны? ма?ызы ерекше. Поэманы? о?и?асы бір кездегі ?аза? пен ?алма? арасында?ы жаугершілік заманнан алын?ан.
1-ж?ргізуші: «Батыр Баян» поэмасынан ?ойылым.
Р?лдерде: Батыр Баян – Жарматов Айдос 11- сынып
?алма? ?ызы Тол?ыншаш – Шы??ай Райг?л 10- сынып
Баян батырды? інісі
 

- Ноян – Амангелді Н?рзат 10- сынып
2-ж?ргізуші: А?ын атамызегемен елімізді? ерте?гі ?ызметін ат?арар лайы?ты т?л?а - ол жастар екенін ескеріп, «Мен жастар?а сенемін» ?ле?інде елді? ?алыптасуына жастардан ?лкен ?міт к?тіп, аманат сенім артатынды?ын а?артады. 
11- сынып о?ушысы Амиржан Айболды? о?уында «Мен жастар?а сенемін» 
1-ж?ргізуші: «Ма?жан ?з тегін де, ?з жерін де арда?таумен ?ткен, ?мірдегі азаматты? орнын арда?тау?а ?мтыл?ан, ?ле? с?зді асыл маржандай терген, с?лу жырымен о?ырман ж?регін баура?ан, ал ?зі болса, ?не бойы ?апаста, ?ай?ы мен ?асіретте ?мір кешіп, а?ырында м?лт кеткен, ?зі айтатындай, соры арылма?ан хал?ыны? зарлы перзенті»
11- сынып о?ушысы Мажи Мархабаны? о?уында «?аза? тілі» ?ле?і.
2-ж?ргізуші: А?ын таби?ат жайлы былай тол?анады: “?лбіреген г?л, к??іренген орман, сыл¬дыра?ан су, былдыра?ан б?ла?, шексіз-шетсіз ?ара-к?к те?із... Міне, осылар сы?ылды жаратылысты? с?лу заттары, яки искусствоны? тылсымды жанды билеп алып кететін ?н, к?й, си?ырлы с?з... адамны? к?ру сезімін си?ырлап барып, жанда с?лулы? тол?ындарын ту?ызады”. 
11- сынып о?ушысы Уразова Зульфияны? о?уында «Тол?ын» ?ле?і.
1-ж?ргізуші: ?лтты с?ю, кісілік де?гейге дейін к?терілу, ту?ан хал?ыны? м?ддесі ?шін ??рбанды??а бару?а ?зірлік — Ма?жан Ж?мабаевты? ?мірлік м?раты. Жас ?рпа??а арнал?ан “Педагогика” о?улы?ында ол: “?зіні? елін с?юі, я?ни еліне жауызды? тілемей, ізгілік тілеу, пайда келтіріп, зиян келтірмеуді” ?рбір адамны? ?асиетті борышы ретінде атап к?рсетеді.
11- сынып о?ушысы Жумаганбетова Мархабатты? о?уында «Алдамшы ?мір» ?ле?і.
2-ж?ргізуші: "Мен кім?" атты ?ле?інде Ма?жан ?зіні? лирикалы? кейіпкеріні? д?л осындай айбатты да ?айратты, адал да ?айсар бейнесін ашып береді. А?ынны? "мені" ?зін к?ктегі к?шке, т?псіз те?ізге, кызуы мол жалын?а, ж?йрік т?лпар?а те?ейді. Патшадай ?а?арлы, казыдай ?діл, бидей шешен де ?зі. Олай болса, о?ан ?арсы т?рар к?ш бар ма?
11- сынып о?ушысы Серік Б?рша?бай «Мен кім?»
1-ж?ргізуші: А?ын ?ле?дерінде бостанды?ты а?сау сезімі аса к?шті. Екі д?ние алмасып, аласапыран болып жат?ан т?ста ?мір с?рген ол хал?ына т?уелсіздік к?ніні? жа?ында?анын сезеді. ?йтсе де о?ан жету о?ай емес. Сенімінен г?рі ?міті басымыра? к??іл к?йде жазыл?ан Ма?жан ?ле?деріні? бірі – "Са?ындым". ?ле? аба?тыда отыр?ан а?ынны? жан д?ниесінен хабар береді.
11- сынып о?ушысы Ахмет ?семні? о?уында «Са?ындым» ?ле?і
2-ж?ргізуші: Ма?жан нені айтса да, бейнелеп айтады. Ол ?шін даланы? тауы да, суы да, желі де ?ажайып. А?ын ?ле?дерінде адам мен таби?ат астасып жатады. ?ай шы?армасында да Ма?жан осы екі ??ымды бірлікте алып жырлайды. Бір ?ле?інде анасына, жарына, жалпы адам?а деген махаббатын ту?ан жерге катысты сезімімен ?штастырып жатса, енді бір жырларында сол таби?атты? асыл жемісі – адамды б?рінен жо?ары кояды. Б??ан д?лел – "Сен с?лу" ?ле?і.
10 - сынып о?ушысы Пшенбаев Т?рар «Сен с?лу»
2-ж?ргізуші: Рым?али Н?р?алиды? с?зімен айтса?: «Ма?жан поэзиясы м??гі ?лмес, ?рпа?тан-?рпа??а жал?асар алтын к?пір, асыл ?азына, інжу- маржаны, махаббат, с?йіспеншілік, ?ашы?ты? стихиясыны? сан алуан тылсым, ж?мба? к?йлерін шерткен, тере? а?ынды? шабыттан тол?ып ту?ан, адам ж?регіні? мы? сан дірілін шеберлікпен бейнелеген, ішкі мазм?ны мен т?р кестесі жымдаса ?лас?ан, ы?шам, жина?ы, ж?п-ж?мыр жау?ар д?ние»
1-ж?ргізуші: Алдары?ызда Ма?жан поэзиясыны? табынушылары.
11 - сынып о?ушысы Елеусізова Камшат «Махаббат не?» ?ле?і
11 - сынып о?ушысы Жарматов Айдос «Сырым» ?ле?і
11 - сынып о?ушысы Тулаева Г?лбаршын «Жан жарымды бір с?йейін т?сімде» ?ле?і
11 - сынып о?ушысы ?айырова Айдана «?мір» ?ле?і
11 - сынып о?ушысы Абдульманова Г?лжан «??рбым» ?ле?і
2-ж?ргізуші: Ма?жан Ж?мабаев – ?аза? поэзиясында жар?ын жырларымен от шашып, ?шпес із ?алдыр?ан т?л?а. К?ркем с?збен к?рікті ?ле?дерді ?дебиетімізді? ?леміне сыйла?ан ерекше жан. 
1-ж?ргізуші: ??рметті, ?дебиет с?йер ?ауым, ХХ ?асырды? алып т?л?асы Ма?жан Ж?мабаевты? 120 жылды?ына арнал?ан « Мен жастар?а сенемін» атты ?деби кешіміз ?з м?ресіне жетті. Келесі кешімізде кездескенше сау болы?ыздар.


 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Ма?жан Ж?мабаевты? 120 жылды?ына байланысты « Мен жастар?а сенемін» атты айдарымен ?тетін 10-11 сынып о?ушыларыны? дайында?ан ?деби кешіні? жоспары. »


Windows User

Windows UserDocumentTitle@vZ


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 10 класс

Автор: Алибекова Баян Байкеновна

Дата: 13.01.2015

Номер свидетельства: 154525


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства