kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза? тілі п?ні "Сан есімні? ма?ыналы? т?рлері" 6-сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?н: ?аза? тілі  

К?ні: 25.11

/Облысты? семинар/

Сынып: 6 ?-сынып

М??алімі: Садыкова Ж?лдыз М?уліт?ызы

Саба?ты? та?ырыбы:

Сан есімні? ма?ыналы? т?рлері

Жалпы ма?сат:

Сан есімні? ма?ыналы? т?рлерімен танысу,  оларды? айырмашылы?тары мен ерекшеліктері, жасалу жолдарын ме?герту.

К?тілетін  н?тиже:

Берілген теориялы? ма??лматтарды зерттеп,  сан есімні? ма?ыналы? т?рлерін,  жасалу жолдарын, ерекшеліктері  мен айырмашылы?тарын аны?тай алады. Ерекше ?асиеттері мен т?рлерін  ажыратады.

О?ушы бір-бірін о?ытуда:

 • М??алім р?лін кезекпен ат?арады;
 • Та?ырыпты? т?сініксіз жерлерін ай?ындайды;
 • Топ м?шелеріні? с?ра?тарына жауап береді;
 • Топта?ы  ж?мысты ?йымдастырып, н?тиже шы?ару?а талпынады;
 • ?орытынды шы?арады.

Т?йінді идея:

?з ойын ашы?, ж?йелі жеткізе білуге баулу, бір- біріні? жауаптарын ??рметтеуіне ж?не ба?алауына ы?пал ету.

Дерек к?здер:

та?та, стикерлер, постерге арнал?ан ?а?аздар, маркерлер, ба?алау пара?тары, о?улы?, кесте.

?діс-т?сілдер:

«Ой ша?ыру» , «Ойлан тап!», «Сен ма?ан- мен са?ан», «Екі жа?ты к?нделік»,  «ББ?»,  «?зара о?ыту», «Семантикалы? карта» стратегиялары, тест

Саба? кезе?дері

Уа?ыт

Тапсырма

Орындалуы

?йымдастыру кезе?і

2 мин

О?ушыларды топ?а б?лу.

Сандар жазыл?ан стикерлерді та?дап алу ар?ылы топ?а б?лінеді. Сандар: 1, 2, 3, 4.

Топ басшылары сайланып, ба?алау пара?тары таратылады.

Білім

?ызы?ушылы?

тарын  ояту

3мин

3мин

«Ой ша?ыру»

«С?з таптары» патшасыны? 9 баласы бар екенін білеміз. Т???ыш баласыны? аты - "Зат есім" еді, ал ?шнші баласыны? есімін білу ?шін алдымен с?зж?мба?ты шешіп алайы?.         

Ой ша?ыру:

«Мен -са?ан, сен-ма?ан»

к

?

м

і

с

а

л

т

ы

н

?

н

е

р

л

і

к

е

?

ж

е

м

і

с

т

і

ж

е

т

е

л

і

ж

а

м

а

н

1. К?п с?з.
2. Аз с?з.
3.. ?рге ж?рер.
4.. киім тозбайды.
5.. а?аш жерге иіліп т?жім етеді.
6.. жігіт елге иіліп т?жім етеді.
7.. жолдас жолда ?алдырар.

Сан есім деген кезде ойлары?а не келеді?  Мысал  келтіру ар?ылы  сан есім туралы білімдерін топтастырады.

А) С?ра? - жауап
1. Сан есім дегеніміз не?
2. Сан есімні? с?ра?тарын ата?
3. Сан есімні? ??рамына ?арай т?рлерін ата?
4. Дара сан есім дегеніміз не?
5. К?рделі сан есім дегеніміз не?

Т?сіну

8мин

Электронды о?улы?тан сан есім туралы т?сінік беру

Интерактивті та?тада?ы кесте бойынша т?сіндіріледі.

Сан есімні? т?рлері

С?ра?тары

Мысалы

1

Есептік сан есім

?анша? Неше?

Бір, он

2

Реттік сан есім

Нешінші?

Бірінші, оныншы

3

Жина?ты? сан есім

Нешеу? ?аншау?

Біреу, жетеу

4

Топтау сан есім

Нешеден? ?аншадан?

Он-оннан, бір-бірден

5

Болжалды? сан есім

?анша? Неше? ?аншадан?

Онда?ан, ондарда, он ша?ты, он-он бес

6

Б?лшектік  сан есім

?анша? ?аншасы?

Оннан бір, он б?тін оннан бір

?орытынды:

Сан есім дегеніміз - затты? санын, м?лшерін, ретін білдіріп, ?анша? неше? нешеу? нешінші? деген с?ра?тар?а жауап беретін с?з табы.

?олдану

5мин

6мин

E-Learning сайтыны? кітапханасынан алын?ан тапсырманы орындау

«Ой-Б?йге!»

Шарты: топ?а б?лініп орындау.

Д?птермен ж?мыс.

 1. Сан есімдерді аны?тап, астын сыз, сан есімні? ?андай т?ріне жататынын ажырат.
 2. С?йлемдерден есептік ж?не б?лшектік сан есімдерді ажыратып жаз.

/№4508. Сан есім. Сан есімні? с?ра?тары та?ырыбы бойынша алын?ан тапсырмалар №1,2/

О?улы?пен ж?мыс.

 1. 3минут ішінде ??рамында сан есімі бар ж?мба?тар тауып жазы?дар.
 2. 3 минут ішінде ??рамында сан есімдері ма?ал-м?телдер тауып жазы?дар.
 3. 3 минут ішінде ??рамында сан есімдері бар жа?ылтпаш тауып жазы?дар.
 4. 3 минут ішінде ??рамында сан есімі бар с?йлемдер ??рап жазы?дар. ?р с?йлемде кемінде 7 с?з болсын.

 

2 мин

Сергіту с?ті.
 

1) Бір сан ойла?ыз!
2) Б?л санды 4-ке к?бейті?із!
3) О?ан 18-ді ?осы?ыз!
4) Шы??ан санды 2-ге б?лі?із!
5) Н?тижеден 7-ні алы?ыз!
6) 3-ке к?бейті?із!
7) 6-?а б?лі?із!
Баста ойла?ан санды алып таста?ыз!
Жауабы: Н?тиже ?немі 1 шы?ады.
 

Талдау

7мин

«Екі жа?ты к?нделік» ?дісі.

Т?рт топ?а т?рт т?рлі-т?сті ?а?аз?а жазыл?ан ?ле? ?зінділері беріледі. ?ле?ді о?ып, кімні? ?ле?і, ?андай ?ле?нен алын?ан ж?не со?ан с?йкес ма?ал – м?телдер жазады, сан есімдерді табады.

?зінді

?ле? авторы мен атауы

Ма?ал-м?тел

1-топ

Т?ркістан – екі д?ние есігі ?ой,

Т?ркістан – ер т?рікті? бесігі ?ой.

Тамаша Т?ркістандай жерде ту?ан,

Т?рікті? Т??ірі берген несібі ?ой.

Ма?жан Ж?мабаев

«Т?ркістан»

Бас екеу болмай,

мал екеу болмас.

2-топ

Е? бірінші ба?ытым – Хал?ым мені?,
Со?ан берем ойымны? алтын кенін.
Ол бар болса, мен бармын, ?ор болмаймын,
?ымбатыра? алтыннан нар?ым мені?.

М.Ма?атаев

«?ш ба?ытым»

Бірінші байлы? – денсаулы?, Екінші байлы? – а? жаулы?, ?шінші байлы? – он саулы?.

3-топ

?семпаз болма ?рнеге,

?нерпаз болса?, ар?алан.

Сен де бір кірпіш д?ниеге,

Кетігін тап та, бар, ?алан!

Абай ??нанбаев «?семпаз болма ?рнеге»

Білекті бірді жы?ады,

Білімді мы?ды жы?ады.

4-топ

?адірлі, ба?асы алтын анам тілі,

Сенімен ба?алан?ан бала? т?рі.

Т?рт б?ліп т?н ?й?ысын ж?батам деп,

Сенімен ?лдилеген анам мені.

Ілияс Жанс?гіров

«Анам тілі»

Т?ртеу т?гел болса, т?бедегі келеді, алтау ала болса, ауызда?ы кетеді.
 

Жина?тау

4мин

 Семантикалы? кестені толтыру

 Кестені ?р топта ??растыр?аннан кейін ?р топтан бір о?ушы шы?ып, ?з жобасын ?ор?айды.

Семантикалы? карта

№1

Есептік сан есім

Реттік сан есім

Жина?ты? сан есім

Топтау сан есім

Болжалды? сан есім

Б?лшектік  сан есім

Екі б?тін оннан бір

+

Жиырма ша?ты

+

Бес-бестен

+

?шеу, алтау

+

Алтыншы, екінші

+

Сегіз, он

+

№2  Д?рыс жауап?а «+» белгісін ?оямыз.

ата, ?ке, бала, немере, ш?бере, ш?пшек, немене

7,9

?й?ы, тама?, к?лкі

?з ж?рты, ?айын ж?рты, на?ашы ж?рты

?ой, сиыр, жыл?ы, т?йе

найза, сада?, шо?пар, ?ылыш, айбалта

1. Жеті ата?ды ата

+

2. Хал?ымызды? кие т?т?ан сандарын ата

+

3. ?ш арсызды ата

+

4. Жігітті? ?ш ж?рты

+

5. Т?рт т?лік

+

6. Ер ?аруы бес ?ару

+

3-топ. Тест с?ра?тарына жауап бері?дер.

Сан есімге байланысты тест тапсырмалары № 1
1. Есептік сан есім ?атыс?ан с?йлемді табы?ыз.
А) К?ллі а?ыл мен ?ылымды тоздырат??ын т?рт н?рсе бар.
В) ??дасыны? аулына ?лжан отыз ша?ты кісімен келді.
С) Арада жыл жарым ?тті.
Д) Бір ?йден он бес-жиырмадан мал ?реді.
Е) Мен 11-сыныпта о?имын.

2  Дара сан есімді табы?ыз.
А) ?шінші

В) отыз бес

С) бестен-бес

Д) т?рттен-бір

Е) екі-?ш
3. К?рделі сан есімді табы?ыз.
А) мы?дап В) елулерде С) ж?з Д) екеу Е) екі б?тін оннан ?ш

4. Сан есімді тіркесті табы?ыз.
А) ?йді? іші В) онда?ан адам С) данаг?й ?ария 
Д) ?лденеше к?н Е) ?жепт?уір жа?сарыпты
5. Топтау сан есім ?атыс?ан с?йлемді табы?ыз.
А) Мен ?аза?пын мы? ?ліп, мы? тірілген.
В) Оны? жасы ?ыры?тарда.
С) 1910 жылы ?азанда «Ба?ытсыз Жамал» романы басылып шы?ты.
Д) бір ?атар?а он-оннан тізіле ?алды.
Е) ?ш ?лшем бар: биіктік, тере?дік ж?не кендік.
6. Саны жетімен шектелетін сан есім т?рін табы?ыз.
А) реттік сан есім
В) болжалды? сан есім
С) жина?ты? сан есім
Д) есептік сан есім
Е) б?лшектік сан есім 

7. ?ай ?атарда?ы сан есімдер арасына дефис ?ойылады?
А) алты жетіден В) ?ыры? шамалы С) са?ат т?рттерде 
Д) он екінші Е) бір миллион 

4-топ. Тест с?ра?тарына жауап бері?дер.

1.Сан есімні? ережесін тап.

а) Затты? атын білдіретін с?здерді сан есім дейміз.

?) Затты? сынын білдіретін с?здерді сан есім дейміз

б) Затты? санын білдіретін с?здерді сан есім дейміз

2.Реттік сан есімді тап

а) бесінші

?) жиырма бес

б) сегіз

3.Сан есімні? с?ра?тарын к?рсеті?із

а) не істеді?

?) ?анша?

б) ?андай?

4.Сан есімді табы?ыз

а) ш?п

?) кітап

б) он

5.К?рделі сан есімді табы?ыз

а) отыз алты

?) жеті

б) екінші

6. Реттік сан есімні? с?ра?ын табы?ыз

а) ?анша?

?) неше?

б) нешінші?

7.Алты,жеті, отыз б?лар ?андай сан есімдер

а) реттік

?) есептік

б) к?рделі

Тест кілті:

№1тест. 1. А; 2.а; 3.е; 4.в; 5.д; 6.с; 7.а.               №2 тест. 1.б; 2.а;.3?; 4.б; 5.а; 6.б; 7.?.

Ба?алау

2 мин

Ба?алау пара?шасы мен ба?алау шкаласын тарату

О?ушылар ?зін-?зі ба?алайды

А.  Топты? ба?алау.

 

Не ба?аланады?

О?ушыны? аты-ж?ні

С?зж?мба? шешу

С?ра?-жауап

Д?птермен ж?мыс

О?улы?пен ж?мыс

«Ой-Б?йге»

«Екі жа?ты к?нделік» ?дісі

Тест немесе семантикалы? кесте

?орытынды

Б. М??алімні? ба?алауы

1.  Топтасып  ж?мыс істеудегі о?ушыны? белсенділігі

2. Берілген тапсырманы орындай білуі

 • Ойды жеткізе білуі
 • На?тылы?ы
 • Ауызша с?йлеу тіліні? м?дениеті
 • Кестені д?рыс толтыруы

Рефлексия

2 мин

Стикерлерді толтыру КЕРІ БАЙЛАНЫС ПАРА?Ы  /о?ушыларды? к?з?арасы/

О?ушылар саба?та ?зіне ?на?ан ж?не т?сінбегені жайында ?з ойын жазып,  стикер толтырады.

КЕРІ  БАЙЛАНЫС  ПАРА?Ы

 1. Аты
 2. С?ра?ы
 3. Пікір
 4. ?сыныс

Орындау?а арнал?ан тапсырма

1мин

109 бет ереже жаттау.

Сан есімдерді байланыстырып ребус ??растыру.

Просмотр содержимого документа
«?аза? тілі п?ні "Сан есімні? ма?ыналы? т?рлері" 6-сынып»

.

Пән: Қазақ тілі

Күні: 25.11

/Облыстық семинар/

Сынып: 6 Ә-сынып

Мұғалімі: Садыкова Жұлдыз Мәулітқызы

Сабақтың тақырыбы:

Сан есімнің мағыналық түрлері

Жалпы мақсат:

Сан есімнің мағыналық түрлерімен танысу, олардың айырмашылықтары мен ерекшеліктері, жасалу жолдарын меңгерту.

Күтілетін нәтиже:

Берілген теориялық мағұлматтарды зерттеп, сан есімнің мағыналық түрлерін, жасалу жолдарын, ерекшеліктері мен айырмашылықтарын анықтай алады. Ерекше қасиеттері мен түрлерін ажыратады.

Оқушы бір-бірін оқытуда:

 • Мұғалім рөлін кезекпен атқарады;

 • Тақырыптың түсініксіз жерлерін айқындайды;

 • Топ мүшелерінің сұрақтарына жауап береді;

 • Топтағы жұмысты ұйымдастырып, нәтиже шығаруға талпынады;

 • Қорытынды шығарады.


Түйінді идея:

Өз ойын ашық, жүйелі жеткізе білуге баулу, бір- бірінің жауаптарын құрметтеуіне және бағалауына ықпал ету.

Дерек көздер:

тақта, стикерлер, постерге арналған қағаздар, маркерлер, бағалау парақтары, оқулық, кесте.


Әдіс-тәсілдер:

«Ой шақыру» , «Ойлан тап!», «Сен маған- мен саған», «Екі жақты күнделік», «ББҮ», «Өзара оқыту», «Семантикалық карта» стратегиялары, тест

Сабақ кезеңдері

Уақыт


Тапсырма

Орындалуы

Ұйымдастыру кезеңі

2 мин

Оқушыларды топқа бөлу.

Сандар жазылған стикерлерді таңдап алу арқылы топқа бөлінеді. Сандар: 1, 2, 3, 4.

Топ басшылары сайланып, бағалау парақтары таратылады.

БілімҚызығушылық

тарын ояту

3мин

3мин


«Ой шақыру»

«Сөз таптары» патшасының 9 баласы бар екенін білеміз. Тұңғыш баласының аты - "Зат есім" еді, ал үшнші баласының есімін білу үшін алдымен сөзжұмбақты шешіп алайық.Ой шақыру:

«Мен -саған, сен-маған»к

ү

м

і

с


а

л

т

ы

н

ө

н

е

р

л

і

к

е

ң

ж

е

м

і

с

т

іж

е

т

е

л

і
ж

а

м

а

н1. Көп сөз....
2. Аз сөз...
3. ... өрге жүрер.
4. ... киім тозбайды.
5. ... ағаш жерге иіліп тәжім етеді.
6. ... жігіт елге иіліп тәжім етеді.
7. ... жолдас жолда қалдырар.Сан есім деген кезде ойларыңа не келеді? Мысал келтіру арқылы сан есім туралы білімдерін топтастырады.

А) Сұрақ - жауап
1. Сан есім дегеніміз не?
2. Сан есімнің сұрақтарын ата?
3. Сан есімнің құрамына қарай түрлерін ата?
4. Дара сан есім дегеніміз не?
5. Күрделі сан есім дегеніміз не?

Түсіну

8мин

Электронды оқулықтан сан есім туралы түсінік беруИнтерактивті тақтадағы кесте бойынша түсіндіріледі.Сан есімнің түрлері

Сұрақтары

Мысалы

1

Есептік сан есім

Қанша? Неше?

Бір, он

2

Реттік сан есім

Нешінші?

Бірінші, оныншы

3

Жинақтық сан есім

Нешеу? Қаншау?

Біреу, жетеу

4

Топтау сан есім

Нешеден? Қаншадан?

Он-оннан, бір-бірден

5

Болжалдық сан есім

Қанша? Неше? Қаншадан?

Ондаған, ондарда, он шақты, он-он бес

6

Бөлшектік сан есім

Қанша? Қаншасы?

Оннан бір, он бүтін оннан бір


Қорытынды:

Сан есім дегеніміз - заттың санын, мөлшерін, ретін білдіріп, қанша? неше? нешеу? нешінші? деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы.
Қолдану

5мин

6мин

E-Learning сайтының кітапханасынан алынған тапсырманы орындау«Ой-Бәйге!»

Шарты: топқа бөлініп орындау.

Дәптермен жұмыс.

 1. Сан есімдерді анықтап, астын сыз, сан есімнің қандай түріне жататынын ажырат.

 2. Сөйлемдерден есептік және бөлшектік сан есімдерді ажыратып жаз.

/№4508. Сан есім. Сан есімнің сұрақтары тақырыбы бойынша алынған тапсырмалар №1,2/

Оқулықпен жұмыс.

 1. 3минут ішінде құрамында сан есімі бар жұмбақтар тауып жазыңдар.

 2. 3 минут ішінде құрамында сан есімдері мақал-мәтелдер тауып жазыңдар.

 3. 3 минут ішінде құрамында сан есімдері бар жаңылтпаш тауып жазыңдар.

 4. 3 минут ішінде құрамында сан есімі бар сөйлемдер құрап жазыңдар. Әр сөйлемде кемінде 7 сөз болсын.
2 мин

Сергіту сәті.


1) Бір сан ойлаңыз!
2) Бұл санды 4-ке көбейтіңіз!
3) Оған 18-ді қосыңыз!
4) Шыққан санды 2-ге бөліңіз!
5) Нәтижеден 7-ні алыңыз!
6) 3-ке көбейтіңіз!
7) 6-ға бөліңіз!
Баста ойлаған санды алып тастаңыз!
Жауабы: Нәтиже үнемі 1 шығады.


Талдау

7мин

«Екі жақты күнделік» әдісі.Төрт топқа төрт түрлі-түсті қағазға жазылған өлең үзінділері беріледі. Өлеңді оқып, кімнің өлеңі, қандай өлеңнен алынған және соған сәйкес мақал – мәтелдер жазады, сан есімдерді табады.

Үзінді

Өлең авторы мен атауы

Мақал-мәтел

1-топ

Түркістан – екі дүние есігі ғой,

Түркістан – ер түріктің бесігі ғой.

Тамаша Түркістандай жерде туған,

Түріктің Тәңірі берген несібі ғой.

Мағжан Жұмабаев

«Түркістан»

Бас екеу болмай,

мал екеу болмас.

2-топ

Ең бірінші бақытым – Халқым менің,
Соған берем ойымның алтын кенін.
Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын,
Қымбатырақ алтыннан нарқым менің.

М.Мақатаев

«Үш бақытым»

Бірінші байлық – денсаулық, Екінші байлық – ақ жаулық, Үшінші байлық – он саулық.

3-топ

Әсемпаз болма әрнеге,

Өнерпаз болсаң, арқалан.

Сен де бір кірпіш дүниеге,

Кетігін тап та, бар, қалан!

Абай Құнанбаев «Әсемпаз болма әрнеге»

Білекті бірді жығады,

Білімді мыңды жығады.

4-топ

Қадірлі, бағасы алтын анам тілі,

Сенімен бағаланған балаң түрі.

Төрт бөліп түн ұйқысын жұбатам деп,

Сенімен әлдилеген анам мені.

Ілияс Жансүгіров

«Анам тілі»

Төртеу түгел болса, төбедегі келеді, алтау ала болса, ауыздағы кетеді.Жинақтау

4мин

Семантикалық кестені толтыру

Кестені әр топта құрастырғаннан кейін әр топтан бір оқушы шығып, өз жобасын қорғайды.

Семантикалық карта

1


Есептік сан есім

Реттік сан есім

Жинақтық сан есім

Топтау сан есім

Болжалдық сан есім

Бөлшектік сан есім

Екі бүтін оннан бір


+

Жиырма шақты

+


Бес-бестен
+Үшеу, алтау+
Алтыншы, екінші


+

Сегіз, он

+


2 Дұрыс жауапқа «+» белгісін қоямыз.


ата, әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене

7,9

ұйқы, тамақ, күлкі

өз жұрты, қайын жұрты, нағашы жұрты

қой, сиыр, жылқы, түйе

найза, садақ, шоқпар, қылыш, айбалта


1. Жеті атаңды ата

+


2. Халқымыздың кие тұтқан сандарын ата


+

3. Үш арсызды ата+
4. Жігіттің үш жұрты
+5. Төрт түлік

+


6. Ер қаруы бес қару


+3-топ. Тест сұрақтарына жауап беріңдер.

Сан есімге байланысты тест тапсырмалары № 1
1. Есептік сан есім қатысқан сөйлемді табыңыз.
А) Күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын төрт нәрсе бар.
В) Құдасының аулына Ұлжан отыз шақты кісімен келді.
С) Арада жыл жарым өтті.
Д) Бір үйден он бес-жиырмадан мал өреді.
Е) Мен 11-сыныпта оқимын.

2 Дара сан есімді табыңыз.
А) үшінші

В) отыз бес

С) бестен-бес

Д) төрттен-бір

Е) екі-үш
3. Күрделі сан есімді табыңыз.
А) мыңдап В) елулерде С) жүз Д) екеу Е) екі бүтін оннан үш

4. Сан есімді тіркесті табыңыз.
А) үйдің іші В) ондаған адам С) данагөй қария 
Д) әлденеше күн Е) әжептәуір жақсарыпты
5. Топтау сан есім қатысқан сөйлемді табыңыз.
А) Мен қазақпын мың өліп, мың тірілген.
В) Оның жасы қырықтарда.
С) 1910 жылы Қазанда «Бақытсыз Жамал» романы басылып шықты.
Д) бір қатарға он-оннан тізіле қалды.
Е) Үш өлшем бар: биіктік, тереңдік және кендік.
6. Саны жетімен шектелетін сан есім түрін табыңыз.
А) реттік сан есім
В) болжалдық сан есім
С) жинақтық сан есім
Д) есептік сан есім
Е) бөлшектік сан есім 

7. Қай қатардағы сан есімдер арасына дефис қойылады?
А) алты жетіден В) қырық шамалы С) сағат төрттерде 
Д) он екінші Е) бір миллион 4-топ. Тест сұрақтарына жауап беріңдер.

1.Сан есімнің ережесін тап.

а) Заттың атын білдіретін сөздерді сан есім дейміз.

ә) Заттың сынын білдіретін сөздерді сан есім дейміз

б) Заттың санын білдіретін сөздерді сан есім дейміз

2.Реттік сан есімді тап

а) бесінші

ә) жиырма бес

б) сегіз

3.Сан есімнің сұрақтарын көрсетіңіз

а) не істеді?

ә) қанша?

б) қандай?

4.Сан есімді табыңыз

а) шөп

ә) кітап

б) он

5.Күрделі сан есімді табыңыз

а) отыз алты

ә) жеті

б) екінші

6. Реттік сан есімнің сұрағын табыңыз

а) Қанша?

ә) неше?

б) нешінші?

7.Алты,жеті, отыз бұлар қандай сан есімдер

а) реттік

ә) есептік

б) күрделіТест кілті:

№1тест. 1. А; 2.а; 3.е; 4.в; 5.д; 6.с; 7.а. №2 тест. 1.б; 2.а; .3ә; 4.б; 5.а; 6.б; 7.ә.

Бағалау

2 мин

Бағалау парақшасы мен бағалау шкаласын тарату

Оқушылар өзін-өзі бағалайды

А. Топтық бағалау.Не бағаланады?

Оқушының аты-жөні

Сөзжұмбақ шешу
Сұрақ-жауап
Дәптермен жұмыс
Оқулықпен жұмыс
«Ой-Бәйге»
«Екі жақты күнделік» әдісі
Тест немесе семантикалық кесте
Қорытынды
Б. Мұғалімнің бағалауы

1. Топтасып жұмыс істеудегі оқушының белсенділігі

2. Берілген тапсырманы орындай білуі

 • Ойды жеткізе білуі

 • Нақтылығы

 • Ауызша сөйлеу тілінің мәдениеті

 • Кестені дұрыс толтыруы

Рефлексия

2 мин

Стикерлерді толтыру КЕРІ БАЙЛАНЫС ПАРАҒЫ /оқушылардың көзқарасы/Оқушылар сабақта өзіне ұнаған және түсінбегені жайында өз ойын жазып, стикер толтырады.

КЕРІ БАЙЛАНЫС ПАРАҒЫ

  1. Аты

  2. Сұрағы

  3. Пікір

  4. Ұсыныс

Орындауға арналған тапсырма

1мин109 бет ереже жаттау.

Сан есімдерді байланыстырып ребус құрастыру.

1. Көп сөз....
2. Аз сөз...
3. ... өрге жүрер.
4. ... киім тозбайды.
5. ... ағаш жерге иіліп тәжім етеді.
6. ... жігіт елге иіліп тәжім етеді.
7. ... жолдас жолда қалдырар.

_________________________________________________________________

1. Көп сөз....
2. Аз сөз...
3. ... өрге жүрер.
4. ... киім тозбайды.
5. ... ағаш жерге иіліп тәжім етеді.
6. ... жігіт елге иіліп тәжім етеді.
7. ... жолдас жолда қалдырар.

1. Көп сөз....
2. Аз сөз...
3. ... өрге жүрер.
4. ... киім тозбайды.
5. ... ағаш жерге иіліп тәжім етеді.
6. ... жігіт елге иіліп тәжім етеді.
7. ... жолдас жолда қалдырар.1. Көп сөз....
2. Аз сөз...
3. ... өрге жүрер.
4. ... киім тозбайды.
5. ... ағаш жерге иіліп тәжім етеді.
6. ... жігіт елге иіліп тәжім етеді.
7. ... жолдас жолда қалдырар.3минут ішінде құрамында сан есімі бар жұмбақтар тауып жазыңдар.

3 минут ішінде құрамында сан есімдері мақал-мәтелдер тауып жазыңдар.

3 минут ішінде құрамында сан есімдері бар жаңылтпаш тауып жазыңдар.


3 минут ішінде құрамында сан есімі бар сөйлемдер құрап жазыңдар. Әр сөйлемде кемінде 7 сөз болсын.

3минут ішінде құрамында сан есімі бар жұмбақтар тауып жазыңдар.

3 минут ішінде құрамында сан есімдері мақал-мәтелдер тауып жазыңдар.

3 минут ішінде құрамында сан есімдері бар жаңылтпаш тауып жазыңдар.

3 минут ішінде құрамында сан есімі бар сөйлемдер құрап жазыңдар. Әр сөйлемде кемінде 7 сөз болсын.

Үзінді

Өлең авторы мен атауы

Мақал-мәтел

1-топ

Түркістан – екі дүние есігі ғой,

Түркістан – ер түріктің бесігі ғой.

Тамаша Түркістандай жерде туған,

Түріктің Тәңірі берген несібі ғой.

Мағжан Жұмабаев

«Түркістан»

Бас екеу болмай,

мал екеу болмас.

2-топ

Ең бірінші бақытым – Халқым менің,
Соған берем ойымның алтын кенін.
Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын,
Қымбатырақ алтыннан нарқым менің.

М.Мақатаев

«Үш бақытым»

Бірінші байлық – денсаулық, Екінші байлық – ақ жаулық, Үшінші байлық – он саулық.

3-топ

Әсемпаз болма әрнеге,

Өнерпаз болсаң, арқалан.

Сен де бір кірпіш дүниеге,

Кетігін тап та, бар, қалан!

Абай Құнанбаев «Әсемпаз болма әрнеге»

Білекті бірді жығады,

Білімді мыңды жығады.

4-топ

Қадірлі, бағасы алтын анам тілі,

Сенімен бағаланған балаң түрі.

Төрт бөліп түн ұйқысын жұбатам деп,

Сенімен әлдилеген анам мені.

Ілияс Жансүгіров

«Анам тілі»

Төртеу түгел болса, төбедегі келеді, алтау ала болса, ауыздағы кетеді.Үзінді

Өлең авторы мен атауы

Мақал-мәтел

1-топ

Түркістан – екі дүние есігі ғой,

Түркістан – ер түріктің бесігі ғой.

Тамаша Түркістандай жерде туған,

Түріктің Тәңірі берген несібі ғой.2-топ

Ең бірінші бақытым – Халқым менің,
Соған берем ойымның алтын кенін.
Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын,
Қымбатырақ алтыннан нарқым менің.3-топ

Әсемпаз болма әрнеге,

Өнерпаз болсаң, арқалан.

Сен де бір кірпіш дүниеге,

Кетігін тап та, бар, қалан!4-топ

Қадірлі, бағасы алтын анам тілі,

Сенімен бағаланған балаң түрі.

Төрт бөліп түн ұйқысын жұбатам деп,

Сенімен әлдилеген анам мені.

Іле ауданы

«№7 орта мектеп» МКМ/Облыстық семинар/Қазақ тілі пән мұғалімі:

Садықова Жұлдыз Мәулітқызы2015-2016 оқу жылы

Өтеген батыр кенті

Не бағаланады?

Оқушының аты-жөні

Сөзжұмбақ шешу
Сұрақ-жауап
Дәптермен жұмыс
Оқулықпен жұмыс
«Ой-Бәйге»
«Екі жақты күнделік» әдісі
Тест немесе семантикалық кесте
Қорытынды


Не бағаланады?

Оқушының аты-жөні

Сөзжұмбақ шешу
Сұрақ-жауап
Дәптермен жұмыс
Оқулықпен жұмыс
«Ой-Бәйге»
«Екі жақты күнделік» әдісі
Тест немесе семантикалық кесте
Қорытынды


Не бағаланады?

Оқушының аты-жөні

Сөзжұмбақ шешу
Сұрақ-жауап
Дәптермен жұмыс
Оқулықпен жұмыс
«Ой-Бәйге»
«Екі жақты күнделік» әдісі
Тест немесе семантикалық кесте
Қорытынды


Не бағаланады?

Оқушының аты-жөні

Сөзжұмбақ шешу
Сұрақ-жауап
Дәптермен жұмыс
Оқулықпен жұмыс
«Ой-Бәйге»
«Екі жақты күнделік» әдісі
Тест немесе семантикалық кесте
Қорытынды
1

1

1

4

4

4

4

4

4

43

3

3

3

4

3

3

3

3


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Литература

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 6 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?аза? тілі п?ні "Сан есімні? ма?ыналы? т?рлері" 6-сынып

Автор: Садыкова Жулдыз Мавлютовна

Дата: 04.12.2015

Номер свидетельства: 261814

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства