kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

М.?уезов "К?ксерек"??гімесі (?орытынды саба?)

Нажмите, чтобы узнать подробности

22.І.2015ж      П?ні: ?дебиет.

7 -сынып

?ызылорда облысы,Жа?а?ор?ан ауданы,

??тты?ожа ауылы №164 орта мектебіні?

 ?аза? тілі мен ?дебиеті п?ні м??алімі Курбаназарова Дариха Налибаевна

Та?ырыбы  

      «К?ксерек»(Т?з та?ысыны? ?ші)     

Ма?саты    О?ушылар?а ??гімені? идеясын жан – жа?ты талдай отырып ашу

Міндеттері: Танымды?:Адамдар мен к?к б?ріні? іс – ?рекеттерін саралай отырып, адамзатты? таби?атпен психологиялы? тепе – те?дікті са?тау керектігін т?сіндіру.

Эмоционалды?:Сыныпта?ы о?ушыларды? сыни т?р?ыдан ойлау ар?ылы, ?з беттерімен ж?мыс жасау, бір – біріне к?мек бере білу да?дыларын жетілдіруге м?мкіндік беру.

?леуметтік: Топты? ж?мыс жасату ар?ылы бірлесіп білім алуына м?мкіндік беру.

К?тілетін н?тиже: 

1.О?ушылар топты? ж?мыс жасау барысында ?з ойларын еркін жеткізуге м?мкіндік алады.
2.Топты? ж?мыста ?зін – ?зі реттей алады.
3.Диалогтік ?арым – ?атынас?а т?су ар?ылы к?м?нді жауаптарын т?зетіп,салыстырады.
4.??гімені? идеясын жан-жа?ты талдайды

Ресурстар:  ?осымша материалдар,интербелсенді та?та

 Негізгі идеялар :   о?ушылар топ болып ж?мыс жасайды, тілдері дамиды, ойларын еркін жеткізуге ?йренеді

 ?олданыл?ан модульдер: О?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер. Сыни т?р?ыдан ойлау?а ?йрету. О?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау. О?ытуда а?паратты?-коммуникациялы? технологияларды пайдалану. Талантты ж?не дарынды балаларды о?ыту. О?ушыларды? жас ерекшеліктеріне с?йкес о?ыту ж?не о?у. О?ытуда?ы бас?ару ж?не к?шбасшылы?.

Стратегиялар: «Шатты? ше?бері»;  Жеке ж?мыс, ж?ппен ж?мыс, топты? ж?мыс «Базарлы?», «Ысты? орынды?»; «?ызыл ?рік».

Саба?ты? кезе?дері

М??алімні?    іс- ?рекеті

 О?ушыларды?  іс- ?рекеті

модуль

Топ?а б?лу

(2  мин)

Сынып о?ушыларымен амандасамын,геометриялы? фигуралар ар?ылы ар?ылы топ?а б?лемін

Сыныптар топ?а  б?лінеді

жа?а

?діс

Психология-лы? жа?ымды ахуал тудыру

(2  мин)

 О?ушыларды ынтыма?тасты? ?арым-?атынас?а т?сіру.

Квадрат.Сенде т?зімділік, шыдамдылы?, е?бек?орлы? дамы?ан.?з айнала?а адамдарды жинап ?йымдастыру, реттеу ж?не ж?йелеу ?абілеті? баршылы?.Сенен ?здік администратор шы?ады.Ше?бер.Сенде адмгершілік жо?ары дамы?ан.Сен ?з ?ріптесі?ді ты?дай аласы? ж?не оны? ?ай?ысы мен ?уанышын бірге б?лісесі?, бас?аны? ауыртпалы?ына ж?рдемдесу ?абілеті? жо?ары ?алыптас?ан.?шб?рыш.Са?ан бас?арушылы? ?асиет тін.?з к?здеген ма?саты?а ?ол жеткізуге барлы? м?мкіншілігі?ді жасайсы?.?зі?е сенімдісі? ж?не же?іске, жетістіктерге, ?тыстар?а о?ай ?ол жеткізесі?.Айт?аны?нан шы?пайсы?, абыройлысы?.Сен ?о?амда, ?мірде жо?ары жетістіктерге ?ол жеткізесі?, ж?мысы?да жо?ары?а к?терілуге бейімділігі? бар.

 ?станымды  еске т?сіруді ескертеді

 Топтар   бір -біріне бір ?ана с?зден тілек айтады

жа?а

?діс

Білу

  (7мин)

1.Топтастыру.  3топ?а «Адам», «?ас?ыр», «Таби?ат» с?здері жазыл?ан плакат беріледі.Осы с?здер бойынша ойы?ыз?а келген с?здер мен с?з тіркестерін жаза береді.Адам-тірі а?за, е?бектенеді, с?йлейді, ойлайды, о?иды, ?оректенеді.

?ас?ыр-жырт?ыш, ит-??с, б?рі, ?ома?ай, таби?ат перзенті, дала та?ысы, дала санитары.

Таби?ат-??былыстар, тау, тас, к?н, ай, жер, жануарлар, ?сімдіктер.

Ашы? с?ра?тар?а жауап береді

жа?а

?діс

СТО

Т?сіну

( 4мин)

 Тапсырмалар 1. «К?ксерек» с?зі сендерге ?алай таныс? 2. «К?ксерек» кімні? шы?армасы? Жазушы неліктен шы?армасыны? атын «К?ксерек» деп атады? 3. «К?ксерек» ??гімесіні? шы?у тарихына то?талу. 4. «К?ксерек» ??гімесіні? та?ырыбы мен идеясын о?ушылары? к?мегімен аны?тау.

Ж?птаса отырып тал?ылау

Жатты?у ж?мыстарын орындау.

.

Жа?а

?діс

?олдану

  (5мин)

 

Кейіп

кер

лер с?зі

Ауыл адамдары

Ж?маш

??рмашты? ?жесі

Бейсем-бай

?уар-?ан-ай, не?ді алып ем?Не жазып ем?

К?пір ?ырыс, неме, кеуде-сін бермей-ді, жасымайды

Мына к?пір-ді? екі к?зі жап-жасыл болып кетіпті, т??ы-мын сезген екен, м?ны ?лтіріп терісін алайы?

?ас?ы-ры? болса ?айте-йін, мені? ?ара-ала т?бетім бір-а? со?ады. Арашалай алма-са?, ?лде ?ашан ?літі-ріп тастар еді

Іздегендері?-ні? ?зі- сол, б?рін істеп ж?рген сол.Енді соны бір

?ол?а берсе-ау!

 

Семантикалы? кестені толтырады

Сергіту с?ті

(1 мин)

1.?ас?ырды ?анша асыраса? да, то?ай?а ?арап ?луын ?оймайды.

2.Итті? ?лы?анын б?рі естімес, б?ріні? ?лы?анын та? естімес.

3.Ауыл иті ала болса да, б?рі келгенде бірігеді.

Топтар ма?ал-м?телді ??растырады ж?не ма?ынасын ашады.

Талдау

   (8мин)

 О  Кубизм ?дісі бойынша мына кубикті ?ш топ?а кезекпе-кезек иіремін.?ай ?ырыны? с?ра?ы т?ссе со?ан жауап бересіз.

 1. 1.Суретте.К?ксеректі? портретін суретте?із.
 2. 2.Салыстыр.Дала ?ас?ыры мен К?ксеректі салыстыры?ыз.
 3. 3.Зертте.?ас?ыр туралы та?ы ?андай шы?арма білесі??
 4. 4.?олдан.К?ксерек туралы ел адамдары не дейді?
 5. 5.Д?лелде.К?ксеректі жауызды??а итермелеген де, ??рмаш?а ауыз салдыр?ан да ?андай жа?дай?
 6. 6.Талда.К?ксеректі? ?атігездігін ?ай т?старда бай?ады?ыз?

Де?гейлік тапсырмаларды орындау ж?не жауабын тексеру

 

Ба?алау. ?зін –?зі ба?алау

 Талант-ты ж?не дарын-ды о?ушы-лармен

ж?мыс

Жина?тау

(8 мин)

С?ра?-жауап ар?ылы ?орытындылау. –

-«К?ксерек» ??гімесі ?алай ая?талушы еді?

Жауабы: ??гіме кемпірді? ?ар?ысымен ая?талады.

-?алай ойлайсы?дар, кемпір ?ар?ысымен ??гімені ая?тауына не себеп?

Жауабы: Б?л кемпір ?ар?ысы-?уезовты? озбырлы??а, жауызды??а, ?аталды??а деген ?ар?ысы.

-Жазушы неге ?ндейді?

Жауабы: Жазушы жер бетіндегі адамдарды татулы??а, бір-бірін, ?зін сыйлау?а, ??рметтеуге ?ндейді.

Топтан ?здік шы??ан туындылар о?ылады

Ба?алау

(5 мин)

      М?тіннен ?атты ?сер еткен т?стары

       1.Адамдар ?олынан ?ас?ыр к?шігіні? ?лтірілуі.                                                                              

 2.??рмашты? к?шікті ба?ып алуы мен К?ксерек деп атауы.

 3.К?ксеректі? ал?аш рет таби?ат?а ?арап ?луы.

 4.Ауыл?а шабуы, ??рмаш?а шабуыл жасауы.

 5.?жесіні? ?ай?ыруы.??рмашты? ?айтыс болуы.

?з пікірі?

??рмашты? таза к??ілі мен мейірімді жан екенін білдім.

?ас?ыр таби?атты? бір б?лшегі.?ас?ыр ?ашанда ?ас?ырлы?ын ?ылады.

К?ксеректі? б?л іс-?рекетіне адамдарды? ?здері себеп болды.Ол санасыз, та?ы ?ас?ыр, ?бден ?шпенді болып ал?ан.

К?ллі тіршілік атаулыны? ??тты ?оныс мекені, алтын ?ясы, талбесігі таби?атты аялау Ата-бабамыз ?ас?ырды «К?к б?рі» деп атап, ?адір ?асиет т?т?ан, оны? атын атамай, «?лыма», «ит??с», «жаманауыз» деп ата?ан.Оны орман санитары деп те атайды, ол-т?з та?ысы, ол еш уа?ытта цирк ареналарына шы?пайды, ?ол?а ?йренбейді.        

??гімедегі бейк?н? бала ??рмашты? ?лімі-таби?атты? адам?а берген жауабы секілді, екі ая?ты пенделер, біздер, таби?ат за?дылы?ын б?зу?а ха?ымыз жо?.Себебі, адам мен таби?ат арасында ты?ыз байланыс бар.Ендеше, балалар, таби?атты зорлы?пен, к?шпен ба?ындыру м?мкін емес!

Екі жа?ты к?нделікті толтырады.

?йге тапсырма

1  мин

«Мені? ??гімеден ал?ан ?серім». Эссе жазу

К?нделігіне жазып алады.

Рефлексия

2  мин

Саба?тан ал?ан ?серлері? ?андай?

 Топ болып а?ылдасып, пара??а смайлик салып,к??іл к?йлерін к?рсетеді

Жа?а ?діс

Не с?тті?

Не с?тсіз?

Болаша?та

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«М.?уезов "К?ксерек"??гімесі (?орытынды саба?) »

22.І.2015ж Пәні: Әдебиет.

7 -сынып

Қызылорда облысы,Жаңақорған ауданы,

Құттықожа ауылы №164 орта мектебінің

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Курбаназарова Дариха Налибаевна

Тақырыбы  

      «Көксерек»(Түз тағысының өші)     

Мақсаты   Оқушыларға әңгіменің идеясын жан – жақты талдай отырып ашу

Міндеттері: Танымдық:Адамдар мен көк бөрінің іс – әрекеттерін саралай отырып, адамзаттың табиғатпен психологиялық тепе – теңдікті сақтау керектігін түсіндіру.

Эмоционалдық:Сыныптағы оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау арқылы, өз беттерімен жұмыс жасау, бір – біріне көмек бере білу дағдыларын жетілдіруге мүмкіндік беру.

Әлеуметтік: Топтық жұмыс жасату арқылы бірлесіп білім алуына мүмкіндік беру.

Күтілетін нәтиже: 

1.Оқушылар топтық жұмыс жасау барысында өз ойларын еркін жеткізуге мүмкіндік алады.
2.Топтық жұмыста өзін – өзі реттей алады.
3.Диалогтік қарым – қатынасқа түсу арқылы күмәнді жауаптарын түзетіп,салыстырады.
4.Әңгіменің идеясын жан-жақты талдайды

Ресурстар:  қосымша материалдар,интербелсенді тақта

 Негізгі идеялар :   оқушылар топ болып жұмыс жасайды, тілдері дамиды, ойларын еркін жеткізуге үйренеді

 Қолданылған модульдер: Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау. Оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану. Талантты және дарынды балаларды оқыту. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу. Оқытудағы басқару және көшбасшылық.

Стратегиялар: «Шаттық шеңбері»; Жеке жұмыс, жұппен жұмыс , топтық жұмыс «Базарлық», «Ыстық орындық»; «Қызыл өрік».

Сабақтың кезеңдері

Мұғалімнің    іс- әрекеті

 Оқушылардың  іс- әрекеті

модуль

Топқа бөлу

(2  мин)

Сынып оқушыларымен амандасамын,геометриялық фигуралар арқылы арқылы топқа бөлемін

Сыныптар топқа  бөлінеді

жаңа

әдіс

Психология-лық жағымды ахуал тудыру

(2  мин)

 Оқушыларды ынтымақтастық қарым-қатынасқа түсіру.

Квадрат.Сенде төзімділік, шыдамдылық, еңбекқорлық дамыған.Өз айналаңа адамдарды жинап ұйымдастыру, реттеу және жүйелеу қабілетің баршылық.Сенен үздік администратор шығады.Шеңбер.Сенде адмгершілік жоғары дамыған.Сен өз әріптесіңді тыңдай аласың және оның қайғысы мен қуанышын бірге бөлісесің, басқаның ауыртпалығына жәрдемдесу қабілетің жоғары қалыптасқан.Үшбұрыш.Саған басқарушылық қасиет тін.Өз көздеген мақсатыңа қол жеткізуге барлық мүмкіншілігіңді жасайсың.Өзіңе сенімдісің және жеңіске, жетістіктерге, ұтыстарға оңай қол жеткізесің.Айтқаныңнан шықпайсың, абыройлысың.Сен қоғамда, өмірде жоғары жетістіктерге қол жеткізесің, жұмысыңда жоғарыға көтерілуге бейімділігің бар.

Ұстанымды  еске түсіруді ескертеді

 Топтар   бір -біріне бір ғана сөзден тілек айтады

жаңа

әдіс

Білу

  (7мин)

1.Топтастыру. 3топқа «Адам», «Қасқыр», «Табиғат» сөздері жазылған плакат беріледі.Осы сөздер бойынша ойыңызға келген сөздер мен сөз тіркестерін жаза береді.Адам-тірі ағза, еңбектенеді, сөйлейді, ойлайды, оқиды, қоректенеді.

Қасқыр-жыртқыш, ит-құс, бөрі, қомағай, табиғат перзенті, дала тағысы, дала санитары.

Табиғат-құбылыстар, тау, тас, күн, ай, жер, жануарлар, өсімдіктер.

Ашық сұрақтарға жауап береді

жаңа

әдіс

 

СТО

Түсіну

( 4мин)

Тапсырмалар 1. «Көксерек» сөзі сендерге қалай таныс? 2. «Көксерек» кімнің шығармасы? Жазушы неліктен шығармасының атын «Көксерек» деп атады? 3. «Көксерек» әңгімесінің шығу тарихына тоқталу. 4. «Көксерек» әңгімесінің тақырыбы мен идеясын оқушыларың көмегімен анықтау.

Жұптаса отырып талқылау

Жаттығу жұмыстарын орындау.

.

Жаңа

әдіс

Қолдану

  (5мин)

Кейіп

кер

лер сөзі

Ауыл адамдары

Жұмаш

Құрмаштың әжесі

Бейсем-бай

Қуар-ған-ай, неңді алып ем?Не жазып ем?

Кәпір қырыс, неме, кеуде-сін бермей-ді, жасымайды

Мына кәпір-дің екі көзі жап-жасыл болып кетіпті, тұқы-мын сезген екен, мұны өлтіріп терісін алайық

Қасқы-рың болса қайте-йін, менің қара-ала төбетім бір-ақ соғады. Арашалай алма-саң, әлде қашан өліті-ріп тастар еді

Іздегендерің-нің өзі- сол, бәрін істеп жүрген сол.Енді соны бір

қолға берсе-ау!


Семантикалық кестені толтырады

 

Сергіту сәті

(1 мин)

1.Қасқырды қанша асырасаң да, тоғайға қарап ұлуын қоймайды.

2.Иттің ұлығанын бөрі естімес, бөрінің ұлығанын таң естімес.

3.Ауыл иті ала болса да, бөрі келгенде бірігеді.

Топтар мақал-мәтелді құрастырады және мағынасын ашады.Талдау

   (8мин)

 

 

 

 

 

 

 

О Кубизм әдісі бойынша мына кубикті үш топқа кезекпе-кезек иіремін.Қай қырының сұрағы түссе соған жауап бересіз.

 1. 1.Суретте.Көксеректің портретін суреттеңіз.

 2. 2.Салыстыр.Дала қасқыры мен Көксеректі салыстырыңыз.

 3. 3.Зертте.Қасқыр туралы тағы қандай шығарма білесің?

 4. 4.Қолдан.Көксерек туралы ел адамдары не дейді?

 5. 5.Дәлелде.Көксеректі жауыздыққа итермелеген де, Құрмашқа ауыз салдырған да қандай жағдай?

 6. 6.Талда.Көксеректің қатігездігін қай тұстарда байқадыңыз?

Деңгейлік тапсырмаларды орындау және жауабын тексеру

Бағалау. Өзін –өзі бағалау


 

 Талант-ты және дарын-ды оқушы-лармен

жұмыс

Жинақтау

(8 мин)

Сұрақ-жауап арқылы қорытындылау. –

-«Көксерек» әңгімесі қалай аяқталушы еді?

Жауабы: Әңгіме кемпірдің қарғысымен аяқталады.

-Қалай ойлайсыңдар, кемпір қарғысымен әңгімені аяқтауына не себеп?

Жауабы: Бұл кемпір қарғысы-Әуезовтың озбырлыққа, жауыздыққа, қаталдыққа деген қарғысы.

-Жазушы неге үндейді?

Жауабы: Жазушы жер бетіндегі адамдарды татулыққа, бір-бірін, өзін сыйлауға, құрметтеуге үндейді.


Топтан үздік шыққан туындылар оқыладыБағалау

(5 мин)

Мәтіннен қатты әсер еткен тұстары

1.Адамдар қолынан қасқыр күшігінің өлтірілуі.

2.Құрмаштың күшікті бағып алуы мен Көксерек деп атауы.

3.Көксеректің алғаш рет табиғатқа қарап ұлуы.

4.Ауылға шабуы, Құрмашқа шабуыл жасауы.

5.Әжесінің қайғыруы.Құрмаштың қайтыс болуы.

Өз пікірің

Құрмаштың таза көңілі мен мейірімді жан екенін білдім.

Қасқыр табиғаттың бір бөлшегі.Қасқыр қашанда қасқырлығын қылады.

Көксеректің бұл іс-әрекетіне адамдардың өздері себеп болды.Ол санасыз, тағы қасқыр, әбден өшпенді болып алған.

Күллі тіршілік атаулының құтты қоныс мекені, алтын ұясы, талбесігі табиғатты аялау Ата-бабамыз қасқырды «Көк бөрі» деп атап, қадір қасиет тұтқан, оның атын атамай, «ұлыма», «итқұс», «жаманауыз» деп атаған.Оны орман санитары деп те атайды, ол-түз тағысы, ол еш уақытта цирк ареналарына шықпайды, қолға үйренбейді.

Әңгімедегі бейкүнә бала Құрмаштың өлімі-табиғаттың адамға берген жауабы секілді, екі аяқты пенделер, біздер, табиғат заңдылығын бұзуға хақымыз жоқ.Себебі, адам мен табиғат арасында тығыз байланыс бар.Ендеше, балалар, табиғатты зорлықпен, күшпен бағындыру мүмкін емес!

Екі жақты күнделікті толтырады.


Үйге тапсырма

1  мин

«Менің әңгімеден алған әсерім». Эссе жазу

Күнделігіне жазып алады.

 

Рефлексия

2  мин

Сабақтан алған әсерлерің қандай?

 Топ болып ақылдасып, параққа смайлик салып,көңіл күйлерін көрсетеді

Жаңа әдіс

Не сәтті?


Не сәтсіз?

Болашақта


Кеңейтілген тапсырмалар1.Семантикалық карта

Кейіпкер сөзі

Ауыл адамдары

Жұмаш

Құрмаштың әжесі

Бейсембай

Қуарған-ай, неңді алып ем? Не жазып ем ?

Кәпір қырыс, неме , кеудесін бермейді, жасымайды.

Мына кәпірдің екі көзі жап-жасыл болып кетіпті, тұқымын сезген екен, мұны өлтіріп,терісін алайық .

Қасқырың болса қайтейін, менің қара ала төбетім бір-ақ соғады.Арашалай алмасаң, әлдеқашан өлтіріп тастар еді

Іздегендеріңнің өзі-сол,бәрін істеп жүрген сол. Енді соны бір қолға берсе-ау!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
М.?уезов "К?ксерек"??гімесі (?орытынды саба?)

Автор: Курбаназарова Дариха Налибаевна

Дата: 27.02.2015

Номер свидетельства: 179518


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства